BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII 265-8/20II. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: 3 db Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILVANos ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerződések jóváhagyása Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 24. napján tartandó ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 268/2011. (V. 27.) közgy. határozattal ezer Ft összegű kötvény kibocsátásáról döntött, amelynek lebonyolításával az UniCredit Bank Hungary Zrt.-t bízta meg. Mellékelten beterjesztjük a kötvénykibocsátáshoz szükséges megbízási szerződést, valamint a kötvényforrás kezeléséhez kapcsolódó keretszerződést és az "FX Prémium betét" keretszerződést is. A megbízási szerződés mindazon kitételeket tartalmazza, amelyeket az önkormányzat ajánlati felhívásában és döntése meghozatalakor szükségesnek tartott, valamint a bank kötelező érvényű ajánlatában megadott. A keretszerződések kötött banki formátumban készülnek, a keretszerződés II. sz. mellékiete olyan ügyletre vonatkozna, amelyet önkormányzatunk nem kíván megkötni, ezért nincs mellékelve. Folyamatban van a keretszerződések időbeli hatályának szerződésben történő rögzítése. Kérem a Tisztelt Közgyűlést a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerződések jóváhagyására. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály.

2 2 HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megismerte és hozzájárul az alábbi szerződések az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel történő megkötéséhez a mellékletben foglaltak szerint: Megbízási szerződés Keretszerződés "FX Prémium betét" keretszerződés 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban megjelölt szerződések aláírására felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: június 30. Békéscsaba, június 21. kiv Vantara Gyula polgármester7 Ellenjegyzés: Jogi:. CÜ~/ ' PenzugYl:.

3 MEGBízÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött, egyfelöl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megblzó (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., törzsszáma: , a továbbiakban: "Megbízó") másfelől az UniCredit Bank Hungary Zrl., mint megbizott (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5 6., cégjegyzék száma: , a továbbiakban: "Bank") (a Megbizó és a Bank a továbbiakban együttesen a "Felek") között az alábbi feltételekkel: 1. ELŐZMÉNYEK A Megbizó elfogadott évi és az azt követő évek költségvetési rendeleteiben meghatározott beruházások, felújitások finanszirozása - beleértve a nyertes pályázatok önerejének biztositását is - érdekében kötvényt kiván zártkörüen kibocsátani (a zártkörü kibocsátás, valamint az azzal kapcsolatos tevékenységek általános értelemben, továbbiakban "Tranzakció" vagy "Kibocsátás"), aminek lebonyolításával a Bankot, mint befektetési szolgáltatót kivánja megbizni. A Megbizó vállalja, hogy a kötvény kibocsátásából eredő fizetési kötelezettségeket első alkalommal a évi, majd azt követően minden pénzügyi évre vonatkozó költségvetésébe beállftja, a Megbizó a kötvény kibocsátásáról a 268/2011. (V. 27.) közgy. határozattal határozott. 2. A BANK SZOLGÁLTATÁSAI 2.1 A jelen Megbizási Szerzödés alapján a Bank az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt dematerialízált kötvényről szóló okiratban meghatározott feltételekkel rendelkező kötvény zártkörű forgalomba hozatal megszervezése és lebonyolítása, beleértve a KELER Zrt-nél és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (PSZÁF) való eljárást a Kibocsátó képviseletében az értékpapirok keletkeztetése és a kibocsátás bejelentése tárgyában; Az Információs Összeállítás elkészitése a Megbizó által szolgáltatott adatok alapján a forgalomba hozott kötvények összesített címletértéke tekintetében jegyzési garanciavállalás; fizetőügynöki tevékenység a kötvény futamídeje alatt továbbértékesltés esetén (kamat és tökekifizetés tekintetében egyaránt); minden egyéb olyan, a kötvények zártkörű forgalmazói tevékenységi körbe általában beletartozó szolgáltatás, amely szükséges a kötvények zártkörű forgalomba hozatalához.

4 2.1.6 A Bank a kötvény kibocsátásával kapcsolatban nem köteles a fenti szolgáltatásokon túlmenöen semmilyen más szolgáltatást nyújtani, kivéve, ha azt kifejezetten külön megállapodásban vállalja. Különösen nem köteles könyvelési, adózási, jogi, PR vagy marketing tanácsadást nyújtani. 2.2 A Bank fizetöügynöki tevékenysége során a kamatfizetés vonatkozásában az alábbiak szerint köteles eljárni: a Bank a kibocsátás napján, illetve az egyes kamatperiódusok végét megelözö második banki munkanapon a kamatláb megállapitásával egyidejoleg megállapítja a kötvénytulajdonosoknak következö félévre járó kamat összesített összegét. Ezt követően a Bank a kamatfizetés napját megelőző másodík banki munkanapon az általa beszerzett KELER kifizetési diszpozíció alapján megállapitja az egyes kötvénytulajdonosok számlavezetőinek járó kamat tényleges mértékét. A kamat tényleges összegéről, a megállapitott kamatlábról, valamint a kamatszámltás alapjául szolgáló adatokról a kamatszámítás módszerét is megjelölve tájékoztatást (továbbiakban: "Tájékoztatás") küld a Megbízónak még ugyanazon a napon. Bank a kamatfizetések esedékességét megelőző 8. munkanapon a Tájékoztatást emlékeztetőül újból elküldi a Megbízó részére. Amennyiben a Megbízó egyetért a Tájékoztatásban foglaltakkal, úgy a Bank által megjelölt kamat kifizetéséhez és átutalásához szükséges összeget átutalja a Banknál vezetett sz. technikai elszámolási számlájára úgy, hogy az összeg legkésőbb a Kamatfizetésilejárat napját megelözö Banki munkanapon jóváírásra kerülhessen. A Bank a jóváirt összeg terhére köteles teljesíteni az egyes (Banktól eltérő) kötvénytulajdonosok részére az őket megilletö kifizetéseket. Amennyiben a Megbízó nem ért egyet a kamatszám ítással, haladéktalan egyeztetés kezdeményezése mellett az általa kiszámított összeget köteles az ítt megjelöltek szerint a Bank részére az itt megjelölt idöpontban átutalni azzal, hogya végleges fedezet biztosításra az egyeztetés eredményének függvényében kerül sor. Kamat megállapítás és a kamatfizetés napja: A kamat mértéke a megállapított kamatfizetési napokat megelőző 2. banki munkanapon kerül fixálásra. A kamatfizetések napja a futamidö során minden év április 30. és október 31. napja (amennyiben ezek a napok bankszünnapok akkor minden esetben az azt követő banki munkanapon történik a kamatfizetés). a kamatfizetésre irányadó szabályok alkalmazandóak a töketörlesztés rendjére is azzal, hogyatőketörlesztés napja a kötvényben megjelölt lejáratok napja, avagy a kötvényben megjelöltek szerínti elötörlesztés napja. 2.3 A Bank jogosult az itt leirt szolgáltatások végrehajtásához egyes, általa kiválasztott funkciókat az UniCredit Bankcsoport ("UniCredit Társvállalatok") más tagjára delegálni, feltéve, hogy megitélése szerint ez a Tranzakció sikere érdekében és a fenti 2.1 pontban hivatkozott feladatai ellátásához szükséges. A Bank az egyes feladatok delegálásáról köteles írásban értesiteni a Megbízót, aki a feladat delegálása ellen írásban tíltakozhat, amely esetben Bank köteles egyeztetni a Megbízóval. 2.4 A Bank jogosult a jelen szerzödés alapján kibocsátott kötvények alapján fennálló követeléseit beszedési megbízással érvényesíteni, az ennek benyújtásához szükséges felhatalmazást a jelen szerződés 3. sz. mellékletében foglalt felhatalmazó levél tartalmazza. A Megbízó köteles a mindenkori pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelö 2

5 felhatalmazó levelet mindenkori bankszámlavezetö hitelintézetéhez benyújtani és erröl a Bankot értesiteni. 2.5 A denominációváltás alternativájaként a Bank vállalja, hogy külön megkötendö Treasury Keretszerzödés szabályai szerint deviza- és kamat határidös ügyleteikeit (derivativ ügylet) köt a Megbizóval, melynek eredményeként a Megblzó szintetikus úton lehetöséget nyerhet a HUF és EUR devizanemek közti fizetési kötelezettségváltásra, vagyis az adósság számára kedvezöbbnek Itélt devizanemü és kamatú adósággá való átalakltására anélkül, hogy az értékpaplrsorozat törlési és kibocsátási költségek ténylegesen felmerülnének. A Megbizó derivatlv ügylet kötési Igényét Treasury Keretszerzödés megkötése feltételével, a 2.2. pontban megjelölt kamatfizetés esedékességi napokat legalább 2 bankmunkanappal megelözöen jogosult igényelni; a derivativ ügylet értéknapja a kamatfizetés napja, vagy ha a kamatfizetés napja az MNB által EUR kereskedési szünnap (Reuters HUFF oldal), akkor a legközelebbi EUR kereskedési nap. A Bank derivativ ügylet kötése esetén kezelési költségeukonverziós dijat nem számit fel, a derivativ ügylet megkötése mindenkori piaci áron történik. A derivativ ügyletek megkötése a Bank illetékes döntési fórumának jóváhagyásához kötött, mellyel a tervezett ügyletet megelözöen 5 banknappal a Megblzó irásban kérelmezni köteles. 2.6 Megbizó vállalja, hogy o o o a kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközét felhasználásig az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél technikai elszámolási számlán elhelyezi, a kötvénykibocsátásból származó szabad pénzeszközei befektetése esetén a befektetési lehetöséget a Banktól veszi igénybe, a kötvény teljes futamidejére eikésziti a kötelezettségek és kötvény-vlsszavásárlási tervet, éves költségvetéseibe a kötvénykibocsátásból eredö kötelezettségeit betervezi és jóváhagyja, o tájékoztatja a bankot a gazdálkodásában, Illetve többségi tulajdonú társaságai gazdálkodásban bekövetkezett minden lényeges eseményröl, o o o a kötvény futam ideje alatt új, a jelenleg fennálló Iikviditási hitelein túlmenöen további napi müködést segltö Iikviditási hitelt más hitelintézettöl kizárólag a Bank elözetes tájékoztatását követöen vesz igénybe, amennyiben a megblzó a kötvény összegéböl fennálló beruházási hitelét fizeti vissza, akkor irásos tájékoztatási kötelezettsége van a Bank felé minimum a visszafizetendö hitel töke és kamatösszege, illetve devizanem és átváltáshoz alkalmazott árfolyam ról. Amennyiben devizatartozása áll fenn a másik bankkal szemben, úgy a devizahitel visszafizetéséhez szükséges kötvényellenértéke terhére teljesitendö konverzióra a Banktól ajánlatot kér és csak akkor végzi a konverziót a másik banknál, ha arra Bankunktól kedvezötlenebb ajánlatot kap, szabad pénzeszközei befektetése esetén a Bank részére - a versenytársak ajánlattételét követöen is - ajánlattételi jogot biztosit és amennyiben a Bank (a befektetéssel kapcsolatos minden tényezöt figyelembe véve) legalább azonos hozamot kinál versenytársaival, úgy a befektetési lehetöséget - legyen szó akár saját számlás, akár bizományosi ügyletröl - a Banktól veszi igénybe, 3

6 a kötvényhez kapcsolódó devizamüveleteket, árfolyam- és kamatkockázatot kezelö megoldásokat a Banknál köti meg. 3. FORRÁSFELHASZNÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS Megbízó tudomásul veszi, hogyakötvényérték felhasználása kizárólag önkormányzati testületi határozattal elfogadott, a Bank által elözetesen jóváhagyott, az ajánlati felhívásban részletezett beruházási-, felújítási- és fejlesztési célokra használható fel. Az ajánlati felhívásban részletezett fejlesztési-, beruházási célok, valamint a költségvetés módosulása esetén Megbízó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Bankot. Müködési célilletve likviditás finanszírozása nem megengedett. 4. MEGBízÁSI DíJ 4.1 A jelen Megbízási Szerzödés 2.1 pontjában hivatkozott szolgáltatások ellentételezéseképpen Megbízó vállalja, hogy Szervezői díjként egyszeri ,- Ftot, azaz Egymillió 00/100 forintot illetve Jegyzési garanciavállalási díjként , Ft-ot, azaz Kilencmillió 00/100 forintot megfizet a Bank részére. A Szervezői díj és a Jegyzési garanciavállalási dij megfizetése a kibocsátás napját követö három bankmunkanapon belül, a Bank által kibocsátott számla ellenében történik. A Bank a kibocsátással, a kötvénysorozat törlésével, ISIN kód igénylésével és egyéb a jelen Megbízási szerződésben meghatározott kötvény forgalmazásához közvetlenül kapcsolódó KELER és PSZÁF díjakat a Megbízó felé továbbterheli. A Megbízási szerzödés 2.1 pontjában hivatkozott szolgáltatások ellentételezéseképpen a jelen pontban foglaltakon túlmenő további díj felszámltására a Bank nem jogosult. 4.2 A jelen Megbízási Szerzödés alapján a Megbizónak a Bank felé felmerült bármilyen, a jelen Megbízási Szerződés fenti 4.1 pontjában hivatkozott fizetési eseteken túlmenő fizetési kötelezettségét átutalással köteles az erre vonatkozó számla kézhezvételét követöen 3 banki munkanapon belül teljesíteni. 5. ENGEDÉLYEZÉS ÉS INFORMÁCiÓ 5.1 A Banknak jogában áll azt feltételezni, hogyatranzakcióval kapcsolatos utasításokat a Megbizó engedélyezte, amennyiben azokat a Megbízónak a jelen Megbízási Szerzödésben megjelölt képviselőjétől írásban megkapta. 5.2 Mind a Megbízó, mind a Bank biztosítja, hogy a Tranzakcióra vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak mindenben eleget tesz. 5.3 A Tranzakció végrehajtásához szükséges alapvető információkat a jelen szerződés 4. sz. mellékletében foglalt, legkésőbb a kibocsátást megelőző 10 bankmunkanapig elkészülö Információs Összeállítás tartalmazza, melyen túlmenöen a Banknak szüksége lehet bizonyos információkra a Megbízótól, mely utóbbi információkat is köteles a Megbízó a Bank írásos kérésére megadni. A Megblzó emellett adhat információt harmadík félnek a Tranzakcióról vagy kiad hat információt nyilatkozatok vagy dokumentumok formájában. A Bank a Megbízó megítélésére bízza, hogy minden ilyen nyújtott vagy kiadott információ igaz, korrekt, teljes, pontos legyen, és ne legyen félrevezetö semmilyen lényeges szempontból. Ha a Megbízó tudomására jut ennek ellenkezője, azonnal értesíti a Bankot. 4

7 5.4 A Megbizó felhatalmazza a Bankot a jelen Megblzási Szerződés teljesítéséhez szükséges lépések megtételére, beleértve a jelen Megblzásí Szerződésben hivatkozott feladatok teljesítéséhez megfeleiő szakmai tapasztalattal rendelkező képviselők, illetve azok képviselőinek alkalmazását, és az UniCredit Társvállalatai szolgáltatásainak igénybevételét a jelen Megbízási Szerződés 2.3 pontjában foglaltak figyelembevételével. Ebben az esetben a Bank Ogy felel az általa megbizott UniCredit Társvállalatok szolgáltatásaiért, mintha azokat ő teljesítette volna. 6. MEGSZŰNÉS ÉS FELMONDÁS 6.1 A jelen Megbízási Szerződést a Bank 90 napos felmondási idővel mondhatja fel. A Bank a jelen szerződést kizárólag a Ptk ban megjelölt esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani. Bármely típuso felmondás esetén a jelen Megbízási Szerződés 4.,5.,7.,8.,9. ponljai hatályban maradnak. 6.2 Felmondás hiánya esetén a jelen Megbízási Szerződés megszűnik legkésőbb akkor, amikor a Bank által a Tranzakcióval kapcsolatban elvállalt és a fenti 2.1 pontban hivatkozott szolgáltatások maradéktalanul teljesítésre kerültek. 7. KÖTVÉNY LEJÁRAT/ESEDÉKESSÉG ELŐTTI VISSZAVÁLTÁSAI VISSZAVÁSÁRLÁSA A Kibocsátó kizárólag a kőtvény kibocsátását követő öt év elteltével jogosult a kötvény lejáratát megelőzően, a teljes kötvénysorozatot, vagy annak esetenként iegalább ,- Ft-os részét a felhalmozott kamatokkal növelt névértéken visszavásárolni azzal, hogy a visszavásárlás szándékáról a Bankot a visszavásárlás napját megelőző legalább 30 bankí munkanappal írásban tájékoztatni köteles. Lejárat előtti részleges, vagy teljes visszavásárlás az alábbiak szerint történhet: Amennyiben a visszavásárlásra kerül sor, akkor a Bankot kezelésí költség jogcímen a visszavásárolt összeg 1,5 %-a illeti meg. A kötvény részbeni visszaváltásainem kamatperiódus végén történő törlesztése helyett a visszaváltásra szánt összeget a Megbízó abanknál óvadéki betétben is elhelyezheti, az így elhelyezett összegekre a Bank a kötvény kamatozásával megegyező mértékű betéti kamatot biztosít. Amennyiben a fennálló kötvény kötelezettség az aktuális tőketörlesztés figyelembe vételét követően kisebb, mint az óvadékul elhelyezett összeg, Ogy az óvadékból fennmaradó, tőketörlesztéssel megegyező összegen felüli rész felszabadításra kerül. 8. IRÁNYADÓ JOG A jelen Megbízási Szerződésre kizárólagosan a magyar jog szabályai így különösen a Ptk-nak a megbízásra vonatkozó rendelkezései, valamint a Bank Általános Üzíeti Feltételei és Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra az irányadóak. Amennyiben a jelen Megbfzási Szerződés valamely rendelkezése és Bank üzletszabályzatai egymásnak ellentmond, Ogy az adott kérdésben a jelen Megbízási Szerződésben foglaltak az irányadóak. 9. VÁLASZTOTT BíRÁSKODÁS 5

8 Amennyiben a jelen Megbizási Szerződésben foglaltakkal vagy ezek teljesitésével kapcsolatban a Felek kőzőtt vita támad, úgy kőtelesek ezt elsődlegesen békés úton rendezni. Ezen viták békés rendezésének meghiúsulása esetén a vita eldöntésére a Felek alávetik magukat a Pénz- és Tökepiaci Választott Bírósága kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott biróság saját eljárási szabályzata alapján jár el. A Választott bírósági eljárás helyszíne Budapest. A Választott bíróság három tagból áll, akik közül egyet a Megbizónak és egyet a Banknak, a harmadikat pedig az első két megválasztott választott bírónak kell megválasztani. A Választott birósági eljárás kizárólagos nyelve a magyar. A Választott biróság által hozott minden határozat végleges és a Felek azt magukra nézve kötelezö érvényünek fogadják el. 10. A FELEK KÉPVISELŐi ÉS ÉRTESÍTÉS Minden Értesltést, amely a jelen Megbízási Szerződés értelmében megkövetelhetö vagy megadható, az alábbi címekre kell eljuttatni a szerződő Felekhez: Megbízó:.5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Bank: 1054 Budapest, A jelen Megbízási Szerzödéssel kapcsolatban a Megbízót képviselő személyek: személy neve: telefonszáma: faxszáma: címe: Vantara Gyula A jelen Megbízási Szerzödéssel kapcsolatban a Bankot képviselő személyek: személy neve: telefonszáma: faxszáma: Sára László vagy A Megblzó képviselői vállalják, hogy előzetesen egyeztetnek minden, a Banknak adandó információt és utasítást. A Bank csak azokat az írásban, levélben vagy telefaxon kapott utasításokat köteles követni, amelyeket a Megbízó fent megjelölt két képviseiöje együttesen aláírt. ll. VEGYES RENDELKEZÉSEK 11.1 A jelen Megblzási Szerződés az aláírása napján lép hatályba A jelen Megbízási Szerződést a Felek egyezö akarattal, kizárólag írásban módosithatják. A jelen Megbízási Szerzödés bármely rendelkezésének érvénytelen vagy érvényesíthetetlen jellege nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve érvényesíthetöségét, kivéve, ha jelen rendelkezés nélkül a Felek a jelen Megbízási Szerzödést nem kötötték volna meg. A jelen szerzödésben nem szabályozott 6

9 kérdésekben a Bank Általános üzleti Feltételei és az Általános üzleti Feltételek a Befektetési és Kiegészitő Befektetési Szolgáltatásokra rendelkezései alkalmazandók, azzal, hogy eltérés esetén a jelen szerződés irányadó, továbbá azzal a megkötéssel, hogy az Általános üzleti Feltételek pontja és az Általános üzleti Feltételek a Befektetési és Kiegészítö Befektetési Szolgáltatásokra pontja nem alkalmazandó A jelen Megbízási Szerződés 4 (négy) példányban készült és került magyar nyelven aláírásra, és mindegyik példány egy és ugyanazon eredetinek tekíntendő. Budapest, 20.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Név: Vantara Gyula Beosztás: Polgármester UniCredit Bank Hungary Zr! Név: Davidovics András Beosztás: Igazgató Név: Kristóf Katalin Beosztás: Osztályvezető Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző 1. sz. melléklet: Dematerializált kötvényről szóló okirat 2. sz. melléklet: A Bank Általános üzleti Feltételei Általános üzleti Feltételek a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra 3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél 4. sz. melléklet: Információs összeállitás 7

10 10. számú melléklet: Békéscsaba Város Kötvény 2031 HUF keletkeztetési okiratának tervezete A kötvény kibocsátó adatai: BÉKÉSCSABA VÁROS KÖTVÉNY 2031 HUF DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYEKRÖL SZÓLÓ OKIRAT TERVEZET (JELEN OKIRAT NEM MINŐSÜL ÉRTÉKPAPÍRNAK) 1. A kibocsátó megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2. A kibocsátó székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér A kibocsátó törzsszáma: Az okirat aláírására jogosult(ak) neve beosztása és a képviseleti jog alapja: Vantara Gyula polgármester a helyi önkormányzatokról szóló éví LXV. törvény alapján, vagy a polgármester helyettesítése esetén a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 34. -a alapján az alpolgármester(ek). A kötvény kibocsátáshoz szükséges felhatalmazás és a kibocsátásról szóló döntés adatai: 5. A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, tartalma, idöpontja: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányat Közgyűlése i 268/2011. (V.27.) sz. határozata 6. A kibocsátás idöponljában hatályos jogszabályok: évi CXX. Törvény a tökepiacról, 285/2001. (XII. 26.) Korm. Rendelet a kötvényröl A teljes kötvénysorozatra vonatkozó adatok: 7. Kötvénysorozat elnevezése: Békéscsaba Város Kötvény 2031 HUF 8. Értékpapír fajtája: kötvény, hitelviszonyt megtestesítö értékpapír 9. ISIN azonosító: HU. 10. A kötvények típusa: Dematerializált, névre szóló kötvények 11. Forgalomba hozatal módja: zártkörű forgalomba hozatal 12. Devizaneme: HUF 13. Kötvények névértéke: ,- HUF 14. Kibocsátott értékpapírok darabszáma: darab. 15. A forgalomba hozatal nagysága, kibocsátott teljes sorozat össznévértéke: ,- HUF 16. A kibocsátás idöpontja : A kibocsátás értéknapja (keletkeztetés napja):. 17. Kamatozás elsö napja (Elszámolási nap):. 18. Futamidö: április 30-ig 19. Lejárat napja: április Kamatozás tipusa: Változó kamatozás. Induló kamatláb mértéke: Kamatfizetési és beváltási (törlesztési) feltételek : A kötvény esedékes kamatának és törlesztésének összegére a kötvény fordulónapi tuíajdonosa jogosult. Kamatfizetési napok: Kamatfizetésre a futamidö alatt minden évben Aprilis 30-án és október 31-én kerül sor. Amennyiben bármelyik nap nem banki munkanap, úgy a soron következö banki munkanapon. Kamatfizetési idöpontok : TERVEZET 114.

11 22. Kamatperiódus: A kamatozás első napján (ezt a napot is beleértve) kezdődő időszak, amely az első kamatfizetési napon (ezt a napot nem beieértve) ér véget és minden következő időszak, amely a kamatfizetési napon (ezt a napot is beleértve) kezdődik, és az azt kővető kamatfizetési napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget azzal a kikőtéssel, hogy az utoisó kamatfizetési nap a lejárat napja. 23. A referencia kamatláb: a 6 hónapos BUBOR (a Magyar Nemzeti Bank hivatalos kamatfixingje) 24. A referencia kamatláb meghatározásának módja: A kamatozás első napját, ill. a későbbiekben az egyes kamatfizetési napokat megelőző második bankmunkanapon meghatározott hat havi bankközi irányadó kamatláb (BUBOR) a következő kamatperiódusra rögzítve. 25. Kamatfelár: 3,2450 % p.a. 26. Kamatláb mértéke: a referencia kamatláb plusz a kamatfelár (6 havi BUBOR + 3,2450 % p.a.) 27. Kamatbázis: ténylegesi tényleges 28. Kamatszámitás módja: (Az adott kamatperiódusban érvényes kamatláb éves százalékban) ( az adott kamatperiódusban iévö napok száma) (az aktuális tőkeérték névértéke) 1365 nap 29. A kötvények törlesztésének idöpontjai: Az első törlesztés idöpontja , majd az követöen , utána minden évben április 30. és október 31. napján kerül sor törlesztésre a kötvény iejáratáig. Amennyiben bármelyik nap nem banki munkanap, úgy a soron következő banki munkanapon. 30. A kötvények törlesztése: A törlesztés időpontjaiban az egyes törlesztő részletek akibocsátáskori névérték 1/32 részével egyeznek meg. Jelen okirat alapján ez Békéscsaba Város Kötvény 2031 kőtvényenként 3.125,- HUF összeg. 31. Aktuális tőkeérték névértéke: Kibocsátáskori névérték csőkkentve a kőtvény futamideje alatti tőketörlesztések összegével. Beváltási (törlesztési) időpontok és az azokhoz kapcsolódó aktuális tőkeérték névérték (HUF) : OOO OOO OOO OOO Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest ) 33. Fizetőügynök: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhelye: 1054 Budapest ) 34. Átruházásra vonatkozó korlátozás: kizárólag minősített befektető k (Tp!.) részére ruházható át érvényesen A kőtvény kibocsátásának célja 35. A kibocsátó Megbízó a PTE részére átadott céljára. kivánja felhasználni a kötvény kibocsátásából befolyó összeget.. A kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek pénzügyi fedezete 36. Pénzügyi fedezet: Kibocsátó éves költségvetése. Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvénykibocsátásból eredő mindenkori fizetési kötelezettségének éves összegét a mindenkori éves költségvetésébe beállitja és az éves kőltségvetés során testületileg jóváhagyja. A kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások TERVEZET 2/4.

12 37. A Kibocsátó köteles az UniCredit Bank Hungary Zrt., úgy is mint biztositéki ügynök számára a kötvényen alapuló követelések beszedési megbizássa[ történő érvényesitésére a kibocsátó költségvetési elszámolási számlájával szemben benyújtandó beszedési megbizások céljára Felhatalmazó levelet kiállítani. 38. Késedelmi kamat: amennyiben a kibocsátó bármely (tőke, kamat) fizetési kötelezettségét nem teljesiti, a késedelemmel érintett időszakra a kőtvény mindenkori aktuális kamatát 6%-al meghaladó mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 39. A kibocsátó gazdálkodásáról a tárgyévet megelőző éves beszámolója Forgalmazó részére történő átadása útján, minden év május 31-ig tájékoztalja a kőtvénytulajdonosokat. Lejárat előtti visszaváltás 40. A kőtvénytulajdonosok jogosultak a tulajdonukban lévő kőtvényeket részben vagy egészben visszaváltani, amennyiben a. a kibocsátóva[ szemben adósságrendezési eljárás indul, b. vagy a kibocsátó bármely, jelen kötvény alapján fennálló,avagy a jelen okirat 43. ponljában említett derivatív ügyletbő[ származó fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, c. vagy a kibocsátó 39. pontban megjelőlt tájékoztatási kötelezettségét megszegi, A Forgalmazó jogosult a kibocsátó jelen okiratban fogla[t fe[hatalmazása alapján az általa ismert kőtvénytulajdonosokat az a-b-c) pontban megjelőlt tényekről tudomásszerzése esetén tájékoztatni. A visszaváltási jog gyakorlása esetén a kibocsátó köteles a kőtvény aktuális tőkeérték névértékét, valamint azon felül a visszaváltás napjáig a kötvény feltételei szerint felhalmozódott kamatot (és az esetleges késedelmi kamatot) a kötvénytulajdonosnak megfizetni. Lejárat előtti visszavásárlás kibocsátó által 41. A kibocsátó jogosult a kibocsátott kőtvényeket a kibocsátást követő 5. év elteltével kamatfizetési napon visszavásárolni. A kibocsátó visszavásárlási szándékáról legkésőbb a visszavásárlás napját megelőzően 30 banki munkanappal köteles értesíteni a Forga[mazót. A visszavásár[ási ár számitása: a visszavásárolt aktuális tőkeérték névértéke 100%-os árfolyamon + a visszavásárlás kamatnapján esedékes kamatősszeg 42. A legkisebb visszavásárol ható mennyiség a kibocsátott kötvény mennyiség (darab) 1/40 része, de legalább ,- HUF-nak megfelelő érték. Denomináció váltás: 43. A kötvénysorozatot tőrlése és az új kötvénysorozatot kibocsátása helyett, azaz a denominációváltás alternatfvájaként a Bank vállalja, hogy külön megkőtendő Treasury Keretszerződés szabályai szerint deviza- és kamat határidős és/vagy opciós ügylete/ke/t (derivatív ügylet) köt a Megbizóval a mindenkori piaci és ügyfél-hitelminősltési kondlciók mel[ett, melynek eredményeként a Megblzó szintetikus úton lehetőséget nyerhet a HUF és EUR devizanemek kőzti fizetési kötelezettségváltásra, vagyis az adósság számára kedvezőbbnek Itélt devizanemű és kamatú adósággá való átalakftására anélkül, hogy az értékpaplrsorozat törlési és kibocsátási kő[tségek ténylegesen fe[merülnének. A Megblzó lehetőséget nyerhet derivatív ügyletek megkötésére oly módon, hogy azok lejáratakor pozlciózárásra és hosszabbltásra lehetőség nyilik, azonban [ejáratkori teljesltésre nem kerül sor. A Megblzó derivatív ügylet kőtési igényét Treasury Keretszerződés megkötése feltételével, a 2.2. pontban megjelölt kamatfizetés esedékességi napokat legalább 2 bankmunkanappal megelőzően jogosult igényelni; a derivatív ügylet értéknapja a kamatfizetés napja, vagy ha a kamatfizetés napja az MNB által EUR kereskedési szünnap (Reuters HUFF oldal), akkor a legközelebbi EUR kereskedési nap. A Bank derivatív ügylet kötése esetén konverziós díjat nem számit fel. A derivatív ügyletek megkötése a Bank engedélyéhez kőtőtt, melyet a tervezett ügyletet megelőzően 5 banknappal a Megbizó Irásban kére[mezni köteíes. TERVEZET 314.

13 Okirat kiállitásának helye és napja: Békéscsaba, június... Kibocsátó aláirása: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VANTARA GYULA POLGÁRMESTER ELLENJEGYZEM: DR. SZVERCsÁK SZILVIA JEGYZÖ TERVEZET 4/4.

14 Az UniCredit Bank Hungary Zr!. Általános Üzleti Feltételei UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Szabadság tér 5-G. Telefon: (+36 l) Telefax: (+36 II ~.unicreditbank.hu l / 90

15 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. Bevezető rendelkezések 2. Meghatározások 3. Képviselet 4. Megbizások 5. A teljesités helye és ideje 6. Banktitok, személyes adatok kezelése, adatszolgáltatás harmadik személyek részére 7. A Bank felelőssége 8. Közreműködők igénybevétele 9. Egyűtlműködés, tájékoztatás, értesítések 10. Banki értesítések ellenőrzése és kífogásolása 11. Panaszkezelés 12. Kamatok, dijak, jutalékok, költségek 13. Illetékesség és alkalmazandó jog II. Telefonos- és Elektronikus Bankszolgáltatások 1. Közös rendelkezések 1.1. Fogalmi meghatározások 1.2. A Szolgáltások igénybevétele 1.3. Felelősség 1.4. A Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés megszűnése 1.5. Díjak, járulékok, költségek 2. Telefonos Bankszolgáltatások 2.1. Fogalmi meghatározások UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Telefon: (+36 l) 269 OB 12 Telefax: (+36 1) ~.unicreditbank.hu 2 / 90

16 2.2. Telefonbank 2.3. Telefax 2.4. SMS Szolgáltatás 3. Elektronikus Bankszolgáltatások I. (Internet Banking) 3.1. Fogalmi meghatározások 3.2. A rendszer használata és szolgáltatásai 3.3. Biztonság 4. Elektronikus Bankszolgáltatások II. (Home Banking) 4.1. Fogalmi meghatározások 4.2. Szerződi jogvédelem 4.3. Biztonság 4.4. Spectra és Spectra Light 4.4. Multicash III. Az egyes pénzügyi- és kiegészitő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó speciális rendelkezések 1. Bankszámlavezetés 2. Betételhelyezés 3. Postai készpénzforgmi szolgáltatások postai dijának beszedése 4. Csekk 5. Valuta-, devizakereskedelem 6. Letéti szolgáltatás 7. Széfszolgáltatás 8. Hitelreferencia szolgáltatás 9. Pénzügyi szolgáltatás közvetitése 10. Pénzváltás UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Telefon: (+36 1) Telefax: (+36 1) ~.unicreditbank.hu 3 I 90

17 I. Általános rendelkezések 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Az Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: Üzleti Feltételek) az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6, tevékenységi engedély száma: /2001, tevékenységi engedély dátuma: augusztus 10; illetve /2003, december 1; eredeti tevékenységi engedély száma: F-20/1992, dátuma: február 28.) (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei között létrejövö jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyek mind a Bankra, mind az Ügyfélre nézve külön kikötés nélkül is kötelezőek, amennyiben az egyes szerzödések illetve a különböző hitelintézeti ügylettipusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok (Vállalati illetve Lakossági Üzletszabályzat, Bankkártya Üzletszabályzat, Általános Üzleti Feltételek a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészitö Szolgáltatásra) (az Üzleti Feltételek és a felsorolt üzletszabályzatok a továbbiakban együttesen: Üzletszabályzatok) eltérö rendelkezéseket nem állapitanak meg. Jelen Üzleti Feltételek általános rendelkezései irányadók azon kérdésekben, melyekre az egyes hitelintézeti ügyletlipusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok vagy - ennek hiányában - jelen Üzleti Feltételeknek az adott tevékenységre vonatkozó speciális rendelkezései ettől eltérő szabályokat nem állapitanak meg A Bank felügyeletét ellátó felügyeleti hatóság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 1.3. A Bank és az Ügyfél között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsösorban az egyes hitelintézeti ügyletlipusokra vonatkozó üzletszabályzat, ennek rendelkezése hiányában a jelen Üzleti Feltételek, az ebben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az egyes bankügyletekre vonatkozóan ugyancsak alkalmazandók - különös tekintettel a külkereskedelemmel kapcsolatos megbizásokra - a megfelelően közzétett nemzetközi szerzödések, szabályzatok (szokványok) Az Üzletszabályzatok nyilvánosak, azokat az Ügyfelek számára nyitva álló banki helyiségekben, illetve a Bank honlapján a címen bárki megtekintheti. A Bank az Üzletszabályzatokat az Ügyfél kérésére ingyenesen rendelkezésre bocsátja A Kondíciós lista jelen Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi A Bank a fogyasztó és mikrovállalkozások esetében a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó Keretszerzödés módosítását a módosítás hatálybalépését meglözően legalább két hónappal kezdeményezheti. A Keretszerződés módosításának részletes szabályait jelen Üzleti Feltételek "A Keretszerződés módosítása" pontja tartalmazza A Bank és az Ügyfél között lértejött kölcsön-, valamint egyéb pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések esetében a Bank általi egyoldalú szerződésmódosításra a Bank Lakossági Üzletszabályzatának valamint a Bank Vállalati és Önkormányzati Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadóak. UniCredit Bank Hungary Zrt.. H-1054 Budapest Telefon: (+36 II 269 OB 12 Telefaz: (+36 l) ~.unicreditbank.hu 4. I 90

18 1.8. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatokat, Kondlclós listáját új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészitse. A klegészités és módositás a hatályba lépésének időpontjától kezdve vonatkozik a már megkőtőtt szerződésekre is Amennyiben a Bank és az Ügyfél között létrejött bármely szerződés valamelyik rendelkezése vagy rendelkezésének egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. A Bank és az Ügyfél a fenti esetben az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan érvényes vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesitik, amely a lehető legjobban megfelel a helyettesltendő rendelkezés gazdasági tartalmának és céljának A Bank kijelenti, hogy csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni magatartásáról szóló Magatartási kódexhez, annak hatályba lépésétől magára nézve kötelezően alkalmazza a kódex szabályait A Bank továbbá kijelenti, hogy csatlakozott a Lakáshitelekre vonatkozó szerződéskőtés előtti információról szóló őnkéntes magatartási kódexhez, és június 11. óta a kódex végrehajtására eleget tesz. vonatkozó kőtelezettségének 2. Meghatározások 1. "Avtv" jelenti a személyes adatok védelméről és a kőzérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényt. 2. "Átutalás" jelenti az Ügyfél, mint fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során az Ügyfél, mint fizető fél Fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást. 3. "Aláírókarton" jelenti az Ügyfél Bankkal kőtőtt egyedi szerződés aláirásával egyidejűleg a szerződéssel kapcsolatban a rendelkezésre jogosultak aláirásmlntáit tartalmazó, a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező, a Bank által rendszeresitett dokumentumot. 4. "Bankmunkanap" jelenti azt a napot, amikor a Bank a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, igy amelyen a Bank fizetési művelet teljesitése céljából nyitva tart. 5. "Bankmunkaszűneti nap" jelenti azt a napot, amikor a Bank nem végez üzleti tevékenységet. 6. "Belfőldi fizetési forgalom": azon fizetési műveletek ősszessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. 7. "Beszedés" jelenti a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatást, amelynek során a fizető fél Fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett bankjának vagy a fizető fél saját bankjának adott hozzájárulás alapján történik. 8. "Bszt" jelenti a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. tőrvényt. UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Telefon: (+36 1) 269 oa 12 Telefa:{; (+36 l) ~.unicreditbank.hu 5 I 90

19 9. "Díjrészletező" jelenti a Számlakivonat mellékletét képezö olyan dokumentumot, mely tételesen tartalmazza a fogyasztó vagy mikrovállalkozás Ügyfél által a Bank részére fizetendö pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi dijat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget. 10. "Egyedi azonosító" jelenti a fizetési számlát, vagy fizetési számla hiányában a kedvezményezett egyértelm ü azonositása céljából a Bank által az Ügyfél számára meghatározott belü-, számjegy- vagy jelkombináció. 11. "EGT-állam" jelenti az Európai Unió tagállamát és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes más államot. 12. "EGT-deviza" jelenti az EGT-állam hivatalos fizetöeszközét. 13. "EGT-n belüli fizetési müvelet": Az a fizetési müvelet, amelynek lebonyolitásánál mind a fizetö fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesitést végzö egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kivüli EGT-állam pénznem ében történik. 14. "Értéknap" jelenti azt a napot, amelyet a Bank a Fizetési számla javára vagy a Fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámitás szempontjából figyelembe vesz, 15. "Fizető fél" az a jogaiany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbizást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbizást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbizás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. 16. "Fizetési művelet" a fizetö fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbizás - valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizetö fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól, 17. "Fizetésí számla" jelenti a vonatkozó jogszabályok illetve a jelen Üzleti feltételek által meghatározott fizetési müveletek teljesitésére szolgáló, a Bank Ügyfele nevére megnyitott számlát, ideértve a bankszámlát, folyószámlát, a pénzforgalmi számlát, a korlátozott rendeltetésü számlát valamint a hitelkártyaszámlát is. 18. "Hitelesités" olyan eljárást jelent, amely lehetövé teszi, hogya Bank ellenörizze a készpénzhelyettesitö fizetési eszköz használatát, ideértve annak személyes biztonsági elemeit is. 19. "Hpt" jelenti a hitelintézetekröl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi ex11. törvényt. 20. "írásbeliség" jelenti a Keretszerzödés irásban történö bármely módositását, ideértve a rögzített telefonon keresztül történö Iimitmódositást is azzal, hogy a telefonon történt limit módositást bármelyik fél kérésére a felek bármikor utóbb írásban megerösitik. 21. "Kapcsolattartás nyelve": a Keretszerzödés részét képezö bankszolgáltatási szerzödés nyelve. UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Telefon: (+36 l) 269 OB 12 Telefax: (+36 II ~.unicreditbank.hu 6 I 90

20 22. "Kedvezményezett" az a jogalany, aki a fizetési müvelet tárgyát képező pénz jogosultja. 23. "Keretszerződés" jelenti a Bank és az Ügyfél kőzőtt létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó (ideértve a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket is) - Üzletszabályzatokat, Kondlciós Listákat, Hirdetményeket, Bank által készített formanyomtatványokat, a Teljesítési Rendet, valamínt az árfolyamtáblát magába foglaló - megállapodást, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési müveletek lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is. 24. "KHR" jelenti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert központi hitelinformációs rendszert. 25. "Kondíciós lista" jelenti a Bank és az Ügyfél között létrejövő, nem egyedl ügyletek - vonatkozó jogszabályok valamint jelen Üzleti Feltételek által meghatározott módon közzétett kondiciós listákban és hírdetményekben meghatározott - kondícióit. 26. "Mikrovállalkozás" jelenti azokat a jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat, amelynek - a Keretszerződés megkötésének időpontjában, a Bank rendelkezésére álló informácíók alapján - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkőtését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. 27. "Nemzetkőzi Szokványok" jelentik többek között a Nemzetkőzi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, 38 Cours Albert 1er, Paris; a továbbiakban: "JCC") által kiadott és időről időre módosított Okmányos Meghitelezés Egységes Szabályait és Szokványalt ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), a Beszedések Egységes Szabályait ("Uniform Rules for ',,', Collections"), a Szerződéses Garancíák Egységes Szabályait ("Uniform Rules for Contract Guarantees") és a Garanciák Egységes Szabályaít ("Uniform Rules for Demand Guarantees") (a továbbiakban együttesen: "J CC előírások"). 28. Pénzforgalmi számla jelenti azt a Fizetési számlát, amelyet a Számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolitása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. 29. "Ptl" jelenti a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tőrvényt. 30. "Pmt" jelenti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tőrvényt. 31. "Referencíaadat" jelent bármely olyan adatot, ideértve a nyilvántartott személyazonosító adatait is, amelyet a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás a Hpt alapján kezelhet. 32. "Referenciaadat-szolgáltató" jelenti a Hpt. 3. (1) bekezdésének b)-c), illetve ej-t) ponljában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézményt, a Diákhitel Központot, a kizárólag garanciavállalássai, illetőleg készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személyt, (Bszt.) értelmében a befektetési hitel nyújtására engedéllyel rendelkező, illetőleg értékpapír-kölcsőnzést végző befektetésí vállalkozás,. Jelen ÁÜF szempontjából: a Bank. UniCredit Bank Hungary Zrt.. H Budapest Telefon: (+36 1) Telefax: (+36 II ~.unicreditbank.hu 7 / 90

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYEK LEJÁRAT ELŐTTI - TŐZSDÉN KÍVÜLI OTC ÜGYLET KERETÉBEN TÖRTÉNŐ - MÁSODPIACI VISSZAVÁSÁRLÁSÁHOZ Budapest, 2009. március 11. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig

KONDÍCIÓS LISTA. Hatályos: 2013. január 1-től visszavonásig I. Átutalások Kimenő forint, illetve deviza átutalások díja 0,15%, min. HUF 1.500, Ha az Ügyfél harmadik fél javára szóló átutalási max. HUF 10.000 megbízást ad. II. Okmányos műveletek Export okmányos

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ

HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ HIRDETMÉNY ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. ( Szervező ) I. Hirdetmény ÜGYFELET AJÁNLOK SZÁMLANYITÁSI AKCIÓJÁHOZ Az Akció időtartama: 2015.11.10-től 2016.07.18-ig UniCredit Ügyfelet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére

Kondíciós lista. Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A kölcsön feltételei: 1. Fizetési 1 és óvadéki vagy értékpapír számla

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.03.20 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 3.500.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

Kondíciós lista. HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan magánszemélyek részére 1. A hitelkeret feltételei: 1. Fizetési

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben