Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére. Hévíz 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére. Hévíz 2011"

Átírás

1 Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére Hévíz 2011

2 Alapok A száll lláshelyek kialakításánál l arra kell törekedni, hogy balesetet okozó körülmények ne jöhessenek j létre. l A vendégl glátó az elızetes biztosítással ssal ugyan mentesülhet a baleset költsk ltségei alól, l, a kárt k azonban nem lehet meg nem törtt rténtté tenni, s igen rossz fényt f vet a házra, h ha a vendég g kitöri a lábát l t vagy áramütés éri.

3 A legfontosabb munkavédelmi jogszabályok Törvények, kormány és miniszteri rendeletek: A Munka Törvénykönyve évi XXII. Törvény A munkavédelemrıl szóló évi XCIII. Törvény és a végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérıl 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r. 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK)

4 Jogszabályok, elıírások Több mint száz z rendelet, biztonsági szabályzat, elıírás, szabvány van érvényben. Szinte minden szakmának meg van a saját munkavédelmi elıírása. Pl. Atomtudós s (1996. évi CXVI. TörvT rvény az atomenergiáról és s végrehajtv grehajtási rendelete 16/2000. (VI.8.) EüM E M rendelet.) Csatorna tisztító (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról) 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendégl glátóipari Biztonsági Szabályzat

5 Helyi elıírások Helyi önkormányzati nyzati rendelet Munkavédelmi Szabályzat Technológiai elıírások

6 Idıszakos felülvizsgálatok rendszere Berendezés, készülék megnevezése jogszabály, szabvány felülvizsgálat idıszaka Villamos berendezések tőzvédelmi szabványossági OTSZ, MSZ 2364, 2/2002 BM tőzvédelmi szabványossági 3, 6, 9, évente Villamos berendezések MSZ 172, MSZ 2364 érintésvédelmi 3 évente Villamos kéziszerszámok MSZ 172, MSZ 2364 szigetelésvizsgálat évente Tőzoltó készülékek 2/2002 BM, MSZ EN 3-1, 2, 3, 4, 5 felülvizsgálat Hathavonta, negyedévente Veszélyes berendezések biztonsági vizsgálat MvT, 5/1993 MüM biztonsági felülvizsgálat 5 évente A benzinmotoros főrészt évente teljes mőszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatnak kell alávetni. 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról biztonsági felülvizsgálat Évente Villámvédelmi berendezés 2/2002 BM felülvizsgálat 3,6,9 évente

7 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK Számos építészeti megoldás baleseti forrás: ilyenek a kétszintes lakások lépcsıi, szők csigalépcsık, korlát nélküli lépcsık, keskeny, túl meredekre épített lépcsık, egyenetlen magasságú lépcsıfokok, rosszul megvilágított lépcsık.

8 Az összes helyiség padlózatának hibátlannak kell lennie: kitöredezett padlókat, burkolólapokat azonnal meg kell javíttatni. A szakadt, repedezett vagy száradás miatt felgörbült mőanyagpadlót is azonnal ki kell javíttatni, leragasztani vagy kicserélni. A járást veszélyeztetı, felkunkorodott szélő vagy szakadozott szınyeget el kell távolítani. A szınyegek alá csúszásgátló helyezendı. A lépcsıkre ne tegyünk szınyeget, ha elkerülhetetlen, fémrögzítıvel szerelendı fel.

9 A bútorokat úgy helyezzük el, hogy a közlekedést ne gátolják, balesetet ne okozzanak. Kályha közelébe vagy nyitott kandalló mellé bútorokat ne állítsunk, nehogy tüzet fogjanak. Minden meghibásodott bútort azonnal ki kell cserélni vagy megjavítani.

10 Hordozható PB gázas főtıtestet vendégszobákba ne használjunk. Ablaktalan fürdıszobákba lehetıleg ne kerüljön fali gázmelegítı, vagy azt a fürdıkádba lépés elıtt ki kell kapcsolni. A PB palack a főtıtesttıl, tőzhelytıl 30 cm távolságra álljon. A palack szelepét elıször zárjuk el használat után és csak ezt követıen kapcsoljuk le a készülékeket, tőzhelyet, kályhát stb. Minden gázkészüléket rendszeresen ellenıriztetni kell.

11 Csak a hazai szabványoknak megfelelı elektromos készülékeket vásároljunk. Ha bármely készülék vagy a konnektor felforrósodik, ellenıriztessük szerelıvel. Minden elektromos szerelést csak szakképzett szerelıvel végeztessünk. Elektromos vezetékek nem fekhetnek a helyiség padlóján. A megfelelı hosszúságú vezetékeket a falak mentén szükséges rögzíteni a balesetek elkerülése érdekében (a telefonzsinór is csak így vezethetı egyik helyiségbıl a másikba).

12 Állólámpákat, falikarokat, asztali lámpákat, TV-t, rádiót és bármely más elektromos készüléket úgy kell elhelyezni, hogy azokat senki le ne lökhesse, gyermekek el ne érhessék. A konyhai készüléket rövid csatlakozózsinórral csak a munkaasztalon használjuk. A dugaszolóaljzat közvetlenül a munkaasztal fölé kerüljön.

13 A fürdıszobai villanykapcsolókat a helyiségen kívül kell felszereltetni. A hajszárítóhoz, hajsütıvashoz, borotválkozó készülékekhez szolgáló konnektorokat inkább a vendégszobában elhelyezett tükör mellé szereltessük, nehogy bárki fürdıkádban ülve száríthassa a haját vagy borotválkozzon. A dugaszolóaljzatokhoz használjunk érintésvédıt (vakdugó), hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.

14 A konyhában a padlózatot munka közben is tisztán kell tartani, a lecsepegett zsírt vagy ételmaradékot azonnal fel kell törölni, hogy lábukat ne törjék az ott közlekedık.

15 A balesetveszélyes eszközöket, edényeket tartsuk a gyermekek számára elérhetetlen, hozzáférhetetlen helyen, elzártan. A nehéz edényeket a szekrény alsó felében tároljuk. A tőzhelyen ne hagyjunk nyelével kifelé fordított serpenyıket vagy lábasokat. Repedt vagy csorba edényeket ne használjunk. Az üres konzervdobozok fedelét mindig hajtsuk vissza, mielıtt a szemétbe dobnánk. Ékszereket ne használjunk fızés közben. Egyes mőanyag munkaruhák könnyen lángot fognak és életveszélyes égési sérüléseket okoznak. Nyitott tőz, gáztőzhely mellett természetes anyagból készült ruhát, kötényt viseljünk.

16 Vegyszereket csak eredeti edényükben tároljunk, sose öntsük át boros vagy más italos üvegbe. A veszélyes anyagokat, tisztítószereket, spray-ket zárt helyen gyermekek számára hozzáférhetetlenül tároljuk. Lakóhelyiségben háztartási vagy más vegyszereket ne tartsunk. Élelmiszerekkel vagy takarmányokkal egy helyiségben ne tároljunk semmiféle vegyszer, permetezıszert, gyomirtót stb.

17 Elsısegély oktatóanyag AKG-OMSZ Veszélyszimb lyszimbólumok: lumok: Xi, Xn F, F+ O T, T+ E C N

18 Az udvaron vagy kertben minden közlekedési utat jól meg kell világítani, s az útfelületeknek hibátlannak kell lennie a balesetek elkerülése érdekében. A lakásbejáratot és a lépcsıket este az összes vendég hazaérkezéséig biztonsági világítással kell jól láthatóvá tenni.

19 A kerti árkokat, ásott kutat, pincebejáratot, átjárókat be kell fedni vagy el kell keríteni. A pincelépcsıket, padlásfeljárókat ajtóval kell ellátni és zárva tartani, hogy gyermek ne juthasson oda. A kert és udvar, járdák télennyáron tisztántartandók. A hótömböket a tetıkrıl el kell távolítani, mert a lecsúszó nagyobb tömbök halált okozhatnak. Szertehagyott szerszámok, gépek, létrák nem maradhatnak a kertben

20 A közlekedési-szállítási eszközökben slusszkulcsot nem hagyhatunk bent. A traktorra, szekérre ne engedjünk felmászni gyermekeket és az ólakba, istállókba se menjenek a felnıttek kísérete nélkül. A garázsajtókra és garázsok belsejébe kiírandó a dohányozni, nyílt lángot használni tilos figyelmeztetés. A házipatikát mindenki által ismert helyen, kéznél kell tartani ügy, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Kézi tőzoltó készüléket is be kell szerezni és az elıírás szerint ellenıriztetni.

21 Az elıszobában feltőnı helyen kiírandó a balesetkor hívandó mentı, tőzoltó száma és címe, a legközelebbi telefonállomás helye vagy annak a neve, aki baj esetén orvost tud hívni.

22 Magánszálláshely címe HELYSZÍNRAJZ É JELMAGYARÁZAT: TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉK TELEFON MENEKÜLÉS IRÁNYA GYÜLEKEZİ HELY GÁZFİ CSAP Fİ KAPCSOLÓ "MÉRSÉKELTEN TŐZVESZÉLYES" SEGÉLYKÉRİ TELEFONSZÁMOK: Mentık: 104 / Tőzoltóság: 105 / Rendırség: 107

23 Tőzmegelızés Ahhoz, hogy a tőz keletkezésének valószínőségét csökkenthessük néhány gondolat a megelızésrıl: Mielıtt gyufát, cigarettát eldobunk oltsuk el. Égı gyufát, cigarettát ne dobjunk olyan helyre ahol az tüzet okozhat, dohányzáskor nem éghető anyagú győjtıedénybe hamuzzunk A területen nyílt lánggal járó tevékenységet végezni nem szabad csak külön engedéllyel. Elektromos hıfejlesztı készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad Hıfejlesztı készüléket éghetı anyagon használni csak hıszigetelılap alkalmazásával szabad

24 Tőzmegelızés Elektromos készülékeket a helyiségbıl történı eltávozáskor ki kell kapcsolni Az oktatási épületben és az üzem területén dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad! A helyiségek ajtóit melyben személyek tartózkodnak kulcsra zárni nem szabad. Az épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad

25 Tőzmegelızés A villamos berendezések kapcsolóit, tőzvédelmi felszereléseket állandóan hozzáférhetı és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad Villamos berendezésektıl az éghetı anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerő,vagy meghibásodás folytán bekövetkezı túlmelegedése esetleges ívhúzása tüzet ne okozzon. Meghibásodott, valamint a szabvány elıírásainak meg nem felelı villamos berendezést üzemeltetni nem szabad.

26 Tőzmegelızés Villamos, berendezést, gépeket, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Az állandóan üzemelı számítógépek monitorát a munkavégzés után ki kell kapcsolni. A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, különösen óvni kell a gyúlékony szennyezıdésektıl. A villamos berendezéseket, készülékeket csak az azzal megbízott és szakképesítéssel rendelkezı dolgozó vagy szakvállalat javíthat.

27 Munkavédelmi fogalmak Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban,.., az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerı-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevıként foglalkoztatót,., a munkáját kizárólag személyesen végzı egyéni vállalkozót a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. (2) bekezdés] tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezıje. Magyar adószámmal nem rendelkezı külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fı felelısséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik. Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végzı személy.

28 Munkavédelmi szabályzat A munkáltató kötelességei Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység, illetıleg az okban elıírtak ellátására megfelelı képesítéssel rendelkezı személyt biztosítani, valamint a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellı idıben a munkavállalónak megadni; b) rendszeresen meggyızıdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggı veszélyek figyelembevételével megfelelı munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére; d) új technológiák bevezetése elıtt kellı idıben, legkorábban a tervezési szakaszban megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselıikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit; e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelıen eljárni;

29 Munkavédelmi szabályzat A munkáltató kötelességei Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következı általános követelményeket: a) a veszélyek elkerülése; b) a nem elkerülhetı veszélyek értékelése; c) a veszélyek keletkezési helyükön történı leküzdése; d) az emberi tényezı figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemő munkavégzés idıtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidı beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; e) a mőszaki fejlıdés eredményeinek alkalmazása; f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; g) egységes és átfogó megelızési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezık hatására; h) a kollektív mőszaki védelem elsıbbsége az egyéni védelemhez képest; i) a munkavállalók megfelelı utasításokkal történı ellátása.

30 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei A dolgozó jogosult az egészségét nem veszélyeztetı és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban és MVSZ-ban elıírt védıintézkedésekre, az egészségét nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzéshez elıírt ismereteknek a biztosítására, a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védıeszközök biztosítására. a dolgozót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történı eljárásáért, bejelentésért.

31 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei A dolgozó jogosult a részr szére elıírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a veszélyt jelentı rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, intézked zkedésig a tıle t elvárhat rható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni, közvetlen élet- vagy súlyos s veszély észlelésénél a munkavégz gzést haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét t felhívni,

32 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei. A dolgozó köteles a munkahelyen biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetıségei szerint meggyızıdni, azokat a rendeltetésüknek megfelelıen használni, és tisztításáról a tıle elvárható módon gondoskodni, testi épségét nem veszélyeztetı öltözéket viselni, a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani,

33 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei. A dolgozó köteles a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetné, balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelı munkatársa tartozik megtenni, sérült munkatársát elsısegélyben részesíteni.

34 Általános munkavédelmi elıírások Munkára képes állapot (alkohol, drog) Közlekedés (gyalogos és gépjármő KRESZ) A gyalogos közlekedés közben bekövetkezı eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán közlekedjünk. Téli idıszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást jelentenek. Egyéni védıeszköz használata

35 Általános munkavédelmi elıírások A képernyıs munkahelyek elıírásai (monitor, éleslátást biztosító szemüveg, ergonómia, stb.) A dolgozók részére az védıitalt és tisztálkodási szereket is biztosítani kell az MVSZ szerint

36 Általános munkavédelmi elıírások A munkahelyek helyiségeiben, raktárban rban olyan széles közlekedési utat kell biztosítani, tani, amelyet a helyiségben folyó munka megkíván. Az utak minimális mérete m 1 méter m lehet. Az üzemi területeken, folyosókon, bútort b vagy egyéb b tárgyakat t elhelyezni nem szabad.

37 Általános munkavédelmi elıírások A polcok és szekrények kiszolgálásához szükséges pódium, emelvény, létra feldılés ellen biztosított, billenés, botlás és csúszásmentes járófelülető legyen. Csak biztonságos a mindenkori céloknak és igénybevételeknek megfeleli, jó állapotú, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított létrákat, hordozható lépcsıket szabad használni. Használatbavétel elıtt minden esetben meg kell gyızıdni a létra használhatóságáról.

38 Általános munkavédelmi elıírások A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetıség biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad. A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elı. Teher emelési, rakodási, szállítási munka közben győrőt, karkötıt, nyakláncot, egyéb, testi épségüket veszélyeztetı tárgyat nem viselhetnek magukon.

39 Általános munkavédelmi elıírások A dolgozó a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelı munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelızés, mentés stb. - kivételével). Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti.

40 Általános munkavédelmi elıírások Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig. A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylı gépeket, készülékeket, berendezéseket nem szabad mőködés közben felügyelet nélkül hagyni Azt a dolgozót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstıl el kell tiltani

41 Elektromos berendezések, készülékek használata Az irodákban, a munkahelyeken a kiegészítı tőzvédelmi utasítással összhangban a hıfejlesztı elektromos készülékek használatát mellızni kell. Ha mégis használják hıszigetelı alátététet kell használni Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelı szakember végezheti!

42 Elektromos berendezések, készülékek használata A védekezés fıbb szempontjai Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk. Ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése repedt, töredezett, sérült, szakszerő javításáig ne használjuk. Vezeték hosszabbítást házilag barkácsolt módon ne készítsünk. Az összesodort vezetınek szigetelıszalagos betekerése nem biztonságos! A legegyszerőbb mőveleteket is (pl. izzócsere) kikapcsolt, illetve leválasztott berendezésen végezzük el.

43 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat A Szabályzat hatálya kiterjed a kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari tevékenységet ellátó és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást végzı, továbbá kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetı (ide nem értve a fizetıvendéglátó helyet) munkáltatóra.

44 Vizsgált munkafolyamatok: Ételkészítés, kávéfızés, mosogatás, takarítás ÉTELKÉSZÍTÉS Edényzet fedelének felnyitásánál a forrázás veszély kiküszöbölhetı Edények fedıjét kézi leemelésnél a test felé húzva kell felemelni Gázüzemő berendezéseket begyújtani csak a berendezés környezete és az égésterméket elvezetı csatornák átszellıztetése után szabad megkezdeni Gázcsapot lánggal történı begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égı állapotban a begyújtás helyén van Begyújtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalt állva szabad a gázcsapot Fızıberendezést főtésre használni tilos! Csak hibátlan felülető tőzhelyet szabad üzemeltetni Konzervet csak konzervnyitóval szabad felbontani Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tőzhely felett vagy annak közelében egyik edénybıl a másikba átönteni tilos! Forró edények megfogásához, sütıberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez e célra kialakított segédeszközt és fogóruhát kell használni. Fızıedénybıl hentesárut csak hosszúnyelő fa, vagy mőanyag csipesszel, illetve villával szabad kiemelni

45 Forró folyadék keveréséhez vagy forró zsiradékba történı mártogatáshoz, sütéshez hosszú nyelő villát, fogót kell használni. Forró folyadékot tartalmazó edényrıl, annak a tőzhelyrıl való leemelése elıtt a benne lévı étel láthatósága érdekében a fedıt le kell venni úgy, hogy a kicsapó gız a munkavállalót ne érje. Forró étellel vagy folyadékkal telt fedetlen edény fölé hajolni vagy felette átnyúlni tilos! Zsírolvasztást csak száraz edényben szabad megkezdeni. Hússzeleteket a testtel ellentétes irányú mozdulatokkal kell a zsírba helyezni. Forró zsiradékkal, vagy folyadékkal telt edényt munkaasztalra, illetve tőzhelyre csak teljes alapfelületével szabad elhelyezni. Folyadékban vagy folyékony anyag keletkezésével járó étel sütésekor az ilyen ételt tartalmazó edényt a sütıberendezésbe, mellmagasságnál feljebb elhelyezni nem lehet. Forró anyagot tartalmazó edényt a padlóra helyezni tilos!

46 Ételkészítésre csak jól rögzített fülekkel, illetve nyelekkel ellátott edényeket szabad használni. Fızıedényt és munkaeszközt használatuk után eredeti tároló helyükre vissza kell helyezni Tíz liternél nagyobb őrtartalmú, meleg vagy forró étellel, folyadékkal telt edényt egy személynek emelni, illetve vinni nem szabad. Húsz liter feletti őrtartalmú teli edényt kisebb őrtartalmú edénybe kell átmerni, úgy lehet a tőzhelyrıl levenni Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak őrtartalmának 3/4 részéig szabad megtölteni Forró ételt tartalmazó edény kézi szállítása elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a szállítási útvonal szabad, csúszásmentes. Fenıacélt ütközıkarikával vagy ütközı felülettel kell ellátni Kést, fenıacélt, illetve más kéziszerszámot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni

47 Közlekedésnél a kés vagy villa hegyét a föld felé kell tartani. Ezek átadásánál ügyelni kell arra, hogy az átadás a nyél kézbeadásával történjen Tevékenységi körben végzett árumozgatás, szállítás, rakodás közben győrőt, karórát, nyakláncot viselni tilos! Kézi kenyérszeleteléshez fogazott pengéjő kenyérvágókést kell használni. Húsdarálót csak biztonságosan rögzített állapotban szabad használni olyan helyen, ahol a kezeléshez elegendı oldaltávolság áll rendelkezésre. Húsdarálóba húst a gép tálcájáról csak tömıfa segítségével szabad adagolni. Húsdarálót szétszedni, azon kést vagy tárcsát cserélni csak a gép hálózatról történt leválasztása után szabad Mikrohullámú sütıt csak erre speciálisan kiképzett szakember javíthat. A készüléken átalakítást végezni tilos!

48 KÁVÉFİZÉS A kávéfızı biztonsági szelepet fúvatással rendszeresen ellenırizni kell. A nyomásmérı jelzését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A kávéfızı gızszelepét megnyitni csak akkor szabad, ha a kezelı úgy helyezkedett el, hogy a hirtelen kitóduló gız sérülést nem okozhat MOSOGATÁS Mosogatás elıtt meg kell gyızıdni az edények, evıeszközök, üvegáruk épségérıl. Mosogatómedence aljára gumi- vagy mőanyaglapot kell helyezni, amelyet tisztán kell tartani Sérült edényeket, tányérokat, üvegárut használni tilos! A mosogatóban úgy kell az edényeket elhelyezni, hogy azok ne csússzanak és ne dıljenek el. Mosogatóba csak annyi edényt szabad rakni, amely a biztonságos munkavégzést nem befolyásolja Késeket, villákat úgy kell a mosogatóba helyezni, hogy hegyük egy irányba álljon és tompa végük legyen a kéz felé. Hőtıszekrény vagy hőtıpult leolvasztását a hálózatról történt leválasztás után szabad végezni. Vágó, feszítıeszközzel a jeget eltávolítani nem szabad.

49 TAKARÍTÁS Tisztításra, fertıtlenítésre kizárólag az ANTSZ által, engedélyezett tisztító-, fertıtlenítı szerek használhatók fel. A tisztító-, fertıtlenítı szereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva, külön helyiségben (fülkében) kell tárolni Konyhában, egyéb fızıhelyiségekben a mőszak befejezését követıen szükség esetén a mőszak alatt is takarítani kell. Konyhaipari gépeket úgy kell tisztítani, hogy azokon élelmiszerek ne maradjanak Élelmiszerek készítésére, feldolgozására szolgáló helyiségeket, padozatot, falakat csak engedélyezett tisztítószeres oldattal szabad mosni

50 TAKARÍTÁS A tisztító- és s fertıtlen tlenítı szerekkel kezelt berendezésekr sekrıl l a tisztító-,, illetve fertıtlen tlenítıszereket bıb vízzel le kell mosni. Konyhákban, illetve élelmiszer elıáll llítására szolgáló más helyiségekben végzett v javítást, karbantartást, átalakítást követıen en az elvégzett munkát t figyelembe véve v ve a helyiségek takarítását, t, berendezési, felszerelési si tárgyak t tisztítását, t, fertıtlen tlenítését t el kell végezni. v A takarítás s során n keletkezett hulladék és s szemét t győjt jtésére zárható,, könnyen k tisztíthat tható és s fertıtlen tleníthetı anyagból készült győjt jtıedényt kell használni. Az edényeket kiürítés után n tisztítani tani és s fertıtlen tleníteni teni kell. A szerves és s szervetlen hulladékot elkülönítve kell tárolni. t Konyhákban a padozatra kerülı kiöml mlı folyadékot, zsíros ételmaradékot rögtr gtön n el kell távolt volítani.

51 A munkabaleset, kártérítés A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétıl függetlenül. Pl. a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás és. igénybevétele során éri. Úti üzemi balesetek (TB hatáskör a jelentés és kivizsgálás is) Kártérítés munkabaleset esetén a MT. alapján

52 Munkabalesetek jelentése Gázpalackok Villamos áram Katasztrófa OMMF (Rendırség)

53 Balesetek jelentése A dolgozó minden balesetet, legkisebb sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a munkahelyi vezetıjének, a szervezeti egység vezetıjének A sérült, illetıleg a balesetet észlelı és/vagy arról tudomást szerzı személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító vezetınek, ha nem érhetı el közvetlenül az ügyvezetınek jelenteni.

54 Balesetek jelentése A sérült munkáját közvetlenül irányító vezetı minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul továbbjelenteni a szervezeti egység vezetıjének (az ügyvezetınek), munkavédelmi megbízottjának, A balesetet észlelı, illetıleg a sérült munkahelyi vezetıje köteles legelıbb intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, gondoskodni a baleseti helyszín megırzésérıl a vizsgálatot végzık megérkezéséig.

55 Elsısegélynyújtás A mentık telefonszáma 104. Megkereséskor a hívó mondja el: MI TÖRTÉNT HÁNY SÉRÜLT VAN A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT MEGKÜZELÍTÉSI LEHETİSÉGÉT SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLE-GESEN VISSZAHÍVHATÓ TELEFONSZÁMOT. Lehetıség szerint a hívó adjon tájékoztatást a baleset körülményeirıl, súlyosságáról. Kevésbé ismert területen nevezzen meg egy tájékozódási pontot és küldjön oda valakit aki a mentıket várja.

56 Környezetvédelem Veszélyes hulladék győjtése (OEC veszélyes hulladékgyőjtési szabályzat szerint) Irodai hulladék kezelése, győjtése (elemek, akkumulátorok, festékpatronok, tonerek) Szelektív hulladékgyőjtés

57 TŐZVÉDELEM

58 Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok A tőz t z elleni védekezv dekezés s minden állampolgár r kötelessk telessége. Ennek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tőzmegelızési szabályokat, a tőz-t és s káresetek k jelzésével, tovább bbá a tőz z oltásával és s a mőszaki m mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok az alábbiak: évi XXXI. törvt rvény: A tőz t z elleni védekezv dekezésrıl, a mőszaki mentésr srıl és s a tőzoltt zoltóságról, 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tőzvt zvédelmi szabályzat készítésérıl,

59 Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok 26/2005. (V.28.) BM rendelettel módosított 35/1996.(XII. 29.) BM rendelet: Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 2/2002. BM. rendelet (tőzvédelmi szabványok) 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet: A tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól. Tőzvédelmi Szabályzat.

60 ÁLTALÁNOS TŐZVÉDELMI ISMERETEK Az égés Égés: az éghetı anyag és s az oxigén n hıfejlh fejlıdéssel járój reakciója, melyet füstf st- és/vagy lángkl ngképzıdés s kísér. k Az égés s feltételei: telei: éghetı anyag, égéshez szüks kséges oxigén, égéshez szüks kséges hımérsh rséklet, három feltétel tel egyidejőleg egy térben t való megléte. Tőz z (tőzeset) zeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást st okoz;

61 Tőzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tőzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetısége, a rendırségnek, vagy a mentıszolgálatnak, illetıleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A tőz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani (mobil telefon), szükség esetén jármőveikkel segítséget nyújtani. A tőzoltóság ingyenes hívószáma 105. (egységes segélyhívószám: 112)

62 Tőzjelzés A tőzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tőzoltóság felé. Épületenként a tőzriadó tervek szerint! A tőzoltóság felé történı tőzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a tőzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt, - emberélet (állat) van-e veszélyben, - a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát.

63 Tőzoltó készülékek Típusai - porral oltó készülék; - vízzel vagy vízbıl adalékokkal képzett habbal oltó kézi készülék; - gázzal oltó (halon helyettesítı vagy CO 2 ) készülék. /A legutolsó típusból a legismertebb halonnal oltó készülékeket betiltották a halon ózonromboló hatása miatt./ Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott funkció függvénye. Elektronikus berendezések (pl. számítógépek) oltására porok nem használhatók, mert igen nagy járulékos kárt okoznak.

64 Tőzoltó készülékek A CO2 oltókész szülékekbıl l kiáraml ramló nagy nyomású gáz olyan mértm rtékben lehől l (-76( Celsius), amely fagyási sérülést st okoz. A gáz g z a levegınél l nehezebb, és s noha nem mérgezm rgezı,, bizonyos koncentráci ció felett légzl gzési nehézs zségeket okoz, terepszint alatti helyiségben törtt rténı oltás s esetén n igen körültekintk ltekintıen en kell eljárni, vagy használat latát mellõzni kell. A kézi k oltókész szülékek mőködési m elveik szerint két k t csoportra oszthatók: az égı anyagtól l az égést táplt pláló oxigént elzárja a kiáraml ramló oltóanyag (porral oltó,, vízzel v és s habbal oltó készülékek), az égı anyag hımérsh rsékletét t csökkenti a gyulladási hımérséklet alá (CO 2 oltó,, halogén n gázzal g oltó készülékek).

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt.

SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM. SZTÁV Rt. SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság HORVÁTH JÓZSEF MUNKAVÉDELEM 2004 Munkav delem Tartalomjegyzék 1. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA, CÉLJA, ALAPKÉRDÉSEI... 3 1.1. A munkavédelem

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. Baleset elhárítás, balesetek vizsgálata, biztonságtechnika - A baleset és a munkabaleset

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2012. JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 1 MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG 2 Munkabiztonsági előírások KEDVES MUNKATÁRSUNK! Mielőtt munkádat elkezded, leírunk néhány általános szabályt és ismertetjük a Munkabiztonsági Utasítás előírásait.

Részletesebben

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó

Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez 2002. szeptember hó Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése 4 1.1. Általános előírások.. 4 1.1.1. Az üzemeltető kötelessége.. 4 1.1.2. Az üzemeltetéshez

Részletesebben

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezıgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ 1 segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ Kövér Tamás munkavédelmi-szakmérnök 2 A munkavédelem célja, feladatai Az ember az élete jelentıs részét iskolában, tanmőhelyben, munkahelyen tölti. Természetes az

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása

Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Közfoglalkoztatás biztonságosan Zöldterületek, burkolt közterületek gondozása Szakmai segédlet közfoglalkoztatóknak Miben segít Önnek ez a füzet? Ki a felelős? A közmunka szervezése sokféle kihívással

Részletesebben