HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról"

Átírás

1 HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról

2 Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri Óvoda Ligetsori Óvoda Mancz János Óvoda Maroshegyi Óvoda Napsugár Óvoda Nefelejcs Óvoda Palotavárosi Óvoda Pozsonyi Úti Óvoda Püspök-kertvárosi Óvoda Rákóczi Úti Óvoda Szárazréti Óvoda Sziget Úti Óvoda Szivárvány Óvoda Tolnai Úti Óvoda Tóvárosi Óvoda Tulipános Óvoda Vizivárosi Óvoda Ybl Miklós ltp.-i Óvoda III. Nem önkormányzati fenntartású óvodák Alma Óvoda Hétpettyes Óvoda Olajfa Óvoda Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Vasút a gyermekekért Alapítványi Óvoda

3 Tisztelt Szülık! Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek gyermekük óvodakezdéséhez, hiszen jól tudjuk, minden szülı, akinek kisgyermeke megkezdi az óvodát, fontos döntés elıtt áll. Szeretnénk segíteni az eligazodásban, hogy mik azok a tennivalók, amelyeket az óvodába lépés elıtt a szülıknek tudniuk szükséges. Tájékoztatónkat az alábbi kérdések köré csoportosítottuk: Mit kell tudni az óvodába lépésrıl? Hogyan válasszunk gyermekünknek óvodát? Mit jelent a kötelezı óvodába járás? Hogyan történik a felvétel? Mit jelent az óvodai körzet kifejezés? Milyen városunk óvodahálózata? Milyen speciális nevelési-oktatási lehetıséget tud nyújtani városunk önkormányzata az óvodáskorú gyermekek nevelésébenoktatásában? Mindent, ami az oktatással-neveléssel összefügg, azt a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény szabályozza. A közoktatási törvény a gyermeke neveléséhez főzıdı joga alapján a szülınek biztosítja azt a lehetıséget, hogy betekintsen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai munkáját meghatározó programokba, tájékozódhasson, és felvilágosítást kaphasson az ott folyó pedagógiai munkáról, gyermeke fejlıdésérıl, elımenetelérıl. A döntéshozatalba, az intézményben folyó munka szervezésébe az óvodaszék, illetve a szülıi munkaközösség útján kapcsolódhat be. A szülıi jogok mellett megállapítja a szülı kötelezettségét is. A szülı felelıs azért, hogy gyermeke részt vegyen az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozásokon. E kötelezettség teljesítéséért a szülı felel, s e kötelezettségek elmulasztása gyámhatósági, szabálysértési, eljárást vonhat maga után. Mindez a gyermek érdekét szolgálja, hiszen ezáltal megteremtıdik az a feltétel, hogy a gyermek zökkenımentesen kezdhesse meg iskolai tanulmányait. ÓVODÁBA JÁRÁS, ÓVODAÉRETTSÉG Az óvoda 3-7 éves korig nyújt segítséget a szülınek gyermeke nevelésében. Az óvodai nevelésben való részvétel nem kötelezı, ám abban az évben, amelyben a gyermek betölti az ötödik életévét, az óvodai nevelés kezdı napjától szeptember 1-tıl - napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Az óvodába járni betöltött három éves kortól lehet. A gyermekek megkívánt fejlettségét az óvodai házirendek szabályozzák, általában a szobatisztaságot, és az önálló étkezést jelölik meg mint feltételt. ÓVODAVÁLASZTÁS, ÓVODAI KÖRZET A közoktatási törvény a szabad intézményválasztás jogával ruházza fel a szülıt. E joga alapján bármely óvodát kiválaszthatja az általa ismert állami (önkormányzati) vagy alapítványi, magán- és egyházi óvodák közül.

4 A szabad óvodaválasztás joga azonban nem feltétlenül jár azzal együtt, hogy a gyermeket abba az óvodába veszik fel, amelyikbe a szülı szeretné. A közoktatási törvény 65. -a alapján a gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetıleg, ahol szülıje dolgozik. A felvétel kérdésében az óvodavezetıké a döntés joga, természetesen a törvényben foglaltaknak, valamint a férıhelynek megfelelıen. A körzeti feladatot ellátó óvoda (vagyis a körzetileg illetékes óvoda) a felvételt csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Az egyes óvodák körzeteit, a beiratkozás idıpontját egy hónappal azt megelızıen felhívásban tesszük közzé, mely megtekinthetı honlapján, illetve az intézményekben plakát formájában. HOGYAN TÖRTÉNIK A FELVÉTEL? A szülı kérheti gyermeke felvételét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába. A fenntartó által évente meghirdetett felvételi idıpont arra szolgál, hogy az óvodák és a fenntartó információt szerezzen a gyermekek beiratkozási szándékáról annak érdekében, hogy a körzeti felvételi kötelezettséget teljesíteni tudja. Ily módon azok a szülık, akiknek gyermeke a következı naptári év augusztus 31-ig tölti be 3. életévét, a fenntartó által meghirdetett felvételi idıpontban jelezhetik elızetes felvételi igényüket. A felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímének igazolásáról szóló hatósági igazolványt (hatósági bizonyítvány vagy lakcímkártya), a gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító orvosi igazolást. SZÉKESFEHÉRVÁR ÓVODAHÁLÓZATA Megyei Jogú Város Önkormányzata 22 óvodát tart fenn. Az intézmények az elmúlt évek során igyekeztek kialakítani egyéni arculatukat. Az óvodák nevelési programjairól, a helyi sajátosságokról, különbözıségekrıl a bemutatkozó írásokból nyerhetnek képet. Reméljük, kiadványunk kellı tájékoztatást ad a leendı óvodás kisgyermekek szüleinek az óvodaválasztáshoz, segíthet a döntéshozatalban. Mindezeken túl érdeklıdhetnek, felvilágosítást, eligazító segítséget kérhetnek az intézményektıl, és Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodájától ( 06-22/ ). Az intézményi felsorolásban szerepelnek városunk egyéb, nem az önkormányzat által fenntartott óvodák is, melyekkel kapcsolatos további információkat fenntartóiktól (egyház, alapítvány, stb.) kérhetnek.

5 Árpád Úti Óvoda Árpád utca 5. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 7 3vegyes, 4 homogén Óvodavezetı: Feketéné Nagy Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Intézményünk 7 csoportos óvoda. Barátságos, zöldövezetben fekszik, a nagy udvarral igazi játszó paradicsom a gyerekek számára. Programunk alapelve, hogy A gyermek érdeke mindenek felett áll. A gyermeket különleges védelem illeti meg. A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez. A nevelés elsısorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítı szerepet játszik. Az óvodás gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására kell törekedni. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés kell, hogy övezze. Ezért jövıképünk: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Komplex élmények biztosításával, segítségével erıs érzelmi kötıdés kialakítására törekszünk a gyermekek és a mővészetek között. Nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi nevelésre, a mozgásra és a néphagyományok ápolására. Ugyanezek az alapelvek érvényesülnek a logopédiai csoportunkban is, speciális formában. A legfontosabbnak azonban a játékot tartjuk a gyermekek életében, ezért a játékon keresztül fejlesztjük ıket. Igaznak tatjuk azt a kínai bölcsességet, ami így szól: Amit csak hallok elfelejtem, Amit látok megismerem, Amit csinálok megtanulom. Középsı csoporttól: Néptánc, zene-ovi, Nagycsoportban: úszás, német- és angol nyelv játékos oktatása.

6 Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Várkörút Tel / Fax: 22/ Tel: 22/ OM azonosító: Belvárosi Óvoda: Brunszvik Óvoda: 6-17 Gyermekcsoportok száma: 8 4 homogén és 4 részben osztott csoport Óvodavezetı: Csetényi Attiláné Tel/fax: 22/ , cím: Óvodai nevelésünk célja: a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges olyan feltételek biztosítása, ahol a bizalom, biztonság, szeretet, segítségnyújtás, megértés és tolerancia veszi körül, melyben, testre és lélekre szabott kapaszkodót kap. Nevelıi hatásunk annál eredményesebb, minél sokoldalúbb, színesebb egyéniségek vagyunk. Igyekszünk családias, derős légkörben sok-sok szeretettel nevelni, ahol kinyílik az érzelem, a képzelet, a kíváncsiság, a beszédkedv óvó-védı szárnyaink alatt. A gyermek fejlıdéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk, különös tekintettel a mással nem helyettesíthetı játékra. Nagyon fontosnak tartjuk pedagógiai szempontból, hogy az óvodai gyermekcsoport milyen hatásokkal rendelkezik, milyen többlet van a közösségi együttélésben. Mindezeket csak a családdal együtt lehet megvalósítani, érezniük és tudniuk kell, hogy gyermekük fejlesztése és képességeinek kibontakoztatása egyéni sajátosságaik figyelembevételével történik. Óvodapedagógiai munkánkhoz törekszünk elfogadó, meleg légkört kialakítani, ahol a gyermeket tisztelet, szeretet, megbecsülés övezi. A nevelés géniuszának, Brunszvik Teréz szellemiségének ma is idıszerő gondolatai irányadóak pedagógiai programunkban: A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék. Óvodánk sajátos arculatát jellemzı tevékenységek: Nevelıtestületünkben többen rendelkeznek az óvodapedagógia különbözı területeihez kapcsolódó szakvizsgával. A kiemelt mindennapos mozgásfejlesztés mellett nagy figyelmet fordítunk a láb- és tartásjavító preventív tornára; korcsolya- úszás- és kézilabda tanfolyamokat szervezünk;a részképességek területén elmaradott gyermekek nevelı-oktató munkáját fejlesztıpedagógiai végzettséggel rendelkezı kolleganı segíti; német nyelvi játszó; a szülıkkel közös programok, bálok. Két alapítványunk tárgyi feltételeinket gazdagítja. - Szenzomotoros integrációs terápia a beszéd- és mozgásfejlesztés összekapcsolásával - angol nyelvi játszó - néptánc

7 Felsıvárosi Óvoda Havranek József u. 2. OM azonosító: hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 2 részben osztott, 2 azonos életkorú Óvodavezetı: Bisztriczné Macz Éva Tel/fax: 22 / cím: Családias, nyitott intézményünkben csoportonként két óvónı és egy dajka foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlesztésükhöz. A családdal közösen, azt kiegészítve okos szeretetben neveljük a gyermekeket. Szeretet- és élménypedagógia erejével biztosítjuk a gyermekek harmonikus személyiségfejlıdését, vonzó mővészeti tevékenységrendszerrel kialakítjuk a mővészetek mese, zene, alkotó tevékenységek iránti erıs érzelmi kötıdésüket. Olyan gyermekeket nevelünk, akik önállóak, kiegyensúlyozottak, tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, akik az óvodáskor végére rendelkeznek alapvetı tanulási képességekkel. Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk. Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, tanulnak a gyermekek környezetükrıl. A meghitt mesesarokban várjuk a gyermekeket minden nap a népmesék csodálatos birodalmába. Évszakhoz kötött mondókák, versek, népi rigmusok teszik színessé tevékenységeinket. Szőkebb és tágabb környezetünk jelenségeit, változásait a gyermekek kis csoportokban fedezik fel. Beszélgetünk a környezetünkben látható, található különbözı formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli jellemzıikrıl. A zenesarok teret ad a zenei képességek kis csoportokban, különbözı hangszerekkel való gyakorlásához. A gyermekek közösen élik át a népi játékok, énekek, mondókák élményét. A rajzsarokban minden nap biztosítjuk a gyermek alkotó tevékenységének szabad önkifejezéséhez a változatos és jó minıségő eszközöket. A mindennapi mozgáshoz állandó teret biztosítunk a csoportszobákban és a szabadban. Az udvaron fából és fémbıl készült, változatos mozgást biztosító játékok várják a gyermekeket. Térítés nélkül az óvoda alapfeladataiból adódó szolgáltatások: logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, rendszeres egészségügyi felügyelet, családi programok (kirándulások, játszóház, nyitott óvodai ünnepek), évi 3 alkalommal nyíltnap. Nevelési idın kívül szervezett önköltséges szolgáltatások: gyermek táncházi foglalkozások, izgı-mozgó gyermektorna, angol nyelvi játszóház, uszodai foglalkozások, hittan (ingyenes), bábszínház évente több alkalommal, kiállítások.

8 Gyöngyvirág Óvoda Kindergarten Maiglöckchen Berényi út 103. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 7 vegyes, homogén, részben osztott Óvodavezetı: Halmai Tamásné Tel/fax: 22/ cím: Web : Olyan óvodát kínálunk kisgyermekeinknek, ahol: Szeretetteli, elfogadó és kreativitásra sarkalló LÉGKÖRBEN a kisgyermekek nevelése a család pozícióját erısítve, azzal szoros EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN történik, A külsı és belsı környezet esztétikus, célszerő és változatos eszközeinek tárával sokféle tapasztalási lehetıséget kínálunk a gyermeki kompetencia erısítéséhez, az EGYÉNI és DIFFERENCIÁLT FEJLİDÉSHEZ, A magyar és német nemzetiségi kultúra HAGYOMÁNYAIT és egyetemes emberi ÉRTÉKEKET közvetítünk, Az egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás MINTASZERŐSÉGÉVEL korszerő életszemléletet alapozunk meg, Az idegen NYELVEK játékos tanulásával lehetıséget nyújtunk más népek kultúrájának megismerésére, EURÓPAISÁGUNK megélésére. Szülıi igény szerint térítés ellenében: Uszoda, aprók tánca, alapozó mozgásfejlesztı terápia, balett, sakk Ingyenes szolgáltatás: Logopédia, nevelési tanácsadó, utazó gyógypedagógus, hit- és vallásoktatás

9 Hosszúsétatéri Óvoda Hosszúsétatér 42. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 6 két korosztályú vegyes Óvodavezetı: Kulbertné Virág Zsuzsa Tel/fax: 22/ cím: Valljuk: Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezetı útnak is annak kell lennie. Óvodánk 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben épült. Nevelıtestületünk és munkatársi közösségünk régóta állandónak mondható, ez biztosítéka az intézményben folyó pedagógiai munkának. Vegyes csoportjainkat azzal a szándékkal alakítottuk ki, hogy a gyermekek szocializációs készségét mind jobban fejlesszük. Óvodánk egész nevelımunkájára a gyermekközpontúság jellemzı. Olyan óvodai légkör megteremtésén fáradozunk, amely szeretetet, biztonságot áraszt, ahol a gyermekek próbálgathatják lehetıségeik, képességeik határait. Élményeken alapuló óvodai nevelés megvalósítására törekszünk, ahol fontos szerep jut a gyermekeket körülvevı környezetnek. A gyermekek kíváncsiságára, érdeklıdésére építve biztosítunk változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az ıket körülvevı szőkebb és tágabb környezetrıl. Pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési céljaink: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlıdésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elısegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérı fejlıdési ütem figyelembevételével. Óvodánk olyan hellyé váljon, ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik magukat, ahol elegendı idı, tér és közös élmény áll rendelkezésükre, hogy a különféle tevékenységekben maximálisan kiteljesedhessenek. Egyéni képességeik figyelembevételével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtı képességgel rendelkezı gyermekek nevelése. A szülık igényei alapján úszásoktatás, angol nyelv tanítása.

10 Ligetsori Óvoda Ligetsor OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 Óvodavezetı: Fülöpné Varga Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Óvodánk városunk legszebb zöldövezeti helyén található. Ideális környezetét biztosítja a csónakázó-tó, a kiserdı, a Bregyó Sportközpont közelsége. Intézményünk CLASP-rendszerő építmény, 1979-ben került átadásra. Az óvodában nyolc tágas csoportszobában fogadjuk a gyermekeket, amelyekhez külön-külön tartozik fürdıszoba. Pedagógiai programunk adaptált: Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel. Kiválasztásakor célul tőztük ki a mővészetek és a néphagyományok mind mélyebb megismerését megismertetését, gyermek-közelivé tételét, nem csak ünnepeinken jeles napjainkon, hanem a hétköznapokban is. Óvodánkban integráltan sajátos nevelési igényő (hallássérült) gyermekeket is fogadunk. Fejlesztésüket logopédus, szurdopedagógus szakember segíti. A népzene, néptánc, Óvoda galériánk igényes alkotásai és az esztétikus környezet segítségével egy élményeken alapuló óvodai nevelést igyekszünk megvalósítani, ahol múlt, jelen és jövı szoros egységet alkot. Alapvetı tevékenységi formának a játékot tekintjük, ezért a mindennapokat úgy szervezzük, hogy a gyermek annak minden percét játékként élhesse meg. Célunk, hogy egyéni képességeik figyelembe vételével a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtı képességekkel rendelkezı, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekeket neveljünk. Térítés ellenében a csoportokban néptánc oktatás folyik.

11 Mancz János Óvoda Rákóczi út 28. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 4 homogén Óvodavezetı: Schuller Ferencné Tel/fax: 22/ Web:manczovi.uw.hu Óvodánkról: Óvodánk nevét az épület alapítójától Mancz Jánostól kapta, aki városunk jómódú polgára volt. Gyermekük nem született, így vagyonukat a város javára fordították. A Mancz János Óvoda tavaszán nyitotta meg kapuit és a szomszéd utcával közösen hirdeti az alapító méltán tiszteletet érdemlı nevét. A belváros szívében épült a ma már 4 gyermekcsoporttal mőködı intézmény. Az épülethez szép árnyékot adó fás udvar, nagy füvesített terület tartozik, mely szerves része az óvodai életnek. Nevelési koncepciónk: Fejlıdés és fejlesztés eredményeként az óvodáskor végére minden testileg, szellemileg ép gyermek feleljen meg az iskolai alkalmasság igényének. Érzelmi biztonságban, Szeretetteljes légkörben, Egyénenként változó testi és szellemi szükségleteik figyelembe vételével, Komplex személyiség fejlesztéssel nevelkedjenek. Programunkban a személyiségfejlesztés kiemelt területei: Vizuális nevelés (környezetkultúra) Biztonságos közlekedésre nevelés Német nyelvi játszó Német nyelvi játszó Mozgásfejlesztés ARÉV Sportcsarnok

12 Maroshegyi Óvoda Rádió u OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 4vegyes, 4 homogén Óvodavezetı: Békésiné Kimiti Ágnes Tel/fax: 22/ , Web:WWW.MAROSHEGYIOVI.HU Óvodánk Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel alternatív programmal dolgozik. A program alapelve: Szeretetteljes biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhetı, fejleszthetı, nevelik fejlesztik İt az új társas kapcsolatok, vagyis az óvoda minden dolgozója. A felnıttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s a gyermekeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. A programunk a néphagyományokra és mővészetek eszközeivel ható vers mese - dramatikus játékokra, a vidám éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységekre helyezi a hangsúlyt. A népmővészet formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális és tárgyi környezetet kiemelı program, beépíti a néphagyományt, népszokásokat és ünnepkörökhöz, évszakokhoz, csoportosítva tervezi meg az óvodai nevelés minden részét. -Só-Szoba használata, ıszi-téli idıszakban -Népi -gyermekjátszó, -Tartásjavító lábtorna, korcsolya, úszás -Zeneovi -Ringató (1-3 éves korig ) szülıi igény szerint

13 Napsugár Óvoda Salétrom u. 8 OM: Csoportok száma: 7 2 vegyes 5 mini- kis- közép- nagycsoport Hétfıtıl péntekig Elérhetıség: Óvodavezetı: Tıke Györgyné Tel/fax: 22/ Óvodánk a HEFOP/2005/ pályázat nyerteseként 2006-ban bevezette a kompetencia alapú nevelési programot. Célunk: A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és a játékos tevékenységekbe ágyazottan. Programunk a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, bábozhatnak, dramatizálhatnak, átérezhetik a hagyományok üzenetét, nap mint nap változatos színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítı, befogadó, elfogadó felnıttek jelenlétérıl, a közösségrıl, az ıket körülvevı világról, a természet csodáiról, számok, mennyiségek birodalmáról, megismerkednek a környezetvédelem alapjaival, tudásukat önmaguk szerzik meg, maguk fejtik meg, és cselekvésen keresztül sajátítják el, s képesek alkalmazni, játszva tanulhatnak egymástól és a felnıttektıl, a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, megtapasztalják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges, Nevelési célunk a családokkal való együttmőködés, a folyamatos párbeszéd biztosítása. Minden év szeptemberében a szülıi igények alapján kerül meghatározásra. Úszás-vízhez szoktatás, korcsolya, angol nyelvi játszó, néptánc, mozgásfejlesztés Ingyenes: logopédia, nevelési tanácsadás

14 Nefelejcs Óvoda Nefelejcs u. 54. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 5 3vegyes, 2 homogén Óvodavezetı: Gróf Istvánné Tel/fax: 22/ cím: Nefelejcs programunk országos irányelvek, több éves óvodapedagógiai tapasztalatai, szakmai gyakorlata alapján készült: Tudatos munkánk során törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek SZERETETBEN, ÉRZELMI BIZTONSÁGBAN, SOK ÉLMÉNNYEL GAZDAGODVA ÉLVEZZÉK az óvodában töltött éveket. Hiszünk a gyerekek fejleszthetıségében, azonosulunk a segíts nekem, hogy magam csinálhassam Montessori alapelvvel. Olyan légkör megteremtését célozzuk, ahol érvényesül a gyermekek érdeke, szabadsága, megbecsülése, ahol biztosítva van a játéktevékenység prioritása és az esélyegyenlıség. Mint a családi nevelés kiegészítıje, a kapcsolatunk összhangját és együttmőködést igyekszünk létrehozni a 3-4 év alatt. Az életkori, az egyéni, az eltérı fejlıdési ütem figyelembevételével törekszünk a gyerekek sokoldalú harmonikus fejlıdését, személyiségük kibontakozását segíteni. Sajátosságaink: több csoportban egy reformpedagógiai irányzat a Montessori Pedagógiai adaptációja szerint folyik a gyerekek tevékenykedtetése. Kiemelt szerepben van a néphagyomány éltetés hagyományainak, szokásainak óvodásokhoz való közelítése. Angol nyelvi kommunikációs lehetıségek biztosítását az életkori sajátosságokhoz igazodó módszerekkel korszerő igényt igyekszünk kielégíteni, az idegen nyelv természetességét megalapozni. Minıségpolitikánk szerint: Pedagógiai elhivatottságunknak megfelelıen szakmai tudásunkat folyamatosan bıvítjük, hogy képesek legyünk a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlıdését magas szinten biztosítani. Célunk: Óvodaként mőködı, értékeinket megırzı, partnerközpontú, megújulásra képes, gyermek-centrikus intézményként mőködni. Kiegyensúlyozott napirend, hetirend, napi háromszori étkezés, sok mozgás, levegızés, kirándulások, ünnepélyek, logopédiai fejlesztés, egyéni képességfejlesztés, felzárkóztatás. Önköltséges: bábszínházi elıadások., úszótanfolyam., angol kommunikáció, zenedélelıtt, óvodán kívüli programok.

15 Palotavárosi Óvoda Kelemen B. u. 30/B. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 1 vegyes, 3 homogén Óvodavezetı: Virág Imréné Tel/fax: 22/ cím: Óvodánk ideális zöldövezetben, egy tó partján helyezkedik el. A szép környezet minden évszakban lehetıséget kínál arra, hogy a gyermekek rácsodálkozzanak a körülöttük levı varázslatos világra. Tárgyi környezetünk kialakításánál nagyon fontos az értékadás, a látás- és ízlésformálás. Ezért olyan életteret biztosítunk, amely derős, biztonságos, esztétikus, ahol öröm gyereknek lenni. Nevelési programunkat a komplex személyiségfejlesztésre építjük, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére. Ehhez mind a tárgyi, mind a személyi feltételek biztosítottak. Tornaszobánk tágas, mozgásfejlesztı eszközökkel gazdagon felszerelt. Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szellemi, szociális képességekkel rendelkezzenek. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztését az egyéni utak biztosításával. Ebben nagymértében segítségünkre van a MultiGarden ovis számítógépes oktatórendszerek használata, amely a tanulási készségek, képességek megalapozására irányul. A gyermekek felzárkóztatása mellett a tehetségek gondozására is nagy figyelmet fordítunk, amit eddigi munkánk során a mővészeti nevelés terén elért eredményeink is igazolnak. Nevelımunkánk sikeréhez szolgáltatásaink is hozzájárulnak, melyek élményszerőek és színvonalasak. - Úszás- vízhez szoktatás - Kézmőves foglalkozások - Korcsolyázás - Bábelıadás és színházlátogatás - Láb-, tartásjavító- és zenés torna - Szenzomotoros-integrációs terápia - Néptánc, jeles napokon, táncház

16 Pozsonyi úti Óvoda Pozsonyi út 2. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 1 speciális, 3 homogén, 4 vegyes Óvodavezetı: Vlasits Gyuláné Tel/fax: 22/ cím: A mi óvodánk egyik legszebb kertvárosi óvodája, nagy játszóparkkal, mely biztosítja a gyermekeink neveléséhez szükséges tágas, otthonos, egészséges környezetet. Szakmailag felkészült, nagy tapasztalattal rendelkezı pedagógusok sokrétő tevékenységek biztosításával teszik lehetıvé a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlıdését. Nálunk minden gyermek érzi, hogy olyannak fogadják el, és olyannak szeretik, amilyen. Pedagógiai programunkban a Tevékenység központú Nevelési Programot ötvöztük saját lehetıségeinkkel. Céljaink, feladataink közt szerepel: hatékony, az egyéni fejlıdési ütemet figyelembe vevı fejlesztés sokféle tevékenység biztosításával a kiemelkedı képességő és részképességük fejlıdésében lemaradt gyermekek egyéni terv alapján való fejlesztése olyan óvodai környezet biztosítása, amelyben a gyermek bizalmat kap, elérheti lehetıségeinek maximumát, ahol emberi méltóságát és gyermeki jogait tiszteletben tartva nevelik, és joga van hibázni. Évek óta három munkaközösség mőködik óvodánkban: az anyanyelvi, az egészséges életmódra és a külsı világ tevékeny megismerésére nevelés feladataival, tapasztalatcserék szervezésével foglakozunk. Szolgáltatásaink: Óvodánkban igénybe vehetı külön szolgáltatások középsı csoporttól: logopédiai foglalkozások, bibliai játszó, zenei játszó, gyógy-testnevelés, szenzomotoros torna, játékos láb- és tartásjavítás. Önköltséges: angol nyelvi játszó, úszás, kézmőves foglalkozás, rendszeres báb- és színházlátogatás.

17 OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 3 Homogén Óvodavezetı: Kovács Lászlóné Tel/fax: 22 / cím: Óvodánk, legmagasabb pontján, a Millennium emlékmő szomszédságában helyezkedik el. A szinteltolásos, sövénnyel és rönkökkel elválasztott, mozgásfejlesztı fajátékokkal felszerelt 2440m 2 udvar, a pancsoló, a babaházak, kedvezı feltételeket teremtenek a 3-6 éves gyermekek játékához. Az óvodásainkat, a Mesélı természet c. minısített nevelési program alapján neveljük, melynek célja: A gyermekek harmonikus fejlıdésének elısegítése, az egyéni képességeik kibontakoztatása. Játékos tevékenységek közben környezetre figyelı, védı életvitelük megalapozása. A környezet tevékeny megismertetése, az élet tiszteletére, és a természet szeretetére való nevelés. Az óvodai nevelésünk sajátosságai, illetve kiemelt hangsúlyai a következık: A környezeti-környezetvédelmi, és egészséges életmódra nevelés, valamint mozgásfejlesztés. Környezetvédelemi Jeles napok és a kapcsolódó hagyományokra épülı, valamint az óvodai munka jellegő, sajátos tevékenységek rendszere. A gyermekeinket nagy tapasztalattal rendelkezı óvodapedagógusok nevelik, akik az egyéni nevelés érvényesítésére törekszenek. A mindennapok gyakorlatát úgy szervezik, hogy az óvodások az átélt élményekre, a tapasztalatokra támaszkodva szerezzenek új ismereteket, és alakuljon a személyiségük. A testületünk meggyızıdése, hogy a gyermek a saját tevékenysége által fejlıdik a legerıteljesebben és a legtermészetesebb módon. Ezért lehetıséget adunk arra, hogy sokféle tevékenységbe bekapcsolódjanak, mindent elvégezzenek, amit szeretnének, és amire a felnıttek felügyelete és irányítása mellett képesek. Az óvodás évek alatt a családokkal való partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk, ennek érdekében: A gyermekek óvodába lépését elıkészítı, sajátos tartalmú Ringató játszóházat, Szülıs befogadást, (A szülı a gyermekével tölti el az elsı idıszakot az óvodában.) Fogadó órákat, családlátogatásokat szülıi értekezleteket szervezünk. Az eddigi eredményeink, a partneri elégedettség ad biztosítékot arra, hogy a munkánk az elkövetkezı idıszakban is sikeres lesz, és a céljainkban megfogalmazottak, a szülık segítségével megvalósulnak. Logopédiai, pszichológiai, egészségügyi ellátás. Idegen nyelvi játszóház. Évszakokhoz, és a jeles napokhoz kapcsolódó kirándulásaink. A képzımővészek, és a gyermekek alkotásaiból szervezett, évszakonkénti OVI galéria. A közös, szülı-gyermek programok. Az óvodában megszervezett báb, dramatikus játék és zenés gyermekprogramok.

18 Rákóczi úti Óvoda Rákóczi út 30. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 9 7 azonos életkorú, 2 sajátos nevelési igényő vegyes életkorú csoport. Óvodavezetı: Csik Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Óvodaképünk: Óvodánkban nyugodt, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel nyújtunk biztonságot a gyermekek számára. Az egyéniség tiszteletben tartásával és a másság elfogadásával, önfeledt szabad játékkal a mozgás sajátos eszközeivel készítjük fel ıket az iskolai nehézségek elkerülésére. Megújulásra kész, a korszerő pedagógiai törekvések és pszichológiai ismertek iránt nyitott nevelıtestületünk biztosítékot jelenthet az általunk elfogadott értékek megırzéséhez, közvetítéséhez. Törekszünk az alkotó, innovatív pedagógiai munkában szükséges feltételek biztosítására. Így igényünkké válik az élethosszig tartó tanulás. A szülıkkel jó partneri kapcsolatot kialakító nyitott óvodánkban a nevelıtestület képes nyílt, ıszinte kommunikációra. Megértı és elfogadó magatartásával aktív szerepet játszik a közös értékrend kialakításában. Gyermekképünk: olyan feltételeket teremtünk, hogy gyermekeink szeressenek óvodába járni, hogy ezáltal testi-értelmi képességeik gyarapodjanak. Természetes mozgásigényeiket örömteli, felszabadult tevékenységeik gyakorlása közben élhessék meg. Váljanak érdeklıdıvé, nyitottá az új ismeretek befogadására, teljes átélésére; alkalmassá a társas együttélésre. Legyenek magabiztosak, önállóak, kiegyensúlyozottak, váljanak képessé kapcsolatfelvételre, beszéljenek felszabadultan. Megértı és elfogadó magatartásunkkal alakítjuk ki a közös értékrendet. Az óvodai nevelésünkkel biztosítjuk a gyermekek személyiségének kibontakoztatását. Mindennemő hátrányos megkülönböztetés nélkül biztosítjuk az egyéni képességek fejlıdését, a sajátos nevelési igényő (mozgássérült illetve vak) gyermekek integrált nevelését. Segítjük a sikeres iskolai tanulás érdekében a potenciális zavarok megelızését, alkalmassá téve gyermekeinket a alapkultúrák elsajátítására. A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvetı joga, melyet programunk biztosít minden óvodánkba járó gyermek számára. Játékos gyermektorna, népijáték-néptánc, zene-ovi

19 Szárazréti Óvoda Farkasvermi út 1. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 4 homogén Óvodavezetı: Rab Dénesné Tel/fax: 22/ , Fekete-hegy Szárazrét egyetlen óvodája. Az óvoda természeti környezete ideális gyermekeink számára. A terület forgalmas úttól, zajtól elzárt. Fákkal, bokrokkal övezett, tiszta levegıjő. Az óvoda udvara az EU-s normáknak megfelelı játszóeszközökkel felszerelt. A játszóeszközök környéke ütésgátló téglával ellátott a gyermekek biztonsága megırzése érdekében. A csoportszobákat galériák díszítik melyek a belsı teret megnövelik. A fürdıszobák felújítottak, esztétikusak. Intézményünkben 9 pedagógus dolgozik 4 rendelkezik 2 diplomával, jól felkészülve szeretetteljes légkört teremtve várják a gyerekeket. Célunk: az eredményes mőködés: kiegyensúlyozott érzelmő gyerekek nevelése, és felkészítése az iskolai életre, a szülık és környezet megelégedésére. A területen lévı iskolával folyamatosan kapcsolatban vagyunk és ezzel segítjük gyermekeinknél az óvodából iskolába való átmenetet Elveink: a gyermekközpontúság gyermekszeretet, s hogy mindig derős örömteli légkör hassa át intézményünket. Óvodai programunk: A tevékenységközpontú programra épülı, mely az állandó tevékenykedtetést és a folyamatos tapasztalatszerzés lehetıségét tőzte ki célul. A programot a saját lehetıségeinkre és körülményeinkre dolgoztunk át. Fı feladatunk az életre nevelés a kommunikáció és kooperáció fejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni fejlıdését önmagához képest fejlesztjük, önállósági törekvéseiket sikerre juttatjuk. Nagyon fontosnak tartjuk a szülıkkel, való együttnevelést a szoros együttmőködést. Óvodánk kapui mindig nyitva állnak az érdeklıdök elıtt. úszás angol zeneovi

20 Sziget Úti Óvoda Sziget u. 6. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 6 homogén csoportok Óvodavezetı: Filkornné Sándor Rózsa Tel/fax: 22/ cím: Web:www.szigetovi.extra.hu Pedagógiai programunk elkészítésekor abból az alapelvbıl indultunk ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesítı indivídum, szociális lény. Programunkban arra törekszünk, hogy az egyéni bánásmód alkalmazásával minden gyermeket hozzásegítsünk ahhoz, hogy elérje önmaga lehetıségeinek maximumát. Ebben az életkorban szinte állandóan szüksége van a gyermeknek a megerısítésre, hogy egyre jobban ismerje önmagát, képességeit és bízzon abban, hogy meg tud felelni az elvárásoknak. A játékot az óvodában folyó nevelés leghatékonyabb eszközének tekintjük és valljuk, hogy ennek kell az egész napos tevékenység során a dominánsnak lennie. A program sajátossága, hogy az óvodai nevelésünkbe beépítettük a néphagyományok ápolását. Az ünnepkörökre épülı nevelésünk áthatja a mindennapok gyakorlatát, így színesítve a gyermekek életét. A nevelési év során több alkalommal tervezünk kirándulást, ezzel is segítve a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzését, mozgásfejlıdésüket, egészséges életmódjuk alakítását. Évente többször lehetıséget biztosítunk s gyermekek számára báb- és színházi gyermekelıadások megtekintésére. Minden évben megrendezzük a már hagyománnyá vált kerti partit, melyen a gyerekek és a szülık közösen vesznek részt. Célunk, hogy óvodánkban nyugodt, kiegyensúlyozott, iskolára felkészült gyermekeket neveljünk. Önköltséges szolgáltatások középsı és nagycsoportban: angol nyelvi játszó úszás korcsolya szenzomotoros terápiás torna

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Szervezeti felépítésünk:

Szervezeti felépítésünk: Szervezeti felépítésünk: A 2007. évi integrálást követıen: Székhelyóvoda: Központi Mővészeti Óvoda 3 tagóvoda: Felsıvárosi Tagóvoda Horvátzsidányi Tagóvoda Peresznyei Tagóvoda Intézményegységünk: Bölcsıde

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012

Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Gyere velem oviba! Oroszlány Város Óvodái 2012 Kedves Szülők! Az óvodába lépés fontos esemény a család számára. Érthető, hogy izgalommal telnek ezek az első napok, hetek, amikor a kisgyermek először válik

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel 2015.

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel 2015. A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel 2015. Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos: 2015.09.01.-tıl Jelen

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása

Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása Sz: 33/2013.(V.28.) Tárgy : Alapító Okirat módosítása elfogadása HATÁROZAT Karancsalja község Önkormányzat Képviselı testülete dönt arról, hogy a Karancskeszi község Önkormányzat Képviselı testületével

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

A Nádasdi Széchenyi István ÁMK Óvodájának bemutatása. Készítette: Nagy Antalné vezetı óvónı

A Nádasdi Széchenyi István ÁMK Óvodájának bemutatása. Készítette: Nagy Antalné vezetı óvónı A Nádasdi Széchenyi István ÁMK Óvodájának bemutatása Készítette: Nagy Antalné vezetı óvónı Nádasd település és az Óvoda környezet rnyezetének nek bemutatása Nádasd földrajzilag a Vasi Hegyhát és az İrség

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyöngyös, 2013 1 Minden gyermek egyedi, soha meg nem ismételhetı csodája a teremtésnek, tiszteletreméltó egyéniség, hagyni kell szabadon kibontakozni, óvva, védve,

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Nevelőtestületi

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben