HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI"

Átírás

1 HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. A Hitelkártya-szerződés általános szerződési feltételei a Credigen Bank Zrt. által nyújtott hitel és hozzá kapcsolódó Hitelkártya feltételeit szabályozza. A * jellel jelölt rendelkezések a március 1. napját követően kötött szerződések esetében alkalmazandóak. A ** jellel jelölt rendelkezések a június 11. napját követően kötött szerződések esetében alkalmazandóak. 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Adóstárs: az Egyedi részben megjelölt, devizabelföldi, természetes személy, aki a Kártyabirtokossal közösen aláírja a Hitelkártya-szerződést. Általános Szerződési Feltételek: a Bank részletes tájékoztatója az Ügyfél illetve a Bank szerződéses kapcsolatára vonatkozóan. (ÁSZF) ATM: a Hitelkártya és a PIN kód együttes használatával banki szolgáltatások (elsősorban készpénzfelvétel) igénybevételére alkalmas berendezés. Átutalás: az Ügyfél megbízása alapján a Bank az Ügyfél más banknál vezetett, a Banknál bejelentett fizetési számlájára teljesített átutalás. Bank: a Credigen Bank Zrt., amely egyben a Hitelkártya tulajdonosa és kibocsátója (székhely: 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 6-8.; cégjegyzékszám: ; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság; PSZÁF engedély szám: I/756/2000.), s amely a Hitelkártyát a VISA Europe kártyatársasággal való megállapodás alapján bocsátja ki. Banki nap: minden olyan munkanap, melyen a Bank nyitva tart. Csoportos beszedési megbízás: az Ügyfél által a Banknak adott nyilatkozat, mely feljogosítja a Bankot az Ügyfél bankszámlájának a Hitelkártya-szerződésből eredő tartozással való sorozatos megterhelésére. Egyedi azonosító: az egyértelmű azonosítást szolgáló kártyaszám vagy szerződésszám. Előtörlesztés: a hitelszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Azt az esetet jelenti, amikor az Ügyfél az esedékes Törlesztőrészletnél magasabb összeget kíván megfizetni a Banknak előzetes írásbeli értesítés mellett. Elszámolási időszak: minden hónapban, minden Kártyabirtokos részére készül egy havi zárás. Az elszámolási időszak, két egymást követő havi zárás közötti időszak. Értéknap: az a nap, amelyet a Bank a terhelési vagy jóváírási tranzakciók utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Esedékességi Nap: a szerződésben meghatározott nap, ameddig a vonatkozó Törlesztőrészletnek a Bankhoz meg kell érkeznie. Felek: Bank, Kártyabirtokos, Adóstárs együttesen Felhasznált hitelkeret: a Kártyabirtokos és a Társkártyabirtokosok által rendelkezésre álló hitelkeretből elszámolt összeg, beleértve a végrehajtott tranzakciók költségét, a kamatokat és díjakat. A felhasznált hitelkeret nem tartalmazza az elszámolási időszak végén, a Hitelkártyaszámla kivonat készítésekor már engedélyezett, de még el nem számolt tranzakciók összegeit. Felügyeleti hatóság: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.; Tel.: ; Levélcím: 1535 Budapest, 114., Pf. 777.). Főkártya: a Kártyabirtokos birtokában lévő kártya. Hitel teljes díja: a bank által ismert minden olyan - a THM számításnál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a hitelszerződés kapcsán megfizet. Hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé tesz, hogy a Bank ellenőrizze a bankkártya használatát, ideértve annak biztonsági elemeit is. Hitelkártya: az a forintalapú, a Bank által kibocsátott elektronikus, készpénz helyettesítő fizetési eszköz, amely az arra feljogosított kereskedelmi elfogadóhelyeken áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és készpénzfelvételre szolgál, s melynek használatát, továbbá az arra vonatkozó jogok és kötelezettségek összességét a Hitelkártya-szerződés, valamint a Bank Általános Szerződési Feltételei és Üzletszabályzata tartalmazza. Magában foglalja mind a Fő-, mind a Társkártyát. Hitelkártya-birtokos: az a magánszemély, akinek a neve a Hitelkártyán szerepel. Hitelkártya-használati limit: a tranzakciók napi számát és/vagy összegét elfogadóhelyenként és országonként különbözőképp jogosult a Bank, vagy az ATM-et üzemeltető biztonsági okokból korlátozni. A Kártyabirtokos jogosult a hitelkártyához tartozó napi vásárlási limiteket módosítani. Hitelkártya-jelentkezési lap (továbbiakban Nyomtatvány): jelenti a szerződés részét képező dokumentumot, amelyen a Kártyabirtokos Hitelkártyáért folyamodik a Bank felé. Hitelkártya-szerződés: melynek aláírása után a Kártyabirtokos jogosult lesz a Hitelkártya-szerződés Egyedi részében vagy a Visszaigazolás a hitelkérelem elfogadásáról c. dokumentumban meghatározott Hitelkeret felhasználására a Bank által kibocsátott Hitelkártya segítségével. Ennek részei: Hitelkártya jelentkezési lap, Egyedi rész, Visszaigazolás a hitelkérelem elfogadásáról, Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzat, Hirdetmény. Hitelkártya-szerződés egyedi része (továbbiakban: Egyedi rész): tartalmazza a Kártyabirtokos és Adóstárs adatait, valamint a hitel feltételeit. A Visszaigazolás a hitelkérelem elfogadásáról c. dokumentum is ekként értendő. Hitelkeret: a Hitelkártya-szerződés Egyedi részében meghatározott keretösszeg, amelynek erejéig az Ügyfél a Bankkártyával tranzakciókat bonyolíthat, valamint a tranzakciókhoz kapcsolódó kamat, késedelmi kamat, díj, jutalék, egyéb költség összegét kiegyenlíti. Az aktuálisan rendelkezésre álló Hitelkeret összege mindenkor csökken a terhelések, és nő a jóváírások összegével, amely tranzakciók a Kártyabirtokos hitelszámláján kerülnek kimutatásra. Hitelszámla: a Bank által forintban vezetett és nyilvántartott számla, melyen a Bank a Hitelkeret javára és terhére végzett tranzakciókat, valamint az egyéb terheléseket (kamat, késedelmi kamat, díjak, jutalékok, egyéb költségek) és jóváírásokat (pl. hűségprogramban kapott pontok) nyilvántartja. Hiteltúllépés: Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó olyan hitel, amelyet a Bank a hitelkeret-szerződés szerinti összegét meghaladó összegben bocsát az Ügyfél rendelkezésére. Hirdetmény: a Bank által közzétett azon tájékoztató, amely tartalmazza a Bank által nyújtott hitelszolgáltatás aktuális feltételeit. Hitelközvetítő: olyan - a Banktól eltérő - jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget a.) fogyasztónak hitelt ajánl vagy b.) a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt, vagy c.) a Bank nevében a fogyasztóval hitelszerződést köt. Kártyabirtokos: az Egyedi részben megjelölt, devizabelföldi, természetes személy, aki a Banktól Hitelkártyát kap. Kereskedelmi elfogadóhely: áruk és szolgáltatások ellenértékének kifizetésére bankkártyát elfogadó, a bankkártyán is megjelenített logó(ka)t feltüntető kereskedelmi hely. Központi hitelinformációs rendszer (KHR): olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadatszolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Kiszervezés: ha a Bank pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt tevékenységet, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem maga végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle független személlyel kizárólagos szerződést köt. Mobil banking szolgáltatás: a Bank a Kártyabirtokos által megadott mobilszámra a terheléses tranzakciókról SMS-t küld. On-line (elektronikus) kártya: csak olyan elektronikus tranzakciók lebonyolítására használható, melyeket a Bank az engedélykérés beérkezésekor azonnal elbírál, azaz csak a Bank által jóváhagyott tranzakciók bonyolíthatók le sikeresen. A tranzakciók lebonyolításához a Hitelkártya jelenléte szükséges, az Interneten vagy telefon/levél útján kezdeményezett tranzakciók kivételével. PIN kód: az a négyjegyű, titkos, személyes azonosító szám, amelyet a Bank a Hitelkártya használatára jogosult személy részére eljuttat, s mely lehetővé teszi a Hitelkártya használatát elektronikus terminálokon (ATM, bizonyos esetekben POS). POS (eladási pont) terminál: vásárlásra, vagy készpénzfelvételre - Hitelkártya és esetleg PIN kód együttes használatával - alkalmas elektronikus berendezés. Pozitív-listás Lakossági Hitelinformációs Rendszer (Credit Reference, CR): olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésnek és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltatók biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. Társkártya: a Kártyabirtokos által megjelölt más személy részére kibocsátott kártya. Társkártya-birtokos: az a legalább 14 éves, természetes személy, aki a saját és a Kártyabirtokos kérésére és felelősségére, a Kártyabirtokos meghatalmazottjaként a Banktól Hitelkártyát kap. Teljes Hiteldíj Mutató (THM): A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. A teljes hiteldíj mértékét jelző mutató, vagyis az Ügyfél által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat, és minden egyéb, a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan fizetendő költséget. Törlesztőrészlet: A Kölcsöntartozás, a Kamat és a Kezelési költség megfizetése céljából az Ügyfél által havonta az Esedékességi Napon teljesítendő fizetési kötelezettség. Tranzakció: a Hitelszámla egyenlegének növekedését eredményező befizetések és jóváírások, valamint a Hitelszámla terhére végzett Vásárlás, Készpénzfelvétel, és Átutalás. Túlfizetés: a Hitelkeret teljes feltöltése után a számlán fennmaradó, túlfizetett összeg. Ügyfél: Kártyabirtokos, Adóstárs együttesen. Ügyfélszolgálat: a Credigen Bank Zrt. ügyfélfogadásra kijelölt üzleti helyisége, elérhetősége: 1036, Budapest, Fényes Adolf u. 6-8.; Tel.: [+36-1] Vásárlás: a Kereskedelmi elfogadóhelyen vagy Interneten áruk és szolgáltatások ellenértékének Hitelkártyával történő megfizetése. Vegyes szerződés: az a szerződés, amelyben a Kártyabirtokos a fogyasztási kölcsönnel egyidejűleg jogosult a hitelkártyára. II. A MEGÚJULÓ HITELKERETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A KÁRTYA IGÉNYLÉSÉRE, A SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓAN 1.1. Az Ügyfél a Nyomtatvány aláírásával kijelenti, hogy: - az általa az igénylés során és későbbiekben megadott adatok, információk helytállók, - előzetesen megismerte, - a szerződés tartalmát, - a hitelkeret rendelkezésre bocsátás feltételeit, a bekérhető dokumentumok listáját, - a prolongáláshoz tartozó költségeket, - a nem teljesítés esetén a késedelemhez kapcsolódó következményeket, - a teljes futamidőre számított kamatot és a hitelkerethez kapcsolódó költségeket Ügyfél a Nyomtatvány részéről történő benyújtásával visszavonhatatlan szerződéses ajánlatot tesz, s ezt követően a szerződéses viszony a hiteligénylés Bank által történő jóváhagyásával jön létre. Az Egyedi részben meghatározott jogosultság megszerzése után a Kártyabirtokos jogosult lesz az ott meghatározott Hitelkeret felhasználására. A Hitelkártya-szerződés aláírásához szükséges, a Kártyabirtokos által teljesítendő feltételeket - különös tekintettel a megkívánt dokumentumokra - a Jelentkezési lap tartalmazza A Bank az ajánlat elfogadásáról hitelbírálat alapján dönt. A Bank jogosult az igénylő hiteligényét indoklás nélkül elutasítani, de erről köteles őt haladéktalanul közvetlen módon tájékoztatni. A közvetlen tájékoztatási kötelezettség alól kivételt képez a vegyes, vagyis fogyasztási kölcsön- és Hitelkártya-szerződés. A Bank jogosult a hitelbírálat során, a Hitelkeretre, a Társkártya-birtokos személyére, a Hirdetményben foglalt kondíciókra nézve a Kártyabirtokos ajánlatát eltérő tartalommal elfogadni. Az eltérő feltételekről a Bank a Fő-kártyabirtokost értesíti, írásban, vagy telefonos megkeresés útján. Ebben az esetben a Kártyabirtokos a megadott lehetőségekből telefonos úton választhatja ki a számára megfelelőt A Kártyabirtokos ajánlatát a Bank oly módon fogadja el, hogy írásbeli értesítést küld a hitelkeret nagyságáról, a visszafizetési határidőről és a kamat mértékéről. Ezt követően megküldi a Hitelkártyát és az Általános Szerződési Feltételeket a Kártyabirtokos által a Jelentkezési Lapon megadott levelezési címre A hitelszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Ügyfél által kitöltött Jelentkezési Lap, a Hitelkártyaszerződés Egyedi része, valamint az Általános Szerződési Feltételek, mely fogalom alatt Felek azon tájékoztatót értik, amely tartalmazza a Bank által nyújtott Hitelkártya szolgáltatás aktuális feltételeit és része a Hitelkártyaszerződésnek A Banknak jogában áll a Hitelkártya-szerződésben feltüntetett adatokon kívül az Ügyféltől további adatokat, információkat illetve okiratokat kérni a hitelszerződési ajánlat elbírálása érdekében. Ha az Ügyfél nem szolgáltatja a Bank által kért adatokat, okiratokat, a Bank a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a Hitelkártya-szerződési ajánlattal kapcsolatban. Az Ügyfél a Hitelkártya-szerződési ajánlatban megjelölt okiratokat eredeti, másolati vagy közjegyző által hitelesített példányban kötelesek csatolni. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a kitöltött és aláírt Egyedi rész kézhezvételét követően a Hitelkártya-igénylést újra elbírálja A Bank a Hitelkártya-szerződési ajánlatot az alábbi feltételek együttes és maradéktalan teljesítése esetén fogadja el: - Az Ügyfél a Hitelkártya-szerződés Egyedi részét maradéktalanul kitöltötte, - Az Ügyfél a Bank által a Jelentkezési Lapon megjelölt okiratokat, igazolásokat csatolta, - Bank az Ügyfél Hitelkártya-igénylését elfogadta, és a Felek kölcsönösen aláírták a Hitelkártya-szerződés Egyedi részét, illetve az Ügyfél elfogadta és átvette a Szerződést és annak mellékleteit A Bank a Hitelkártya-szerződés létrejöttekor Hitelszámlát nyit a Kártyabirtokos részére az Egyedi részben meghatározott Hitelkeret mértékéig Fentiekre tekintettel a Kártyabirtokos e szerződés aláírásával feltétlen kötelezettséget vállal a ténylegesen felhasznált hitelösszeg és mindenkori járulékainak, úgymint kamatainak, költségeinek, jutalékainak, díjainak a Bank részére történő, a Hitelkártya-szerződésben foglaltak szerinti megfizetésére A Bank a PIN-kód megküldését követően elküldi a hitelkártyát. A Kártyabirtokos a Hitelkártya aktiválásával érvényesítheti kártyáját A mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket, a Hitelkártya Hirdetményt, a Jelentkezési lapot, valamint a mellékleteket az ügyfél az igénylést megelőzően, azzal egyidejűleg és azt követően a Bank Internet oldalán a Bank hivatalos, ügyfelek részére nyitva álló ügyfélszolgálatán tekintheti meg. Az Ügyfél a szerződés fennállása alatt bármikor kérheti, hogy a Bank a szerződési feltételeket bocsássa rendelkezésére. CC_3000_100511

2 2. A HITELKERET MÓDOSÍTÁSA 2.1. A Kártyabirtokos írásban kérheti a Hitelkeret mértékének növelését, ehhez a Bank által megkívánt dokumentumokat be kell nyújtania, amelyek alapján dönt a Bank. Amennyiben a Bank az ajánlatot akár módosítva, akár anélkül elfogadja, úgy az a Kártyabirtokos visszaigazolása nélkül is a Hitelkártya-szerződés módosítását jelenti. A Bank a Kártyabirtokos kéréséről 30 napon belül köteles dönteni A Kártyabirtokosnak lehetősége van Hitelkerete csökkentésére is, melyet írásban kérhet. Az új Hitelkeret nem lehet kevesebb a Kártyabirtokos által már felhasznált hitelösszegnél, és legfeljebb az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott összeghatárig terjedhet. Amennyiben a Bank a módosítást jóváhagyja, az új Hitelkeret hatályba lép A Bank jogosult bármikor a Kártyabirtokos Hitelkeretét a már felhasznált hitelösszegre csökkenteni, ha a Kártyabirtokos fizetőképessége megváltozott, vagy a Kártyabirtokos szerződésszegést követett el. A Bank a hitelkeret csökkentéséről közvetlen módon tájékoztatja az Ügyfelet A Bank az Ügyfél Hitelkeretének mértékét megnövelheti, amelyről az Ügyfelet közvetlen módon tájékoztatja. Amennyiben az Ügyfél az emelés ellen 30 napon belül nem tesz írásban kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni. 3. A HITEL ESEDÉKESSÉGE, KAMATA ÉS JÁRULÉKAI, A HITELDÍJ 3.1. Az Adós a kölcsön összege után hiteldíjat köteles fizetni a Banknak. A hitel teljes díja a Bank által ismert minden olyan külön jogszabály szerint figyelembe veendő ellenszolgáltatás, amelyet az Adós a szerződés kapcsán megfizet. A teljes hiteldíj mértékét a teljes hiteldíj mutató (THM) jelzi, amely a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Adós megfelelő tájékoztatására szolgál. A teljes hiteldíj mutató számításánál figyelembe kell venni az Adós által a szerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót) valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek továbbá ha a szolgáltatás igénybevételét a szerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja A Bank a teljes hiteldíj mutató számításánál a következő számítási módszereket alkalmazza: - A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerződés a szerződés szerinti futamidő alatt a szerződés szerint kerül teljesítésre; - ha a szerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; - ha Szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; - ha a Bank egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és díjat kell figyelembe venni a szerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor; - ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; - ha a visszafizetés ütemezése meghatározott, de a törlesztőrészletek összege változó lehet, az egyes elszámolási időszakokat követő türelmi időszakok végén a nyilvánosan meghirdetett minimális törlesztésekkel és a futamidő végén a fennmaradó teljes tartozás megfizetésével kell számolni; - fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a teljes hitelösszeget a hitelszerződés teljes időtartamára lehívottnak kell tekinteni, a hitelszerződés időtartamát ha az nincs meghatározva három hónapnak kell tekinteni; - a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; - a kezdő időpont a Bank által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; - a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; - egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; - a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedes jegy pontossággal kell meghatározni A THM kiszámítására vonatkozóan a következő képletet kell alkalmazni: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, D : az sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t 1 = 0, s : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke A jelen pontban alább részletezett díjak, költségek a hiteldíjba nem számítandók be, azokat az Ügyfél a szerződéskötéskori induló hiteldíjon felül köteles megfizetni a Banknak: - előtörlesztési (teljes vagy részleges) díj - biztosítási díjak - készpénz átutalási megbízás díja - Társkártya éves díja - Mobil banking szolgáltatás díja - az Ügyfél sürgősségi ügyintézési kérelmével kapcsolatos költségek - készpénzfelvétel díjai - hitelkeret túllépési díj - a szerződés Ügyfél általi nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos költségek - a szerződés bármely feltételének Ügyfél kezdeményezésére történő megváltoztatásával kapcsolatban felmerült költségek - minden olyan díj vagy költség, amit egyedi esetekben és az ügyfél egyedi kérelmére végzett művelet esetén számít fel A Hitelkártya kibocsátásának és használatának díjait, költségeit, jutalékait és a hitelkeret felhasználásával kapcsolatos ügyleti kamatokat a Bank a Hitelkártya-szerződés Általános Szerződési Feltételeiben teszi közzé 3.5. A Bank az Általános Szerződési Feltételek szerinti díjakkal, jutalékokkal és költségekkel az egyes tranzakciók elszámolásakor, illetve felmerülésükkor terheli meg a Hitelszámlát. Ezen díjak, költségek a rendelkezésre álló Hitelkeret terhére számolódnak, és a visszafizetési határidővel egy összegben törlesztendők A díjak, jutalékok, költségek és az ügyleti kamat az alábbiak szerint kerülnek felszámításra: A vásárlási tranzakció útján igénybe vett összeg, valamint a felszámításra kerülő díjak, jutalékok a soron következő számlakivonaton megjelölt fizetési határidőig visszafizetett összege után a Bank nem számít fel ügyleti kamatot. Abban az esetben, ha a mindenkori számlakivonat szerinti fizetési határidőig az adott vásárlási tranzakciónak, valamint a felszámított díjnak, jutaléknak megfelelő tartozás összege nem, vagy nem teljes mértékben kerül visszafizetésre, a Bank a meg nem fizetett összeg után a tranzakció értéknapjától a visszafizetés napjáig ügyleti kamatot és késedelmi kamatot számít fel. A készpénzfelvételi tranzakció és átutalás teljesítése után tranzakciós díj, és a tranzakció értéknapjától a visszafizetésig ügyleti kamat kerül felszámításra, tekintet nélkül arra, hogy az aktuális számlakivonaton megjelölt tartozás milyen mértékben, illetve visszafizetésre került-e. Az esetlegesen csoportos beszedési megbízás útján terhelésre került összegek utáni ügyleti kamat elszámolására a vásárlási tranzakciókra vonatkozó rendelkezések irányadók Az ügyleti kamatok terhelésére az elszámolási időszak utolsó napján kerül sor, kivételt képeznek az elszámolási időszakban keletkezett és ki nem fizetett, vagy részben kifizetett vásárlási tranzakciók után járó, a számlakivonat készítéséig felszámított ügyleti kamatának első terhelése, amelyre az adott tranzakciót tartalmazó számlakivonatban megjelölt fizetési határidő lejártának napján utólagosan kerül sor. A mindenkori fizetési határidőig meg nem fizetett tartozások összegei a teljes tartozást növelik, a törlesztések pedig csökkentik a tartozás összegét Ha a Kártyabirtokos a számlakivonat készítésének napjától az aktuális fizetési határidő lejártáig terjedő időszak alatt legalább a számlakivonat szerinti havi záróegyenleg alapján megállapított minimum összeget nem fizeti meg, úgy a Bank az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott késedelmi kamat valamint a követelés érvényesítésével kapcsolatos díjak, költségek felszámítására jogosult Amennyiben a számlakivonat által dokumentált időszak alatt a hitelszámla terhére lebonyolított tranzakciók, valamint a terhelésre került kamatok, díjak és egyéb költségek, illetve a megelőző időszakokra vonatkozó számlakivonatok alapján fennálló korábban ki nem egyenlített tőketartozások, kamatok, díjak és egyéb költségek együttes összege meghaladja a Hitelkeret összegét, a Bank havonta az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékű hitelkeret túllépési díjat számol fel a Hitelkeret túllépésének teljes összege után. A Hitelkeret túllépése a szerződésben meghatározott Hitelkeret 3%-áig, maximálisan 5.000,- Ft-ig lehetséges. Amennyiben a hitelkeret túllépésének időtartama az egy hónapot meghaladja, a Bank haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet a túllépés tényéről, összegéről, a vonatkozó kamatokról, díjakról és költségekről. 4. A HITEL ÉS A HITELDÍJ MEGFIZETÉSE, A TRANZAKCIÓK ELSZÁMOLÁSA 4.1. A Kártyabirtokos a ténylegesen felhasznált hitelösszeget járulékaival együtt a Hitelkártya-szerződésben meghatározott esedékesség szerint és módon tartozik megfizetni A Bank a Kártyabirtokos Hitelkártya használata útján létrejött tranzakciókkal, azok jogosságának vizsgálata nélkül, a Hitelszámlán rendelkezésre álló Hitelkeret felhasználható egyenlegét csökkenti, majd a Hitelkeretből igénybe vett összeget a Hitelkártya-szerződésben meghatározottak szerint elszámolja a Kártyabirtokos Hitelkártyaszámlája terhére A Hitelszámla elszámolási számlaként funkcionál azzal, hogy annak pozitív egyenlegére a Bank nem fizet kamatot A Bank havonta egy alkalommal,- díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen-, a Hitelkártyaszerződésben meghatározott esedékességi napot megelőző 20. napon (amennyiben az adott nap nem banki munkanap, akkor az azt követő banki munkanapon) számlakivonatot készít az Ügyfél számára A Hitelszámla-kivonat tartalmazza a megjelölt időszak alatt történt minden terhelést és jóváírást, a számla egyenlegét, feltüntetve az egyes műveletek összegét, devizanemét, átváltási árfolyamát, a terhelés értéknapját. A számlakivonatot a Bank papíron történő tájékoztatás formájában megküldi a Kártyabirtokos részére A Kártyabirtokos köteles a Hitelszámla-kivonatot megőrizni. A mindenkori számlakivonaton feltüntetett záró egyenleg megfizetése teljes összegben esedékes, és legkésőbb a számlakivonaton megjelölt fizetési határidőig be kell érkeznie a Bankhoz. Kivételt képeznek azok az esetek, ha a Kártyabirtokos a 4.5. pontban foglaltaknak megfelelően a visszafizetés egyéb lehetőségével él A Kártyabirtokos jogosult úgy dönteni, hogy nem fizeti vissza a Bank részére az aktuális záró egyenleg szerinti teljes tartozását, mely esetben a számlakivonat-készítés napját követő, a számlakivonatban megjelölt időtartamú fizetési határidőn belül a mindenkori számlakivonatban feltüntetett Minimum fizetendő összeget köteles megfizetni a Bank részére. A minimum fizetendő törlesztő összeg számítása a következő tételek összegéből kerül meghatározásra: - az összes tőketartozás 2%-a - aktuális összes kamat - aktuális összes késedelmi kamat - aktuális összes díj és költség - ki nem fizetett korábbi minimum fizetendő összeg - hitelkeret túllépés teljes összege Amennyiben a teljes kintlévőség összege nem éri el az 5.00-ot, akkor a minimum fizetendő összeg az aktuális teljes kintlévőség Amennyiben az aktuális záró egyenleg szerinti tartozás összege meghaladja a Hitelkeretet, úgy a Hitelkeret Általános Szerződési Feltételekben megjelölt, a minimum fizetendő összeg meghatározására irányadó százalékának megfelelő összeg, és az egyenleg Hitelkeretet meghaladó része együttesen esedékes. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Bank csökkenti a Hitelkeret összegét, és az aktuális egyenleg szerinti tartozás összege a csökkentés folytán haladja meg a Hitelkeretet Amennyiben a Hitelkeret teljes igénybe vett összege a mindenkori számlakivonatban megjelölt fizetési határidőig maradéktalanul visszafizetésre kerül, a Bank - a készpénzfelvételi tranzakciók kivételével - a tárgyhavi tranzakciók összege után nem számít fel kamatot Az Ügyfél a törlesztőrészleteket a szerződés előírásai szerint köteles a Banknak teljesíteni a Bank által kibocsátott csekken, csoportos beszedési megbízással vagy a megjelölt bankszámlára történő átutalással, illetve csekk hiányában a Bank székhelyén működő házi pénztárába történő befizetéssel Felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy a befizetések teljesítésének időpontja a törlesztőrészletek Bankhoz történő beérkezésének, illetve számláján történő jóváírásának a napja Amennyiben az Ügyfél a szerződés megkötésekor a csoportos beszedési megbízással történő fizetési módot választja, annak az Ügyfél bankja által a Bank felé történő visszaigazolásáig a törlesztőrészleteket csekken köteles fizetni, amelyet a Bank az esedékességet megelőzően megküld az Ügyfél részére Amennyiben az Ügyfél a szerződés megkötésekor az átutalásos fizetési módot választja, az Ügyfél vállalja, hogy számlavezető bankjánál a Hitelkártya-szerződés havi törlesztőrészletének átutalására állandó megbízást ad, melyet a teljes tartozás kifizetéséig nem von vissza Amennyiben az Ügyfél az általa választott fizetési módon változtatni kíván, úgy ezirányú írásbeli kérelmét be kell nyújtania a Bankhoz. A Bank írásban értesíti az Ügyfelet, hogy mely időponttól élhet az új fizetési módozattal A Bank a fizetési mód megváltoztatásának tekinti, ha az Ügyfél azon bankszámláját, melyre nézve csoportos beszedési megbízással élt - megszünteti, vagy a csoportos beszedési megbízást visszavonja A fizetési mód megváltoztatása esetén az Ügyfél köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek-szerinti szerződésmódosítási díjat fizetni Bankszámláról történő teljesítés esetén Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy számláján az esedékesség napján rendelkezésre álljon az esedékes törlesztőrészlet mértéke Az Ügyfél által a szerződés tartama alatt fizetett minden olyan összeg, amely a Bank esedékes, lejárt követelésén felüli, és az Ügyfél ezt a szerződésben foglaltakkal ellentétesen teljesítette (túlfizetés), óvadéknak minősül. A Bank jogosult a szerződés tartama alatt az Ügyfél teljesítésének elmaradása esetén az óvadék összegét e tartozások teljesítéseként jóváírni. A fel nem használt óvadék összegével a Bank a szerződés megszűnésekor elszámol A Kártyabirtokos és az Adóstárs egyetemlegesen felelősek a hitel összegének és járulékainak szerződésszerű visszafizetéséért. A Bank a Kártyabirtokos és/vagy Adóstárs önálló rendelkezéseit mindkét féltől származó rendelkezésnek tekinti A Kártyabirtokos választása szerint magasabb összegű törlesztéseket is, és esedékesség előtti befizetéseket (előtörlesztés) is eszközölhet. Az Ügyfélnek az előtörlesztési szándékát előzetesen jeleznie kell Felek a Bankot illető pénzügyi követelések tekintetében az Ügyféltől beérkezett teljesítések az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ának megfelelően először a költségekre, majd a késedelmi kamatra, kamatokra és végül a tőkerészre kerülnek jóváírásra függetlenül a befolyt összeg Ügyfél által megjelölt jogcímétől. Az azonos követelésfajtákon belül mindig a korábbi esedékességű követelések kerülnek jóváírásra A Bank a törlesztőrészletből a tartozások levonása után fennmaradó összeget - ha ilyen képződik - Hitelkereten belül a felhasználható Hitelkeret javára jóváírja, amely a továbbiakban a jóváírt összeggel növelten használható fel. A tranzakciók a legkorábban lebonyolított tranzakcióval kezdődően időrendi sorrendben kerülnek elszámolásra. Az azonos értéknappal könyvelt tranzakciók esetén a kiegyenlítési sorrend: - készpénzfelvételi tranzakció, - vásárlási tranzakció, - átutalási megbízás teljesítése. A Bank a fentieken túlmenően egyéb fizetési műveleteket a Hitelkeret terhére nem teljesít. A Bank mind a forintban, mind a devizában felmerülő költségeket forintban számítja fel A Kártyabirtokos és a Bank között fennálló esetleges jogvita nem jogosítja fel a Kártyabirtokost fizetési kötelezettségei nem, vagy nem szerződésszerű teljesítésére

3 5. A KÉSEDELMES TELJESÍTÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 5.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a hivatkozott, vagy egyéb más jogszabálynak a kölcsöntartozás után járó késedelmi kamat mértékére vonatkozó kötelező rendelkezése hatályát veszti, a késedelmi kamat mértékére a Bank a jelen Általános Szerződési Feltételeket, illetve a mindenkor hatályos Hirdetményét tekinti irányadónak A törlesztési kötelezettség nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank a szerződés fennállása alatt követelése érvényesítése és a további szerződésszerű fizetés érdekében jogosult eljárni, amelynek becsült költsége (többek között postai, telefon, egyéb) az Ügyfelet terheli. Ennek mértéke a jelen Általános Szerződési Feltételekben illetve a mindenkor hatályos Hirdetményben kerül meghatározásra. A jogi eljárás előre nem látható költségei külön kerülnek felszámításra Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy - az évi CXII. törvény (A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, továbbiakban: Hpt.) mindenkori aktuális rendelkezéseinek megfelelően -, amennyiben a kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget - így különösen a Credigen Bank Zrt. felé fennálló lejárt, és meg nem fizetett tartozása 90 napon keresztül folyamatosan meghaladja a mindenkori minimálbér legkisebb összegét, illetve a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl vagy hamis illetve hamisított okiratot mutat be, továbbá ha készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel vagy elektronikus fizetőeszközzel a Hpt.-ben maghatározott módon visszaél -; a Bank a törvény által meghatározott azonosító és a kötelezettségre vonatkozó lényeges ún. referenciaadatokat továbbíthatja a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adatkezelés és nyilvántartás céljára, ahol a tartozás teljes kiegyenlítésétől számított 5 évig kezelik az adatait. 6. SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS KAMAT, DÍJ ÉS KÖLTSÉG MÉRTÉKE Kamat: Késedelmi kamat: Kezelési költség: Hitelfedezeti biztosítási díj: Készpénz-átutalási megbízás díja (postai csekk): Szerződés módosítási díj (átütemezés, törlesztőrészlet módosítás, konszolidálás): Előtörlesztési díj: Fizetési mód változtatási díj: Ügyfél sürgősségi ügyintézési kérelmével kapcsolatos díj: Éves kártyadíj: Társkártya éves díja: Belföldi készpénzfelvételi díj: Külföldi készpénzfelvételi díj: Egyenlegértesítő havi zárási díj: Egyenleg újraküldési díj: Mobil banking szolgáltatások: a) SMS szolgáltatás havi díj: Új PIN kód rendelési díj: Átutalási díj: Kártyamegújítási díj: Limit módosítási díj: Utasbiztosítás díja: Letiltási díj: Kártyapótlási díj: Hitelkeret túllépési díj: a Hitelkártya-szerződés Egyedi részében kerül meghatározásra évi ügyleti kamat+évi 6% a Hitelkártya-szerződés Egyedi részében kerül meghatározásra a teljes kintlevőség 0,5000%-a biztosítottakként halálesetre, rokkantságra a teljes kintlévőség 0,7168%-a biztosítottaként halálesetre, rokkantságra, tartós keresőképtelenségre, munkanélküliségre 66 Ft + a befizetett összeg 0,36 %-a, de minimum 95 Ft A június 11. napját követően kötött szerződések esetében: 7 + a befizetett összeg 0,36%-a, de minimum 10** 1.00/szerződés 4.000,- Ft, az első évben Best of Budapest co-branded Hitelkártya esetén: TESCO co-branded Hitelkártya esetén: 4.00, az első évben a kibocsátástól számított 61 napon belüli aktiválás esetén 3.00, az első évben Best of Budapest co-branded Hitelkártya esetén: 5.00 TESCO co-branded Hitelkártya esetén: 3.00, az első évben a kibocsátástól számított 61 napon belüli aktiválás esetén tranzakció összegének 1%-a, minimum 60 tranzakció összegének 1%-a csoportos beszedési megbízással történő fizetés esetén, 40 átutalásos és csekkes fizetési mód esetén Media Markt, Saturn és Best of Budapest co-branded Hitelkártya esetén: TESCO co-branded Hitelkártya esetén: /alkalom Követelésbehajtás során felmerülő díjak és költségek: Kártyablokkolás díja: KHR értesítési díj: /szerződés Csekknyomtatás díja: Fizetési meghagyásos eljárás illetéke: Peres eljárás illetéke: Végrehajtási eljárás költsége: Bírósági közvetlen letiltás illetéke: Jogtanácsosi díj: 7. A HITELKÁRTYA-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 7.1. A Bank a Hitelkártya-szerződés feltételeit az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja A Hitelkártya szerződésben az Ügyfél számára kedvezőtlenül kizárólag a kamatot, a díjat vagy a költséget lehet egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra okot adó körülmények felsorolását is, egyoldalúan nem módosítható az Ügyfél számára kedvezőtlenül A Bank az alábbi ok-okozati feltételek fennállása esetén jogosult a kölcsön kamatát az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani A jogi, szabályozói környezet megváltozása - a Bank hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; - a Bank hitel-, és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; - kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása - A Bank forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása (credit default swap), - jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, - a Magyar Állam vagy a pénzügyi intézmény által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Bank lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása Az Ügyfél kockázati megítélésének megváltozása - Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a pénzügyi intézmény vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Bank vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Bank vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon Ügyfélnél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesíteti, a hitel futamideje alatt nem esik fizetési késedelembe. - A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy díjat vagy költséget évente legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi fogyasztói árindex mértékben emel A Bank 7.3. és 7.4. pontban meghatározott eseteken kívül kamatot, díjat vagy költséget csak vis major események - hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok- esetén átmenetileg a zavarok fennállásáig jogosult egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani A Hitelkártya-szerződésben kikötött kamat, díj vagy költség Bank általi egyoldalú módosítása esetén: A Bank a módosítást az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben valamint honlapján a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően közzéteszi; A Bank a módosításról és a módosítást követően várhatóan fizetendő törlesztőrészletről közvetlenül is értesíti az Ügyfelet a módosítás hatályba lépését legalább 60 nappal megelőzően; 7.7. Az Ügyfél a Banknak megküldött, és a Bank által a módosítás hatályba lépése előtt kézhez vett írásbeli nyilatkozatával jogosult a Hitelkártya-szerződést azonnali hatállyal díjmentesen felmondani, ebben az esetben azonban köteles a Hitelkártya-szerződés alapján fennálló valamennyi tartozását a felmondással egyidejűleg a Banknak megfizetni A Bank az Ügyfél számára nem kedvezőtlennek minősülő szerződéses feltételek módosításait a hatályba lépést megelőzően legalább 15 nappal közzéteszi az ügyfélforgalom számára nyitva állóhelyiségeiben kifüggesztett hirdetményben valamint honlapján. A hirdetményben történő tájékoztatás során a Bank biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik A Bank a Hitelkártya-szerződést egyoldalúan nem módosíthatja új díj vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható A módosítás hatálybalépésének időpontjától a Bank és az Ügyfél között fennálló Hitelkártya-szerződésre a módosított Általános Szerződési Feltételek az irányadók A fenti módosításoktól eltekintve a Felek a Hitelkártya-szerződést csak közös szándékkal és írásban módosíthatják a Hitelkártya-szerződés létrejöttekor is irányadó formai követelmények mellett A jelen 7. pontban foglaltak semmilyen módon nem korlátozzák a Banknak azt a jogát, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a jövőben megkötendő Hitelkártya-szerződésekre vonatkozóan módosítsa. 50 tőke összeg 3%-a min. 3.00, max tőke összeg 6%-a min.10.00, max tőke összeg 1%-a min. 5.00, max tőke összeg 1% min. 3 00, max tőke összeg 1%-a min Behajtási eljárási költség: Felszólító levél díja: Felmondási díj: Lejárati maradvány díj: SMS díj: Személyes megkeresés díja: A Bank által felszámított külső behajtó cég díja: Behajtási beszedési megbízás díja: Ft A BANK KÖVETELÉSÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, A HITELKERET FELFÜGGESZTÉSE 8.1. A törlesztési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetére a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a szerződés fennállása alatt követelése érvényesítése és a további szerződésszerű fizetés érdekében jogosult eljárni, amelynek költsége az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékig (többek között postai, telefon, egyéb) a Kártyabirtokost terheli. A jogi eljárás előre nem látható költségei külön kerülnek felszámításra A Hitelkeret a Hitelkártya blokkolásával egyidejűleg a Bank további döntéséig ideiglenesen felfüggesztésre kerül, ha a Kártyabirtokos részben vagy egészben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy amennyiben a Kártyabirtokos a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nyilvántartásában szerepel. Amennyiben az Ügyfél az elmaradt tartozását a Bank által megjelölt határidőig megfizeti, a Bank a blokkolást díjmentesen feloldja. Amennyiben a Ügyfél a fizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, a Bank a Hitelkártyát véglegesen blokkolja. A Bank a kártya ideiglenes és végleges blokkolásakor is díjat számít fel, amelynek mértékét a Bank mindenkor aktuális Általános Szerződési Feltételei tartalmazza. A felfüggesztés ideje alatt Kártyabirtokos köteles szerződésszerűen megfizetni az addig felmerült hiteltartozásának törlesztőrészleteit, és a szerződés megszűnése napjáig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását.

4 8. A BANK KÖVETELÉSÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, A HITELKERET FELFÜGGESZTÉSE 8.1. A törlesztési kötelezettség nem szerződésszerű teljesítése esetére a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Bank a szerződés fennállása alatt követelése érvényesítése és a további szerződésszerű fizetés érdekében jogosult eljárni, amelynek költsége az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott mértékig (többek között postai, telefon, egyéb) a Kártyabirtokost terheli. A jogi eljárás előre nem látható költségei külön kerülnek felszámításra A Hitelkeret a Hitelkártya blokkolásával egyidejűleg a Bank további döntéséig ideiglenesen felfüggesztésre kerül, ha a Kártyabirtokos részben vagy egészben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy amennyiben a Kártyabirtokos a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nyilvántartásában szerepel. Amennyiben az Ügyfél az elmaradt tartozását a Bank által megjelölt határidőig megfizeti, a Bank a blokkolást díjmentesen feloldja. Amennyiben a Ügyfél a fizetési kötelezettségének továbbra sem tesz eleget, a Bank a Hitelkártyát véglegesen blokkolja. A Bank a kártya ideiglenes és végleges blokkolásakor is díjat számít fel, amelynek mértékét a Bank mindenkor aktuális Általános Szerződési Feltételei tartalmazza. A felfüggesztés ideje alatt Kártyabirtokos köteles szerződésszerűen megfizetni az addig felmerült hiteltartozásának törlesztőrészleteit, és a szerződés megszűnése napjáig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását. 9. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 9.1. A szerződés megszűnik: Bank vagy a Kártyabirtokos felmondásával. A határozatlan idejű Hitelkártya-szerződést mind a Kártyabirtokos, mind a Bank indoklás nélkül írásban felmondhatja. A felmondási idő az Ügyfél által kezdeményezett felmondás esetén 30 nap, a Bank által kezdeményezett felmondás esetén két hónap. A Kártyabirtokos köteles a felmondási idő lejáratáig, vagy a szerződés megszűnése napjáig a Bankkal szemben fennálló minden tartozását megfizetni. Az Ügyfél a Hitelkártya-szerződést az első év elteltével díj-, költség-, vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen felmondhatja A Bank azonnali hatályú felmondásával. A Bank a Hitelkártya-szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, a fennálló tőketartozásnak és járulékainak egyösszegű visszafizetését követelni, és egyidejűleg a Hitelkártya használatát letiltani: - ha a Kártyabirtokos e szerződésben foglalt bármely kötelezettségének pontosan és maradéktalanul nem tesz eleget, így különösen, ha a törlesztési vagy egyéb fizetési kötelezettségnek az esedékességkor nem tesz eleget, vagy valótlan adatokat közöl, - ha a Kártyabirtokos a Banknál vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a hitelkérelmen nem tüntette fel, - ha a Kártyabirtokos rosszhiszeműen túllépi a felhasználható Hitelkeretét, a Bank az azonnali hatályú felmondáson túl jogosult a különbözettel a Kártyabirtokos bankszámláját megterhelni, - ha az Ügyfél pénzügyi helyzete oly módon rendül meg, hogy a Bank álláspontja szerint valószínűsíthető, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni nem, vagy csak jelentős késedelemmel tudja. Ennek keretében a Bank a hitelkártya-szerződést jogosult akkor is felmondani, ha tudomására jut, hogy az Ügyfél bármely más pénzügyi intézménnyel kötött szerződését megszegte. - ha az Ügyfél a Bankot a hitel igénylésekor valótlan adatok közlésével, tények eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, vagy más pénzügyi intézménynél fennálló tartozását a hiteligénylésben nem tüntette fel, - ha az Ügyfél az adataiban bekövetkezett változást nem bocsátja a Bank rendelkezésére az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül. - ha az Ügyfél a Bankkártyával vagy kártyatranzakció útján jogszabálysértést követ el, - a Ptk ában meghatározott egyéb esetekben. A szerződés felmondása írásban, a Banknak a Kártyabirtokoshoz intézett egyoldalú nyilatkozatával történik, és a közléssel egyidejűleg a szerződés megszűnik. A felmondással azonnal és egy összegben esedékessé válik az Ügyfél a Hitelkártya-szerződésből eredő összes fizetési kötelezettsége. Az Ügyfél meghatalmazza a Bankot, hogy szerződésszegés esetén (függetlenül a szerződés felmondásától) harmadik személyt bízzon meg a felek közötti egyeztetés, illetve pénzügyi teljesítés lebonyolítása tárgyában. A megbízás költségei az Ügyfelet terhelik, melyet az Ügyfél a költségek felmerülésekor azonnal, de legkésőbb a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles megfizetni a Banknak Közös megegyezéssel. Felek írásbeli megállapodásukkal a Hitelkártya-szerződést közös megegyezéssel bármilyen más okból is megszüntethetik Kártyabirtokos halálával. A Hitelkártya-szerződés a Kártyabirtokos halálával megszűnik, a hitelkártyaszerződésből eredő tartozásai és járulékai egy összegben esedékessé válnak az Adóstárs vagy az örökösök részéről. Az Ügyfél halála esetén a Bank jogosult a halotti anyakönyvi kivonat, valamint az örökösök rendelkezésére álló jogerős öröklési bizonyítvány vagy hagyatékátadó végzés, külföldiek esetén az ezzel egyenrangú okirat hiteles kiadványát bekérni Az ügyfél azonnali hatályú felmondásával a pontban leírt feltételek esetén. * Az Ügyfél a kölcsönszerződéstől a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Ügyfél a kölcsönszerződést a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül díjmentesen felmondhatja, ha a kölcsönt már folyósították. A jelen pontban szabályozott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozatát az előbbiekben meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon a Bank felé benyújtja. Az Ügyfél a nyilatkozat elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül köteles a felvett hitelösszeget és a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, szerződés szerint megállapított hitelkamatot a Banknak visszafizetni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a visszafizetés időpontját, amelynek alapján a Bank meghatározza a visszafizetendő összeget. Amennyiben az Ügyfél él a jelen pontban szabályozott jogával, akkor az a kölcsönszerződéshez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést felbontja A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bank vállalt kötelezettségei megszűnnek, egyúttal megszűnik a Hitelkeret, továbbá az Ügyfél valamennyi tartozása egyidejűleg esedékessé válik. A szerződés megszűnésekor a Bank intézkedik a Hitelkártya használatának megszüntetéséről A szerződés megszűnésekor a Kártyabirtokos a Hitelkártyát (beleértve a Társkártyát is) köteles megsemmisíteni, és további használatra fizikailag alkalmatlanná tenni. A megsemmisítés elmulasztásából eredő kár időbeli korlátozás nélkül az Ügyfelelet terheli A Bank a Hitelkártya-szerződés megszűnése napját követő 30 naptári napon belül elkészíti a végelszámolást, melynek kelte a Hitelkártya-szerződés megszűnésének napja. A Hitelkártya-szerződés megszűnése nem érinti a Kártyabirtokos fennálló, vagy felmerülő kötelezettségeit III. A HITELKÁRTYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A HITELKÁRTYA KIBOCSÁTÁSA ÉS HASZNÁLATA 1.1. A Bank a Hitelkártya-szerződés, valamint az Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, továbbá a Visa Europe Kártyatársaság előírásaiban meghatározott feltételek szerint belföldi és külföldi használatra alkalmas Hitelkártyát bocsát ki a Visa Europe Kártyatársasággal. A Hitelkártya típusa: Visa classic kártya, melyen a Visa és a Credigen nevek, és co-branded Hitelkártya esetén a partner neve, valamint ezen szervezetek logói szerepelnek A Bank - eltérő megállapodás hiányában - a Hitelkártya-szerződés létrejöttét követő 30 munkanapon belül a Kártyabirtokos rendelkezésére bocsátja a nevére szóló Hitelkártyát. Vegyes, Hitelkártya-szerződéssel kombinált fogyasztási kölcsönszerződés esetén a Kártyabirtokos külön kérelme nélkül, de a Bank újbóli hitelbírálata alapján kerül kiküldésre a Hitelkártya, a Bank által tetszőlegesen meghatározott időpontban. A Hitelkártya kizárólag a Kártyabirtokos személyére szól, más személyre nem ruházható át és nem adható letétbe, zálogba vagy óvadékba, és semmilyen más módon nem terhelhető meg. A Hitelkártya megszemélyesítése csak a Kártyabirtokos személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő teljes nevére, vagy annak elfogadható rövidített változatára történhet. Értesítési címként postafiók vagy bankfiók nem fogadható el. A Hitelkártya átvételét követően annak rendeltetésszerű használatáért az Ügyfél felel A Kártyabirtokos rendelkezésének megfelelően a Bank az elkészült Hitelkártyát Kártyabirtokosnak a nála bejelentett levélpostai címre postai úton, normál küldemény formájában továbbítja, vagy a Bank központjában személyesen, vagy meghatalmazott útján átvehető. Ha a Kártyabirtokos a Bank központjában személyesen veszi át a Hitelkártyát, köteles magát fényképet és aláírást is tartalmazó személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni. Ugyanez vonatkozik a meghatalmazottra is, de neki ezen kívül teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását is be kell mutatnia. Ha a megadott levelezési címről a küldemény visszaérkezik a Bankhoz, a Bank az át nem vett Hitelkártyát a Kártyabirtokos értesítése mellett saját belátása szerint érvénytelenítheti Amennyiben a Hitelkártya postai úton kerül megküldésre, úgy a Kártyabirtokos azt a Bank ügyfélszolgálatán keresztül, 0-24 óráig aktiválhatja a Bank által közölt módon A Kártyabirtokos a Hitelkártyát átvételkor köteles az arra fenntartott helyen saját kezűleg, a személyi igazolványában vagy az útlevelében szereplő aláírással azonos módon aláírni, a Hitelkártyán szereplő adatokat ellenőrizni, valamint a Hitelkártya aktiválása céljából a Bankkal - az általa közölt módon - kapcsolatba lépni. Ha a Hitelkártyáról hiányzik a Kártyabirtokos aláírása, azt az Elfogadóhely nem köteles elfogadni. A Hitelkártya aláírásának elmulasztásából, vagy a kártyabizonylatok nem a Hitelkártyán szereplő aláírással azonos módon történő aláírásból származó bármely kárért a Kártyabirtokos a felelős Pénztári és kereskedői elfogadás esetén a Kereskedelmi elfogadóhely előírásai az irányadók, így a Kereskedelmi elfogadóhely kérheti a személyazonosságot igazoló okmány felmutatását, illetve ellenőrizheti a Hitelkártyán és a bizonylaton szereplő aláírások megfelelését, illetve kérheti a Hitelkártya PIN kóddal való azonosítását. A Kereskedelmi elfogadóhely visszaélés gyanúja esetén indokolás nélkül elutasíthatja a Hitelkártya elfogadását, illetve bevonhatja azt. A Kártyabirtokos a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül jelezheti a Banknak, ha Hitelkártyájának elfogadását megtagadták. A fizetési műveletről kiállított forgalmi bizonylaton a Kártyabirtokos aláírásával ismeri el az azon feltüntetett összeg helyességét és a Tranzakció megtörténtét. Kétség esetén, az ellenkező bizonyításig az aláírást a Kártyabirtokostól származónak kell tekinteni. A Bank nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy a Kereskedelmi elfogadóhely a Hitelkártya elfogadását megtagadja. A Bank nem felel a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely közötti, a Hitelkártya használattal kapcsolatos jogügyletből eredő igényekért és kötelezettségekért A Kereskedelmi elfogadóhelyen vagy hitelintézet pénztárában a Hitelkártyával történő fizetéskor, készpénzfelvételkor a Kártyabirtokos a kiállított bizonylaton aláírásával, vagy a PIN kód felhasználásával ismeri el a bizonylat valódiságát, számszaki helyességét, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy az áruk, szolgáltatások és felvett készpénz ellenértékét Hitelkerete terhére kifizesse ATM-ből, bankfiókban vagy postafiókban történő készpénzfelvétel esetén a Kártyabirtokos a PIN kód használatával hagyja jóvá a készpénzfelvételi tranzakciót, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy a felvett készpénz ellenértékét Hitelkerete terhére kifizesse Interneten történő fizetés esetén a Kártyabirtokos a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű biztonsági kód használatával hagyja jóvá a fizetési tranzakciót, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy az interneten vásárolt áruk, szolgáltatások ellenértékét Hitelkerete terhére kifizesse Átutalási megbízás esetén a Kártyabirtokos személyesen a Bank ügyfélszolgálatán, telefonon vagy írásban kérheti a tranzakció lebonyolítását. Az Ügyfél a tranzakciót a bizonylaton aláírásával, illetve telefonos kérelem esetén beazonosítást követően hagyja jóvá, és visszavonhatatlanul megbízza a Bankot, hogy az átutalásban meghatározott összeget a Hitelkerete terhére kifizesse. A megbízások átvételének és teljesítésének szabályait a Bank az Ügyfélszolgálati helyiségekben teszi elérhetővé az ügyfél számára A Kártyabirtokos a bizonylat őt megillető példányát köteles megőrizni. A Kártyabirtokos Hitelkártyahasználata akkor is a Bank részére adott fizetési megbízásnak minősül, ha a kártyahasználat következményeként nem keletkezik a fentiek szerinti bizonylat. A fizetési megbízás összegeként ebben az esetben a Bank az Elfogadóhely által benyújtott terhelési megbízás összegét fogadja el A Bank a bankkártyával végezhető tranzakciók vonatkozásában a következő korlátozásokat alkalmazza: - napi vásárlási limit: Forint, 10 db tranzakció - napi készpénzfelvételi limit: Forint 3 db tranzakció 1.7. A Bank jogosult arra, hogy megvonja vagy korlátozza az ATM-használat és az Internetes vásárlások lehetőségét A Kártyabirtokos a Hitelkártya-kibocsátás alapján a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek szerint köteles minden, a Hitelkártya-használattal kapcsolatban ténylegesen felmerült díjat és költséget megfizetni. A Bank jogosult ezen díjakkal és költségekkel a Kártyabirtokos Hitelszámláját automatikusan megterhelni Amennyiben a Hitelkártya használatakor egymás után háromnál több alkalommal tévesen kerül a PIN kód megadásra, a Bank a Hitelkártyát véglegesen letiltja, használatát megszünteti és a Hitelkártyát a kártyaelfogadó visszatarthatja, az ATM pedig bevonhatja. 2. TÁRSKÁRTYA 2.1. A Kártyabirtokos első ízben a Hitelkártya-szerződés aláírásakor, ezt követően pedig bármikor jogosult eldönteni, hogy az általa megjelölt természetes személyek számára Társkártyát kérjen. A Kártyabirtokos felelős a Társkártya-birtokos kártyahasználatáért, és köteles gondoskodni arról, hogy e személy megismerje és betartsa a Hitelkártya-szerződés feltételeit. A Kártyabirtokos nem jogosult megismerni a Társkártya PIN kódját. A Kártyabirtokos és a Társkártya-birtokos egymás közötti, a Hitelkártya használatával kapcsolatos megállapodása a Bankkal szemben hatálytalan, s a Bank nem részese a Kártyabirtokos és a Társkártya-birtokos közötti, a Hitelkártya használatával kapcsolatban felmerült jogvitának sem. A Kártyabirtokos legfeljebb három Társkártya kibocsátását kérheti. A Kártyabirtokos írásbeli bejelentés útján a kártyaletiltás szabályainak alkalmazásával letilthatja a Társkártya használatát, továbbá a Hiteligénylési nyomtatványon megjelölt módon korlátozhatja annak használatát. Minden egyéb, korlátozásra irányuló nyilatkozat hatálytalan a Bankkal szemben. A Társkártya letiltása esetén a Kártyabirtokos köteles gondoskodni a letiltani kért Hitelkártya Bankhoz történő visszaszolgáltatásáról. A Hitelkártya-szerződés megszűnésének időpontjában a Társkártyát a rajta feltüntetett lejárati időtől függetlenül lejártnak kell tekinteni. A Társkártyával végzett valamennyi Tranzakció, kapcsolódó díjak, költségek, jutalékok elszámolása a Kártyabirtokos Hitelkártya számlája terhére történik. 3. A HITELKÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGE 3.1. A Hitelkártya a kibocsátástól számított 2 évig illetve a kártyán feltüntetett időpontig, a rajta feltüntetett év, hónap utolsó napjának 24. órájáig érvényes. A Kártyabirtokos köteles a Hitelkártyát az érvényességi idő lejártát követően elvágással megsemmisíteni A Hitelkártya Magyarországon és külföldön egyaránt érvényes A Hitelkártya a Bank tulajdona A Kártyabirtokos a Hitelkártyával az alábbi műveleteket hajthatja végre: - áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kizárólag azon Kereskedelmi elfogadóhelyeknél, melyek POS terminállal felszereltek, és a Hitelkártyán feltüntetett logó-val vannak ellátva, - telefonon vagy postai úton kezdeményezett tranzakciók - készpénzfelvétel, a PIN kód egyidejű használatával a Hitelkártyán feltüntetett logó-val ellátott ATM-ből, - készpénzfelvétel a PIN kód egyidejű használatával a Hitelkártyán feltüntetett logó-val ellátott bankfiókban és postafiókban - Interneten keresztül kezdeményezett tranzakciók A Hitelkártya a Hitelkeret erejéig használható. A napi kártyaműveletek engedélyezése szempontjából mértékadó a számla aktuális felhasználható egyenlege A Bank hitelfelhasználási limiteket határozhat meg. A Kártyabirtokos a Hitelkártya napi vásárlási limitjeit, valamint azok gyakoriságát változtathatja. A készpénzkiadó automatákból alkalmanként felvehető készpénz összegét és a készpénzfelvétel gyakoriságát a berendezés üzembentartója, a Bank és a Kártyabirtokos is korlátozhatja. 4. A PIN KÓD TITKOSSÁGA 4.1. A kártyabirtokos kizárólag a PIN kód ismeretében vehet fel készpénzt ATM-ből. A Hitelkártyához ezért a Bank PIN kódot is bocsát a kártyabirtokos rendelkezésére. A PIN kódot tartalmazó PIN borítékot a Bank a Hitelkártyától függetlenül külön küldeményként, a kártyabirtokos által megadott postai levelezési címre küldi, vagy a Hitelkártyával együtt a Bank központjában a Hitelkártya átvételére vonatkozó szabályok betartása mellett személyesen vehető át A PIN kódot a PIN borítékot tartalmazó küldemény felnyitásakor a boríték felnyitója látja először. A kártyabirtokos azonnal köteles tájékoztatni a Bankot, amennyiben a PIN kódot tartalmazó küldemény, a PIN boríték nem sértetlen. A Hitelkártya rendeltetésszerű használatáért, őrzéséért, valamint a PIN kód őrzéséért a kártyabirtokos felel. Kártyabirtokos köteles a PIN kód megismerését követően azonnal megsemmisíteni a PIN borítékot.

5 4.3. A kártyabirtokos köteles a PIN kód teljes titokban tartásáról gondoskodni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Különösen nem írhatja a PIN kódot a Hitelkártyára, vagy az azzal kapcsolatba hozható egyéb más dokumentumra, illetve a Hitelkártyát és PIN kódot egymástól elkülönített helyen, biztonságos módon kell tárolni. Az ezzel ellentétes magatartásból származó károkért Kártyabirtokos felel Ha a PIN kód a Hitelkártya érvényességi ideje alatt többször hibásan kerül megadásra, a Kereskedelmi elfogadóhellyel szerződésben álló, a pénztárat, készpénzkiadó automatát üzemeltető elfogadó hitelintézet a Hitelkártyát visszatarthatja vagy letilthatja A PIN kód pótlásához a Kártyabirtokos írásbeli kérelme szükséges, s a pótlásért az Általános Szerződési Feltételekben szereplő térítési díjat kell fizetni. A Kártyabirtokos az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt díj ellenében kérheti, hogy a kibocsátással azonos módon a Bank ismételten hozza tudomására PIN kódját. 5. A HITELKÁRTYA MEGÚJÍTÁSA ÉS PÓTLÁSA 5.1. Amennyiben a Kártyabirtokos pénzügyi megítélése nem változott, és a Hitelszámlán nem fordult elő késedelmes teljesítés, a Bank a Hitelkártya érvényességének lejárata előtt 30 nappal a Hirdetményben meghatározott kártyadíj megfizetése ellenében új Hitelkártyát bocsát ki a Kártyabirtokos részére, amennyiben a Kártyabirtokos ellenkező tartalmú kérelemmel nem élt a Hitelkártya lejáratát megelőző 60. napig. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hitelkártya megújítását indokolás nélkül elutasítsa. 7. A mobil banking szolgáltatásra vonatkozó szerződéses viszonyt bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett nyilatkozattal megszüntetni. 8. A Kártyabirtokos haladéktalanul köteles a Bankot értesíteni arról, ha mobiltelefonszáma megváltozott, vagy SIM kártyája elveszett, vagy azt ellopták. A Bankot semmi felelősség nem terheli azért, ha a Kártyabirtokos helytelen mobiltelefonszámot adott meg, vagy nem, illetve indokolatlanul késedelmesen teljesíti bejelentési kötelezettségét. 9. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a mobil banking szolgáltatás nem garantált eredményességgel működő telekommunikációs csatorna, így a Bank az általa küldött üzenetek Ügyfélhez való megérkezését, illetve e szolgáltatás keretében a Kártyabirtokos által kezdeményezett tranzakciók eredményességét nem tudja garantálni. Nem felel továbbá a Bank azért, ha az üzenetek azért nem jutnak el az Ügyfélhez, illetve az általa kezdeményezett tranzakciók azért eredménytelenek, mert mobilkészüléke üzenetek fogadására nem alkalmas, pl. nincs bekapcsolva vagy feltöltve. 10. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank számítástechnikai rendszere által szolgáltatott adatok üzenetekké alakítását és továbbítását a Bank által megbízott transzfer szolgáltató végzi. Tudomással bír továbbá arról, hogy banktitoknak minősülő adatait a mobil banking szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és elégséges mértékben a Bank a transzfer szolgáltató és a mobil telekommunikációs szolgáltatók részére továbbítás céljából megküldi. 11. A mobil banking szolgáltatással kapcsolatos információszolgáltatás a Bank részéről SMS útján történik. 12. A mobil banking szolgáltatás a nap 24 órájában folyamatosan működik. 6. A HITELKÁRTYA LETILTÁSA, FELELŐSSÉGI ÉS KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK 6.1. A Hitelkártya sérülése, elvesztése vagy ellopása esetén a Hitelkártya letiltására mind a Kártyabirtokos, mind pedig a Bank jogosult A Hitelkártya meghibásodását (sérülését), birtokából való kikerülését, elvesztését, ellopását, a PIN kód, vagy a Hitelkártya használatához szükséges más hasonló azonosító adatok jogosulatlan harmadik személy tudomására jutását, illetve Hitelszámlája terhére jogosulatlan vagy jóvá nem hagyott művelet végzését a Hitelkártya letiltása érdekében a Kártyabirtokos köteles azonnal telefonon vagy írásban bejelenteni az Általános Szerződési Feltételek VIII.5. pontjában megjelölt elérhetőségeken a banki ügyfélszolgálatnak. A bejelentéskor közölni kell a bejelentés alapjául szolgáló körülményt, a Kártyabirtokos adatait és a pótlásra vonatkozó igényt. A késedelmes bejelentésből származó károk a Kártyabirtokost terhelik. A Bankot nem terheli felelősség abban az esetben, ha a szóbeli letiltás nem a Kártyabirtokostól származik. A bejelentésről a Bank nyilvántartást vezet. A Kártyabirtokos kérésére a Bank a bejelentés tényéről, tartalmáról és idejéről igazolást ad ki. A szóban tett bejelentést 2 napon belül a Bank címére küldött ajánlott levélben, vagy személyes megjelenéskor írásban is meg kell erősíteni A letiltás a bejelentéstől számítva azonnal életbe lép. A letiltás végleges és visszavonhatatlan, a továbbiakban a Hitelkártya nem használható. A Hitelkártya letiltása illetve pótlása az Általános Szerződési Feltételekben közzétett díj ellenében történik. A pótlást a Kártyabirtokos a letiltás kezdeményezésével egyidejűleg kérheti. A már letiltott Hitelkártya annak megtalálása esetén sem használható tovább, azt Kártyabirtokos köteles megsemmisíteni A Hitelkártya jogosulatlan felhasználásából eredő károkat a bejelentésig terjedő időre a Kártyabirtokos viseli. A bejelentés megtételét követően bekövetkezett kárért a Kibocsátó felel Az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott bankkártyával történtek, vagy a bankkártya jogosulatlan használatából erednek, a Kártyabirtokos viseli negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig a kárt a bejelentés megtételét megelőzően Nem terheli a Kártyabirtokost az előző pontban megjelölt felelősség, ha a kárt készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősülő olyan személyre szabott eljárással okozták, amely információtechnológiai eszköz vagy távközlési eszköz használatával történt vagy a személyes biztonsági elemek így a PIN kód vagy egyéb kód nélkül használták A bejelentést követően a Kibocsátó viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek a Kártyabirtokos birtokából kikerült vagy ellopott bankkártya használatával történtek, vagy a bankkártya jogosulatlan használatából erednek A Bank mentesül a 6.5. illetve 6.7. pontok szerinti felelősség alól, amennyiben a Bank bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt a Kártyabirtokos csalárd módon eljárva, illetve szándékos vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése okozta, így különösen, ha a Kártyabirtokos a bankkártya és a személyes biztonsági elemek biztonságban tartásával és használatával kapcsolatos szabályokat megszegte, vagy a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget A Hitelkártya biztonságos őrzéséért a Kártyabirtokos felel. A Kártyabirtokostól a biztonságos használat érdekében elvárt főbb magatartási szabályok az alábbiak: - a PIN kódot tartalmazó küldemény (boríték, értesítő) a PIN kód megismerését követően azonnal megsemmisítendő, - a Hitelkártyát és PIN kódot egymástól elkülönített helyen, biztonságos módon kell tárolni,- a Hitelkártyát úgy kell tárolni és használni, hogy az ne kerüljön mágneses tér közelébe, - a PIN kódot kizárólag ATM használata során, illetve vásárlásnál abban az esetben kell megadni, ha a Kereskedelmi elfogadó hely a PIN kód elfogadására alkalmas kártyaleolvasó terminállal rendelkezik A bankkártya Ügyfél általi letiltása nem jelenti a szerződés megszüntetését. A fennálló tartozás megfizetése a letiltás ideje alatt is esedékes A Bank jogosult letiltani a Bankkártyát, ha: - alapos gyanú merül fel az Ügyfél Bankkártyával történő visszaélésére, - szabálytalan Bankkártya-használat történt, - Ügyfél egyébként megszegte a szerződést, - a szerződés megszűnt, - az Ügyfél kártól való megóvása érdekében szükséges, - vagy az egyéb, a Bank által indokolt biztonsági okból szükséges Amennyiben a fizetési műveletet a Kártyabirtokos kezdeményezte, a fizetési művelet hibás teljesítéséért a Bank felel, kivéve ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. Amennyiben a Bank felelőssége fennáll, a Bank haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet összegét a Kártyabirtokos részére visszatéríteni, és a Hitelszámlát olyan állapotba hozni, mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. A Kártyabirtokos kérésére a Bank a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani. A Bank a nyomon követés eredményéről a Kártyabirtokost tájékoztatja. IV. A MOBIL BANKING SZOLGÁLTATÁS FOGALMA ÉS FELTÉTELEI 1. A mobil banking szolgáltatás keretében a Bank a Kártyabirtokos igénylése alapján mobil telekommunikációs eszköz útján továbbítható üzenet formájában információt küld a Hitelkártyával lebonyolított tranzakciókról, továbbá a Bank által ezen értesítési csatorna útján mindenkor hozzáférhetővé tett adatokról. 2. Az Ügyfél a következő szolgáltatásokat kérheti a mobil banking szolgáltatás keretében: 2.1. SMS értesítés a hitelkártyával végrehajtott tranzakciókról, 3. A mobil banking szolgáltatások esetén fizetendő díjakról, költségekről az Általános Szerződési Feltételek nyújt tájékoztatást. 4. A mobil banking szolgáltatást a Kártyabirtokos a Bank által rendelkezésre bocsátott igénylőlap kitöltésével, vagy a Bank által lehetővé tett egyéb más módokon igényelheti. 5. A mobil banking szolgáltatás díjait, költségeit az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza. Ezen díjakkal, költségekkel a Bank a Kártyabirtokos Hitelszámláját megterheli, és a felszámított díjakról a Hitel számlakivonaton tájékoztatja a Kártyabirtokost. 6. Amennyiben a Kártyabirtokos az esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Bank jogosult a mobil banking szolgáltatást felfüggeszteni, vagy azonnali hatállyal megszüntetni. V. HITELFEDEZETI BIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. Ezen rendelkezések csak azokra a Kártyabirtokosokra, illetve Adóstársakra vonatkoznak, akik a hiteligényléssel egyidejűleg hitelfedezeti biztosítást is igényeltek. Részletes feltételeit a Hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó Tájékoztató a Hitelfedezeti Biztosítás Szolgáltatásról, valamint a biztosítási feltételek tartalmazzák. 2. A Kártyabirtokos a hitelfedezeti biztosítás igénylésével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy ezen szolgáltatás ellenértékeként biztosítási díjat köteles fizetni. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a biztosítási díjat az általa fizetendő havi törlesztő részlet tartalmazza, egyben felhatalmazza a Bankot, hogy a biztosítási díjat havonta a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosítónak megfizesse (átutalja). A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a befizetett biztosítási díjakról a Banktól kap tájékoztatást az egyenlegközlőben. 3. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az általa megkötött biztosítási szerződés kedvezményezettje a Bank. 4. A Kártyabirtokos felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank rendelkezésére álló, a hitelkérelemben és a Hitelkártyaszerződésben szereplő, valamint a hiteltörlesztéssel kapcsolatos, szükséges adatokat a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosító tudomására hozza, s ezen adatok tekintetében a biztosító felé a Bankot a banktitokmegtartási kötelezettsége alól feloldja. 5. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy ha nem tesz eleget a Bank felé ezen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek, úgy a biztosítási szerződése is megszűnhet. 6. Az Ügyfél a biztosítási szerződést a Bank felé intézett nyilatkozatával, 30 napos felmondási határidővel mondhatja fel. 7. A hitelfedezeti biztosításra vonatkozó ügyféltájékoztató és a biztosítási feltételek a Hitelkártya-szerződés mellékletét képezik. VI. A KÉZBESÍTÉS ÉS ÉRTESÍTÉS SZABÁLYAI 1. A Bank az Ügyfél részére szóló kölcsönszerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a névre és címre küldi, amelyet az Ügyfél levelezési címként megadott. Címváltozás esetén az Ügyfél lényeges kötelezettsége hitelt érdemlően, írásban értesíteni a Bankot az új címről, a változást követő három naptári napon belül. 2. Levelezési cím hiányában a Bank a Kártyabirtokos által megadott lakcímre, telephelyre, székhelyre küldi az iratokat. 3. A Hitelkártya-szerződés alapján a Kártyabirtokost és az Adóstársat terhelő kötelezettségek egyetemlegesek, ennek megfelelően az egyetemlegesen kötelezett Ügyfelek esetében, a Bank bármely félhez intézett jognyilatkozatai, értesítései ideértve a Bank részéről történő felmondást is - a jogügyletben részt vevő valamennyi Ügyfél vonatkozásában hatályosnak tekintendő. 4. Ha a Bank rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért a Bank nem felel. 5. A Bank nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. Az ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. 6. A Bank az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolatának külön rend szerint kézjeggyel ellátott példánya a Bank birtokában van, avagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, feladóvevény vagy a Bank által e célból vezetett nyilvántartás igazolja. 7. Belföldi cím esetén a postára adást követő 5., európai cím esetén a postára adást követő 10., Európán kívüli cím esetén a postára adást követő 20. munkanap elteltével a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént. 8. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 15 naptári napon belül, a 7. pontban szabályozott esetben hatálybalépésig nem érkezett az Ügyféltől írásbeli észrevétel vagy kifogás. 9. Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a Bank székhelyére vagy címére köteles megküldeni (1036, Budapest, Fényes Adolf u. 6-8., ill. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési ideje tekintetében a Bank nyilvántartása az irányadó. 10. Az Ügyfél köteles a Bankot 8 napon belül írásban tájékoztatni a Hitelkártya-szerződés teljesítése szempontjából minden jelentős tényről és körülményről így különösen az Ügyfélnek a Bank tudomására hozott adataiban beálló változásról. 11. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a munkahely változás esetén új munkáltatója, illetve munkahelye nevét és címét a Banknak 8 napon belül írásban bejelenti. 12. Az Ügyfél köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Banktól várt értesítés, különösen ha az fizetési megbízás teljesítésére illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. 13. Az Ügyfél szintén köteles 15 naptári napon belül írásban értesíteni a Bankot, amennyiben a részére kézbesített értesítés olyan tranzakcióról értesít, amely jogalap, esedékesség, vagy összegszerűség tekintetében eltér az általa megkötött szerződésben foglaltaktól. E kötelezettségek elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 15 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. A Bank részére szóló írásos küldeményeket a Bank székhelyére címezve kell küldeni, az írásos küldemények érkezésére a Bank nyilvántartása az irányadó. 14. A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolattartás nyelve a magyar. 15. Közvetlen értesítésnek minősül: - Postai úton, levélben történő értesítés - Számlakivonaton, pénzügyi kimutatáson történő értesítés - Az Ügyfél által megadott értesítési címre történő elektronikus levél küldés - Az Ügyfél által megadott értesítési telefonszámra történő SMS üzenet küldés - Az Ügyféllel folytatott, a Bank által rögzített telefonbeszélgetés.

6 VII. ADATVÉDELEM 1. Bank a rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben (továbbiakban: Avtv.) foglaltaknak megfelelően biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. 2. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy - az évi CXII. Törvény (Hpt.) mindenkori aktuális rendelkezéseinek megfelelően -, amennyiben a Hitelkártya-szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget - így különösen a Credigen Bank Zrt. felé fennálló lejárt, és meg nem fizetett tartozása 90 napon keresztül folyamatosan meghaladja a mindenkori minimálbér legkisebb összegét, illetve a szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl vagy hamis illetve hamisított okiratot mutat be, továbbá ha készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel vagy elektronikus fizetőeszközzel a Hpt.-ben maghatározott módon visszaél -; a Bank a törvény által meghatározott azonosító és a kötelezettségre vonatkozó lényeges ún. referenciaadatokat továbbíthatja a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére adatkezelés és nyilvántartás céljára, ahol a tartozás teljes kiegyenlítésétől számított 5 évig kezelik az adatait. 3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Bank személyes- és szerződéses adatait (un. referencia-adatokat) továbbítsa a BISZ Központi Információs Zrt. által üzemeltetett Pozitív-listás Lakossági Hitelinformációs Rendszer (Credit Reference, CR) részére adatkezelés és nyilvántartás céljából, ahol a tartozás teljes kiegyenlítésétől számított 5 évig kezelik az adatait. 4. A KHR és CR nyilvántartással kapcsolatban az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni - mely évente egy alkalommal díjtalan -, amennyiben az ügyfél a nyilvántartást illetve az átadás módját sérelmesnek tartja, kifogást nyújthat be a Banknál vagy a BISZ Központi Információs Zrt.-nél a referenciaadatok nyilvántartása illetve kezelése ellen, kérheti továbbá azok helyesbítését, illetve törlését. Ezen tájékoztatást az Ügyfél tudomásul veszi, és aláírásával nyugtázza. 5. Kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy hitelkérelme elfogadása és elutasítása esetén egyaránt a Bank a kérelemben, az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokban, okiratokban, igazolásokban és nyomtatványokban, valamint a szerződésben foglalt személyes- és hitel adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvények rendelkezései szerint kezelje és tárolja. 6. A Bank a személyes adatok nyilvántartását, kezelését és értékelését különösen a következő célokból végzi: - a központi hitelinformációs rendszer és külföldi pénzügyi intézmény, így a Hitelező mindenkori tulajdonosa(i), valamint a Hitelkártya kibocsátási tevékenységet elősegítő szponzor bank részére történő adattovábbítás esetére, - az ügyfél hitelképességének megállapítása, - a szerződésben foglaltak teljesítése, - a szerződéses jogviszony szerinti elszámolás, - kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, - a Bank jogos érdekeinek érvényesítése, - valamint kockázatelemzési, értékelési és konszolidációs, marketing, piackutatási illetve ügyfél elégedettségi felmérési cél érdekében. 7. A Bank az Avtv. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy az ügyfél adatszolgáltatása a következőkben említett esetek kivételével önkéntes. Kötelező adatszolgáltatást ír elő az ügyfél számára többek között az évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, a évi CXX. Törvény a tőkepiacról, a évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, illetve ezen törvényekben található felhatalmazás alapján kibocsátott kormány- és miniszteri rendeletek. 8. A Kártyabirtokos és Adóstárs hozzájárulnak ahhoz, hogy a Bank a Hitelkártya-szerződés tartama alatt, illetve annak megszűnését követően az általa nyilvántartott adatok alapján értesítse őket az általa, vagy megjelölt harmadik személy által nyújtott új termékekről és szolgáltatásokról, közvetlen levél útján. A Kártyabirtokos, illetve készfizető kezesek írásbeli nyilatkozatukkal kifejezetten kizárhatják a közvetlen értesítés küldését. 9. Kártyabirtokos a Hitelkártya-szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Kártyabirtokos adatainak kezelésére, feldolgozására vagy tárolására harmadik személlyel/személyekkel szerződést köthet. Amennyiben e szerződés nem minősül jogszabályban rögzített feltételek szerinti Kiszervezési szerződésnek, úgy a Kártyabirtokos kifejezetten felhatalmazza a Bankot, hogy a Hitelszerződésben szereplő személyes adatait, valamint a hitelkérelemben és a Hitelkártya szerződésben szereplő, a törlesztéssel kapcsolatos adatokat e harmadik személynek/eknek átadja, beleértve a szerződésszegés esetén eljáró harmadik személyeket is. 10. A Kártyabirtokos és aláíró Adóstárs felhatalmazza a Bankot, hogy a szerződés egy példányát, a hitelkérelemben illetve a szerződésben szereplő, valamint a hiteltörlesztéssel kapcsolatos szükséges adatait a Bank a Kereskedelmi elfogadóhely, a nemzetközi kártyaszervezet és tagbankjai, a Hitelkártya forgalmazásában részt vevő szervek, valamint ha a Hitelkártyához biztosítás kapcsolódik, a biztosítótársaság részére átadja - akár még a biztosítási szerződés megkötése előtt is -, továbbá hogy a Hitelkártya-szerződésében szereplő adatok közül a Kártyabirtokos és Adóstárs nevét, állandó és levelezési címét, valamint a telefonszámát átadja a Kereskedelmi elfogadóhelynek a szerződés teljesülése érdekében. 11. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult a Hitelkártya-szerződésből fakadó követeléseit vagy jogosultságait harmadik személyre engedményezni, illetve ebből a célból tárgyalásokat folytatni és a szerződésre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltatni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen tevékenység nem jelenti a Hpt.-ben szabályozott Banktitok sérelmét. 12. Az adatkezelés, feldolgozás, nyilvántartás időtartama a tartozás kiegyenlítését követő 5 év, illetve amíg a szerződéses viszonnyal kapcsolatban a Banknak ilyen irányú jogszabályi kötelezettségei vannak. 13. Az Ügyfél jogosult a Bank által kezelt, feldolgozott, nyilvántartott adatokat megismerni, és tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését és jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését. 14. Az Ügyfél jogainak megsértése esetén a Bank ellen az adatvédelmi biztoshoz és/vagy bírósághoz fordulhat. 15. A Kártyabirtokos a Nyomtatvány aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy hitelkérelme elfogadása és elutasítása esetén egyaránt a Bank a személyazonossági igazolványáról és lakcímkártyájáról, vagy egyéb, személyazonosságot igazoló okmányáról másolatot készítsen, és a másolatokat tárolja. 16. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Hitelkártya-szerződés felmondása esetén a Bankkal szemben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyi adatait a vonatkozó jogszabályban megjelölt szervek - a Bank írásbeli kérelmére - kiszolgáltassák. 17. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Bankkal folytatott telefonbeszélgetései rögzítésre kerüljenek. Amennyiben az Ügyfél a telefonbeszélgetések rögzítéséhez való hozzájárulást meg kívánja szüntetni, azt bármikor írásos nyilatkozatban vagy a telefonbeszélgetés megkezdése előtt szóban megteheti. 18. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult az Ügyfél feléje fennálló tartozását a mindenkori járandóságait (munkabér, táppénz, nyugdíj stb.) folyósító szervezettől a mindenkori járandóságainak letiltásával beszedni, s a Hitelkártya-szerződés aláírásával Ügyfél fel is hatalmazza a Bankot, hogy tartozásainak járandóságaiból való levonására a járandóságot folyósító szervezetet felkérje, egyúttal az Ügyfél hozzájárul, hogy a Bank ezen intézkedés keretében az Ügyfél személyes adatait a járandóságot folyósító szerv felé átadja. 2. A Bank a reklamációt figyelmen kívül hagyhatja, ha a szerződés vagy a reklamáló személye nem beazonosítható, vagy ha a bejelentés körülményei és tartalma arra engednek következtetni, hogy az abban foglaltak nem valósak. 3. A Bank a reklamációt megvizsgálja és annak eredményéről a reklamáció Bankhoz történő bejelentésétől számított harminc (30) napon belül az Ügyfelet és a reklamáló személyt tájékoztatja. Indokolt esetben a határidő 30 nappal meghosszabbítható. 4. Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervek: - Credigen Bank Zrt. (cím: 1036 Bp., Fényes Adolf u. 6-8.; Tel.: (+36-1) ) ügyfélszolgálat; cím: - Hitelkártya letiltás a következő telefonszámon kezdeményezhető: (+36-1) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (cím: 1013 Bp., Krisztina krt. 39.; Tel.: (+36-40) ; Levélcím: 1535 Budapest, 114., Pf. 777.), - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (1088 Bp., József krt. 6.; Tel.: (+36-1) ). - Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.; Tel.: (+36-1) ; Levélcím: 1245 Bp. 5. Pf. 1036) 5. A Tranzakciók során készült bizonylatokat, valamint a Hitelszámla kivonatát a Kártyabirtokosnak meg kell őriznie, és azokat reklamáció esetén a Bank rendelkezésére kell bocsátania. 6. Reklamáció csak írásos igény alapján lehetséges, a terhelés dátumától számított 40 napon belül, melyben Kártyabirtokos megjelöli a kifogásolt tételt, a vélt helyes értéket, valamint mellékeli a műveletet dokumentáló bizonylatot. A reklamáció a Bankkal szembeni kötelezettségek teljesítésére nem jelent halasztási lehetőséget. 7. A Bank a Kártyabirtokos panaszát továbbítja a Kereskedelmi elfogadóhellyel szerződést kötött, vagy az ATM-et üzemeltető elfogadó hitelintézethez. 8. A kifogásolt Tranzakció összegét, és a felszámított jutalékot a Bank kizárólag abban az esetben írja jóvá, ha a reklamációt az elfogadó hitelintézet véglegesen elfogadta. 9. A nem megalapozott reklamáció költségeivel a Bank a Kártyabirtokos számláját megterheli. 10. Amennyiben írásbeli kifogást a fent meghatározott időn belül az Ügyfél nem tesz, úgy a Tranzakciók és a Hitelszámla-kivonat általa elfogadottnak tekintendő. 11. A Kártyabirtokos írásban jelezheti a Bank felé, ha a Hitelkártya elfogadását egy Kereskedelmi elfogadóhely elutasította. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a szerződés fennállása alatt a tartozásáról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj,- költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen kérjen. 2. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hitelkártya-szerződés hatályba lépését követően a Hitel igénybevételének eszközeit, módozatait változtassa, bővítse a Hitelkártya-szerződés módosítása és a Kártyabirtokos külön hozzájárulása nélkül. 3. Az Ügyfél a szerződés teljesítése során köteles a Bankkal együttműködni, és 8 napon belül tájékoztatni a Bankot minden, a szerződés teljesítését érintő tényről, körülményről, adatváltozásról. 4. Az Ügyfél felhatalmazza a Bankot arra, hogy a Hitelkártya-szerződésben, illetve az Egyedi szerződésben előadottakat a szerződés tartama alatt ellenőrizze. 5. A Bank felé megadott kézbesítési cím egyezősége esetén a Kártyabirtokos és az Adóstárs lemondanak arról, hogy a Hitelkártya-szerződés két eredeti példányban kerüljön a részükre átadásra. 6. A Bank előzetes írásbeli hozzájárulása esetén a Hitelkártya-szerződésből eredő adósi kötelezettségek harmadik személyre átruházhatók a szerződés átadáskori pénzügyi állapotában a korábbi teljesítések változatlanul hagyása mellett abban az esetben, ha az átadás időpontjáig az Ügyfélnek hátralékos tartozása nem áll fenn a Bankkal szemben. Ha az Ügyfél kötelezettségét harmadik személy átvállalja, a Bank előírhatja a folyósítási feltételeken túl, hogy az átvállaló két készfizető kezest állítson. 7. Ügyfél a Hitelkártya-szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Bank részére küldött kérelmek, reklamációk, módosítások vonatkozásában az ügyintézés határideje 30 nap, amely indokolt esetben 30 nappal meghosszabbítható. 8. A szerződő Felek kijelentik, hogy a Hitelkártya-szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Bank mindenkori Üzletszabályzatának és Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezéseit, valamint a mindenkor hatályos Hirdetményt, a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a Fogyasztóvédelemről szóló törvény, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló rendelkezéseket, és mindezek végrehajtási rendelkezéseit, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 9. A szerződő Felek kijelentik, hogy a Hitelkártya-szerződés és mellékleteinek minden pontját elolvasták, megértették, tudomásul vették és átvették, azt magukra nézve kötelezőnek ismerték el, és mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt az egyedi részben jóváhagyólag írták alá. 10. A Kártyabirtokos kijelenti, hogy a Hitelkártya-szerződés általános szerződési feltételeket tartalmazó részéről történő aláírása időpontjában a Bank hatályos Üzletszabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben, valamint Hirdetményében közzétett, az igényelt hitelkártyára vonatkozó feltételeket teljes körűen ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Hitelkártya- kérelem elfogadása esetére, így különösen a Hitelkártya használatának, díjának, költségeinek és a Hitelkártyához kapcsolódó megújuló (rulírozó) hitelnek a feltételeit, az engedélyezett és az igényelt Hitelkeret összegét, a kamatozás módját és mértékét, a törlesztés esedékességét és feltételeit. Vegyes szerződés esetében az Ügyfél a Hitelkártya aktiválásával ismeri el a fent leírt feltételek, információk megismerését. VIII. REKLAMÁCIÓK Az Ügyfél a Bank termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételeit, panaszait telefonon vagy interneten keresztül, írásban, postai úton vagy ügyfélfogadási időben a Bank ügyfélszolgálatán teheti meg. A panasz benyújtásának helyét és módját, valamint a panasz kivizsgálásának, kezelésének folyamatát és részletes szabályait a Bank ügyfélfogadás számára szolgáló helyiségében kifüggesztetett és az internetes oldalán elektronikus formában megismerhető Panaszkezelési szabályzata tartalmazza. 1. A reklamációnak tartalmaznia kell az Ügyfél és a reklamáló személy nevét és személyazonosító adatait és az érintett szerződés azonosító adatait, valamint a reklamáció alapjául szolgáló esemény megjelölését, helyét, időpontját.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a ök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.02.18. Hatályos: 2016. február 19. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN HITELAKCIÓ...

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.03.31. Hatályos: 2016. április 01. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA SZEMÉLYI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsönök esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016.09.05. Hatályos: 2016. szeptember 06. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete 1. Általános rendelkezések Top Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig.

Hatálybalépés napja november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. Hatálybalépés napja 2015. november 1. Érvényes a következő Hitelkártya Kondíciós Lista megjelenéséig. 1. Jelen Kondíciós Lista a mindenkor hatályos Vállalati ügyfelekre és Önkormányzatokra vonatkozó Általános

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete

Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Együttműködési megállapodás dolgozói számlavezetésről 1. számú melléklete Egyedi Csomag Kondíciós lista Érvényben: 2014. március 1-jétől visszavonásig 1. Általános rendelkezések A jelen Kondíciós Listában

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre 1. A kölcsön feltételei: Kondíciós lista és Terméktájékoztató SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék Érvényes: 2014. október 1-jétől,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK

HIRDETMÉNY. az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNY az UniCredit Bank Hungary Zrt kondíciói magánszemélyek részére NEM FORGALMAZOTT TERMÉKEK BANKSZÁMLÁK, BETÉTI BANKKÁRTYÁK, HITELKÁRTYÁK UNICREDIT DUPLA SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓ KONDÍCIÓK (2008.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2015. február 1. Érvényes: 2015. február 1. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y 2008. március 1. napját megelőzően a Santander Consumer Finance Zrt. által megkötött, a 2014. évi XXXVIII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan

Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan Kondíciós lista Magánszemélyek részére Folyószámlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan 1. A hitelkeret feltételei: Érvényes: 2014. március 17-től, visszavonásig 1. Folyószámla nyitása 1 2. Jövedelem

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben