HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS 9. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT

2 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK... 3 Értelmező rendelkezések... 3 Általános rendelkezések... 5 Baleseti típusok... 6 Az egészséget károsító anyagok élvezetére vonatkozó rendelkezések... 8 Kábítószer hatása alatti állapot, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzése... 8 A kábító hatású szerek fogyasztásának alapos gyanújelei... 9 Alkoholos befolyásoltság esetén történő eljárás A dohányzással kapcsolatos intézkedések Balesetek bejelentése, kivizsgálása és minősítése A baleset bejelentése A baleset kivizsgálása A baleseti jegyzőkönyv felvétele A baleset minősítése Jogorvoslat Baleseti ellátás Záró rendelkezések... 16

3 3 A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a Hallgatói Baleset-megelőzési Szabályzat (a továbbiakban: HBSZ) az évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, az 5/1999. HK 5.) intézkedés, a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, valamint az évi XLV. törvény a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról, előírásainak alapulvételével került összeállításra. Értelmező rendelkezések (1) Állományilletékes parancsnok: a hallgatói állomány tekintetében a rektor. 1. (2) Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. (3) Kvázi baleset: olyan esemény, amelyben létrejön ugyan a baleset keletkezését előidéző műszaki vagy cselekvési hiba, baleset azonban nem történik, vagy az időben való beavatkozás, vagy a körülmények összejátszása következtében. (4) Honvédelmi baleset: a tényleges katonai állomány esetében a szolgálati kötelesség teljesítése és a szolgálati jog gyakorlása során bekövetkezett baleset, a közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonyban állók, valamint a szolgálati viszonyban nem álló hallgatói állomány esetében pedig az a baleset, amelyet a jogszabályok munkabalesetnek, illetve a munkabalesetek fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetnek minősítenek. (5) Megelőzés: az Egyetem által megtett vagy tervezett intézkedések az oktatási tevékenység bármely fázisában, amelynek célja az elméleti és gyakorlati foglalkozással összefüggő kockázatok megelőzése, vagy csökkentése. (6) Biztonságtechnika: azoknak a szervezési és műszaki intézkedéseknek, eszközöknek a rendszere, melyek megakadályozzák a veszélyek és ártalmak kialakulását, létrejöttét, illetve a veszélyes és ártalmas foglalkozási tényezők hatását a tevékenységet végzőkre, valamint a tevékenység hatókörébe kerülőkre. (7) Karbantartás: minden olyan tevékenység, amely a munka és technikai eszközök, a munkahelyek biztonságos használatához, megbízhatóságának helyreállításához illetőleg fenntartásához szükséges. (8) Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal összefüggésben használnak, ideértve az oktatási, gyógyászati illetve a békében is alkalmazott (hadi) technikai eszközöket is, az egyéni védőeszközök kivételével.

4 4 (9) Haditechnikai eszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett, gyártott, beszerzett eszköz, valamint ehhez az eszközhöz kapcsolódó alkatrész, kiképzési és oktatási eszköz, ellenőrző, karbantartó és javító eszköz. (10) Veszélyes haditechnikai eszköz: olyan haditechnikai eszköz, amely használatakor az állomány egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. (11) Egyéni védőeszköz: minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy hordja, az egészségét valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából. (12) Katonai védőeszköz: kizárólag, illetve elsődlegesen katonai célra kifejlesztett és gyártott a veszélyforrás kiküszöbölésére vagy a veszélyforrás hatásának csökkentésére szolgáló védő funkciójú eszköz. (13) Képernyős eszköz: számjegy, betű, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól. (14) Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, platter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, embergép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. (15) Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a tevékenységet végzők egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. (16) Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képezhet. (17) Veszélyforrás: A munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt, vagy ártalmat jelenthet. (18) Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása. (19) Súlyos baleset: az a baleset, amely: a) a sérült halálát okozta, vagy amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette; b) magzatja vagy újszülöttje halálát okozta; c) önálló életvezetését gátló maradandó károsodást okozott; d) valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség), illetve a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta; e) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott;

5 5 f) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek) okozta; g) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. (20) Könnyű baleset: az a baleset, amely bekövetkezését követően a sérült 8 napon túl gyógyuló, vagy ettől könnyebb sérülést szenvedett. (21) Baleset minősítése: olyan államigazgatási, illetve társadalombiztosítási üggyel összefüggő eljárás, amelyben az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező személy, illetve szerv a baleset kivizsgálását követően határozatban nyilatkozik arról, hogy az munka (üzemi) balesetnek minősül-e vagy sem, (kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek). (22) Baleseti Napló: szervezeti felosztás szerinti baleseti nyilvántartás, amely tartalmazza a személyi állomány által elszenvedett balesetek alapadatait. (23) Baleseti Nyilvántartó Könyv: egyetemi szintű nyilvántartás, amely az egyes szervezeteknél bekövetkezett szolgálat-, munka-, illetve tanulmányi időkieséssel járó balesetek összesített nyilvántartására szolgál. (24) Baleseti vizsgálati jegyzőkönyv: a baleset részletes kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentáció rendszerezett összessége. (25) Baleseti jegyzőkönyv: a vizsgálati jegyzőkönyv alapján kitöltött formanyomtatvány. Általános rendelkezések 2. (1) Az egyetem illetékes vezetői a törvény szerint kötelezettek a hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és bekövetkezett balesetek esetén a követendő előírások maradéktalan betartására. (2) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a hallgatókat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka, feladatvégzés alapvető szabályaival. (3) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. (4) A felsőoktatási intézménynek gondoskodnia kell a képzés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a hallgatói balesetek megelőzése érdekében az azokat előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről, továbbá a munkavédelemmel kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. (5) A felsőoktatási intézmény az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében szolgáltatásaival hozzájárul a hallgatók lakhatási feltételeinek egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitelének biztosításához, tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a hallgató beilleszkedését a felsőfokú tanulmányok idején. (6) Az alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, felsőfokú szakképzésben folyó gyakorlati képzés tekintetében az érdekvédelem és a munkavédelem

6 6 tekintetében a hallgatót megilletik mind azon jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. (7) A képzés, gyakorlati felkészítés során az oktató köteles a hallgatók életének és testi épségének megóvása érdekében a balesetvédelmi rendszabályok betartására és betartatására. Ezen kötelezettségének megsértése esetén fegyelmi eljárásnak is helye van. (8) A képzés, gyakorlati felkészítés ideje alatt amennyiben a tevékenység ezt szükségessé teszi a hallgatót minőségtanúsítással rendelkező egyéni védőeszközzel el kell látni. (9) A hallgató köteles káros szenvedély hatásától mentes, kipihent állapotban megjelenni a tanórákon, gyakorlati képzések helyszínén; a) köteles a baleset-megelőzési oktatásokon részt venni, az ott hallottakat elsajátítani; b) köteles óvni és rendeltetésszerűen használni a rábízott technikai, haditechnikai eszközöket, felszerelési tárgyakat és egyéni védőeszközöket; c) ha úgy ítéli meg, hogy a használatában lévő egyéni védőeszköz rendeltetésének nem tesz eleget, vagy meghibásodott, azt azonnal köteles jelenteni a foglalkozás vezetőjének, tevékenységét csak az egyéni védőeszköz cseréjét követően folytathatja; d) gyakorlati képzések során köteles ügyelni, hogy saját maga és környezetében lévők egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse; e) köteles tiszteletben tartani társai emberi méltóságához fűződő jogait, szükség (baleset) esetén segítséget nyújtani; f) köteles a munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni a rend, tisztaság megtartásáról, a keletkező szennyezőanyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák; g) speciális oktatási területeken (pl.: vegyi labor, villamos labor, stb.) a foglalkozások megkezdése előtt balesetmegelőző tájékoztatót (oktatást) kell tartani. Az oktatáson való részvételt az erre a célra rendszeresített és a helyszínen tárolt nyilvántartásban a hallgatók aláírásukkal igazolják. A baleset-megelőzési oktatáson a részvétel minden hallgató számára kötelező! Baleseti típusok 3. Az egyetem jellegéből adódó, jellemzően előforduló balesetek, és ezek megelőzésére teendő intézkedések: (1) Technikai kiképzéssel, gyakorlati oktatással kapcsolatos, valamint rendkívüli feladat végrehajtása közben jellemző balesetek: a) harcjárművek, haditechnikai eszközök használata, kezelése, karbantartása közben bekövetkezett balesetek;

7 7 b) szerszám, gép, használatával, anyagmozgatás közben bekövetkezett balesetek; c) terepen, gyakorlópályán, lőtéren bekövetkezett balesetek. A balesetek megelőzése érdekében szükséges a megfelelő szakmai ismeret, a körültekintő magatartás, a berendezések, eszközök kezelési és karbantartási utasításaiban foglaltak szigorú betartása, a foglalkozást vezető oktató utasításainak maradéktalan végrehajtása, a biztonsági berendezések hatékony működőképessége, az egyéni védőeszközök rendeltetés szerinti használata, a baleset-megelőzési oktatáson való részvétel, az ott szerzett ismeretek alkalmazása. (2) Tantermi foglalkozással kapcsolatos balesetek: a) beltéri tárgyak, bútorok, nyílászárók járófelületek által okozott sérülések; b) hirtelen mozgás, helyváltoztatás, másik személlyel való ütődés, ütközés; c) elektromos eszközök, berendezések használata, működtetése közben bekövetkezett sérüléssel, illetve áramütéssel járó balesetek. Figyelmes, körültekintő magatartás, koordinált mozgás, berendezési tárgyak látható hibáinak felismerése, szemléltető illetve használati technikai eszközök műszaki állapotában bekövetkezett esetleges rendellenességek felismerése, hatékony beavatkozás, pl.: feszültségmentesítés. (3) Tanrend szerinti sportfoglalkozáskor keletkező balesetek: a) tornateremben, uszodában, szabadtéri sportpályákon előforduló balesetek; b) sportszerek, tornaeszközök használata közben keletkezett sérülések; c) labdajátékok következtében létrejött sérülések. A sportszerek, tornaeszközök meghibásodásából, nem rendeltetésszerű használatának következtében komoly sérülések keletkezhetnek. Szükséges a tornaszerek, tornaeszközök érvényes minőségtanúsítási dokumentumainak megléte, a kellően kipihent fizikai és szellemi állapot, körültekintő, fegyelmezett magatartás, a testnevelő oktató utasításainak maradéktalan betartása, szabadtéri foglalkozás esetén a mindenkori időjárási viszonyoknak megfelelő öltözet. (4) Közlekedési balesetek: a) elbotlás, elesés, elcsúszás, járműről való leesés, járművel való ütközésből eredő balesetek, sérülések. A közúti közlekedés (gyalogos, jármű) szabályainak maradéktalan betartása, tömegközlekedési eszközök igénybevételére vonatkozó szabályok betartása, körültekintő fokozottan fegyelmezett magatartás. Egyetemen illetve épületen belüli gyalogos közlekedés alkalmával mindig a gyalogosforgalomra létesített, illetve kijelölt útszakasz, útvonal igénybevétele. Fagyos téli időszakban a csúszás-mentesítésre történő figyelemfelhívás. (5) Napi életszerű tevékenység során előforduló balesetek: a) szabadidős játék, sportfoglalkozás;

8 8 b) étkezés, tisztálkodás, az egyetem által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos baleseti események, szúrt, vágott, forrázásos, égési, áramütéses sérülések, c) verekedés, alkoholos, kábítószeres állapot alkalmával bekövetkezett sérülések. A balesetek hatékony megelőzése érdekében szükséges a mindenkori szabályoknak és józan emberi viselkedésformáknak megfelelő magatartás, az egymásra és a környezetre, szálláshelyre történő odafigyelés, használati tárgyak eszközök rendeltetésszerű használata, fürdő, zuhanyozó helyiségekben forrázás, elcsúszás veszélyek kiküszöbölése, kellő óvatosság a villamos üzemű hőtermelő, sugárzó berendezések kezelésére, használatára, működtetésére vonatkozóan, tűzbiztonsági előírások maradéktalan betartása, alkohol és kábítószer mindenkori mellőzése. Az egészséget károsító anyagok élvezetére vonatkozó rendelkezések 4. Kábítószer hatása alatti állapot, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzése (1) A kábítószernek minősülő anyag kimutatására irányuló vizsgálatot (a továbbiakban: szűrővizsgálat) az ösztöndíjas és a kettős jogállású hallgatók részére elrendelheti: a tanintézet vezetője, távollétében a rektor-helyettesek, a főtitkár, a karok dékánjai. (2) A kábítószer hatása alatti állapotból eredő balesetek és egyéb súlyos következmények megelőzése érdekében az érintett hallgatói csoport személyi állományába tartozók közül véletlenszerű mintavétellel, havonta egy alkalommal a csoport létszámához viszonyítottan annyi főnél kell szűrővizsgálatot elrendelni, hogy az a kábítószer hatása alatti állapotban a tanulmányi foglalkozásokon (előadásokon) történő megjelenéstől az állományt visszatartsa. (3) A kábítószernek minősülő anyag tartásának gyanúja esetén a szükséges személyi körben és területen minden esetben, megelőzés céljából pedig esetileg kijelölt személyi körben, illetve területen havonta legalább egy alkalommal kell ellenőrzést tartani. (4) A szűrővizsgálat vizeletminta-vételből és a minta gyorsteszt alkalmazásával történő vizsgálatból áll. A vizsgálat pozitív eredménye esetén el kell végezni a minta szakintézeti laboratóriumi ellenőrző vizsgálatát. (5) Ha az érintett személy a szűrővizsgálatnak önként nem veti alá magát, vagy a gyorsteszt pozitív eredményt mutat, ezt jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell. A jegyzőkönyv erre vonatkozó részét mind az érintett személynek, mind a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szakszemélyzetnek, továbbá a jogi és a tanulmányi vezetőnek alá kell írni. Amennyiben a szűrővizsgálattal érintett személy a biológiai minta szolgáltatásának megtagadására vonatkozó jegyzőkönyvi rész aláírását is megtagadja, nyilatkozatát a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell.

9 9 (6) Amennyiben az ellenőrzés során talált gyanús anyagról nem állapítható meg, hogy az kétséget kizáróan kábítószer, illetve kábítószert tartalmaz, az anyagot további vizsgálatra a BM ORFK Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézetbe kell megküldeni. (7) Kábítószer-függőség megállapítása esetén további intézkedésre a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárni. 5. A kábító hatású szerek fogyasztásának alapos gyanújelei (1) A gyanújelek észleléséről minden hallgató köteles közvetlen elöljáróját, illetve tancsoportvezetőjét tájékoztatni. (2) Az alapos gyanújel lehet pszichés, fizikai, magatartásbeli változás és használati tárgyakban megmutatkozó. (3) Pszichés gyanújelek: a) ingerlékenység, belső nyugtalanság, feszültség; b) pesszimista hangulat, reménytelenség, kedvetlenség, közömbösség, depresszió; c) ok nélküli hangulatváltások: örömkitörések, torzult nevetés, bőbeszédűség, meglepően nagy közlékenység; d) összefüggéstelen, csapongó beszéd; e) ingerlékenység, zaklatottság, túlérzékenység; f) figyelem és koncentrációképesség zavara; g) feledékenység, figyelmetlenség, megbízhatatlanság, felelőtlenség; h) indokolatlan, hirtelen fáradság, gyors kimerülés, a teljesítőképesség indokolatlan és gyakori változása; i) alvászavarok, aluszékonyság vagy álmatlanság; j) térbeli és időbeli tájékozódás zavara; k) hallucinációk; l) indokolatlan és rohamszerűen jelentkező félelemérzés; m) üldöztetési téveszme; n) öngyilkossági késztetések. (4) Fizikális gyanújelek: a) ismeretlen eredetű tűszúrások, elsősorban a karokon, a combok belső felületén, a bokák környékén, a nyakon, a halántékon, elfekélyesedett, gennyes sebek az elfertőződött szúrások helyén; b) beesett arc, kimélyültebb szemgödör; c) a pupillák szűkebbek, tűszerűen összehúzódtak, vagy tágabbak, mint általában. A szemek környéke duzzadt, a szem vörös, gyulladt; d) a bőr különösen az arc bőre hamuszürke vagy sápadt, esetleg kékesen elszíneződött;

10 10 e) folyamatos szájszárazság; f) orrfolyás, könnyezés, nyáladzás, kisebesedett orrkörnyék; g) étvágytalanság, gyakori hányinger, hányás, hasmenés, erőteljes fogyás; h) túlzott érzékenység a külső zaj, fény, hang, fájdalom ingerekkel szemben; i) légzési nehézségek; j) a testhőmérséklet drasztikus ingadozása, hőhullámok; k) szívpanaszok, a vérnyomás és pulzus szélsőséges változása; l) hirtelen erősen romló fogazat; m) csillapíthatatlan mozgáskényszer, erős izzadás, rendkívüli szomjúság; n) remegő kezek, koordinálatlan mozgás, járás. (5) Magatartásbeli gyanújelek: a) hirtelen, indokolatlan teljesítményromlás; b) társas kapcsolatok lazulása, majd megszűnése; c) érdeklődés beszűkülése; d) indokolatlan zárkózottság; e) korábbi szokások és életmód hirtelen, indokolatlan megváltozása; f) elhanyagolt, ápolatlan test, szennyezett ruházat; g) egyre gyakoribb és megmagyarázhatatlan pénzszűke. (6) Használati tárgyakban megmutatkozó gyanújelek: a) alumínium fóliába csomagolt kis csomagocskák, kisméretű plasztiktasakok; b) különböző nyomott figurákkal ellátott fehér, vagy színes tabletták; c) színes ábrákkal díszített, postai bélyegtől kisebb méretű bélyegek; d) ismeretlen eredetű gyógyszerek, kapszulák, porok; e) cigarettapapír, kézi cigarettatöltő szerkezet; f) kézzel sodort cigaretták, melyek végeit sodrással zárták le; g) zöld vagy barna színű ismeretlen eredetű növényi törmelék, magvak; h) kendernövény palántaként vagy dísznövényként nevelése, termesztése; i) különböző, szokatlan alakú pipák; j) szokatlan, égő gyomnövények szagára emlékeztető szag; k) kifacsart citromok, citromlés flakonok; l) egyszer használatos tűk, fecskendők, bármilyen primitív injekciózásra utaló tárgy; m) olyan kanál, amelynek alján látszik, hogy gyakran tartják tűz, nyílt láng fölé (kormos szennyeződés);

11 11 n) kisméretű üveglap, zsebtükör, borotvapenge, csőszerűen összesodort bankjegy, kis fém szívócsövek; o) kicsiny levélmérleg, kis díszes szelencék, ismeretlen porral, gyurmaszerű sötét színű anyaggal; p) üres, vagy kitöltött orvosi vények. 6. Alkoholos befolyásoltság esetén történő eljárás (1) Az alkoholos, illetve posztalkoholos állapotból eredő balesetek megelőzésére, az alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozó jogszabályok érvényre juttatása érdekében hatékony eljárást szükséges foganatosítani. (2) A hallgatói állomány a biztonságos feladatvégzésre alkalmas állapotban történő kötelezettségéből eredően tanórai foglalkozás idején nem lehet alkoholtól befolyásolt állapotban. (3) Alkoholos állapotú az a személy, akinek a vérében az alkoholszint a 0,5 ezreléket, harc-, és gépjárművezető, illetve -vezetés esetén a 0 ezreléket meghaladja. (4) Az ellenőrzést minden alkalommal el kell végezni azon személyek esetében, akiknél a foglalkozásuk megkezdésekor alkoholos vagy posztalkoholos befolyásoltság gyanúja áll fenn, továbbá minden 8 napon túl gyógyuló, illetve súlyos baleset bekövetkezését követően. (5) Az alkoholos állapot ellenőrzését elsősorban alkoholszondás vagy szükség szerint véralkoholos vizsgálati módszerrel kell elvégezni. Ha az alkoholszondás ellenőrzés eredményét az ellenőrzött személy (hallgató) vitatja, annak felülvizsgálata érdekében kérelmére véralkohol-vizsgálatot kell végezni. (6) Az alkoholos, illetve posztalkoholos állapot ellenőrzését két tanú jelenlétében kell elvégezni úgy, hogy az ellenőrzés módja ne sértse az ellenőrzött személy (hallgató) emberi méltóságát. Az ellenőrzést, ha a végzett tevékenység körülményeiből más nem következik, az egyetem bármelyik helyiségében el lehet végezni. Az ellenőrzés során a vizsgálati helyiségben az ellenőrzés alá vont személyen, az ellenőrzőn és a tanúkon, illetve az elrendelőn, az Egészségbiztosító Osztály, vagy az egészségügyi szolgálat tagjain kívül más személy nem tartózkodhat. Az ellenőrzésben közreműködő személyek az ellenőrzés alá vont személy kilétéről, valamint az ellenőrzés eredményéről illetéktelen személyeknek nem szolgáltathatnak ki semmilyen adatot. Levelező szakos polgári hallgatók esetében törekedni kell arra, hogy az ellenőrző személy és a tanúk lehetőség szerint közalkalmazotti állományból kerüljenek kijelölésre. Kettős jogállású és nappali honvéd tisztjelölt hallgatót csak hivatásos állományú katona ellenőrizhet. (7) A vizsgálat lefolytatását megtagadót az aznapi tevékenység szempontjából alkohol hatása alatt állóként kell kezelni, ezért terhükre a hatályos egyetemi szabályzókban és egyéb jogszabályokban foglalt eljárásokat és joghátrányokat kell alkalmazni. Továbbá az esetlegesen bekövetkezett baleseti kárigények elbírálása esetén a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzíteni

12 12 kell, hogy a vizsgált személy a baleset bekövetkeztekor alkoholos állapotának ellenőrzését megtagadta. (8) Ha a vizsgálat az alkoholos állapot tényét kizárja, a vizsgált személlyel szemben hátrányos jogkövetkezményekkel járó intézkedés ideértve a véralkohol-vizsgálat költségeinek megtérítését is nem alkalmazható. (9) Az alkoholos állapot ellenőrzését az alábbi személyek rendelhetik el: a) a rektor, távollétében a rektorhelyettesek, főtitkár, b) karok dékánjai, távollétükben a helyettesük, c) oktatási időn túl, bentlakás esetében szabadidős tevékenység alkalmával a mindenkori objektumügyeletes. (10) Ha az ellenőrzés, illetve a vizsgálat során megállapítást nyert az ellenőrzött alkoholos állapota, továbbá azzal összefüggésben más személy felelőssége is, cselekményüket a hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. 7. A dohányzással kapcsolatos intézkedések (1) Dohányozni az Egyetem egész területén (valamennyi telephelyen) csak az arra kijelölt helyen lehet. Egyéb helyeken a dohányzás tilos. (2) Olyan helyeken, területeken, ahol egyébként a dohányzás nem tiltott, a dohányosoknak tekintettel kell lenniük a nemdohányzókra. Balesetek bejelentése, kivizsgálása és minősítése 8. (1) A hallgatói állomány minden balesetét be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 9. A baleset bejelentése (1) A sérült, vagy a balesetet észlelő személy haladéktalanul köteles bejelenteni a balesetet a szervezett tevékenységet irányító személynek, (előadó, oktató, foglalkozást vezető), egyúttal tájékoztatni a még esetlegesen fennálló veszélyeztetésről. (2) A tevékenységet irányító személy intézkedik a fennálló veszély azonnali megszüntetéséről, a sérült mentéséről, elsősegélyben részesítéséről és további ellátásáról, súlyos balesetnél a baleseti helyszín biztosításáról. (3) A tevékenységet irányító személy jelentést tesz az egyetem vezetőjének és a munkavédelmi főelőadónak a bekövetkezett balesetről az SzMvSz-.ben meghatározottak szerint. (4) A balesettel kapcsolatos adatokat rögzíteni kell az SzMvSz-ben meghatározott szervezeti egységenként rendszeresített Baleseti Naplóban.

13 13 (5) A ZMNE egészségügyi alapellátását végző orvosa által vezetett ambuláns naplóban a baleseti sérülésekre vonatkozó bejegyzéseket megkülönböztető jelzéssel (B betű) kell ellátni. (6) Az 1-3, illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó baleset kivizsgálását követően a munkavédelmi tevékenységet ellátó személy (munkavédelmi főelőadó) a Baleseti jegyzőkönyv 2.sz példányát köteles megküldeni a HM Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) részére. (7) Az egyetemen kijelölt ügyeleti szolgálat a rendelkezésére álló adatok közlésével azonnal jelenti a HM HH Baleseti Készenléti Szolgálatának az Mvt pontjában meghatározottak szerinti súlyos, valamint a kettőnél több személy sérülését okozó, továbbá lövés és robbanás okozta balesetet. Telefon: A baleset kivizsgálása (1) A munkavédelmi tevékenységet ellátó személy a tudomására jutott minden baleset kivizsgálása iránt intézkedik. (2) Ha a kivizsgálás folyamán bebizonyosodik, hogy a baleset nem szervezett tevékenységgel összefüggésben következett be, akkor a sérültet a balesettel kapcsolatos megállapításról és a jogorvoslat lehetőségéről határozatban kell értesíteni. (3) A szolgálat, vagy munkaképesség-csökkenést nem okozó balesetek nyilvántartása és vizsgálatának rendjét az SzMvSz tartalmazza. (4) Az 1-3 illetve 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó balesetek kivizsgálását a munkavédelmi főelőadó által létrehozott bizottság vizsgálja. (5) A (7) bekezdés szerinti bejelentett baleseteket, kivéve a közúti és légi közlekedéssel kapcsolatosakat az egyetemet nem mentesítve jelentési, vizsgálati és nyilvántartásba vételi kötelezettsége alól a HM HH állományából kijelölt bizottság is kivizsgálja. (6) A közúti és légi közlekedéssel kapcsolatos balesetek kivizsgálási rendjéről külön jogszabályok rendelkeznek. (7) A kivizsgálás során meg kell állapítani a baleset bekövetkezésének tárgyi, szervezési és személyi okait, okozati összefüggéseit és meg kell határozni a hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedéseket. 11. A baleseti jegyzőkönyv felvétele (1) Az 1 napot meghaladó tanulmányi idő-kieséssel járó vagy munkaképességcsökkenést okozó balesetről a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. (2) A közúti és légi közlekedéssel kapcsolatos balesetek sérültjeiről a baleseti jegyzőkönyvet az egyetem vezetője a saját megállapításai, illetve az illetékes szervek vizsgálati jegyzőkönyvei alapján állíttatja ki.

14 14 (3) Tanulói baleseti jegyzőkönyvet (Baleseti jegyzőkönyv tanuló- vagy gyermekbalesetről) kell felvenni a kizárólag tanulói/hallgatói jogviszonyban lévők balesetéről. A jegyzőkönyv 2. sz. példányát a HM HH-nak meg kell küldeni. (4) A Baleseti Jegyzőkönyv 1. számú példányát a sérült kapja, a 2. sz példányt a HM HH-nak kell megküldeni. (5) Ha a balesetnek több sérültje van, akkor minden sérültről külön jegyzőkönyvet kell kiállítani. (6) Baleseti Jegyzőkönyv másolatot kizárólag a HM HH ad ki az arra illetékeseknek. 12. A baleset minősítése (1) A kettős jogállású hallgatók balesetét a HM KPH a HM HH szakmai állásfoglalása alapján a Hjt (3) bekezdése szerint indokolt határozatban (minősítő határozat) szolgálati kötelmekkel összefüggőnek vagy szolgálati kötelmekkel nem összefüggőnek minősíti. a) Szolgálati kötelmekkel összefüggő az a baleset vagy baleset miatt bekövetkezett halál, amely a katonai szolgálat teljesítése, oktatás, gyakorlati foglalkozás során történt, illetve a szolgálati helyre (tanintézet) vagy onnan a lakásra (szállásra) menet közben következett be. b) Szolgálati kötelmekkel nem összefüggő az a baleset vagy baleset miatt bekövetkezett halál, amelyet a balesetet szenvedett hallgató szándékosan vagy tiltó rendelkezések súlyos megszegésével idézett elő, vagy amelyet kizárólag a sérült önhibájából eredő ittassága vagy bódult állapota okozott, továbbá amely a lakásról (szállásról) a szolgálati helyre, vagy a szolgálati helyről a lakásra (szállásra) menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt. (2) A honvédségi honvéd tisztjelölt hallgatók balesetét az egyetem vezetője, illetve a megjelenési kötelezettséget elrendelő személy minősítő határozatban, a Hvt a szerint honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggőnek vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésével nem összefüggőnek minősíti. A minősítő határozatot a baleseti jegyzőkönyv minden példányához csatolni kell. (3) A kizárólag hallgatói jogviszonyban állók részére a társadalombiztosítási ellátást megalapozó indokolt határozatot a HM KPH hozza meg. (4) Ha a baleset szolgálati, illetve honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggőnek, valamint (munka-, illetve üzemi) balesetnek minősül, a sérültet halála esetén hozzátartozóját a minősítő határozat átadásával egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy kártérítés iránti igényt terjeszthet elő (tájékoztatás baleseti kártérítés lehetőségéről szóló nyomtatvány kitöltésével). Jogorvoslat 13.

15 15 (1) Ha a sérült halála esetén hozzátartozója a tanintézet vezetőjének a baleset bejelentésével, nyilvántartásával, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, akkor panasszal fordulhat a HM HH-hoz. A HM HH elsőfokú hatósági jogkörében eljárva intézkedik a panasz kivizsgálásáról. (2) A honvéd tisztjelölt hallgatói állomány a tanintézet vezetőjének minősítő határozata ellen a honvédelmi miniszterhez címzett, de a minősítő vezetőhöz benyújtott fellebbezéssel élhet. (3) A kettős jogállású hallgatók esetében a minősítő határozat ellen a honvédelmi miniszterhez címzett, de a HM KPH-hoz benyújtott fellebbezésnek van helye. (4) A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a minősítőhöz kell benyújtani, aki azt a kézhezvételtől számított 8 napon belül az ügyben keletkezett iratokkal együtt felterjeszti a honvédelmi miniszterhez. A honvédelmi miniszter a fellebbezést 30 napon belül határozattal bírálja el. Indokolt esetben a határidő 30 nappal meghosszabbítható. (5) A polgári jogviszonyban álló hallgatók esetében a minősítő határozat elleni fellebbezést a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezetőjének kell címezni, de a HM KPH-hoz kell benyújtani. (6) A tanulmányi kötelezettség teljesítésével összefüggő betegség vagy baleset miatt baleseti járadékban, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő honvéd tisztjelölt hallgató munkába helyezésére és foglalkoztatására, valamint kedvezményeire a megváltozott munkaképességűek védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (7) A megváltozott munkaképességűekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggő balesetet és betegséget munkabalesetnek kell tekinteni. E rendelkezést a tanulmányokat közvetlenül megelőzően munkaviszonyban nem állók esetében is alkalmazni kell. Baleseti ellátás 14. (1) A honvéd tisztjelölt hallgató részére az e jogviszonyával összefüggésben bekövetkezett balesete vagy betegsége esetén ha az a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint szolgálati kötelmekkel összefüggőnek minősül baleseti ellátás jár. (2) A balesetnek, betegségnek vagy halálnak a szolgálati kötelmek teljesítésével való összefüggését miniszteri rendeletben meghatározottak szerint hivatalból kell vizsgálni. (3) Baleseti ellátásként a sérültet baleseti táppénz, baleseti járadék vagy baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartozóit pedig hozzátartozói baleseti nyugellátás illetheti meg. (4) Ha a balesetből eredő egészségkárosodás várhatóan 15%-ot meghaladó munkaképesség-csökkenést idéz elő, a honvéd tisztjelölt hallgatót az egyetem vezetője az illetékes katonai vagy belügyi alkalmasság-vizsgáló bizottság (a továbbiakban: FÜV) elé utalja.

16 16 (5) Ha a honvéd tisztjelölt hallgatót a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy betegsége miatt a hallgatói jogviszonya alatt nem állították FÜV elé, és jogviszonyának megszűnése után az e balesetből vagy betegségből eredően egészségi állapotában rosszabbodás, illetőleg baleseti ellátásra jogosító munkaképesség-csökkenés következik be, ha a honvéd tisztjelölt hallgató vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója kéri intézkedni kell a honvéd tisztjelölt hallgatónak a FÜV elé állítása iránt. (6) A további ellátás illetve járadék folyósításával kapcsolatban az évi XLV. törvény 41/J. -41/R. -okban foglaltak szerint kell eljárni. Záró rendelkezések 15. (1) A jelen szabályzatot a Szenátus a január 26-i ülésén fogadta el. A szabályzat február 1-jén lép hatályba. A szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az SzMSz korábbi 23. sz. melléklete. Budapest, n A rektor jogkörében eljárva: Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy főtitkár Készült: 1 eredeti példányban Egy példány: 16 lap Ügyintéző (tel.): dr. Bódi Roland (29-656) Kapja: Irattár Sokszorosítva: 8 példányban Egy példány 16 lap Kapják: 1. sz. soksz. pld.: miniszteri biztos 2. sz. soksz. pld.: főtitkár 3. sz. soksz. pld.: ORH 4. sz. soksz. pld.: TRH 5. sz. soksz. pld.: SIRH 6. sz. soksz. pld.: BJHMK dékán 7. sz. soksz. pld.: KLHTK dékán 8. sz. soksz. pld.: gazdasági igazgató

HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 9. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány HALLGATÓI BALESET-MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

HALLGATÓI BALESET- MEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA

HALLGATÓI BALESET- MEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI BALESET- MEGELŐZÉSI SZABÁLYZATA - 2012 - 2 A HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELŐÍRÁSOK A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. XI. 7 - NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI BALESET- MEGELŐZÉSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 16/2013. (I. 30.) szenátusi határozat, valamint a 66/2015. (X. 28.) szenátusi határozat

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/G. melléklete HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

Részletesebben

munkabaleseti jegyzőkönyv.

munkabaleseti jegyzőkönyv. MUNKAVÉDELEM Új munkabaleseti jegyzőkönyv A tavalyi évben kiadott módosítás után 2005. január 1-jétől ismét változott a munkabalesetek kivizsgálását és bejelentését szolgáló Munkabaleseti jegyzőkönyv.

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI IV. munkavégzés személyi feltételei I. A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha annak ellátásához megfelelő élettani

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Munkáltatói felelősségbiztosítás 1. Általános rendelkezések 1.1.Biztosítási esemény (káresemény) Jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek

Részletesebben

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 24. sz melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz.sz. példány A KATONAI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.3 I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma

Felmentési nappal járt munkabalesetek száma Tűzoltó 2006-ban Mutnyánszki Tibor tű. főhadnagy 2006-ban 10216 napot töltöttek a sérültek betegállományban. Ebből 2006-ban a katasztrófavédelem hivatásos szervei és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma Tájékoztató a Villamosenergia-iparági munkabalesetek alakulásáról a beérkezett munkabaleseti statisztikai adatlapok alapján 2013-2015. A Tájékoztató

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi.

A bíróság jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Közigazgatási határozatok felülvizsgálata A munkaügyi jogvitákon kívül a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott közigazgatási határozat, a munkaügyi

Részletesebben

Üzemi baleset. Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely:

Üzemi baleset. Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely: 2014/02/R Üzemi baleset Az egészségbiztosítás baleseti ellátása üzemi baleset, vagy foglalkozási megbetegedés esetén vehető igénybe. Ahhoz, hogy az egészségbiztosítás baleseti ellátását igénybe lehessen

Részletesebben

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Munka-, védőruházati és védőeszközök szabályzata 2015

Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Munka-, védőruházati és védőeszközök szabályzata 2015 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Munka-, védőruházati és védőeszközök szabályzata 2015 intézmény vezető.. gazd. vezető I. fejezet Jogszabályi hivatkozás A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak

Részletesebben

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 7. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE - 2011 - 2 A szabálytalanságok kezelése eljárásrend célja, hogy a Zrínyi

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT VIZSGÁLATI SZEMPONTOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN HASZNÁLT ÉLES VAGY HEGYES MUNKAESZKÖZÖK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS FERTŐZÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ TEVÉKENYSÉGEK CÉLVIZSGÁLATÁHOZ I. Kockázatértékelés:

Részletesebben

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8.

Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén. Budapest, 2012. május 8. Változások a honvédelmi ágazatot érintő munkavédelmi szabályok területén Budapest, 2012. május 8. Törvényi szint: Alaptörvény, biztonsággal kapcsolatos egyéb törvények Korm. r. szint: Miniszteri r. szint:

Részletesebben

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Az Állatorvostudományi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet Hallgatói Jogok Gyakorlásának és Kötelességek Teljesítésének, valamint a Hallgatói Kérelmek Elbírálásának és a Jogorvoslatnak

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A HALLGATÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAP- CSOLATOS ÉS A BEKÖVETKEZETT BALESETEK ESE- TÉN KÖVETENDİ ELİÍRÁSOKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008. május 29. Határozat

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk

Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Balesetek előfordulási adatai (gyakoriság tényállás) bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása, dokumentációk Társadalmi oldal Korszerűbb jogi szabályozás Multinacionális cégek biztonsági politikája Biztonságosabb

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND

Szervezeti és Működési Szabályzat I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND Az iskola biztonságos munkakörülményei és az alkalmazottak egészsége érdekében az alábbi igazgatói utasítást adom ki a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként. I MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 1. A munkavédelmi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D.

1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. 1949. évi XX. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 70/D. (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Belső szabályzat A nemdohányzók védelmének helyi szabályai Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony A nemdohányzók védelmének helyi szabályai A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A munkavédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben

Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Balesetek általános és középiskolákban a 2004/2005. tanévben Gyulai Éva 1, Dr. Bényi Mária 2, Dr. Kakucs Réka 1 1 Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézete,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

OREMBIK GYULA június 10.

OREMBIK GYULA június 10. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításai OREMBIK 2016 - GYULA 2016. június 10. Nesztinger Péter főosztályvezető Munkafelügyeleti Főosztály Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje.

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv Ügyrendje. Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve feladat, hatáskör, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok megtekinthetők a : www.nrszh.kormany.hu weboldalon A Rehabilitációs

Részletesebben

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal

Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Zala megyei Kormányhivatal Zalaegerszeg Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Zalaegerszeg Iparkamara 2017. február 27. Munkavédelmi

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj

ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MÁSODIK RÉSZ SAJÁT JOGÚ NYUGELLÁTÁSOK I. FEJEZET. www.rszv.hu. 1. Szolgálati nyugdíj 4052 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 20. szám A Kormány 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelete a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és a szerzõdéses állományúak

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 9. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál

Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál Orvostechnikai eszközök az egészségügyi szolgáltatóknál (szigorodó szabályozások, egyértelmű felelősség) Balázs György Ferenc EMKI főosztályvezető DEMIN 2013. május Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság

Részletesebben