TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR BUDAPEST, VIII. PRÁTER U. 50/A Megelzés Bt

2 A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló XXXI. törvény 19..(1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott 33/ 1999 BM rendelettel módosított 30/1996 BM rendeletben foglaltak alapján figyelembe véve a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel életbelépett Országos Tzvédelmi Szabályzat elírásait kiadom az alábbi T Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T O T. A szabályzat hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Budapest, VIII. Práter u. 50/a alatti létesítményére.(továbbiakban egyetemi kar) Elrendelem az egyetemi kar valamennyi vezetjének és munkavállalójának a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását. Elírásainak betartása az ott dolgozó és tartózkodó személyekre nézve egyaránt kötelez. A tzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és jelen szabályzatban elírtak megszegése fegyelmi, illetve szabálysértési, valamint büntetjogi eljárást vonhat maga után. Súlyos tzvédelmi szabálytalanság elkövetése esetén tzvédelmi birság kiszabására is van lehetség. Ezen szabályzat a kiadása napján lép életbe és visszavonásig érvényes. A szabályzat kiadásával egy idben hatályát veszti a én kiadott Tzvédelmi Szabályzat. A szabályzatot szükség szerint de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett jogszabályi, technológiai illetve szervezeti változásoknak megfelel módosításokat el kell végezni. Budapest, május dékán 2

3 1. fejezet Tzvédelmi szervezet 1./ A tzvédelmi szervezet felépítése a./ A egyetemi kar a Fvárosi Tzoltóparancsnokság Közép-Pesi Tzmegelzési Régió illetékességi területén fekszik. A létesítmény területén ellenrizni, engedélyezési ügyekben szakhatóságként eljárni, tzvizsgálatot lefolytatni, lezárni csak az említett tzoltóság képviselje jogosult. b./ A 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével az egyetemi kar létesítményi tzoltóság mködtetésére nem kötelezett. c./ Az egyetemi kar a tzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében, az egyetem tzvédelmi vezeti feladatokat, szerzdéses jogviszony alapján küls vállalkozó látja el. d./ A tzesetek megelzése, az ebbl adódható halálesetek, sérülések elkerülése és a keletkezhet károk mérséklése érdekében az egyetemi kar területén a tzvédelmet érint feladatokat, azok végrehajtását az alábbiak szerint rendelem el. 2./ A dékán tzvédelmi feladatai a./ A tzvédelmi megbízott szakmai segítségével koordinálja az egyetemi kar tzvédelmi munkáját. b./ Felels azért, hogy a jogszabályban elírt szakmai képesítéssel rendelkez tzvédelmi szakember az egyetemi karnál alkalmazásba legyen, vagy szerzdéses megbízással küls szakember lássa el a tzvédelmi feladatokat. c./ Kiadja a tzvédelmi szabályzatot, illetve a mellékletét képez tzriadó tervet. Szervezeti változás, valamint jogszabályi változás esetén módosítja, illetve kiegészíti azt az elterjesztett tervezet alapján. d./ Az egyetemi kar területén tartott bels és hatósági tzvédelmi ellenrzéseken feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a szükséges intézkedést megteszi. 3

4 e./ Gondoskodik arról, hogy az egyetemi kar területén történt minden tzvédelemre kiható változás a tzoltóságnak be legyen jelentve a tevékenység megkezdése eltt legalább 15 nappal. f./ Részt vesz az egyetemi Tzvédelmi Bizottság munkájában g./ Biztosítja a feltételeket a dolgozók tzvédelmi oktatásának megtartására. h./ Köteles gondoskodni arról, hogy csak olyan dolgozók állhassanak munkába, akik a biztonságos munkavégzéshez szükséges tzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek. i./ Köteles gondoskodni arról, hogy a diákok a szükséges tzvédelmi elírásokat megismerhessék. j./ A tzvédelmi megbízotton keresztül figyelemmel kíséri a tzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és jelen tzvédelmi szabályzatban foglaltak érvényre jutását. A szabályok megsértivel szemben munkáltatói felelsségre vonást kezdeményez. k./ Az alkalomszer tzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedélyt ad ki a jelen tzvédelmi szabályzatban leírtak szerint, illetve írásban kijelöli az erre feljogosított személyeket. l./ Biztosítja az egyetemi kar tzvédelmi berendezéseinek ellenrzésére, javítására és a biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésére a szükséges anyagi és egyéb feltételeket. m./ Tz esetén a tzriadó terv szerint jár el, a hivatásos tzoltóság kiérkezéséig irányítja a mentési feladatok végrehajtását. n./ Gondoskodik a tz helyszínének változatlanul hagyásáról a tzvizsgálat befejezéséig. o./ Távolléte, illetve akadályoztatása esetén köteles helyettesrl gondoskodni. p./ Felelsségre vonja a tzvédelmi szabálytalanságokat elkövet személyeket. 4

5 q./ Közvetlen tz és robbanásveszély esetén intézkedik a veszélyes tevékenység leállítására. r./ A tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkez dolgozót, amennyibe azokat nem hajlandó elsajátítani a munkától eltiltja. 3./ Az egyetem tzvédelmi vezetjének tzvédelmi feladatai A tzvédelmi munkáját szerzdéses jogviszony alapján végzi. a./ Szakmai segítséget nyújt az egyetemi kar vezetinek tzvédelmi munkájukhoz, illetve önállóan végzi a reá háruló feladatokat. b./ Jogszabályi vagy más változás esetén külön szerzdésben rögzítettek alapján elkészíti a tzvédelmi szabályzat módosításának, kiegészítésének tervezetét és elterjeszti azt a dékán felé. c./ Negyedévente bels átfogó tzvédelmi szemlét tart az egyetemi kar területén, az ellenrzés tapasztalatairól tájékoztatja a dékánt. d./ Részt vesz a tzvédelmi hatósági ellenrzéseken és egyéb eljárásokon, szakmailag védi az egyetemi kar érdekeit. e./ Az egyetem tzvédelmi vezetjeként kapcsolatot tart a tzoltósággal, illetve a tzvédelmi hatósággal. f./ Figyelemmel kíséri, segíti a dolgozók ismétld tzvédelmi oktatásait a jelen szabályzatban foglaltak alapján. g./ Megszervezi a tzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók szakvizsgáztatását. h./ Ellenrzi az egyetemi kar tzvédelmi iratait, dokumentációit, az önállóan végzett tzvédelmi munkát ledokumentálja. i./ Rendszeres kapcsolatot tart a vezetkkel, dolgozókkal, észrevételeivel, tanácsaival segíti munkájukat. j./ Kérésre speciális tzvédelmi problémák esetén, tzveszélyes munka vagy más 5

6 tevékenység végzéséhez szaktanácsot nyújt. k./ Segítséget nyújt az elrendelt tzriadó gyakorlat megszervezésében, lebonyolításában. Jogosult: Az egyetemi kar minden helyiségébe, szobájába betekinteni szemlét tartani, szükséges intézkedéseket megtenni. Javaslatot tenni annak a dolgozónak a munkavégzéstl való eltiltására, aki a szükséges tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik és azt nem hajlandó elsajátítani. Tevékenység végzését leállítani, illetve javaslatot tenni annak leállítására, amennyiben az, közvetlen tz vagy robbanásveszéllyel jár. Súlyos tzvédelmi szabálysértés esetén felelsségre vonást kezdeményezni a dékán felé. 4./ A tzvédelmi megbízott tzvédelmi feladatai a./ Figyelemmel kíséri a munkája során, a tzvédelmi elírások és a jelen tzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását, javaslatot tesz jelen szabályzat szükség szerinti módosítására. b./ Tzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén, hatáskörén belül intézkedik a megszüntetésérl, illetve értesítik a dékánt, valamint a tzvédelmi vezett. c./ Figyelemmel kíséri a készenlétben tartott tzoltó készülékek, felszerelések meglétét, használhatóságát, mszaki állapotát, szükség esetén intézkedik javíttatásukról, pótlásukról, rendszeres karbantartásukról. d./ Megszervezi a zárással kapcsolatos tzvédelmi szabályok betartatását (épület részek áramtalanítása, tzjelz rendszer üzemeltetése, takarítás szabályai). e./ Tzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri a használatban lév berendezések állapotát, hiba, rendellenesség esetén intézkedik a javításról. f./ Rendezi az egyetemi kar tzvédelmi iratait, dokumentációit, az önállóan végzett tzvédelmi munkát ledokumentálja. 6

7 g./ Megtartja a dolgozók ismétld tzvédelmi oktatásait a jelen szabályzatban foglaltak alapján. h./ Megszervezi, lebonyolítja tzriadó gyakorlatokat. i./ Tz észlelése esetén a tzriadó terv szerint kell eljárnia. j./ Megtervezi a kar éves tzvédelmi költségeit és elterjeszti elfogadásra. k./ Részt vesz a kar tzvédelmi bejárásain, hatósági ellenrzéseken, üzembe helyezési procedúrákban. Felels: A tzvédelmi munkájáért az elzekben leírt feladatok mértékéig. Jogosult: A kar minden helységébe, szobájába betekinteni, szemlét tartani, a szükséges intézkedéseket megtenni. A dolgozók tzvédelmi ismereteinek ellenrzésére. Hiányos ismeret esetén oktatás megtartására. A tevékenységet azonnal leállítani, amennyiben az, közvetlen tzveszéllyel jár, vagy nem felel meg az alkalomszer tzveszélyes tevékenység elírásainak. Szabálysértés esetén az elkövett figyelmeztetni, súlyos esetben fegyelmi eljárást kezdeményezni a dékán felé. 5./ Az egyetemi kar alkalmazottainak, dolgozóinak tzvédelmi feladatai a./ Minden dolgozó, (mind a szerzdéses jogviszonyban, mind pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak) alkalmazott a saját munkaterületén gondoskodik a tzvédelmi elírások és a tzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról. b./ Tzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetésérl, illetve tájékoztatja, a tzvédelmi megbízottat. 7

8 c./ Köteles részt venni az évenként ismétld tzvédelmi oktatáson és az ott elhangzottakat, elsajátítani. d./ A tzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen közremködni. e./ Tz esetén köteles a Tzriadó terv -ben foglaltak szerint eljárni. f./ A szakvizsgára kötelezett dolgozók munkavégzés ideje alatt kötelesek a szakvizsga letételét igazoló okmányt maguknál tartani és annak érvényességét figyelemmel kísérni. g./ Tzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri az általa használt berendezések, felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodik az elhárításáról, a hiba sérülés jelentésérl. h./ A munka, illetve a tevékenység befejezése után köteles munkaterületének áramtalanításról, az éghet anyagú hulladék, kifolyt, elcsepegett éghet folyadék eltávolításáról, felitatásáról, tzveszélyt jelent állapot megszüntetésérl gondoskodni. Felels: Munkaterületének tzvédelmi helyzetéért, tisztaságáért a számára meghatározott feladatok végrehajtásáért. Jogosult: A munkavégzést felfüggeszteni, abbahagyni, ha olyan körülményt tapasztal, amely tzet, vagy robbanást okozhat, vagy a számára elírt tzvédelmi eszközök, felszerelések nincsenek biztosítva, illetve saját testi épségét veszélyezteti. Köteles a munkavégzést beszüntetni, ha az, közvetlen tz vagy robbanásveszéllyel jár, illetve mások testi épségét veszélyezteti. 8

9 2. fejezet Tzvédelmi oktatás, felvilágosítás, szakvizsgáztatás 1./ A tzvédelmi oktatás rendje a./ A szükséges tzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bvítése, szinten tartása érdekében az egyetemi kar dolgozóit az alábbiak szerint tzvédelmi oktatásban kell részesíteni. b./ A hallgatók részére a beiratkozás alkalmával át kell adni az Egyetem Tzvédelmi - Munkavédelmi tájékoztatóját, mely átvételét aláírásával igazolja. c./ Az oktatók részére az oktatási év kezdetekor át kell adnia a Tzvédelmi Munkavédelmi tájékoztatót. d./ A kar alkalmazottait és megbízással rendelkez dolgozóit az alábbiak szerint tzvédelmi oktatásban kell részesíteni. e./ Az oktatás legalább két óra idtartamú legyen, szükség szerint felosztva elméleti és gyakorlati részre. f./ Az oktatás végén minden esetben meg kell gyzdni arról, hogy a jelenlévk az ismereteket megfelel szinten elsajátították-e. g./ Aki a tzvédelmi oktatáson nem vett részt, annak pótoktatást kell szervezni 30 napon belül. h./ Aki az oktatáson, pótoktatáson nem vett részt illetve a biztonságos munkavégzéshez szükséges tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az ismeretek megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztatható! i./ Az egyetemi karon a tanulókat a legfontosabb tzvédelmi elírásokról, menekülés lehetségérl tájékoztatni kell. 2./ Tzvédelmi oktatásban kell részesíteni a./ Minden új dolgozót munkába állás eltt, különös tekintettel munkaterületének 9

10 sajátosságaira. b./ Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat. c./ Új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett dolgozókat. d./ A gyengeáramú tzjelz berendezés üzemeltetést (felügyeletet, kezelést, ellen- rzést) ellátó személyeket a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekrl. e./ Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki az intézmény területén munkát végez. f./ Az alkalomszer tzveszélyes tevékenységet végz dolgozót a tevékenység megkezdése eltt. A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétld oktatásban kell részesíteni. Az egyetemi kar területén keletkezett tzesettel összefügg haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követ 30 napon belül. 3./ A tzvédelmi oktatás f témakörei A tzvédelmi oktatásnak minden esetben ki kell terjednie az alábbiakra: a./ A végzett tevékenység tzveszélyességére. b./ A jelen szabályzatban foglalt - vonatkozó - tzvédelmi elírások ismertetésére. c./ A tzriadó tervben meghatározott feladatokra, tz esetén a követend magatartásra, tzjelzés lehetségére, módjára. d./ Az elhelyezett tzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára. e./ A tzvédelmi elírások megszegésének jogkövetkezményeire. 4./ A tzvédelmi oktatást nyilvántartó napló tartalmi követelményei A tzvédelmi oktatást nyilvántartó naplónap tartalmaznia kell: az oktatás idpontját, helyét, 10

11 az oktatás tárgyának tételes ismertetését, az oktatás jellegét (újfelvételes, pótoktatás, áthelyezett, ismétld, rendkívüli), az oktatást végz nevét, munkakörét, aláírását, az oktatásra kötelezettek teljes névsorát, munkakörét, az oktatáson jelenlévk aláírását, a hiányzóknál a távolmaradás okát, az esetleges beszámoltatás formáját, eredményét. 5./ Tzriadó gyakorlat a./ A tzriadó tervben foglaltak végrehajtását évente legalább egy alkalommal tzriadó gyakorlatot kell tartani. b./ A gyakorlat eredményét jegyzkönyvbe kell rögzíteni (lásd iratminta). 6./ Tzvédelmi szakvizsga Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkez személy dolgozhat, melyrl a munkáltató köteles gondoskodni. A tzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak(kivonat) A hegesztk és az építipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzk. Az A és B tzveszélyességi osztályba sorolt a 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagokat, ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzk. Tzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni azoknak a vezetknek, aki a fentiekben leírt tevékenységet végz dolgozó munkáját közvetlenül irányítják. A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tzvédelmi ismeretekkel, illetleg elírt tzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. Tvédelmi szakvizsgára kötelezett küls vállalkozóval kötött szerzdés eseté vizsgálni kell a szakvizsga érvényességét. 11

12 3. fejezet Építmények, szabadterek, tevékenységek tzvédelmi elírásai 1./ Általános használati szabályok a./ A egyetemi kar területén történ, a tzvédelmi helyzetre is kiható átalakítást, építést, berendezés telepítését csak a tzvédelmi hatóság által is jóváhagyott tervek alapján szabad végezni, végeztetni. b./ Az épületeket, helységeket csak a kiadott építési, használatbavételi engedélyben foglaltak szerint szabad használni. c./ Tevékenységet végezni csak olyan helyiségben helyen szabad, amely megfelel a tevékenység folytatására vonatkozó tzvédelmi elírásoknak. d./ A munkaterületen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök tarthatók olyan mennyiségben, amit a folyamatos munkavégzés szükségessé tesz. e./ Anyagot raktározni, tárolni csak az erre a célra kialakított raktárakban, tárolóterekben szabad. f./ A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. g./ A munka végzés ideje alatt azoknak a helységeknek az ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, tilos lezárni. Ha ez mégis szükségessé válik, az ajtók küls nyithatóságát mindenkor biztosítani kell. h./ Amennyiben a tevékenység végzése során, alkalomszeren A - B tzveszélyességi osztályba sorolt anyagok felhasználása válik szükségessé, azt csak olyan jól szellzött helységben vagy szabadtéren szabad végezni, ahol egyidejleg gyújtóforrás nincs. i./ A munkavégzés során keletkez éghet anyagot, hulladékot szükség szerint, de legalább a nap végén el kell távolítani az erre a célra kijelölt helyre (szeméttároló). 12

13 j./ A tevékenység végzése során észlelt gázszivárgást, éghet folyadék csepegését haladéktalanul meg kell szüntetni. A helységet át kell szellztetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni homokkal és azt a kijelölt helyre, kell szállítani. Ha a tevékenység, berendezés olyan, hogy az éghet folyadék csepegése üzemszeren elkerülhetetlen, az anyagot nem éghet anyagú edénybe kell felfogni és szükség szerint, ki kell üríteni. A mszak végeztével az edényeket mindenféleképpen ki kell üríteni, függetlenül a benne lév anyag mennyiségétl. k./ Olajos rongyot, egyéb éghet folyadékkal, zsírral szennyezett éghet anyagot csak nem éghet anyagú, jól záró fedvel ellátott edényben szabad tárolni. A tárolt edényeket a napi tevékenység befejezésekor ki kell üríteni. l./ A tevékenység befejezése után meg kell gyzdni arról, hogy nem maradt-e tzveszélyt jelent állapot. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni, a helységeket, elektromos készülékeket le kell áramtalanítani. 2./ Tzveszélyes tevékenység végzésének rendje a./ Tzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az a tevékenység, amely a környezetében lév éghet anyag gyulladási b./ Állandó jelleg tzveszélyes tevékenységet csak a tzvédelmi követelményeknek hmérsékletét, lobbanás pontját meghaladó hmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár, tzveszélyes tevékenység- megfelel, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. (pl.: hegeszt, forrasztó nek nevezzük. mhely) Az említett helyeken kívül végzett, tzveszéllyel járó munkát alkalomszer tzveszélyes tevékenységnek nevezzük. c./ Alkalomszer tzveszélyes tevékenységet - az d./ pont kivételével - elzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendel - a munkát végz személy felett munkáltatói felügyeletet gyakorló vezet, vagy megbízottja - feladata. (minta: segédletek) d./ Amennyiben az alkalomszer tzveszélyes tevékenységet végz személy, azt saját tulajdonában lév létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. e./ Küls szervezet vagy személy által végzett tzveszélyes tevékenység feltételeit 13

14 a tevékenység helyszíne szerinti vezetvel, esetünkben az egyetemi kar dékánjával vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelel - tzvédelmi elírásokkal köteles kiegészíteni, mely során aláírásával engedélyezi a munka elvégzését. f./ Alkalomszer tzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység idpontját, helyét, leírását, a munkavégz nevét és - tzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tzvédelmi szabályokat és elírásokat. g./ Jogszabályban meghatározott tzveszélyes tevékenységet csak érvényes tzvédelmi szakvizsgával rendelkez, egyéb tzveszélyes tevékenységet a tzvédelmi szabályokra, elírásokra kioktatott személy végezhet. h./ Tzveszélyes környezetben végzett tzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétl annak befejezéséig a munkát elrendel - szükség esetén mszeres - felügyeletet köteles biztosítani. Az engedélyt kiadó tehát tzveszélyes környezetben, vagy egyéb veszély esetén a munka idtartalmára tzvédelmi szempontból kioktatott dolgozókból álló felügyeletet köteles biztosítani. Olyan esetekben, amikor azt a veszélyhelyzet indokolja az engedélyez folyamatos gázkoncentráció mérést köteles biztosítani. i./ A tzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendel, az ott keletkezhet tz oltására alkalmas tzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. j./ Az engedélyben felsorolt tzvédelmi szabályokat, az elvégzend feladatokat ismertetni kell a tzveszélyes munkát végz személlyel. Ki kell oktatni, illetve meg kell gyzdni arról, hogy a munkahelyen elhelyezett tzoltó felszerelések kezelésével tisztában van-e. k./ Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a tzveszélyes munkavégzés közelében milyen anyagokat tárolnak, milyen veszély helyzetek állhatnak el. l./ Az engedély átvételekor a munkát végz a tzvédelmi oktatást köteles aláírásával igazolni. m./ Az alkalomszer tzveszélyes munkát végz személy köteles a tevékenység helyszínén az írásos engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tzvédelmi szakvizsga bizonyítványát magánál tartani, ellenrzés esetén az ellen- 14

15 rzésre jogosult személynek felmutatni, illetve átadni. n./ Tzveszélyes tevékenység végzésére csak olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lév berendezés, eszköz használható, amelyen az elírt kötelez biztonságtechnikai felülvizsgálatokat elvégezték. o./ A tzveszélyes munkát végz személy csak azokat a tzveszélyes munkafolyamatokat és csak azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélye szól. p./ A tzveszélyes munka megkezdése eltt az elírások végrehajtását, majd a munka során azok betartását az engedélyeznek ellenrizni kell. Hiányosság esetén a munkát le kell állítani. q./ A tzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégz a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A tevékenységet végz köteles a munka befejezését az engedélyt kiadónak bejelenteni. 3./ Dohányzásra vonatkozó szabályok a./ Az egyetemi kar területén a C tzveszélyességi osztályba sorolt helységekben, veszélyességi övezetekben tzvédelmi szempontból tilos a dohányzás! (lásd.: tzveszélyességi osztályba sorolás) illetve a bels szabályzás miatt a létesítmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni! b./ Gyufát, cigarettavéget csak a hamutartóba szabad eldobni. Ég dohánynemt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat! c./ Hamutartónak csak nem éghet anyagú edényt szabad használni. Hamutartót papírkosárba üríteni tilos! d./ A dohányzásra kijelölt helyre vonatkozó elírások: táblával jelölni kell, a kijelölt helyszint ég dohánynemvel elhagyni nem szabad, 15

16 a gyufát, cigarettavéget csak a kihelyezett, vízzel telt edénybe szabad eldobni, a dohányzásra kijelölt hely 6 méteres környezetébe éghet anyagot tárolni tilos. Dohányzásra kijelölt hely az udvar. 4./ Raktározásra és tárolásra vonatkozó tzvédelmi szabályok a./ A és B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat raktárban tárolni tilos! b./ Olyan anyagokat, amelyek egymással érintkezve, keveredve ht fejlesztenek, tüzet vagy robbanást okozhatnak, együtt tárolni tilos! c./ Raktárakban gázpalackot tárolni tilos! d./ A raktározott, tárolt anyagokat anyagfajtáként elkülönítve kell tárolni. e./ Az épületben, raktárakban a berendezéseket, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülést, a tzoltóság mködését ne zavarja, illetve ne akadályozza. f./ A raktárakban az ajtók vonalában a közlekedési utat szabadon kell hagyni. g./ Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni: a közlekedési, menekülési utakat, kijáratokat, vízszerzési helyeket, villamos kapcsolókat, közm nyitó- záró szerelvényeket, tzvédelmi eszközöket, berendezéseket. 5./ Kiegészít ftésre és azok berendezéseire vonatkozó elírások a./ Az épületek ftésére a kiépített ftberendezés használható, a vonatkozó elírások szigorú betartása mellett. Kiegészít és pótftést csak a dékán írásos engedélye alapján szabad használni. b./ Pótftés használata esetén a használati tzvédelmi szabályokat az engedélyben 16

17 rögzíteni kell. c./ A egyetemi kar területén csak olyan ftés, illetve füstelvezetés alkalmazható, amely rendeltetésszer mködése során tüzet vagy robbanást nem okozhat. d./ Ftésre csak olyan berendezés használható, amely a szükséges engedélyekkel rendelkezik és a mszaki állapota kifogástalan. e./ A tüzel, ftberendezés környezetében éghet anyagot tárolni tilos! f./ A ftberendezéshez a kezelési utasításban elírt felügyeletet (kezelési osztálynak megfelelen) mindenkor biztosítani kell. g./ A felügyeletet csak olyan személyre szabad bízni, aki a berendezés kezelésére ki lett oktatva és 18. életévét betöltötte. h./ Ha olyan tüzelberendezést üzemeltetnek, amely nem rendelkezik égésbiztosítóval a munka befejeztével a készüléket, üzemen kívül kell helyezni. i./ Az égés termék elvezetésrl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 6./ Kémény, füstcsatorna, füstelvezetés a./ Azokat a kéményeket, kéménytoldókat és füstcsatornákat használni tilos, amelyek gyújtási veszélyt jelentenek a környezetre. 7./ Elektromos berendezésekre, készülékekre és használatukra vonatkozó elírások a./ A egyetemi kar területén, az elektromos hálózaton módosítást, átalakítást végezni csak külön engedély alapján szabad, mely során be kell tartani a vonatkozó mszaki követelményeket. b./ A egyetemi kar területén csak kifogástalan mszaki állapotú elektromos berendezések használhatók. Meghibásodás esetén a javításról haladéktalanul gondoskodni kell. 17

18 c./ A hálózatot a megengedett üzemszer terheléstl eltér módon igénybe venni nem szabad. d./ A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, és használni, hogy környezetükre tzveszélyt ne jelentsenek. e./ Az elektromos berendezéseket, hálózatot, készülékeket, gépeket csak szakképzett személy javíthat. f./ A villamos berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a rárakodott szennyezdésektl, (por stb.) amely a mködést károsan befolyásolja, vagy amelytl önmaga is meggyulladhat. g./ A hálózatba épített védelmi automatikákat, biztosítékokat kiiktatni, áthidalni tilos! Csak az elírt névérték biztosíték használható. h./ A csoportosan elhelyezett kapcsolókat, biztosítékokat feliratozással kell ellátni, amibl kitnik a rendeltetésük, illetve a ki- és bekapcsolt állásuk. i./ A villamos berendezés és az éghet anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghet anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. j./ Tzvédelmi célú berendezések mködését biztosító kábelrendszerek jogszabály szerinti jelölését eltávolítani nem szabad. k./ Az elektromos készüléket, berendezést a tevékenység után ki kell kapcsolni, a napi munka befejezése után illetve használatok kívül helyezésük esetén pedig a hálózatról le kell választani. l./ Olyan elektromos vezetéket, tokozatot, amelyet használaton kívül helyeztek, le kell szerelni. m./ Az Országos Tzvédelmi Szabályzat alapján a villamos berendezések idszakos (tzvédelmi) felülvizsgálatát 3. rész I. fejezete szerinti: Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát háromévenként kell elvégezni. Ez a vizsgálat nem tévesztend össze az Országos Tzvédelmi Szabályzatban elírt felülvizsgálattal a C tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein hatévenként, 18

19 a D és E tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein kilencévenként kell elvégezni. n./ A villámvédelem idszakos felülvizsgálatának gyakorisága: C tzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtérben 6 év D-E tzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtérben 9 év. o./ A fentiekben meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött átalakítás (telepengedélyezési, mködési, vagy rendeltetés megváltoztatása) során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezésein a felülvizsgálatot ismételten el kell végezni, ha: az új rendeltetéshez a veszélyesebb tzveszélyességi osztályba sorolás miatt gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg; az új rendeltetés a helyiség, épület tzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez az elírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt. p./ A villamos és villámvédelmi felülvizsgálat dokumentálása: A villamos és villámvédelmi felülvizsgálatokról a felülvizsgáló szerv, jelentést (jegyzkönyvet) készít, melynek legalább egy példányát az üzemeltetnek átadja. A felülvizsgálatok során felvetdött hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdeml módon igazolni kell. q./ A vészvilágítást, biztonsági irányfény világítást állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 8./ Biztonsági jelzések a./ Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelz biztonsági jel látható legyen. b./ A tzoltó eszközöket, berendezéseket tzvédelmi jelzéseknek megfelel színnel, valamint irányjelz biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelel színnel történ megjelöléssel kell azonosítani. A tzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelel nagyságúnak 19

20 kell lennie a könny azonosítás érdekében. c./ Ahol a természetes fény nem elég ers ott a tzoltó eszközök utánvilágító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni d./ Az építmény, épület üzemeltetje köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések mködését, mködképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által elírt rendszerességgel ellenrizni, azt ellenrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszeren cserélni, illetleg a meglétükrl meggyzdni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról mködnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok mködésképtelenségét. e./ A biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felismerési távolságból kell az alkalmazandó jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelel piktogramot tartalmazó eljelz és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül. f./ Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés, stb.) történ idleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány jelzések mködését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos mszaki megoldással szüneteltetni kell. 9./ Gépi berendezések a./ A C tzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetleg építményben csak olyan er- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. b./ A egyetemi kar területén csak az oda rendszeresített, ott üzembe helyezett berendezések használhatók. A gépek mszaki állapotát rendszeresen a kezeljének ellenrizni kell. Olyan gép, berendezés, amely a környezetére gyújtási veszélyt jelenthet, tovább üzemeltetni tilos! c./ Ha a gépek forgó, súrlódó alkatrészeinél, tengelyeinél az üzemi hmérsékletet meghaladó felmelegedés lép fel, a berendezést üzemen kívül kell helyezni. A 20

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet. az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. (2) bekezdésének 1. pontjában foglalt

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról

2/2002. (I. 23.) BM rendelet. a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról 1. oldal 2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tzvédelem és a polgári védelem mszaki követelményeinek megállapításáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 6220 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 47. szám A nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Munkahelyi elssegélynyújtás

Munkahelyi elssegélynyújtás Munkahelyi elssegélynyújtás A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46. -a értelmében a munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi

E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi E-Tűzvédelem Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére Szakmai folyóirat 2014. június VI. évfolyam 6. szám Aktuális A veszélyesáru-szállítási

Részletesebben