BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása"

Átírás

1 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI Zrt. A BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú autóbusz közlekedés forgalmi utasítása Jóváhagyta: Vezérigazgató Kelt: Budapest, Kiadja: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Az Utasítás rendelkezéseinek egységes értelmezéséhez a következő fogalmakat az itt meghatározott értelemben kell figyelembe venni. 1. Ügyrendi megnevezések: Társaság: Budapesti Közlekedési Zrt. Társaság vezetési rendszere: Az autóbuszokat üzemeltető cég vagy társaság mindenkori érvényben levő vezetési rendszerét kell érteni. A társaság vezetési rendszerén belül meghatározott szakterület: Az a szakszolgálat, amelyik társaság vezetési rendszerében az adott feladat végrehajtásáért meg van nevezve. Forgalomirányítási felettes szervezet: Az a felettes szervezeti egység, amely a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján forgalmi ügyekben intézkedési, utasítási és ellenőrzési joggal rendelkezik. Szervezeti egység:(munkahely) Az egység, ahova a munkavállaló állományilag tartozik. Szolgálati hely: Az a terület, ahol a munkavállaló tényleges munkafeladatokat lát el. Telephely: A társaság kezelésében levő olyan, közforgalom számára meg nem nyitott, zárt terület, ahol a járművek tárolása, karbantartása, javítása történik. 2. Munkaköri megnevezések: Feljebbvaló: A társaság irányítását ellátó vezetők, akik rendelkezési vagy intézkedési joggal rendelkeznek. Szervezeti egység vezető: A társaságon belül önálló gazdálkodással rendelkező egység egyszemélyi vezetője. Szolgálati hely vezető: A szervezeti egységen belül az adott szakterület vezetője. Szolgálati felettes: Az a közvetlen vezető, aki az adott szolgálati helyen a szolgálattal összefüggő feladatokat meghatározza, végrehajtatja, ellenőrzi. Megrendelő: Az a felelős szervezet, aki a közösségi közlekedést egységes irányítás alá vonva szerződés alapján a szolgáltatási feladatokat meghatározza, kiadja, és a közvetlen irányítási feladatokat gyakorolja. Forgalomirányításért felelős szervezet: Az a szakterület, amely a társaság irányítási rendszerében maghatározottak szerint a megrendelő utasítása alapján a fővárosi közösségi közlekedést felelősen lebonyolíttatja. Diszpécser: Operatív irányítást ellátó munkavállaló, aki akár a megrendelő akár a szakterület irányítási rendszerén belül a járművezetővel szemben utasítási joggal rendelkezik. 2/42. oldal

3 Járművezető: Az a munkavállaló, aki az autóbuszt ténylegesen vezeti. A gyakorlati oktatás ideje alatt az oktató minősül járművezetőnek. 3. Munkajogi megnevezések: Munkáltatói jogkörgyakorló: Az a felettes vezető, aki a munkavállalóval szembeni munkáltatói jogokat érvényesíti. Munkavállaló: Az a személy, aki a társasággal munkajogi kapcsolatban áll. 3/42. oldal

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4. A forgalmi utasítás tartalma A BKV Zrt. Forgalmi Utasítása (a továbbiakban: Utasítás) tartalmazza mindazokat a szabályokat, amelyek az üzemvitelből, üzemfenntartásból adódó forgalmi, utasszállítási feladatok elvégzéséhez szükségesek.a közúti közlekedés szabályait a KRESZ határozza meg. 5. AzUtasítás hatálya és ismerete AzUtasítás hatálya kiterjed a Budapesti Közlekedési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett valamennyi közforgalmú autóbuszvonalra, egyéb autóbuszjáratra, valamint a közúti forgalom számára meg nem nyitott a Társaság kezelésében lévő telephely, tároló hely, javítóműhely területére. AzUtasítás ismerete, az abban előírtak betartása kötelezőa forgalmi területen dolgozó munkavállalóknak (pl.: autóbuszvezető, autóbusztelephely diszpécser, baleseti helyszínelő), továbbá a forgalmi, a forgalmi és műszaki, vagy az összes szakterületre szóló ellenőrzési vagy intézkedési jogosultsággal, jogkörrel rendelkezőknek, valamint minden olyan munkavállalónak, akinek a munkaköri leírása alapján az Utasítás ismerete kötelező. 6. Felügyeleti hatóságok A hatósági felügyeleti feladatokat a közlekedésért felelős minisztérium, a Fővárosi Önkormányzat, illetve az önkormányzat által megbízott, a közösségi közlekedést irányító és felügyelő felelős szervezet, valamint az illetékes közlekedési hatóság látja el. A felügyeleti joggal rendelkező szervezetek tagjainak a megfelelő igazolvány birtokában azigazolvány tartalma szerint ellenőrzési, illetve intézkedési joguk van. Nevesíteni és bemutatni ezeket az igazolványokat! Az általuk a helyszínen kiadott utasítás végrehajtása előtt a végrehajtásra kötelezett munkavállalónak az igazolványba való betekintéssel meg kell győződnie arról, hogy az illető jogosult e intézkedésének megtételére.az intézkedést elrendelő személy a járművezető részére adott rendelkezést az indítási okmányra az időpont feltüntetésével köteles beírni és aláírni. 7. Az Utasítás jóváhagyása, módosítása és kiadása Az utasítást a Társaság felelősvezetője hagyja jóvá. Az utasítás módosítására vagy hatálytalanítására is őjogosult. AzUtasítást a Társaság felelősvezetőjének írásos utasításával kell életbe léptetni. Ugyanilyen írásos utasításban kell közölni az érdekelt munkavállalókkal a módosítást vagy hatálytalanítást is. 4/42. oldal

5 8. AzUtasítás kezelése AzUtasítással el kell látni minden olyan munkavállalót, akire nézve azutasítás ismerete kötelező.azutasítással, valamint annak kiegészítőivel és módosításaival el kell látni minden olyan szolgálati helyet, aki a forgalmat irányítja, illetve felügyeli. A szolgálati helyekenaz Utasítás módosításáról, változásáról kimutatható módon tájékoztatást kell adni mindenkinek, akire nézve az Utasítás ismerete kötelező. 9. Az Utasítás kiegészítői Az utasítást szükségszerűen kiegészíti, de azzal ellentétes szabályozásokat nem tartalmazhat: - Vezérigazgatói Utasítások; - a Társaság oktatási tevékenységére vonatkozó szabályzata vagy utasítása; - a végrehajtási utasítások; - a kezelési szabályzatok, leírások; - a Társaság vezetésének rendszerében meghatározott utasításkiadására jogosult terület, vagy üzemvezetőjének írásos utasításai. - a közösségi közlekedést irányító és felügyelő felelős szervezet utasításai. A forgalmi utasítást kiegészítheti: - a Társaság Munkavédelmi Szabályzata; - a Társaság Tűzvédelmi Szabályzata. 10. AzUtasítás rendelkezéseinek értelmezése Az Utasítás rendelkezéseinek értelmezése során felmerült véleménykülönbség, vagy kétely esetén felvilágosításértés értelmezésért, szükség esetén utasításkiegészítésért a forgalmi üzemeltetési, irányítási szakterület társasági szintű vezetőjéhez kell fordulni. Az Utasításban használt fogalmak meghatározását, helyes értelmezését az I. számú melléklet tartalmazza. 11. Kezelési szabályzat kiadása Minden járműtípusra annak gyártója által kiadott kezelési leírásalapján kell ismertetni minden olyan előírást, amely a járművezető munkáját közvetlenül érinti. A kezelési leírás, vagy szabályzat jóváhagyását, kiadását, módosítását, vagy hatálytalanítását a társaság vezetési rendszerében meghatározott szervezeti egység vezetőjének kell elvégeznie. 12. A forgalmi szolgálat irányítása és ellenőrzése nevesíteni és bemutatni ezeket az igazolványokat A forgalmi szolgálat közvetlen irányítására jogosultak mindazok a forgalmi munkakörben foglalkoztatottak, akik beosztásuknál fogva, vagy a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottak alapján forgalomfelügyeleti tevékenységet látnak el, továbbá azok, akiknek 5/42. oldal

6 intézkedési jogosultságuk a Rendelkezési, vagy az Intézkedési igazolványukbólfelhatalmazásuk alapján megállapítható. A forgalmi szolgálatot ellenőrizhetik mindazok, akik a forgalomfelügyeletére jogosultak, valamint azok, akiknek ellenőrzési joguk Ellenőrzési igazolványukból megállapítható, illetve a Társaság Szervezeti Működési Szabályzat alapján ellenőrzési, vagy utasítási joggal rendelkeznek. 13. A járművezetés feltételei A Társaság autóbuszát az vezetheti, akinek érvényes D kategóriás vezetői engedélye van, továbbá a Társaság oktatási előírásait teljesítette, és ezt követően munkamódszer átadó felügyelete mellett gyakorolta a járművezetést.azoktatási előírások teljesítésérőla munkavállaló részére a Társaság Igazolást ad ki. Mindezek alapján a Társaság autóbuszát az vezetheti, akinek mind a vezetői engedélye, mind az Igazolás a érvényes,külön külön egyik sem jogosít autóbusz vezetésére. Vezetés közben a járművezető mind a kettőt köteles magánál tartani, illetve az intézkedésre vagy ellenőrzésre jogosult személy kérésére azokat ellenőrzésre át kell adni. A vezetői engedély, illetve az Igazolás elvesztését, megsemmisülését,olyan mérvű megrongálódását, melynek következtében az adatok nem állapíthatók meg, vagy ha valamelyik rovat betelt, illetve valamely adat módosult, az érdekelt munkavállaló köteles bejelenteni a szolgálati felettesének és azok pótlásáig szolgálatba nem osztható. Az üzemeltetőnek a járművezetőket el kell látni minden olyan okmánnyal, amelyet a jogszabályi kötelezettségek, illetve a társasági szabályozások előírnak. A járművezetőnek a személyi okmányain kívül a társasági utasítások szerinti okmányokat kell magával vinnie, azokat értelemszerűen kell használnia. A kötelezően előírt bizonylatokat a valóságnak megfelelően kell vezetnie, úgy hogy az olvasható és szükség esetén visszaellenőrizhető legyen, arra csak az előírt rájegyzéseket teheti. 14. A vezetéshez szükséges egyéb okmányok A járművezetőnek vezetés közben magánál kell tartania alegalább egy baleseti bejelentőt, a Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt, az érvényes PÁV határozat eredeti példányát, az autóbusz érvényes forgalmi engedélyét, valamint egy az autóbusz rendszámával megegyező és érvényes Engedély Kivonat az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításról okmányt. 15. Forgalmi okmányok Egy járműhöz kapcsolódó hatósági okmányokat egy egységben kell tartani, a biztonságosabb megőrzés érdekében. Jármű menetokmányt úgy kell kezelnie, hogy az hatósági okmánynak minősül, és a pontos kitöltéséért felelősséggel tartozikaz okmányok megőrzéséértkártérítési és munkajogi felelősséggel tartozik. 6/42. oldal

7 16. Képzés, vizsga, továbbképzés, oktatás, pótoktatás A hatósági hatáskörbe tartozó vizsgáztatásokat és képzéseket a vonatkozó jogszabályok alapján kell végrehajtani. A hatósági előírásokon túlmenően a forgalmi képzéseket társasági szabályzatban kell meghatározni. 17. Orvosi vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat A járművezető orvosi vizsgálatra rendelését, nyilvántartás alapján, a vonatkozó jogszabály szerinti időszakonként, a munkáltató köteles biztosítani.amennyiben a járművezetőt, a vezetői engedélyének orvosi érvényességének közvetlen lejárta előtt, orvosi alkalmassági vizsgálatra nem osztották be, akkor köteles a szolgálati hely vezetője felé azt jelezni.a járművezető köteles minden olyan orvosi vizsgálaton megjelenni, amit részére a jogszabályok, illetve a munkáltató jogkörgyakorlója előír. Rendkívüli alkalmassági vizsgálatra kell küldeni azt a járművezetőt, aki: a) Olyan sérülést szenvedett, vagy olyan megbetegedése történt, amely eddigi munkájának ellátására való alkalmasságát befolyásolhatja. b) Eddigi munkájának ellátására egészségügyi alkalmassága a munkáltatója szerint bármely okból kétségesnek látszik. c) Egészségében olyan változás állt be, amely a szolgálati kötelezettségének teljesítésében befolyásolja. Az előírt orvosi vizsgálaton meg nem jelent járművezetőt szolgálatba beosztani nemlehet. Amennyiben az időszakos, vagy rendkívüli orvosi vizsgálaton az egészségügyi szervezet alkalmatlanságot állapít meg, az autóbusz vezetői szolgálatba nem léphet és a Munka Törvénykönyv illetve a Kollektív szerződés előírásai az irányadók. Menetrend szerint közlekedő buszt csak olyan járművezető vezethet, aki az előírt pályaalkalmasságot igazoló okirattal rendelkezik. Időszakos pályaalkalmassági vizsgálatra az autóbuszvezetőt abban az esetben kell küldeni, ha azt vonatkozó jogszabály előírja. A munkáltató rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra rendelheti azt a munkavállalót, akinek munkája során balesetei miatt forgalom biztonsági, valamint az utazóközönségtől érkezett (vizsgálatok során, jogosnak bizonyult) panaszok alapján a szolgáltatási feladatai ellátására való alkalmassága kérdésesé válik. 18. Magatartás a forgalmi szolgálat ellátása közben A forgalmi szolgálatot ellátó járművezető munkáját köteles a szolgáltatói elvárásoknak megfelelően, utasbarát módon elvégezni, köteles a vele kapcsolatba került személyekkel udvariasan viselkedni, kommunikálni. 7/42. oldal

8 A járművezető köteles minden figyelmét a munkájára, az általa kezelt jármű üzemszerű működtetésére fordítani. Szolgálat végzése során köteles az egyéb, társaság tulajdonát képező, a munkájához közvetlenül kapcsolódó berendezésekállagát megóvni, azok üzemszerű és szabályos működését, jelzéseit ellenőrizni. Hiányosság, rendellenesség esetén annak megszüntetésére haladéktalanul intézkedést kell kezdeményezni. A járművezető részére menet közben kizárólag az utasításokban meghatározott kommunikáció, jelentésadási kötelezettsége teljesítése érdekében, Head settel (egy hallójáratban) engedélyezett a mobiltelefon használata. Mindenmás esetben, különösen kézben tartott mobiltelefon használata tilos! javaslat: Telefonálás a KRESZ előírásai szerint. Tilos műsorvevő rádiót, médialejátszót vagy egyéb műsorközlőberendezést hallgatni, olvasni, valamint nem a munkavégzéshez tartozó beszélgetést folytatni. A vezetőfülkében a beosztott munkavállalón kívül csak az oda beosztott gyakorló, valamint a berendezések működésének megfigyelésére, esetleg javítására illetékes munkavállaló, vagy az ellenőrzésre jogosult személy tartózkodhat. A jogosultságot az indítási okmányon rögzíteni kell. A munka végzését akadályozó valamint a szabad kilátást korlátozó tárgyat, díszítést, tűz és robbanásveszélyes anyagot, szeszes italt, illetve bármilyen a jármű üzemeltetéséhez közvetlenül nem tartozó eszközt, tárgyat a vezetőfülkében tartani tilos. Tilos menetközben beszélgetést folytatni. Nem vonatkozik a beszélgetés tilalma a munkamódszer átadó, a járműberendezést megfigyelő és az ellenőrző személyekre akkor, ha a vezetőfülkénél tartózkodnak, és a beszélgetés közlekedésbiztonságot nem veszélyeztetheti, valamint közvetlenül a munkafeladat ellátásával függ össze. (Az információ adás szolgáltatásunk része). 19. Magatartás szolgálaton kívül Egyen vagy formaruhában jelen utasítás betartására kötelezett munkavállalók munkahelyükön, illetve szolgálati idejükön kívül sem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel csorbíthatják a Társaság jó hírnevét. Minden munkavállalónak kötelessége erkölcsi értékeink védelme és a társaság jó hírnevének erősítése. Az utasítás hatálya alá tartozóminden munkatársnak tartózkodnia kell munkatársai, tevékenységének nyilvánosság előtti bírálatától, különösen az érintett távollétében. Amennyiben a munkavállalók elégedetlenek valamely kollégájuk, vagy felettesük döntésével, munkájával, véleményüket az érintett jelenlétében, szűk körben, kulturált hangnemben nyilvánítsák ki. Egyen vagy formaruhát viselő dolgozótól alapvető elvárás a külső személyekkel való konfliktus lehetőség szerinti megelőzése, illetve bekövetkezte esetén annak lehető leggyorsabb, kölcsönösen megnyugtató rendezése, valamint az udvarias viselkedés. 20. Szeszes ital, vagy más hasonlóan ható szer fogyasztása A munkavállalónak szeszes ital vagy egyéb kábító hatású szer hatása alatt szolgálatot teljesítenie tilos! A rendelkezés szempontjából lényegtelen, hogy ilyen szer fogyasztása szolgálat előtt vagy alatt történt, amennyiben a hatása fennáll. 8/42. oldal

9 Azt a munkavállalót, aki szeszes ital vagy egyéb vezetési képességre károsan ható szer hatása alatt szolgálatba jelentkezett, vagy az ilyen szer alatti hatás gyanúja fenn áll, azt munkára képtelen állapotúnak kell minősíteni és vele szemben vizsgálatot, szükség esetén munkajogieljárást kell kezdeményezni. A munkavállaló a vizsgálatot nem tagadhatja meg. A munkavállaló által megtagadott vizsgálat a munkára képtelen állapotot tényszerűsíti. A munkára képtelen állapot megállapítása érdekében a munkavállalónak joga van orvosi vizsgálat megkérésére, amelyet a munkáltató köteles biztosítani. A megkért és a munkáltató hibájából elmaradt vizsgálat a munkavállalóval szembeni eljárás lefolytatását kizárja. A munkára képtelen állapotról a munkáltató vagy megbízottja köteles jegyzőkönyvet készíteni, és az ügyben érintett munkavállalóval aláíratni. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül egy tanúval hitelesíteni kell, akkor is, ha a munkavállaló a jegyzőkönyv aláírását megtagadja. A munkára képtelen állapot tényszerű megállapítása után a Munka Törvénykönyvben illetve a Kollektív Szerződésben foglaltak az irányadók. 21. Dohányzás A dohányzással kapcsolatos törvényt a Társaság köteles érvényesíteni, és ezt a munkavállaló köteles betartani.elbírálás szempontjából az elektromos cigaretta használata is dohányzásnak minősül. 22. Munkára alkalmatlan állapot Munkára alkalmatlan állapotúnak kell tekinteni azt a munkavállalót, aki a szolgálati feladatát: a) nem láthatja el, azaz szolgálatba jelentkezésekor külsejével, megjelenésével, ápolatlanságával a Társaság megítélését ronthatja, a társasági előírásoknak önhibájából nem tett eleget, illetve a szükséges okmányokkal nem rendelkezik, aki egyen vagy formaruhára kötelezett munkakörben, nem a Társaság által előírt, egyen vagy formaruházati szabályzatban foglaltak szerint jelentkezik szolgálatba. b) ellátni képtelen, azaz egészségi állapotánál fogva a feladatkörre bármely okból nem alkalmas. a szolgálatot időben nem tudja megkezdeni. Munkára alkalmatlanság esetén a munkáltató a munkavállalóval szemben eljárást, vizsgálatot indíthat, szükség esetén munkajogi intézkedést kezdeményezhet. A munkát ellátni képtelen munkavállalóval szemben a vonatkozó törvényi előírásokat kell irányadónak tekinteni. 23. Szolgálat megkezdése A munkavállalónak a szolgálati beosztásban megjelölt helyen és időben, munkavégzésre alkalmas állapotban, gondozott külsővel, egyen vagy formaruha viselésére kötelezettnek a 9/42. oldal

10 Társaság által utoljára biztosított tiszta egyen vagy formaruhában kell a szolgálatot megkezdenie. Az adott szolgálati helyen történőjelentkezést a társasági előírások szerint kell végrehajtani. 24. Szolgálat átadás átvétele, befejezése A szolgálat átadását átvételét, befejezését a beosztásban megjelölt helyen és időben kell végrehajtani, a helyi utasításoknak megfelelően. Az átadó köteles az átvevővel közölni azokat az eseményeket, amelyek szolgálati ideje alatt előfordultak, illetve azokat az utasításokat, amelyek kiadásra kerültek. A szolgálatot átadó a munkafeladathoz közvetlenül tartozó bizonylatokat, talált tárgyat, egyéb átadás átvétel tárgyát képező, valamint a járműhöz tartozó felszereléseket hiánytalanul köteles átadni a szolgálatot átvevő járművezetőnek. Amennyiben a szolgálatot átadó úgy ítéli meg, hogy az átvevő járművezető nincs munkára képes állapotban, illetve munkára alkalmatlan, a szolgálat átadását meg kell tagadnia és a forgalomirányítást végző,illetve arra illetékes szolgálati felettestől intézkedést köteles kérni. Ha a munkavállalót az előírt időben nem váltják le, akkor ezt szolgálati út betartásával, jelenteni kell. A munkavállaló a munkát köteles a társaság Kollektív Szerződésében és a Munka Törvénykönyvében meghatározott megengedett napi munkaóra keret mértékéig tovább végezni. Ennek elérése előtt a leváltást a feljebbvaló akkor is köteles biztosítani, ha a járművezetőesetében emiatt a járművet félre kell állítania a végállomáson, vagy azt a telephelyre kell küldenie. 25. Szolgálati hely elhagyása A munkavállaló szolgálati helyét a munkaközi szünet kivételével csak közvetlen felettesének vagy a forgalomfelügyeletért felelős szervezet illetékeseengedélyével hagyhatja el, az általuk meghatározottak szerint. A munkavállaló szolgálati helyét szolgálati ideje alatt engedély nélkül csak veszélyhelyzetben és csak akkor hagyhatja el, ha a biztonság érdekében ez elkerülhetetlen, és minden elvárhatóintézkedést megtett. Az eseményről köteles az akadály megszűnését követően azonnal a szolgálati feljebbvalónakjelentést tenni. 26. Egyen vagy formaruha viselése Az egyen vagy formaruha ellátásban részesülőmunkavállalónak szolgálat közben egyenvagy formaruhát kell viselnie, kivéve a külön rendelkezés alapján kiadott feladatok ellátásakor. A formaruha viselését külön utasításban kell szabályoz. (Szezonális utasítások). Egyen vagy formaruha ellátásban részesülőmunkavállaló csak tiszta és jó állapotban lévőegyen vagy formaruhában teljesíthet szolgálatot. Szabálytalan, gondozatlan, piszkos, rongyos egyen vagy formaruhában szolgálatra jelentkező, illetve szolgálatot teljesítő munkavállalót szolgálatba állítani, illetve ott megtűrni nem szabad. 10/42. oldal

11 27. Rendeletek, rendelkezések megismerése A munkavállaló a munkájával kapcsolatos rendelkezésekről amunkáltató tájékoztatása alapján kötelestájékozódni, és azokat fegyelmezetten végrehajtani. A munkavállaló felszólítás nélkül köteles tájékozódni a távolléte alatt kiadott rendeletekről és utasításokról. A tájékozódási kötelezettség független attól, hogy a távollét szabadság, betegség vagy egyéb ok miatt következett be. Mik ezek, egységes idő indexált rendezésben hol találhatók, Interneten elérhetők e, vagy át kell nézni a garázs minden falát? A rendeletek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól. 28. Utasítások kiadása és végrehajtása Utasítás kiadható: a) szóban és b) írásban. A szóbeli utasítást akkor lehet érvényesnek tekinteni, ha az utasítást vevő tudomásul vette, de szóbeli utasítás csak egy alkalomra és csak arra a területre adható, ahol az intézkedésre jogosult feljebbvalónak intézkedési joga van. A több alkalomra vonatkozó utasítás csak írásban adható. Az érvényben levő rendeletekkel ellentétes utasításra az utasítást kiadó figyelmét fel felhívni, és a végrehajtás módjáról írásbeli utasítást kell kérni. Ilyen esetben az utasítást kiadó a felelős a végrehajtásért mindaddig, amíg a munkavállaló a leírtaknak megfelelően hajtja végre az utasítást. Az írásbeli utasítás egy példányát a címzettnekát kell adni, és aláíratással a megértését igazoltatni kell. Személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető utasítást tilos kiadni, illetve annak végrehajtását meg kell tagadni. Amennyiben a munkavállaló az utasítást magára nézve sérelmesnek tartja, panaszt nyújthat be a szolgálati felettesének. A sérelmesnek vélt utasítást azonban végre kell hajtani. A szolgálati utat a munkavállaló köteles betartani. Amennyiben szolgálati út betartásával a munkavállaló ügye nem nyer megnyugtató módon elintézést, akkor joga van közvetlenül a szervezeti egység vezetőjéhez fordulni. 29. Utazási feltételek, utazásból történő kizárás Az utasokra vonatkozó Utazási feltételek et minden autóbusz utasterében jól láthatóan el kell helyezni. Az utazási feltételek betartását a járművezetőknek, illetve az ezzel megbízott munkavállalóknak ellenőrizni kell. Az Utazási feltételek et be nem tartó,valamint elsőajtós felszállási rend esetén az utazási jogosultságot nem igazoló utast a járművezetőnek udvariasan, de határozottan fel kell kérnie az előírások betartására, illetve indokolt esetben fel kell szólítania a jármű elhagyására, amely csak megállóhelyen, a jármű álló helyzetében történhet. Ha az utas a felszólításnak nem tesz eleget, intézkedést kell kérni a felettes forgalomirányítást végző szervezettől, és annak utasítása alapján kell eljárni. Személy és 11/42. oldal

12 vagyonbiztonságot veszélyeztető esetben a járművel tovább haladni nem szabad, azzal félre kell állni, és hatósági intézkedést kell kérni. A forgalomfelügyeletet végző felettes szervezet köteles a járművezető bejelentése alapján intézkedést kezdeményezni, illetve utasítást adni adott helyzetben az eljárásra. Hatósági, forgalomirányítást, vagy jegyellenőrzést végző személy intézkedése esetén az adatok felvétele az intézkedést végző feladata. Amennyiben az utazási feltételeket nem teljesítő személy kizárása felettes jelenléte nélkül történt, lehetőleg tanú adatait kell rögzíteni azindítási okmányon. 30. Utasok tájékoztatása Forgalmi szolgálat ellátása közben az utasok részére mindenkor udvariasan kell atájékoztatást megadni. A járműveket el kell látniautomatikus (optikai és akusztikus), utastájékoztató berendezéssel, ennek hiányában, vagy meghibásodása esetén a járművezető feladata a hangerősítőn keresztül a szükséges tájékoztatások (következő megálló, forgalmi változások, stb.) megadása. Az utastájékoztató rendszerekkel és berendezésekkel kapcsolatos részletes feladatokat a társaság végrehajtási utasításban köteles szabályozni. 31. Talált tárgyak kezelése Ha a járművezető, vagy munkavállaló a járművön vagy a Társaságműködési területén, elhagyott tárgyat talál, azt a lehető legrövidebb időn belül köteles bejelenteni, és leadni.abejelentésnél utalni kell a tárgy jellegére, értékére. A talált tárgyat lehetőleg tanú jelenlétében kell ellenőrizni, és az értékekről tételes listát kell készíteni. Amennyiben a tárgy a járművezetőt a munkájában zavarja értéke, nagysága, vagy jellege miatt, akkor intézkedést kell kérnie annak elvitelére. Olyan tárgynál, ahol a veszélyesség lehetősége fennáll, a tárgyat a helyéről nem szabad elmozdítani. Ilyen esetben az ott tartózkodókat fel kell szólítani a jármű vagy a helyiség elhagyására, és a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserét azonnal értesíteni kell, aki köteles intézkedést kezdeményezni.ajárművet a konkréteset függvényében csak felettes,vagy az intézkedő engedélyével szabad újra forgalomba állítani. A talált tárgyak kezelésével kapcsolatos feladatokat külön végrehajtási utasításban kell szabályozni. 32. Az utas kárigénye Amennyiben utasnak kára keletkezik az utazás során, és ezt a járművezetőnek jelzi, akkor meg kell győződni annak okáról.a járművezető köteles meggyőződni az utas érvényes menetjegyéről, bérletéről, amelyek számát a jegyzőkönyvön, annak hiányában a forgalmi munkalapon fel kell tűntetni, és az utast tájékoztatni kell a menetjegy megőrzésének kötelezettségéről. Kár bekövetkezése esetén, jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: 12/42. oldal

13 a) az utas személyi adatait, b) rongálódott, szennyeződött ruházat vagy tárgy jellegét, c) a rongálódást, vagy szennyeződést kiváltó okot, d) a kár körülbelüli nagyságát, e) lehetőség szerint fényképfelvételt kell készíteni a megrongálódott tárgyról. Ha a szennyeződést vagy rongálódást előidéző ok vagy járműhiba nem hárítható el a helyszínen, akkor a járművet a forgalomból ki kell vonni. A káreseményt a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécsere felé azonnal be kell jelenteni, és annak utasítása szerint kell eljárni. A kárigénnyel kapcsolatos eljárást külön végrehajtási utasításban kell szabályozni. 33. Rosszullét a szolgálat ellátása közben Ha a munkavállaló szolgálata ellátása közben rosszul érzi magát, munkáját tovább végeznie, vezetnie nem szabad és köteles intézkedést kérni aforgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserétől, vagy a szolgálati felettesétől. Amennyiben a rosszulléte miatt a munkavállaló nem képes saját maga jelentést tenni, akkor ez annak a munkavállalónak a kötelessége, aki elsőként érkezik a helyszínre. Rosszullét esetén a mozgó járművet azonnal meg kell állítani és lehetővé kell tenni az utasok biztonságos leszállását. A járművet rögzíteni kell, illetve illetéktelenek elől le kell zárni, majd segítséget kell kérni. Ilyen esetben a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének értesítése melletta járművet a végállomásig az arra jogosult társasági személy vezetheti, aki megfelel a járművezetés feltételeinek és járművezetésre képes állapotban van. 34. Megbetegedés, rendkívüli körülmények A szolgálat megkezdését gátló rosszullétet, megbetegedést, rendkívüli körülményt a lehetőlegrövidebb időn belül a szolgálati helyrejelenteni kell. Ha a munkavállaló betegsége miatt nem képes bejelentési kötelezettségének eleget tenni, akkor azt megbízottja útján is teljesítheti. 35. Felelősség Valamennyi munkavállaló beosztásátólfüggetlenül felelősa rábízott munka szabályszerű és biztonságos végzéséért. Felettes jelenléte senkit sem mentesít a szolgálatával járó felelősség alól. A munkavállaló munkájával kapcsolatos kötelességének megszegése munkajogi, anyagi, sőt büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A munkavégzés során a felelősség egyéni, de valamennyi munkavállaló a biztonságos munkavégzést köteles segíteni. A forgalom és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését lehetőleg hatósági személy bevonásával kell megakadályozni. Szolgálatban lévőmunkavállaló saját munkáját abeosztottakra átruházandó teendők kivételével mássalnem végeztetheti. 13/42. oldal

14 A munkavállaló felelős a rendelkezésére bocsátott anyagi és tárgyi eszközökrendeltetésszerűhasználatáért, állapotuk megóvásáért.a társaság munkáltatói jogkört gyakorló vezetői jogosultságuknak megfelelően felelőseka munkavégzés feltételeinek maradéktalan biztosításáért.a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, továbbá akit erre a munkáltatói jogkört gyakorló felhatalmazott, felelős a szakmai utasításoknak a munkavállalók által történő betartásáért és az ellenőrzési kötelezettség teljesítéséért. A balesetveszélyes, szabálytalan munkavégzés észlelésekor minden munkavállaló köteles intézkedést kérni felettes szervezettől, vagy felelős vezetőtől, illetve tőle elvárható módon a veszélyhelyzetet elhárítani. A munkavállaló köteles a Társaság tulajdonát megóvni, a rábízott eszközökre legjobb tudása szerint vigyázni. 14/42. oldal

15 II. A JÁRATOK KÖZLEKEDTETÉSE 1. Forgalmi járatok, a menetrend Forgalmi járatok azok a személyszállító járatok, amelyek utasszállítás céljából meghatározott időszakban előre meghatározott rendszerességgel, menetrend szerint közlekednek. A forgalmi járatokat végpontjaik és útvonaluk alapján viszonylatokba sorolják meghatározott útvonal és megállóhelyek érintésével. A telephely és a végállomások között, a megrendelő szervezet által meghatározott esetekben (útvonalon)garázsmenetben is kell utasszállítást végezni. A különböző utazási igényeknek megfelelően eltérő menetrendek készülhetnek.több vonal menetrendje összevontan, úgynevezett csoportos menetrend formájában is kiadható. A menetrendek alapján készül a járművezetők munkabeosztása és vezénylése a társasági előírások alapján, de a munkabeosztásnál a Munka Törvénykönyvének és a mindenkori KSZ. előírásait köteles a munkáltató érvényesíteni. 2. A menetrend betartása A menetrendben előírt menetidőket és közlekedési rendet be kell tartani és tartatni. Attól csak a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének utasítására szabad eltérni, vagy ha az eltérést a személy és vagyonbiztonság megóvása, valamint a forgalom biztonsága megköveteli. A járművezetőnek rendelkeznie kell a viszonylat menetrendjének betartásához szükséges megfelelőinformációkkal. Az információk lehetnek a napi munkautasítások(pl. indítási okmány és olyan gépi forgalomirányítórendszer), amely megfelelő információt ad a pontos és biztonságos közlekedés megítéléséhez. rendkívüli időjárási viszonyok megismerésének lehetősége, pl.: jegesedés, ónos eső A végállomásról és a megállóhelyekről elindulni csak akkor szabad, ha a menetrendben meghatározott indulási időa munkalap vagy a forgalomirányító rendszer jelzése alapján elérkezett. Ettől eltérni csak az a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének külön utasítására szabad. 3. Rendkívüli járatok Rendkívüli járatnak minősül a forgalmi járat kivételével minden más járat. a) Szolgálati járat: A szolgálati járat a társasági munkavállalók munkába járása, illetve munkából történő hazautazása céljából közlekedik. A szolgálati járat útvonalán kijelölt megállóhelyeken az utasok fel és leszállását igény szerint biztosítani kell. A szolgálati járatok részére üzemi menetrendet kell készíteni. b) Különjárat: 15/42. oldal

16 A különjárat megrendelésre közlekedhet.különjáraton az oda beosztottakon kívül csak a megrendelő, illetve az általa meghatározott személyek utazhatnak. A különjáratokra vonatkozó díjszabást, és adminisztrációs előírásokat társasági utasításban kell szabályozni. c) Tanulójárat: A járművezetők gyakorlati oktatása, valamint vizsgáztatása céljából közlekedhet. Tanulójáratként csak a vonatkozó rendeletek szerint felszerelt és kialakított (pótfék, pót visszapillantó tükrök, stb.) járműközlekedhet. Típus oktatás során pótfék, pótvisszapillantó tükör megléte nem szükséges. A tanulóvezető gyakorlati oktatás során szakoktató felügyelete nélkül a járművet nem vezetheti, a motort nem indíthatja be, és a rögzítő féket nem oldhatja fel. A tanulóvezető felsoroltakon kívül más tevékenységet is csak akkor végezhet önállóan (pl.:ajtónyitás), ha arra előzetesen a szakoktatótól,engedélyt kapott. A tanulójáraton utas nem szállítható; a beosztottakon, illetve vizsgázókon kívül csak azok utazhatnak, akiknek a szakoktató, illetve a vizsgabiztos erre engedélyt ad.típusképzésnél a tanulójárműre vonatkozó hatósági előírások figyelmen kívül hagyhatóak. d) Próbajárat: Javítás, kísérlet, vagy prototípus beüzemeltetése esetén a jármű forgalomba állítása előtt tapasztalatszerzés céljából közlekedő járat.a próbajáraton csak a javítás minőségét, illetve a jármű működését ellenőrző személyek utazhatnak. e) Pótló járatok: Kötöttpályás vagy felsővezetékhez kötött járművek forgalmi zavara, vagy előre tervezett szüneteltetése esetén közlekedtethető pótló járat. Forgalmi zavar esetén a pótlásra operatívan kell rendelkezni, míg előre tervezhető esetben a pótlás lebonyolítására utasítást kell kiadni.tervezett pótlásoknál a pótlást elrendelő forgalomirányító, vagy utasítást kiadónak a hatósági előírásokat be kell tartania különös tekintettel az alábbiakra: - megállóhelyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően ki vannak építve, - megállóhelyek használhatóak e, - a pótló útvonalon az adott járműtípus közlekedtethető e, - villamospótló járatra vonatkozó külön szabályokat az 1. sz. függelék tartalmazza. Az operatív pótlásoknál járművezetői észrevételekre szükség esetén helyszínelő kiküldésére kell intézkedni az operatív pótlást elrendelőnek. f) Nosztalgia járat: A nosztalgia járat hagyományőrző járat, melyen külön rendelkezés szerinti feltételekkel kell utasokat szállítani. Hiányos felsorolás, megint nincs itt az un. átszerelő járat, ahol nincs utasszállítás, hova tartozik a garázsmenet, a műszaki hibás garázsmenet, stb! 16/42. oldal

17 III. A JÁRATOKRA VONATKOZÓ JELZÉSEK 1. A járműveken alkalmazott hatósági és egyéb jelzések A járművön az alábbi jelzéseket kötelező feltűntetni: a) Kívül: elöl, hátul és oldalain jól láthatóan a jármű rendszámát. b) A jármű utasterében: rendszámát, a férőhelyek számát álló és ülőhelybontásban (külön kitérve a speciális helyekre), az üzemeltető cég, társaság, nevét és címét, a dohányzási tilalmat, a járművezetővel történő menet közbeni beszélgetés tilalmát, utazási feltételeket, vészkijárat helye és működtetése, elsősegélydoboz helye, tűzoltókészülék helye. Azokat a feliratokat, amelyek utasításokat vagy tiltásokat tartalmaznak az egyszerűbb érthetőség érdekében piktogrammal is fel lehet tüntetni. 2. Az üzemeltető által állandó jelleggel alkalmazható jelzések Az üzemeltető által állandó jelleggel alkalmazható jelzések a következők: a gyártó által elhelyezett utas tájékoztató feliratok, jelképek, az üzemeltető által elhelyezett hirdetmények, a közösségi közszolgáltatást megrendelő utasítására elhelyezett jelzések. A járművön a gyártó, vagy üzemeltető,vagy megrendelő által alkalmazott jelzések, feliratok, hirdetmények a járművezetőt a kilátásban nem akadályozhatják, továbbá hatósági jelzést nem takarhatnak. A járművön a jelzéseket táblán vagy programozható kijelző berendezéssel is fel lehet tüntetni. 3. A járatokra vonatkozó külső jelzések. Az elektronikus kijelzővel nem rendelkező forgalmi járatokat a jármű elején, jobb oldalán és hátulján viszonylatjelzéssel jól láthatóan meg kell jelölni. Elől és jobb oldalt legalább egy helyen a célállomást is fel kell tüntetni. Amennyiben szükséges (pl. elsőajtós felszállás, pótló járat, terelés) a célállomás és más információ váltakozva is megjelenhet a kijelzőkön. A viszonylatjelzésnek jól láthatónak kell lenni. A viszonylatjelzés mellett feltüntethető a végállomások vagy csak az aktuális célállomásneve is. Programozható kijelző csak a műszaki tervdokumentáció hatósági jóváhagyása után alkalmazható. A kijelző rendszert úgy kell programozni, hogy az alkalmazott jelzések közül 17/42. oldal

18 minden felirat feltüntethető legyen. A kijelző rendszer használatát végrehajtási utasításban kell szabályozni, és a feliratokat a megrendelő utasítása szerint kell alkalmazni. Teljes vagy rövidített formában, az alábbi esetekben külső jelzést kell alkalmazni: Szolgálati járat (nincs rövidítés) Különjárat, vagy K Tanulójárat, vagy T. Próbajárat, vagy P. Garázsmenet vagy G Központi tartalék vagy KT Nosztalgiajárat vagy NJ Utasokat nem szállít U. Kijelző nélküli járműveken a viszonylatjelzőt, vagy iránytáblát kell alkalmazni, amely fehér alapon fekete vagy kék feliratú tábla. Piros színű feliratot szabad alkalmazni Garázsmenet, vagy Különjárat menetben közlekedő járműveknél. Nem forgalmi járat esetén a jelzést elegendő csak a jármű elején megjeleníteni. 4. A jármű utasterében levő jelzések Programozható kijelző rendszerrel rendelkező járműveken az utastérben (csuklós járműveken a csuklórész mögött is), alkalmazható a következő megállót kiíró kijelző berendezés. Ilyen járművön az utastérben más jelzést a járatra vonatkozóan alkalmazni nem kell. 5. Megállóhelyi jelzések A megállóhelyet jelölheti: a) A KRESZ által alkalmazott közúti jelzőtábla. b) Megrendelő által meghatározottak szerint. 18/42. oldal

19 IV. A JÁRMŰVEK BERENDEZÉSEI 1. A járművekműszaki állapota A járművekműszaki állapotáért, a berendezések karbantartásáért ésjavításáért a járművet üzemeltető szervezeti egység műszaki szolgálata a felelős. A járművezetőrészére csak olyan járművet lehet átvételre kijelölni, mely ajogszabályokbanelőírt feltételeknek megfelel a szükséges tartozékokkal és felszerelési tárgyakkal el van látva. A járművezető a jármű átvételénél köteles a biztonsági és jelző berendezések szabályszerű működését ellenőrizni, és felelős a jármű berendezéseinekelőírásszerűhasználatáért. A járművek, forgalom közbentörténőmeghibásodása esetén,ha elhárítani nem tudja, köteles forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserénekjelenteni. Amennyiben a vonalon félre kell állni a járművel, azt úgy kell végrehajtani, hogy az a közúti forgalmat lehetőleg ne akadályozza. Műszaki hibás jármű telephelyre beállása esetén a járművezető a meghibásodást köteles bejegyezni a jármű Menetlevelére (Műszaki könyv). 2. A járművekkivilágítása KRESZ ütközés A forgalomban közlekedő, vagy a közúton tartózkodó járműveket éjszaka és korlátozott látási viszonyok között tompított fényszóróval ki kell világítani, illetve nappal ki szabad világítani, amennyiben a jármű világítási rendszere az üzemszerű használattal a tompított fényszórót automatikusan vezérli. A járművek külsőrészét a helyzet és méretjelző lámpákkal mindenkor a vonatkozó jogszabályok alapján kell kivilágítani, és járműátvételkor a járművezető azt ellenőrizni köteles.a külső világítás hibája esetén,a járművet közúti forgalomban vinni tilos. KRESZ 44. és Az álló járművek kivilágítása(2) Álló járművön a forgalmi okból megálló járművet kivéve tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos. Amennyiben a járművek utastéri világítása a közúti forgalomban való részvétel közben részlegesen meghibásodik, de legalább felerészben működik, akkor utasokat szállítva a végállomásig szabad közlekedni, és ott intézkedést kell kérni a hiba kijavítására. Amennyiben a hiba nem hárítható el a jármű forgalomban csak akkor maradhat, ha az utastéri világítás legalább felerészben működik és a lépcső megvilágító lámpák is kifogástalanul működnek. Az utastér világítás teljes körű meghibásodása esetén amennyiben használatuk szükséges utast szállítani tilos, a járművel kizárólag végállomásig vagy garázsig szabad közlekedni. A telephelyről hibás utastéri világítássalközúti forgalomba menni tilos. 19/42. oldal

20 A végállomásokon való tartózkodás közben a motor leállításával együtt az utastéri világítást azegyenletesség biztosításával csökkenteni kell az akkumulátor kímélése érdekében. A lépcsőmegvilágító lámpák teljes, vagy részleges meghibásodásakor éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok esetén utasokat szállítani tilos, csak a végállomásig szabad közlekedni, és ott intézkedést kell kérni a hiba kijavítására, vagy a járműtelephelyre történőbeállítására. A sűrű köd és a hóesés is korlátozott látási viszony a KRESZ értelmezése szerint. Miért kellene ebben az esetben, de fényes nappal ezt betartani? A jármű teljes utastéri világítást alagutakban, aluljárókban történő áthaladás idejére még nappal is be kell kapcsolni. 3. Kormányberendezés A kormányberendezésre vonatkozó előírásoknál a KRESZ által meghatározottak az irányadók mind a közlekedés mind a vontatás vonatkozásában. Hiba észlelése esetén meg kell állni és intézkedést kell kérni a hiba elhárítására, vagy a vontatásra. 4. Kerekek és gumiabroncsok A telephelyről a közúti forgalomba csak olyan járművel szabad elindulni, melynek gumiabroncsait a járművezető rátekintéssel ellenőrizte. Tilos a járművet forgalomba adni, ha bármelyik gumiabroncs nyomása, a futófelület profilmélysége nem az előírásoknak megfelelő, illetve ha azon szakadás, kidudorodás vagy más szerkezeti sérülés látható. Megmaradt a régi mantra, ezt nem lehet a garázsban éjszaka, ellenőrizni. Alacsonypadlós autóbuszon, egy belső ikergumit ellenőrizni, hogyan? Más megoldás szükséges, üzembentartó bevonását javasoljuk. A járművet úgy kell vezetni, hogy a kerekek a járdára vagy járdaszigetre lehetőleg ne menjenek fel, illetve a gumiabroncs széle a szegélyt ne érintse. Amennyiben a jármű valamelyik gumiabroncsa a közúti forgalomban való részvétel közben meghibásodik, akkor a haladó járművet azonnal meg kell állítani lehetőleg úgy, hogy az a közúti forgalmat ne akadályozza. A meghibásodás tényét a forgalomfelügyeletért felelős szervezet diszpécserének jelenteni kell. Gumiabroncs hiba esetén a műszaki szakszolgálat helyszínre érkező illetékesének rendelkezése szerint kell eljárni. 5. Fékezés Üzemi fékezésnek nevezzük, amikor előre látott esetben kell a járművet az üzemi fékberendezéssel megállítani, illetve a sebességet szabályozni. Vészfékezésnek nevezzük, amikor a lehető legrövidebb fékút megtételével kell a jármű sebességét a lehető legrövidebb idő alatt csökkenteni, a járművet megállítani. Fékezéskor mindig figyelembe kell venni a jármű sebességét, az útviszonyokat, valamint a jármű terhelését. 20/42. oldal

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999.

FORGALMI UTASÍTÁSA. Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával. Érvényes: 1999. BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZRT. A BUDAPESTI HELYI KÖZFORGALMÚ AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS FORGALMI UTASÍTÁSA Jóváhagyta: Aba Botond vezérigazgató, életbe léptette a 9/VU/1999. sz. utasításával Érvényes: 1999. október

Részletesebben

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető

Autóbuszvezető Haszongépjármű vezető A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat gépjármű

Részletesebben

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. és Ózd Város Önkormányzata közötti együttműködéssel kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Ózd, 2014. április 30. Ózd Város

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra Elővárosi vasúti pályahálózaton VASÚTI MUNKAVEZETŐ, VONALGONDOZÓ Infrastruktúra (BKV Zrt. HÉV F.2. sz.forgalmi és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014 TESZTKÉRDÉSEK A Vizsgaközpont által készített

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere

Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási minőségi premizálásának feltételrendszere Autóbusz, villamos, trolibusz, fogaskerekű közösségi közlekedési

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória 1. Gumiabroncsok ellenőrzése: légnyomás -szemmel láthatóan nem lapos sérülés ne legyen az oldalán (vágás repedés) futófelület bordázatának a mélysége nem lehet

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA

DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1) melléklete 12) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal DOHÁNYZÁSI SZABÁLYZATA Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Dohányzási Szabályzata A nemdohányzók

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

B kategóriás vizsgázók (fő)

B kategóriás vizsgázók (fő) Az Európai Uniós projektek gyakorlati hasznosítása a hazai gépjárművezető képzés fejlesztésben Ipolyi-Keller Imre Budapest, 2010. február 12. 1 A Module Close To projekt Történnek balesetek, de nem velem.

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA

KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA KÖZÖSSÉGI BUSZ ÜZEMELTETÉSÉNEK SZABÁLYZATA Dozmat Község Önkormányzat tulajdonát képezi 1 db Volkswagen T6 KOMBI Rt 102LE 9 személyes FG típusú közösségi busz. A gépjármű üzemeltetése, valamint az üzemben

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA . A RÉGIÓ 2007 KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Lics Zoltán ügyvezető igazgató Régió 2007 Kft. képviselője Csákvár, 2013.01.20. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT]

[GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] 2015. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT] [Ide írhatja be a dokumentum kivonatát, amely rendszerint a dokumentum

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés

Melléklet. 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez. a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés Melléklet 9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerződéshez a belföldi közforgalmú menetrend szerinti helyközi (távolsági) autóbuszközlekedés legmagasabb díjairól 1 Tartalom 1. A belföldi helyközi (távolsági)

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT

EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT EGYSZERŰSÍTETT FORGALMI INFRASTRUKTÚRA (távközlő-, erősáramú-, biz-ber. és pálya szolgálatok) FOGASKEREKŰ VASÚT (BKV ZRT. Fogaskerekű Forgalmi Utasítás és kapcsolódó szabályozások) IDŐSZAKOS VIZSGA 2014

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA SZENT-GYÖRGYI ALBERT GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA BALASSAGYARMAT, RÁKÓCZI ÚT 50. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata

A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata A Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. - Hotel Síkfőkút*** és Étterem iratkezelési szabályzata I. Bevezetés A szolgáltató (üzemeltető), mint adatkezelő adatai Hotel Síkfőkút Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás:

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT. Parkolás: PARKOLÁSI SZABÁLYZAT Parkolás: - A parkolón belüli gépjárműmozgást a parkoló személyzete segíti. A járműveket a személyzet utasításai alapján kell elhelyezni, azonban irányítás hiányában is úgy, hogy a

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml

file://c:\coeditor\data\local\course410\tmp.xml 1. oldal, összesen: 10 Tanulási célok: A lecke feldolgozása után Ön képes lesz: saját szavaival meghatározni az utastájékoztatás célját, módját és helyszíneit; kiválasztani az utastájékoztatás célját,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata

Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata Egyéni vállalkozó orvosok/egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata dr. Nagy Károly osztályvezető Munkahigiénés Osztály Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT ré RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 1 2011. 8 igennel elfogadva GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Önkormányzat gépjárműveinek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében

Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében Igényvezérelt közlekedés indítása Csúcshegy térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte a lakosság véleményét a Csúcshegy térségében az igényvezérelt közösségi közlekedés

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Forgalmi gyakorlati vizsga

Forgalmi gyakorlati vizsga Forgalmi gyakorlati vizsga A forgalmi vizsga általános elõírásai A forgalmi vizsgán jelen van a vizsgázó, a szakoktató és a vizsgabiztos(ok), valamint jelen lehet(nek) a vizsgáztatás ellenõrzésére jogosult,

Részletesebben

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV 2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV FIGYELEM! Bármilyen szennyeződésnek a tachográfba jutása a készülék meghibásodásához vezethet, ezért a tachográfot csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az

Részletesebben

Mobilitás-utazási módok

Mobilitás-utazási módok Mobilitás-utazási módok Utazási igények oka. Területi munkamegosztás Fajlagos utazási igény Utazásra fordított idő-megtett távolság Mobilitás alakulása Utazási módok Egyéni közlekedés Időpont és útvonal

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1

2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1 2008. évi LXXVI. Törvény a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról1 1. (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata

Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén működtetett elektronikus térfigyelő rendszer adatkezelési szabályzata 1.) A kezelt adatok köre Az Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben