ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben"

Átírás

1 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Hesz József tűzoltó őrnagy Az iparibaleset-elhárítás eljárás- és eszközrendszerének kutatása és fejlesztése, különös tekintettel a kőolaj-finomítókra Doktori (PhD) Értekezés Témavezető: Prof. Dr. Halász László DSc. ny. mk. ezredes Budapest, 2005.

2 2 1. BEVEZETÉS 1.1. A téma aktualitása Az ipari balesetek elleni védekezést történelmi szempontból az ipar kialakulásától (1600-as évek) kezdve nyomon követhetjük, ugyanakkor annak szervezett formájáról csak a múlt század elejétől beszélhetünk. A súlyos (ipari) balesetek elleni védekezés, mint fogalom, a XX. század utolsó harmadában született meg, amikor a fejlett ipari országokban egy-egy baleset a lakosságot közvetlenül, súlyosan érintette. A kőolajiparról 1859 óta beszélünk, az amerikai Drake első sikeres fúrásától kezdve. [1] A világításra, majd gépekhez kenőanyagként használt kőolaj, illetve kőolaj eredetű anyagok mennyisége nem indokolta azok jelenlegi szerepét, de a robbanómotorok megjelenése tömeges mértékben igényli a kőolaj bányászatát, szállítását, feldolgozását, tárolását és felhasználását. Jelenleg rendkívül nagy viták vannak a világ kőolajkészletével kapcsolatban, azonban az elkövetkező 50 évben az olaj jelentős szerepet fog játszani az energiaigények kielégítésében, a legpesszimistább vélemények szerint is. A növekvő népesség, a fokozott fogyasztói igények az energiafelhasználás ütemét erőteljesen növelik, ugyanakkor a korszerű technikák, az új energiaforrások fokozottabb használata, a környezetvédelmi szempontok térhódítása és egyéb fizikai, társadalmi korlátok annak csökkentése irányába hatnak. Nincsenek megbízható, megfelelő műszaki tartalommal alátámasztott becslések a világ kőolajkészletére nézve, így nagyon nehezen vagy egyáltalán nem látható tisztán a világ elkövetkező 50 évének energiafelhasználása és annak tényezői. Az bizonyos, hogy a készlet véges, de jelenleg a világon az energia egyharmada az olajból származik. A kőolajipar szorosan kapcsolódik az energiaipar (olajtüzelésű erőművek), a vegyipari alapanyag-gyártás és a közlekedés-szállítás területéhez (motor hajtó- és kenőanyag). Gyakran találkozhatunk koncentrált vegyipari területekkel, amelyen belül erőmű, finomító, vegyipari létesítmények helyezkednek el, így a szállítási és létesítési költségek csökkenthetőek, a veszélyeztetettség és a dominóhatás kockázata viszont növekszik. A kőolaj-finomítókban (Fényképmelléklet 1. számú kép) kezdetben egyszerű finomítási folyamatok mentek végbe, amelyek veszélye is egyszerűbb volt, azonban a társadalmigazdasági igények egyre több és bonyolultabb vegyipari anyagot, technológiát kívántak meg.

3 3 Ennek eredményeképpen a kőolaj-finomítók komplex vegyipari vállalatokká fejlődtek, ahol gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagokat dolgoznak fel, állítanak elő, vonnak ki, tárolnak. A veszélyek ezzel együtt megnőttek, a dominóhatás miatt egyre nehezebben modellezhetőek, számíthatóak. A kőolajipar létesítményei az országok legjelentősebb ipari objektumai közé tartoznak, annak védelme nem csak tűz-, környezet-, de alapvető nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet. Hazánk európai uniós csatlakozása a környezetvédelem területén hozta talán a legnagyobb változásokat, a lakosság védelme és a veszélyekről történő tájékoztatása prioritást élvez. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Tanácsi Irányelvvel (a továbbiakban: Seveso II. EU Irányelv) kapcsolatos jogharmonizáció a katasztrófavédelmi, műszaki biztonsági szervek legmarkánsabb feladata közé tartozott, annak alkalmazása napjainkban is reflektorfényben van. Az ebből adódó feladatok nem csak a balesetmegelőzés, hanem a baleset-elhárítás területén is jelentkeznek. A szeptember 11-ei, New-York-i terrorcselekmény, és az azóta történt fenyegető támadások (madridi vonatrobbantás, a Balin történt szállodarobbantás, a londoni tömegközlekedési eszközökön végrehajtott támadás új megvilágításba helyezi a védelmi szektort, azaz új kihívásoknak kell megfelelnie az iparibaleset-elhárítási szervezeteknek is. A terrorcselekmények már nem elsősorban konkrét személyek és jelképek ellen, hanem egyre agresszívebb és szervezettebb formában a gazdasági alapok ellen is irányulnak. A kőolajipari létesítmények - kifejezetten a kőolaj-finomítók - elsőrangú célponttá vál(hat)nak, hiszen könnyen belátható, hogy egy ilyen objektum elleni sikeres támadás milyen gazdasági károkat képes okozni, illetve a lakosság biztonságérzetére milyen negatívan hathat A téma körülhatárolása Ma rendkívül nagy viták vannak az alapot adó kőolaj, mint fosszilis energiahordozó jövőjével kapcsolatban. Felvetődik a világ kőolajkészletének mennyiségi és minőségi kérdése, a kitermelés és a környezetbiztonsági szempontok összeütközése, a rendkívüli tengeri olajszennyezések, az olajért folytatódó háborúk, az olaj világpiaci árának kérdése. [34] Ezek mind az emberiséget, mind a szakembereket foglalkoztató problémák, azonban értekezésemben alaphelyzetnek fogom fel a kőolaj rendelkezésre állását, így a kőolaj-finomítók gazdasági, társadalmi, környezeti létjogosultságának kérdését nem vizsgálom.

4 4 A szakirodalomban a védelmi szektorokat a végrehajtás időszaka alapján általában három szakaszra osztják fel: megelőzés, védekezés, vizsgálat. Az elnevezések szakterületenként változhatnak (pl: a tűzvédelem területén: tűzmegelőzés, tűzoltás-műszaki mentés, tűzvizsgálat, a katasztrófavédelem területén: megelőzés, védekezés, helyreállítás-újjáépítés). E három tevékenység időben jól elhatárolható, de azok szorosan összekapcsolódó körfolyamatot alkotnak. Kutatásom során elsősorban a védekezés rendszerét kívánom feltárni. A megelőzés vonatkozásában már állnak rendelkezésre összefoglaló művek, a vizsgálat pedig részben gazdasági, részben jogi probléma, így annak taglalása nem kapcsolódik szorosan szakterületemhez. Kutatásom során az emberi kiváltó okokkal is foglalkoztam, akár a szándékos, akár a gondatlan magatartás tekintetében. Az ipari balesetek döntő többsége ember által előidézett esemény, e vonatkozásban a megelőzésnek még nagyobb szerepe van, mint a természeti katasztrófák esetén. Az ipari balesetek elhárítása területén meghatározó különbség van a vonatkozó jogszabály [50] hatálya alá tartozó és hatálya alá nem tartozó üzemekben, illetve létesítményi tűzoltóságot fenn nem tartó létesítményekben, a szervezeti rendszert, a technikai feltételeket és a jogi kereteket tekintve. A kutatásom alapján az iparibaleset-elhárítás rendszere a kőolajfinomítók tekintetében teljes vertikumában áttekinthető, magában hordozza a témakör problémáit, ugyanakkor a megoldás lehetőségeit is. A finomítókban bekövetkező balesetek elhárítása a védekezési rendszer összes elemét igénybe veszi és igényli a beavatkozó állomány és a technika magas szintű képességét. A disszertáció terjedelme miatt a kőolaj-finomítóban bekövetkező balesetek kerítésén belüli kezelésével foglalkozom, bár megjegyzendő, hogy a külső védelmi tervek aktivizálása, a lakosságvédelmi intézkedések megtétele szinte minden esetben felmerül a közvetlen tűz- és robbanásveszély, valamint a környezetszennyezés miatt. E területet önálló gondolatkörnek tekintem, annak rendezése feltétlen igényli az összefoglaló mű elkészítését. A kőolajipar alapvetően a kőolaj bányászatából, szállításából és feldolgozásából álló összefoglaló elnevezés. A bányászati és a szállítási tevékenységgel nem kívánok foglalkozni, azok külön disszertációk témája lehetnének. Kizárólag a kőolaj-finomítókban végrehajtott feldolgozást vizsgálom.

5 5 Megtörtént ipari baleseteken keresztül mutatom be, hogy azok kezelése milyen szervezeti, technikai alrendszerek működtetését igényli, illetve melyek azok a meghatározó pontok, ahol a beavatkozás eljárás- és eszközrendszere fejleszthető. Ki kell hangsúlyoznom, hogy az iparibaleset-elhárítás témakörében csak azon eseményekkel foglalkozom, amikor baleset bekövetkezik, azaz a mindennapi, normális üzemmenettől eltérően más eljárásra van szükség. A kőolaj-finomítók a normál, üzemszerű működésük alkalmával is bocsátanak a környezetbe káros anyagokat. A tartályok légzőszelepén keresztül gázok, gőzök a levegőbe, az olajos szennyeződések a talajba és a vizekbe kerül(het)nek, amelyeket csak részben képesek megszűrni. A vízminőségi, levegőtisztasági határértékeket olykor a napi működés során is túllépik, azonban ennek is csak egy része származik a balesetekből, más részük a kisebb üzemzavarok, egyéb környezeti, időjárási tényezők miatt kerül a környezetbe. Értekezésemben tehát a normálkibocsátással nem foglalkozom. A komplex kőolaj-finomítók a tárolt és feldolgozott anyagok mennyisége miatt felső küszöbértékű létesítménynek számítanak, azaz katasztrófavédelmi engedélyezési szempontból biztonsági jelentés készítésére kötelezettek. Ez a tény értekezésem szempontjából nem lényeges tényező, azonban figyelmen kívül sem hagyható, hiszen éppen a megelőzés kiemelt szerepe és a rendszerszemlélet miatt az eljárások rendje és a szervezeti felépítés is összetettebb. Nem emelem ki a disszertációm során a különbségeket a felső- és alsó küszöbértékű, illetve a Seveso II. EU Irányelv hatálya alá nem tartozó veszélyes létesítmények esetében, mert az elsősorban megelőzési alapú besorolás. Az 1. számú diagram [69, 9.o.] mutatja, hogy a veszélyes üzemek fele a kőolaj- és földgáziparhoz köthető. 19% 4% 2% Gyógyszeripar Élelmiszeripar 5% Kőolaj-és földgázipar Műanyagipar 16% 6% 48% Mezőgazdaság Erőmű Egyéb 1. számú diagram - a veszélyek üzemek iparágankénti megoszlása (Forrás: Szerk.: Kátai U.L.: Súlyos ipari balesetek elleni védekezés Magyarországon) Kutatásomat június 30-án zártam le.

6 Célkitűzések Kutatásom során elhárítási oldalról közelítettem meg a kőolaj-finomítók, mint kiemelt veszélyes létesítmények helyzetét és az általánostól egy-egy általam kiválasztott konkrét kérdés megoldásáig kívántam az eljárás- és eszközrendszert fejleszteni. A célkitűzéseim az alábbiak voltak: 1. Egységes rendszerbe foglalni a kőolaj-finomítók baleset-elhárítási helyzetét és a szervezési-technikai megoldások lehetőségeit; 2. Feltárni a kőolaj-finomítók potenciális veszélyforrásait, majd ezekre alapozva meghatározni a biztonságot növelő intézkedéseket; 3. Meghatározni az elsődleges beavatkozó szervezetek megalakításának és felkészítésének egyik alapelvét; 4. Rávilágítani a kőolaj-finomítókban keletkező tüzek oltásának körülményeit és meghatározni a mobil és stabil oltási módok komplex alkalmazásának feltételeit; 5. Kidolgozni az elsődleges beavatkozó szervezetek tagjai részére tartandó felkészítés tematikáját a terrorcselekmények következményei elhárítása esetén Kutatási módszerek Alapvető kutatási módszerül a fellelhető kapcsolódó szakirodalom feldolgozását, rendszerezését és értékelő elemzését választottam. A megtörtént események problémáiból kiindulva, szintetizáló tevékenységet folytatva, szakmailag alátámasztott eljárást ajánlok a szakembereknek, kutatóknak, amelyben saját, több mint tízéves tapasztalatom és tanulmányaim is benne foglaltatnak. A szakirodalmat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárban, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárában, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Ipari Baleset-megelőzési és Felügyeleti Főosztályán, a Tűzoltó Múzeumban, a Finomító-Erőmű Tűzvédelmi Egyesülésnél, mint a százhalombattai kőolaj-finomító főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságán és a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (a továbbiakban: BM KOK) könyvtárában tanulmányoztam át. Jelentős segítséget nyújtottak a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szaklapok (Florian express, Védelem, Tűzvédelem és elődei, Katasztrófavédelem), a

7 7 kapcsolódó védelmi lapok (Belügyi Szemle, Műszaki Katonai Közlöny, Ma és Holnap, Környezetvédelem), a külföldi folyóiratok (Fire International, Fire&Rescue, Fire). Ezen túl az interneten is jelentős szakmai anyagot tártam fel, valamint támaszkodhattam a hazai és külföldi konferenciák anyagaira. Szakmai látogatást tettem a pozsonyi, a százhalombattai, a tiszaújvárosi és a zalaegerszegi kőolaj-finomítókban, konzultációt folytattam a szakma jeles képviselőivel, a témához kapcsolódó kutatást folytató szakemberekkel. Különösen fontosnak tartottam, hogy a témát közvetetten érintő szakterületekről (környezetvédelem, építészet, biztonságpolitika, vegyészet stb.) is megfelelő mélységű információhoz jussak, amelyet részben tanulmányaimból, részben a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi munkám és kutatásom során szereztem meg A kutatómunkámat megnehezítő körülmények A katasztrófavédelem hazai rendszere 6-ik éve létezik, amelynek működésbeli tapasztalatait teljes körűen még nem tárták fel. A jogi környezet, illetve a jogalkotás konzervativizmusa és az átpolitizált társadalmi viszonyok jelentősen megnehezítik a szakmai kérdések gyors és eseménykövető kezelését. A súlyos balesetek elleni védekezés európai rendszere is folyamatos változásokon megy keresztül (Seveso II. EU Irányelv 2003-as módosítása), az elhárítás környezetvédelmi kérdései milliárdos nagyságrendű gazdasági vonzattal járnak, így a különböző érdekek figyelembe vétele a folyamatosan változó környezetben meglehetősen nehéz. Olyan témakört kutattam, amely folyamatosan változó gazdasági, társadalmi, környezeti és védelmi erőtérben mozog, amely tényezők közös nevezője rendkívül nehezen határozható meg, térben és időben változnak. A polgári védelem (katasztrófavédelem) rendszere a kötelező sorkatonai szolgálat megszűnésével, a NATO tagságunkkal, a biztonságpolitikai változásokkal, közigazgatási reformmal összefüggésben újragondolásra szoruló terület.

8 8 A katasztrófavédelem rendszerében integrálásra került a védekezés időbeli lefolyását tekintve egy dinamikus (tűzoltás, mentés) és egy statikus (polgári védelem) alrendszer. Az iparibaleset-elhárításban a dinamikus baleset-elhárítási feladatokkal együtt kell működtetni egy statikus védelmi-igazgatási szakterületet, amely a végrehajtás területén okoz naponta megoldandó feladatokat A kutatómunkámat megkönnyítő körülmények Az elmúlt időszakban több kapcsolódó doktori értekezés, szakdolgozat született a témához kapcsolódóan. Ezek feldolgozása jó alapot és irányt adott a disszertációm elkészítéséhez. Széles körben konzultáltam a szakma jeles képviselőivel, akik elméletben és gyakorlatban is támogattak. A munkahelyem (BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ) támogatott a kutatásaim elvégzésében, továbbá a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi-, Katasztrófavédelmi és Védelmi Igazgatási Tanszék tudományos műhelyként való működése megfelelő szakmai hátteret biztosított. Témavezetőm kiváló rálátásával, iránymutatásával sikerült eljutnom a kutatásom disszertációba foglalásával. A korábbi tanulmányaim és munkám során számos kiváló szakemberrel konzultálhattam, külföldi tapasztalatokat gyűjthettem és eredményeimet publikálhattam, amely jelentősen hozzájárult dolgozatom elkészítéséhez Az értekezés felépítése Az értekezés bevezetőjében a téma aktualitásának indoklása mellett körülhatároltam a szakterület általam, önmagában egésznek és jelentősnek tartott részét. Megfogalmaztam a célkitűzéseimet és a kutatási módszereimet. Az értekezésem alapja a megtörtént eseményekből történő kiindulás, így néhány jelentős, kőolaj-finomítóban megtörtént balesetből levont következtetéssel támasztottam alá a megfogalmazott javaslatokat, ajánlásokat. A kőolaj-finomítás történeti és elhárítási áttekintésével kívántam megalapozni a jelenlegi helyzetből a jövőbe mutató irányokat.

9 9 A kőolaj-finomítók veszélyeinek és azok hatásainak áttekintésével ismertettem a felmerülő problémákat, amelyekre szervezési, technikai válaszokat kívánok adni értekezésemben. Ezt követően a jelenlegi eljárás- és eszközrendszer bemutatásával zárom a disszertáció első fő részét (1-2. fejezet). A második fő rész az elhárítás konkrét elemeire világít rá a tervezéstől a felkészítésen át a beavatkozások végrehajtásáig (3-5. fejezet). Véleményem szerint az elhárítási tevékenység a tervezéssel kezdődik, azt nem a megelőzés feladatának tartom. A tervezés az elhárítás tervezését jelenti. Ugyanígy a felkészítés sem megelőzési szakterület része, hanem a minél hatékonyabb beavatkozást jelenti. A fejezetek végén részkövetkeztetéseket vontam le, összefoglaltam az adott témakör lényeges elemeit, a könnyebb áttekintés és érthetőség érdekében. Az összefoglalásban röviden áttekintettem a kutatás főbb elemeit, a célkitűzések megvalósítását, ismertettem az új tudományos eredményeimet és ezek alapján javaslatokat, ajánlásokat fogalmaztam meg. A disszertációmban, az általam megfogalmazottak alátámasztására táblázatokat, ábrákat, diagramokat, fényképeket helyeztem el a szövegben és mellékletekben, a jobb érthetőség végett. A mellékletekben helyeztem el továbbá a rövidítések jegyzékét, amelyben a disszertációban szereplő mozaikszavakat foglaltam össze ábécérendben. Ezen túl néhány fontos fogalom meghatározását is leírtam. A felhasznált irodalom tartalmazza a munkám során felhasznált anyagokat, amelyek számozása a szövegben megtalálható a szögletes zárójelekben. Megjegyzem, hogy ennél nagyobb anyagot tekintettem át, amelyeket vagy nem használtam közvetlenül vagy tartalmát más hivatkozásokban is megtaláltam. A publikációs jegyzékben feltüntettem a pályafutásom, kutatásom során publikált cikkek, tanulmányok, előadások jegyzékét.

10 10 2. A KŐOLAJ-FINOMÍTÓKBAN BEKÖVETKEZETT BALESETEK TAPASZTA- LATAI, VALAMINT A VESZÉLYEK ÉS AZOK HATÁSA 2.1. A kőolaj és kőolaj-finomítás hazai történeti áttekintése A kőolajipar a keletkezését követően szinte azonnal kettévált: a bányászatra és a feldolgozásra. A kőolaj - a földgázzal együtt - bányászata a feltárás, kitermelés, majd az azt követő szállítási, tárolási tevékenységeket foglalta magába. A kőolaj finomítása az igények robbanásszerű kielégítése miatt rendkívül nagy szakértelmet kiváltó tevékenységgé fejlődött, amely kezdetben a desztillációs folyamatokat, majd a katalitikus kémiai átalakításokat, a petrolkémiai és egyéb vegyipari műveleteket foglalta magába. Magyarországon a kezdeti nagyreményű kutatásokat a trianoni békeszerződésben foglalt területvesztés vetette vissza, mivel a beindított mezők nagy része az országhatáron kívül maradt. Az ország jelenlegi határain belül több helyen (Eger, Dunántúl több pontján) számos vállalat végzett próbafúrásokat, ám azok kevés sikerrel jártak. Hazánkban a dél-zalai és az algyői kőolajmezők tartalmaztak jelentős olajmennyiséget. A dél-zalai kőolajat 1937-től kezdve bányászták, illetve dolgozták fel, az algyőit csak a II. Világháború után, 1965-ben tárták fel. A II. Világháborúban - köszönhetően a bécsi döntésekben foglalt visszacsatolt területeknek - olyan mennyiségű kőolajat bányásztak, amelynek eredményeképpen Magyarország importáló államból exportáló állammá vált. (1. számú táblázat [1]) Év Kőolaj import (ezer tonna) Kőolajtermelés (ezer tonna) 237,6 173,7 150,8 33, Nincs Nincs ,9 422, adat adat 1. számú táblázat a magyar kőolajtermelés és import között (Forrás: Kántor I. - Bobest É. - Kocsis Z.: A komáromi kenőanyaggyártás 90 éve) A II. Világháborút követően, a hidegháború időszakában a két világrendszer közötti versengés a kőolaj világában is éreztette hatását, mégpedig jelentős mértékben. A fogyasztói társadalom

11 11 kialakulása, a hihetetlen fegyverkezési verseny, a vegyipar fejlődése mind a kőolajért történő versengést hozták. Az arab-izraeli háborúk és az OPEC megalakulása kőolajválságot eredményeztek. Ennek eredménye nem a fogyasztás visszafogása, hanem az új területek feltárása (Északi-tenger, északi sarkkör), az anyag- és energiatakarékos megoldások kifejlesztése, az új technológiák és alternatív energiaforrások alkalmazása lett. A kőolaj Magyarországra a Szovjetunióból érkezett a Barátság I. (1962-től) és a Barátság II.(1972-től) távvezetéken. A finomítás hazai időszámítása 1878-ban kezdődött az orsovai ásványolajgyárral, amely román kőolajat dolgozott fel. Az első nagyüzemi finomító létrehozása 1882-ben történt a nagytőke bevonásával Fiuméban (a mai nevén Rijekában), amely az Amerikából, vitorlás hajón érkező kőolajat dolgozta fel. A mai Magyarország területén 1883-ban Budapesten a Kén utcában (IX. kerület) létesült finomító, amely hat évtizedig a vezető finomító volt az országban, de a II. Világháborúban lebombázták. Megjegyzendő még, hogy a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (a továbbiakban: MOL Rt.) Csoport jelenlegi tagjának, a SLOVNAFT-nak az elődjét 1895-ben alapította a Hazai Bank Rt., Apolló Kőolajfinomító Rt. néven. Az I. Világháború időszakában az ország területén 35 kisebb-nagyobb finomító működött. [1] A trianoni békeszerződés aláírása nyomán az ország területe harmadára csökkent, így a kőolaj-finomítók jó része is a határokon kívül maradt (1921-ben mindössze 6 finomító maradt hazánkban). A kisebb finomítók tönkrementek, a nagyobbak egyesültek. A II. Világháború után 9 finomító volt az országban, amelyek összes kapacitása évi 400 ezer tonna volt. A II. Világháborút követően az államosítás a finomítókat is elérte ban létrehozták a Magyar-Szovjet Olajipari Rt.-t (MASZOVOL), amely egyesítette a hazánkban működő Magyar Német Ásványolaj Termelő Kft. (MANÁT) és a Magyar Állam tulajdonában lévő kőolajipari létesítményeket (Magyar Olajművek Rt. - MOLAJ Rt.) %-os magyar-szovjet vegyesvállalattá ban a MASZOVOL-t és a MOLAJ Rt.-t összevonták MASZOLAJ néven ben a MASZOLAJ-t kibővítették a hazánkban működő államosított tőkés vállalataival ben megszűnt a MASZOLAJ, helyét a különböző székhelyű vállalati elemek vették át (pl: Szőnyi Kőolajipari Vállalat). Közben 1952-ben a nagylengyeli olajmező nagyviszkozitású olajának feldolgozására létrehozták a Zalai Kőolajipari Vállalatot ben a kőolajipar ismét egységbe tömörült Kőolajipari Tröszt néven, majd 1960-tól csatlakozott a gázipar is, és létrejött az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT). [1]

12 12 A hidegháború időszakában a nehézipar a vegyipari (kőolajipari) termékeket minden eddiginél nagyobb mértékben igényelte, energiahordozók, üzemanyagok, vegyipari alapanyagok, bitumenek, kenőanyagok és egyéb termékek formájában. A Gazdasági Bizottság határozatot hozott egy új nagyvállalat létrehozására, amelyet a Duna partján, Százhalombattán építettek fel egy hőerőművel együtt, az mellett. A két létesítményt, a Dunai Hőerőmű Vállalatot és a Dunai Kőolajipari Vállalatot 1962-ben kezdték építeni, amelynek első üzemét április 1-én, majd a többi részét fokozatosan adták át ben újabb kőolaj-finomítót építenek a Tisza mellett, Tiszaújvárosban (az akkori nevén Leninvárosban), Tiszai Kőolajipari Vállalat néven. [2] A világban lezajló olajválságok (1973-ban, majd 1979-ben) kevésbé érintették hazánkat, hiszen a kőolaj-finomítóink szovjet kőolajat dolgoztak fel, de 1979-re olyan gazdasági viszonyok alakultak ki, hogy a termelés racionalizálására volt szükség ban a Tiszai Kőolajipari Vállalat Nyírbogdányi Gyárában, 1984-ben a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál megszűnt a kőolaj-finomítás. [1] Az 1980-as éveket az olajipari területet a kismértékű termelés-racionalizálás, folyamatos, enyhe növekedés és továbbra is a szocialista nagyipar sajátosságai jellemezték. Az 1990-es társadalmi-politikai változásokkal együtt járó gazdasági szerkezetátalakulás következményeképpen 1991-ben megalakult a MOL Rt., amely magába foglalta az OKGT tagvállalatainak egy részét, többek között a működő finomítókat. A többszöri átszervezés és külföldi vállalatok megvásárlása eredményeképpen jelenleg teljes körű finomítás hazánk területén csak a százhalombattai finomítóban történik. Komáromban kenőanyaggyártás, Zalaegerszegen bitumengyártás történik. Emellett több helyen (Szajol, Komárom, Fényeslitke, Pécs stb.) tartálytelepeken tárolnak kőolajat A százhalombattai Finomító- Erőmű Létesítményi Tűzoltóság létrejötte Az iparibaleset-elhárító szervezetek között a létesítményi tűzoltóságok kiemelkedő szerepet játszanak, hiszen a bekövetkező balesetek olyan veszélyeztetést jelentenek a környezetükre, hogy az azonnali beavatkozás elengedhetetlen. Jól képzett, alkalmas technikai felszereléssel és taktikai képességekkel rendelkező szervezetekre van szükség, amelyek jól ismerik a technológiát, helyismeretük van és a speciális eszközök kezelésére magas fokon felkészültek. Az

13 13 iparibaleset-elhárítást csupán a kommunális, területvédelemre felkészített egységekre bízni nem lehet, bár azok bevonása elengedhetetlen. A létesítményi tűzoltóságok védendő területe sokkal kisebb, mint egy hivatásos vagy önkéntes tűzoltóságé, azonban a feladatok sokrétűbbek lehetnek, valamint mélyebb hely- és technológiai ismeretre van szükség. A II. Világháborút követő szocialista nagyipar kialakulása igényelte annak szervezett védelmét, ezért a jelentősebb vállalatokban üzemi tűzoltóságokat hoztak létre. Az üzemi tűzoltóságok a hivatásos tűzoltóságokkal azonos módon, váltásos szolgálati rendben látták el megelőzési és védekezési feladataikat, a létesítményen belüli laktanyából vonultak az állam vagy az állami vállalat által biztosított gépjárművekkel. Az 1990-es politikai-gazdasági változások egyik hozadéka volt a nagyvállalatok gazdasági társasággá alakítása és privatizációja. Az állami költségvetés nem volt abban a helyzetben, hogy ezen nagyvállalatok védelmét biztosítsa (ez nem csak a tűzvédelemre, hanem például a vagyonvédelemre is vonatkozott) és 1994 tavaszán belügyminiszteri döntés született arról, hogy a veszélyes ipari üzemek mentő tűzvédelméről az állam nem gondoskodik tovább, hanem e feladatot az üzemeknek kell ellátniuk. Elsőként a Paksi Atomerőmű Vállalat vette vissza az államtól a feladatot, július 1-én létrehozta saját tűzoltóságát, vállalkozási formában. Az országban a következő már a MOL Rt. és Dunamenti Erőmű Rt. volt, amelyek Százhalombattán, 1994 augusztusában úgy döntöttek, hogy közösen fognak létrehozni egy főfoglalkozású tűzoltóságot. A szervezés 1994 szeptemberében indult meg. December 13-án létrejött önálló jogi személyként, vállalkozási formában Finomító-Erőmű Tűzvédelmi Egyesülés (a továbbiakban: FER Létesítményi Tűzoltóság) névvel és 67 fős induló létszámmal a közös tűzoltóság. A FER Létesítményi Tűzoltóság január 01-én órától kezdte meg működését, az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Százhalombattára kihelyezett egységével egy laktanyában. A létszám az év végére 85 főre bővült. A FER Létesítményi Tűzoltóság kezdő létszámába beletartozott az akkori ötfős elsősegélynyújtó szolgálat is. A készenléti szolgálat 6 db TÜ-4-es habbaloltó, 2 db porraloltó és 1 db emelőkosaras gépjárművel kezdődött meg től kezdve a MOL Rt. százhalombattai finomítójának területén lévő laktanyában került elhelyezésre a FER Létesítményi Tűzoltóság, valamint az üzemi parancsnokságból átalakult Érdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság százhalombattára kihelyezett egysége. E sajátosság Tiszaújvárosban is jelen volt, illetve a mai napig is létezik. Százhalombattán a hivatásos

14 14 tűzoltóság 2003-ban történt elköltözésével a FER Létesítményi Tűzoltóság a felújított laktanyában nyer elhelyezést. A FER Létesítményi Tűzoltóság látja el a tűzoltáson és műszaki mentésen kívül a gázmentő szolgálatot, az elsősegélynyújtó- és mentőszolgálatot, valamint a munkahelyi polgári védelmi szervezet tevékenységének irányítását is Néhány bekövetkezett baleset és azok tapasztalatai Az olajipar összetettsége, bonyolult technológiai folyamatai, nagymennyiségben tárolt és feldolgozott anyagai magukban hordozzák a bekövetkező balesetek veszélyét. Kezdetben a tapasztalat hiánya, az alkalmazott anyagok veszélyessége, napjainkban pedig a bonyolult technológia, a veszélyes anyagok egyre növekvő száma és az új kihívások megjelenése előrevetítette, illetve előrevetíti a balesetek bekövetkezését. A technológia szintjét a védelmi rendszerek csak időbeli késéssel követik, a természeti folyamatokat nem minden esetben tudjuk befolyásolni, az emberi káros tényezők kiiktatása pedig jelenleg nem lehetséges. Éppen ezért továbbra is számolnunk kell a bekövetkező balesetekkel, amelyeknek tapasztalatait levonva tökéletesíthetjük a védelmi rendszert. Az alábbi két alfejezetben időrendi sorban leírtam néhány jellegzetes balesetet, amelyek elhárítása hozzájárult a technikai, szervezeti fejlődéshez az iparibaleset-elhárítás területén Hazai események február 4-én a DKV AV desztillációs üzemében, munkaidőn túl az üzemközi tartálytelepen egy gőzszelep hibás záródása miatt 99 tonna fűtőolaj habzott ki. Az ott tartózkodó kezelőszemélyzet a meghibásodást elhárította és intézkedett a védőgödörből elvezető csapadékvízcsatorna tolózárainak elzárásáról. A tűzoltóság riasztására nem került sor. [28] október 6-án a Dunántúli Kőolajtermelő Vállalat nagylengyeli főgyűjtő állomásán, munkaidőn túl egy 2000 m 3 -es nyersolaj-tartályban lévő anyag a mérése közben meggyulladt. A tartály tető- és palásthűtővel nem volt ellátva, mert a tartály fűtött volt a nyersolaj alacsony (+20 o C) dermedéspontja miatt. A kiérkező vállalati tűzoltóság megkezdte a hab tartályba történő bejuttatását. A - 15 km-es távolságból - kiérkező zalaegerszegi hivatásos tűzoltók felderítés nélkül habárbócot szereltettek, amely tűzoltás-taktikailag helytelen lépés volt. Az üzem a tűzoltásvezető tudta nélkül riasztotta a lovászi őrsöt, ahonnan a helyszínre érkező gép-

15 15 járművet és állományát be sem vetették. A kiérkező szakemberek a tűzoltók kérdésére nem tudtak érdemben válaszolni. Az időközben a tartályra felküldött tűzoltók mellett felhasadt a tartály teteje és emellett a tűz kialudt. A tűzmegelőzési hiányosságok mellett a beavatkozásnál is döntő hibákat vétettek a tapasztalatlanságból eredően. [29] október 16-án munkaidőben, a DKV AV-II. desztillációs üzemében a feldolgozás során keletkező könnyű szénhidrogén-gázok a csőkemencét elérve belobbantak, amelynek következtében két ott dolgozó személy súlyos égési sérülést szenvedett. A helyszínre érkeztek a vállalat szakemberei és a vállalati tűzoltók. Ekkor újabb belobbanás következett, amelyet folyamatos égés követett. 16 fő súlyos sérüléseket szenvedett, akik közül 8 fő később elhunyt. A belobbanásokat technológiai hiba okozta. Az eseményt követően került sor a szénhidrogénkoncentráció mérésére szolgáló eszközök telepítésére és a csőkemencék gőzfüggönnyel történő leválasztására. [30] szeptember 17-én a MÁV Finomító állomásról a százhalombattai finomító felé közlekedő, kőolajat szállító tartálykocsi szerelvénynek egy tehervonat ütközött, amelynek következtében a kőolaj több kocsiból kifolyt és meggyulladt. A finomító felé lejtős területen kifolyt olaj 500 m hosszon égett. Égett továbbá 13 tartálykocsi, valamint a tehervagon mozdonya és 4 kocsija. A tűzesetet megközelíteni nem lehetett gépjárművel, így a porral oltás nem volt lehetséges. A víznyomás (1,2 bar) nem volt elegendő, továbbá a tűzcsap 200 m távolságra volt. A kár az akkori árakon több tízmillió forint volt, egy fő megsérült. [19] augusztus 22-én a DKV-ban, villámcsapás következtében kigyulladt egy tele, m 3 -es, úszótetős nyersolajtartály körgyűrűje, 12 m hosszon. A félstabil beépített habfolyatókkal sikeresen eloltották a tüzet. A sikeres oltáshoz hozzájárult, hogy a tűzoltásvezető helyesen döntött a riasztandó eszközökről, az alkalmazandó taktikáról és a habrohamról. Igénybe vette a szakemberek véleményét, jól alkalmazta a tervekben foglaltakat és a tartalékképzésre vonatkozó előírásokat. [11] november 15-én a DKV kikötőjében egy jugoszláv tartályuszály egy zátonyon fennakadt, és a sikeres lehúzási manőver során egyik kamrája felhasadt. E tényt nem vették észre, így a reformálására érkezett benzint elkezdték lefejteni. A kifolyt benzin folyamatosan szivárgott, majd a kb. 100 m-re horgonyzó csőfektető bázison végzett hegesztés hatására begyulladt. A tűz a kikötő felé terjedt. Egy német vontatóhajó az uszályt a Duna közepére húzta,

16 16 hogy megóvja a kikötőt. A helyszínre érkező tűzoltóság egy vontatóhajót igénybe véve, azon keresztül habsugarat szerelve eloltotta a tüzet. Az arra járó hajókat értesítették az esetről, az uszályt visszavontatták és lefejtették. A Dunába 22 tonna benzin folyt ki, amelyet a sodrás elvitt. [5] július 11-én munkaidőn túl, a DKV bitumentöltő tartályparkjában (2 db 50 m 3 -es és 6 db 500 m 3 -es tartállyal) egy bitumentartályban robbanás történt, amelynek következtében kifolyt és meggyulladt a bitumen, valamint a tartály fűtését biztosító 300 O C-os olaj. A tűzoltásnál elsődleges feladat a szomszédos tartályok és egyéb berendezések hűtése volt. A szakemberek szerint nem volt kizárható az újabb robbanás, így riasztották a budapesti, a székesfehérvári és a dunaújvárosi tűzoltókat is. [31] május 29-én villámcsapás következtében a DKV m 3 -es toluolt tartalmazó tartálya felrobbant, és m 2 -en égett az anyag. A lerepült tető megrongálta a szomszédos m 3 -es, benzint tároló tartályt, amelynek következtében az meggyulladt. A védőgödörben történő égést a beépített félstabil habfolyatókkal megszüntették, a tartályokat pedig mobil habágyúkkal oltották el. A tartályok félstabil oltóberendezése hatástalanul működött, a robbanás következtében történt rongálódás miatt. A tűz több ízben visszagyulladt, mert az erős szél felszakította a habtakarót, valamint a megrongálódott és megrogyott tartályok miatt hozzáférhetetlen helyek alakultak ki. Időközben a védőgödör gátja átszakadt, annak leürítése a gyűjtőakna elzártsága miatt nem volt sikeres. A toluollal szennyezett víz egy patakba folyt. Az illetékes vezetőknek csak jelentős késéssel sikerült a helyszínre érkezni, a vállalati tűzoltók riasztása csak részben sikerült. [10] június 09-én a Tiszai Kőolajipari Vállalat m 3 -es úszótetős kőolajtartályának egyik keverője a helyéről leszakadt, és a keletkezett résen a kőolaj a védőgödörbe ömlött ki. A kiömlő olaj meggyulladt és a sugárszerű égésen kívül felülettüzet eredményezett. 374 tűzoltó és 80 gépjármű vonult a helyszínre. A palásthűtőt csak kézi erővel tudták beindítani. A problémát az jelentette, hogy a sugárban ömlő olaj a védőgödör tüzét mindannyiszor visszagyújtotta a habtakaró felszakításával. Ezután meggyulladt a körgyűrű is, amelyet a félstabil berendezéssel oltottak el. A tűzoltás taktikáját a vezetési törzs újszerű módon úgy határozta meg, hogy a védőgödröt a kiömlés szintjéig feltölti vízzel, így megszünteti a sugárszerű égést, majd eloltja a védőgödör tüzét. Az oltás során a védőgödör gátján az olaj átszivárgott, amely elérte a szivattyúteret, így a sánc megerősítését homokzsákokkal végre kellett hajtani. Kiemelhető,

17 17 hogy a felelős vállalati vezetők már 35 perc múlva a helyszínen voltak, a vállalati tűzoltók beavatkozása is gyorsan és szakszerűen megtörtént. [6] május 8-án a DKV m 3 -es úszótetős kőolajtartályába villám csapott, amelynek következtében a körgyűrű teljes felületén égett a betárolt olaj. A tüzet 27 perc alatt a kifogástalanul működő félstabil oltóberendezéssel eloltották, mobil technika bevetésére nem került sor. A szomszédos tartályok hűtését végrehajtották, felkészültek az esetleges, mobil eszközökkel történő habbal oltásra is. A kárérték csekély volt, sérülés nem történt. [9] május 28-án éjszaka a DKV benzinfrakcionáló üzemének egyik refluxszivattyúja áttüzesedett és a tömítőgyűrűje kiégett. A benzin nyomás alatt a szabadba jutott, és az átmelegedett csapágytól begyulladt. Az 500 m 2 -es tűz veszélyeztette a refluxtartályokat, a hűtőkondenzátorokat és a frakcionáló tornyokat is. A tűzoltás irányításába bevonták az üzem vezetőit is, és megtervezett kombinált porral-habbal oltást hajtottak végre. A léghűtők és a ventilátormotorok leszakadtak, felszakították a habtakarót. Újabb, tervszerű habrohammal véglegesen eloltották a tüzet. Az együttműködés példaszerű, a taktika megválasztása helyes, a technika alkalmas volt. [8] március 31-én a százhalombattai finomítóban 27 m 3 propán-bután került a szabadba, de a szélviszonyok miatt a gáz nem robbant be. Közel egyórás megfeszített munkával sikerült egy vakperem felszerelésével a gázömlést megszüntetni. A balesetet az január 1-én megalakult FER Létesítményi Tűzoltóság hárította el. [19] április 30-án a Dunai Finomító működése során először áramkimaradás miatt 5 helyszínen 3 tűzeset és 2 veszélyes anyag kiömlés történt 45 perc leforgása alatt. A beavatkozás megszervezése nagy kihívás elé állította a tűzoltókat, az eszközök és a személyi állomány megosztása miatt is. Az infrastrukturális zavarból dominóhatás jellegű események keletkeztek. Ilyen jellegű esemény következett be október 04-én is, amikor áramkimaradásból eredő anyagfolyások, füstölések keletkeztek 5 különböző helyen. [18] június 03-án egy szerb uszály, töltése közben elmozdult, és a lefejtőcsonknál olaj került a Dunába. A kifolyt olajat terelőhurkákkal körülhatárolták, perlittel felitatták, majd az olajos perlitet összeszedték. [19]

18 augusztus 15-én a százhalombattai finomítóban villámcsapás következtében egy m 3 -es, vegyipari benzint tartalmazó tartály körgyűrűjén lévő anyag meggyulladt. A félstabil habfolyatók közül több nem működött, így a mobil technikával kellett az oltást elvégezni. Az oltás - a részben alkalmatlan eszközök miatt - 1,5 órát vett igénybe. [19] december 08-án a százhalombattai finomítóban dominóhatásszerű esemény következett be. Egy elektromos elosztó meghibásodása miatt több üzemben zavar keletkezett, amely fűtőgáz-elegy megváltoztatását vonta maga után. A megváltozott fűtőgáz-elegy miatt kialudtak a csőkemencék, amelyek közül az egyik az újragyújtást követően berobbant. 2 fő elhunyt, 2 fő megsérült. [18] október 29-én a reggeli órákban a százhalombattai finomító Petróleum Hidrogénező Üzem kompresszorházában (Fényképmelléklet 12. és 13. számú kép) a szénhidrogénnel kevert hidrogén kifújt és berobbant. A 1,5 percen belül kiérkező tűzoltók a kifújás helyén a lángokat porsugárral leszorították, és a csatornahálózatot habbal töltötték fel a további robbanások megakadályozására. Az üzem dolgozói kiszakaszolták a sérült berendezést, és véglegesen leblindelték a csővezetéket. [19] április 18-án hajnalban a százhalombattai kőolaj-finomítóban az AV-3 üzem hőcserélőjében tömítési hiba miatt nagynyomású forró nyersolaj ömlött ki, amely azonnal begyulladt. A tüzet a kombinált gyorsbeavatkozó gépjárművel 14 perc alatt eloltották, de a szerkezetek hűtését egy órán keresztül folytatták. Ehhez a viszonylag kis tűzhöz liter habképzőanyagot, kg oltóport és 50 m 3 vizet használtak fel. [17] Külföldi események augusztus 27-én az USA egyik kőolaj-finomítójában a krakkoló felrobbant, amely meggyújtott 30 db, egyenként m 3 -es tárolótartályt. A tűz egy hétig égett, a kár az akkori árakon számolva 100 millió dollár volt. A közeli lakótelepen élőket evakuálni kellett, a közigazgatást katonai igazgatás váltotta fel. A tűzoltóság feladata a környezet hűtésére korlátozódott, hiszen a nagy hő miatt a helyszínt megközelíteni sem lehetett. Összesen 60 db tárolótartály ment tönkre.

19 július 21-én Karlsruhe-ban (NSZK) egy fixtetős, m 3 -es kőolajtartály villámcsapás következtében felhasadt és meggyulladt. A tűz kiterjedt a védőgödörre és a védőgödörben lévő szomszédos tartályokra. A stabil oltóberendezések nem vagy csak részben működtek, így a mobil technikára kellett támaszkodni. [3] január 4-én a feyzini (Franciaország) kőolaj-finomítóban egy m 3 -es propántartályon egy szelep-meghibásodás miatt gáz ömlött a környezetbe. A gáz a talaj felett szétterjedt, amelyet egy kb. 150 m-re lévő, országúton álló autó vezetője begyújtott (cigarettával vagy a motor beindításakor). A gáztűz melegítette a gáztartályt, így a biztonsági szelepeken kifúvó anyag is begyulladt, és fáklyaszerűen égett. A melegedésből származó nyomásemelkedés sebessége nagyobb volt, mint a kifúvó gáz miatti nyomáscsökkenés sebessége, így a tartály felrobbant. Az ezt követő kisebb-nagyobb térrobbanások következtében a szomszédos tartályok (összesen 3 propán- és 3 butántartály) felrobbantak. A robbanás során 16-an meghaltak, 100- an megsebesültek, az anyagi kár jelentős volt. A közeli lakótelepet evakuálni kellett, a robbanás 400 m-es körzetben okozott károkat. [4] január 18-án a raunheimi (NSZK) kőolaj-finomítóban az etilén kompresszorban robbanás történt, amelynek következtében 3 fő elhunyt, 83 megsérült. A robbanás lökéshulláma 400 m-es körzetben okozott töréskárokat, a hangokat még 10 km-es távolságból is hallani lehetett. A tűzoltás a környezet védelmére terjedt ki, hiszen az égő metángáz a krakkolót veszélyeztette. A tűzoltást nehezítette, hogy a levegő hőmérséklete -9 O C volt, így a hűtésre használt víz azonnal megfagyott. 61 gépjárművel 280 tűzoltó küzdött a lángokkal. A robbanás oka az volt, hogy a metángáz az elvétel csökkenéséből származóan feltorlódott és a cső eltört. Az anyagi kár több millió nyugatnémet márka volt. [14] január 20-án hajnalban a rotterdami (Hollandia) kőolaj-finomítóban egy m 3 -es sloptartályból történő spontán elpárolgás következtében robbanóképes gázfelhő alakult ki, amely egy gyújtóforrástól berobbant. A robbanás kt TNT erejével volt egyenértékű, 200 méteres körzetben minden letarolt, 5 km-es körzetben éreztette hatását. 2 fő elhunyt, a kár az akkori árakon számolva és átszámítva kb. 1 milliárd forint volt. Több helyszínen voltak tüzek; tartályok, technológiai üzemek és irodaépületek égtek, amellyel a mintegy 200 környékbeli tűzoltó kb. 5 óra alatt megküzdött. A félstabil és stabil tűzoltó berendezések annyira megsérültek, hogy azokat alkalmazni nem lehetett, csak a mobil technika volt bevethető. [32]

20 június 26-án a Ludwik Warynski (Lengyelország) kőolaj-finomítóban munkaidőn túl, villámcsapás következtében begyulladt egy m 3 -es tartályban tárolt kőolaj. A kőolaj kifolyt a védőgödörbe, valamint a csőhálózat technológiai hibája miatt a szomszédos védőgödörbe, és ott is égett. A félstabil oltóberendezés használhatatlan állapotban volt, tető- és palásthűtő nem volt, a mobil eszközök kisteljesítményűek voltak. Alapvető taktikai hibákat követtek el (porral avatkoztak be, amely a habtakarót tönkretette, továbbá a mennyisége sem volt elegendő, nem várták be az erőket a habrohamhoz, a tűzoltást a védőgödörből folytatták, nem volt eligazítás), az eszközök nem álltak rendelkezésre, illetve kisteljesítményűek voltak, a tűzoltásvezetés nehézkes volt és nem vonták be az üzem vezetését az irányításba. A meggyulladt olaj - a gyulladástól számítva - 5,5 óra múlva kivetődött, amelynek következtében a tartályparkban lévő 4. tartály felrobbant. 37 fő elhunyt, 29 gépjármű elégett vagy üzemképtelenné vált, 200 m-es környezetben égő olaj terült szét, a környéken élő lakókat lakóhelyük elhagyására szólították fel. Újabb egységeket vezényeltek a helyszínre (katonákat, valamint csehszlovák és NDK-beli tűzoltó egységeket is), viszonylag gyorsan újjászervezték a vezetést, és a tüzet a kivetődéstől számított 6 óra múlva az eredetileg meggyulladt tartálycsoportra szorították vissza. Időközben felrobbant a tartálypark 2. tartálya is. Egy aprólékosan megszervezett habrohammal a keletkezéstől számított 69 óra múlva, 2270 tonna habképzőanyag felhasználásával sikerült a tüzet eloltani. Összesen 2672 tűzoltó, 404 tűzoltó gépjármű és számos szakfelszerelés vett részt az oltásban. [33] augusztus 4-én a trieszti (Olaszország) kikötőben egy kőolajtároló ellen terroristatámadást hajtottak végre. A tartálytelepen 4 különböző blokkban, 4 tartálynál (60.000, illetve m 3 -es tartályok) ismeretlenek robbanótöltetet helyeztek el, amelyeket távirányítással felrobbantottak. A kőolaj kiömlött és meggyulladt. A személyzet tisztázta a helyzetet és 20 perc elteltével jelezte a tüzet. A 3 helyen kitört tűz oltására nem volt elegendő habanyag, azt az igen nagy hő szétroncsolta, továbbá a távolságok is igen nagyok voltak. Az egyik kigyulladt tartállyal szomszédos tartályok a nagy hőtől meggyulladtak, a megfelelő védőruhák hiánya miatt a tüzet nem tudták megközelíteni. A 4 helyen tomboló tűz oltásához nem volt elegendő víz, így a tengervizet használták fel, amely a sótartalmánál fogva a habot erősen roncsolta. A tüzet augusztus 9-ére sikerült eloltani. A tartálytelepen nem tároltak habképzőanyagot, amely tovább nehezítette az oltást. A szél ez esetben a tűzoltók oldalán állt, ez némiképpen javította a helyzetet. A habágyúk nagy része alkalmatlan volt, mert lövőtávolságuk nem volt elegendő a tartályok elérésére. A tűzoltás vezetésére nem hoztak

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R 1. oldal, összesen: 103 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM B O L Y A I J Á N O S K A T O N A I MŰS Z A K I K A R K a t o n a i Műs z a k i D o k t o r i I s k o l a Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof.

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet 2000/5 TARTALOM VISSZHANG 2000. 7. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Dr. Prohászka Imre Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ: Heizler György Szerkesztõség:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges beavatkozó tűzoltó egységek aspektusából

Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett területek havária mentesítése az elsődleges beavatkozó tűzoltó egységek aspektusából ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONA MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA TÉZISFÜZET Lauer János tűzoltó mérnök alezredes A doktori (PhD) értekezés címe: Szénhidrogénekkel, szénhidrogén-származékokkal szennyezett

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440

Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 FŐVÁROSI TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 1081 Budapest, Dologház u. 1-3. 1443 Bp., Pf. 154. 459-2300* / info@tuzoltosagbp.hu / www.tuzoltosagbp.hu Parancsnok bende@tuzoltosagbp.hu / 459-2400 / fax: 459 2440 BESZÁMOLÓ

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései

Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései Padányi József Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései Az éghajlatváltozás a globális kihívások és a fõveszélyek egyike. Az utóbbi években egyre jobban érzékeljük káros hatásait, következményeit.

Részletesebben

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat

Részletesebben

borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K

borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K borito1.pdf 1 11/7/11 12:04 PM 20 C M Y CM MY CY CMY K 3. TARTALOM Lectori salutem! 4 Bevezetés 5 Az olaj rövid története 6 A magyar olajipar rövid története 8 A Magyar Ásványolaj Szövetség 10 Szénhidrogén

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1.

POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI VÉDELMI ALAPISMERETEK 1. Budapest 2009. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet POLGÁRI

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

EKO 2005 Innovációs és Környezetvédelmi Verseny PÁLYÁZAT / Szöcs István Page 1 2005.06.24. PÁLYÁZAT

EKO 2005 Innovációs és Környezetvédelmi Verseny PÁLYÁZAT / Szöcs István Page 1 2005.06.24. PÁLYÁZAT EKO 2005 Innovációs és Környezetvédelmi Verseny PÁLYÁZAT / Szöcs István Page 1 2005.06.24. A PROJEKT CÍME: PÁLYÁZAT Szénhidrogén tárolótartályok környezetkímélő oltása. A CÉLKITŰZÉS, A MEGOLDANDÓ PROBLÉMA:

Részletesebben

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola A MAGYAR- ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTNYÚLÓ RENDÉSZETI EGYÜTTMŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE doktori (PhD)

Részletesebben