BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 12 NITRO hígító Kiállítás dátuma: Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: NITRO hígító Termék kód: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Legfontosabb felhasználás: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: Felelős személy: Gyártó: Felelős személy: 1.4. Sürgősségi telefonszám Termékek fogyasztói felhasználásra- ipari és lakossági felhasználásrahigítók A termék használata a fogyasztói és professzionális felhasználásra. Helios-Pannónia Kft., Nagysándor József út hrsz / Szolnok, Hungary Tel./Fax: 06-56/ , 06-56/ , 06-56/ , 06-56/ Görög Tibor, HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo Domžale, Slovenija T F Matija Podobnik, Telefon: ETTSZ 1097 Budapest,Nagyvárad tér 2. Tel Díjmentesen hívható ZÖLD SZÁM 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Veszélyességi kategória Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1 Tűzveszélyes folyadékok 2 Bőrmarás/bőrirritáció 2 Reprodukciós toxicitás2 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3 A vízi környezetre veszélyes - krónikus, 3. Aspirációs veszély, 1. Osztályozás (EU 1999/45) Egészség R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R63 A születendő gyermeket károsíthatja. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása)

2 Felülvizsgálat sz: 6 2 / 12 Környezet Fizikai-kémiai 2.2. Címkézési elemek Címkézés (EU 1999/45) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R11 Tűzveszélyes. Egészség Környezet Fizikai-kémiai Xn F Ártalmas / Tűzveszélyes Tartalmaz: toluol R 11 Tűzveszélyes. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használatára külön utasítás szükséges. EU 1272/2008: Figyelmeztetés Tartalmaz: Veszély mondatok (Hmondatok) Veszély toluol H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 - Bőrirritáló hatású. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

3 Felülvizsgálat sz: 6 3 / 12 Biztonsági utasítások: 2.3. Egyéb veszélyek H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P331 - TILOS hánytatni. P501 - Az edény tartalmát / a tartályt a jogosult rendelkezésére szervezet. A termék tartalmaz szerves oldószereket. A keverék meghatározása az 1907/2006. EGK (REACH) rendelet PBT anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII. mellékletnek megfelelően: Nem alkalmazható. P: (perzisztens) : nem B: (bioakkumulatív): nem T: (mérgező): nem A keverék meghatározása az 1907/2006. EK (REACH) rendelet vpbt anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII. mellékletnek megfelelően: Nem alkalmazható. vp: (nagyon perzisztens) : nem vb: (nagyon bioakkumulatív): nem 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Kémiai összetétel: szerves oldószerek keveréke Kémiai megnevezés Koncentráció [súly %] CAS EINECS EU INDEX REACH reg.no. aceton toluol Szénhidrogén, C6-C7, izoparaffin, ciklikus, <5% n-hexán n-butil acetát 2, Osztályozás (EU 1999/45/EK) F; R11 Xi; R36 R66 R67 Xn; R63 Xn; R48/20 Xn; R65 Xi; R38 R67 F; R11 N; R51/53 F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 R10 R66 Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit.2; H319 STOT egy. 3; H336 EUH066 Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit. 2; H315 Repr. 2; H361 D STOT egy. 3; H336 STOT ism. 2; H373 Asp. vesz. 1, H 304 Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit. 2; H315 STOT egy. 3; H336 Asp. vesz. 1, H 304 Vízi, krónikus 2, H 411 Tűzv. foly. 3; H226 STOT egy. 3; H336

4 Felülvizsgálat sz: 6 4 / butanol 2, R67 R10 Xn; R22 Xi; R37/38 Xi; R41 R67 EUH066 Tűzv. foly. 3; H226 Akut tox. 4; H302 Bőrirrit. 2; H315 Szemkár. 1; H318 STOT egy. 3; H335,H336 Megjegyzések: Ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végző szervek kérelmére készek vagyunk a pontos összetételt megadni. Az összetevőkre vonatkozó R-mondatok szövege a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén: Szemmel való érintkezés esetén: Lenyelés esetén: Vigye a sérültet tiszta levegőre, tegye pihenőhelyzetbe. Ha légzési problémák lépnek föl, biztosítson mesterséges lélegeztetést. Szédülés, fejfájás és hányinger esetén, vigye a sérültet kórházba oldalfekvésben, és biztosítsa a légutak átjárhatóságát. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót. Tiszta ujjakkal nyissa szét a szemhéjakat, és vízzel (közepes és langyos vízsugárral) mossa ki a szemet. Közben forgassa a szemét, hogy a víz a szem minden részét elérje. Ha a szeme könnyezik, forduljon orvoshoz. Evésre nem alkalmas. A száját öblítse ki vízzel. Nem szabad hánytatni. Akadályozzuk meg a termék tüdőbe jutását. Forduljon orvoshoz. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Tűzoltó anyagok: ALKALMAS: Hab, por, szén-dioxid, inert gáz vagy INERGEN FM 200 (tűzoltás kezdeti fázisában, vízköd. ALKALMATLAN: vízsugár, kivéve ha a vízpermetet KIZÁRÓLAG a gyúlékony termékeket tartalmazó konténerek hűtésére használják. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást: nyílt lángot, égő cigarettát, szikrázó szerszámokat és felszereléseket. A csomagolóburkolatot lezárni. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást: nyílt láng, égő cigaretta, szerszámok és felszerelések szikrázása. A csomagolóburkolatot lezárni. Nem alkalmazható oltóanyag: Nyílt vízsugár 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A tűzoltás specifikus módszerei: 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltók védelmét szolgáló A tűzoltást szélirányban kell végezni. A terméket tartalmazó, nem égő edényzetet vízpermettel hűteni, megakadályozni a termék kiömlését és biztonságos helyre helyezni. Fennáll a lehetősége annak, hogy a tűz során a szervezetre káros gázok és sűrű füst keletkezik. Javasoljuk "A" szűrővel bélelt védőmaszk használatát. Sűrített levegős, független tűzoltó készülék, teljes tűzoltó felszerelés a

5 Felülvizsgálat sz: 6 5 / 12 speciális felszerelés: test védelmére. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések: El kell távolítani a gyújtóforrásokat (láng, égő cigaretta, szikrázás stb). A légzőszerveket védeni kell a gőzök belégzésétől. Gondoskodni kell az alapos szellőztetésről. Meg kell akadályozni élővizekbe, víztározókba, pincékbe, barlangokba vagy csatornába jutását. Meg kell akadályozni élővizekbe, víztározókba, pincékbe, barlangokba vagy csatornába jutását valamint a gőzök zárt helyiségben való felgyülemlését A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek: A kiömlöttt anyagot földdel, homokkal vagy egyéb neddvszívó anyaggal kell abszorbeálni. A hulladékok eltávolítását meghatalmazott hulladékanyag-gyűjtőre kell bízni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Személyi óvintézkedések: Biztonságos vonatkozó tanácsok: kezelésre Felhasználáskor a termék gőzei gyúlékony/robbanékony keveréket képezhetnek az illóanyag és a levegő keveredésével. Szivattyúzáskor sztatikus elektromosság jöhet létre. A sztatikus elektromos kisülés tüzet okozhat. Nagyobb mennyiség átöntésekor gondoskodni kell a teljes felszerelés földeléséről és az átvezetőképesség biztosításáról. Kerülni kell a sugárzó testekkel való érintkezést, szikrázástól, lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani. A termék kezelése közben ne dohányozzon, ne igyon vagy egyen. Nem szabad belélegezni, kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Viseljen pamut védőruhát vagy overált, nitril gumi kesztyűt és oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Műszaki intézkedések és feltételek: 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Csomagolóanyagok: MEGFELELŐ: Az edényzet jól lezárva, hűvös, szellőztetett helyen tartandó. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. NEM MEGFELELŐ: Tárolása vegyi anyagokkal közös helyiségben (oxidánsok, savak) tüzet okozhat. A tárolás helyén nem szabad szikrázást okozó szerszámot vagy gépet használni. AJÁNLOTT: Használjon fém-védett csomagolást. NEM ALKALMAS: hosszútávú tárolásra nem használható butil-, nitril és természetes gumi. Mivel robbanásveszélyes gőzök képződhetnek... Az üres csomagoló anyag vágásához ne használjon szikrát okozó eszközöket.

6 Felülvizsgálat sz: 6 6 / 12 Tárolási osztály: 3A 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nincs elérhető különleges információ Expozíciós határértékek A 25/2000. (IX.30.)EüM-SzCsM együttes rendelet 7. (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK ( munkahelyi levegőben megengedett határérték) A veszélyes anyag megnevezése CAS sz. CK-érték (mg/m3) Biológiai határértéke k aceton * BEM határérték (mg/g) kreatinin toluol b,i n-butil acetát i,sz, I. 1-butanol Jellemző tulajdonság, hivatkozás ÁK: a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentráció CK: megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegő szennyezettség egy műszakon belül b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; sz: túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken túlérzékenységen alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson 8.2. Az expozíció ellenőrzése Légzésvédelem: A határértéket meghaladó töménység esetén kötelező az "A" típúsú szűrővel bélelt arcvédő használata. Ha a levegő oxigéntartalma a műhelyben 17 % alá csökken, nyitott, kör alakú, sűrített levegő beáramlására alkalmas légzőkészüléket kell használni.. Kéz védelme: Az anyaggal való többszöri érintkezés esetén nitrilgumiból készült, 0,40 mm vastagságú védőkesztyűt, a cseppekkel való érintkezéskor (kisebb érintkezés) pedig 0,11 mm vastagságú nitrilgumiból készült védókesztyűt kell viselni. Szemvédelem: Bőr védelme: A levegőben lévő kisebb töménység esetén védőszemüveget, magasabb töménység esetén pedig teljes arcot lefedő arcvédőt kell viselni. Normális feltételek esetén pamutból készült ruházatot és megfelelő lábbelit kell viselni. Abban az esetben, ha nagy a leöntés lehetősége, vegyi anyagokkal szemben ellenálló ruházatot és lábbelit kell viselni (PVC, gumi).

7 Felülvizsgálat sz: 6 7 / SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: Szín: Illat: ph: Folyadék Színtelen Szerves kötőanyagokra jellemző. N.A. Forráspont: 56 C; aceton ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján Lobbanáspont: 5 ( C); ISO 3679:2004, zárt doboz Gyulladáspont: 370 C; n-butil acetát ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján Sűrűség (kg/l): 0.8 ISO 2811 Viszkozitás: Alsó robbanási hatérérték(vol. %): Felső határérték(vol.%): robbanási DIN4 20 C s 1,2 Gőznyomás (Pa/20oC): aceton 9.2. Egyéb információk Szárazanyagtartalom (ut. %): Vízben való oldódás: Illékony szerves oldószerek (kg / kg termékek tekintetében az EU ): Összes szerves szén (kg / kg termék illékony fázis): 13 ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján N.A. Oldhatatlan 0,98 0, SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség: Kémiai stabilitás Stabilitás: A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes körülmények: Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények: Nem összeférhető anyagok Összeférhetetlenség: Stabil ha az utasításoknak megfelelően használják. A termék normális felhasználás és tárolás esetén stabil. Nyílt láng vagy veszélyes anyagok jelenléte. A terméket tartsuk távol hőtől, szikrától, lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Nem áll rendelkezésre adat. A termék a legtöbb anyaggal nem lép reakcióba és nem vegyíthető, kivéve a szélsőséges oxidánsokat. Eredeti csomagolóburkolatban tartandó.

8 Felülvizsgálat sz: 6 8 / Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre adat. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás és az akut toxicitás értékelése: ORÁLIS DERMÁLIS mg/kg Nem áll rendelkezésre adat. INHALÁCIÓS Nem áll rendelkezésre adat. Módszer: Számítási módszer Akut hatások: Irritáció: Bőr: Szem: Légutak: Hiperérzékenység: Bőr: Szem: Krónikus hatások: Ismételt expozíció hatásai: Igen. Igen. Igen, érzékenyebb egyéneknél. Nincs adat ismert. Nincs hatása. A termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A születendő gyermeket károsíthatja. Terhes nők ne használják a terméket! 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ökotoxicitás összetevőkre vonatkozó adatok: A termék összetevői, amelyek károsak a halakra és a vízi környezetben. Kémiai megnevezés CAS sz. Ökotoxicitás konc. aceton LC50 vizes közegre halak > 1000 mg/l LC50 vizes közegre Daphnia > 1000 mg/l LC50 vizes közegre baktériumok > 1000 mg/l toluol ND n-butil acetát EC 50, 48 h: Daphnia = 44 mg/l LC50 (96 h) vizes közegre Primephales minnows, flow test, OECD 203 Test Guidance = 18 mg/l NOEC: Desmodesmus subspicatus, development rate > 200 mg/l EC 50, 72 h: Desmodesmus subspicatus, development rate = 647,7 mg/l IC50_40 Tetrahymena pyriformis = 356 mg/l 1-butanol LC50 vizes közegre halak > 1000 mg/l LC50 vizes közegre Daphnia > 1000 mg/l LC50 vizes közegre baktériumok > 1000 mg/l

9 Felülvizsgálat sz: 6 9 / Perzisztencia és lebonthatóság Biodegradáció: Bioakkumulációs képesség Biokoncentráció: A talajban való mobilitás Mobilitás Nem áll rendelkezésre adat. Nem áll rendelkezésre adat. Nincs adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT és vpvb: Egyéb káros hatások Ökotoxicitás összetevőkre vonatkozó adatok: Nem áll rendelkezésre adat. Az összetevők besorolása alapján a terméknek lehet környezetkárosító hatása. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben éa a 16/2001. KöM rendeletben foglaltak szerint Hulladékkezelési módszerek Termék: A termékkel kapcsolatban keletkező és felhasználhatatlan maradékkal vagy hulladékkal a különleges és veszélyes hulladékok kezeléséről szóló előírások szerint kell eljárni (dir.91/689/eec, dir. 2000/532/EC). EWC kód: A hulladék veszélyes tulajdonsága: H5; H3-A Csomagolás: Ajánlott eltávolítási módszer: a maradékok és a hulladékanyagok magas hőmérsekleten történő elégetése ellenőrzött feltételek mellett, illetve a veszélyes anyagok tárolására kijelölt szeméttelepre való elszállítás. Amennyiben a fémgöngyöleg felújítása és ismételt felhasználása gazdaságosan nem megoldható, újrahasznosítása elsősorban a vasiparban történik, vagy pedig az erre kijelölt szeméttelepre kell szállítani (94/62/EK rendelet, 1999/177/EK rendelet). 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Közúti/vasúti szállítás ADR/RID: UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke:

10 Felülvizsgálat sz: 6 10 / 12 Veszélyességi szám: 33 Alagút korlátozási kód (D/E) Korlátozott mennyiség csomagok: belső: = <5 egység, a külső: = <30 egység Szállítás tengeren- IMDG: UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke: Lobbanáspont: 5 Útmutató a sürgősségi EmS: F-E, S-E Tengeri szennyezőanyag: Nincs Szállítás légi úton ( IATA ): UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke:

11 Felülvizsgálat sz: 6 11 / SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Ez a biztonsági adatlap a vegyi anyagokra vonatkozó átfogó jogszabállyal - REACH rendelettel, a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP / GHS) rendelettel összhangban készült Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról, az Európai Parlament és Tanács többszörösen módosított 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról. 16. SZAKASZ: Egyéb információk ELŐZMÉNYEK UTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA FELÜLVIZSGÁL FEJEZETEK ; 9; A 3. fejezetben található R és H mondatok leírása: R 11 Tűzveszélyes. R 36 Szemizgató hatású. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R 38 Bőrizgató hatású. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 22 Lenyelve ártalmas. R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

12 Felülvizsgálat sz: 6 12 / 12 H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 - Bőrirritáló hatású. H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 - Lenyelve ártalmas. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H335 - Légúti irritációt okozhat. FIGYELEM! A jelen Biztonsági adatlapban szereplő leírások, adatok és információk abban a meggyőződésben születtek ugyan, hogy pontosak, ennek ellenére csak útmutatásnak tekintendők. Miután az anyagok feldolgozását/kezelését igen sok tény befolyásolja, azt ajánljuk, hogy felhasználás előtt külön vizsgálják meg, mennyiben igazodik a termék az önök feltételeihez és céljaihoz. Nem szolgálhatunk ugyanis semmiféle jótállással, hogy a termékről közölt adatok mindenben igazodnak az önök külön igényeihez és elvárásaihoz. A jelen Biztonsági adatlapban közzétett leírásaink, információink és adataink ugyanakkor semmiképp sem vehetők eladási kínálatunk és eladási feltételeink alkotó részének. A Biztonsági adatlapot ingyen bocsátjuk az Önök rendelkezésére. A termék (Biztonságtechnikai adatlapban rögzítettekkel ellentétes), szakszerűtlen használata, illetve a használati útmutató be nem tartása esetén a felmerülő problémákért Cégünk nem vállal felelősséget.

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 TESSAROL hígító Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2014-8-22 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Felülvizsgálat sz: 6 2 / 10 SPEKTRA mély impregnáló Felülvizsgálat dátuma: 2016-1-11

Felülvizsgálat sz: 6 2 / 10 SPEKTRA mély impregnáló Felülvizsgálat dátuma: 2016-1-11 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 SPEKTRA mély impregnáló Felülvizsgálat sz:6/ 9 Első felülvizsgálat ideje: 10-06-10 Felülvizsgálat dátuma:11-01-16 Nyomtatás dátuma:11-01-16 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL zománcfesték Felülvizsgálat sz:6/ 12 Első felülvizsgálat ideje: 30-11-10 Felülvizsgálat dátuma:25-08-15 Nyomtatás dátuma:10-09-15 1.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 BORI lakk lazúr UV EXTRA színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2010-10-01 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2015-5-21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezhez Kiállítás dátuma: 2011-9-21 Felülvizsgálat sz:5 Felülvizsgálat dátuma:2014-11-20 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 SPEKTRA durva ragasztó hungarocell lapok ragasztására és Kiállítás dátuma: 2010-6-09 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2014-1-16 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 7 SPEKTRA Easy2Clean Kiállítás dátuma: 2012814 Felülvizsgálat sz:4 Felülvizsgálat dátuma:20131127 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 SPEKTRA thermo ragaszótapasz Kiállítás dátuma: 2010-6-09 Felülvizsgálat sz:5 Felülvizsgálat dátuma:2014-1-16 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 SPEKTRA 2K epoxi betonfesték komponens B Kiállítás dátuma: 2012-10-04 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL vas alapozófesték Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2014-6-17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 9 SPEKTRA antinikotinos festék Kiállítás dátuma: 2012-9-12 Felülvizsgálat sz:9 Felülvizsgálat dátuma:2015-3-04 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 SPEKTRA penészgátló Kiállítás dátuma: 2007-8-29 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2015-5-13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 7 SPEKTRA DOMFLOK lapocskák Kiállítás dátuma: 2010802 Felülvizsgálat sz:4 Felülvizsgálat dátuma:2012702 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 SPEKTRA univerzális alapozó bevonat Kiállítás dátuma: 2010-7-12 Felülvizsgálat sz:4 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 SPEKTRA beltéri falfesték Kiállítás dátuma: 2007-8-29 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2013-11-27 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL univerzális alapozófesték fehér Kiállítás dátuma: 2010-6-09 Felülvizsgálat sz:3 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BORI vékonyrétegű biocid lazúr színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19

BORI vékonyrétegű biocid lazúr színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 BORI vékonyrétegű biocid lazúr színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 SPEKTRA konyha- és fürdőszobafesték Kiállítás dátuma: 2012-9-12 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2013-11-27 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 BORI vékonyrétegű lazúr Kiállítás dátuma: 2005-12-01 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-20 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 10 BORI vékonyrétegű lazúr Felülvizsgálat sz:10/ 19 Első felülvizsgálat ideje: 01-12-05 Felülvizsgálat dátuma:18-01-16 Nyomtatás dátuma:18-01-16

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 9 BORI lakk lazúr UV EXTRA színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2010-10-01 Felülvizsgálat sz:4 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint FG629-368 Wet N Black 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG629-368 Wet N Black 1.2. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 9 TESSAROL akril fa alapozófesték Kiállítás dátuma: 2009-2-10 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2015-3-13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL radiátor zománcfesték fehér Felülvizsgálat sz:10/ 11 First Revision Date: 12-09-12 Felülvizsgálat dátuma:17-07-15 Nyomtatás dátuma:17-07-15

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 SPEKTRA mély impregnáló Kiállítás dátuma: 2010-6-10 Felülvizsgálat sz:4 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 12 HELIODUR kombinált lakk Kiállítás dátuma: 2012-10-17 Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma:2015-6-03 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121

BIZTONSÁGI ADATLAP. 113.m602.121 BIZTONSÁGI ADATLAP 113.m62.121 1 of 5 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék neve Vállalat 113.m62.121 CMS Sarl 2 Les Longées R.N. 89 3323 ABZAC FRANCE info@cmsapplications.com

Részletesebben

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Legfontosabb felhasználás:

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Legfontosabb felhasználás: BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerin t Nyomtatás dátuma: 16.09.2015 A Belinka kültéri faolaj Oldal 1 / 8 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/200/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 SPEKTRA DOMFLOK lakk matt Felülvizsgálat sz:11/ 2 Első felülvizsgálat ideje: 18-02-14 Felülvizsgálat dátuma:22-01-16 Nyomtatás dátuma:22-01-16

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma padlófelmosó Készült az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rendelet szerint 5. 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi név: Dalma padlófelmosó 1.2. A termék felhasználása: Kő, linóleum padló felmosására 1.3.Gyártó és forgalmazó Satina Gold Kozmetikai Kft Kft. Cím: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő

MESTER Zsindely Ragasztó és Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22.

BÁBOLNA BIOENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML. szúnyoglárvairtó koncentrátum. Kiadás dátuma: 2013.05.22. ENVIRONMENTAL CENTRE LTD. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN 50 LML szúnyoglárvairtó koncentrátum Kiadás dátuma: 2013.05.22. Verzió: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: súrolópor 1.2.Gyártó, forgalmazó cég: Cím: Telefon:Fax: +36/62-242-238 1.3.Sürgősségi telefon: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján.

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 91/155 EGK Irányelv és a 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján. A kiállítás kelte: 2006. június 7. Felülvizsgálva: 2008. augusztus

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Kiállítás dátuma: 2011.02.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék megnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT DARÁZSIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó: rovarirtó aeroszol

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

ORION Élelmiszermoly Szalag 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ORION Élelmiszermoly Szalag 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ORION Élelmiszermoly Szalag 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.02.12. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): ORION Élelmiszermoly

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 2012.április 17. Felülvizsgálat dátuma 2014. 12. 17. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Kvarchomok Cat No. 370940000;

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 22/11/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7707 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 BORI vékonyrétegű biocid lazúr színtelen 1 Kiállítás dátuma: 2006-1-23 Felülvizsgálat sz:7 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 8 DEKOHEL színező paszta 00-27 Felülvizsgálat sz:5/ 9 Első felülvizsgálat ideje: 19-01-11 Felülvizsgálat dátuma:08-12-16 Nyomtatás dátuma:08-12-16

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CBR_1038017-1038018 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve 1038018 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. L2065 Silica Standard Solution Oldal 1 tól/től 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend.

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma aktív mosógél Készült 2013 okt. 11.én az 1907/2006 EK /REACH/ és az 1272/2008 EK rend. 1 1. Termék neve 1.1.Termékazonosító 1.2. Felhasználás: Textilanyag mosásra 1.3.Gyártó/Forgalmazó cég: Satina Gold Kft Cím: 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 Tel/Fax: 62/241-139 1.4. Veszély esetén

Részletesebben

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER

COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B TETŰIRTÓ POROZÓSZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: használatra kész, ember

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT CSÓTÁNY- ÉS HANGYAIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE A készítmény típusa: A készítmény megnevezése: Gyártó és forgalmazó:

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve

BIZTONSÁGI ADATLAP CEMOLKER KFT. 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA. Kibocsátás dátuma. 1.1 Termékazonosító Termék neve CEMOLKER KFT. BIZTONSÁGI ADATLAP Kibocsátás dátuma 18-jún.-2009 Felülvizsgálat dátuma 2014.12.02. Felülvizsgálási szám 2 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék neve Ioncserélt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 107/2006/EK, 31. cikk szerint FG6745-31Clarifying Compound 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve FG6745-31Clarifying Compound

Részletesebben

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

REACH: R- és S-mondatok. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: REACH: R- és S-mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: R 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes R 2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást R 3 Ütés, súrlódás,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer

BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP COOPEX-B tetűirtó porozószer Készítés dátuma: 2012. 10. 29. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Készítés dátuma 23.09.2011 Nyomtatás Dátuma 23.09.2011 Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 7 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Anyag-szám : 1180538 Márkanév : 19 64006-D H 64006 MIXING WHITE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA METATOX Peszticid Gyártó és Forgalmazó Kft. Tel/fax: 36-66/371-168 E-mail cím: info@metatox.hu BIZTONSÁGI ADATLAP NOVOPED tetűirtó hajszesz 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/-VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 907/2006/EK, 3. cikk szerint. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása.. Termékazonosító Termék neve.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 2. ÖSSZETÉTEL BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT B HANGYAIRTÓ POROZÓ 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: A készítmény megnevezése:

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett eljárás - Belégzés: Normál körülmények között nem veszélyhelyzet. Oldal: 1/5 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás Kereskedelmi megnevezés: A termék típusa: Használat: Cég azonosító: RHEOBOR műtrágya. Mezőgazdasági. Rosier SA Route de Grandmetz 11a, B-7911

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT-B LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL csónaklakk Kiállítás dátuma: 2012-9-12 Felülvizsgálat sz:3 Felülvizsgálat dátuma:2012-11-19 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS)

PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT SZÚNYOG ÉS KULLANCS RIASZTÓ AEROSZOL (PUMPÁS) 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 11 TESSAROL Alu bronz 400 C Felülvizsgálat sz:10/ 18 Első felülvizsgálat ideje: 23-01-06 Felülvizsgálat dátuma:15-04-16 Nyomtatás dátuma:15-04-16

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3.

H Hódmezõvásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2008.04.16 Oldal:1/5 Verzió: 2 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Monolite Trade Kft. Cím: 6800 Hódmezõvásárhely, Garzó Imre utca 3. Telefon: 62/ 241-239 Fax: 62/ 242-238

Részletesebben