Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére. Hévíz 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére. Hévíz 2011"

Átírás

1 Munka-, tőz-, környezet-, baleset- és egészségvédelmi ismeretek Magánszálláshely minısítı munkatársak részére Hévíz 2011

2 Alapok A száll lláshelyek kialakításánál l arra kell törekedni, hogy balesetet okozó körülmények ne jöhessenek j létre. l A vendégl glátó az elızetes biztosítással ssal ugyan mentesülhet a baleset költsk ltségei alól, l, a kárt k azonban nem lehet meg nem törtt rténtté tenni, s igen rossz fényt f vet a házra, h ha a vendég g kitöri a lábát l t vagy áramütés éri.

3 A legfontosabb munkavédelmi jogszabályok Törvények, kormány és miniszteri rendeletek: A Munka Törvénykönyve évi XXII. Törvény A munkavédelemrıl szóló évi XCIII. Törvény és a végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérıl 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r. 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekrıl (OTÉK)

4 Jogszabályok, elıírások Több mint száz z rendelet, biztonsági szabályzat, elıírás, szabvány van érvényben. Szinte minden szakmának meg van a saját munkavédelmi elıírása. Pl. Atomtudós s (1996. évi CXVI. TörvT rvény az atomenergiáról és s végrehajtv grehajtási rendelete 16/2000. (VI.8.) EüM E M rendelet.) Csatorna tisztító (19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról) 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendégl glátóipari Biztonsági Szabályzat

5 Helyi elıírások Helyi önkormányzati nyzati rendelet Munkavédelmi Szabályzat Technológiai elıírások

6 Idıszakos felülvizsgálatok rendszere Berendezés, készülék megnevezése jogszabály, szabvány felülvizsgálat idıszaka Villamos berendezések tőzvédelmi szabványossági OTSZ, MSZ 2364, 2/2002 BM tőzvédelmi szabványossági 3, 6, 9, évente Villamos berendezések MSZ 172, MSZ 2364 érintésvédelmi 3 évente Villamos kéziszerszámok MSZ 172, MSZ 2364 szigetelésvizsgálat évente Tőzoltó készülékek 2/2002 BM, MSZ EN 3-1, 2, 3, 4, 5 felülvizsgálat Hathavonta, negyedévente Veszélyes berendezések biztonsági vizsgálat MvT, 5/1993 MüM biztonsági felülvizsgálat 5 évente A benzinmotoros főrészt évente teljes mőszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatnak kell alávetni. 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról biztonsági felülvizsgálat Évente Villámvédelmi berendezés 2/2002 BM felülvizsgálat 3,6,9 évente

7 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK Számos építészeti megoldás baleseti forrás: ilyenek a kétszintes lakások lépcsıi, szők csigalépcsık, korlát nélküli lépcsık, keskeny, túl meredekre épített lépcsık, egyenetlen magasságú lépcsıfokok, rosszul megvilágított lépcsık.

8 Az összes helyiség padlózatának hibátlannak kell lennie: kitöredezett padlókat, burkolólapokat azonnal meg kell javíttatni. A szakadt, repedezett vagy száradás miatt felgörbült mőanyagpadlót is azonnal ki kell javíttatni, leragasztani vagy kicserélni. A járást veszélyeztetı, felkunkorodott szélő vagy szakadozott szınyeget el kell távolítani. A szınyegek alá csúszásgátló helyezendı. A lépcsıkre ne tegyünk szınyeget, ha elkerülhetetlen, fémrögzítıvel szerelendı fel.

9 A bútorokat úgy helyezzük el, hogy a közlekedést ne gátolják, balesetet ne okozzanak. Kályha közelébe vagy nyitott kandalló mellé bútorokat ne állítsunk, nehogy tüzet fogjanak. Minden meghibásodott bútort azonnal ki kell cserélni vagy megjavítani.

10 Hordozható PB gázas főtıtestet vendégszobákba ne használjunk. Ablaktalan fürdıszobákba lehetıleg ne kerüljön fali gázmelegítı, vagy azt a fürdıkádba lépés elıtt ki kell kapcsolni. A PB palack a főtıtesttıl, tőzhelytıl 30 cm távolságra álljon. A palack szelepét elıször zárjuk el használat után és csak ezt követıen kapcsoljuk le a készülékeket, tőzhelyet, kályhát stb. Minden gázkészüléket rendszeresen ellenıriztetni kell.

11 Csak a hazai szabványoknak megfelelı elektromos készülékeket vásároljunk. Ha bármely készülék vagy a konnektor felforrósodik, ellenıriztessük szerelıvel. Minden elektromos szerelést csak szakképzett szerelıvel végeztessünk. Elektromos vezetékek nem fekhetnek a helyiség padlóján. A megfelelı hosszúságú vezetékeket a falak mentén szükséges rögzíteni a balesetek elkerülése érdekében (a telefonzsinór is csak így vezethetı egyik helyiségbıl a másikba).

12 Állólámpákat, falikarokat, asztali lámpákat, TV-t, rádiót és bármely más elektromos készüléket úgy kell elhelyezni, hogy azokat senki le ne lökhesse, gyermekek el ne érhessék. A konyhai készüléket rövid csatlakozózsinórral csak a munkaasztalon használjuk. A dugaszolóaljzat közvetlenül a munkaasztal fölé kerüljön.

13 A fürdıszobai villanykapcsolókat a helyiségen kívül kell felszereltetni. A hajszárítóhoz, hajsütıvashoz, borotválkozó készülékekhez szolgáló konnektorokat inkább a vendégszobában elhelyezett tükör mellé szereltessük, nehogy bárki fürdıkádban ülve száríthassa a haját vagy borotválkozzon. A dugaszolóaljzatokhoz használjunk érintésvédıt (vakdugó), hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.

14 A konyhában a padlózatot munka közben is tisztán kell tartani, a lecsepegett zsírt vagy ételmaradékot azonnal fel kell törölni, hogy lábukat ne törjék az ott közlekedık.

15 A balesetveszélyes eszközöket, edényeket tartsuk a gyermekek számára elérhetetlen, hozzáférhetetlen helyen, elzártan. A nehéz edényeket a szekrény alsó felében tároljuk. A tőzhelyen ne hagyjunk nyelével kifelé fordított serpenyıket vagy lábasokat. Repedt vagy csorba edényeket ne használjunk. Az üres konzervdobozok fedelét mindig hajtsuk vissza, mielıtt a szemétbe dobnánk. Ékszereket ne használjunk fızés közben. Egyes mőanyag munkaruhák könnyen lángot fognak és életveszélyes égési sérüléseket okoznak. Nyitott tőz, gáztőzhely mellett természetes anyagból készült ruhát, kötényt viseljünk.

16 Vegyszereket csak eredeti edényükben tároljunk, sose öntsük át boros vagy más italos üvegbe. A veszélyes anyagokat, tisztítószereket, spray-ket zárt helyen gyermekek számára hozzáférhetetlenül tároljuk. Lakóhelyiségben háztartási vagy más vegyszereket ne tartsunk. Élelmiszerekkel vagy takarmányokkal egy helyiségben ne tároljunk semmiféle vegyszer, permetezıszert, gyomirtót stb.

17 Elsısegély oktatóanyag AKG-OMSZ Veszélyszimb lyszimbólumok: lumok: Xi, Xn F, F+ O T, T+ E C N

18 Az udvaron vagy kertben minden közlekedési utat jól meg kell világítani, s az útfelületeknek hibátlannak kell lennie a balesetek elkerülése érdekében. A lakásbejáratot és a lépcsıket este az összes vendég hazaérkezéséig biztonsági világítással kell jól láthatóvá tenni.

19 A kerti árkokat, ásott kutat, pincebejáratot, átjárókat be kell fedni vagy el kell keríteni. A pincelépcsıket, padlásfeljárókat ajtóval kell ellátni és zárva tartani, hogy gyermek ne juthasson oda. A kert és udvar, járdák télennyáron tisztántartandók. A hótömböket a tetıkrıl el kell távolítani, mert a lecsúszó nagyobb tömbök halált okozhatnak. Szertehagyott szerszámok, gépek, létrák nem maradhatnak a kertben

20 A közlekedési-szállítási eszközökben slusszkulcsot nem hagyhatunk bent. A traktorra, szekérre ne engedjünk felmászni gyermekeket és az ólakba, istállókba se menjenek a felnıttek kísérete nélkül. A garázsajtókra és garázsok belsejébe kiírandó a dohányozni, nyílt lángot használni tilos figyelmeztetés. A házipatikát mindenki által ismert helyen, kéznél kell tartani ügy, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Kézi tőzoltó készüléket is be kell szerezni és az elıírás szerint ellenıriztetni.

21 Az elıszobában feltőnı helyen kiírandó a balesetkor hívandó mentı, tőzoltó száma és címe, a legközelebbi telefonállomás helye vagy annak a neve, aki baj esetén orvost tud hívni.

22 Magánszálláshely címe HELYSZÍNRAJZ É JELMAGYARÁZAT: TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉK TELEFON MENEKÜLÉS IRÁNYA GYÜLEKEZİ HELY GÁZFİ CSAP Fİ KAPCSOLÓ "MÉRSÉKELTEN TŐZVESZÉLYES" SEGÉLYKÉRİ TELEFONSZÁMOK: Mentık: 104 / Tőzoltóság: 105 / Rendırség: 107

23 Tőzmegelızés Ahhoz, hogy a tőz keletkezésének valószínőségét csökkenthessük néhány gondolat a megelızésrıl: Mielıtt gyufát, cigarettát eldobunk oltsuk el. Égı gyufát, cigarettát ne dobjunk olyan helyre ahol az tüzet okozhat, dohányzáskor nem éghető anyagú győjtıedénybe hamuzzunk A területen nyílt lánggal járó tevékenységet végezni nem szabad csak külön engedéllyel. Elektromos hıfejlesztı készüléket bekapcsolt állapotban felügyelet nélkül hagyni nem szabad Hıfejlesztı készüléket éghetı anyagon használni csak hıszigetelılap alkalmazásával szabad

24 Tőzmegelızés Elektromos készülékeket a helyiségbıl történı eltávozáskor ki kell kapcsolni Az oktatási épületben és az üzem területén dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad! A helyiségek ajtóit melyben személyek tartózkodnak kulcsra zárni nem szabad. Az épületekben, helyiségekben a közlekedési utakat, kijáratokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad

25 Tőzmegelızés A villamos berendezések kapcsolóit, tőzvédelmi felszereléseket állandóan hozzáférhetı és használható állapotban kell tartani, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad Villamos berendezésektıl az éghetı anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerő,vagy meghibásodás folytán bekövetkezı túlmelegedése esetleges ívhúzása tüzet ne okozzon. Meghibásodott, valamint a szabvány elıírásainak meg nem felelı villamos berendezést üzemeltetni nem szabad.

26 Tőzmegelızés Villamos, berendezést, gépeket, készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Az állandóan üzemelı számítógépek monitorát a munkavégzés után ki kell kapcsolni. A villamos berendezéseket tisztán kell tartani, különösen óvni kell a gyúlékony szennyezıdésektıl. A villamos berendezéseket, készülékeket csak az azzal megbízott és szakképesítéssel rendelkezı dolgozó vagy szakvállalat javíthat.

27 Munkavédelmi fogalmak Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közalkalmazotti jogviszonyban,.., az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerı-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevıként foglalkoztatót,., a munkáját kizárólag személyesen végzı egyéni vállalkozót a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. (2) bekezdés] tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezıje. Magyar adószámmal nem rendelkezı külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fı felelısséget viseli, ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik. Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végzı személy.

28 Munkavédelmi szabályzat A munkáltató kötelességei Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység, illetıleg az okban elıírtak ellátására megfelelı képesítéssel rendelkezı személyt biztosítani, valamint a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellı idıben a munkavállalónak megadni; b) rendszeresen meggyızıdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggı veszélyek figyelembevételével megfelelı munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére; d) új technológiák bevezetése elıtt kellı idıben, legkorábban a tervezési szakaszban megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselıikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit; e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelıen eljárni;

29 Munkavédelmi szabályzat A munkáltató kötelességei Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni a következı általános követelményeket: a) a veszélyek elkerülése; b) a nem elkerülhetı veszélyek értékelése; c) a veszélyek keletkezési helyükön történı leküzdése; d) az emberi tényezı figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemő munkavégzés idıtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidı beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; e) a mőszaki fejlıdés eredményeinek alkalmazása; f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; g) egységes és átfogó megelızési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezık hatására; h) a kollektív mőszaki védelem elsıbbsége az egyéni védelemhez képest; i) a munkavállalók megfelelı utasításokkal történı ellátása.

30 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei A dolgozó jogosult az egészségét nem veszélyeztetı és biztonságos munkafeltételekre, a jogszabályokban és MVSZ-ban elıírt védıintézkedésekre, az egészségét nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzéshez elıírt ismereteknek a biztosítására, a munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védıeszközök biztosítására. a dolgozót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történı eljárásáért, bejelentésért.

31 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei A dolgozó jogosult a részr szére elıírt orvosi, alkalmassági vizsgálaton részt venni, a veszélyt jelentı rendellenességet, üzemzavart felettesének jelenteni, intézked zkedésig a tıle t elvárhat rható módon azt megszüntetni vagy a veszélyt csökkenteni, közvetlen élet- vagy súlyos s veszély észlelésénél a munkavégz gzést haladéktalanul abbahagyni és a veszélyre munkatársai figyelmét t felhívni,

32 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei. A dolgozó köteles a munkahelyen biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, a rendelkezésére bocsátott munkaeszközök biztonságos állapotáról lehetıségei szerint meggyızıdni, azokat a rendeltetésüknek megfelelıen használni, és tisztításáról a tıle elvárható módon gondoskodni, testi épségét nem veszélyeztetı öltözéket viselni, a munkaterületen fegyelmezetten viselkedni, ott rendet és tisztaságot tartani, a munkavédelmi ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során betartani,

33 Munkavédelmi szabályzat A dolgozók jogai és kötelességei. A dolgozó köteles a munkát megtagadni, ha az saját vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetné, balesetét, rosszullétét azonnal jelenteni, ha ebben egészségi állapota akadályozza, akkor azt az esetet észlelı munkatársa tartozik megtenni, sérült munkatársát elsısegélyben részesíteni.

34 Általános munkavédelmi elıírások Munkára képes állapot (alkohol, drog) Közlekedés (gyalogos és gépjármő KRESZ) A gyalogos közlekedés közben bekövetkezı eleséses balesetek elkerülése érdekében csak a gyalogjárdán közlekedjünk. Téli idıszakban azokat a hótól tisztítják és felhomokozzák, de így is baleseti veszélyforrást jelentenek. Egyéni védıeszköz használata

35 Általános munkavédelmi elıírások A képernyıs munkahelyek elıírásai (monitor, éleslátást biztosító szemüveg, ergonómia, stb.) A dolgozók részére az védıitalt és tisztálkodási szereket is biztosítani kell az MVSZ szerint

36 Általános munkavédelmi elıírások A munkahelyek helyiségeiben, raktárban rban olyan széles közlekedési utat kell biztosítani, tani, amelyet a helyiségben folyó munka megkíván. Az utak minimális mérete m 1 méter m lehet. Az üzemi területeken, folyosókon, bútort b vagy egyéb b tárgyakat t elhelyezni nem szabad.

37 Általános munkavédelmi elıírások A polcok és szekrények kiszolgálásához szükséges pódium, emelvény, létra feldılés ellen biztosított, billenés, botlás és csúszásmentes járófelülető legyen. Csak biztonságos a mindenkori céloknak és igénybevételeknek megfeleli, jó állapotú, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosított létrákat, hordozható lépcsıket szabad használni. Használatbavétel elıtt minden esetben meg kell gyızıdni a létra használhatóságáról.

38 Általános munkavédelmi elıírások A munkahelyek ajtóit, míg a helyiségben tartózkodnak a menekülés és segítségnyújtási lehetıség biztosítása érdekében - kulcsra zárni nem szabad. A munka befejezése után a munkahelyet át kell vizsgálni, nem maradt-e hátra olyan körülmény, mely a távozás után tüzet, robbanást, vagy leázást idézhet elı. Teher emelési, rakodási, szállítási munka közben győrőt, karkötıt, nyakláncot, egyéb, testi épségüket veszélyeztetı tárgyat nem viselhetnek magukon.

39 Általános munkavédelmi elıírások A dolgozó a munkahelyén csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez megfelelı munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (a rendkívüli események - baleset-megelızés, mentés stb. - kivételével). Tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, játék stb.), amely a munkavégzést akadályozza, zavarja vagy veszélyezteti.

40 Általános munkavédelmi elıírások Tilos munkát végezni, ha bárki életét, testi épségét veszély fenyegeti, annak elhárításáig. A felügyeletet, kezelést, kiszolgálást igénylı gépeket, készülékeket, berendezéseket nem szabad mőködés közben felügyelet nélkül hagyni Azt a dolgozót, aki alkohol hatása alatt áll, a munkavégzéstıl el kell tiltani

41 Elektromos berendezések, készülékek használata Az irodákban, a munkahelyeken a kiegészítı tőzvédelmi utasítással összhangban a hıfejlesztı elektromos készülékek használatát mellızni kell. Ha mégis használják hıszigetelı alátététet kell használni Az elektromos készülékeket, vezetékeket, csatlakozókat, kapcsolókat, elosztókat, biztosítékokat melegedés, füstölés, sérülés esetén a hálózatról le kell választani. A javításukat csak villanyszerelı szakember végezheti!

42 Elektromos berendezések, készülékek használata A védekezés fıbb szempontjai Hibás, törött, horpadt készüléket ne használjunk. Ha készülék csatlakozó vezetékének szigetelése repedt, töredezett, sérült, szakszerő javításáig ne használjuk. Vezeték hosszabbítást házilag barkácsolt módon ne készítsünk. Az összesodort vezetınek szigetelıszalagos betekerése nem biztonságos! A legegyszerőbb mőveleteket is (pl. izzócsere) kikapcsolt, illetve leválasztott berendezésen végezzük el.

43 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat A Szabályzat hatálya kiterjed a kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátóipari tevékenységet ellátó és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást végzı, továbbá kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetı (ide nem értve a fizetıvendéglátó helyet) munkáltatóra.

44 Vizsgált munkafolyamatok: Ételkészítés, kávéfızés, mosogatás, takarítás ÉTELKÉSZÍTÉS Edényzet fedelének felnyitásánál a forrázás veszély kiküszöbölhetı Edények fedıjét kézi leemelésnél a test felé húzva kell felemelni Gázüzemő berendezéseket begyújtani csak a berendezés környezete és az égésterméket elvezetı csatornák átszellıztetése után szabad megkezdeni Gázcsapot lánggal történı begyújtáskor csak akkor szabad megnyitni, ha a szükséges gyújtóeszköz égı állapotban a begyújtás helyén van Begyújtani csak a gázláng várható visszacsapódásának irányától oldalt állva szabad a gázcsapot Fızıberendezést főtésre használni tilos! Csak hibátlan felülető tőzhelyet szabad üzemeltetni Konzervet csak konzervnyitóval szabad felbontani Zsiradékot vagy más gyúlékony anyagot a tőzhely felett vagy annak közelében egyik edénybıl a másikba átönteni tilos! Forró edények megfogásához, sütıberendezések forró lemezeinek és rácsainak elszedéséhez e célra kialakított segédeszközt és fogóruhát kell használni. Fızıedénybıl hentesárut csak hosszúnyelő fa, vagy mőanyag csipesszel, illetve villával szabad kiemelni

45 Forró folyadék keveréséhez vagy forró zsiradékba történı mártogatáshoz, sütéshez hosszú nyelő villát, fogót kell használni. Forró folyadékot tartalmazó edényrıl, annak a tőzhelyrıl való leemelése elıtt a benne lévı étel láthatósága érdekében a fedıt le kell venni úgy, hogy a kicsapó gız a munkavállalót ne érje. Forró étellel vagy folyadékkal telt fedetlen edény fölé hajolni vagy felette átnyúlni tilos! Zsírolvasztást csak száraz edényben szabad megkezdeni. Hússzeleteket a testtel ellentétes irányú mozdulatokkal kell a zsírba helyezni. Forró zsiradékkal, vagy folyadékkal telt edényt munkaasztalra, illetve tőzhelyre csak teljes alapfelületével szabad elhelyezni. Folyadékban vagy folyékony anyag keletkezésével járó étel sütésekor az ilyen ételt tartalmazó edényt a sütıberendezésbe, mellmagasságnál feljebb elhelyezni nem lehet. Forró anyagot tartalmazó edényt a padlóra helyezni tilos!

46 Ételkészítésre csak jól rögzített fülekkel, illetve nyelekkel ellátott edényeket szabad használni. Fızıedényt és munkaeszközt használatuk után eredeti tároló helyükre vissza kell helyezni Tíz liternél nagyobb őrtartalmú, meleg vagy forró étellel, folyadékkal telt edényt egy személynek emelni, illetve vinni nem szabad. Húsz liter feletti őrtartalmú teli edényt kisebb őrtartalmú edénybe kell átmerni, úgy lehet a tőzhelyrıl levenni Azt az edényt, amelyet kézzel mozgatnak, forró étellel vagy folyadékkal csak őrtartalmának 3/4 részéig szabad megtölteni Forró ételt tartalmazó edény kézi szállítása elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy a szállítási útvonal szabad, csúszásmentes. Fenıacélt ütközıkarikával vagy ütközı felülettel kell ellátni Kést, fenıacélt, illetve más kéziszerszámot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni

47 Közlekedésnél a kés vagy villa hegyét a föld felé kell tartani. Ezek átadásánál ügyelni kell arra, hogy az átadás a nyél kézbeadásával történjen Tevékenységi körben végzett árumozgatás, szállítás, rakodás közben győrőt, karórát, nyakláncot viselni tilos! Kézi kenyérszeleteléshez fogazott pengéjő kenyérvágókést kell használni. Húsdarálót csak biztonságosan rögzített állapotban szabad használni olyan helyen, ahol a kezeléshez elegendı oldaltávolság áll rendelkezésre. Húsdarálóba húst a gép tálcájáról csak tömıfa segítségével szabad adagolni. Húsdarálót szétszedni, azon kést vagy tárcsát cserélni csak a gép hálózatról történt leválasztása után szabad Mikrohullámú sütıt csak erre speciálisan kiképzett szakember javíthat. A készüléken átalakítást végezni tilos!

48 KÁVÉFİZÉS A kávéfızı biztonsági szelepet fúvatással rendszeresen ellenırizni kell. A nyomásmérı jelzését folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A kávéfızı gızszelepét megnyitni csak akkor szabad, ha a kezelı úgy helyezkedett el, hogy a hirtelen kitóduló gız sérülést nem okozhat MOSOGATÁS Mosogatás elıtt meg kell gyızıdni az edények, evıeszközök, üvegáruk épségérıl. Mosogatómedence aljára gumi- vagy mőanyaglapot kell helyezni, amelyet tisztán kell tartani Sérült edényeket, tányérokat, üvegárut használni tilos! A mosogatóban úgy kell az edényeket elhelyezni, hogy azok ne csússzanak és ne dıljenek el. Mosogatóba csak annyi edényt szabad rakni, amely a biztonságos munkavégzést nem befolyásolja Késeket, villákat úgy kell a mosogatóba helyezni, hogy hegyük egy irányba álljon és tompa végük legyen a kéz felé. Hőtıszekrény vagy hőtıpult leolvasztását a hálózatról történt leválasztás után szabad végezni. Vágó, feszítıeszközzel a jeget eltávolítani nem szabad.

49 TAKARÍTÁS Tisztításra, fertıtlenítésre kizárólag az ANTSZ által, engedélyezett tisztító-, fertıtlenítı szerek használhatók fel. A tisztító-, fertıtlenítı szereket eredeti csomagolásban, felirattal ellátva, külön helyiségben (fülkében) kell tárolni Konyhában, egyéb fızıhelyiségekben a mőszak befejezését követıen szükség esetén a mőszak alatt is takarítani kell. Konyhaipari gépeket úgy kell tisztítani, hogy azokon élelmiszerek ne maradjanak Élelmiszerek készítésére, feldolgozására szolgáló helyiségeket, padozatot, falakat csak engedélyezett tisztítószeres oldattal szabad mosni

50 TAKARÍTÁS A tisztító- és s fertıtlen tlenítı szerekkel kezelt berendezésekr sekrıl l a tisztító-,, illetve fertıtlen tlenítıszereket bıb vízzel le kell mosni. Konyhákban, illetve élelmiszer elıáll llítására szolgáló más helyiségekben végzett v javítást, karbantartást, átalakítást követıen en az elvégzett munkát t figyelembe véve v ve a helyiségek takarítását, t, berendezési, felszerelési si tárgyak t tisztítását, t, fertıtlen tlenítését t el kell végezni. v A takarítás s során n keletkezett hulladék és s szemét t győjt jtésére zárható,, könnyen k tisztíthat tható és s fertıtlen tleníthetı anyagból készült győjt jtıedényt kell használni. Az edényeket kiürítés után n tisztítani tani és s fertıtlen tleníteni teni kell. A szerves és s szervetlen hulladékot elkülönítve kell tárolni. t Konyhákban a padozatra kerülı kiöml mlı folyadékot, zsíros ételmaradékot rögtr gtön n el kell távolt volítani.

51 A munkabaleset, kártérítés A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétıl és idıpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétıl függetlenül. Pl. a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi szolgáltatás és. igénybevétele során éri. Úti üzemi balesetek (TB hatáskör a jelentés és kivizsgálás is) Kártérítés munkabaleset esetén a MT. alapján

52 Munkabalesetek jelentése Gázpalackok Villamos áram Katasztrófa OMMF (Rendırség)

53 Balesetek jelentése A dolgozó minden balesetet, legkisebb sérülést, rosszullétet, munkabalesetet köteles azonnal jelenteni a munkahelyi vezetıjének, a szervezeti egység vezetıjének A sérült, illetıleg a balesetet észlelı és/vagy arról tudomást szerzı személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító vezetınek, ha nem érhetı el közvetlenül az ügyvezetınek jelenteni.

54 Balesetek jelentése A sérült munkáját közvetlenül irányító vezetı minden tudomására jutó balesetet köteles haladéktalanul továbbjelenteni a szervezeti egység vezetıjének (az ügyvezetınek), munkavédelmi megbízottjának, A balesetet észlelı, illetıleg a sérült munkahelyi vezetıje köteles legelıbb intézkedni a sérült egészségügyi ellátására, gondoskodni a baleseti helyszín megırzésérıl a vizsgálatot végzık megérkezéséig.

55 Elsısegélynyújtás A mentık telefonszáma 104. Megkereséskor a hívó mondja el: MI TÖRTÉNT HÁNY SÉRÜLT VAN A HELYSZÍN PONTOS ADATAIT MEGKÜZELÍTÉSI LEHETİSÉGÉT SAJÁT NEVÉT, CIMÉT AZ ESETLE-GESEN VISSZAHÍVHATÓ TELEFONSZÁMOT. Lehetıség szerint a hívó adjon tájékoztatást a baleset körülményeirıl, súlyosságáról. Kevésbé ismert területen nevezzen meg egy tájékozódási pontot és küldjön oda valakit aki a mentıket várja.

56 Környezetvédelem Veszélyes hulladék győjtése (OEC veszélyes hulladékgyőjtési szabályzat szerint) Irodai hulladék kezelése, győjtése (elemek, akkumulátorok, festékpatronok, tonerek) Szelektív hulladékgyőjtés

57 TŐZVÉDELEM

58 Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok A tőz t z elleni védekezv dekezés s minden állampolgár r kötelessk telessége. Ennek érdekében mindenkinek meg kell ismernie és meg kell tartania a vonatkozó tőzmegelızési szabályokat, a tőz-t és s káresetek k jelzésével, tovább bbá a tőz z oltásával és s a mőszaki m mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket. Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok az alábbiak: évi XXXI. törvt rvény: A tőz t z elleni védekezv dekezésrıl, a mőszaki mentésr srıl és s a tőzoltt zoltóságról, 30/1996.(XII. 6.) BM rendelet: A tőzvt zvédelmi szabályzat készítésérıl,

59 Fontosabb tőzvédelmi jogszabályok 26/2005. (V.28.) BM rendelettel módosított 35/1996.(XII. 29.) BM rendelet: Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 2/2002. BM. rendelet (tőzvédelmi szabványok) 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet: A tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról munkakörökrıl és a szakvizsga részletes szabályairól. Tőzvédelmi Szabályzat.

60 ÁLTALÁNOS TŐZVÉDELMI ISMERETEK Az égés Égés: az éghetı anyag és s az oxigén n hıfejlh fejlıdéssel járój reakciója, melyet füstf st- és/vagy lángkl ngképzıdés s kísér. k Az égés s feltételei: telei: éghetı anyag, égéshez szüks kséges oxigén, égéshez szüks kséges hımérsh rséklet, három feltétel tel egyidejőleg egy térben t való megléte. Tőz z (tőzeset) zeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást st okoz;

61 Tőzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tőzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetısége, a rendırségnek, vagy a mentıszolgálatnak, illetıleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A tőz jelzéséhez, segítségkéréshez az állampolgárok híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani (mobil telefon), szükség esetén jármőveikkel segítséget nyújtani. A tőzoltóság ingyenes hívószáma 105. (egységes segélyhívószám: 112)

62 Tőzjelzés A tőzjelzést, riasztást biztosítani kell egyrészt a létesítményen belül tartózkodók részére, másrészt a tőzoltóság felé. Épületenként a tőzriadó tervek szerint! A tőzoltóság felé történı tőzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a tőzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, mi van veszélyeztetve, milyen káreset történt, - emberélet (állat) van-e veszélyben, - a jelzı nevét, a jelzésre használt távbeszélı számát.

63 Tőzoltó készülékek Típusai - porral oltó készülék; - vízzel vagy vízbıl adalékokkal képzett habbal oltó kézi készülék; - gázzal oltó (halon helyettesítı vagy CO 2 ) készülék. /A legutolsó típusból a legismertebb halonnal oltó készülékeket betiltották a halon ózonromboló hatása miatt./ Az, hogy egy adott helyen melyik oltókészülék használható, mindig az adott funkció függvénye. Elektronikus berendezések (pl. számítógépek) oltására porok nem használhatók, mert igen nagy járulékos kárt okoznak.

64 Tőzoltó készülékek A CO2 oltókész szülékekbıl l kiáraml ramló nagy nyomású gáz olyan mértm rtékben lehől l (-76( Celsius), amely fagyási sérülést st okoz. A gáz g z a levegınél l nehezebb, és s noha nem mérgezm rgezı,, bizonyos koncentráci ció felett légzl gzési nehézs zségeket okoz, terepszint alatti helyiségben törtt rténı oltás s esetén n igen körültekintk ltekintıen en kell eljárni, vagy használat latát mellõzni kell. A kézi k oltókész szülékek mőködési m elveik szerint két k t csoportra oszthatók: az égı anyagtól l az égést táplt pláló oxigént elzárja a kiáraml ramló oltóanyag (porral oltó,, vízzel v és s habbal oltó készülékek), az égı anyag hımérsh rsékletét t csökkenti a gyulladási hımérséklet alá (CO 2 oltó,, halogén n gázzal g oltó készülékek).

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal)

A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a november 8-i módosításokkal) A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset- és Munkavédelmi Szabályzata (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i módosításokkal) Debrecen, 2001. HALLGATÓK BALESET-ÉS MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2 A Debreceni

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói munkavédelmi

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav

Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav Pedagógus gus szakmai nap Egri Katasztrófav favédelmi Kirendeltség Rónai Róbert tő. ırgy. 2016. február 23. Tőzvédelmi használati szabályok rendszere Tőzvédelmi feladatot ellátók képesítési követelménye

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ

OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ OKTATÁSI TEMATIKA- KONYHAI KISEGÍTŐ MUNKAVÉDELEM 1. A munkába állás feltételei: Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat A munkába állás napján, a munkakezdés előtt munka- és tűzvédelmi oktatás 2. A munkavállalók

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását.

ellenırzése. Részt vesz a munkahelyi munkavédelmi ellenırzéseken, szemléken, ellenırzi a szemlék jegyzıkönyveiben foglaltak végrehajtását. Bene Gábor fıelıadó (telefon 56510) Gazdasági Fıigazgatóság Munkabiztonsági Önálló Osztály A honlapunk címe: http://munkavedelem.unideb.hu Telefonszámok: városi fıvonal: (52) 255-880 telefax: (52) 255-595595

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés Tőz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig minısítı neve: Vízvári László minısítı beosztása: fıigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje

A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje A bordányi Árubemutató Csarnok házirendje és mőködési rendje H Á Z I R E N D T-98/2012 1. A házirendben foglalt szabályok betartása a Bordány Községi Önkormányzat tulajdonában álló Bordány belterület 522/1

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Képfeldolgozás laboratórium ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Képfeldolgozás laboratórium 2012-02-09 Előírás, hogy a hallgatók is megismerjék azokat a tűzvédelmi, munkavédelmi biztonsági előírásokat, valamint magatartási szabályokat,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009

No Change Service! Verzió 01.08 Felülvizsgálat dátuma 24.03.2009 Nyomtatás Dátuma 24.03.2009 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Bereczki Máté Szakképző Iskola

TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Bereczki Máté Szakképző Iskola TŰZVÉDELMI, MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Bereczki Máté Szakképző Iskola MUNKAVÉDELEM A legfontosabb munkavédelmi jogszabályok Törvények, kormány és s miniszteri rendeletek: 2012. évi I. törvt rvény a munka

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM

Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának június 26-i elfogadására PREAMBULUM Javaslat A Debreceni Egyetem Hallgatóinak Baleset-megelőzési és Munkavédelmi Szabályzatának 2014. június 26-i elfogadására PREAMBULUM A Debreceni Egyetem a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. év CCIV.

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 23/2009.(XI.25.) rendelete MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 23/2009.(XI.25.) rendelete a kéményseprıipari kötelezı közszolgáltatás igénybevételérıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Különös biztosítási feltételek Különös biztosítási feltételek A különös biztosítási feltételek sorszámozása az általános biztosítási feltételek sorszámozását úgy követi, hogy az új rendelkezésekkel érintett fejezetek azonos száma alatt

Részletesebben

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez

Melléklet az 1/2003. (I. 9.) BM rendelethez A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1/2003. (I. 9.) BM rendelet a tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési tevékenységének szabályairól A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavéd. Szab. 2008 v.1.2. MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Munkavédelmi szabályzat Oldalszám:1 [51] Fejezet címe TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. A szabályzat célja 3 2. Alkalmazási terület, hatáskör... 3 3. Hivatkozások....

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7.

Felvonók bontása. tudományos fımunkatárs ÉMI FMF 2012. június 7. Felvonók bontása Kovács Zoltán MFSZ konferencia tudományos fımunkatárs Siófok ÉMI FMF 2012. június 7. Tartalom 1. Elıírások 3. Balesetek 1. Elıírások BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉS 113/1998. (VI. 10.) Kormányrendelet

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet:létesítés és használat tőzvédelmi szabályai - Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági elıírások, - az anyagok tőzveszélyességi osztályba sorolása, tőzállósági fokozatok, tőzveszélyességi fokozatok,

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester

Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában. Kocsis Krisztián kéményseprımester Új jogszabályok a kéményseprı-ipari közszolgáltatás vonatkozásában Kocsis Krisztián kéményseprımester - Kéményseprı-ipari közszolgáltatás egységesítése - Mőszaki feladatok egyértelmősítése, fogalmak tisztázása

Részletesebben

Kávédaráló ML-150-es típus

Kávédaráló ML-150-es típus tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 1 Használati útmutató Kávédaráló ML-150-es típus FAGOR Fagor Hungária Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. tordelt.qxd 10/30/2001 10:04 AM Page 2 Fagor 2 tordelt.qxd

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: IV-B-05/344-1/2012. 28/2012. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Szabályzatáról

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 160-06 A munkavédelemmel kapcsolatos jogi, igazgatási, eljárási munkáltatói feladatok 160-06/1 Egy adott

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben]

A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A MU KAVÉDELEMRŐL [1993. ÉVI XCIII TÖRVÉ Y ÉS 5/1993. (XII. 26.) RE DELET egységes szerkezetben] A munkavédelmi jogszabályok célja, hogy szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkvégzés

Részletesebben

Biztonsági és tőzriadó terv

Biztonsági és tőzriadó terv Deák Ferenc Gimnázium Szeged, József A. sgt. 118-120. sz. Biztonsági és tőzriadó terv I.) Létesítmény alapadatai: 1./ Az intézmény neve, képviseletére jogosult neve, telefonszáma: Deák Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének tanúsításáról Egyéni védıeszkv eszközök Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok Elsıseg segélynyújtás Az egyéni védıeszkv eszközökrıl 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védıeszközök követelményeirıl és megfelelıségének

Részletesebben

Szerelés és használati utasítások

Szerelés és használati utasítások Szerelés és használati utasítások PickUp daru SX 2000 - A ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBIEKRE DARU SX 2000 - A az érvényes szabványok követelményeivel összhangban tervezve és gyártva, hogy biztosítva

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben