11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 Tisztelt Adózó! 11UK12 és 11UK12-01 KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást hatáskörében eljárva a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az együttes adóigazolás kiadásának szükségességét valószínűsíti. Az együttes adóigazolás hatósági bizonyítványnak minősül. Az állami adóhatóság az együttes adóigazolást magyar nyelven állítja ki. A nemleges vagy az általános együttes adóigazolás kiadásának határideje nyolc nap 1. A határidőt az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja 2. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be 3. Az általános együttes adóigazolás tartalmazza az adózónak az együttes adóigazolás kiadásának napján vagy az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását vagy azok hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adó-, vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a jogerős megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette. A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy az adóigazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az állami adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Jelen nyomtatványon nyújtja be kérelmét, ha az igazolást előíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szervezet adó- és vámtartozás, vagy köztartozás, illetve azok hiányának igazolását írja elő, vagy más okból ilyen tartalmú adóhatósági igazolás kiadását kéri. Az adóigazolás kiadása iránti kérelmét 11UK11 számú Kérelem az adóigazolás kiadásához elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be, ha az igazolás kiadását előíró jogszabály vagy az igazolást felhasználó szerv(ezet) állami adóhatóságnál fennálló adótartozás, illetve az adótartozás hiányának igazolását írja elő. Az együttes adóigazolást sok esetben helyettesítheti a köztartozásmentes adatbázisban való szereplés, az adatbázisba történő felvétel feltételeiről a honlapon a Tájékoztató a köztartozásmentes adózói adatbázisról című információs füzetek bővebb információt talál. Az együttes adóigazolás iránti kérelmét elektronikus úton és papíralapon is előterjesztheti az adózó. Elektronikus úton az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelem kizárólag ezen nyomtatvány kitöltésével nyújtható be. Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelmét elektronikus úton az adózó, illetve amennyiben nem személyesen jár el, törvényes képviselője és állandó meghatalmazottja nyújthatja 4 be az állami adóhatósághoz, aki a jogosultságát, képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz a T180-as regisztrációs adatlapon bejelentette. Ha az adóhatóság az elektronikus úton megküldött kérelemről megállapítja, hogy az adózó a benyújtás időpontjában az eljárásra nem volt jogosult, a kérelem feldolgozását megtagadja és az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt erről értesíti. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az állami adóhatóság az együttes adóigazolást (tájékoztatást, határozatot, végzést) az adózó (képviselője) választása szerint - elektronikusan vagy papíralapon állítja ki és küldi meg az adózó részére. Az elektronikus úton kiadott együttes adóigazolás kizárólag elektronikus formában hiteles, kinyomtatva nem érvényes! Papíralapon a kérelem ezen nyomtatvány kitöltésével, továbbá az ügyfélszolgálatokon, kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel is benyújtható az ügyfélszolgálati irodán, kirendeltségen személyes megjelenéssel, vagy postai úton. A papíralapú kérelmek esetében az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) a személyesen megjelenő adózónak adja át, vagy postai úton küldi meg. A rész: A kérelem adatai. A nyomtatvány egyaránt alkalmas új kérelem benyújtására, a benyújtott kérelem adatainak (az adószám, adóazonosító jel kivételével) módosítására, illetve a benyújtott kérem visszavonására. A kérelem módosítására és a kérelem visszavonására az együttes adóigazolás kiadási eljárás lezárásáig (az igazolás kiadásáig, a határozat/végzés meghozataláig) van lehetőség, de a kérelem visszavonás esetében is fennáll az illetékfizetési kötelezettség rovat: a kérelem jellege. Kérjük, jelölje U betűvel, ha új kérelmet, vagy M betűvel, ha kérelem módosítását, vagy V betűvel, ha kérelem visszavonását kívánja benyújtani. A rovat kitöltése kötelező. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eltérő kiadási határidő számítás miatt (az igazolás kiadási határidő 8 nap, közbeszerzési pályázat esetén 4 nap) nem lehet a kérelem jogcímét közbeszerzési pályázat jogcímre módosítani. A módosításra a hatályos jogszabály értelmében nincs is szükség, hiszen az igazolást az ajánlatkérő köteles elfogadni akkor is, ha nem közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki rovat: a Módosítani, visszavonni kívánt új kérelem vonalkódja. Az elektronikus úton benyújtott kérelem beérkezését követően, az adóhatóság a beérkezésről szóló értesítésében levő kérelem vonalkódot kérjük megadni. Papír alapon történő benyújtás esetén a rovatot nem kötelező kitölteni. 3. rovat: a kérelem benyújtás módja. Kérjük, jelölje E betűvel, ha elektronikus úton, P betűvel, ha papír alapon, postai úton, vagy S betűvel ha személyes megjelenéssel kívánja benyújtani a kérelmet. A rovat kitöltése kötelező. B rész: az adózó adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelező. Az adózó adószáma, adóazonosító jele nem módosítható, ha az adószámot, adóazonosító jelet tévesen adta meg, akkor a kérelmet vissza kell vonni. Amennyiben adóazonosító jellel nem rendelkezik, a 11T34 számú, Adatlap magánszemély adóazonosító jelének egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez, és levelezési cím bejelentéséhez megnevezésű nyomtatványon kérheti az adóazonosító jel kiadását. Az adószámmal nem rendelkező társadalmi szervezetek, társasházak hiteles okirattal igazolhatják a szervezet létezését. 1. rovat: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, adószámos magánszemély esetén az adószámot, magánszemély esetén (ideértve az egyéni vállalkozót, adószámos magánszemélyt) az adóazonosító jelet is kérjük megadni. 2. rovat: az adózó neve, megnevezése (magánszemély családi neve és az utóneve). 3. rovat: a magánszemély adózó lakcíme, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a székhely címe. C rész: a kérelmező adatai. Adózó által benyújtott kérelem esetén az 1. rovat, képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott, pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság esetén az 1. és a 2. rovat adatainak megadása új kérelem, módosítás és visszavonás esetében is kötelező. 1. rovat: a kérelmet benyújtó személy. Kérjük, jelölje A betűvel ha az igazolást saját részére kéri, vagy K betűvel ha a kérelmet az adózó képviselőjeként, vagy L betűvel, ha az adózó állandó meghatalmazottjaként, vagy M betűvel, ha az adózó meghatalmazottjaként, vagy P betűvel, ha az adózó pénzügyi képviselőjeként, vagy H betűvel, ha közigazgatási hatóság nyújtja be. Amennyiben a kérelmet személyesen, vagy postai úton mint meghatalmazott nyújtja be, akkor kérjük csatolja a meghatalmazást rovat: a kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott adóazonosító jele, a pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság adószáma. 1 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5/A. (5) bekezdés 2 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 5/A. (1) bekezdés 3 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 33. (3) bekezdés c) pont 4 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 7. (3) bekezdés 5 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 31. (1) bekezdés c) pontja ás az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 28. (2) bekezdés b) pontja alapján 6 a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (8) bekezdés

2 rovat: a kérelmet benyújtó képviselő, állandó meghatalmazott, meghatalmazott neve, a pénzügyi képviselő, közigazgatási hatóság megnevezése. 3. rovat: a levelezési cím, ahova az adóhatóság a tájékoztatás(oka)t, együttes adóigazolást, döntést (határozatot, végzést) küldi. 4. rovat: a kérelmet benyújtó telefonszáma. D rész: az adóigazolás adatainak megadása az új kérelem, a kérelem módosítása, visszavonás esetében kötelező. 1. rovat: az együttes adóigazolás típusa. A kódkockában kérjük, jelölje A betűvel, ha általános együttes adóigazolás, vagy N betűvel, ha nemleges együttes adóigazolás kiadását. 2. rovatban jelölje X-szel, ha a kiadás napjára vonatkozó adatok alapján kéri az együttes adóigazolás kiadását, vagy adja meg azt a napot, melyre vonatkozóan igazolja az együttes adóigazolás az adótartozás(oka)t, vámtartozásokat, vagy azok hiányát, vagy a jogszabályban előírt adókötelezettségek teljesítését. A közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára az igazolás kiadás napjára vonatkozó együttes adóigazolás nyújtható be 7. Az egyik rovat kitöltése kötelező. 3. rovat (kitöltése nem kötelező): az együttes adóigazolás célja és az együttes adóigazolás kódja amennyiben jogszabály által előírt igazolás kiállítását kéri, úgy pontosan jelölje meg az együttes adóigazolás célját, az együttes adóigazolás kódját. A rovatok kitöltéséhez csoportosítva megadtuk a leggyakrabban használt együttes adóigazolás célokat, illetve azok kódjait. Például: a Pályázatok, támogatások megnevezésű csoportban: közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) E018, az Egyéb eljárások csoportban: közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés E259. Az adóhatóság internetes honlapján az útmutató mellékleteként az együttes adóigazolás céljára vonatkozóan a kódokhoz rendelt bővebb felvilágosítás található a jogszabályokban meghatározott előírásokról, illetve tájékoztatást kérhet az ügyfélszolgálatokon és a 40/ telefonszámon. Amennyiben a csoportokban a megfelelő együttes adóigazolás célt nem találja meg, abban az esetben az igazolás célját szövegesen adja meg, az igazolás kódja E099. Egy kérelemben egy együttes adóigazolás cél és egy együttes adóigazolás kód adható meg. 4. rovatban az együttes adóigazolás címzettjének kódját, együttes adóigazolás(ok) példányszámát és azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az együttes adóigazolást benyújtja (együttes adóigazolást felhasználó szervezet) adhatja meg. A felhasználó szervezet megadása nem, de a címzett kódja és példányszám feltüntetése kötelező. A kérelemhez mellékelt 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) nyilatkozata alapján az együttes adóigazolást az együttes igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges együttes adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történő együttes adóigazolás megküldését is. Az együttes adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselője A betű, az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F betű, a közigazgatási hatóság H betű megadásával. Az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) megnevezését nem kötelező megadni. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára (E259 kód) igényelt együttes adóigazolás esetén a kifizetést teljesítő adózó (igazolást felhasználó szerv(ezet)) megnevezésén kívül fel kell tüntetni a székhelyének címét és az adószámát is. Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára több kifizetőt ad meg, és az együttes adóigazolást bemutatja a kifizetőknek, abban az esetben, a második és minden további kifizetőnél nulla példányszám is megadható. További együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) megnevezését, az együttes adóigazolás címzettjének kódját, az együttes adóigazolás példányszámát a 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lapo(ko)n adhatja meg. 5. rovat: az együttes adóigazolás kiadásának módja. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetében az együttes adóigazolás kiadását E betű megadásával elektronikus úton, vagy papíralapon, postai úton P betű, személyes megjelenéssel S betű megadásával is kérhető. A papíralapon (postai úton, személyesen) benyújtott kérelem esetében az együttes adóigazolás kiadását kérheti postai úton P betű vagy személyes megjelenéssel S betű megadásával. A papíralapon benyújtott kérelem elektronikus úton nem teljesíthető. E rész: az illetékkötelezettség. A nemleges vagy az általános adóigazolás első példánya után forint, minden további, ugyanazon beadványban kért, az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számlára javára történő átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie 8. Az adózó a külön jogszabályban meghatározottak szerint az állami adó- és vámhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségeit az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren keresztül is teljesítheti. Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő fizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) is teljesítheti az ügyfélszolgálatokon. Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó az illetékről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. (1)-(4) bekezdése alapján személyes illetékmentességben részesülhet. Teljes személyes illetékmentességben Itv. 5. (1) bekezdés a)-b) és h)-l) és n) pontjaiban megjelölt szervezetek, továbbá a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény 141. (5) bekezdése alapján a közszolgálati műsorszolgáltatók részesülnek. Feltételhez kötött személyes illetékmentességre jogosult a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit társaság, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, az alapítvány (ideértve a közalapítványt is), a vízgazdálkodási társulat és a közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság. A feltételes illetékmentességben részesülő szervezet az illetékmentességről a kérelem benyújtásakor köteles nyilatkozni 9. Tárgyi illetékmentes eljárások az Itv pontja alapján a foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok kiállítása, továbbá a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetéshez igényelt együttes adóigazolás. A közigazgatási hatóság által benyújtott együttes adóigazolás kiadása iránti kérelem illetékfizetési kötelezettségét az eljárást kérelmező adózó az eljáró közigazgatási szervnél teljesíti. 1. rovatban a személyes illetékmentességre való jogosultságot I betűvel kell jelölni, vagy N betűvel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelező, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. 2. rovat: a személyes illetékmentességről való nyilatkozatban csak abban az esetben jelölje a megadott feltételek egyikét, X-szel, ha ezen nyilatkozata alapján jogosult a személyes illetékmentességre. 3. rovatban a tárgyi illetékmentességre való jogosultságot I betűvel kell jelölni, vagy N betűvel a jogosultság hiányát, a kitöltés kötelező, kivéve a közigazgatási hatóság által benyújtott adóigazolás kiadása iránti kérelmet. F rész: a megjegyzésben az együttes adóigazolással összefüggő adat(ok) igazolását kérheti, a kitöltés nem kötelező. G rész: pótlap(ok), melléklet(ek) Pótlap(ok), nyilatkozat(ok, melléklet(ek) csatolása nem kötelező. 1. rovat: a pótlapok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a pótlapok számát. 2. rovat: a nyilatkozatok számát a program adja meg. Amennyiben nem elektronikusan tölti ki, adja meg a nyilatkozatok számát. 3. rovat: adja meg a kérelemhez csatolt mellékletek számát. Elektronikus úton történő benyújtás esetén legfeljebb 5 darab tif kiterjesztésű és/vagy legfeljebb 5 darab pdf kiterjesztésű elektronikus (szkennelt) melléklet másolatot csatolhat. Kérjük, hogy elektronikus melléklet beküldése esetén elévülési időn belül őrizze meg az eredeti papíralapú mellékletet, ugyanis az adóhatóság azt ellenőrizheti. 7 A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (7) bekezdése szerint 8 az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 38. alapján 9 az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5.

3 3 11UK12-P PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)ek megnevezése, példányszámok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha nyolcnál több együttes adóigazolást felhasználó szervezetet ad meg. A 11UK12 számú KÉRELEM az együttes adógazolás kiadásához megnevezésű nyomtatványhoz több pótlap is csatolható. Minden pótlapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Amennyiben nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden pótlapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát rovat: az együttes adóigazolás címzettjének kódját, együttes adóigazolás(ok) példányszámát és azon szerv(ezet)(ek) megnevezését, amely(ek) eljárásához az együttes adóigazolást benyújtja (együttes adóigazolást felhasználó szervezet) kérjük pontosan megadni. A kérelemhez mellékelt 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) nyilatkozata alapján az együttes adóigazolást az együttes igazolást felhasználó szerv(ezet) részére küldi meg az adóhatóság. A közigazgatási hatóság az adózó hozzájárulása alapján kérheti az eljáráshoz szükséges együttes adóigazolás kiadását, a hozzájárulás mellékelésével. A közigazgatási hatóság az adózó tájékoztatására kérheti az adózó részére történő együttes adóigazolás megküldését is. Az együttes adóigazolás címzettjének kódja lehet az adózó, adózó meghatalmazottja, képviselője A betű, az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet) F betű, a közigazgatási hatóság H betű megadásával. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára (E259 kód) igényelt együttes adóigazolás esetén a kifizetést teljesítő adózó (igazolást felhasználó szerv(ezet)) megnevezésén kívül fel kell tüntetni a székhelyének címét és az adószámát is. Amennyiben a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljára több kifizetőt ad meg, és az együttes adóigazolást bemutatja a kifizetőknek, abban az esetben, a kifizetőnél nulla példányszám is megadható, az igazolás példányszáma a megadott kifizetők számától függ.

4 4 11UK12-N NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájáruláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 11UK12-N számú NYILATKOZAT együttes adóigazolás megküldéséhez való hozzájárulásról megnevezésű lap(ok) kitöltése akkor szükséges, ha a 11UK12-01 számú KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezésű lap D rész sorok egyikében és/vagy az 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű lap egy vagy több sorában F betűvel jelölte, hogy az együttes adóigazolás (igazolás kiadási eljárást lezáró határozat, végzés) megküldését az együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) részére kéri. Minden lapon a program megadja az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Amennyiben a nyomtatványt nem elektronikusan tölti ki, minden nyilatkozat lapon adja meg az adózó nevét, megnevezését, adószámát és/vagy adóazonosító jelét és a lap sorszámát. Az adóhatóság által kiadott együttes adóigazolások, határozatok, végzések adatai az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 53. -a alapján adótitoknak számítanak, ezért az adóhatóság az igazolást felhasználó szervezet részére csak abban az esetben küldi meg az együttes adóigazolást, az igazolás kiadási eljárást lezáró határozatot, végzést, ha az adózó az együttes adóigazolás kiadása iránti kérelméhez csatolja a kitöltött 11UK12-N nyilatkozat lapot, illetve a kirendeltségeken térítésmentesen az adózók rendelkezésére álló kérelem nyomtatvány, vagy azzal azonos adattartalmú kérelem esetén a 11UK12-N nyilatkozattal azonos adattartalmú nyilatkozato(ka)t. Amennyiben több igazolást felhasználó szervezet részére kéri közvetlenül az együttes adóigazolás és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését, abban az esetben minden igazolást felhasználó szervezet részére külön nyilatkozatot kell megadni. A nyilatkozatban kérjük feltüntetni annak a sornak (11UK12-01 számú KÉRELEM együttes adóigazolás kiadásához, illetékkötelezettség megnevezésű lap C részén) a sorok egyikét, vagy a 11UK12-P számú PÓTLAP együttes adóigazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) megnevezése, példányszám(ok) megnevezésű pótlap sorszámát és a pótlapon az sor egyikét, ahol a szervezet megnevezését megadta, továbbá kérjük, adja meg az igazolást felhasználó szerv(ezet)(ek) azon címét, ahova az együttes adóigazolás (határozat, végzés) megküldését kéri. Kérjük, jelölje meg X-szel, hogy együttes adóigazolás, és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró határozat és/vagy az igazolás kiadási eljárást lezáró végzés megküldését kéri az együttes adóigazolást felhasználó szervezet részére.

5 Az együttes adóigazolások céljai, kódjai és a kiadást előíró jogszabályok 1. Pénzintézeti, banki felhasználások 2. oldal 2. Pályázatok, támogatások 3. oldal 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárások 4. oldal 4. Sporttal kapcsolatos eljárások 6. oldal 5. Foglalkoztatással kapcsolatos eljárások 6. oldal 6. Egyéb eljárások 7. oldal 7. Külföldiek tartózkodása Magyarországon 8. oldal.

6 2 1. Pénzintézeti, banki felhasználásra benyújtható adóigazolások hitelfelvétel E002 bankgarancia E021 lízing szerződéskötés E035 bankkártya kiváltás E037 Széchenyi Kártya Program kedvezményes hitelfelvétel adósminősítés banki beszámoló bankszámla nyitás faktorálás folyószámla hitel igénylés folyószámla hitel meghosszabbítás folyószámla hitelkeret igénylés folyószámla hitelkeret meghosszabbítás hitelkártya igénylés kezességvállalás E184 E231 E236 E237 E238 E240 E241 E242 E243 E244 E245 E246 Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet 8. (4)-(7) bekezdésében

7 3 2. Pályázatokhoz, támogatásokhoz benyújtható adóigazolások pályázat benyújtás E013 közbeszerzési eljárásban való felhasználás (belföldi) E018 A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésének e) pontjában és a 63. (7) bekezdésében NKA pályázat E033 pályázat benyújtás E080 támogatás iránti pályázat árverésen, illetve pályázaton való részvétel támogatás újrafolyósítás a 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljárásban való felhasználás beszerzési eljárás E132 E147 E155 E190 E191 Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésében A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdés b) pontjában Az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdés, 16. (1) bekezdés e) pontjában és 20. (3) bekezdésében A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés d) pontjában költségvetési támogatás pénzügyi intézményeknél E199 közbeszerzési eljárásban való felhasználás (külföldi) E202 támogatás folyósítás E204 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (5) bekezdésében támogatás igénylés E249 támogatás folyósítás E250 támogatási szerződés megkötése E251 Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott támogatás E278 A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet 11/R (1) bekezdésében

8 4 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (1. rész) akkreditációs tanúsítvány kiadása E207 A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés ae) pontjában autóbuszos belföldi és külföldi Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM E128 személyszállító rendelet 2. (2) bekezdés c) pontjában és az 5. (1) bekezdés b) pontjában belföldi közúti és nemzetközi A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 5. (1) E010 árufuvarozói bekezdés b) pontjában engedélyezési eljárás E256 (jogszabály megadható) felszámolók névjegyzékébe való felvétel E070 A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. (2) bekezdésében gyermekjóléti és gyermekvédelmi A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szolgáltatótevékenység E214 szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (6) bekezdés c) pontjában működésének haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása hajózási tevékenység végzésének ingatlanközvetítői, ingatlanvagyonértékelő és közvetítői névjegyzékébe való felvétel kiegészítő pénzügyi szolgáltatás külföldi munkavállalás engedélyezés lovas szolgáltató tevékenység nyilvántartásba vétel Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába való felvétel minősített befolyás megszerzés minősített befolyás megszerzés (gazdasági társaság) minősített befolyás megszerzés (természetes személy) E215 E088 E216 E046 E004 E276 E218 E272 E275 E274 A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. (4) bekezdésében A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 4. (2) bekezdése és a 7. (1)-(2) bekezdésében A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 64/C. (4)-(5) és (7) bekezdésében A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 19/A. (1) bekezdés c) pontjában A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 6/C. (2) bek. a) pont Egyes festékek, lakkok és járművel javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdés b) pontjában A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 37. (2) bekezdés c) pontja A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. (7) bekezdés b) pontjában A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 8. 4) bekezdés b) pontjában

9 5 3. Engedélyezés, nyilvántartásba vételi eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (2. rész) működési engedély E042 meghosszabbítás nemesfém kereskedő E036 A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény 4.. (2) bekezdés b) pontjában nyilvántartásba vétel nemzetközi fuvarozáshoz a TIRigazolvány kiadás KöViM-PM együttes rendelet 3. (3) bekezdésében Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) E011 névjegyzékbe való felvétel E258 (jogszabály megadható) nyilvántartásba vétel E257 (jogszabály megadható) pénzváltói tevékenység E009 A pénzváltói tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés c) pontjában engedélyezés postai szolgáltatások A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdés b) pontjában és 5. ab) E185 pontjában részesedés szerzés engedélyezés E271 A viszontbiztosítókról szóló évi CLIX. törvény 53. (3) bekezdés e) pontjában személy- és vagyonvédelmi, A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény 5. (3) illetve magánnyomozói E220 bekezdés c) pontjában tevékenység személyi feltételek igazolása E273 A közraktározásról szóló évi XLVIII. törvény 7. (1) és (3) bekezdésben személyszállító szolgáltatás A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. (3) E034 bekezdés c) pontjában és a (8) bekezdésében szociális foglalkoztatás A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. (3) E224 bekezdés 4) pontjában szociális szolgáltatók és A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet 2. intézmények működésének E078 számú melléklet 1.7. pontjában temetkezési szolgáltatás alapítás E048 A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 33. (1) bekezdés a) pontjában A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. tevékenységi engedély E189 (II. 6.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdésének c) pontjában utazásszervező és utazásközvetítő tevékenység E086 Az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdés alapján nyilvántartásba vétel vállalkozói engedély kiváltás E012

10 6 4. Sporttal kapcsolatos eljárásokhoz benyújtható adóigazolások állami sport célú támogatás igénylés támogatási szerződés E193 Az állami sportcélú támogatások felhasználásának szabályairól szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet 6. (2) bekezdés b) pont: A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben meghatározottak szerint nyilatkozatot, vagy az illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére; (nettó adótartozás)... méltányossági hozzájárulás iránti kérelem (sport célú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése) sport célú ingatlanok elidegenítése, terhelése E143 E091 Egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet 3. (4) bekezdés: Ingatlan építése esetén a kérelmező a kérelem mellékleteként - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott módon - igazolást nyújt be arról, hogy nincs lejárt köztartozása,... Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény szerinti méltányossági hozzájárulás eljárási szabályairól szóló 3/2004. (III. 23.) GyISM rendelet 12. (1) bekezdés: A kérelmet el kell utasítani, ha azt csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt álló sportszervezet, vagy lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkező kérelmező nyújtja be,... sportszervezetek támogatás igénylés E079 A sportról szóló évi I. törvény 57. (1) bekezdés a) pont: Állami támogatás csak annak részére nyújtható, akinek: nincs lejárt köztartozása,... versenyrendszerbe (bajnokságba) való nevezés E180 A sportról szóló évi I. törvény 32. (1) bekezdés: Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása,... versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) jogának átruházása E181 A sportról szóló évi I. törvény 33. (2) bekezdés b) pont: A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre irányuló szerződés semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha: a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül, köztartozása nincs, és az indulási jogát a tagjaként működő sportegyesületre ruházza át, Foglalkoztatáshoz kapcsolódó igazolások munkahelyteremtő támogatás igénylés E003 - munkahelyteremtő és munkabér E141 - támogatás igénylés rehabilitációs akkreditációs eljárás E203 A rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 8. (3) bekezdés f) pont: A kérelemhez csatolni kell 30 napnál nem régebbi igazolást az állami, valamint a székhely szerinti önkormányzati adóhatóságtól, vámhatóságtól, illetékhivataltól, illetőleg az illetékes társadalombiztosítási szervtől (a továbbiakban együtt: adóhatóság) arról, hogy hatáskörükbe tartozó lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,... belföldi munkavállalás E014 -

11 7 6. Egyéb eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (1. rész) E263 (60 napon túli adótartozást előíró jogszabály megadható) E265 (30 napon túli köztartozást előíró jogszabály megadható) E267 (meghatározott időn túli adótartozást előíró jogszabály megadható) E120 (adófizetési kötelezettség igazolása) E121 (adófizetési kötelezettség és az adótartozás igazolása) E122 (adófizetési kötelezettség és a köztartozás igazolása) E264 (30 napon túli adótartozást előíró jogszabály megadható) (60 napon túli E097 (60 napon túli köztartozást előíró jogszabály megadható) köztartozás) (adótartozás) E099 (adótartozást előíró jogszabály megadható) (köztartozás) (köztartozás) adatváltozás bejelentés alapítás alatt lévő pénzügyi intézményben minősített befolyás szerzés bérlő általi elővásárlási jog gyakorlás E098 (köztartozást előró jogszabály megadható) E298 (köztartozást előró jogszabály megadható) E019 E007 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 17. (2) bekezdés c) pontjában E027 A lakások és helységek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 89. (4) bekezdésében

12 8 6. Egyéb eljárásokhoz benyújtható adóigazolások (2. rész) cég eladás E239 kedvezmény igénybevétel E266 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 6. (3) bekezdésében kincstári vagyonértékesítés E023 Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. -ában környezetvédelmi termékdíj E247 visszaigénylés közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés közreműködői vállalkozói szerződéskötés önkormányzat felé történő felhasználás pénzintézettel történő szerződéskötés polgári jogi jogviszonyban való felhasználás szerződéskötés üzleti partner felé történő felhasználás vezető tisztségviselői tevékenység E259 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. és a 85/A. (3) bekezdésében E262 E015 E248 E269 E149 E253 A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdésében E118 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 9. (1) bekezdésében 7. Külföldiek tartózkodása Magyarországon állampolgársági kérelem A150 - letelepedési engedély A038 - meghívólevél A145 - tartózkodási engedély iránti A252 - kérelem tartózkodási engedély A016 - meghosszabbítása vízum kérelem A040 - honosítási kérelem A005 -

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Általános tudnivalók A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) alsó fokú adózatási szervei 1 a - megyei (fővárosi)

Részletesebben

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról I. Általános tudnivalók Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az elektronikus bevallásra kötelezett adózók

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 17. számú nyomtatványhoz A nyomtatványon a folyószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, illetve jogerős határozattal megállapított, az adózó javára mutatkozó összeg más

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2012. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba

Mozgássérültek Parkolási Igazolványa... 51 Működési engedély kiadása, módosítása; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2015.1.1. és 2015.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA...

Növényvédelem I.60 Növényvédelem II.61 természetvédelmi hatósági, szakhatósági eljárás.62 V. HUMÁN ÉS ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI IRODA... 1 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben