HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)"

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: ISKOLAI HÁZIRENDJE

2 TARTALOM 1. Bevezet Jogszabályi háttér A házirend célja és feladata A tanuló kötelességei, jogai Kötelességek Jogok Tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása Elvárt viselkedési szabályok, el írások Az egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályok A tanuló megjelenése Viselkedés Felel sök Ellen rz könyv Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába Az iskola m ködési rendje A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Egyéb foglalkozások Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A tanulók értékelése, vizsgák rendje Tanulmányi kötelezettség Elektronikus napló A vizsgák rendje A tanulók jutalmazása Fegyelmez intézkedések A fegyelmi eljárás részletes szabályai A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó el írások Térítési díj befizetése, visszafizetése Étkezési térítési díj A tanuló által el állított termék A szociális támogatások rendje A tankönyvtámogatás elve A tanulók közösségei, véleménynyilvánítás A tanulók közösségei Véleménynyilvánítás Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok Egészségfejlesztés A tanulók egészségének, testi épségének meg rzését szolgáló szabályok Záró rendelkezések Legitimációs záradék

3 1. BEVEZET 1.1. Jogszabályi háttér A házirend legfontosabb szabályait a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet határozza meg A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg az intézményben a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend szabályainak megtartása az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelez. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni A tanuló kötelességeit, jogait tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az intézmény által elvárt viselkedés szabályait. Az intézmény által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét, a tanulók által bevitt dolgok elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha az el írt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. A fenntartó egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat, hitéleti tevékenységeket Az iskolai tanulói munkarendet, tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek id tartamát, valamint a csengetési rendet, Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó el írásokat, A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által el állított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 3

4 A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, Diákkörök létrejöttét és m ködését tanulók jutalmazásának elveit és formáit, A fegyelmez intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat, egyes jogok gyakorlását az els tanév megkezdéséhez kötheti. 2. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, JOGAI Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igény tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakért i bizottság szakért i véleménye alapján az intézmény vezet je dönt. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejl dése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szül kérelmére magántanulóként teljesíthet. A tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal látja el a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. A jegyz gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a szakért i vizsgálatokon való megjelenést. A kormányhivatal a tanköteles gyermekekr l vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely szerint illetékes általános iskolának Kötelességek A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelel en tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közrem ködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, délutáni foglalkozások, rendezvények el készítésében, lezárásában, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az intézmény helyiségei rendjét, az intézmény szabályzatainak el írásait, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szül hozzájárulása esetén részt 4

5 vegyen egészségügyi sz r vizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát véd ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az intézmény alkalmazottait vagy másokat veszélyeztet állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, meg rizze, továbbá az el írásoknak megfelel en kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit, az intézmény vezet i, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, betartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat Jogok A tanulónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki er szakkal szemben. A tanuló nem vethet alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. képességeinek, érdekl désének, adottságainak megfelel nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú m vészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihen id, szabadid, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehet ség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelel en alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelel nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az intézmény egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a m vel déshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelel megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetét l függ en, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény 5

6 létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, m vel dési, m vészeti, ismeretterjeszt, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson rá vonatkozó minden kérdésr l, kapjon tájékoztatást személyét és tanulmányait érint kérdésekr l, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény vezet ihez, pedagógusaihoz, és arra legkés bb a megkeresést l számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, keresztény vallási, világnézeti meggy z dését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az t ért sérelem orvoslását, A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait Tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A tanulói jogviszony általában a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az el bbi id ponttól kezdve gyakorolhatja. Az els osztályosok tanulói jogviszonyon alapuló jogaik gyakorlását - a köznevelési törvény (CXC 50. ) alapján - csak az els tanév megkezdésekor kezdhetik meg. 3. ELVÁRT VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, EL ÍRÁSOK 3.1. Az egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályok A tanulók, illetve a dolgozók az éves munkatervben meghatározottak szerint közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéb l adódóan a tanulók, dolgozók viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható. Állandó hitéleti programok Szerda reggelenként kor közös imán veszünk részt. A magyar szentekr l, Mária ünnepekr l, egyházi ünnepekr l iskolarádión keresztül, vagy reggeli iskolai összejöveteleken emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján. 6

7 Havonta az iskola tanulói vasárnapi osztálymisén vesznek részt a helyi plébániatemplomban. Az osztály-, illetve iskolamisék id pontjai az éves programban kerülnek meghatározásra. A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum) A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak. Jótékonysági est Szent András napi búcsú Adventi hetek (december) Roráté, agapé karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehet ség közös karácsonyi ünnepség Nagyböjti hetek nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehet ség Bibliai hét Hunyadi nap (vetélked k, játékok) Farsang Anyák napja Sulivarázs Id szakos hitéleti programok pl.: Atyák, diakónusok meghívása hittan, illetve osztályf nöki órákra Az iskola véd szentjeivel kapcsolatos programok az osztályf nök, hittanár szervezésében Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti id szakban 3.2. A tanuló megjelenése A tanuló öltözete és hajviselete mindig legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz ill. Iskolai ünnepélyeken ünnepl ben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyek pl.: Veni Sancte, nemzeti ünnepek, Hunyadi nap, ballagás, aktuális ünnepek, Te Deum. Ünnepl : fehér blúz vagy ing, sötétkék vagy fekete szoknya (térdig ér ) vagy nadrág (nem farmer), ünnepi sötét cip. A tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást és azt az értékrendet, amelyet az intézmény képvisel. Az ünnepl hiánya büntetést von maga után (osztályf nöki figyelmeztetést, vagy a következ büntetési fokozatot). 7

8 3.3. Viselkedés Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelel en kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felel sek: az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, az intézmény rendjének, tisztaságának meg rzéséért, a t z- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az intézmény szervezeti és m ködési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott el írások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon Felel sök Az iskolában többek között az alábbi tanulói felel sök m ködhetnek: osztályonként két-két hetes, ajtó ügyeletesek, tantárgyi felel sök, stb.. Az osztályközösségek életét a megbízott vagy megválasztott hetesek segítik. k a tanárok, osztályf nökök munkatársai. A hetesek feladatai: gondoskodnak arról, hogy az óra kezdésére a teremben tisztaság, rendezett légkör, megfelel felszerelés (táblatörl, kréta, stb.) legyen, a szünetekben szell ztetnek, minden rendellenességet jelentenek az osztályf nöknek, vagy a folyosóügyeletes tanárnak, esetleg az irodában, a tanítás megkezdése el tt ellen rzik az osztálylétszámot, minden óra elején név szerint jelentik a hiányzókat, a tanítás el tt tájékozódnak arról, hogy társaik elhozták-e az iskolába ellen rz könyvüket. A hiányt jelentik az els órát tartó tanárnak, becsöngetés után öt perccel jelzik tanáriban, illetve az iskolai irodában, ha az órát tartó pedagógus nem érkezett meg a tanterembe, az óra végén gondoskodnak az osztályterem tisztaságáról. Az egyes tanítási órákon különféle tantárgyi felel sök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellen rzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felel s lehet: leckefelel s, pontozó, szertáros, térképfelel s, stb. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények el készítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felel s tanulóközösség tagjai közrem ködnek. A rendezvényekért felel s tanulóközösségeket a megbízott pedagógus koordinálja. 8

9 3.5. Ellen rz könyv Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az ellen rz könyv fontos okmány. Gondatlan kezelése, ebb l ered elvesztése, rongálása, a bejegyzések meghamisítása fegyelmi vétség. Az ellen rz könyvet minden tanuló köteles naponta magával hozni az iskolába, és ha érdemjegyet kap, azt a tanárral beíratni. Az ellen rz könyv ötszöri hiánya osztályf nöki figyelmeztetést, újabb öt mulasztás int t von maga után. A tanuló az iskola értesítéseit, bejegyzéseit köteles két napon belül szüleivel aláíratni. A szül mindezeket aláírásával veszi tudomásul. Az ellen rz elvesztése esetén a szül nek 3 napon belül az intézményvezet t l kell új ellen rz t kérvényeznie. Az ellen rz könyv elvesztése fegyelmi következményt von maga után Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanuló az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhat magával, ha azt el re az illetékes nevel jével megbeszéli. Amennyiben a tanuló el zetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási id alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevel nek meg rzésre a tanítás végéig. Els alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szül nek adja át. Az iskolába a tanuló ne hozzon: videó-játékot, MP3/MP4 lejátszót, fényképez gépet. Az iskolába tilos behozni: él állatot, veszélyes játékot (pl. játék kés, kard, pisztoly). Az elt nt tárgyakért az intézmény nem vállal felel sséget. A tanulók az iskolába kerékpárral, rollerral, gördeszkával, stb. csak a szül engedélyével járhatnak. A kerékpárt az intézmény területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. Mobiltelefonját kikapcsolt állapotban mindenki a saját táskájában tárolhatja, felel sséget a készülékért nem tudunk vállalni. Az iskolában semmilyen céllal nem lehet használni! Aki mégis megteszi, annak készüléke az intézményvezet höz kerül, és csak a szül kaphatja vissza. Amennyiben feltétlenül szükséges a telefonhasználat, a tanuló az iskolatitkári irodában kap segítséget. 4. AZ ISKOLA M KÖDÉSI RENDJE Az iskola épülete szorgalmi id ben munkanapokon 7 00 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény vezet je által 9

10 engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendt l való eltérésre az intézmény vezet je adhat engedély írásbeli eseti kérelem alapján. Az iskola helyiségeit a tanuló tanórán kívül a megbízott pedagógus engedélyével és jelenlétében használhatja. Az iskola létesítményeinek hasznosításáról, bérbeadásáról, a bevétel felhasználásáról az intézményvezet dönt. Reggel 7 30 órától biztosítunk tanári ügyeletet a tanulók részére. A tanulók a földszinten az erre a célra kijelölt helyiségben (váró helyiség) tartózkodhatnak ig t l elfoglalhatják helyüket a tantermekben. Az iskolába a tanulóknak reggel 7 30 óra és 7 50 között kell megérkezniük. Ha a tanuló 7 50 után érkezik az iskolába, kés n jöv nek min sül, ellen rz jét bejegyzésre át kell adnia a kapuügyeletes tanárnak. A szünetek id tartama: 1. szünet 20 perc 2. szünet 10 perc 3. szünet 10 perc 4. szünet 10 perc 5. szünet 10 perc 6. szünet: 10 perc 7. szünet: 10 perc Csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Az alsó tagozatosok között, a fels sök az órarend függvényében között ebédelnek külön beosztás szerint. B rlabdát csak a testnevelés órán, tanári felügyelet mellett lehet használni. A tornateremben - szünetben, órán vagy sportkörön - tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. A tanulók a tízóraijukat a szünetben, a tanteremben ülve, kulturált, nyugodt körülmények között fogyasszák el. Az iskolában ebédel tanulók az ebédelési rendnek megfelel en, tanári kísérettel vonulnak le az ebédl be. 10

11 Az ebédl b l ennivalót kivinni csak az ügyeletes tanár engedélyével lehet. A tanuló tanítási id alatt az iskola épületét csak a szül személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályf nöke (távolléte esetén az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szül i kérés hiányában az iskolából való távozásra az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanítás megkezdése el tt és a tanítás befejezésekor a tanulók az órát tartó tanárral együtt imádkoznak. Ajánlott ima tanítás el tt: Nagyon kérlek Istenem, egész nap ma légy velem! Segíts mindent jól tegyek, mindenkihez jó legyek! Szemed rajtam megpihen, arcod mindig víg legyen! Amen Lehet egyéb, a tanár által kiválasztott reggeli imádság is. Pl: Szívem els gondolatja... vagy: Hálát adok, hogy itt a reggel... Ajánlott ima a tanítás végén: Mi Atyánk... Az ebédl ben étkezés el tt és után az alsó tagozat közösen, a fels tagozat egyénileg imádkozik. Becsengetéskor a tanulók a tantermek el tt, kettes sorban állva fegyelmezetten várják a tanárt. A tanítási órákon a tanuló köteles: tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, el készíteni, tanórán figyelni, képességeinek megfelel en aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni. Az órák végén a tanulók el készülnek a következ órára, majd elhagyják az osztálytermet; rendet, tisztaságot hagynak, és ha szükséges minden holmijukkal együtt a következ, órarend szerinti óra tantermébe vonulnak. folyosón, a lépcs kön a tanulók kulturáltan, egymás testi épségére vigyázva közlekednek. A lépcs n a lefelé haladók a korlát, a felfelé haladók a fal mellett közlekednek. Ezeken a helyeken futni, labdázni és focizni tilos. A folyosókon és az udvaron tartózkodó tanulók fegyelmére a folyosó-felügyel tanárok vigyáznak. A tanulói ajtóügyelet meghatározott rend szerint szervez dik az iskolában. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában, illetve a gazdasági irodában történik 7 30 óra és óra között. Az ügyintézés ett l eltér id pontokban is tartható az intézményvezet engedélyével, arról azonban az érdekelteket megfelel módon és id ben tájékoztatni kell. 11

12 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezet je határozza meg, és azt a szünet megkezdése el tt a szül k, a tanulók, és a nevel k tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevel felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intéz k tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezet jét l engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkez szül k, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellen rzi. Az iskolába érkez szül ket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák A tanítási órák 45 percesek. A tanítási órák, és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, rendjét jelen házirend határozza meg. A hittan oktatása az iskolában heti két órában az órarendbe beépítve történik A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyak közül a szül gyakorolja. Attól az évt l, amelyben a tanuló a 14. életévét eléri, ezt a jogot a gyermekével közösen gyakorolhatja. Az iskolában a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelez, kötelez en választandó és szabadon választható tanítási óra. A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelez tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelez en választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége el tt befejez dik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a min sítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelez tanítási órát. A szül nek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történ jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 12

13 Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthet, az iskolába történ beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. A szül nek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következ tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára Egyéb foglalkozások A tanulási id, illetve a szabadid s foglalkozások id pontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra. Az egyéb foglalkozásokat óráig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében. Az ett l eltér id pontokról a szül ket el re értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelez, ez alól felmentést csak a szül írásbeli kérelmére az intézmény vezet je adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történ távolmaradást igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezet engedélyével a foglalkozásról kizárható. A tanórán kívüli foglalkozásról igazolatlan hiányzást minden esetben a szül nek jelezni kell. A tanórán kívül es foglalkozásról folyamatosan igazolatlan hiányzás miatt kizárt tanuló szül je err l írásbeli tájékoztatást kap. Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve id szakos foglalkozások m ködhetnek: hitéleti programok délutáni tanulás: napközi otthon, tanulószoba tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök versenyek, vetélked k, bemutatók kirándulások iskolai sportkör, tömegsport iskolai könyvtár használata egyéb rendezvények Hitéleti programok A hitéleti programokat a házirend korábbi fejezete részletesen tartalmazza. Ezek többek között: közös imák (szerda, a nap elején, végén, étkezéskor, stb.) iskolarádión történ megemlékezések, iskola- és osztálymisék 13

14 lelki napok (advent, nagyböjt) bálok (farsang, stb.) egyéb rendezvények (Jótékonysági est, Hunyadi nap, anyák napja, Sulivarázs, stb.) A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközibe, tanulószobára történ felvétel a szül kérésére történik a házirend el írásai alapján, szükség esetén az osztályf nök, a gyermekvédelmi felel s, illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezet hagyja jóvá. A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehet leg azonos évfolyamú, illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba. A délutáni munka zavartalansága érdekében a portán kifüggesztett id pontokban lehet elvinni a gyerekeket a napközib l. A pedagógus csak a szül el zetes ellen rz be írt írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szül személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevel engedélyével. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történ felvétel a szül kérésére vagy a szaktanár, osztályf nök javaslatára történik. A napközi otthonba tanévenként el re minden év májusában, illetve els évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szül tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzet, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben el írt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál el nyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szül je dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis foglalkozások a délel tti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezd dnek és délután óráig tartanak. Szül i igény esetén a napköziben a tanulók számára óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szül nek igazolnia kell. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szül személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szül i kérés hiányában a tanuló eltávozására az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A napközis csoportokban felel si rendszer m ködik. Tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök 14

15 A tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A foglalkozásokra való jelentkezés felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, a tanév elején történik, egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelez. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szül i, nevel i igényeket a lehet ségek szerint figyelembe kell venni. Versenyek, vetélked k, bemutatók Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport, kulturális és egyéb versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felel sek. Kirándulások Az osztályf nökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevel munka el segítése érdekében osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. Egyéb rendezvények Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezet el zetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletr l, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervez je gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felel sséggel tartozik Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az iskola valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszer en használják. Az iskolai tanulói az iskola létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszer en, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanév elején meghatározott id tartamban tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak a könyvtárba beiratkozott tanulók és az intézmény dolgozói vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra, foglakozás után kulccsal be kell zárni. Az iskola mellékhelyiségeit a második emeleten az alsós osztályok tanulói, az els emeleten a fels s tanulók, a földszinten a fels sök, valamint az ott tartózkodó alsós osztályok tanulói használhatják. 15

16 Az intézmény helyiségei az intézményvezet el zetes írásbeli engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerz désben meg kell határozni a rendeltetésszer használat rendjét és idejét. A tanulók igényei alapján az intézmény vezet jével történt el zetes megbeszélés után lehet ség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók tanári vagy szül i felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Az iskola területére járm vel behajtani csak intézményvezet i engedéllyel szabad. 5. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁK RENDJE 5.1. Tanulmányi kötelezettség A pedagógus a tanuló teljesítményét, el menetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal min síti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és min sítését az osztályf nök az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével végzi. Az érdemjegyekr l a tanulót és a kiskorú tanuló szül jét rendszeresen értesíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján határozza meg. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a tanuló szül jét félévkor értesít, év végén bizonyítvány útján értesíti. A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályf nök havonta értékeli. A min sítés alapját a szaktanárok javaslatai, valamint az osztályok pedagógiai naplóiban lév beírások képezik, mely azonban nem szigorúan követi a fokozatokat. Az értékelésnél az osztályf nök a pedagógiai célnak megfelel fokozatokat alkalmazza. Az érdemjegyek és osztályzatok a következ k: a tanuló tudásának értékelésénél és min sítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1), a tanuló magatartásának értékelésénél és min sítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), a tanuló szorgalmának értékelésénél és min sítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). Az els évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges min sítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelel en teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelése érdemjeggyel történik. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevel testület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályf nök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésér l. 16

17 A magántanulót az iskola valamennyi kötelez tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az, akit felmentettek a kötelez tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az intézményvezet által meghatározott id ben, és a nevel testület által meghatározott módon ad számot tudásáról. A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakért i bizottság véleménye alapján az intézményvezet mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történ értékelés és min sítés alól, és e helyett szöveges értékelés és min sítés alkalmazását írja el, egyes tantárgyakból, tantárgyrészekb l az értékelés és a min sítés alól. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az el írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az intézmény vezet je a szül kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola els évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az el írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerül évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szül kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhet legfeljebb egy alkalommal. A tanuló az intézmény vezet jének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az el írtnál rövidebb id alatt is teljesítheti. tanuló az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítésér l bizonyítványt kap. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felel s miniszter jóváhagyott Elektronikus napló Az iskolai nyomtatványok az év végi bizonyítvány kivételével, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthet k és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is el kell állítani nyomtatott formában, és meg kell rizni. Elektronikus naplót intézményünkben nem használunk A vizsgák rendje A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeir l a szül t folyamatosan tájékoztatni kell. 17

18 Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az el írtnál rövidebb id alatt tegyen eleget, a törvényben meghatározott id nél többet mulasztott, és a nevel testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság el tt tesz vizsgát. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, miel tt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethet vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezet hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhet legközelebbi id pontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthet k. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezet jénél a tanuló kiskorú tanuló esetén a szül je jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén. A vizsga id pontját az intézmény vezet je határozza meg. Javító vizsga Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezet je által meghatározott id pontban, az augusztus 15-t l-augusztus 31-ig terjed id szakban tehet. Tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény pedagógiai programja határozza meg. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szül je a bizonyítvány átvételét követ tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 18

19 független vizsgabizottság el tt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A tanuló félévi osztályzatáról a szül t (az ellen rz ben) kiállított félévi értesít ben kell tájékoztatni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejez dik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követ en az adott évben kiállításra kerül év végi bizonyítványba be kell írni. Ha a tanuló a szül kérelme alapján a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az intézmény vezet jének megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az intézmény vezet je megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szül kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítésér l a szül gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell min síteni. Az intézmény vezet je köteles tájékoztatni a tanulót és a szül t a magántanuló kötelességeir l és jogairól. A magántanuló az intézményvezet el zetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehet a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló felkészítésér l, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra el írt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. Ha a tanuló a következ tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az el írt vizsga letételére a nevel testülett l halasztást kapott, az engedélyezett határid lejártáig tanulmányait fels bb évfolyamon folytathatja. Az évfolyam megismétlése kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az intézmény vezet je köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésr l a megismételt iskolai évfolyamon elért év 19

20 közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 6. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélked kön, vagy el adásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének meg rzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következ dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, napközis nevel i dicséret, osztályf nöki dicséret, igazgatói dicséret, nevel testületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelked tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelked szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelked szorgalomért dicséretben részesíthet k. A tanuló kiemelked teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelked teljesítményt igazgatói vagy nevel testületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri el az intézmény. A tanév folyamán adott tanulmányi és egyéb területeken az intézmény jó hírnevét öregbít diákok elismerésben, jutalomban (Aranytoll díj) részesíthet k, melyet a Sulivarázs rendezvény keretében vehetnek át. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kit n tanulmányi eredményt ért el, és versenyeredményeivel, magatartásával kiemelked teljesítményt nyújtott, oklevelet és könyvjutalmat kap (Hunyadi díj), melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége el tt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélked kön, illetve el adásokon, bemutatókon eredményesen szerepl tanulók dicséretben részesülnek. A kiemelked eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 20

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014.

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1.

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL

1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 1. sz. melléklet 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 26. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIREND ISKOLA 2013 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Tisztelt Szülők!... 5 Kedves Diákunk!... 5 1. BEVEZETŐ... 6 Általános tudnivalók... 6

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Oktatási alapismeretek

Oktatási alapismeretek TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Oktatási alapismeretek Előadó: dr. Jásper András gyermekjogi képviselő 2013. október 4.. Jogszabályi háttér

Részletesebben

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL ELJÁRÁSRENDJE... 4 1.1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 4 2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 4 3. AZ ÓVODA HETI RENDJE, NAPIRENDJE... 5 3.1.

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 14. SZÁMÚ MELLÉKLET A TANULÓI FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYZAT 2013 2 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Értesítés... 3 3. Egyeztető

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT december Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Web: illessy.baptistaoktatas.

FEGYELMI SZABÁLYZAT december Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Web: illessy.baptistaoktatas. FEGYELMI SZABÁLYZAT 2016. december 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 Web: illessy.baptistaoktatas.hu Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, a szabályzat célja

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya házirendje TARTALOM

A Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya házirendje TARTALOM TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1. Kötelességek... 4 2.2. Jogok... 5 2.3. Tanulói jogviszonyon alapuló

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (6640 CSONGRÁD, KOSSUTH TÉR 6.) OM: 201608 ISKOLAI JE TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA (5674 Kétsoprony, Dózsa út 18-20.) OM: 201262 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 ISKOLAI HÁZIRENDJE,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

A SZENT JÁNOS APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT JÁNOS APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT JÁNOS APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1043 Budapest, Tanoda tér 6.)OM: 101464 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Házirend TARTALOM. 1. Bevezető Jogszabályi háttér A házirend célja és feladata...

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Házirend TARTALOM. 1. Bevezető Jogszabályi háttér A házirend célja és feladata... TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér...3 1.2. A házirend célja és feladata...3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1. Kötelességek...4 2.2. Jogok...5 2.3. Tanulói jogviszonyon alapuló jogok

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Házirend Jóváhagyta: Budapest, 2013. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5948 Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. sz. OM: 201787 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér... 3. oldal 1.2. A házirend

Részletesebben

A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1173 Budapest, Pesti út 84.) OM: 035115 HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) 10. (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézményben biztonságban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

A SZENTESI SZENT ERZSÉBET

A SZENTESI SZENT ERZSÉBET A SZENTESI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6600 Szentes, Erzsébet tér 1.) OM: 029626 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér...3 1.2. A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

MIKES KELEMEN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KÖZÉPISKOLAI HÁZIRENDJE

MIKES KELEMEN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KÖZÉPISKOLAI HÁZIRENDJE A MIKES KELEMEN KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5830 Battonya, Fő utca 72.) OM: 201601 KÖZÉPISKOLAI HÁZIRENDJE 2016. szeptember 1. TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda 5948 Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. sz. OM: 201787 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 1.1. Jogszabályi háttér...3. oldal 1.2. A házirend

Részletesebben

MELLÉKLET. 1. Hiányzások igazolása Szervezeti és Működési Szabályzat 21. A tanuló távolmaradása és annak igazolása. 1.) A hiányzás indoklása

MELLÉKLET. 1. Hiányzások igazolása Szervezeti és Működési Szabályzat 21. A tanuló távolmaradása és annak igazolása. 1.) A hiányzás indoklása MELLÉKLET 1. Hiányzások igazolása Szervezeti és Működési Szabályzat 21. A tanuló távolmaradása és annak igazolása 1.) A hiányzás indoklása A tanuló köteles részt venni a főtárgyi, kötelező és kötelezően

Részletesebben