TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TZVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR BUDAPEST, VIII. PRÁTER U. 50/A Megelzés Bt

2 A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló XXXI. törvény 19..(1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott 33/ 1999 BM rendelettel módosított 30/1996 BM rendeletben foglaltak alapján figyelembe véve a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel életbelépett Országos Tzvédelmi Szabályzat elírásait kiadom az alábbi T Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T O T. A szabályzat hatálya kiterjed a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Budapest, VIII. Práter u. 50/a alatti létesítményére.(továbbiakban egyetemi kar) Elrendelem az egyetemi kar valamennyi vezetjének és munkavállalójának a jelen szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását. Elírásainak betartása az ott dolgozó és tartózkodó személyekre nézve egyaránt kötelez. A tzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és jelen szabályzatban elírtak megszegése fegyelmi, illetve szabálysértési, valamint büntetjogi eljárást vonhat maga után. Súlyos tzvédelmi szabálytalanság elkövetése esetén tzvédelmi birság kiszabására is van lehetség. Ezen szabályzat a kiadása napján lép életbe és visszavonásig érvényes. A szabályzat kiadásával egy idben hatályát veszti a én kiadott Tzvédelmi Szabályzat. A szabályzatot szükség szerint de legalább kétévente felül kell vizsgálni, és a bekövetkezett jogszabályi, technológiai illetve szervezeti változásoknak megfelel módosításokat el kell végezni. Budapest, május dékán 2

3 1. fejezet Tzvédelmi szervezet 1./ A tzvédelmi szervezet felépítése a./ A egyetemi kar a Fvárosi Tzoltóparancsnokság Közép-Pesi Tzmegelzési Régió illetékességi területén fekszik. A létesítmény területén ellenrizni, engedélyezési ügyekben szakhatóságként eljárni, tzvizsgálatot lefolytatni, lezárni csak az említett tzoltóság képviselje jogosult. b./ A 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével az egyetemi kar létesítményi tzoltóság mködtetésére nem kötelezett. c./ Az egyetemi kar a tzvédelmi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében, az egyetem tzvédelmi vezeti feladatokat, szerzdéses jogviszony alapján küls vállalkozó látja el. d./ A tzesetek megelzése, az ebbl adódható halálesetek, sérülések elkerülése és a keletkezhet károk mérséklése érdekében az egyetemi kar területén a tzvédelmet érint feladatokat, azok végrehajtását az alábbiak szerint rendelem el. 2./ A dékán tzvédelmi feladatai a./ A tzvédelmi megbízott szakmai segítségével koordinálja az egyetemi kar tzvédelmi munkáját. b./ Felels azért, hogy a jogszabályban elírt szakmai képesítéssel rendelkez tzvédelmi szakember az egyetemi karnál alkalmazásba legyen, vagy szerzdéses megbízással küls szakember lássa el a tzvédelmi feladatokat. c./ Kiadja a tzvédelmi szabályzatot, illetve a mellékletét képez tzriadó tervet. Szervezeti változás, valamint jogszabályi változás esetén módosítja, illetve kiegészíti azt az elterjesztett tervezet alapján. d./ Az egyetemi kar területén tartott bels és hatósági tzvédelmi ellenrzéseken feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a szükséges intézkedést megteszi. 3

4 e./ Gondoskodik arról, hogy az egyetemi kar területén történt minden tzvédelemre kiható változás a tzoltóságnak be legyen jelentve a tevékenység megkezdése eltt legalább 15 nappal. f./ Részt vesz az egyetemi Tzvédelmi Bizottság munkájában g./ Biztosítja a feltételeket a dolgozók tzvédelmi oktatásának megtartására. h./ Köteles gondoskodni arról, hogy csak olyan dolgozók állhassanak munkába, akik a biztonságos munkavégzéshez szükséges tzvédelmi ismeretekkel rendelkeznek. i./ Köteles gondoskodni arról, hogy a diákok a szükséges tzvédelmi elírásokat megismerhessék. j./ A tzvédelmi megbízotton keresztül figyelemmel kíséri a tzvédelmi jogszabályokban, szabványokban és jelen tzvédelmi szabályzatban foglaltak érvényre jutását. A szabályok megsértivel szemben munkáltatói felelsségre vonást kezdeményez. k./ Az alkalomszer tzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedélyt ad ki a jelen tzvédelmi szabályzatban leírtak szerint, illetve írásban kijelöli az erre feljogosított személyeket. l./ Biztosítja az egyetemi kar tzvédelmi berendezéseinek ellenrzésére, javítására és a biztonságtechnikai felülvizsgálatok elvégeztetésére a szükséges anyagi és egyéb feltételeket. m./ Tz esetén a tzriadó terv szerint jár el, a hivatásos tzoltóság kiérkezéséig irányítja a mentési feladatok végrehajtását. n./ Gondoskodik a tz helyszínének változatlanul hagyásáról a tzvizsgálat befejezéséig. o./ Távolléte, illetve akadályoztatása esetén köteles helyettesrl gondoskodni. p./ Felelsségre vonja a tzvédelmi szabálytalanságokat elkövet személyeket. 4

5 q./ Közvetlen tz és robbanásveszély esetén intézkedik a veszélyes tevékenység leállítására. r./ A tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkez dolgozót, amennyibe azokat nem hajlandó elsajátítani a munkától eltiltja. 3./ Az egyetem tzvédelmi vezetjének tzvédelmi feladatai A tzvédelmi munkáját szerzdéses jogviszony alapján végzi. a./ Szakmai segítséget nyújt az egyetemi kar vezetinek tzvédelmi munkájukhoz, illetve önállóan végzi a reá háruló feladatokat. b./ Jogszabályi vagy más változás esetén külön szerzdésben rögzítettek alapján elkészíti a tzvédelmi szabályzat módosításának, kiegészítésének tervezetét és elterjeszti azt a dékán felé. c./ Negyedévente bels átfogó tzvédelmi szemlét tart az egyetemi kar területén, az ellenrzés tapasztalatairól tájékoztatja a dékánt. d./ Részt vesz a tzvédelmi hatósági ellenrzéseken és egyéb eljárásokon, szakmailag védi az egyetemi kar érdekeit. e./ Az egyetem tzvédelmi vezetjeként kapcsolatot tart a tzoltósággal, illetve a tzvédelmi hatósággal. f./ Figyelemmel kíséri, segíti a dolgozók ismétld tzvédelmi oktatásait a jelen szabályzatban foglaltak alapján. g./ Megszervezi a tzvédelmi szakvizsgára kötelezett dolgozók szakvizsgáztatását. h./ Ellenrzi az egyetemi kar tzvédelmi iratait, dokumentációit, az önállóan végzett tzvédelmi munkát ledokumentálja. i./ Rendszeres kapcsolatot tart a vezetkkel, dolgozókkal, észrevételeivel, tanácsaival segíti munkájukat. j./ Kérésre speciális tzvédelmi problémák esetén, tzveszélyes munka vagy más 5

6 tevékenység végzéséhez szaktanácsot nyújt. k./ Segítséget nyújt az elrendelt tzriadó gyakorlat megszervezésében, lebonyolításában. Jogosult: Az egyetemi kar minden helyiségébe, szobájába betekinteni szemlét tartani, szükséges intézkedéseket megtenni. Javaslatot tenni annak a dolgozónak a munkavégzéstl való eltiltására, aki a szükséges tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik és azt nem hajlandó elsajátítani. Tevékenység végzését leállítani, illetve javaslatot tenni annak leállítására, amennyiben az, közvetlen tz vagy robbanásveszéllyel jár. Súlyos tzvédelmi szabálysértés esetén felelsségre vonást kezdeményezni a dékán felé. 4./ A tzvédelmi megbízott tzvédelmi feladatai a./ Figyelemmel kíséri a munkája során, a tzvédelmi elírások és a jelen tzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását, javaslatot tesz jelen szabályzat szükség szerinti módosítására. b./ Tzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén, hatáskörén belül intézkedik a megszüntetésérl, illetve értesítik a dékánt, valamint a tzvédelmi vezett. c./ Figyelemmel kíséri a készenlétben tartott tzoltó készülékek, felszerelések meglétét, használhatóságát, mszaki állapotát, szükség esetén intézkedik javíttatásukról, pótlásukról, rendszeres karbantartásukról. d./ Megszervezi a zárással kapcsolatos tzvédelmi szabályok betartatását (épület részek áramtalanítása, tzjelz rendszer üzemeltetése, takarítás szabályai). e./ Tzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri a használatban lév berendezések állapotát, hiba, rendellenesség esetén intézkedik a javításról. f./ Rendezi az egyetemi kar tzvédelmi iratait, dokumentációit, az önállóan végzett tzvédelmi munkát ledokumentálja. 6

7 g./ Megtartja a dolgozók ismétld tzvédelmi oktatásait a jelen szabályzatban foglaltak alapján. h./ Megszervezi, lebonyolítja tzriadó gyakorlatokat. i./ Tz észlelése esetén a tzriadó terv szerint kell eljárnia. j./ Megtervezi a kar éves tzvédelmi költségeit és elterjeszti elfogadásra. k./ Részt vesz a kar tzvédelmi bejárásain, hatósági ellenrzéseken, üzembe helyezési procedúrákban. Felels: A tzvédelmi munkájáért az elzekben leírt feladatok mértékéig. Jogosult: A kar minden helységébe, szobájába betekinteni, szemlét tartani, a szükséges intézkedéseket megtenni. A dolgozók tzvédelmi ismereteinek ellenrzésére. Hiányos ismeret esetén oktatás megtartására. A tevékenységet azonnal leállítani, amennyiben az, közvetlen tzveszéllyel jár, vagy nem felel meg az alkalomszer tzveszélyes tevékenység elírásainak. Szabálysértés esetén az elkövett figyelmeztetni, súlyos esetben fegyelmi eljárást kezdeményezni a dékán felé. 5./ Az egyetemi kar alkalmazottainak, dolgozóinak tzvédelmi feladatai a./ Minden dolgozó, (mind a szerzdéses jogviszonyban, mind pedig a munkaviszonyban foglalkoztatottak) alkalmazott a saját munkaterületén gondoskodik a tzvédelmi elírások és a tzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról. b./ Tzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetésérl, illetve tájékoztatja, a tzvédelmi megbízottat. 7

8 c./ Köteles részt venni az évenként ismétld tzvédelmi oktatáson és az ott elhangzottakat, elsajátítani. d./ A tzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen közremködni. e./ Tz esetén köteles a Tzriadó terv -ben foglaltak szerint eljárni. f./ A szakvizsgára kötelezett dolgozók munkavégzés ideje alatt kötelesek a szakvizsga letételét igazoló okmányt maguknál tartani és annak érvényességét figyelemmel kísérni. g./ Tzvédelmi szempontból figyelemmel kíséri az általa használt berendezések, felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodik az elhárításáról, a hiba sérülés jelentésérl. h./ A munka, illetve a tevékenység befejezése után köteles munkaterületének áramtalanításról, az éghet anyagú hulladék, kifolyt, elcsepegett éghet folyadék eltávolításáról, felitatásáról, tzveszélyt jelent állapot megszüntetésérl gondoskodni. Felels: Munkaterületének tzvédelmi helyzetéért, tisztaságáért a számára meghatározott feladatok végrehajtásáért. Jogosult: A munkavégzést felfüggeszteni, abbahagyni, ha olyan körülményt tapasztal, amely tzet, vagy robbanást okozhat, vagy a számára elírt tzvédelmi eszközök, felszerelések nincsenek biztosítva, illetve saját testi épségét veszélyezteti. Köteles a munkavégzést beszüntetni, ha az, közvetlen tz vagy robbanásveszéllyel jár, illetve mások testi épségét veszélyezteti. 8

9 2. fejezet Tzvédelmi oktatás, felvilágosítás, szakvizsgáztatás 1./ A tzvédelmi oktatás rendje a./ A szükséges tzvédelmi ismeretek megszerzése, az ismeretek bvítése, szinten tartása érdekében az egyetemi kar dolgozóit az alábbiak szerint tzvédelmi oktatásban kell részesíteni. b./ A hallgatók részére a beiratkozás alkalmával át kell adni az Egyetem Tzvédelmi - Munkavédelmi tájékoztatóját, mely átvételét aláírásával igazolja. c./ Az oktatók részére az oktatási év kezdetekor át kell adnia a Tzvédelmi Munkavédelmi tájékoztatót. d./ A kar alkalmazottait és megbízással rendelkez dolgozóit az alábbiak szerint tzvédelmi oktatásban kell részesíteni. e./ Az oktatás legalább két óra idtartamú legyen, szükség szerint felosztva elméleti és gyakorlati részre. f./ Az oktatás végén minden esetben meg kell gyzdni arról, hogy a jelenlévk az ismereteket megfelel szinten elsajátították-e. g./ Aki a tzvédelmi oktatáson nem vett részt, annak pótoktatást kell szervezni 30 napon belül. h./ Aki az oktatáson, pótoktatáson nem vett részt illetve a biztonságos munkavégzéshez szükséges tzvédelmi ismeretekkel nem rendelkezik, az ismeretek megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztatható! i./ Az egyetemi karon a tanulókat a legfontosabb tzvédelmi elírásokról, menekülés lehetségérl tájékoztatni kell. 2./ Tzvédelmi oktatásban kell részesíteni a./ Minden új dolgozót munkába állás eltt, különös tekintettel munkaterületének 9

10 sajátosságaira. b./ Az áthelyezett dolgozót, aki munkakört vagy munkahelyet változtat. c./ Új berendezés, készülék, technológia esetén az abban érintett dolgozókat. d./ A gyengeáramú tzjelz berendezés üzemeltetést (felügyeletet, kezelést, ellen- rzést) ellátó személyeket a tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekrl. e./ Az ideiglenes, alkalmi dolgozót, aki az intézmény területén munkát végez. f./ Az alkalomszer tzveszélyes tevékenységet végz dolgozót a tevékenység megkezdése eltt. A felsoroltaktól függetlenül minden dolgozót évente legalább egy alkalommal ismétld oktatásban kell részesíteni. Az egyetemi kar területén keletkezett tzesettel összefügg haláleset, sérülés után rendkívüli oktatást kell tartani az eseményt követ 30 napon belül. 3./ A tzvédelmi oktatás f témakörei A tzvédelmi oktatásnak minden esetben ki kell terjednie az alábbiakra: a./ A végzett tevékenység tzveszélyességére. b./ A jelen szabályzatban foglalt - vonatkozó - tzvédelmi elírások ismertetésére. c./ A tzriadó tervben meghatározott feladatokra, tz esetén a követend magatartásra, tzjelzés lehetségére, módjára. d./ Az elhelyezett tzoltó készülékek, eszközök és felszerelések használatára. e./ A tzvédelmi elírások megszegésének jogkövetkezményeire. 4./ A tzvédelmi oktatást nyilvántartó napló tartalmi követelményei A tzvédelmi oktatást nyilvántartó naplónap tartalmaznia kell: az oktatás idpontját, helyét, 10

11 az oktatás tárgyának tételes ismertetését, az oktatás jellegét (újfelvételes, pótoktatás, áthelyezett, ismétld, rendkívüli), az oktatást végz nevét, munkakörét, aláírását, az oktatásra kötelezettek teljes névsorát, munkakörét, az oktatáson jelenlévk aláírását, a hiányzóknál a távolmaradás okát, az esetleges beszámoltatás formáját, eredményét. 5./ Tzriadó gyakorlat a./ A tzriadó tervben foglaltak végrehajtását évente legalább egy alkalommal tzriadó gyakorlatot kell tartani. b./ A gyakorlat eredményét jegyzkönyvbe kell rögzíteni (lásd iratminta). 6./ Tzvédelmi szakvizsga Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendeletben meghatározott foglalkozási ágakban, munkakörökben csak érvényes tzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkez személy dolgozhat, melyrl a munkáltató köteles gondoskodni. A tzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak(kivonat) A hegesztk és az építipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzk. Az A és B tzveszélyességi osztályba sorolt a 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagokat, ipari és szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzk. Tzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni azoknak a vezetknek, aki a fentiekben leírt tevékenységet végz dolgozó munkáját közvetlenül irányítják. A munkáltató azt a munkavállalót, aki a tevékenységéhez szükséges tzvédelmi ismeretekkel, illetleg elírt tzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. Tvédelmi szakvizsgára kötelezett küls vállalkozóval kötött szerzdés eseté vizsgálni kell a szakvizsga érvényességét. 11

12 3. fejezet Építmények, szabadterek, tevékenységek tzvédelmi elírásai 1./ Általános használati szabályok a./ A egyetemi kar területén történ, a tzvédelmi helyzetre is kiható átalakítást, építést, berendezés telepítését csak a tzvédelmi hatóság által is jóváhagyott tervek alapján szabad végezni, végeztetni. b./ Az épületeket, helységeket csak a kiadott építési, használatbavételi engedélyben foglaltak szerint szabad használni. c./ Tevékenységet végezni csak olyan helyiségben helyen szabad, amely megfelel a tevékenység folytatására vonatkozó tzvédelmi elírásoknak. d./ A munkaterületen csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, eszközök tarthatók olyan mennyiségben, amit a folyamatos munkavégzés szükségessé tesz. e./ Anyagot raktározni, tárolni csak az erre a célra kialakított raktárakban, tárolóterekben szabad. f./ A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. g./ A munka végzés ideje alatt azoknak a helységeknek az ajtóit, amelyekben emberek tartózkodnak, tilos lezárni. Ha ez mégis szükségessé válik, az ajtók küls nyithatóságát mindenkor biztosítani kell. h./ Amennyiben a tevékenység végzése során, alkalomszeren A - B tzveszélyességi osztályba sorolt anyagok felhasználása válik szükségessé, azt csak olyan jól szellzött helységben vagy szabadtéren szabad végezni, ahol egyidejleg gyújtóforrás nincs. i./ A munkavégzés során keletkez éghet anyagot, hulladékot szükség szerint, de legalább a nap végén el kell távolítani az erre a célra kijelölt helyre (szeméttároló). 12

13 j./ A tevékenység végzése során észlelt gázszivárgást, éghet folyadék csepegését haladéktalanul meg kell szüntetni. A helységet át kell szellztetni, a kifolyt anyagot fel kell itatni homokkal és azt a kijelölt helyre, kell szállítani. Ha a tevékenység, berendezés olyan, hogy az éghet folyadék csepegése üzemszeren elkerülhetetlen, az anyagot nem éghet anyagú edénybe kell felfogni és szükség szerint, ki kell üríteni. A mszak végeztével az edényeket mindenféleképpen ki kell üríteni, függetlenül a benne lév anyag mennyiségétl. k./ Olajos rongyot, egyéb éghet folyadékkal, zsírral szennyezett éghet anyagot csak nem éghet anyagú, jól záró fedvel ellátott edényben szabad tárolni. A tárolt edényeket a napi tevékenység befejezésekor ki kell üríteni. l./ A tevékenység befejezése után meg kell gyzdni arról, hogy nem maradt-e tzveszélyt jelent állapot. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell szüntetni, a helységeket, elektromos készülékeket le kell áramtalanítani. 2./ Tzveszélyes tevékenység végzésének rendje a./ Tzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Az a tevékenység, amely a környezetében lév éghet anyag gyulladási b./ Állandó jelleg tzveszélyes tevékenységet csak a tzvédelmi követelményeknek hmérsékletét, lobbanás pontját meghaladó hmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár, tzveszélyes tevékenység- megfelel, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni. (pl.: hegeszt, forrasztó nek nevezzük. mhely) Az említett helyeken kívül végzett, tzveszéllyel járó munkát alkalomszer tzveszélyes tevékenységnek nevezzük. c./ Alkalomszer tzveszélyes tevékenységet - az d./ pont kivételével - elzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendel - a munkát végz személy felett munkáltatói felügyeletet gyakorló vezet, vagy megbízottja - feladata. (minta: segédletek) d./ Amennyiben az alkalomszer tzveszélyes tevékenységet végz személy, azt saját tulajdonában lév létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges. e./ Küls szervezet vagy személy által végzett tzveszélyes tevékenység feltételeit 13

14 a tevékenység helyszíne szerinti vezetvel, esetünkben az egyetemi kar dékánjával vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelel - tzvédelmi elírásokkal köteles kiegészíteni, mely során aláírásával engedélyezi a munka elvégzését. f./ Alkalomszer tzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység idpontját, helyét, leírását, a munkavégz nevét és - tzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tzvédelmi szabályokat és elírásokat. g./ Jogszabályban meghatározott tzveszélyes tevékenységet csak érvényes tzvédelmi szakvizsgával rendelkez, egyéb tzveszélyes tevékenységet a tzvédelmi szabályokra, elírásokra kioktatott személy végezhet. h./ Tzveszélyes környezetben végzett tzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétl annak befejezéséig a munkát elrendel - szükség esetén mszeres - felügyeletet köteles biztosítani. Az engedélyt kiadó tehát tzveszélyes környezetben, vagy egyéb veszély esetén a munka idtartalmára tzvédelmi szempontból kioktatott dolgozókból álló felügyeletet köteles biztosítani. Olyan esetekben, amikor azt a veszélyhelyzet indokolja az engedélyez folyamatos gázkoncentráció mérést köteles biztosítani. i./ A tzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendel, az ott keletkezhet tz oltására alkalmas tzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani. j./ Az engedélyben felsorolt tzvédelmi szabályokat, az elvégzend feladatokat ismertetni kell a tzveszélyes munkát végz személlyel. Ki kell oktatni, illetve meg kell gyzdni arról, hogy a munkahelyen elhelyezett tzoltó felszerelések kezelésével tisztában van-e. k./ Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a tzveszélyes munkavégzés közelében milyen anyagokat tárolnak, milyen veszély helyzetek állhatnak el. l./ Az engedély átvételekor a munkát végz a tzvédelmi oktatást köteles aláírásával igazolni. m./ Az alkalomszer tzveszélyes munkát végz személy köteles a tevékenység helyszínén az írásos engedélyt, valamint szakvizsga kötelezettség esetén a tzvédelmi szakvizsga bizonyítványát magánál tartani, ellenrzés esetén az ellen- 14

15 rzésre jogosult személynek felmutatni, illetve átadni. n./ Tzveszélyes tevékenység végzésére csak olyan kifogástalan, üzembiztos állapotban lév berendezés, eszköz használható, amelyen az elírt kötelez biztonságtechnikai felülvizsgálatokat elvégezték. o./ A tzveszélyes munkát végz személy csak azokat a tzveszélyes munkafolyamatokat és csak azon a helyszínen végezheti el, amelyre az engedélye szól. p./ A tzveszélyes munka megkezdése eltt az elírások végrehajtását, majd a munka során azok betartását az engedélyeznek ellenrizni kell. Hiányosság esetén a munkát le kell állítani. q./ A tzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégz a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A tevékenységet végz köteles a munka befejezését az engedélyt kiadónak bejelenteni. 3./ Dohányzásra vonatkozó szabályok a./ Az egyetemi kar területén a C tzveszélyességi osztályba sorolt helységekben, veszélyességi övezetekben tzvédelmi szempontból tilos a dohányzás! (lásd.: tzveszélyességi osztályba sorolás) illetve a bels szabályzás miatt a létesítmény területén csak a dohányzásra kijelölt helyen szabad dohányozni! b./ Gyufát, cigarettavéget csak a hamutartóba szabad eldobni. Ég dohánynemt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, eldobni, ahol az, tüzet vagy robbanást okozhat! c./ Hamutartónak csak nem éghet anyagú edényt szabad használni. Hamutartót papírkosárba üríteni tilos! d./ A dohányzásra kijelölt helyre vonatkozó elírások: táblával jelölni kell, a kijelölt helyszint ég dohánynemvel elhagyni nem szabad, 15

16 a gyufát, cigarettavéget csak a kihelyezett, vízzel telt edénybe szabad eldobni, a dohányzásra kijelölt hely 6 méteres környezetébe éghet anyagot tárolni tilos. Dohányzásra kijelölt hely az udvar. 4./ Raktározásra és tárolásra vonatkozó tzvédelmi szabályok a./ A és B tzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat raktárban tárolni tilos! b./ Olyan anyagokat, amelyek egymással érintkezve, keveredve ht fejlesztenek, tüzet vagy robbanást okozhatnak, együtt tárolni tilos! c./ Raktárakban gázpalackot tárolni tilos! d./ A raktározott, tárolt anyagokat anyagfajtáként elkülönítve kell tárolni. e./ Az épületben, raktárakban a berendezéseket, anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a menekülést, a tzoltóság mködését ne zavarja, illetve ne akadályozza. f./ A raktárakban az ajtók vonalában a közlekedési utat szabadon kell hagyni. g./ Még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni: a közlekedési, menekülési utakat, kijáratokat, vízszerzési helyeket, villamos kapcsolókat, közm nyitó- záró szerelvényeket, tzvédelmi eszközöket, berendezéseket. 5./ Kiegészít ftésre és azok berendezéseire vonatkozó elírások a./ Az épületek ftésére a kiépített ftberendezés használható, a vonatkozó elírások szigorú betartása mellett. Kiegészít és pótftést csak a dékán írásos engedélye alapján szabad használni. b./ Pótftés használata esetén a használati tzvédelmi szabályokat az engedélyben 16

17 rögzíteni kell. c./ A egyetemi kar területén csak olyan ftés, illetve füstelvezetés alkalmazható, amely rendeltetésszer mködése során tüzet vagy robbanást nem okozhat. d./ Ftésre csak olyan berendezés használható, amely a szükséges engedélyekkel rendelkezik és a mszaki állapota kifogástalan. e./ A tüzel, ftberendezés környezetében éghet anyagot tárolni tilos! f./ A ftberendezéshez a kezelési utasításban elírt felügyeletet (kezelési osztálynak megfelelen) mindenkor biztosítani kell. g./ A felügyeletet csak olyan személyre szabad bízni, aki a berendezés kezelésére ki lett oktatva és 18. életévét betöltötte. h./ Ha olyan tüzelberendezést üzemeltetnek, amely nem rendelkezik égésbiztosítóval a munka befejeztével a készüléket, üzemen kívül kell helyezni. i./ Az égés termék elvezetésrl úgy kell gondoskodni, hogy az gyújtási veszélyt ne okozhasson. 6./ Kémény, füstcsatorna, füstelvezetés a./ Azokat a kéményeket, kéménytoldókat és füstcsatornákat használni tilos, amelyek gyújtási veszélyt jelentenek a környezetre. 7./ Elektromos berendezésekre, készülékekre és használatukra vonatkozó elírások a./ A egyetemi kar területén, az elektromos hálózaton módosítást, átalakítást végezni csak külön engedély alapján szabad, mely során be kell tartani a vonatkozó mszaki követelményeket. b./ A egyetemi kar területén csak kifogástalan mszaki állapotú elektromos berendezések használhatók. Meghibásodás esetén a javításról haladéktalanul gondoskodni kell. 17

18 c./ A hálózatot a megengedett üzemszer terheléstl eltér módon igénybe venni nem szabad. d./ A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni, rögzíteni, és használni, hogy környezetükre tzveszélyt ne jelentsenek. e./ Az elektromos berendezéseket, hálózatot, készülékeket, gépeket csak szakképzett személy javíthat. f./ A villamos berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a rárakodott szennyezdésektl, (por stb.) amely a mködést károsan befolyásolja, vagy amelytl önmaga is meggyulladhat. g./ A hálózatba épített védelmi automatikákat, biztosítékokat kiiktatni, áthidalni tilos! Csak az elírt névérték biztosíték használható. h./ A csoportosan elhelyezett kapcsolókat, biztosítékokat feliratozással kell ellátni, amibl kitnik a rendeltetésük, illetve a ki- és bekapcsolt állásuk. i./ A villamos berendezés és az éghet anyag között olyan távolságot kell megtartani, hogy az az éghet anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. j./ Tzvédelmi célú berendezések mködését biztosító kábelrendszerek jogszabály szerinti jelölését eltávolítani nem szabad. k./ Az elektromos készüléket, berendezést a tevékenység után ki kell kapcsolni, a napi munka befejezése után illetve használatok kívül helyezésük esetén pedig a hálózatról le kell választani. l./ Olyan elektromos vezetéket, tokozatot, amelyet használaton kívül helyeztek, le kell szerelni. m./ Az Országos Tzvédelmi Szabályzat alapján a villamos berendezések idszakos (tzvédelmi) felülvizsgálatát 3. rész I. fejezete szerinti: Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát háromévenként kell elvégezni. Ez a vizsgálat nem tévesztend össze az Országos Tzvédelmi Szabályzatban elírt felülvizsgálattal a C tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein hatévenként, 18

19 a D és E tzveszélyességi osztályba tartozó helyiségeiben és szabadterein kilencévenként kell elvégezni. n./ A villámvédelem idszakos felülvizsgálatának gyakorisága: C tzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtérben 6 év D-E tzveszélyességi osztályba tartozó építményben, szabadtérben 9 év. o./ A fentiekben meghatározott gyakoriságtól függetlenül az engedélyhez kötött átalakítás (telepengedélyezési, mködési, vagy rendeltetés megváltoztatása) során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezésein a felülvizsgálatot ismételten el kell végezni, ha: az új rendeltetéshez a veszélyesebb tzveszélyességi osztályba sorolás miatt gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg; az új rendeltetés a helyiség, épület tzveszélyességi osztályát nem változtatja meg, de a korábbi rendeltetéshez az elírt felülvizsgálat gyakoriságának 2/3-a eltelt. p./ A villamos és villámvédelmi felülvizsgálat dokumentálása: A villamos és villámvédelmi felülvizsgálatokról a felülvizsgáló szerv, jelentést (jegyzkönyvet) készít, melynek legalább egy példányát az üzemeltetnek átadja. A felülvizsgálatok során felvetdött hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdeml módon igazolni kell. q./ A vészvilágítást, biztonsági irányfény világítást állandóan üzemképes állapotban kell tartani. 8./ Biztonsági jelzések a./ Az épületekben a kijárati, vészkijárati ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelz biztonsági jel látható legyen. b./ A tzoltó eszközöket, berendezéseket tzvédelmi jelzéseknek megfelel színnel, valamint irányjelz biztonsági jelek elhelyezésével, valamint a tzoltó berendezések tárolására szolgáló helyeket vagy azok bejáratait a megfelel színnel történ megjelöléssel kell azonosítani. A tzoltó berendezések azonosítására szolgáló szín a vörös. A biztonsági jel vörös felületének megfelel nagyságúnak 19

20 kell lennie a könny azonosítás érdekében. c./ Ahol a természetes fény nem elég ers ott a tzoltó eszközök utánvilágító, vagy világító biztonsági jeleket kell alkalmazni d./ Az építmény, épület üzemeltetje köteles a biztonsági jelzéseket karbantartani, a világító jelzések mködését, mködképességét jogszabályban, vagy vonatkozó szabványban, ezek hiányában a gyártó által elírt rendszerességgel ellenrizni, azt ellenrzési naplóban dokumentálni, továbbá a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszeren cserélni, illetleg a meglétükrl meggyzdni. Azokat a jelzést adó eszközöket, amelyek hálózati energiaforrásról mködnek, tartalék energiaforrással kell ellátni úgy, hogy a hálózati energia kimaradása ne okozza azok mködésképtelenségét. e./ A biztonsági jelzések megválasztásánál minden esetben a tényleges felismerési távolságból kell az alkalmazandó jel méretét megválasztani. Amennyiben a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelel piktogramot tartalmazó eljelz és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül. f./ Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés, stb.) történ idleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány jelzések mködését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos mszaki megoldással szüneteltetni kell. 9./ Gépi berendezések a./ A C tzveszélyességi osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetleg építményben csak olyan er- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. b./ A egyetemi kar területén csak az oda rendszeresített, ott üzembe helyezett berendezések használhatók. A gépek mszaki állapotát rendszeresen a kezeljének ellenrizni kell. Olyan gép, berendezés, amely a környezetére gyújtási veszélyt jelenthet, tovább üzemeltetni tilos! c./ Ha a gépek forgó, súrlódó alkatrészeinél, tengelyeinél az üzemi hmérsékletet meghaladó felmelegedés lép fel, a berendezést üzemen kívül kell helyezni. A 20

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR 2500 ESZTERGOM, MAJER ISTVÁN ÚT 1-3. Megelzés Bt. 2009. A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény 19..(1) bekezdésében,

Részletesebben

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR. Budapest, VIII. Szentkirályi u. 26. - 28. - 30.

TZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR. Budapest, VIII. Szentkirályi u. 26. - 28. - 30. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR 2006 A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény 19..(1) bekezdésében, valamint a végrehajtására kiadott

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet TARTALOMJEGYZÉK A Tzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 Ügyrend A tzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatai

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról

2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról 2/1998. (BK 1.) BM utasítás a Belügyminisztérium Tzvédelmi Szabályzatának kiadásáról A tz elleni védekezésrl, a mszaki mentésrl és a tzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényre, valamint a tzvédelmi szabályzat

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR PILISCSABA - KLOTILDLIGET, EGYETEM U. 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. KODÁLY KÖZPONT 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 16. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft.

ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. április 20. BEVEZETÉS A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, V. VERES PÁLNÉ U. 24. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat ROMKERT 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Tűzvédelmi Szabályzat 2016. Kiadja: ügyvezető Módosította: Végh Ferenc tűzvédelmi tervező szakmérnök TUÉ 13-14179 tel: 06-20/931-9245 1 Adatlap A Gazdálkodó szervezet

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai

2 Általános elıírások. 3 A készenlétben tartó feladatai 2 Általános elıírások a) tőzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által regisztrált karbantartó szervezet végezhet, b) A karbantartó szervezet irányítja és felel a karbantartó személy(ek) munkájáért,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. MIKSZÁTH KÁLMÁN TÉR 1. Megelőzés Bt. 2012. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról *

35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról * KÓDEXPRESS 2/1997 607 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról * A tz elleni védekezéstl, a mszaki mentésrl és tzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma dolgozói és tanulói tűzvédelmi feladataikat a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T. Hamvas Béla Városi Könyvtár 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37.

VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T. Hamvas Béla Városi Könyvtár 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. villamos biztonságtechnika Lapszám: 1 VILLÁMVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA M I N S Í T I R A T Megbízó neve: A felülvizsgálat helye: Vizsgálat tárgya: Tiszaújváros Város Önkormányzata 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com

BS FIRE SYSTEM KFT. 7637 Pécs Marx u. 81/1. Tel: +36-20-3913317 Web: www.bsfire.hu E-mail: bsfirekft@gmail.com Web: E-mail: bsfirekft@gmail.com Beépített automatikus tűzjelző berendezések üzemeltetési előírások A tűzjelző központ kezelése az Üzemeltető feladata. A kezelést csak az arra kioktatott személy végezheti!

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

Részletesebben

Munkahelyi elssegélynyújtás

Munkahelyi elssegélynyújtás Munkahelyi elssegélynyújtás A munkavédelemrl szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 46. -a értelmében a munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásnak, a munkavállalók létszámának, a munka

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.:

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZRIADÓ TERV. ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. Fnyt.: J Ó V Á H A G Y O M! Salgótarján, 2012. szeptember 15. Bobrovics Árpád Ig. Elnök TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZRIADÓ

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község Önkormányzat. Tűzvédelmi szabályzata Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18, valamint

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

240 000,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint. tűzvédelmi bírsággal sújtom.

240 000,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer forint. tűzvédelmi bírsággal sújtom. Ügyiratszám: 35810/301-5/2015. ált. Tárgy: MMXH Lakberendezési Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 33. telephely: 9023 Győr, Fehérvári u. 5/B.) tűzvédelmi bírság ügye H AT Á R O Z AT Ügyintéző:...

Részletesebben