HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)"

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: ISKOLAI HÁZIRENDJE

2 TARTALOM 1. Bevezet Jogszabályi háttér A házirend célja és feladata A tanuló kötelességei, jogai Kötelességek Jogok Tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása Elvárt viselkedési szabályok, el írások Az egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályok A tanuló megjelenése Viselkedés Felel sök Ellen rz könyv Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába Az iskola m ködési rendje A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Egyéb foglalkozások Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A tanulók értékelése, vizsgák rendje Tanulmányi kötelezettség Elektronikus napló A vizsgák rendje A tanulók jutalmazása Fegyelmez intézkedések A fegyelmi eljárás részletes szabályai A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó el írások Térítési díj befizetése, visszafizetése Étkezési térítési díj A tanuló által el állított termék A szociális támogatások rendje A tankönyvtámogatás elve A tanulók közösségei, véleménynyilvánítás A tanulók közösségei Véleménynyilvánítás Az egészséges életmódra vonatkozó szabályok Egészségfejlesztés A tanulók egészségének, testi épségének meg rzését szolgáló szabályok Záró rendelkezések Legitimációs záradék

3 1. BEVEZET 1.1. Jogszabályi háttér A házirend legfontosabb szabályait a nemzeti köznevelésr l szóló évi CXC. Törvény, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények m ködésér l és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet határozza meg A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg az intézményben a tanulói kötelességek és jogok gyakorlásával, az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirend szabályainak megtartása az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelez. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni A tanuló kötelességeit, jogait tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az intézmény által elvárt viselkedés szabályait. Az intézmény által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét, a tanulók által bevitt dolgok elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti. Ha az el írt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. A fenntartó egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat, hitéleti tevékenységeket Az iskolai tanulói munkarendet, tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek id tartamát, valamint a csengetési rendet, Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó el írásokat, A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által el állított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 3

4 A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáit, Diákkörök létrejöttét és m ködését tanulók jutalmazásának elveit és formáit, A fegyelmez intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, az egészséges életmódra vonatkozó szabályokat, egyes jogok gyakorlását az els tanév megkezdéséhez kötheti. 2. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, JOGAI Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igény tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakért i bizottság szakért i véleménye alapján az intézmény vezet je dönt. A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejl dése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szül kérelmére magántanulóként teljesíthet. A tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal látja el a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. A jegyz gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a szakért i vizsgálatokon való megjelenést. A kormányhivatal a tanköteles gyermekekr l vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely szerint illetékes általános iskolának Kötelességek A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelel en tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közrem ködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, délutáni foglalkozások, rendezvények el készítésében, lezárásában, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az intézmény helyiségei rendjét, az intézmény szabályzatainak el írásait, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szül hozzájárulása esetén részt 4

5 vegyen egészségügyi sz r vizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát véd ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az intézmény alkalmazottait vagy másokat veszélyeztet állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, meg rizze, továbbá az el írásoknak megfelel en kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit, az intézmény vezet i, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, betartsa az intézményi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat Jogok A tanulónak joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki er szakkal szemben. A tanuló nem vethet alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. képességeinek, érdekl désének, adottságainak megfelel nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú m vészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihen id, szabadid, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehet ség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelel en alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelel nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az intézmény egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a m vel déshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelel megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetét l függ en, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok közül, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény 5

6 létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, m vel dési, m vészeti, ismeretterjeszt, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson rá vonatkozó minden kérdésr l, kapjon tájékoztatást személyét és tanulmányait érint kérdésekr l, valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény vezet ihez, pedagógusaihoz, és arra legkés bb a megkeresést l számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, keresztény vallási, világnézeti meggy z dését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az t ért sérelem orvoslását, A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait Tanulói jogviszonyon alapuló jogok gyakorlása A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A tanulói jogviszony általában a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az el bbi id ponttól kezdve gyakorolhatja. Az els osztályosok tanulói jogviszonyon alapuló jogaik gyakorlását - a köznevelési törvény (CXC 50. ) alapján - csak az els tanév megkezdésekor kezdhetik meg. 3. ELVÁRT VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, EL ÍRÁSOK 3.1. Az egyház tanításával összefügg viselkedési és megjelenési szabályok A tanulók, illetve a dolgozók az éves munkatervben meghatározottak szerint közös imákon, szentmiséken, rendezvényeken vesznek részt. Az intézmény szellemiségéb l adódóan a tanulók, dolgozók viselkedésének, megjelenésének, minden megnyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható. Állandó hitéleti programok Szerda reggelenként kor közös imán veszünk részt. A magyar szentekr l, Mária ünnepekr l, egyházi ünnepekr l iskolarádión keresztül, vagy reggeli iskolai összejöveteleken emlékezünk meg, az éves munkaterv alapján. 6

7 Havonta az iskola tanulói vasárnapi osztálymisén vesznek részt a helyi plébániatemplomban. Az osztály-, illetve iskolamisék id pontjai az éves programban kerülnek meghatározásra. A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum) A tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal közösen imádkoznak. Jótékonysági est Szent András napi búcsú Adventi hetek (december) Roráté, agapé karácsonyi lelkigyakorlat, gyónási lehet ség közös karácsonyi ünnepség Nagyböjti hetek nagyböjti lelkigyakorlat, gyónási lehet ség Bibliai hét Hunyadi nap (vetélked k, játékok) Farsang Anyák napja Sulivarázs Id szakos hitéleti programok pl.: Atyák, diakónusok meghívása hittan, illetve osztályf nöki órákra Az iskola véd szentjeivel kapcsolatos programok az osztályf nök, hittanár szervezésében Osztályok vállalása az adventi, nagyböjti id szakban 3.2. A tanuló megjelenése A tanuló öltözete és hajviselete mindig legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz ill. Iskolai ünnepélyeken ünnepl ben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyek pl.: Veni Sancte, nemzeti ünnepek, Hunyadi nap, ballagás, aktuális ünnepek, Te Deum. Ünnepl : fehér blúz vagy ing, sötétkék vagy fekete szoknya (térdig ér ) vagy nadrág (nem farmer), ünnepi sötét cip. A tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást és azt az értékrendet, amelyet az intézmény képvisel. Az ünnepl hiánya büntetést von maga után (osztályf nöki figyelmeztetést, vagy a következ büntetési fokozatot). 7

8 3.3. Viselkedés Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelel en kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felel sek: az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, az intézmény rendjének, tisztaságának meg rzéséért, a t z- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az intézmény szervezeti és m ködési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott el írások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon Felel sök Az iskolában többek között az alábbi tanulói felel sök m ködhetnek: osztályonként két-két hetes, ajtó ügyeletesek, tantárgyi felel sök, stb.. Az osztályközösségek életét a megbízott vagy megválasztott hetesek segítik. k a tanárok, osztályf nökök munkatársai. A hetesek feladatai: gondoskodnak arról, hogy az óra kezdésére a teremben tisztaság, rendezett légkör, megfelel felszerelés (táblatörl, kréta, stb.) legyen, a szünetekben szell ztetnek, minden rendellenességet jelentenek az osztályf nöknek, vagy a folyosóügyeletes tanárnak, esetleg az irodában, a tanítás megkezdése el tt ellen rzik az osztálylétszámot, minden óra elején név szerint jelentik a hiányzókat, a tanítás el tt tájékozódnak arról, hogy társaik elhozták-e az iskolába ellen rz könyvüket. A hiányt jelentik az els órát tartó tanárnak, becsöngetés után öt perccel jelzik tanáriban, illetve az iskolai irodában, ha az órát tartó pedagógus nem érkezett meg a tanterembe, az óra végén gondoskodnak az osztályterem tisztaságáról. Az egyes tanítási órákon különféle tantárgyi felel sök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellen rzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felel s lehet: leckefelel s, pontozó, szertáros, térképfelel s, stb. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények el készítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felel s tanulóközösség tagjai közrem ködnek. A rendezvényekért felel s tanulóközösségeket a megbízott pedagógus koordinálja. 8

9 3.5. Ellen rz könyv Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az ellen rz könyv fontos okmány. Gondatlan kezelése, ebb l ered elvesztése, rongálása, a bejegyzések meghamisítása fegyelmi vétség. Az ellen rz könyvet minden tanuló köteles naponta magával hozni az iskolába, és ha érdemjegyet kap, azt a tanárral beíratni. Az ellen rz könyv ötszöri hiánya osztályf nöki figyelmeztetést, újabb öt mulasztás int t von maga után. A tanuló az iskola értesítéseit, bejegyzéseit köteles két napon belül szüleivel aláíratni. A szül mindezeket aláírásával veszi tudomásul. Az ellen rz elvesztése esetén a szül nek 3 napon belül az intézményvezet t l kell új ellen rz t kérvényeznie. Az ellen rz könyv elvesztése fegyelmi következményt von maga után Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanuló az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhat magával, ha azt el re az illetékes nevel jével megbeszéli. Amennyiben a tanuló el zetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási id alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevel nek meg rzésre a tanítás végéig. Els alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szül nek adja át. Az iskolába a tanuló ne hozzon: videó-játékot, MP3/MP4 lejátszót, fényképez gépet. Az iskolába tilos behozni: él állatot, veszélyes játékot (pl. játék kés, kard, pisztoly). Az elt nt tárgyakért az intézmény nem vállal felel sséget. A tanulók az iskolába kerékpárral, rollerral, gördeszkával, stb. csak a szül engedélyével járhatnak. A kerékpárt az intézmény területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. Mobiltelefonját kikapcsolt állapotban mindenki a saját táskájában tárolhatja, felel sséget a készülékért nem tudunk vállalni. Az iskolában semmilyen céllal nem lehet használni! Aki mégis megteszi, annak készüléke az intézményvezet höz kerül, és csak a szül kaphatja vissza. Amennyiben feltétlenül szükséges a telefonhasználat, a tanuló az iskolatitkári irodában kap segítséget. 4. AZ ISKOLA M KÖDÉSI RENDJE Az iskola épülete szorgalmi id ben munkanapokon 7 00 órától óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény vezet je által 9

10 engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendt l való eltérésre az intézmény vezet je adhat engedély írásbeli eseti kérelem alapján. Az iskola helyiségeit a tanuló tanórán kívül a megbízott pedagógus engedélyével és jelenlétében használhatja. Az iskola létesítményeinek hasznosításáról, bérbeadásáról, a bevétel felhasználásáról az intézményvezet dönt. Reggel 7 30 órától biztosítunk tanári ügyeletet a tanulók részére. A tanulók a földszinten az erre a célra kijelölt helyiségben (váró helyiség) tartózkodhatnak ig t l elfoglalhatják helyüket a tantermekben. Az iskolába a tanulóknak reggel 7 30 óra és 7 50 között kell megérkezniük. Ha a tanuló 7 50 után érkezik az iskolába, kés n jöv nek min sül, ellen rz jét bejegyzésre át kell adnia a kapuügyeletes tanárnak. A szünetek id tartama: 1. szünet 20 perc 2. szünet 10 perc 3. szünet 10 perc 4. szünet 10 perc 5. szünet 10 perc 6. szünet: 10 perc 7. szünet: 10 perc Csengetési rend: 1. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Az alsó tagozatosok között, a fels sök az órarend függvényében között ebédelnek külön beosztás szerint. B rlabdát csak a testnevelés órán, tanári felügyelet mellett lehet használni. A tornateremben - szünetben, órán vagy sportkörön - tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. A tanulók a tízóraijukat a szünetben, a tanteremben ülve, kulturált, nyugodt körülmények között fogyasszák el. Az iskolában ebédel tanulók az ebédelési rendnek megfelel en, tanári kísérettel vonulnak le az ebédl be. 10

11 Az ebédl b l ennivalót kivinni csak az ügyeletes tanár engedélyével lehet. A tanuló tanítási id alatt az iskola épületét csak a szül személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályf nöke (távolléte esetén az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szül i kérés hiányában az iskolából való távozásra az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanítás megkezdése el tt és a tanítás befejezésekor a tanulók az órát tartó tanárral együtt imádkoznak. Ajánlott ima tanítás el tt: Nagyon kérlek Istenem, egész nap ma légy velem! Segíts mindent jól tegyek, mindenkihez jó legyek! Szemed rajtam megpihen, arcod mindig víg legyen! Amen Lehet egyéb, a tanár által kiválasztott reggeli imádság is. Pl: Szívem els gondolatja... vagy: Hálát adok, hogy itt a reggel... Ajánlott ima a tanítás végén: Mi Atyánk... Az ebédl ben étkezés el tt és után az alsó tagozat közösen, a fels tagozat egyénileg imádkozik. Becsengetéskor a tanulók a tantermek el tt, kettes sorban állva fegyelmezetten várják a tanárt. A tanítási órákon a tanuló köteles: tanfelszerelését, füzeteit, könyveit, el készíteni, tanórán figyelni, képességeinek megfelel en aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni. Az órák végén a tanulók el készülnek a következ órára, majd elhagyják az osztálytermet; rendet, tisztaságot hagynak, és ha szükséges minden holmijukkal együtt a következ, órarend szerinti óra tantermébe vonulnak. folyosón, a lépcs kön a tanulók kulturáltan, egymás testi épségére vigyázva közlekednek. A lépcs n a lefelé haladók a korlát, a felfelé haladók a fal mellett közlekednek. Ezeken a helyeken futni, labdázni és focizni tilos. A folyosókon és az udvaron tartózkodó tanulók fegyelmére a folyosó-felügyel tanárok vigyáznak. A tanulói ajtóügyelet meghatározott rend szerint szervez dik az iskolában. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában, illetve a gazdasági irodában történik 7 30 óra és óra között. Az ügyintézés ett l eltér id pontokban is tartható az intézményvezet engedélyével, arról azonban az érdekelteket megfelel módon és id ben tájékoztatni kell. 11

12 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény vezet je határozza meg, és azt a szünet megkezdése el tt a szül k, a tanulók, és a nevel k tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevel felügyeletével használhatják. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intéz k tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezet jét l engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkez szül k, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellen rzi. Az iskolába érkez szül ket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Tanítási órák A tanítási órák 45 percesek. A tanítási órák, és az egyéb foglalkozások között a tanulók részére szünetet kell tartani. A szünetek, rendjét jelen házirend határozza meg. A hittan oktatása az iskolában heti két órában az órarendbe beépítve történik A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyak közül a szül gyakorolja. Attól az évt l, amelyben a tanuló a 14. életévét eléri, ezt a jogot a gyermekével közösen gyakorolhatja. Az iskolában a helyi tanterv alapján szervezzük meg a tanulók, az egyes évfolyamok, ezen belül az egyes osztályok, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit. A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelez, kötelez en választandó és szabadon választható tanítási óra. A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelez tanítási órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelez en választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. Ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége el tt befejez dik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a min sítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelez tanítási órát. A szül nek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történ jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 12

13 Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthet, az iskolába történ beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. A szül nek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következ tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára Egyéb foglalkozások A tanulási id, illetve a szabadid s foglalkozások id pontja a mindenkori órarend függvényében kerül kialakításra. Az egyéb foglalkozásokat óráig kell megszervezni, a tantárgyfelosztás függvényében. Az ett l eltér id pontokról a szül ket el re értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelez, ez alól felmentést csak a szül írásbeli kérelmére az intézmény vezet je adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történ távolmaradást igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezet engedélyével a foglalkozásról kizárható. A tanórán kívüli foglalkozásról igazolatlan hiányzást minden esetben a szül nek jelezni kell. A tanórán kívül es foglalkozásról folyamatosan igazolatlan hiányzás miatt kizárt tanuló szül je err l írásbeli tájékoztatást kap. Az iskolában a tanulók számára többek között az alábbi - az iskola által szervezett - tanórán kívüli állandó, eseti, illetve id szakos foglalkozások m ködhetnek: hitéleti programok délutáni tanulás: napközi otthon, tanulószoba tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök versenyek, vetélked k, bemutatók kirándulások iskolai sportkör, tömegsport iskolai könyvtár használata egyéb rendezvények Hitéleti programok A hitéleti programokat a házirend korábbi fejezete részletesen tartalmazza. Ezek többek között: közös imák (szerda, a nap elején, végén, étkezéskor, stb.) iskolarádión történ megemlékezések, iskola- és osztálymisék 13

14 lelki napok (advent, nagyböjt) bálok (farsang, stb.) egyéb rendezvények (Jótékonysági est, Hunyadi nap, anyák napja, Sulivarázs, stb.) A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközibe, tanulószobára történ felvétel a szül kérésére történik a házirend el írásai alapján, szükség esetén az osztályf nök, a gyermekvédelmi felel s, illetve az iskolavezetés javaslatára. A felvételt az intézményvezet hagyja jóvá. A csoportok összeállításánál az iskolavezetés figyel arra, hogy lehet leg azonos évfolyamú, illetve azonos délutáni elfoglaltságú tanulók kerüljenek egy csoportba. A délutáni munka zavartalansága érdekében a portán kifüggesztett id pontokban lehet elvinni a gyerekeket a napközib l. A pedagógus csak a szül el zetes ellen rz be írt írásbeli nyilatkozata alapján engedheti haza a gyermeket. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szül személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevel engedélyével. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történ felvétel a szül kérésére vagy a szaktanár, osztályf nök javaslatára történik. A napközi otthonba tanévenként el re minden év májusában, illetve els évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szül tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzet, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben el írt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál el nyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szül je dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis foglalkozások a délel tti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezd dnek és délután óráig tartanak. Szül i igény esetén a napköziben a tanulók számára óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szül nek igazolnia kell. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szül személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben szül i kérés hiányában a tanuló eltávozására az intézményvezet vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. A napközis csoportokban felel si rendszer m ködik. Tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök 14

15 A tehetségfejleszt, felzárkóztató foglalkozások, szakkörök megszervezését minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. A foglalkozásokra való jelentkezés felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, a tanév elején történik, egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelez. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szül i, nevel i igényeket a lehet ségek szerint figyelembe kell venni. Versenyek, vetélked k, bemutatók Az iskola tehetséges tanulói tanulmányi, sport, kulturális és egyéb versenyeken vesznek részt. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, ill. a szaktanárok a felel sek. Kirándulások Az osztályf nökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevel munka el segítése érdekében osztályaik számára tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kirándulás idejét az éves munkatervben határozzuk meg. Egyéb rendezvények Az intézményben bármilyen rendezvényt csak az intézményvezet el zetes engedélyével lehet szervezni. A rendezvény ideje alatt a felügyeletr l, az épület állagmegóvásáról a rendezvény szervez je gondoskodik, azért anyagi és erkölcsi felel sséggel tartozik Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az iskola valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszer en használják. Az iskolai tanulói az iskola létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszer en, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanév elején meghatározott id tartamban tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak a könyvtárba beiratkozott tanulók és az intézmény dolgozói vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra, foglakozás után kulccsal be kell zárni. Az iskola mellékhelyiségeit a második emeleten az alsós osztályok tanulói, az els emeleten a fels s tanulók, a földszinten a fels sök, valamint az ott tartózkodó alsós osztályok tanulói használhatják. 15

16 Az intézmény helyiségei az intézményvezet el zetes írásbeli engedélye alapján bérbe adhatók. A bérleti szerz désben meg kell határozni a rendeltetésszer használat rendjét és idejét. A tanulók igényei alapján az intézmény vezet jével történt el zetes megbeszélés után lehet ség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók tanári vagy szül i felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Az iskola területére járm vel behajtani csak intézményvezet i engedéllyel szabad. 5. A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, VIZSGÁK RENDJE 5.1. Tanulmányi kötelezettség A pedagógus a tanuló teljesítményét, el menetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal min síti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és min sítését az osztályf nök az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével végzi. Az érdemjegyekr l a tanulót és a kiskorú tanuló szül jét rendszeresen értesíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján határozza meg. Az évközi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a tanuló szül jét félévkor értesít, év végén bizonyítvány útján értesíti. A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályf nök havonta értékeli. A min sítés alapját a szaktanárok javaslatai, valamint az osztályok pedagógiai naplóiban lév beírások képezik, mely azonban nem szigorúan követi a fokozatokat. Az értékelésnél az osztályf nök a pedagógiai célnak megfelel fokozatokat alkalmazza. Az érdemjegyek és osztályzatok a következ k: a tanuló tudásának értékelésénél és min sítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1), a tanuló magatartásának értékelésénél és min sítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2), a tanuló szorgalmának értékelésénél és min sítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). Az els évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges min sítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól, megfelel en teljesített vagy felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelése érdemjeggyel történik. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevel testület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, az osztályf nök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésér l. 16

17 A magántanulót az iskola valamennyi kötelez tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az, akit felmentettek a kötelez tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az intézményvezet által meghatározott id ben, és a nevel testület által meghatározott módon ad számot tudásáról. A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakért i bizottság véleménye alapján az intézményvezet mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történ értékelés és min sítés alól, és e helyett szöveges értékelés és min sítés alkalmazását írja el, egyes tantárgyakból, tantárgyrészekb l az értékelés és a min sítés alól. Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az el írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az intézmény vezet je a szül kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola els évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az el írt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerül évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szül kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhet legfeljebb egy alkalommal. A tanuló az intézmény vezet jének engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az el írtnál rövidebb id alatt is teljesítheti. tanuló az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítésér l bizonyítványt kap. A bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felel s miniszter jóváhagyott Elektronikus napló Az iskolai nyomtatványok az év végi bizonyítvány kivételével, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthet k és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is el kell állítani nyomtatott formában, és meg kell rizni. Elektronikus naplót intézményünkben nem használunk A vizsgák rendje A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeir l a szül t folyamatosan tájékoztatni kell. 17

18 Osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az el írtnál rövidebb id alatt tegyen eleget, a törvényben meghatározott id nél többet mulasztott, és a nevel testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság el tt tesz vizsgát. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, miel tt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethet vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az intézményvezet hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhet legközelebbi id pontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthet k. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Az osztályozó, különbözeti, pótló vizsgára az intézmény vezet jénél a tanuló kiskorú tanuló esetén a szül je jelentkezhet a fenti feltételek megléte esetén. A vizsga id pontját az intézmény vezet je határozza meg. Javító vizsga Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó javítóvizsgát az intézmény vezet je által meghatározott id pontban, az augusztus 15-t l-augusztus 31-ig terjed id szakban tehet. Tanulmányok alatti vizsga A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait tantárgyanként és évfolyamonként az intézmény pedagógiai programja határozza meg. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szül je a bizonyítvány átvételét követ tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt 18

19 független vizsgabizottság el tt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. A tanuló félévi osztályzatáról a szül t (az ellen rz ben) kiállított félévi értesít ben kell tájékoztatni. Ha a tantárgy oktatása félévkor fejez dik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell tüntetni. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követ en az adott évben kiállításra kerül év végi bizonyítványba be kell írni. Ha a tanuló a szül kérelme alapján a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az intézmény vezet jének megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az intézmény vezet je megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szül kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítésér l a szül gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell min síteni. Az intézmény vezet je köteles tájékoztatni a tanulót és a szül t a magántanuló kötelességeir l és jogairól. A magántanuló az intézményvezet el zetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehet a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Az iskola, köteles gondoskodni a tanuló felkészítésér l, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra el írt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. Ha a tanuló a következ tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az el írt vizsga letételére a nevel testülett l halasztást kapott, az engedélyezett határid lejártáig tanulmányait fels bb évfolyamon folytathatja. Az évfolyam megismétlése kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az általános iskola hatodik osztályát nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az intézmény vezet je köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére a magasabb iskolai évfolyamra lépésr l a megismételt iskolai évfolyamon elért év 19

20 közbeni érdemjegyek, félévi és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 6. A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélked kön, vagy el adásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének meg rzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következ dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, napközis nevel i dicséret, osztályf nöki dicséret, igazgatói dicséret, nevel testületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelked tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelked szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelked szorgalomért dicséretben részesíthet k. A tanuló kiemelked teljesítményét tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelked teljesítményt igazgatói vagy nevel testületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismeri el az intézmény. A tanév folyamán adott tanulmányi és egyéb területeken az intézmény jó hírnevét öregbít diákok elismerésben, jutalomban (Aranytoll díj) részesíthet k, melyet a Sulivarázs rendezvény keretében vehetnek át. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kit n tanulmányi eredményt ért el, és versenyeredményeivel, magatartásával kiemelked teljesítményt nyújtott, oklevelet és könyvjutalmat kap (Hunyadi díj), melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége el tt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélked kön, illetve el adásokon, bemutatókon eredményesen szerepl tanulók dicséretben részesülnek. A kiemelked eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 20

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készült a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ának felhatalmazása alapján a Miskolci Herman Ottó Gimnáziumban (Miskolc, Tízeshonvéd 21.). Az iskola

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása

A Ceglédi Református Általános Iskola elfogadása és jóváhagyása HÁZIREND mely a ceglédi Református Általános Iskola és kőröstetétleni tagintézményének tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján 1 A Ceglédi Református

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben