Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében"

Átírás

1 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

2 ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2

3 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest

4 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó Tamás Nagy Márton Károly Felelős szerkesztő: Nagy Márton Károly Borítóterv: Sólyom Benjámin ISBN Kiadják a Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében konferencia szervezői. A konferenciát támogatta: Európai és Magyar Reneszánsz Doktori Program Centre des Hautes Études de la Renaissance (ELTE) Magyar Barokk Doktori Program (ELTE) Vallástudományi Központ (ELTE) A kötet megjelenését az ELTE EHÖK támogatta. Megjelent az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszéke által elindított ARIANNA sorozat ötödik köteteként. A sorozat felelős kiadója: Orlovszky Géza Nyomdai munkák: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. 4

5 Lectori salutem! A kötet az ELTE-n november 9-én megtartott, Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében címmel meghirdetett műhelykonferencia előadásait, illetve az azokból írt tanulmányokat tartalmazza. A konferencia megszervezését több tényező motiválta. Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskoláján belül a Magyar barokk doktori program hallgatóiként kutatásaink során egyre inkább megtapasztaltuk azt az evidenciát, hogy választott korszakunkat és az egész európai művelődést és kultúrát mélyen átitatta a Biblia ismerete és jelenléte. A Szentírás a kollektív és individuális identitás szerves részeként megkerülhetetlen, ha a régi korok emberét, gondolkodásmódját, létezésének alapját és kereteit akarjuk megérteni. Ezt a teljességet tűztük ki célul, amikor a konferencia alcímét megfogalmaztuk: A Biblia identitásképző szerepe irodalmi, teológiai, filozófiai, kultúrantropológiai és művészeti szempontból. Az interdiszciplináris nyitottságból fakadt a következő szempont, amit a műhelykonferencia megnevezéssel fejeztünk ki: azt szerettük volna, ha a konferencia a tudományosság mellett a termékeny párbeszéd helyévé is válna, ahol az előadók úgy adják elő témájukat, hogy az megfogható legyen a más tudományágakkal és témákkal foglalkozók számára is. A konferenciát a doktorátus előtt álló kutatóknak hirdettük meg, ezzel is lehetőséget adva témájuk prezentálására és eredményeik publikálására. Az előadások szerencsés módon jelölték ki a konferencia tematikus ívét, melyre a sokszínűség és a szinte megtervezettnek ható rendezettség egyszerre volt jellemző. A Biblia egy-egy szövegszakaszát elemző előadások nyitották a programot, amit Szentírás és vallásgyakorlat összefüggései követtek egy görög katolikus és egy református példán. A korokon átívelő filozófiai szekciót három irodalmi irányultságú blokk követte, melyek az újkortól a 21. századig adtak áttekintést Biblia és irodalom kapcsolatáról. Az utolsó, már esti előadás pedig a pasztorális szempontot is bevonta a konferencia látóterébe. Így reggeltől estig, az alapszövegtől történelmen, filozófián és irodalmon keresztül a gyakorlatiasabb alkalmazásig valóban nagy ívű és széles kitekintésű tudományos műhely alakult ki, mely a szakmai vitáknak és a nyitott dialógusoknak is kedvező, termékeny légkört teremtett. Reméljük, a kötet sokszínűsége mellett a szakmaiság próbáját is kiállja a tudományos közvélemény előtt, és amellett, hogy sok fiatal, nemegyszer pályakezdő kutató munkásságába nyújt betekintést, érdeklődésre tart majd számot szakemberek és laikusok körében egyaránt. A szerkesztők 5

6 6

7 I. Biblia és történelem 7

8 8

9 SUSÁNSZKI JUDIT És nevezte őket Ádámnak A bűnbeesés hatása a férfi-női identitásra és Isten szavahihetőségének kérdése 1. Kutatási előzmények és módszerek Az ember teremtésének történetéről a Genesis 1. és 2. fejezetében olvashatunk egymástól némiképp eltérő leírás keretében. A hagyományos bibliakritika ezekre a különbségekre fókuszál, következésképp egymásnak megítélése szerint ellentmondó szövegek vizsgál, 1 míg a 20. században megjelenő Auerbach, Frye vagy Kermode munkásságához köthető irodalomkritikai irányzatok természetes képződményként tekintenek 2 ezekre a narratíván vagy narratív láncolaton belüli ismétlődésekre. Erre a meggyőződésre épül az itt bemutatott szövegközpontú elemzés is, mellyel célunk, hogy egyrészt rávilágítsunk a teremtés ismételt leírásaiban alkalmazott különböző elbeszéléstechnikákra és azok jelentőségére, másrészt pedig megvizsgáljuk a bűnbeesés eredeti férfi-női identitásra gyakorolt hatását. Végezetül igyekszünk feloldani azt a szemantikai feszültséget is, melyet a szövegben előre jelzett haláleset narratív hiánya okoz. Mivel célunk egy interdiszciplináris párbeszéd kialakítása, így a bibliai képeket közismert, modern fogalmi rendszerbe ágyazva értelmezzük. 2. A teremtés történetei és folyamata A Genesis 1. fejezetének egyenes vonalú ( straight ), kronologikus leírása szerint az ember teremtésére a 6. napon került sor. A Genesis 2,4-től induló második teremtéstörténet ugyanezt a témát, de más elbeszéléstechnikát alkalmazva dolgozza fel: jól megformált jeleneteket és leírásokat ( scenic and descriptive narrative ) 3 iktat be, ez által pedig nemcsak részletgazdagabb képet tár az olvasó elé, de érzékelteti a teremtés sokkal személyesebb tónusát is. Együtt értelmezve a két teremtéstörténetet, a következő módon rekonstruálhatjuk az ember teremtésének folyamatát: 1 Einleitung in das Alte Testament. Hrsg.: ZENGER, Erich. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln, FABINY Tibor, Szóra bírni az Írást, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1994, A főbb narratívatípusokról lásd: Jacob LICHT, Storytelling in the Bible, The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem, 1978, 29. 9

10 Tervfázis Kivitelezés Gen 1,26: készítsük el ÁDÁMot képünkre hasonlatosságunkra hogy uralkodjon megteremtette Isten az EMBERt I. 2,7-15: egzisztenciateremtés eső+por+élet lehelete = ember lakhatás: a kert munkakör: farmer (munkál és véd) II. 2,16-17: önrendelkezési jog választási lehetőség III. 2,18-25: családalapítás ( készítek neki segítőt ) külső azonosság belső azonosság man & women férfivá és nővé teremtette őket Házasságkötés Áldás: három beszédaktus Külvilág: szaporodjatok és sokasodjatok töltsétek be a földet hódítsátok meg uralkodjatok Önfenntartás: gabona zöldség gyümölcs Család: elhagyja a szüleit ragaszkodik a feleségéhez egy testté lesznek Gen 5,2: elnevezte őket ÁDÁMnak szexuális egység származási egység 10

11 Az ember teremtett világ feletti hatalommal való felruházását hasonlíthatjuk modern kifejezéssel élve egy cég vezetésének átruházásához: a feketével jelzett szövegekben a cégvezető (a Teremtő) egy rátermett saját képét és hasonlatosságát tükröző alkalmazottját kijelöli, majd irányelveket fogalmaz meg számára: a külvilág felé magabiztosan, méltósággal, önmagával szemben pedig mértéktartással (vegetarianizmus) lépjen fel. Ehhez képest a második, szürke háttérrel jelölt teremtéstörténetben példánknál maradva az érintett cégvezető már személyesebb, közvetlenebb arcát mutatja: mintegy apaként szervezi fia önállósodását és örökösödését. Elsőként: testet és életet ad neki, majd egzisztenciát lakhatást (kert Édenben) és munkaviszonyt (gazdálkodás és vagyonőrzés) biztosít a számára. A felnőttkor küszöbén felruházza az önrendelkezés jogával: életvezetési tanáccsal látja el, majd felhívja figyelmét a döntések következményére ( ha eszel, meghalsz ), Soron következő lépésként kiházasítja, s atyai áldást mond az életére. Látható, hogy a két narratíva valóban tartalmazza tehát azokat a jelentős stílus- és koncepcióbeli különbségeket, melyre a forráskritika például az istennév használata kapcsán is rámutatott, 4 esetünkben csak a végkövetkezetés iránya más: a szövegek nem kizárják, hiteltelenítik egymást, sokkal inkább kiegészítik és teljessé teszik a bemutatott témát. 3. Ante quem Mint az ember teremtésének kerete is mutatja (Gen 1,26 és 5,2 Ádámnak nevezte őket ), Isten tervében kezdettől fogva két nem egysége szerepelt, vagyis az asszony megalkotása nem futó ötlet volt csupán, melyet egy hirtelen észlelt kellemetlenség ( nem jó az embernek egyedül lenni Gen 2,18) tett indokolttá. Az egység kulcsszó a férfi és a nő viszonyában. A Gen 2. fejezete részleteiben tárgyalja azt, aminek csak kezdetét és végeredményét foglalja össze egyetlen versben (1,27) a Gen 1. Ez pedig a szeparáció és reintegráció folyamata, vagy más szóval, röviddel az ember személyiségének megbontását (2,21-22) követően megtörténik az újraegyesítés is, méghozzá két dimenzióban: a házasság szövetsége révén az örökkévalóságban, míg a szexuális közösség során mindig aktuálisan ( lesznek ketten egy testté Gen 2,24). A reintegráció legfelsőbb foka a rabbinikus hagyomány szerint maga a születendő gyermek. 5 4 Einleitung in das Alte Testament, i. m., Chumash with Targum Onkelos, Haphtaroth and Rashi s Commentary, I. Eds.: SILBERMANN, Abraham Maurice ROSENBAUM, Morris. Silbermann Family, Jerusalem, 5745 [1984],

12 Az eredeti identitás vizsgálata során feltűnik, hogy a két nem megnevezésére eltérő kifejezéseket használ a két teremtéstörténet. Anélkül, hogy az etimologizálás mezején letáboroznánk, csak érintőlegesen utalnánk a feltételezett gyökökre. A Gen 1,27-ben használt kifejezések a férfit (záchár) és a nőt (n kéva) mint szexuális lényt 6 mutatják be, továbbá megalapozza azt a bibliai és polgári tradíciót, mely szerint a családokat a férfiakról jegyzik, veszik nyilvántartásba. 7 A Gen 2,21-23-ban azonban már nemcsak a szóhasználat, de a narráció alapján is felállíthatók a férfi-női habitus alappillérei, kiváltképpen, ha megfigyeljük, hogyan hozza létre a Teremtő a nemeket. Vers Férfi Nő emlékezni záchár jegyezni (H) n kévá hímnemű lény Gen 1,27 Gen 2,21-23 ís erős (assz.) férfi férj issá átszúrni nőnemű lény gyenge barátságos, szociális (ar.) puha, különleges nő feleség 1. ábra Férfi és nő a teremtés történeteiben (BDB) A férfit a Teremtő a társkeresés jegyében először a vele külsőleg azonos, szintén művészien megformált (jácár) állatokhoz vezeti (2,19-20), ám az emberben mégis a nőt megpillantva gyullad fel az azonosság tudata (2,23), jóllehet őt a Teremtő szimplán csak megépítette 8 (2,22). Vajon miért? Talán Ádám felismerhette: identitásuk azonossága nem külsőségeken áll, nem az esztétikum határozza meg, sokkal inkább belülről fakad a nőben ott élt egy darab a férfiból. Hogy pontosan melyik darab, azt egy fordítási következetlenség sajnos pontatlanul véste be a bibliaolvasók emlékezetébe. A celá szó 35-ször fordul elő a Bibliában, de egyedül itt (2,21) fordították bordának, jóllehet az oldalhajlat talán alkalmasabb kifejezés volna. A férfi a 2,23-ban ugyanis a csontot (ecem) és a húst (bászár) is sajátjaként ismeri el, a történetben pedig csak a celá eltávolításáról esik szó. A 6 Az asszony szexuális szerepét jól tükrözi a nkv-gyök átszúrni alapjelentése, hiszen bibliai kultúrákban a nászéjszaka egyben a szüzesség elvesztésének pillanata is. 7 Gondoljunk csak a vezetéknevekre vagy olyan bibliai történetekre, ahol teljes családok jelenléte esetén is csak a férfiak számáról értesülünk pl. Exod 12,37; Máté 14,21. 8 Rási a szokatlannak tűnő báná építeni ige használatát az utódlással magyarázza: As a structure, wide below and narrower above for bearing a child (vö. Chumash with Rashi, i. m., 12.) 12

13 celá tehát szükségszerűen gyűjtőfogalom, húsos-csontos testrész (celá = ecem + bászár). Nem kevésbé problematikus azonban az idézett mondat folytatása sem, s itt térnék vissza a női alaptermészet lényegéhez: kivette a celájának egy részét, és hússal töltötte be annak helyét (2,21). A magyar fordításban megjelenő eszközhatározó használatát (hússal) az indokolhatta, hogy a szóban forgó prepozíciót visszautalásként értelmezte (táchát helyette ) a fordító, vagyis Ádámra, a benne keletkezett résre vonatkoztatta. A szöveg megengedi azonban, hogy a névmást a kontextusnak, vagyis az asszony teremtésének alárendelve előre, azaz Évára mutató elemnek tekintsük: és hús zárta körül a celá helyét Ádám testében (trad.) a celát a Teremtő kezében (!) 2. ábra A szuffigált prepozíció értelmezési lehetőségei Ez utóbbi értelmezés esetében narratív alapon is megérthetjük, miért olyan a női természet (issá), amilyen, vagyis főként húsos, szemben a relatív csekély csontveszteséggel létrejövő, így robosztusabb férfitermészettel ( ís). Összefoglalva: a bűnbeesés előtti, eredeti férfi tehát egzisztenciával felruházott, önálló döntéshozatalra képes, felelős személy, aki heteroszexuális érdeklődésénél fogva a társát egy nőben fedezi fel. Az összetartozás érzését nem a külső, az esztétikum, hanem a belső azonosság ébreszti fel benne, amelyre ráeszmélve házassági szövetségre lép ( lesznek ketten egy testté ), hogy végleg elszakadva a szülői lakó- és vagyonközösségtől ( elhagyja apját és anyját ), hűségben éljen feleségével ( ragaszkodik feleségéhez ), és betöltsék közös elhívásukat: szaporodjanak és uralkodjanak (ma talán: sikeresek legyenek). Az eredeti nőt ennek megfelelően két dolog határozottan nem jellemzi: nem szingli és nem feminista. Vállalja természetes nőiességének adottságait, kedves, szociális típus, aki elfogadja, hogy egzisztenciájának alapja egy férfi. A továbbiak fényében lényeges továbbá, hogy a bűnbeesés előtt a Teremtő mindvégig kezdeményezőként tűnik fel, aki teremtményei boldogulásán dolgozik. 13

14 4. Post quem Az imént leírt férfi-női őstípusokra és relációkra talán csak nyomokban ismer rá a modern olvasó s nem véletlenül van ez így. A férfi és a nő viszonyában döntő változást hozott a bűnbeesés (Gen 3). Az emberpárt ért ítéletek rávilágítanak azokra a kulcspontokra, amelyek számos mai férfi és nő életérzését meghatározzák. Jóllehet az európai gondolkodásban a hellenizmus görög nőgyűlöletének közvetítésével 9 (lásd: Pandora-mítosz) a nők tekintetnek minden baj forrásának, a bibliai kánon azonban szinte felmentésig enyhíti Éva szerepét a bűnbeesésben. Nemcsak hogy Isten egyetlen verset szentel felelősségre vonásának (Gen 3,16), de az Újszövetség azt is kijelenti, hogy az asszony megcsalattatván esett bűnbe (1Tim 2,14), míg Ádám tudatosan választotta a lázadás útját. 10 Isten és a kánon határozottan súlyosbítja azonban Ádám helyzetét annál, ahogyan az ma a közgondolkodásban él. Az ítélethirdetés során ugyanis nemcsak Ádámhoz szól a leghosszabban a Teremtő, elmarasztalva őt amiatt, hogy hagyta magát befolyásolni, és a tiltás ellenére is evett a fáról (lázadás), de Hóseás próféta ennél is többről beszél: Ádám nem pusztán parancsot szegett, hanem szövetséget tört (Hós 6,7). De említhetnénk a narratív keretet is, mely a férfit és a nőt is Ádámként (Gen 5,2) nevezve kifejezi: Isten előtt a férfi nemcsak saját, de a családtagok tetteiért is felelősséget visel. Az asszony identitásában három területen hozott változást a bűnbeesés: fájdalommal szül gyermeket, vágyakozik férje után, férje pedig kormányozza őt. Két dolgot részleteznék, elsőként a vágyakozást a férj után. Figyeljük meg, hogy a házasságkötést záró mondatokban (2,24) csak a férj érzelmei kerülnek előtérbe, melyek meghatározzák viselkedését: ragaszkodik feleségéhez, és elhagyja apját, anyját. A nő érzelmi horizontja teljesen feltáratlan marad. Erre a bűnbeesést követően vetül csak fény: vágyakozol férjed után (3,16), vagyis a romantikus epekedés korábban feltételezhetően nem volt tipikus női attribútum. A rabbinikus hagyomány értelmezése szerint a mondat a szexuális közösségre utal: jóllehet fájdalommal fogja megszülni annak gyümölcsét, a gyermeket, mégis vágyja ezt a közösséget. 11 Kitérnék azonban a tekintélyrendet megalapozó félmondatra is: ő pedig kormányoz téged. A teremtéskor Isten nem deklarálta, hogy ki az úr a házban, a bűnbeesés azonban már jó okot szolgáltatott erre. Látszólag a feleséget korlátozza ugyan 9 John PINSENT RÓZSA György (ford.), Görög mitológia, Corvina, [Budapest], 1995, Erről megjelenését követően lásd: SUSÁNSZKI Judit, Az ember tragédiája? A bűnbeesés értelmezésének lehetőségei a rabbinikus hermeneutika és a narratív kritika eszközeivel, Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Teológuskonferenciája, Sarna idézi Rambam értelmezését, lásd: SARNA,

15 ez a kitétel, mégis a férjet állítja nagyobb kihívás elé. Az itt használt ige (másál) alapjelentése szerint ugyanis korántsem despotizmusra szabadítja fel a férjeket (vö. rádá Gen 1,27), hanem épp ellenkezőleg: követhető példát, reprezentatív szerepet ró a férfira, aki nemcsak gyakorlatban, de verbálisan is képes egyedi esetet és általános tapasztalatot röviden és találóan megfogalmaz[ni], ezzel hasznos tudást közvetít[eni] meggyőző formában. 12 A férfi feladata tehát a saját családjával szembeni olyan példamutatás, mely önkéntes alapon történő együttműködésre bírja annak tagjait. A férfit az önértékelését meghatározó két legfontosabb területen, a munka és a siker területén érte ítélet (3,17-19), mely életfogytig tartó ( életed minden napján ) következményeket vetít előre. Az ember lázadása miatt átkozottá vált a föld, így az egzisztencia a továbbiakban már nem automatikus: megteremtéséért nagy harcokat kell vívni ( fáradságos munkával élj [a földből], tövist és bogáncsot teremjen neked ). Vagyis: a siker ugyan eztán is elérhető az ember számára, de maradéktalanul nem lesz élvezhető ( arcod verejtékével eszel kenyeret ) annak íze mellett a kifizetett áráét is érezni fogja. Mindezek mellett fontos felfigyelni arra, hogy mindkét szereplőnek jutott reménykeltő üzenet is: az ősevangélium (3,15) az asszony magjának győzelmét hirdeti, míg a férfi fáradozása csak a földi létre korlátozódik (3,19). 5. Blöff vagy realitás? A bűnbeesés történetében jelentős feszültséget okoz az előrevetített haláleset kifejtetlensége is, jóllehet a Teremtő kezdetben határozott parancsot adott: ha eszel, meghalsz (2,17). Az ember evett, ám mégsem rogyott össze a tudás fájának lábánál. Tévedett volna Isten? Vagy ami még rosszabb hazudott? A héber nyelv nem, a görög azonban különbséget tud tenni az élet különböző aspektusai között, éppen ezért esetünkben is nagy haszonnal forgatható a Biblia görög fordítása (Septuaginta). A Septuaginta és a szintén görög Újszövetség nyelvezete alapján az élet két szintje különböztethető meg: az eredeti, spirituális, vagyis örök életre a görög a dzóét, míg a biológiai életre, a megélhetésre a bioszt használja. A teremtéskor az örök élet leheletét (pnoén dzoész) kapta meg az ember, mely magában foglalta az alacsonyabb rendű, természetes életet is. A bűnesetet követően Pál szavai szerint a bűn és a halál 12 HACK Márta, A héber másál mint közmondás = A szívnek van két rekesze, szerk. KOLTAI Kornélia, L Harmattan-Magyar Hebraisztikai Társaság, Budapest, 2012,

16 törvénye (Róma 8,2) nyomban életbe lépett, a kérdés már csak az, melyik életre volt kihatással? Pál a Róma 8,10-ben azt írja: holt a test a bűn miatt, a szellem ellenben örök élet (dzóé). Jakab apostol levelében szintén a halálról, a test halandóságáról beszél: a test is halott szellem nélkül (2,26). Rendezzük az igeverseket! A közös tagot ( holt a test ) kivonva mindkét versből, megkapjuk a végeredményt: a bűn miatt nincs meg (inaktív) a szellem az emberben, holott a szellem maga az örök élet (dzóé). Blöffölt tehát Isten, mikor halálról beszélt? Egyáltalán nem: az ember nagy árat fizetett a tudásért elveszítette a szellemi részét, azt, ami egyedüli módon kompatibilis Isten természetével ( Isten szellem János 4,24), ezzel együtt az örök életét. Ami megmaradt, az a halandó test, belezárva a lélek, és az azokat működtető biológiai élet. Megismételve tehát a címben is megfogalmazott kérdést: szavahihetőnek bizonyult Isten? Mint látjuk, teljes mértékben ami nem utolsó szempont, elvégre ennek az Istennek képére és hasonlatosságára lett az ember eredetileg megteremtve. 16

17 VANDERSTEIN NOÉMI Társak a zsidó népért, avagy Mózes és Áron mint egy bibliai testvérpár bemutatása pszichológiai szempontok alapján 1. Bevezetés Tanulmányaim során gyakran találkoztam olyan kutatásokkal, amelyek Mózes személyiségét, tevékenységét és emberi magatartását vizsgálják. Hasonlóképpen megismerkedtem olyan forrásértékű munkákkal is, amelyek Áron életpályáját és munkálkodását ábrázolják. Azonban nem jellemzőek azok az írások, amelyek e két jelentős bibliai individuum között fennálló viszonyt elemzik. Különösen érdekes ez a tény annak a tudásnak a birtokában, hogy ők ketten Mózes és Áron testvérek, és mindketten a zsidó nép vezetésére választattak ki az Örökkévaló által. Még különlegesebbé teszi a szituációt az, hogy a testvérpár ugyanabban az időszakban kapta a feladatot, az elhívást: az Egyiptomból való kivonulás lebonyolítása volt küldetésük. Tanulmányomban nem célom bemutatni a pusztai vándorlás előzményeit, állomásait, valamint záróeseményét, az Ígéret Földjére való megérkezést sem. A hangsúlyt a népet vezető emberekre helyezem: bemutatom Mózest és Áront, mint vezetőket, különös tekintettel testvéri kapcsolatukra vonatkozóan. Kiemelem azt a megközelítést, hogy ugyanazon csoport irányítóiként, más-más szerepkörben végzik tevékenységüket, miközben összeköti őket a vérrokonság. Írásomban ismertetem Mózes és Áron tulajdonságainak alapul vételével azt a pszichológiai megközelítést, amely a testvérek közötti viszonyra épülve ábrázolja a két bibliai alak megjelenését és együttműködését, amely a cél, azaz a nép Egyiptomból való megszabadulásának elérése érdekében végzett tevékenységük során megfigyelhető. Dolgozatomban külföldön megjelent és magyarországi szakirodalmat egyaránt felhasználok, kortárs interpretációkkal kiegészítve úgy, hogy gondolataim Szécsi József egy 2011-ben megjelent tanulmányára épülnek. 1 1 SZÉCSI József, Mózes és Áron alakja a hellenisztikus irodalomban és a Biblia utáni zsidó gondolkodásban 2. rész, Remény, 2011/2,

18 2. Testvérek A Bibliában Amikor családi kapcsolatokról beszélünk, legtöbbször férj és feleség relációját említjük, gyakran esik szó az apa és fia között fennálló viszonyról, valamint az anya és lánya között meglévő helyzetről. Ritkán elemzünk testvérek között kialakult érzelmeket és gondolatokat, pedig ez a terület is kiemelten hangsúlyos a világ körforgása szempontjából. A Szentírásban több testvérpárról olvashatunk. Azonos nemű testvérek ábrázolása jelenik meg elsősorban a Bibliában, azok közül is a fiútestvérek vannak túlsúlyban. Néhány példát említve: megtalálható Káin és Ábel kapcsolata, mint az irigység és testvérgyilkosság megjelenése; Ézsau és Jákob helyzete, mint csalással az elsőszülöttség áldásának megszerzése az ikertestvérek között; Ráchel és Lea, mint a békesség szimbólumai ugyanazon férfi oldalán, valamint József és testvérei, mint gyűlölet és elvakultság, majd megbocsátás ábrázolása. Az előbbi felsorolásba illeszkednek Mózes és Áron is, mint a zsidó népet vezető társak. Testvérek a családban és testvérek az irányításban - ők ketten - küldetésük teljesítése során. Nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy hárman voltak testvérek a családban. Nővérük, Mirjám is jelentős szereppel bír az Egyiptomból való kivonulás történetében, de ő nem kap vezető szerepet a Mindenhatótól. Ezért ebben a dolgozatban az ő személyiségét nem vizsgálom. 3. Vetélytársak vagy embertársak? Amikor testvérekről beszélünk, olyan szubjektumokról, akik ugyanazon időben hasonló feladatra választattak ki, felmerül a kérdés, hogy riválisokként vagy egymást kiegészítve, békességben tudják végezni tevékenységüket. Különösen fontos megvizsgálni azt a szempontot, hogyan viszonyulnak különkülön és együtt a csoport vezetéséhez, irányításához. Miért térünk ki a siker elől? Miért vonakodunk felismerni saját nagyságunkat? 2 Miért vonakodunk felismerni saját vezetői ambíciónkat? ezek azok a kérdések, amelyek Mózes és Áron kapcsolatában, a zsidó nép vezetése tekintetében felmerülnek. Miért van az, hogy habár mindannyiunkban benne van a nagyság iránti vágyakozás magja, sok esetben nem engedjük azt csírázni, illetve kivirágozni? Miért választjuk a középszerűség tengerét? Miért elégszünk meg olyan 2 Sanjay S. AGRAWAL, The Jonah Complex, elérhetőség: 2007/03/jonah-complex.html, letöltés ideje: június

19 dolgokkal, amelyek nem illenek valódi természetünkhöz? 3 ezen összefüggések túlmutatnak a Szentírás világán, értelmezhetőek a mai emberre egyaránt. 4. Mózes, a küldetés elfogadója Egy olyan időszakban fogant és született meg Mózes, amikor a zsidó nép elnyomásban élt, kiszolgáltatva Egyiptomban. Habár harmadik gyermekként érkezik a családba, a szülők nem tudják maguknál tartani őt a fáraó azon utasítása miatt, hogy a zsidó fiúgyermekeket meg kell ölni születésükkor. Édesanyja a várt időnél hamarabb világra hozza, így három hónapig tudja rejtegetni otthonában Mózest. Miután megválik a fiától, a gyermek a fáraó udvarában nevelődik fel. A nevelési folyamatban Mózes a palotában részesül, így közvetlen közelről tapasztalja meg az irányítás módszerét. Tanulmányában Szécsi József a következőket írja: 4 A zsidó hagyományban jellegzetes ambivalencia figyelhető meg Mózes személyiségével kapcsolatban. Egyrészről, Mózes a legnagyobb a zsidó tanítók sorában, hatalommal bíró rendelkező személyiség, az ember, akivel Isten»szemtől szemben«beszél, a közvetítő Isten és ember között, a próféták mestere, ő kapja meg Istentől az emberiség számára szánt törvényeket. Másrészről viszont a legnagyobb gondossággal figyel a hagyomány arra, hogy ne tulajdonítson semmilyen isteni vagy félisteni erőt Mózesnek. Mózes egy ember, emberi hibákkal és emberi bukásokkal. Korábbi kutatásaim során megismertem egy új pszichológiai áramlatot, amely a Jónás-komplexus elmélet nevet viseli. A teória megalkotója Dr. Abraham Maslow 5 orvos, aki a bibliai Jónás könyve főszereplőjének tulajdonságait és személyiségjegyeit alapul véve dolgozta ki az elméletet. Az általa megfigyelt személyiség-jellegzetességet Az apa emberi természetűvé válik (The Father Reaches of Human Nature) című könyvének második fejezetében, a Neurózis, mint a személyiségfejlődés kudarca (Neurosis as a Failure of Personal Growth) című tanulmányában mutatja be. Dr. Maslow szerint Jónás lelkiállapota végigmegy a következő állomásokon: 1) felmerül az önmegvalósítás gondolata; 2) negatív élményeken megy keresztül (irányultság arra vonatkozóan, hogy megmeneküljön az önmegvalósítás gondolatától; ez zavart eredményez fejében); 3) megmenekülésért imádkozik az Örökkévalóhoz 3 Uo. 4 SZÉCSI, i. m., 3. 5 Dr. Abraham Maslow ( ): amerikai pszichológus, munkássága során az emberi szükségletek hierarchiájával foglalkozott. Kutatásainak eredményeit modelljében, a Maslowpiramisban foglalta össze. Véleménye szerint, a piramis csúcsán az egyén önmegvalósítása áll. 19

20 (az önmegvalósítás elfogadása, mint egy elérhető cél); és 4) a Mindenhatótól kapott küldetés befejeződése (a cél elérése megtörténik). 6 Úgy gondolom, hogy mindezek a jellemvonások megtalálhatóak Mózes esetében is. Az önmegvalósítás gondolata akkor merül fel, amikor fiatal felnőttként találkozik a zsidó rabszolgákkal és az őket érő bántalmazással. Negatív élményeken megy keresztül, hiszen száműzetésében nélkülöznie kell az addig megszokott pompát életében. Megmenekülésért imádkozik, amikor megjelenik neki az Égi Hang és felhívja arra, hogy menjen vissza Egyiptomba és a fáraótól követelje a nép szabadon bocsátását annak érdekében, hogy Istenét szolgálhassa. A bibliai történetben, Mózes harcol önmaga kiválasztott voltával szemben, így a Mindenhatótól kapott küldetés befejeződése egy eseménysorozat eredménye, amikor Mózes több kifogás után végül visszamegy Egyiptomba, és úgy cselekszik, ahogyan az Örökkévaló mondja neki. A terület kutatója, Dr. Abraham Maslow szerint a Jónás-komplexus két dolog miatt alakul ki: 1) alázatosságért való szükséglet; és 2) érzelmi hullám, amit a megvalósulás hoz velünk, és túlságosan kimerítő végigélni azt. 7 Mózes esetében megtalálható mindkét ok: szükséglet arra vonatkozóan, hogy az Örökkévaló előtt alázatossággal bírjon, valamint fellobbanó és lecsillapodó érzelmek keveredése is megtalálható az események során. 5. Áron, az első pap Amikor Mózes megszületik, Áron már három éves. Véleményem szerint nem kellőképpen megfelelő a Mózes és Áron kifejezés, hiszen általában az idősebb gyermek nevét szoktuk először mondani, így az Áron és Mózes megnevezés volna helyénvaló. A hagyomány mégis az első verziót használja gyakrabban arra utalásként, hogy Mózes előrébb volt személyiségben a ranglétrán. Áron a családi fészekben kap zsidó nevelést, ahol szülei a fáraó és népe alávetettjei, rabszolgái. Így testvérével, Mózessel ellentétben - nem ismerheti meg gyermekkorában az irányítás, egy csoport vezetésének művészetét. Mindezek ellenére Áron lesz Mózes szája, amikor beszélni kell a fáraóval, valamint az Örökkévaló megtiszteli őt és nemzetségét a főpapi státusszal. Áronról Szécsi József így vélekedik: 8 A régebbi próféták és profétikus írók papjaikban a profétikus igazságnál alacsonyabb rendű vallási forma 6 Abraham MASLOW, The Father Reaches of Human Nature, New York, Viking Press, 1971, Abraham MASLOW, elérhetőség: letöltés ideje: június SZÉCSI, i. m.,

21 képviselőit látták. Isten szelleme nélkül való embereket, akikben nem volt meg az akaraterő, hogy ellenálljanak a bálványimádó hajlamok sokaságának. Így Áron, az első pap Mózes alatt volt rangsorban. Nem volt más, mint Mózes szócsöve, és Isten akaratának végrehajtója, melyet Mózes tárt fel. Mindez annak ellenére van így, hogy a Tóra tizenöt alkalommal mondja azt, hogy az ÚR beszélt Mózeshez és Áronhoz. A papság befolyása alatt, amely a nemzet sorsát formálta a perzsa uralom idején, a papnak egy másik ideája alakult ki, melyet a Malakiás 2,4-7-ből 9 ismerhetünk meg. Ez a sokáig tartó folyamat felemelte Áront a Mózessel azonos helyre. Néha Áront, máskor Mózest említi elsőnek az Írás azért, hogy megmutassa, hogy ők egyenrangúak voltak. 10. Úgy gondolom, hogy Áron teljesen különbözik Mózestől a küldetés elfogadása területén. Rá nem alkalmazható a Jónás-komplexus teória, Áron nem megy végig ezen elmélet állomásain, lelkében nincsenek kételyek a feladat végrehajtását illetően. 6. Mózes és Áron békességben, együtt A rabbik külön dicsérettel illetik azt a testvéri érzelmet, mely Áront és Mózest összekötötte. Amikor Mózest vezérré, Áront pedig főpappá nevezték ki, egyikük sem árult el semmilyen irigységet, ellenkezőleg, örvendeztek egymás nagyságán. Amikor Mózes először visszautasította azt, hogy a fáraó elé menjen, mondván:»ó Uram, könyörgök hozzád, küldd az ő keze által azt, akit akarsz!«11 nem akarta megfosztani Áront, a testvérét a magas pozíciótól, amit olyan sok évig betöltött. 12 Az Atyák Bölcs Tanításaiban olvashatjuk: Legyetek Áron tanítványai, szeressétek és keressétek a békét, szeressétek a többi teremtményt, és vezessétek őket a Törvény közelébe! 13 Látható, hogy Áront már a misnai kor tudósai is példának állították a nemzedékek elé, tekintettel békeszerető voltára. Míg Mózes nem tudta elviselni a rosszat, addig Áron mindig annak módját kereste, hogyan lehet békét szerezni az emberek között, legyen az házastársak 9 Malakiás 2,4 7: (4) Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött szövetségem mondja a Seregek URa. (5) Szövetségem volt vele, élet és békesség szövetsége. Azért adtam neki, hogy féljen engem. Félt is, és megalázkodott nevem előtt. (6) Igaz tanítás volt a szájában, és nem volt álnokság az ajkán. Békességben és becsületesen élt előttem, és sokakat megtérített a bűnből. (7) Mert a pap ajkai őrzik az Isten ismeretét, és tanítást várnak szájából, hiszen a Seregek URának követe ő! 10 Jézus Sírák fia 14,6 24. erre az álláspontra jut, amikor a nagy emberek felsorolásába bevezeti Áron szolgálatának dicsőítő leírását. 11 2Mózes 4, SZÉCSI, i. m., Pirké Ávot 1,12. 21

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK?

HONNAN ERED AZ ETIKÁNK? TARTALOMJEGYZÉK Prológus 7 Honnan ered az etikánk? 9 A szív = értékrendünk centruma 13 A lelkiismeret tisztasága 17 A beszéd tisztasága 25 A gondolatok tisztasága 37 Az indítékok és a tettek tisztasága

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE

BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE Bibliaismeret Hit Gyülekezete emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. BIBLIAISMERET HIT GYÜLEKEZETE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi 2012-11-18 1 Téma 2012-11-18-án A szülő-, illetve családcentrikus házasság 2 Ismételjünk ismét egy picit A férfi elhagyja

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM

EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK. DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM ÚJSZÖVETSÉGI TANSZÉK DOKTORI (Ph.D.). ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM AZ ÓSZÖVETSÉG RECEPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉLBEN AZ INTERTEXTUÁLIS

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben