A fenevad bélyegének félreértése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fenevad bélyegének félreértése"

Átírás

1 A békesség ígérete 19. fejezet A fenevad bélyegének félreértése L eültem most a számítógép elé cikket írni. A fenevad bélyegének félreértése a témám. Évekkel ezelıtt írógépen pötyögtem novellácskáimat, és bosszús voltam, amikor elrontottam valamit. Most pár mozdulat, és kész a javítás, átalakíthatom a betők típusát, margót változtathatok, színezhetek, ábrát helyezhetek be a szövegbe, beállíthatom a bekezdéseket, növelhetem, kicsinyíthetem a betőméretet, táblázatot készíthetek, sıt gyönyörő és változatos címfeliratokat kreálhatok az elkészült cikkek fölé, mindenféle térhatású betőkbıl. Nem nagyon értek a számítógéphez, éppen csak annyit, amennyivel formázgathatom az írásokat. Van bankkártyám is. Roppant kényelmes lehetıség, hogy ne kelljen sok készpénzt magamnál hordanom, nem kell sorban állnom, nem kell morcos pénztárosokkal küzdenem, csak pár mozdulat, és kezemben van a számlám erejéig kivehetı összeg. A közelmúltig bankban dolgoztam, és testközelbıl láttam, hogy a világ egyre inkább megbénulna a számítástechnika nélkül. Amikor egy-két esetben közvetlen munkaterületemen hosszabb idıre megfagyott a számítógépes rendszer, bizony nagyon nagy gondban voltunk. Az egyik országos nagyságú bankunkban meglehetısen nagy felfordulást okozott néhány hónappal ezelıtt a központi számítógépes rendszer idıleges leállása. Olyan horderejő esemény volt ez, 208

2 A fenevad bélyegének félreértése amely még a TV Híradóba is bekerült. Arról a több évig tartó világmérető felkészülésrıl nem is beszélve, amelyet a évvel járó számítógépes dátumváltás félelmetes problémája okozott. A legtöbb mai keresztény próféciamagyarázó szerint eszkatologikus jelentıséggel bír az informatika robbanásszerő fejlıdése. Személyi igazolvány a bırünk alatt A számítástechnika valóban csodálatos eredményeket ért el. Tegnap még lehetetlennek vélt dolgok mára teljesen természetesnek tőnnek. Ki gondolta volna pár évvel ezelıtt, hogy otthon ülve a világ bármely részével érintkezhetünk az Interneten keresztül, információkat, adatokat kérhetünk gyakorlatilag bármirıl, levelezhetünk a gép elıtt ülve, vagy éppen, hogy pénztáros nélkül is hozzájuthatunk a bankban a pénzünkhöz, esetleg készpénz nélkül is a kiválasztott áruhoz az üzletben? Többen ismerik már azt a kis mágneskártyalapot is, amely az egészségünkkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza egy esetleges sürgıs orvosi beavatkozás esetére. Néhány éve már telefonálni is tudunk készpénz nélkül, megszőnt az érmekeresgélés telefonálás elıtti stresszállapota. Ma már Magyarországon is bevezetésre került az Egyesült Államokban már több éve használatos mágneskártyás személyi igazolvány, amely gyakorlatilag minden lényeges, a személyünkre vonatkozó adatot tartalmaz. Szép lassan csupán egy-egy megfelelı kártya kérdésévé válik minden. A szakemberek a gazdasági élet megélénkülését és a készpénz nélküli gazdaság fellendülését várják a különféle mágneskártyák használatának elterjedésétıl. A pénzkiadó automaták használatának vannak azonban hátulütıi is. Minden kártyához tartozik egy személyi szám, az úgynevezett PIN-kód, amely nélkül a kártya nem használható. A kártya elvesztése esetén a megtaláló, némi szerencsével, megcsapolhatja a számla fedezeti részét. Ha pedig a memóriánk esetlegeses rövidzárlatától félve a PIN-kódot valami feltőnı helyre írtuk fel, azzal gyakorlatilag királyi utat biztosítottunk a megtalálónak a pénzünkhöz való hozzájutáshoz. Probléma lehet, hogy néhány élelmiszerüzlet pénztáránál erıs mágneseket helyeztek el, amelyek megbolondíthatják vagy egyenesen letörölhetik a kártyákon levı információkat. 209

3 A békesség ígérete Szakemberek ezért újabb területeket kerestek az elektronikus azonosításra. Több irányban is komoly eredményeket értek el, s ezek közül, bizonyos területeken néhányat már mindennapi használatba is állítottak. A bőnüldözésben régóta nyilvántartott ujjlenyomatokról számítástechnikai eszközökkel adatbázist készítettek, s ezzel az eddig használt rendszerek alkalmazása lényegesen lerövidült. Ez adta az ötletet ahhoz, hogy a módszert más területre is átültessék. Mára egyre több helyen alkalmazzák az elektronikus ujjlenyomatazonosítást. Biztonságos és kényelmes módszer ez. Az ujja a legtöbb embernek kéznél van, s nincs két egyforma ujjlenyomat a világon. Kifejlesztették a biometrikus recehártya-leolvasót is, amely a szemünk alapján azonosít bennünket. A recehártya mintázata állítólag még az ujjlenyomat mintájánál is egyedibb, ezért az esetleges tévedések száma még inkább lecsökkenthetı. Mőködik már olyan készülék is, amely automatikusan az arcunkat ismeri fel. Elég egy pillantás a készülékbe, s az okos gép tudja is, hogy kik vagyunk. A legfontosabb újítás azonban az a bır alá ültethetı mikrochip, amely tartalmazná minden fontos adatunkat, valamint hitelkártyaként is használható lenne. Ezt a személyi igazolványt nagyon nehéz lenne elveszíteni, hamisítani, s megoldódna az elfelejtett PIN-kódok gondja is. E rendszerek már élnek, funkcionálnak, de mindennapi alkalmazásukhoz természetesen hatalmas technikai apparátusra lenne szükség. Amikor a megfelelı háttér is rendelkezésre áll majd, minden bizonnyal bevezetésre kerül a személyi adatok tárolásának és a gazdasági kapcsolatok ilyetén módosításának fent vázolt rendszere. Amennyivel könnyebbé és biztonságosabbá válik jó néhány vonatkozásban az életünk, annyi veszélyt is rejt magában az elektronikus adatbázisok alkalmazása. A számítástechnikai eszközök segítségével, netalán a bır alá ültetett chip által a személyiségi jogok olyan mértékben sérülhetnek, ami sokakban a George Orwell 1984 címő regényében bemutatott, s a volt kommunista országokban némileg már ismert Big Brother (Nagy Testvér) képét idézi fel. Az abszolút uralkodóét, aki alattvalói minden pillanatát ellenırzi 210

4 A fenevad bélyegének félreértése és nyomon követi, s aki a technikai apparátus által ott van az intim szféra legeldugottabb sarkaiban is. A keresztény világ számára nem kérdéses, hogy a vég idejében élünk, Jézus Krisztus második eljövetele hamarosan be fog következni. Az üdvösség történetének utolsó eseményeit azonban nem minden egyház értelmezi ugyanúgy. Jelentıs eltérések vannak a részletek értelmezésében, mind Jézus adventjének módját, idejét illetıen, mind a testi Izráel szerepét tekintve, mind az Antikrisztus kilétét vizsgálva. A XX. századi futurista 1 próféciamagyarázók számára (bizony még egy-két adventistának is) az informatika ilyen irányú és tempójú fejlıdésének egyetlen célja van az isteni üdvrend szempontjából: az egyszemélyő Antikrisztus eljövetelének és hatalmának biztosítása. Azé az Antikrisztusé, aki gyors politikai karriert fut be, és csodálatos eredményeket ér el, mind a világgazdaság stabilizálása, mind a világbéke kialakítása terén, s aki hétéves uralkodása során az elsı három és fél évben minden szempontból követendı és csodálandó példa lesz a Föld minden lakója számára, de aki a második három és fél évben már vallásos tiszteletet követel, sıt imádtatja magát. A komputerrendszerek az ı hatalmát hivatottak alátámasztani, s egyértelmően bemutatják ezen Antikrisztusnak a bélyegét is: senki nem vehet, sem el nem adhat, akinek a bıre alatt nem lesz ott a fenevad jelével ellátott mikrochip. Tanításuk szerint ez az Antikrisztus a pogányokból kereszténnyé lett hivık titkos elragadtatása után kap majd hatalmat. Nagy valószínőséggel zsidó ember lesz, olyan képességekkel, amelyeknek segítségével a világ politikai, gazdasági, társadalmi, ökológiai és vallási problémáira globális válaszokat fog felkínálni az emberiség számára. İ lesz az, aki a világ teljes egységét létrehozza majd. Uralkodásának elsı három és fél évében (itt általában a Dán 9:24-27 próféciáját veszik alapul) a testi Izráel népét mindenben támogatni fogja, de ezen idıszak elteltével, minden képességével ellenük fordul. Ez lesz a nagy nyomorúság ideje, de amint látjuk, hangsúlyozottan kizárólag csak a zsidó nép számára. A második három és fél év elteltével tér majd vissza Jézus másodszor, az elızıleg elragadott gyülekezetével együtt, és véget vet az Antikrisztus uralkodásának, hogy megalapítsa az ezeréves földi birodalmat. 211

5 A békesség ígérete Hozzávetılegesen így foglalható össze a majdnem általánosan vallott, eszkatologikus váradalom. (Még katolikusok is osztják ezt a nézetet, annyi módosítással, hogy a végsı nyomorúság alanyaivá önmagukat teszik, és nem a testi Izráelt. Egy ilyen végidıbeli fikcióról szól a katolikus karizmatikus kiadó, a Marana Tha által megjelentetett Küldöttek címő könyv is. Írója gyakorlatilag anonim, mivel a borítón csak a titokzatos Julius P. S. nevet tüntették fel. A történetben foglaltak, bár inkább szépirodalomról van szó, majdnem teljes mértékben osztják a vázolt nézeteket. A leginkább üldözött alany, akit az Antikrisztus mindenáron a kezébe akar kaparintani, természetesen a föld alatti tevékenységbe kényszerült római pápa.) Kérdéses azonban, hogy a Biblia alapján megáll-e ez a nézet. A fenevad bélyegének tragikus félreértése Ha belátjuk, hogy valahol minden téves tanítás, legyen az bármennyire ıszinte szívbıl fakadó is, Sátántól származik, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy a fenevad bélyegérıl szóló tévtanítás vajon milyen célokat szolgálhat. Ha újra átgondoljuk azokat a bibliai kijelentéseket, amelyek segítségével áttekintettük Isten pecsétjének és a fenevad bélyegének mibenlétét akkor egyértelmőnek látszik, hogy a végsı küzdelem középpontjában Isten törvényének érvényessége, illetve megtartása áll; a számítástechnika fejlıdésének azonban vajmi csekély öszszefüggése van Isten törvényével. Napjainkig szinte elképzelhetetlen volt egy ilyen globális ellenırzési rendszer megvalósulása, mára azonban akár egy benzinkútnál való tankolás esetén is pillanatok alatt kiderülhet személyazonosságunk, a már említett módszerek bármelyikével. A fenevad világmérető imádatában ezeknek az eszközöknek valószínőleg kiemelkedı szerepük és fontosságuk lesz, hiszen a senki se vehessen, se el ne adhasson semmit (Jel 13:17) kitétel megvalósulásához valóban szükség van egy ilyen világmérető kontrollapparátusra. A különféle azonosítómódszerek, az elektronikus fizetıeszközök, a számítástechnikai információk hallatlanul gyors térnyerése, elıkészítı eszköze lehet a Jel 13 világmérető tiltórendelkezései bevezetésének. Amikor kitör az üldözés, minden bizonnyal lesz majd valami eszköz az elızıekben felsoroltakból, amelyik ré- 212

6 A fenevad bélyegének félreértése szévé válik az adásvételi tilalom konkretizálódásának. Valószínőleg nem azt fogják az emberek homlokára írni, vagy jobb kezére tetoválni, hogy szombatot vagy vasárnapot ünnepelnek-e. Ennek ellenére bizonyára lesz valami kézzelfogható jel vagy bélyeg, hogy a pénztáraknál fizetni tudjunk majd, vagy felszállhassunk egy közlekedési eszközre, hogy a benzinkútnál tankolhassunk, esetleg, hogy bemehessünk valamilyen intézménybe, sıt, akár a munkahelyünkre. Valóban elképzelhetı, hogy a fenevadhoz való hőség vagy átpártolás tényleg egy beültetett chip vagy más, ahhoz hasonló eszköz útján nyer realitást. Azonban az ellenırzés és nyilvántartás módja semmiképpen sem jelenti azt, hogy maga az ellenırzés eszköze lenne a bélyeg. Isten pecsétje a szombat, a fenevad bélyege pedig a vasárnap marad mindvégig. Semmiképpen sem mondható, hogy aki elutasítja az adásvétel esetleges kontrolljának eszközét, az pusztán ezáltal mentes lehet a fenevadhoz tartozás veszélye alól. Lehet, hogy az adásvételi tilalmat kikerüli valaki, mondjuk, a chip elutasításával, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy Isten szeretete, imádata is töretlen a szívében. Esetleg chip nélkül menekülnek az üldözı hatalmak elıl, de mégis vasárnapot ünnepelnek majd azok, akik ma csak az eszközökben látják a veszélyt! 213

7 A békesség ígérete Manapság tehát a telefonkártyák, hitelkártyák mágneskártyák, személyazonosító rendszerek, mikrochipek nem jelentenek veszélyt használóikra. Olyan félreértése lenne ez a Biblia kijelentéseinek, mintha például azon az alapon, hogy mivel nagy valószínőséggel az autók is eszközei lesznek majd az üldözésnek, ezért tartózkodnánk a használatuktól, félvén attól, hogy emiatt már ma is veszélyforrást jelenthetnek a számunkra. Említettem, hogy e szemlélet képviselıi általában egyszemélyő Antikrisztus megjelenését vélik kiolvasni a Biblia jövendöléseibıl, s így bár valószínőnek tartják, hogy már közöttünk él az az ember, aki megfelel majd minden antikrisztusi kritériumnak teljesen szem elıl tévesztik, hogy az antikrisztus már majdnem kétezer éve jelen van a földi történelem színpadán. Aki a mikrochipekben véli felismerni ennek a közeledı Antikrisztusnak a bélyegét, az semmiféle veszélyt nem láthat Isten törvényének polgári törvények alapján történı megváltoztatásában, vagyis a vasárnap törvényerejő megünneplésérıl kiadandó majdani rendeletben sem. Így azonban nagyon sokan abba a tragikus helyzetbe fognak kerülni, hogy miközben remegnek a végidık egységes birodalmának ellenırzési szerveitıl, fegyvereitıl és a fenevad bélyegének technikai felvételétıl, lelki vonatkozásában mégis zokszó nélkül magukra veszik azt. S még csak észre sem fogják venni a tévedést! Sátán ısidıktıl fogva alkalmazott módszere ez: máshol lássuk a veszélyt, más ellen harcoljunk, mint ahonnan ı valójában támad. E tanítás gyakorlatilag teljesen kicsorbítja a harmadik angyal fussatok ki Babilonból üzenetének élét. Aki hisz benne, az gyakorlatilag Babilonban ülve várja Babilon támadását. Ahogy azt láthattad a Bálámról szóló fejezetben, a kéz a tevékenység, a munkálkodás jelképe, a homlok pedig a gondolkodásmódot, a meggyızıdést és az elméleti azonosulást jelképezi a Bibliában. Aki tehát a homlokára veszi a fenevad bélyegét, annak meggyızıdése lesz, hogy Istennek tetszı dolgot mővel. Aki kezére veszi ugyanezt a bélyeget, elsısorban gazdasági szükségszerőségbıl, a vétel és eladás tilalma miatt teszi ezt A Biblia és a Bizonyságtételek egyértelmővé teszik, hogy az utolsó napokban az Isten törvénye lesz a nagy küzdelem gyújtópontjában, ezért soha nem szabad elfelejtenünk, hogy Istenhez való 214

8 A fenevad bélyegének félreértése hőségünk próbaköve a törvényhez való hőségünk lesz. Hőségünk szilárdságát pedig a bennünk élı szeretet mélysége határozza meg; annyira leszünk hőségesek Istenhez, amennyire szeretjük İt. Ezért bír kimondhatatlan jelentıséggel számunkra a Jel 22:14, amely vers szerint csak azoknak lesz joguk az élet fájához, és csak azok mehetnek be a kapukon a szent városba, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét (Jel 14:12). Ez a fejezet Stefánné Lévai Edit hathatós közremőködésével született meg. 1 futurizmus: olyan próféciamagyarázati irányzat, amely elsısorban a Dán 9:24-27 verseit alapul véve, egy úgynevezett felfüggesztett prófétikus-idıt iktatnak be a Messiás megfeszítése és a vers késıbbi eseményei közé. Meglepı módon ez az irányzat az ellenreformáció idején munkálkodó jezsuita szerzetesek (Robert Bellermin, Francis Suarez, de fıleg Francis Ribeira és Louis Alcazar) nevéhez kötıdik, akik a legeredményesebben vették fel a kesztyőt a protestantizmus pápaságfenavad értelmezése ellen. Nekünk, adventistáknak egyértelmő, hogy ebben Sátán elterelı mőveletét érhetjük tetten: el akarja terelni a figyelmet a végsı idık igazi antikrisztusi hatalmairól. 215

Kain és Ábel a vég idején

Kain és Ábel a vég idején 13. fejezet Kain és Ábel a vég idején K ain és Ábel történetét tengernyi prédikációban fejtegették, számtalan regényben, színdarabban, versben feldolgozták már. Bizonyos vagyok abban, hogy elıtted is nagyon

Részletesebben

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem?

Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Amikor nem lesz gyülekezet avagy kinek a hite a hitem? Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok! Mindentıl, ami gonosznak látszik ırizkedjetek! (1Thesz 5:21-22) V olt egy nagyon kedves barátom.

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

A nagy küzdelem alapvetés

A nagy küzdelem alapvetés 1. tanulmány szeptember 29 október 5. A nagy küzdelem alapvetés SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:4-21; 53:6; Ezékiel 28:12-19; János 16:2; Róma 1:20-28; Jelenések 12:1-18 És

Részletesebben

A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG ÉS A SZENT HELY

A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG ÉS A SZENT HELY A PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG ÉS A SZENT HELY SZABADOS ÁDÁM Jézus a vég eljövetelével kapcsolatban utalást tesz valami pusztító utálatosságra, melyrıl Dániel könyvében olvashatunk. Amikor pedig meglátjátok a

Részletesebben

Az alfa és az omega. 7. fejezet

Az alfa és az omega. 7. fejezet 7. fejezet Az alfa és az omega E llen White, 1904-ben, egy levelében a következıket írta egy testvérnek figyelmeztetésül: Ne legyél félrevezetve; sokan eltérnek majd a hittıl, gonosz, hitetı lelkekre és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7.

Tartalomjegyzék. 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. Tartalomjegyzék I. rész: Bevezetés 1. Témaválasztás...3. 2. Iskolánk bemutatása...5. 3. Néhány szó a felhasznált szakirodalomról...7. II. rész: A mérési folyamat 1. A felmérés elıkészítése...10. 2. A mérés

Részletesebben

Új világrend. - kényszerpályán?

Új világrend. - kényszerpályán? Új világrend - kényszerpályán? Kedves Olvasó! Hosszabb idő óta kérdéseket vizsgálunk köznapi hitéletünk ezer dolgáról, és azokkal a témákkal foglalkozunk, amelyek éppen időszerűvé válnak a világ dolgainak

Részletesebben

Isten igéje pedig hirdettetni fog!

Isten igéje pedig hirdettetni fog! Oktass, hogy éljek Pásztor Gyula Isten igéje pedig hirdettetni fog! Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés

Részletesebben

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22.

AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN. Kutatási terv. Készítette: 2009. április 22. AZ INTERNETHASZNÁLAT JELLEMZİI AZ 50 ÉV FELETTIEK KÖRÉBEN Kutatási terv Készítette: Sándor Judit 2009. április 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A PROBLÉMA MEGHATÁROZÁSA... 2 A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FİISKOLAI KAR SZAKDOLGOZAT Fehér Kálmán Gábor Nappali tagozat Számvitel szak Vállalkozási szakirány 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

Részletesebben

.Vannak-e az állatoknak jogai.

.Vannak-e az állatoknak jogai. .HANKOVSZKY TAMÁS..Vannak-e az állatoknak jogai. avagy miért szorulnak rá az állatok a metafizikára Az állati jogokért fellép k a világról sajátos perspektívával rendelkeznek, feltehet en mindent megtesznek

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus

Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Olajfák Gyülekezet Bálványimádás és okkultizmus Részlet a Jeruzsálem Bibliaiskola II. 3 éves (1996-1999.) tananyagából Szerkesztette: Bartók Béla és Budai Zsolt Az okkultizmus térhódítása, a spiritiszta

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET

JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET JÓEL KÖNYVE 1-2. FEJEZET Jóel származásáról semmit sem tudunk azon kívül, amit könyvében elárul nekünk. Azt olvassuk, hogy Petúel fia volt, azt viszont nem tudjuk, hogy ki volt Petúel. Jóel a déli királyság,

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Amikor minden újjá lesz

Amikor minden újjá lesz 13. tanulmány december 22 28. Amikor minden újjá lesz SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:20-22; 1Korinthus 4:5; 1Thesszalonika 4:16-18; Jelenések 20; 21:3; 21:11-22:5 És az Isten eltöröl minden

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom

Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom Julius Andan - VILÁG A SZÍNFALAK MÖGÖTT - tartalom A szerz megjegyzése Az ember legnagyobb tévedése - az 1. lecke a világról A civilizáció születése - a 2. lecke a világról A hatalom lényege - a 3. lecke

Részletesebben

Van-(e)-választási lehetıség?!

Van-(e)-választási lehetıség?! 1 Dénes Tamás matematikus-kriptográfus email: tdenest@freemail.hu mob.tel.: 0036(70)3122812 Van-(e)-választási lehetıség?! Kriptográfusként 1 szeretném felhívni a közel 8 millió magyarországi és a több

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Kitekintés a jelenések világára Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzı Fıiskolai Kar A szerzı neve: Katona Gabriella Ifjúságsegítı szak A cserkészet létjogosultsága napjainkban Magyarországon A témavezetı neve: Bányai Sándor

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS

FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézete Büntetıjogi és Kriminológiai Tanszék FIATALKORI BŐNÖZÉS ÉS BŐNMEGELİZÉS Ph.D. értekezés Készült: a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi

Részletesebben

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi KISEGYHÁZ-KUTATÓ EGYESÜLET Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, Tanulmányok jelenébıl a magyarországi és teológiájából újprotestáns egyházak múltjából, jelenébıl és teológiájából

Részletesebben

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel -

ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA. - John Maisel - ISTEN-E JÉZUS? A MOSZKVAI ÁLLAMI EGYETEM TANÁRAI ÉS HALLGATÓI SZÁMÁRA TARTOTT ELİADÁS ÁTDOLGOZOTT ANYAGA - John Maisel - ELİSZÓ Ezt az elıadást a Moszkvai Állami Egyetem tanári kara és hallgatói számára

Részletesebben