BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006/EK rendelet szerint 1 / 12 NITRO hígító Kiállítás dátuma: Felülvizsgálat sz:6 Felülvizsgálat dátuma: SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: NITRO hígító Termék kód: Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Legfontosabb felhasználás: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Szállító: Felelős személy: Gyártó: Felelős személy: 1.4. Sürgősségi telefonszám Termékek fogyasztói felhasználásra- ipari és lakossági felhasználásrahigítók A termék használata a fogyasztói és professzionális felhasználásra. Helios-Pannónia Kft., Nagysándor József út hrsz / Szolnok, Hungary Tel./Fax: 06-56/ , 06-56/ , 06-56/ , 06-56/ Görög Tibor, HELIOS TBLUS d.o.o. Količevo Domžale, Slovenija T F Matija Podobnik, Telefon: ETTSZ 1097 Budapest,Nagyvárad tér 2. Tel Díjmentesen hívható ZÖLD SZÁM 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint Veszélyességi kategória Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1 Tűzveszélyes folyadékok 2 Bőrmarás/bőrirritáció 2 Reprodukciós toxicitás2 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció 2 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció 3 A vízi környezetre veszélyes - krónikus, 3. Aspirációs veszély, 1. Osztályozás (EU 1999/45) Egészség R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R63 A születendő gyermeket károsíthatja. R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása)

2 Felülvizsgálat sz: 6 2 / 12 Környezet Fizikai-kémiai 2.2. Címkézési elemek Címkézés (EU 1999/45) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R11 Tűzveszélyes. Egészség Környezet Fizikai-kémiai Xn F Ártalmas / Tűzveszélyes Tartalmaz: toluol R 11 Tűzveszélyes. R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható. S 53 Kerülni kell az expozíciót, - használatára külön utasítás szükséges. EU 1272/2008: Figyelmeztetés Tartalmaz: Veszély mondatok (Hmondatok) Veszély toluol H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 - Bőrirritáló hatású. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

3 Felülvizsgálat sz: 6 3 / 12 Biztonsági utasítások: 2.3. Egyéb veszélyek H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P331 - TILOS hánytatni. P501 - Az edény tartalmát / a tartályt a jogosult rendelkezésére szervezet. A termék tartalmaz szerves oldószereket. A keverék meghatározása az 1907/2006. EGK (REACH) rendelet PBT anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII. mellékletnek megfelelően: Nem alkalmazható. P: (perzisztens) : nem B: (bioakkumulatív): nem T: (mérgező): nem A keverék meghatározása az 1907/2006. EK (REACH) rendelet vpbt anyagok azonosítási kritériumairól szóló XIII. mellékletnek megfelelően: Nem alkalmazható. vp: (nagyon perzisztens) : nem vb: (nagyon bioakkumulatív): nem 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 3.2. Keverékek Kémiai összetétel: szerves oldószerek keveréke Kémiai megnevezés Koncentráció [súly %] CAS EINECS EU INDEX REACH reg.no. aceton toluol Szénhidrogén, C6-C7, izoparaffin, ciklikus, <5% n-hexán n-butil acetát 2, Osztályozás (EU 1999/45/EK) F; R11 Xi; R36 R66 R67 Xn; R63 Xn; R48/20 Xn; R65 Xi; R38 R67 F; R11 N; R51/53 F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 R10 R66 Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit.2; H319 STOT egy. 3; H336 EUH066 Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit. 2; H315 Repr. 2; H361 D STOT egy. 3; H336 STOT ism. 2; H373 Asp. vesz. 1, H 304 Tűzv. foly 2; H225 Bőrirrit. 2; H315 STOT egy. 3; H336 Asp. vesz. 1, H 304 Vízi, krónikus 2, H 411 Tűzv. foly. 3; H226 STOT egy. 3; H336

4 Felülvizsgálat sz: 6 4 / butanol 2, R67 R10 Xn; R22 Xi; R37/38 Xi; R41 R67 EUH066 Tűzv. foly. 3; H226 Akut tox. 4; H302 Bőrirrit. 2; H315 Szemkár. 1; H318 STOT egy. 3; H335,H336 Megjegyzések: Ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végző szervek kérelmére készek vagyunk a pontos összetételt megadni. Az összetevőkre vonatkozó R-mondatok szövege a 16. szakaszban. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén: Szemmel való érintkezés esetén: Lenyelés esetén: Vigye a sérültet tiszta levegőre, tegye pihenőhelyzetbe. Ha légzési problémák lépnek föl, biztosítson mesterséges lélegeztetést. Szédülés, fejfájás és hányinger esetén, vigye a sérültet kórházba oldalfekvésben, és biztosítsa a légutak átjárhatóságát. Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ne használjon szerves oldószert vagy hígítót. Tiszta ujjakkal nyissa szét a szemhéjakat, és vízzel (közepes és langyos vízsugárral) mossa ki a szemet. Közben forgassa a szemét, hogy a víz a szem minden részét elérje. Ha a szeme könnyezik, forduljon orvoshoz. Evésre nem alkalmas. A száját öblítse ki vízzel. Nem szabad hánytatni. Akadályozzuk meg a termék tüdőbe jutását. Forduljon orvoshoz. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Tűzoltó anyagok: ALKALMAS: Hab, por, szén-dioxid, inert gáz vagy INERGEN FM 200 (tűzoltás kezdeti fázisában, vízköd. ALKALMATLAN: vízsugár, kivéve ha a vízpermetet KIZÁRÓLAG a gyúlékony termékeket tartalmazó konténerek hűtésére használják. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást: nyílt lángot, égő cigarettát, szikrázó szerszámokat és felszereléseket. A csomagolóburkolatot lezárni. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást: nyílt láng, égő cigaretta, szerszámok és felszerelések szikrázása. A csomagolóburkolatot lezárni. Nem alkalmazható oltóanyag: Nyílt vízsugár 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek A tűzoltás specifikus módszerei: 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzoltók védelmét szolgáló A tűzoltást szélirányban kell végezni. A terméket tartalmazó, nem égő edényzetet vízpermettel hűteni, megakadályozni a termék kiömlését és biztonságos helyre helyezni. Fennáll a lehetősége annak, hogy a tűz során a szervezetre káros gázok és sűrű füst keletkezik. Javasoljuk "A" szűrővel bélelt védőmaszk használatát. Sűrített levegős, független tűzoltó készülék, teljes tűzoltó felszerelés a

5 Felülvizsgálat sz: 6 5 / 12 speciális felszerelés: test védelmére. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések: 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések: El kell távolítani a gyújtóforrásokat (láng, égő cigaretta, szikrázás stb). A légzőszerveket védeni kell a gőzök belégzésétől. Gondoskodni kell az alapos szellőztetésről. Meg kell akadályozni élővizekbe, víztározókba, pincékbe, barlangokba vagy csatornába jutását. Meg kell akadályozni élővizekbe, víztározókba, pincékbe, barlangokba vagy csatornába jutását valamint a gőzök zárt helyiségben való felgyülemlését A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Tisztítási módszerek: A kiömlöttt anyagot földdel, homokkal vagy egyéb neddvszívó anyaggal kell abszorbeálni. A hulladékok eltávolítását meghatalmazott hulladékanyag-gyűjtőre kell bízni. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Személyi óvintézkedések: Biztonságos vonatkozó tanácsok: kezelésre Felhasználáskor a termék gőzei gyúlékony/robbanékony keveréket képezhetnek az illóanyag és a levegő keveredésével. Szivattyúzáskor sztatikus elektromosság jöhet létre. A sztatikus elektromos kisülés tüzet okozhat. Nagyobb mennyiség átöntésekor gondoskodni kell a teljes felszerelés földeléséről és az átvezetőképesség biztosításáról. Kerülni kell a sugárzó testekkel való érintkezést, szikrázástól, lángtól és gyújtóforrástól távol kell tartani. A termék kezelése közben ne dohányozzon, ne igyon vagy egyen. Nem szabad belélegezni, kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Viseljen pamut védőruhát vagy overált, nitril gumi kesztyűt és oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Műszaki intézkedések és feltételek: 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Csomagolóanyagok: MEGFELELŐ: Az edényzet jól lezárva, hűvös, szellőztetett helyen tartandó. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. NEM MEGFELELŐ: Tárolása vegyi anyagokkal közös helyiségben (oxidánsok, savak) tüzet okozhat. A tárolás helyén nem szabad szikrázást okozó szerszámot vagy gépet használni. AJÁNLOTT: Használjon fém-védett csomagolást. NEM ALKALMAS: hosszútávú tárolásra nem használható butil-, nitril és természetes gumi. Mivel robbanásveszélyes gőzök képződhetnek... Az üres csomagoló anyag vágásához ne használjon szikrát okozó eszközöket.

6 Felülvizsgálat sz: 6 6 / 12 Tárolási osztály: 3A 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Nincs elérhető különleges információ Expozíciós határértékek A 25/2000. (IX.30.)EüM-SzCsM együttes rendelet 7. (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK ( munkahelyi levegőben megengedett határérték) A veszélyes anyag megnevezése CAS sz. CK-érték (mg/m3) Biológiai határértéke k aceton * BEM határérték (mg/g) kreatinin toluol b,i n-butil acetát i,sz, I. 1-butanol Jellemző tulajdonság, hivatkozás ÁK: a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentráció CK: megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegő szennyezettség egy műszakon belül b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe; sz: túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag (az anyagra érzékeny egyéneken túlérzékenységen alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést okozhat); i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson 8.2. Az expozíció ellenőrzése Légzésvédelem: A határértéket meghaladó töménység esetén kötelező az "A" típúsú szűrővel bélelt arcvédő használata. Ha a levegő oxigéntartalma a műhelyben 17 % alá csökken, nyitott, kör alakú, sűrített levegő beáramlására alkalmas légzőkészüléket kell használni.. Kéz védelme: Az anyaggal való többszöri érintkezés esetén nitrilgumiból készült, 0,40 mm vastagságú védőkesztyűt, a cseppekkel való érintkezéskor (kisebb érintkezés) pedig 0,11 mm vastagságú nitrilgumiból készült védókesztyűt kell viselni. Szemvédelem: Bőr védelme: A levegőben lévő kisebb töménység esetén védőszemüveget, magasabb töménység esetén pedig teljes arcot lefedő arcvédőt kell viselni. Normális feltételek esetén pamutból készült ruházatot és megfelelő lábbelit kell viselni. Abban az esetben, ha nagy a leöntés lehetősége, vegyi anyagokkal szemben ellenálló ruházatot és lábbelit kell viselni (PVC, gumi).

7 Felülvizsgálat sz: 6 7 / SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: Szín: Illat: ph: Folyadék Színtelen Szerves kötőanyagokra jellemző. N.A. Forráspont: 56 C; aceton ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján Lobbanáspont: 5 ( C); ISO 3679:2004, zárt doboz Gyulladáspont: 370 C; n-butil acetát ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján Sűrűség (kg/l): 0.8 ISO 2811 Viszkozitás: Alsó robbanási hatérérték(vol. %): Felső határérték(vol.%): robbanási DIN4 20 C s 1,2 Gőznyomás (Pa/20oC): aceton 9.2. Egyéb információk Szárazanyagtartalom (ut. %): Vízben való oldódás: Illékony szerves oldószerek (kg / kg termékek tekintetében az EU ): Összes szerves szén (kg / kg termék illékony fázis): 13 ; számítási módszer a komponensek/összetevők adatai alapján N.A. Oldhatatlan 0,98 0, SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Reakciókészség: Kémiai stabilitás Stabilitás: A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes körülmények: Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények: Nem összeférhető anyagok Összeférhetetlenség: Stabil ha az utasításoknak megfelelően használják. A termék normális felhasználás és tárolás esetén stabil. Nyílt láng vagy veszélyes anyagok jelenléte. A terméket tartsuk távol hőtől, szikrától, lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Nem áll rendelkezésre adat. A termék a legtöbb anyaggal nem lép reakcióba és nem vegyíthető, kivéve a szélsőséges oxidánsokat. Eredeti csomagolóburkolatban tartandó.

8 Felülvizsgálat sz: 6 8 / Veszélyes bomlástermékek: Nem áll rendelkezésre adat. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás és az akut toxicitás értékelése: ORÁLIS DERMÁLIS mg/kg Nem áll rendelkezésre adat. INHALÁCIÓS Nem áll rendelkezésre adat. Módszer: Számítási módszer Akut hatások: Irritáció: Bőr: Szem: Légutak: Hiperérzékenység: Bőr: Szem: Krónikus hatások: Ismételt expozíció hatásai: Igen. Igen. Igen, érzékenyebb egyéneknél. Nincs adat ismert. Nincs hatása. A termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyek hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhatnak. A születendő gyermeket károsíthatja. Terhes nők ne használják a terméket! 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Ökotoxicitás összetevőkre vonatkozó adatok: A termék összetevői, amelyek károsak a halakra és a vízi környezetben. Kémiai megnevezés CAS sz. Ökotoxicitás konc. aceton LC50 vizes közegre halak > 1000 mg/l LC50 vizes közegre Daphnia > 1000 mg/l LC50 vizes közegre baktériumok > 1000 mg/l toluol ND n-butil acetát EC 50, 48 h: Daphnia = 44 mg/l LC50 (96 h) vizes közegre Primephales minnows, flow test, OECD 203 Test Guidance = 18 mg/l NOEC: Desmodesmus subspicatus, development rate > 200 mg/l EC 50, 72 h: Desmodesmus subspicatus, development rate = 647,7 mg/l IC50_40 Tetrahymena pyriformis = 356 mg/l 1-butanol LC50 vizes közegre halak > 1000 mg/l LC50 vizes közegre Daphnia > 1000 mg/l LC50 vizes közegre baktériumok > 1000 mg/l

9 Felülvizsgálat sz: 6 9 / Perzisztencia és lebonthatóság Biodegradáció: Bioakkumulációs képesség Biokoncentráció: A talajban való mobilitás Mobilitás Nem áll rendelkezésre adat. Nem áll rendelkezésre adat. Nincs adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT és vpvb: Egyéb káros hatások Ökotoxicitás összetevőkre vonatkozó adatok: Nem áll rendelkezésre adat. Az összetevők besorolása alapján a terméknek lehet környezetkárosító hatása. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben éa a 16/2001. KöM rendeletben foglaltak szerint Hulladékkezelési módszerek Termék: A termékkel kapcsolatban keletkező és felhasználhatatlan maradékkal vagy hulladékkal a különleges és veszélyes hulladékok kezeléséről szóló előírások szerint kell eljárni (dir.91/689/eec, dir. 2000/532/EC). EWC kód: A hulladék veszélyes tulajdonsága: H5; H3-A Csomagolás: Ajánlott eltávolítási módszer: a maradékok és a hulladékanyagok magas hőmérsekleten történő elégetése ellenőrzött feltételek mellett, illetve a veszélyes anyagok tárolására kijelölt szeméttelepre való elszállítás. Amennyiben a fémgöngyöleg felújítása és ismételt felhasználása gazdaságosan nem megoldható, újrahasznosítása elsősorban a vasiparban történik, vagy pedig az erre kijelölt szeméttelepre kell szállítani (94/62/EK rendelet, 1999/177/EK rendelet). 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Közúti/vasúti szállítás ADR/RID: UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke:

10 Felülvizsgálat sz: 6 10 / 12 Veszélyességi szám: 33 Alagút korlátozási kód (D/E) Korlátozott mennyiség csomagok: belső: = <5 egység, a külső: = <30 egység Szállítás tengeren- IMDG: UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke: Lobbanáspont: 5 Útmutató a sürgősségi EmS: F-E, S-E Tengeri szennyezőanyag: Nincs Szállítás légi úton ( IATA ): UN-szám Megnevezés és leírás FESTÉKKEL KAPCOSLATOS ANYAGOK Osztály Csomagolási csoport II Veszélyességi címke:

11 Felülvizsgálat sz: 6 11 / SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Ez a biztonsági adatlap a vegyi anyagokra vonatkozó átfogó jogszabállyal - REACH rendelettel, a vegyi anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló (CLP / GHS) rendelettel összhangban készült Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( ) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról, az Európai Parlament és Tanács többszörösen módosított 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet; évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról. 16. SZAKASZ: Egyéb információk ELŐZMÉNYEK UTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA FELÜLVIZSGÁL FEJEZETEK ; 9; A 3. fejezetben található R és H mondatok leírása: R 11 Tűzveszélyes. R 36 Szemizgató hatású. R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. R 63 A születendő gyermeket károsíthatja. R 48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkáro sodást okozhat. R 38 Bőrizgató hatású. R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. R 10 Kevésbé tűzveszélyes. R 22 Lenyelve ártalmas. R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

12 Felülvizsgálat sz: 6 12 / 12 H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H315 - Bőrirritáló hatású. H361d - Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket. H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 - Lenyelve ártalmas. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. H335 - Légúti irritációt okozhat. FIGYELEM! A jelen Biztonsági adatlapban szereplő leírások, adatok és információk abban a meggyőződésben születtek ugyan, hogy pontosak, ennek ellenére csak útmutatásnak tekintendők. Miután az anyagok feldolgozását/kezelését igen sok tény befolyásolja, azt ajánljuk, hogy felhasználás előtt külön vizsgálják meg, mennyiben igazodik a termék az önök feltételeihez és céljaihoz. Nem szolgálhatunk ugyanis semmiféle jótállással, hogy a termékről közölt adatok mindenben igazodnak az önök külön igényeihez és elvárásaihoz. A jelen Biztonsági adatlapban közzétett leírásaink, információink és adataink ugyanakkor semmiképp sem vehetők eladási kínálatunk és eladási feltételeink alkotó részének. A Biztonsági adatlapot ingyen bocsátjuk az Önök rendelkezésére. A termék (Biztonságtechnikai adatlapban rögzítettekkel ellentétes), szakszerűtlen használata, illetve a használati útmutató be nem tartása esetén a felmerülő problémákért Cégünk nem vállal felelősséget.

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 1.1. Termékazonosító Terméknév. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév Cikkszám 281 REACH regisztrációs szám Nem alkalmazható Más azonosító jel 1.2. Az anyag

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30.

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT ragasztó és matrica eltávolító aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.26. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP Biztonsági adatlap a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 5-56 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően verziószám: 4.0 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletnek megfelelően 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: KLINIKO-TEMPO

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum

BIZTONSÁGI ADATLAP. Peststop 10 EC rovarirtó koncentrátum BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP rovarirtó koncentrátum Készítés dátuma: 2012.11. 09. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1 A keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN

BIZTONSÁGI ADATLAP BLOC' LUBE GREEN Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013 Utolsó módosítás dátuma 6 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám BLV, EBLV15ML,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben