BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása"

Átírás

1 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Az Utasítás rendelkezéseinek egységes értelmezéséhez a következő fogalmakat az itt meghatározott értelemben kell figyelembe venni. 1. Ügyrendi megnevezések: Társaság: Budapesti Közlekedési Zrt. Társaság vezetési rendszere: Az autóbuszokat üzemeltető cég vagy társaság mindenkori érvényben levő vezetési rendszerét kell érteni. A társaság vezetési rendszerén belül meghatározott szakterület: Az a szakszolgálat, amelyik társaság vezetési rendszerében az adott feladat végrehajtásáért meg van nevezve. Forgalomirányítási felettes szervezet: Az a felettes szervezeti egység, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján forgalmi ügyekben intézkedési, utasítási és ellenőrzési joggal rendelkezik. Szervezeti egység:(munkahely) Az egység, ahova a munkavállaló állományilag tartozik. Szolgálati hely: Az a terület, ahol a munkavállaló tényleges munkafeladatokat lát el. Telephely: A társaság kezelésében levő olyan, közforgalom számára meg nem nyitott, zárt terület, ahol a járművek tárolása, karbantartása, javítása történik. 2. Munkaköri megnevezések: Feljebbvaló: A társaság irányítását ellátó vezetők, akik rendelkezési vagy intézkedési joggal rendelkeznek. Szervezeti egység vezető: A társaságon belül önálló gazdálkodással rendelkező egység egyszemélyi vezetője. Szolgálati hely vezető: A szervezeti egységen belül az adott szakterület vezetője. Szolgálati felettes: Az a közvetlen vezető, aki az adott szolgálati helyen a szolgálattal összefüggő feladatokat meghatározza, végrehajtatja, ellenőrzi. Megrendelő: Az a felelős szervezet, aki a közösségi közlekedést egységes irányítás alá vonva szerződés alapján a szolgáltatási feladatokat meghatározza, kiadja, és a közvetlen irányítási feladatokat gyakorolja. Forgalomirányításért felelős szervezet: Az a szakterület, amely a társaság irányítási rendszerében maghatározottak szerint a megrendelő utasítása alapján a fővárosi közösségi közlekedést felelősen lebonyolíttatja. Diszpécser: Operatív irányítást ellátó munkavállaló, aki akár a megrendelő akár a szakterület irányítási rendszerén belül a járművezetővel szemben utasítási joggal rendelkezik. 2/42. oldal

3 Járművezető: Az a munkavállaló, aki az autóbuszt ténylegesen vezeti. A gyakorlati oktatás ideje alatt az oktató minősül járművezetőnek. 3. Munkajogi megnevezések: Munkáltatói jogkörgyakorló: Az a felettes vezető, aki a munkavállalóval szembeni munkáltatói jogokat érvényesíti. Munkavállaló: Az a személy, aki a társasággal munkajogi kapcsolatban áll. 3/42. oldal

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. A forgalmi utasítás tartalma A BKV Zrt. Forgalmi Utasítása (a továbbiakban: Utasítás) tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyek az üzemvitelből, üzemfenntartásból adódó forgalmi, utasszállítási feladatok elvégzéséhez szükségesek.a közúti közlekedés szabályait a KRESZ határozza meg. 5. AzUtasítás hatálya és ismerete AzUtasítás hatálya kiterjed a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett valamennyi közforgalmú autóbuszvonalra, egyéb autóbuszjáratra, valamint a közúti forgalom számára meg nem nyitott a Társaság kezelésében lévő telephely, tároló hely, javítóműhely területére. AzUtasítás ismerete, az abban előírtak betartása kötelezőa forgalmi területen dolgozó munkavállalóknak (pl.: autóbuszvezető, autóbusztelephely diszpécser, baleseti helyszínelő), továbbá a forgalmi, a forgalmi és műszaki, vagy az összes szakterületre szóló ellenőrzési vagy intézkedési jogosultsággal, jogkörrel rendelkezőknek, valamint minden olyan munkavállalónak, akinek a munkaköri leírása alapján az Utasítás ismerete kötelező. 6. Felügyeleti hatóságok A hatósági felügyeleti feladatokat a közlekedésért felelős minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat, illetve az önkormányzat által megbízott, a közösségi közlekedést irányító és felügyelő felelős szervezet, valamint az illetékes közlekedési hatóság látja el. A felügyeleti joggal rendelkező szervezetek tagjainak a megfelelő igazolvány birtokában azigazolvány tartalma szerint ellenőrzési, illetve intézkedési joguk van. Nevesíteni és bemutatni ezeket az igazolványokat! Az általuk a helyszínen kiadott utasítás végrehajtása előtt a végrehajtásra kötelezett munkavállalónak az igazolványba való betekintéssel meg kell győződnie arról, hogy az illető jogosult e intézkedésének megtételére.az intézkedést elrendelő személy a járművezető részére adott rendelkezést az indítási okmányra az időpont feltüntetésével köteles beírni és aláírni. 7. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és kiadása Az utasítást a Társaság felelősvezetője hagyja jóvá. Az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására is őjogosult. AzUtasítást a Társaság felelősvezetőjének írásos utasításával kell életbe léptetni. Ugyanilyen írásos utasításban kell közölni az érdekelt munkavállalókkal a módosítást vagy hatálytalanítást is. 4/42. oldal

5 8. AzUtasítás kezelése AzUtasítással el kell látni minden olyan munkavállalót, akire nézve azutasítás ismerete kötelező.azutasítással, valamint annak kiegészítőivel és módosításaival el kell látni minden olyan szolgálati helyet, aki a forgalmat irányítja, illetve felügyeli. A szolgálati helyekenaz Utasítás módosításáról, változásáról kimutatható módon tájékoztatást kell adni mindenkinek, akire nézve az Utasítás ismerete kötelező. 9. Az Utasítás kiegészítői Az utasítást szükségszerűen kiegészíti, de azzal ellentétes szabályozásokat nem tartalmazhat: - Vezérigazgatói Utasítások; - a Társaság oktatási tevékenységére vonatkozó szabályzata vagy utasítása; - a végrehajtási utasítások; - a kezelési szabályzatok, leírások; - a Társaság vezetésének rendszerében meghatározott utasításkiadására jogosult terület, vagy üzemvezetőjének írásos utasításai. - a közösségi közlekedést irányító és felügyelő felelős szervezet utasításai. A forgalmi utasítást kiegészítheti: - a Társaság Munkavédelmi Szabályzata; - a Társaság Tűzvédelmi Szabályzata. 10. AzUtasítás rendelkezéseinek értelmezése Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése során felmerült véleménykülönbség, vagy kétely esetén felvilágosításértés értelmezésért, szükség esetén utasításkiegészítésért a forgalmi üzemeltetési, irányítási szakterület társasági szintű vezetőjéhez kell fordulni. Az Utasításban használt fogalmak meghatározását, helyes értelmezését az I. számú melléklet tartalmazza. 11. Kezelési szabályzat kiadása Minden járműtípusra annak gyártója által kiadott kezelési leírásalapján kell ismertetni minden olyan előírást, amely a járművezető munkáját közvetlenül érinti. A kezelési leírás, vagy szabályzat jóváhagyását, kiadását, módosítását, vagy hatálytalanítását a társaság vezetési rendszerében meghatározott szervezeti egység vezetőjének kell elvégeznie. 12. A forgalmi szolgálat irányítása és ellenőrzése nevesíteni és bemutatni ezeket az igazolványokat A forgalmi szolgálat közvetlen irányítására jogosultak mindazok a forgalmi munkakörben foglalkoztatottak, akik beosztásuknál fogva, vagy a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak alapján forgalomfelügyeleti tevékenységet látnak el, továbbá azok, akiknek 5/42. oldal

6 intézkedési jogosultságuk a Rendelkezési, vagy az Intézkedési igazolványukbólfelhatalmazásuk alapján megállapítható. A forgalmi szolgálatot ellenőrizhetik mindazok, akik a forgalomfelügyeletére jogosultak, valamint azok, akiknek ellenőrzési joguk Ellenőrzési igazolványukból megállapítható, illetve a Társaság Szervezeti Működési Szabályzat alapján ellenőrzési, vagy utasítási joggal rendelkeznek. 13. A járművezetés feltételei A Társaság autóbuszát az vezetheti, akinek érvényes D kategóriás vezetői engedélye van, továbbá a Társaság oktatási előírásait teljesítette, és ezt követően munkamódszer átadó felügyelete mellett gyakorolta a járművezetést.azoktatási előírások teljesítésérőla munkavállaló részére a Társaság Igazolást ad ki. Mindezek alapján a Társaság autóbuszát az vezetheti, akinek mind a vezetői engedélye, mind az Igazolás a érvényes,külön külön egyik sem jogosít autóbusz vezetésére. Vezetés közben a járművezető mind a kettőt köteles magánál tartani, illetve az intézkedésre vagy ellenőrzésre jogosult személy kérésére azokat ellenőrzésre át kell adni. A vezetői engedély, illetve az Igazolás elvesztését, megsemmisülését,olyan mérvű megrongálódását, melynek következtében az adatok nem állapíthatók meg, vagy ha valamelyik rovat betelt, illetve valamely adat módosult, az érdekelt munkavállaló köteles bejelenteni a szolgálati felettesének és azok pótlásáig szolgálatba nem osztható. Az üzemeltetőnek a járművezetőket el kell látni minden olyan okmánnyal, amelyet a jogszabályi kötelezettségek, illetve a társasági szabályozások előírnak. A járművezetőnek a személyi okmányain kívül a társasági utasítások szerinti okmányokat kell magával vinnie, azokat értelemszerűen kell használnia. A kötelezően előírt bizonylatokat a valóságnak megfelelően kell vezetnie, úgy hogy az olvasható és szükség esetén visszaellenőrizhető legyen, arra csak az előírt rájegyzéseket teheti. 14. A vezetéshez szükséges egyéb okmányok A járművezetőnek vezetés közben magánál kell tartania alegalább egy baleseti bejelentőt, a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt, az érvényes PÁV határozat eredeti példányát, az autóbusz érvényes forgalmi engedélyét, valamint egy az autóbusz rendszámával megegyező és érvényes Engedély Kivonat az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításról okmányt. 15. Forgalmi okmányok Egy járműhöz kapcsolódó hatósági okmányokat egy egységben kell tartani, a biztonságosabb megőrzés érdekében. Jármű menetokmányt úgy kell kezelnie, hogy az hatósági okmánynak minősül, és a pontos kitöltéséért felelősséggel tartozikaz okmányok megőrzéséértkártérítési és munkajogi felelősséggel tartozik. 6/42. oldal

7 16. Képzés, vizsga, továbbképzés, oktatás, pótoktatás A hatósági hatáskörbe tartozó vizsgáztatásokat és képzéseket a vonatkozó jogszabályok alapján kell végrehajtani. A hatósági előírásokon túlmenően a forgalmi képzéseket társasági szabályzatban kell meghatározni. 17. Orvosi vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat A járművezető orvosi vizsgálatra rendelését, nyilvántartás alapján, a vonatkozó jogszabály szerinti időszakonként, a munkáltató köteles biztosítani.amennyiben a járművezetőt, a vezetői engedélyének orvosi érvényességének közvetlen lejárta előtt, orvosi alkalmassági vizsgálatra nem osztották be, akkor köteles a szolgálati hely vezetője felé azt jelezni.a járművezető köteles minden olyan orvosi vizsgálaton megjelenni, amit részére a jogszabályok, illetve a munkáltató jogkörgyakorlója előír. Rendkívüli alkalmassági vizsgálatra kell küldeni azt a járművezetőt, aki: a) Olyan sérülést szenvedett, vagy olyan megbetegedése történt, amely eddigi munkájának ellátására való alkalmasságát befolyásolhatja. b) Eddigi munkájának ellátására egészségügyi alkalmassága a munkáltatója szerint bármely okból kétségesnek látszik. c) Egészségében olyan változás állt be, amely a szolgálati kötelezettségének teljesítésében befolyásolja. Az előírt orvosi vizsgálaton meg nem jelent járművezetőt szolgálatba beosztani nemlehet. Amennyiben az időszakos, vagy rendkívüli orvosi vizsgálaton az egészségügyi szervezet alkalmatlanságot állapít meg, az autóbusz vezetői szolgálatba nem léphet és a Munka Törvénykönyv illetve a Kollektív szerződés előírásai az irányadók. Menetrend szerint közlekedő buszt csak olyan járművezető vezethet, aki az előírt pályaalkalmasságot igazoló okirattal rendelkezik. Időszakos pályaalkalmassági vizsgálatra az autóbuszvezetőt abban az esetben kell küldeni, ha azt vonatkozó jogszabály előírja. A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra rendelheti azt a munkavállalót, akinek munkája során balesetei miatt forgalom biztonsági, valamint az utazóközönségtől érkezett (vizsgálatok során, jogosnak bizonyult) panaszok alapján a szolgáltatási feladatai ellátására való alkalmassága kérdésesé válik. 18. Magatartás a forgalmi szolgálat ellátása közben A forgalmi szolgálatot ellátó járművezető munkáját köteles a szolgáltatói elvárásoknak megfelelően, utasbarát módon elvégezni, köteles a vele kapcsolatba került személyekkel udvariasan viselkedni, kommunikálni. 7/42. oldal

8 A járművezető köteles minden figyelmét a munkájára, az általa kezelt jármű üzemszerű működtetésére fordítani. Szolgálat végzése során köteles az egyéb, társaság tulajdonát képező, a munkájához közvetlenül kapcsolódó berendezésekállagát megóvni, azok üzemszerű és szabályos működését, jelzéseit ellenőrizni. Hiányosság, rendellenesség esetén annak megszüntetésére haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni. A járművezető részére menet közben kizárólag az utasításokban meghatározott kommunikáció, jelentésadási kötelezettsége teljesítése érdekében, Head settel (egy hallójáratban) engedélyezett a mobiltelefon használata. Mindenmás esetben, különösen kézben tartott mobiltelefon használata tilos! javaslat: Telefonálás a KRESZ előírásai szerint. Tilos műsorvevő rádiót, médialejátszót vagy egyéb műsorközlőberendezést hallgatni, olvasni, valamint nem a munkavégzéshez tartozó beszélgetést folytatni. A vezetőfülkében a beosztott munkavállalón kívül csak az oda beosztott gyakorló, valamint a berendezések működésének megfigyelésére, esetleg javítására illetékes munkavállaló, vagy az ellenőrzésre jogosult személy tartózkodhat. A jogosultságot az indítási okmányon rögzíteni kell. A munka végzését akadályozó valamint a szabad kilátást korlátozó tárgyat, díszítést, tűz és robbanásveszélyes anyagot, szeszes italt, illetve bármilyen a jármű üzemeltetéséhez közvetlenül nem tartozó eszközt, tárgyat a vezetőfülkében tartani tilos. Tilos menetközben beszélgetést folytatni. Nem vonatkozik a beszélgetés tilalma a munkamódszer átadó, a járműberendezést megfigyelő és az ellenőrző személyekre akkor, ha a vezetőfülkénél tartózkodnak, és a beszélgetés közlekedésbiztonságot nem veszélyeztetheti, valamint közvetlenül a munkafeladat ellátásával függ össze. (Az információ adás szolgáltatásunk része). 19. Magatartás szolgálaton kívül Egyen vagy formaruhában jelen utasítás betartására kötelezett munkavállalók munkahelyükön, illetve szolgálati idejükön kívül sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a Társaság jó hírnevét. Minden munkavállalónak kötelessége erkölcsi értékeink védelme és a társaság jó hírnevének erősítése. Az utasítás hatálya alá tartozóminden munkatársnak tartózkodnia kell munkatársai, tevékenységének nyilvánosság előtti bírálatától, különösen az érintett távollétében. Amennyiben a munkavállalók elégedetlenek valamely kollégájuk, vagy felettesük döntésével, munkájával, véleményüket az érintett jelenlétében, szűk körben, kulturált hangnemben nyilvánítsák ki. Egyen vagy formaruhát viselő dolgozótól alapvető elvárás a külső személyekkel való konfliktus lehetőség szerinti megelőzése, illetve bekövetkezte esetén annak lehető leggyorsabb, kölcsönösen megnyugtató rendezése, valamint az udvarias viselkedés. 20. Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer fogyasztása A munkavállalónak szeszes ital vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt szolgálatot teljesítenie tilos! A rendelkezés szempontjából lényegtelen, hogy ilyen szer fogyasztása szolgálat előtt vagy alatt történt, amennyiben a hatása fennáll. 8/42. oldal

9 Azt a munkavállalót, aki szeszes ital vagy egyéb vezetési képességre károsan ható szer hatása alatt szolgálatba jelentkezett, vagy az ilyen szer alatti hatás gyanúja fenn áll, azt munkára képtelen állapotúnak kell minősíteni és vele szemben vizsgálatot, szükség esetén munkajogieljárást kell kezdeményezni. A munkavállaló a vizsgálatot nem tagadhatja meg. A munkavállaló által megtagadott vizsgálat a munkára képtelen állapotot tényszerűsíti. A munkára képtelen állapot megállapítása érdekében a munkavállalónak joga van orvosi vizsgálat megkérésére, amelyet a munkáltató köteles biztosítani. A megkért és a munkáltató hibájából elmaradt vizsgálat a munkavállalóval szembeni eljárás lefolytatását kizárja. A munkára képtelen állapotról a munkáltató vagy megbízottja köteles jegyzőkönyvet készíteni, és az ügyben érintett munkavállalóval aláíratni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül egy tanúval hitelesíteni kell, akkor is, ha a munkavállaló a jegyzőkönyv aláírását megtagadja. A munkára képtelen állapot tényszerű megállapítása után a Munka Törvénykönyvben illetve a Kollektív Szerződésben foglaltak az irányadók. 21. Dohányzás A dohányzással kapcsolatos törvényt a Társaság köteles érvényesíteni, és ezt a munkavállaló köteles betartani.elbírálás szempontjából az elektromos cigaretta használata is dohányzásnak minősül. 22. Munkára alkalmatlan állapot Munkára alkalmatlan állapotúnak kell tekinteni azt a munkavállalót, aki a szolgálati feladatát: a) nem láthatja el, azaz szolgálatba jelentkezésekor külsejével, megjelenésével, ápolatlanságával a Társaság megítélését ronthatja, a társasági előírásoknak önhibájából nem tett eleget, illetve a szükséges okmányokkal nem rendelkezik, aki egyen vagy formaruhára kötelezett munkakörben, nem a Társaság által előírt, egyen vagy formaruházati szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik szolgálatba. b) ellátni képtelen, azaz egészségi állapotánál fogva a feladatkörre bármely okból nem alkalmas. a szolgálatot időben nem tudja megkezdeni. Munkára alkalmatlanság esetén a munkáltató a munkavállalóval szemben eljárást, vizsgálatot indíthat, szükség esetén munkajogi intézkedést kezdeményezhet. A munkát ellátni képtelen munkavállalóval szemben a vonatkozó törvényi előírásokat kell irányadónak tekinteni. 23. Szolgálat megkezdése A munkavállalónak a szolgálati beosztásban megjelölt helyen és időben, munkavégzésre alkalmas állapotban, gondozott külsővel, egyen vagy formaruha viselésére kötelezettnek a 9/42. oldal

10 Társaság által utoljára biztosított tiszta egyen vagy formaruhában kell a szolgálatot megkezdenie. Az adott szolgálati helyen történőjelentkezést a társasági előírások szerint kell végrehajtani. 24. Szolgálat átadás átvétele, befejezése A szolgálat átadását átvételét, befejezését a beosztásban megjelölt helyen és időben kell végrehajtani, a helyi utasításoknak megfelelően. Az átadó köteles az átvevővel közölni azokat az eseményeket, amelyek szolgálati ideje alatt előfordultak, illetve azokat az utasításokat, amelyek kiadásra kerültek. A szolgálatot átadó a munkafeladathoz közvetlenül tartozó bizonylatokat, talált tárgyat, egyéb átadás átvétel tárgyát képező, valamint a járműhöz tartozó felszereléseket hiánytalanul köteles átadni a szolgálatot átvevő járművezetőnek. Amennyiben a szolgálatot átadó úgy ítéli meg, hogy az átvevő járművezető nincs munkára képes állapotban, illetve munkára alkalmatlan, a szolgálat átadását meg kell tagadnia és a forgalomirányítást végző,illetve arra illetékes szolgálati felettestől intézkedést köteles kérni. Ha a munkavállalót az előírt időben nem váltják le, akkor ezt szolgálati út betartásával, jelenteni kell. A munkavállaló a munkát köteles a társaság Kollektív Szerződésében és a Munka Törvénykönyvében meghatározott megengedett napi munkaóra keret mértékéig tovább végezni. Ennek elérése előtt a leváltást a feljebbvaló akkor is köteles biztosítani, ha a járművezetőesetében emiatt a járművet félre kell állítania a végállomáson, vagy azt a telephelyre kell küldenie. 25. Szolgálati hely elhagyása A munkavállaló szolgálati helyét a munkaközi szünet kivételével csak közvetlen felettesének vagy a forgalomfelügyeletért felelős szervezet illetékeseengedélyével hagyhatja el, az általuk meghatározottak szerint. A munkavállaló szolgálati helyét szolgálati ideje alatt engedély nélkül csak veszélyhelyzetben és csak akkor hagyhatja el, ha a biztonság érdekében ez elkerülhetetlen, és minden elvárhatóintézkedést megtett. Az eseményről köteles az akadály megszűnését követően azonnal a szolgálati feljebbvalónakjelentést tenni. 26. Egyen vagy formaruha viselése Az egyen vagy formaruha ellátásban részesülőmunkavállalónak szolgálat közben egyenvagy formaruhát kell viselnie, kivéve a külön rendelkezés alapján kiadott feladatok ellátásakor. A formaruha viselését külön utasításban kell szabályoz. (Szezonális utasítások). Egyen vagy formaruha ellátásban részesülőmunkavállaló csak tiszta és jó állapotban lévőegyen vagy formaruhában teljesíthet szolgálatot. Szabálytalan, gondozatlan, piszkos, rongyos egyen vagy formaruhában szolgálatra jelentkező, illetve szolgálatot teljesítő munkavállalót szolgálatba állítani, illetve ott megtűrni nem szabad. 10/42. oldal

11 27. Rendeletek, rendelkezések megismerése A munkavállaló a munkájával kapcsolatos rendelkezésekről amunkáltató tájékoztatása alapján kötelestájékozódni, és azokat fegyelmezetten végrehajtani. A munkavállaló felszólítás nélkül köteles tájékozódni a távolléte alatt kiadott rendeletekről és utasításokról. A tájékozódási kötelezettség független attól, hogy a távollét szabadság, betegség vagy egyéb ok miatt következett be. Mik ezek, egységes idő indexált rendezésben hol találhatók, Interneten elérhetők e, vagy át kell nézni a garázs minden falát? A rendeletek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. 28. Utasítások kiadása és végrehajtása Utasítás kiadható: a) szóban és b) írásban. A szóbeli utasítást akkor lehet érvényesnek tekinteni, ha az utasítást vevő tudomásul vette, de szóbeli utasítás csak egy alkalomra és csak arra a területre adható, ahol az intézkedésre jogosult feljebbvalónak intézkedési joga van. A több alkalomra vonatkozó utasítás csak írásban adható. Az érvényben levő rendeletekkel ellentétes utasításra az utasítást kiadó figyelmét fel felhívni, és a végrehajtás módjáról írásbeli utasítást kell kérni. Ilyen esetben az utasítást kiadó a felelős a végrehajtásért mindaddig, amíg a munkavállaló a leírtaknak megfelelően hajtja végre az utasítást. Az írásbeli utasítás egy példányát a címzettnekát kell adni, és aláíratással a megértését igazoltatni kell. Személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető utasítást tilos kiadni, illetve annak végrehajtását meg kell tagadni. Amennyiben a munkavállaló az utasítást magára nézve sérelmesnek tartja, panaszt nyújthat be a szolgálati felettesének. A sérelmesnek vélt utasítást azonban végre kell hajtani. A szolgálati utat a munkavállaló köteles betartani. Amennyiben szolgálati út betartásával a munkavállaló ügye nem nyer megnyugtató módon elintézést, akkor joga van közvetlenül a szervezeti egység vezetőjéhez fordulni. 29. Utazási feltételek, utazásból történő kizárás Az utasokra vonatkozó Utazási feltételek et minden autóbusz utasterében jól láthatóan el kell helyezni. Az utazási feltételek betartását a járművezetőknek, illetve az ezzel megbízott munkavállalóknak ellenőrizni kell. Az Utazási feltételek et be nem tartó,valamint elsőajtós felszállási rend esetén az utazási jogosultságot nem igazoló utast a járművezetőnek udvariasan, de határozottan fel kell kérnie az előírások betartására, illetve indokolt esetben fel kell szólítania a jármű elhagyására, amely csak megállóhelyen, a jármű álló helyzetében történhet. Ha az utas a felszólításnak nem tesz eleget, intézkedést kell kérni a felettes forgalomirányítást végző szervezettől, és annak utasítása alapján kell eljárni. Személy és 11/42. oldal

12 vagyonbiztonságot veszélyeztető esetben a járművel tovább haladni nem szabad, azzal félre kell állni, és hatósági intézkedést kell kérni. A forgalomfelügyeletet végző felettes szervezet köteles a járművezető bejelentése alapján intézkedést kezdeményezni, illetve utasítást adni adott helyzetben az eljárásra. Hatósági, forgalomirányítást, vagy jegyellenőrzést végző személy intézkedése esetén az adatok felvétele az intézkedést végző feladata. Amennyiben az utazási feltételeket nem teljesítő személy kizárása felettes jelenléte nélkül történt, lehetőleg tanú adatait kell rögzíteni azindítási okmányon. 30. Utasok tájékoztatása Forgalmi szolgálat ellátása közben az utasok részére mindenkor udvariasan kell atájékoztatást megadni. A járműveket el kell látniautomatikus (optikai és akusztikus), utastájékoztató berendezéssel, ennek hiányában, vagy meghibásodása esetén a járművezető feladata a hangerősítőn keresztül a szükséges tájékoztatások (következő megálló, forgalmi változások, stb.) megadása. Az utastájékoztató rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos részletes feladatokat a társaság végrehajtási utasításban köteles szabályozni. 31. Talált tárgyak kezelése Ha a járművezető, vagy munkavállaló a járművön vagy a Társaságműködési területén, elhagyott tárgyat talál, azt a lehető legrövidebb időn belül köteles bejelenteni, és leadni.abejelentésnél utalni kell a tárgy jellegére, értékére. A talált tárgyat lehetőleg tanú jelenlétében kell ellenőrizni, és az értékekről tételes listát kell készíteni. Amennyiben a tárgy a járművezetőt a munkájában zavarja értéke, nagysága, vagy jellege miatt, akkor intézkedést kell kérnie annak elvitelére. Olyan tárgynál, ahol a veszélyesség lehetősége fennáll, a tárgyat a helyéről nem szabad elmozdítani. Ilyen esetben az ott tartózkodókat fel kell szólítani a jármű vagy a helyiség elhagyására, és a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserét azonnal értesíteni kell, aki köteles intézkedést kezdeményezni.ajárművet a konkréteset függvényében csak felettes,vagy az intézkedő engedélyével szabad újra forgalomba állítani. A talált tárgyak kezelésével kapcsolatos feladatokat külön végrehajtási utasításban kell szabályozni. 32. Az utas kárigénye Amennyiben utasnak kára keletkezik az utazás során, és ezt a járművezetőnek jelzi, akkor meg kell győződni annak okáról.a járművezető köteles meggyőződni az utas érvényes menetjegyéről, bérletéről, amelyek számát a jegyzőkönyvön, annak hiányában a forgalmi munkalapon fel kell tűntetni, és az utast tájékoztatni kell a menetjegy megőrzésének kötelezettségéről. Kár bekövetkezése esetén, jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: 12/42. oldal

13 a) az utas személyi adatait, b) rongálódott, szennyeződött ruházat vagy tárgy jellegét, c) a rongálódást, vagy szennyeződést kiváltó okot, d) a kár körülbelüli nagyságát, e) lehetőség szerint fényképfelvételt kell készíteni a megrongálódott tárgyról. Ha a szennyeződést vagy rongálódást előidéző ok vagy járműhiba nem hárítható el a helyszínen, akkor a járművet a forgalomból ki kell vonni. A káreseményt a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécsere felé azonnal be kell jelenteni, és annak utasítása szerint kell eljárni. A kárigénnyel kapcsolatos eljárást külön végrehajtási utasításban kell szabályozni. 33. Rosszullét a szolgálat ellátása közben Ha a munkavállaló szolgálata ellátása közben rosszul érzi magát, munkáját tovább végeznie, vezetnie nem szabad és köteles intézkedést kérni aforgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserétől, vagy a szolgálati felettesétől. Amennyiben a rosszulléte miatt a munkavállaló nem képes saját maga jelentést tenni, akkor ez annak a munkavállalónak a kötelessége, aki elsőként érkezik a helyszínre. Rosszullét esetén a mozgó járművet azonnal meg kell állítani és lehetővé kell tenni az utasok biztonságos leszállását. A járművet rögzíteni kell, illetve illetéktelenek elől le kell zárni, majd segítséget kell kérni. Ilyen esetben a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének értesítése melletta járművet a végállomásig az arra jogosult társasági személy vezetheti, aki megfelel a járművezetés feltételeinek és járművezetésre képes állapotban van. 34. Megbetegedés, rendkívüli körülmények A szolgálat megkezdését gátló rosszullétet, megbetegedést, rendkívüli körülményt a lehetőlegrövidebb időn belül a szolgálati helyrejelenteni kell. Ha a munkavállaló betegsége miatt nem képes bejelentési kötelezettségének eleget tenni, akkor azt megbízottja útján is teljesítheti. 35. Felelősség Valamennyi munkavállaló beosztásátólfüggetlenül felelősa rábízott munka szabályszerű és biztonságos végzéséért. Felettes jelenléte senkit sem mentesít a szolgálatával járó felelősség alól. A munkavállaló munkájával kapcsolatos kötelességének megszegése munkajogi, anyagi, sőt büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A munkavégzés során a felelősség egyéni, de valamennyi munkavállaló a biztonságos munkavégzést köteles segíteni. A forgalom és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését lehetőleg hatósági személy bevonásával kell megakadályozni. Szolgálatban lévőmunkavállaló saját munkáját abeosztottakra átruházandó teendők kivételével mássalnem végeztetheti. 13/42. oldal

14 A munkavállaló felelős a rendelkezésére bocsátott anyagi és tárgyi eszközökrendeltetésszerűhasználatáért, állapotuk megóvásáért.a társaság munkáltatói jogkört gyakorló vezetői jogosultságuknak megfelelően felelőseka munkavégzés feltételeinek maradéktalan biztosításáért.a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, továbbá akit erre a munkáltatói jogkört gyakorló felhatalmazott, felelős a szakmai utasításoknak a munkavállalók által történő betartásáért és az ellenőrzési kötelezettség teljesítéséért. A balesetveszélyes, szabálytalan munkavégzés észlelésekor minden munkavállaló köteles intézkedést kérni felettes szervezettől, vagy felelős vezetőtől, illetve tőle elvárható módon a veszélyhelyzetet elhárítani. A munkavállaló köteles a Társaság tulajdonát megóvni, a rábízott eszközökre legjobb tudása szerint vigyázni. 14/42. oldal

15 II. A JÁRATOK KÖZLEKEDTETÉSE 1. Forgalmi járatok, a menetrend Forgalmi járatok azok a személyszállító járatok, amelyek utasszállítás céljából meghatározott időszakban előre meghatározott rendszerességgel, menetrend szerint közlekednek. A forgalmi járatokat végpontjaik és útvonaluk alapján viszonylatokba sorolják meghatározott útvonal és megállóhelyek érintésével. A telephely és a végállomások között, a megrendelő szervezet által meghatározott esetekben (útvonalon)garázsmenetben is kell utasszállítást végezni. A különböző utazási igényeknek megfelelően eltérő menetrendek készülhetnek.több vonal menetrendje összevontan, úgynevezett csoportos menetrend formájában is kiadható. A menetrendek alapján készül a járművezetők munkabeosztása és vezénylése a társasági előírások alapján, de a munkabeosztásnál a Munka Törvénykönyvének és a mindenkori KSZ. előírásait köteles a munkáltató érvényesíteni. 2. A menetrend betartása A menetrendben előírt menetidőket és közlekedési rendet be kell tartani és tartatni. Attól csak a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének utasítására szabad eltérni, vagy ha az eltérést a személy és vagyonbiztonság megóvása, valamint a forgalom biztonsága megköveteli. A járművezetőnek rendelkeznie kell a viszonylat menetrendjének betartásához szükséges megfelelőinformációkkal. Az információk lehetnek a napi munkautasítások(pl. indítási okmány és olyan gépi forgalomirányítórendszer), amely megfelelő információt ad a pontos és biztonságos közlekedés megítéléséhez. rendkívüli időjárási viszonyok megismerésének lehetősége, pl.: jegesedés, ónos eső A végállomásról és a megállóhelyekről elindulni csak akkor szabad, ha a menetrendben meghatározott indulási időa munkalap vagy a forgalomirányító rendszer jelzése alapján elérkezett. Ettől eltérni csak az a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének külön utasítására szabad. 3. Rendkívüli járatok Rendkívüli járatnak minősül a forgalmi járat kivételével minden más járat. a) Szolgálati járat: A szolgálati járat a társasági munkavállalók munkába járása, illetve munkából történő hazautazása céljából közlekedik. A szolgálati járat útvonalán kijelölt megállóhelyeken az utasok fel és leszállását igény szerint biztosítani kell. A szolgálati járatok részére üzemi menetrendet kell készíteni. b) Különjárat: 15/42. oldal

16 A különjárat megrendelésre közlekedhet.különjáraton az oda beosztottakon kívül csak a megrendelő, illetve az általa meghatározott személyek utazhatnak. A különjáratokra vonatkozó díjszabást, és adminisztrációs előírásokat társasági utasításban kell szabályozni. c) Tanulójárat: A járművezetők gyakorlati oktatása, valamint vizsgáztatása céljából közlekedhet. Tanulójáratként csak a vonatkozó rendeletek szerint felszerelt és kialakított (pótfék, pót visszapillantó tükrök, stb.) járműközlekedhet. Típus oktatás során pótfék, pótvisszapillantó tükör megléte nem szükséges. A tanulóvezető gyakorlati oktatás során szakoktató felügyelete nélkül a járművet nem vezetheti, a motort nem indíthatja be, és a rögzítő féket nem oldhatja fel. A tanulóvezető felsoroltakon kívül más tevékenységet is csak akkor végezhet önállóan (pl.:ajtónyitás), ha arra előzetesen a szakoktatótól,engedélyt kapott. A tanulójáraton utas nem szállítható; a beosztottakon, illetve vizsgázókon kívül csak azok utazhatnak, akiknek a szakoktató, illetve a vizsgabiztos erre engedélyt ad.típusképzésnél a tanulójárműre vonatkozó hatósági előírások figyelmen kívül hagyhatóak. d) Próbajárat: Javítás, kísérlet, vagy prototípus beüzemeltetése esetén a jármű forgalomba állítása előtt tapasztalatszerzés céljából közlekedő járat.a próbajáraton csak a javítás minőségét, illetve a jármű működését ellenőrző személyek utazhatnak. e) Pótló járatok: Kötöttpályás vagy felsővezetékhez kötött járművek forgalmi zavara, vagy előre tervezett szüneteltetése esetén közlekedtethető pótló járat. Forgalmi zavar esetén a pótlásra operatívan kell rendelkezni, míg előre tervezhető esetben a pótlás lebonyolítására utasítást kell kiadni.tervezett pótlásoknál a pótlást elrendelő forgalomirányító, vagy utasítást kiadónak a hatósági előírásokat be kell tartania különös tekintettel az alábbiakra: - megállóhelyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ki vannak építve, - megállóhelyek használhatóak e, - a pótló útvonalon az adott járműtípus közlekedtethető e, - villamospótló járatra vonatkozó külön szabályokat az 1. sz. függelék tartalmazza. Az operatív pótlásoknál járművezetői észrevételekre szükség esetén helyszínelő kiküldésére kell intézkedni az operatív pótlást elrendelőnek. f) Nosztalgia járat: A nosztalgia járat hagyományőrző járat, melyen külön rendelkezés szerinti feltételekkel kell utasokat szállítani. Hiányos felsorolás, megint nincs itt az un. átszerelő járat, ahol nincs utasszállítás, hova tartozik a garázsmenet, a műszaki hibás garázsmenet, stb! 16/42. oldal

17 III. A JÁRATOKRA VONATKOZÓ JELZÉSEK 1. A járműveken alkalmazott hatósági és egyéb jelzések A járművön az alábbi jelzéseket kötelező feltűntetni: a) Kívül: elöl, hátul és oldalain jól láthatóan a jármű rendszámát. b) A jármű utasterében: rendszámát, a férőhelyek számát álló és ülőhelybontásban (külön kitérve a speciális helyekre), az üzemeltető cég, társaság, nevét és címét, a dohányzási tilalmat, a járművezetővel történő menet közbeni beszélgetés tilalmát, utazási feltételeket, vészkijárat helye és működtetése, elsősegélydoboz helye, tűzoltókészülék helye. Azokat a feliratokat, amelyek utasításokat vagy tiltásokat tartalmaznak az egyszerűbb érthetőség érdekében piktogrammal is fel lehet tüntetni. 2. Az üzemeltető által állandó jelleggel alkalmazható jelzések Az üzemeltető által állandó jelleggel alkalmazható jelzések a következők: a gyártó által elhelyezett utas tájékoztató feliratok, jelképek, az üzemeltető által elhelyezett hirdetmények, a közösségi közszolgáltatást megrendelő utasítására elhelyezett jelzések. A járművön a gyártó, vagy üzemeltető,vagy megrendelő által alkalmazott jelzések, feliratok, hirdetmények a járművezetőt a kilátásban nem akadályozhatják, továbbá hatósági jelzést nem takarhatnak. A járművön a jelzéseket táblán vagy programozható kijelző berendezéssel is fel lehet tüntetni. 3. A járatokra vonatkozó külső jelzések. Az elektronikus kijelzővel nem rendelkező forgalmi járatokat a jármű elején, jobb oldalán és hátulján viszonylatjelzéssel jól láthatóan meg kell jelölni. Elől és jobb oldalt legalább egy helyen a célállomást is fel kell tüntetni. Amennyiben szükséges (pl. elsőajtós felszállás, pótló járat, terelés) a célállomás és más információ váltakozva is megjelenhet a kijelzőkön. A viszonylatjelzésnek jól láthatónak kell lenni. A viszonylatjelzés mellett feltüntethető a végállomások vagy csak az aktuális célállomásneve is. Programozható kijelző csak a műszaki tervdokumentáció hatósági jóváhagyása után alkalmazható. A kijelző rendszert úgy kell programozni, hogy az alkalmazott jelzések közül 17/42. oldal

18 minden felirat feltüntethető legyen. A kijelző rendszer használatát végrehajtási utasításban kell szabályozni, és a feliratokat a megrendelő utasítása szerint kell alkalmazni. Teljes vagy rövidített formában, az alábbi esetekben külső jelzést kell alkalmazni: Szolgálati járat (nincs rövidítés) Különjárat, vagy K Tanulójárat, vagy T. Próbajárat, vagy P. Garázsmenet vagy G Központi tartalék vagy KT Nosztalgiajárat vagy NJ Utasokat nem szállít U. Kijelző nélküli járműveken a viszonylatjelzőt, vagy iránytáblát kell alkalmazni, amely fehér alapon fekete vagy kék feliratú tábla. Piros színű feliratot szabad alkalmazni Garázsmenet, vagy Különjárat menetben közlekedő járműveknél. Nem forgalmi járat esetén a jelzést elegendő csak a jármű elején megjeleníteni. 4. A jármű utasterében levő jelzések Programozható kijelző rendszerrel rendelkező járműveken az utastérben (csuklós járműveken a csuklórész mögött is), alkalmazható a következő megállót kiíró kijelző berendezés. Ilyen járművön az utastérben más jelzést a járatra vonatkozóan alkalmazni nem kell. 5. Megállóhelyi jelzések A megállóhelyet jelölheti: a) A KRESZ által alkalmazott közúti jelzőtábla. b) Megrendelő által meghatározottak szerint. 18/42. oldal

19 IV. A JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 1. A járművekműszaki állapota A járművekműszaki állapotáért, a berendezések karbantartásáért ésjavításáért a járművet üzemeltető szervezeti egység műszaki szolgálata a felelős. A járművezetőrészére csak olyan járművet lehet átvételre kijelölni, mely ajogszabályokbanelőírt feltételeknek megfelel a szükséges tartozékokkal és felszerelési tárgyakkal el van látva. A járművezető a jármű átvételénél köteles a biztonsági és jelző berendezések szabályszerű működését ellenőrizni, és felelős a jármű berendezéseinekelőírásszerűhasználatáért. A járművek, forgalom közbentörténőmeghibásodása esetén,ha elhárítani nem tudja, köteles forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserénekjelenteni. Amennyiben a vonalon félre kell állni a járművel, azt úgy kell végrehajtani, hogy az a közúti forgalmat lehetőleg ne akadályozza. Műszaki hibás jármű telephelyre beállása esetén a járművezető a meghibásodást köteles bejegyezni a jármű Menetlevelére (Műszaki könyv). 2. A járművekkivilágítása KRESZ ütközés A forgalomban közlekedő, vagy a közúton tartózkodó járműveket éjszaka és korlátozott látási viszonyok között tompított fényszóróval ki kell világítani, illetve nappal ki szabad világítani, amennyiben a jármű világítási rendszere az üzemszerű használattal a tompított fényszórót automatikusan vezérli. A járművek külsőrészét a helyzet és méretjelző lámpákkal mindenkor a vonatkozó jogszabályok alapján kell kivilágítani, és járműátvételkor a járművezető azt ellenőrizni köteles.a külső világítás hibája esetén,a járművet közúti forgalomban vinni tilos. KRESZ 44. és Az álló járművek kivilágítása(2) Álló járművön a forgalmi okból megálló járművet kivéve tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos. Amennyiben a járművek utastéri világítása a közúti forgalomban való részvétel közben részlegesen meghibásodik, de legalább felerészben működik, akkor utasokat szállítva a végállomásig szabad közlekedni, és ott intézkedést kell kérni a hiba kijavítására. Amennyiben a hiba nem hárítható el a jármű forgalomban csak akkor maradhat, ha az utastéri világítás legalább felerészben működik és a lépcső megvilágító lámpák is kifogástalanul működnek. Az utastér világítás teljes körű meghibásodása esetén amennyiben használatuk szükséges utast szállítani tilos, a járművel kizárólag végállomásig vagy garázsig szabad közlekedni. A telephelyről hibás utastéri világítássalközúti forgalomba menni tilos. 19/42. oldal

20 A végállomásokon való tartózkodás közben a motor leállításával együtt az utastéri világítást azegyenletesség biztosításával csökkenteni kell az akkumulátor kímélése érdekében. A lépcsőmegvilágító lámpák teljes, vagy részleges meghibásodásakor éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok esetén utasokat szállítani tilos, csak a végállomásig szabad közlekedni, és ott intézkedést kell kérni a hiba kijavítására, vagy a járműtelephelyre történőbeállítására. A sűrű köd és a hóesés is korlátozott látási viszony a KRESZ értelmezése szerint. Miért kellene ebben az esetben, de fényes nappal ezt betartani? A jármű teljes utastéri világítást alagutakban, aluljárókban történő áthaladás idejére még nappal is be kell kapcsolni. 3. Kormányberendezés A kormányberendezésre vonatkozó előírásoknál a KRESZ által meghatározottak az irányadók mind a közlekedés mind a vontatás vonatkozásában. Hiba észlelése esetén meg kell állni és intézkedést kell kérni a hiba elhárítására, vagy a vontatásra. 4. Kerekek és gumiabroncsok A telephelyről a közúti forgalomba csak olyan járművel szabad elindulni, melynek gumiabroncsait a járművezető rátekintéssel ellenőrizte. Tilos a járművet forgalomba adni, ha bármelyik gumiabroncs nyomása, a futófelület profilmélysége nem az előírásoknak megfelelő, illetve ha azon szakadás, kidudorodás vagy más szerkezeti sérülés látható. Megmaradt a régi mantra, ezt nem lehet a garázsban éjszaka, ellenőrizni. Alacsonypadlós autóbuszon, egy belső ikergumit ellenőrizni, hogyan? Más megoldás szükséges, üzembentartó bevonását javasoljuk. A járművet úgy kell vezetni, hogy a kerekek a járdára vagy járdaszigetre lehetőleg ne menjenek fel, illetve a gumiabroncs széle a szegélyt ne érintse. Amennyiben a jármű valamelyik gumiabroncsa a közúti forgalomban való részvétel közben meghibásodik, akkor a haladó járművet azonnal meg kell állítani lehetőleg úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza. A meghibásodás tényét a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének jelenteni kell. Gumiabroncs hiba esetén a műszaki szakszolgálat helyszínre érkező illetékesének rendelkezése szerint kell eljárni. 5. Fékezés Üzemi fékezésnek nevezzük, amikor előre látott esetben kell a járművet az üzemi fékberendezéssel megállítani, illetve a sebességet szabályozni. Vészfékezésnek nevezzük, amikor a lehető legrövidebb fékút megtételével kell a jármű sebességét a lehető legrövidebb idő alatt csökkenteni, a járművet megállítani. Fékezéskor mindig figyelembe kell venni a jármű sebességét, az útviszonyokat, valamint a jármű terhelését. 20/42. oldal

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA

F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA F.1.-F.2. SZÁMÚ JELZÉSI ÉS FORGALMI UTASÍTÁS A KÖZÚTI VASUTAK SZÁMÁRA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS HATÁLYA, TARTALMA 6 1.1. Az utasítás tartalma 6 1.2. Az utasítás hatálya 6 1.3. Az utasítás ismerete

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM

19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. TARTALOM 19. szám 122. évfolyam 2007. május 25. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 13/2007. (V. 25. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV ZRt tulajdonát

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2014. október 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság, mint vasúti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 11. szám 128. évfolyam 2013 április 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 23/2013. (IV. 05. MÁV Ért. 11.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012

AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 2012.08.29. AZ MNASZ SPORTBÍRÓK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2012 I. Meghatározások Ezen kódex az MNASZ alapszabálya alapján létrehozott Sportbírói Kollégium működésére vonatkozik. A kódex az FIA sportszabályai

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben