HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍVOGAT AZ ÓVODA. Tájékoztató Székesfehérvár Óvodáiról"

Átírás

1 HÍVOGAT AZ ÓVODA Tájékoztató Óvodáiról

2 Tartalomjegyzék: I. Bevezetı II. Megyei Jogú Város által fenntartott óvodák Árpád Úti Óvoda Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Felsıvárosi Óvoda Gyöngyvirág Óvoda Hosszúsétatéri Óvoda Ligetsori Óvoda Mancz János Óvoda Maroshegyi Óvoda Napsugár Óvoda Nefelejcs Óvoda Palotavárosi Óvoda Pozsonyi Úti Óvoda Püspök-kertvárosi Óvoda Rákóczi Úti Óvoda Szárazréti Óvoda Sziget Úti Óvoda Szivárvány Óvoda Tolnai Úti Óvoda Tóvárosi Óvoda Tulipános Óvoda Vizivárosi Óvoda Ybl Miklós ltp.-i Óvoda III. Nem önkormányzati fenntartású óvodák Alma Óvoda Hétpettyes Óvoda Olajfa Óvoda Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Vasút a gyermekekért Alapítványi Óvoda

3 Tisztelt Szülık! Kiadványunkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek gyermekük óvodakezdéséhez, hiszen jól tudjuk, minden szülı, akinek kisgyermeke megkezdi az óvodát, fontos döntés elıtt áll. Szeretnénk segíteni az eligazodásban, hogy mik azok a tennivalók, amelyeket az óvodába lépés elıtt a szülıknek tudniuk szükséges. Tájékoztatónkat az alábbi kérdések köré csoportosítottuk: Mit kell tudni az óvodába lépésrıl? Hogyan válasszunk gyermekünknek óvodát? Mit jelent a kötelezı óvodába járás? Hogyan történik a felvétel? Mit jelent az óvodai körzet kifejezés? Milyen városunk óvodahálózata? Milyen speciális nevelési-oktatási lehetıséget tud nyújtani városunk önkormányzata az óvodáskorú gyermekek nevelésébenoktatásában? Mindent, ami az oktatással-neveléssel összefügg, azt a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény szabályozza. A közoktatási törvény a gyermeke neveléséhez főzıdı joga alapján a szülınek biztosítja azt a lehetıséget, hogy betekintsen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai munkáját meghatározó programokba, tájékozódhasson, és felvilágosítást kaphasson az ott folyó pedagógiai munkáról, gyermeke fejlıdésérıl, elımenetelérıl. A döntéshozatalba, az intézményben folyó munka szervezésébe az óvodaszék, illetve a szülıi munkaközösség útján kapcsolódhat be. A szülıi jogok mellett megállapítja a szülı kötelezettségét is. A szülı felelıs azért, hogy gyermeke részt vegyen az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozásokon. E kötelezettség teljesítéséért a szülı felel, s e kötelezettségek elmulasztása gyámhatósági, szabálysértési, eljárást vonhat maga után. Mindez a gyermek érdekét szolgálja, hiszen ezáltal megteremtıdik az a feltétel, hogy a gyermek zökkenımentesen kezdhesse meg iskolai tanulmányait. ÓVODÁBA JÁRÁS, ÓVODAÉRETTSÉG Az óvoda 3-7 éves korig nyújt segítséget a szülınek gyermeke nevelésében. Az óvodai nevelésben való részvétel nem kötelezı, ám abban az évben, amelyben a gyermek betölti az ötödik életévét, az óvodai nevelés kezdı napjától szeptember 1-tıl - napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Az óvodába járni betöltött három éves kortól lehet. A gyermekek megkívánt fejlettségét az óvodai házirendek szabályozzák, általában a szobatisztaságot, és az önálló étkezést jelölik meg mint feltételt. ÓVODAVÁLASZTÁS, ÓVODAI KÖRZET A közoktatási törvény a szabad intézményválasztás jogával ruházza fel a szülıt. E joga alapján bármely óvodát kiválaszthatja az általa ismert állami (önkormányzati) vagy alapítványi, magán- és egyházi óvodák közül.

4 A szabad óvodaválasztás joga azonban nem feltétlenül jár azzal együtt, hogy a gyermeket abba az óvodába veszik fel, amelyikbe a szülı szeretné. A közoktatási törvény 65. -a alapján a gyermeket elsısorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetıleg, ahol szülıje dolgozik. A felvétel kérdésében az óvodavezetıké a döntés joga, természetesen a törvényben foglaltaknak, valamint a férıhelynek megfelelıen. A körzeti feladatot ellátó óvoda (vagyis a körzetileg illetékes óvoda) a felvételt csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Az egyes óvodák körzeteit, a beiratkozás idıpontját egy hónappal azt megelızıen felhívásban tesszük közzé, mely megtekinthetı honlapján, illetve az intézményekben plakát formájában. HOGYAN TÖRTÉNIK A FELVÉTEL? A szülı kérheti gyermeke felvételét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott óvodába. A fenntartó által évente meghirdetett felvételi idıpont arra szolgál, hogy az óvodák és a fenntartó információt szerezzen a gyermekek beiratkozási szándékáról annak érdekében, hogy a körzeti felvételi kötelezettséget teljesíteni tudja. Ily módon azok a szülık, akiknek gyermeke a következı naptári év augusztus 31-ig tölti be 3. életévét, a fenntartó által meghirdetett felvételi idıpontban jelezhetik elızetes felvételi igényüket. A felvételi kérelem benyújtásakor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek lakcímének igazolásáról szóló hatósági igazolványt (hatósági bizonyítvány vagy lakcímkártya), a gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító orvosi igazolást. SZÉKESFEHÉRVÁR ÓVODAHÁLÓZATA Megyei Jogú Város Önkormányzata 22 óvodát tart fenn. Az intézmények az elmúlt évek során igyekeztek kialakítani egyéni arculatukat. Az óvodák nevelési programjairól, a helyi sajátosságokról, különbözıségekrıl a bemutatkozó írásokból nyerhetnek képet. Reméljük, kiadványunk kellı tájékoztatást ad a leendı óvodás kisgyermekek szüleinek az óvodaválasztáshoz, segíthet a döntéshozatalban. Mindezeken túl érdeklıdhetnek, felvilágosítást, eligazító segítséget kérhetnek az intézményektıl, és Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Irodájától ( 06-22/ ). Az intézményi felsorolásban szerepelnek városunk egyéb, nem az önkormányzat által fenntartott óvodák is, melyekkel kapcsolatos további információkat fenntartóiktól (egyház, alapítvány, stb.) kérhetnek.

5 Árpád Úti Óvoda Árpád utca 5. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 7 3vegyes, 4 homogén Óvodavezetı: Feketéné Nagy Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Intézményünk 7 csoportos óvoda. Barátságos, zöldövezetben fekszik, a nagy udvarral igazi játszó paradicsom a gyerekek számára. Programunk alapelve, hogy A gyermek érdeke mindenek felett áll. A gyermeket különleges védelem illeti meg. A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez. A nevelés elsısorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítı szerepet játszik. Az óvodás gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására kell törekedni. A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés kell, hogy övezze. Ezért jövıképünk: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Komplex élmények biztosításával, segítségével erıs érzelmi kötıdés kialakítására törekszünk a gyermekek és a mővészetek között. Nagy hangsúlyt helyezünk az anyanyelvi nevelésre, a mozgásra és a néphagyományok ápolására. Ugyanezek az alapelvek érvényesülnek a logopédiai csoportunkban is, speciális formában. A legfontosabbnak azonban a játékot tartjuk a gyermekek életében, ezért a játékon keresztül fejlesztjük ıket. Igaznak tatjuk azt a kínai bölcsességet, ami így szól: Amit csak hallok elfelejtem, Amit látok megismerem, Amit csinálok megtanulom. Középsı csoporttól: Néptánc, zene-ovi, Nagycsoportban: úszás, német- és angol nyelv játékos oktatása.

6 Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Várkörút Tel / Fax: 22/ Tel: 22/ OM azonosító: Belvárosi Óvoda: Brunszvik Óvoda: 6-17 Gyermekcsoportok száma: 8 4 homogén és 4 részben osztott csoport Óvodavezetı: Csetényi Attiláné Tel/fax: 22/ , cím: Óvodai nevelésünk célja: a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges olyan feltételek biztosítása, ahol a bizalom, biztonság, szeretet, segítségnyújtás, megértés és tolerancia veszi körül, melyben, testre és lélekre szabott kapaszkodót kap. Nevelıi hatásunk annál eredményesebb, minél sokoldalúbb, színesebb egyéniségek vagyunk. Igyekszünk családias, derős légkörben sok-sok szeretettel nevelni, ahol kinyílik az érzelem, a képzelet, a kíváncsiság, a beszédkedv óvó-védı szárnyaink alatt. A gyermek fejlıdéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet biztosítunk, különös tekintettel a mással nem helyettesíthetı játékra. Nagyon fontosnak tartjuk pedagógiai szempontból, hogy az óvodai gyermekcsoport milyen hatásokkal rendelkezik, milyen többlet van a közösségi együttélésben. Mindezeket csak a családdal együtt lehet megvalósítani, érezniük és tudniuk kell, hogy gyermekük fejlesztése és képességeinek kibontakoztatása egyéni sajátosságaik figyelembevételével történik. Óvodapedagógiai munkánkhoz törekszünk elfogadó, meleg légkört kialakítani, ahol a gyermeket tisztelet, szeretet, megbecsülés övezi. A nevelés géniuszának, Brunszvik Teréz szellemiségének ma is idıszerő gondolatai irányadóak pedagógiai programunkban: A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék. Óvodánk sajátos arculatát jellemzı tevékenységek: Nevelıtestületünkben többen rendelkeznek az óvodapedagógia különbözı területeihez kapcsolódó szakvizsgával. A kiemelt mindennapos mozgásfejlesztés mellett nagy figyelmet fordítunk a láb- és tartásjavító preventív tornára; korcsolya- úszás- és kézilabda tanfolyamokat szervezünk;a részképességek területén elmaradott gyermekek nevelı-oktató munkáját fejlesztıpedagógiai végzettséggel rendelkezı kolleganı segíti; német nyelvi játszó; a szülıkkel közös programok, bálok. Két alapítványunk tárgyi feltételeinket gazdagítja. - Szenzomotoros integrációs terápia a beszéd- és mozgásfejlesztés összekapcsolásával - angol nyelvi játszó - néptánc

7 Felsıvárosi Óvoda Havranek József u. 2. OM azonosító: hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 2 részben osztott, 2 azonos életkorú Óvodavezetı: Bisztriczné Macz Éva Tel/fax: 22 / cím: Családias, nyitott intézményünkben csoportonként két óvónı és egy dajka foglalkozik a gondjaikra bízott gyermekekkel, érzelmi biztonságot teremtve testi és értelmi fejlesztésükhöz. A családdal közösen, azt kiegészítve okos szeretetben neveljük a gyermekeket. Szeretet- és élménypedagógia erejével biztosítjuk a gyermekek harmonikus személyiségfejlıdését, vonzó mővészeti tevékenységrendszerrel kialakítjuk a mővészetek mese, zene, alkotó tevékenységek iránti erıs érzelmi kötıdésüket. Olyan gyermekeket nevelünk, akik önállóak, kiegyensúlyozottak, tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni, akik az óvodáskor végére rendelkeznek alapvetı tanulási képességekkel. Minden gyermeket önmagához képest fejlesztünk. Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintjük, mely által sok tapasztalatot, ismeretet szereznek, tanulnak a gyermekek környezetükrıl. A meghitt mesesarokban várjuk a gyermekeket minden nap a népmesék csodálatos birodalmába. Évszakhoz kötött mondókák, versek, népi rigmusok teszik színessé tevékenységeinket. Szőkebb és tágabb környezetünk jelenségeit, változásait a gyermekek kis csoportokban fedezik fel. Beszélgetünk a környezetünkben látható, található különbözı formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli jellemzıikrıl. A zenesarok teret ad a zenei képességek kis csoportokban, különbözı hangszerekkel való gyakorlásához. A gyermekek közösen élik át a népi játékok, énekek, mondókák élményét. A rajzsarokban minden nap biztosítjuk a gyermek alkotó tevékenységének szabad önkifejezéséhez a változatos és jó minıségő eszközöket. A mindennapi mozgáshoz állandó teret biztosítunk a csoportszobákban és a szabadban. Az udvaron fából és fémbıl készült, változatos mozgást biztosító játékok várják a gyermekeket. Térítés nélkül az óvoda alapfeladataiból adódó szolgáltatások: logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, rendszeres egészségügyi felügyelet, családi programok (kirándulások, játszóház, nyitott óvodai ünnepek), évi 3 alkalommal nyíltnap. Nevelési idın kívül szervezett önköltséges szolgáltatások: gyermek táncházi foglalkozások, izgı-mozgó gyermektorna, angol nyelvi játszóház, uszodai foglalkozások, hittan (ingyenes), bábszínház évente több alkalommal, kiállítások.

8 Gyöngyvirág Óvoda Kindergarten Maiglöckchen Berényi út 103. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 7 vegyes, homogén, részben osztott Óvodavezetı: Halmai Tamásné Tel/fax: 22/ cím: Web : Olyan óvodát kínálunk kisgyermekeinknek, ahol: Szeretetteli, elfogadó és kreativitásra sarkalló LÉGKÖRBEN a kisgyermekek nevelése a család pozícióját erısítve, azzal szoros EGYÜTTMŐKÖDÉSBEN történik, A külsı és belsı környezet esztétikus, célszerő és változatos eszközeinek tárával sokféle tapasztalási lehetıséget kínálunk a gyermeki kompetencia erısítéséhez, az EGYÉNI és DIFFERENCIÁLT FEJLİDÉSHEZ, A magyar és német nemzetiségi kultúra HAGYOMÁNYAIT és egyetemes emberi ÉRTÉKEKET közvetítünk, Az egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás MINTASZERŐSÉGÉVEL korszerő életszemléletet alapozunk meg, Az idegen NYELVEK játékos tanulásával lehetıséget nyújtunk más népek kultúrájának megismerésére, EURÓPAISÁGUNK megélésére. Szülıi igény szerint térítés ellenében: Uszoda, aprók tánca, alapozó mozgásfejlesztı terápia, balett, sakk Ingyenes szolgáltatás: Logopédia, nevelési tanácsadó, utazó gyógypedagógus, hit- és vallásoktatás

9 Hosszúsétatéri Óvoda Hosszúsétatér 42. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 6 két korosztályú vegyes Óvodavezetı: Kulbertné Virág Zsuzsa Tel/fax: 22/ cím: Valljuk: Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda, a hozzá vezetı útnak is annak kell lennie. Óvodánk 1979-ben a Nemzetközi Gyermekévben épült. Nevelıtestületünk és munkatársi közösségünk régóta állandónak mondható, ez biztosítéka az intézményben folyó pedagógiai munkának. Vegyes csoportjainkat azzal a szándékkal alakítottuk ki, hogy a gyermekek szocializációs készségét mind jobban fejlesszük. Óvodánk egész nevelımunkájára a gyermekközpontúság jellemzı. Olyan óvodai légkör megteremtésén fáradozunk, amely szeretetet, biztonságot áraszt, ahol a gyermekek próbálgathatják lehetıségeik, képességeik határait. Élményeken alapuló óvodai nevelés megvalósítására törekszünk, ahol fontos szerep jut a gyermekeket körülvevı környezetnek. A gyermekek kíváncsiságára, érdeklıdésére építve biztosítunk változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül tapasztalatokat szerezhetnek az ıket körülvevı szőkebb és tágabb környezetrıl. Pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési céljaink: A 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú harmonikus fejlıdésének, a gyermeki személyiség kibontakozásának elısegítése, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérı fejlıdési ütem figyelembevételével. Óvodánk olyan hellyé váljon, ahol a gyermekek jól és biztonságban érzik magukat, ahol elegendı idı, tér és közös élmény áll rendelkezésükre, hogy a különféle tevékenységekben maximálisan kiteljesedhessenek. Egyéni képességeik figyelembevételével, a gyermeki játékszabadság tiszteletben tartásával a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtı képességgel rendelkezı gyermekek nevelése. A szülık igényei alapján úszásoktatás, angol nyelv tanítása.

10 Ligetsori Óvoda Ligetsor OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 Óvodavezetı: Fülöpné Varga Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Óvodánk városunk legszebb zöldövezeti helyén található. Ideális környezetét biztosítja a csónakázó-tó, a kiserdı, a Bregyó Sportközpont közelsége. Intézményünk CLASP-rendszerő építmény, 1979-ben került átadásra. Az óvodában nyolc tágas csoportszobában fogadjuk a gyermekeket, amelyekhez külön-külön tartozik fürdıszoba. Pedagógiai programunk adaptált: Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel. Kiválasztásakor célul tőztük ki a mővészetek és a néphagyományok mind mélyebb megismerését megismertetését, gyermek-közelivé tételét, nem csak ünnepeinken jeles napjainkon, hanem a hétköznapokban is. Óvodánkban integráltan sajátos nevelési igényő (hallássérült) gyermekeket is fogadunk. Fejlesztésüket logopédus, szurdopedagógus szakember segíti. A népzene, néptánc, Óvoda galériánk igényes alkotásai és az esztétikus környezet segítségével egy élményeken alapuló óvodai nevelést igyekszünk megvalósítani, ahol múlt, jelen és jövı szoros egységet alkot. Alapvetı tevékenységi formának a játékot tekintjük, ezért a mindennapokat úgy szervezzük, hogy a gyermek annak minden percét játékként élhesse meg. Célunk, hogy egyéni képességeik figyelembe vételével a környezetükben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtı képességekkel rendelkezı, az iskolai életre alkalmassá váló gyermekeket neveljünk. Térítés ellenében a csoportokban néptánc oktatás folyik.

11 Mancz János Óvoda Rákóczi út 28. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 4 homogén Óvodavezetı: Schuller Ferencné Tel/fax: 22/ Web:manczovi.uw.hu Óvodánkról: Óvodánk nevét az épület alapítójától Mancz Jánostól kapta, aki városunk jómódú polgára volt. Gyermekük nem született, így vagyonukat a város javára fordították. A Mancz János Óvoda tavaszán nyitotta meg kapuit és a szomszéd utcával közösen hirdeti az alapító méltán tiszteletet érdemlı nevét. A belváros szívében épült a ma már 4 gyermekcsoporttal mőködı intézmény. Az épülethez szép árnyékot adó fás udvar, nagy füvesített terület tartozik, mely szerves része az óvodai életnek. Nevelési koncepciónk: Fejlıdés és fejlesztés eredményeként az óvodáskor végére minden testileg, szellemileg ép gyermek feleljen meg az iskolai alkalmasság igényének. Érzelmi biztonságban, Szeretetteljes légkörben, Egyénenként változó testi és szellemi szükségleteik figyelembe vételével, Komplex személyiség fejlesztéssel nevelkedjenek. Programunkban a személyiségfejlesztés kiemelt területei: Vizuális nevelés (környezetkultúra) Biztonságos közlekedésre nevelés Német nyelvi játszó Német nyelvi játszó Mozgásfejlesztés ARÉV Sportcsarnok

12 Maroshegyi Óvoda Rádió u OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 4vegyes, 4 homogén Óvodavezetı: Békésiné Kimiti Ágnes Tel/fax: 22/ , Web:WWW.MAROSHEGYIOVI.HU Óvodánk Óvodai nevelés a mővészetek eszközeivel alternatív programmal dolgozik. A program alapelve: Szeretetteljes biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Minden gyermek a saját képességei szerint, annak figyelembe vételével nevelhetı, fejleszthetı, nevelik fejlesztik İt az új társas kapcsolatok, vagyis az óvoda minden dolgozója. A felnıttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s a gyermekeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. A programunk a néphagyományokra és mővészetek eszközeivel ható vers mese - dramatikus játékokra, a vidám éneklés, énekes játék és zenehallgatásra, valamint a rajz, mintázás, kézimunka tevékenységekre helyezi a hangsúlyt. A népmővészet formanyelvén fogant vers, mese, énekes játék, vizuális és tárgyi környezetet kiemelı program, beépíti a néphagyományt, népszokásokat és ünnepkörökhöz, évszakokhoz, csoportosítva tervezi meg az óvodai nevelés minden részét. -Só-Szoba használata, ıszi-téli idıszakban -Népi -gyermekjátszó, -Tartásjavító lábtorna, korcsolya, úszás -Zeneovi -Ringató (1-3 éves korig ) szülıi igény szerint

13 Napsugár Óvoda Salétrom u. 8 OM: Csoportok száma: 7 2 vegyes 5 mini- kis- közép- nagycsoport Hétfıtıl péntekig Elérhetıség: Óvodavezetı: Tıke Györgyné Tel/fax: 22/ Óvodánk a HEFOP/2005/ pályázat nyerteseként 2006-ban bevezette a kompetencia alapú nevelési programot. Célunk: A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált személyiségfejlesztés, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek megalapozása a játékban és a játékos tevékenységekbe ágyazottan. Programunk a gyermekek számára önfeledt, boldog gyermekkort jelent, amelyben kedvük, igényeik, elképzeléseik, vágyaik szerint játszhatnak, mozoghatnak, átélhetik a mesék, versek szárnyaló világát, bábozhatnak, dramatizálhatnak, átérezhetik a hagyományok üzenetét, nap mint nap változatos színes élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítı, befogadó, elfogadó felnıttek jelenlétérıl, a közösségrıl, az ıket körülvevı világról, a természet csodáiról, számok, mennyiségek birodalmáról, megismerkednek a környezetvédelem alapjaival, tudásukat önmaguk szerzik meg, maguk fejtik meg, és cselekvésen keresztül sajátítják el, s képesek alkalmazni, játszva tanulhatnak egymástól és a felnıttektıl, a kérdéseiket bátran, nyíltan megfogalmazhatják, megtapasztalják, hogy a megoldandó helyzeteknek számos megoldása lehetséges, Nevelési célunk a családokkal való együttmőködés, a folyamatos párbeszéd biztosítása. Minden év szeptemberében a szülıi igények alapján kerül meghatározásra. Úszás-vízhez szoktatás, korcsolya, angol nyelvi játszó, néptánc, mozgásfejlesztés Ingyenes: logopédia, nevelési tanácsadás

14 Nefelejcs Óvoda Nefelejcs u. 54. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 5 3vegyes, 2 homogén Óvodavezetı: Gróf Istvánné Tel/fax: 22/ cím: Nefelejcs programunk országos irányelvek, több éves óvodapedagógiai tapasztalatai, szakmai gyakorlata alapján készült: Tudatos munkánk során törekszünk, hogy a hozzánk járó gyerekek SZERETETBEN, ÉRZELMI BIZTONSÁGBAN, SOK ÉLMÉNNYEL GAZDAGODVA ÉLVEZZÉK az óvodában töltött éveket. Hiszünk a gyerekek fejleszthetıségében, azonosulunk a segíts nekem, hogy magam csinálhassam Montessori alapelvvel. Olyan légkör megteremtését célozzuk, ahol érvényesül a gyermekek érdeke, szabadsága, megbecsülése, ahol biztosítva van a játéktevékenység prioritása és az esélyegyenlıség. Mint a családi nevelés kiegészítıje, a kapcsolatunk összhangját és együttmőködést igyekszünk létrehozni a 3-4 év alatt. Az életkori, az egyéni, az eltérı fejlıdési ütem figyelembevételével törekszünk a gyerekek sokoldalú harmonikus fejlıdését, személyiségük kibontakozását segíteni. Sajátosságaink: több csoportban egy reformpedagógiai irányzat a Montessori Pedagógiai adaptációja szerint folyik a gyerekek tevékenykedtetése. Kiemelt szerepben van a néphagyomány éltetés hagyományainak, szokásainak óvodásokhoz való közelítése. Angol nyelvi kommunikációs lehetıségek biztosítását az életkori sajátosságokhoz igazodó módszerekkel korszerő igényt igyekszünk kielégíteni, az idegen nyelv természetességét megalapozni. Minıségpolitikánk szerint: Pedagógiai elhivatottságunknak megfelelıen szakmai tudásunkat folyamatosan bıvítjük, hogy képesek legyünk a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlıdését magas szinten biztosítani. Célunk: Óvodaként mőködı, értékeinket megırzı, partnerközpontú, megújulásra képes, gyermek-centrikus intézményként mőködni. Kiegyensúlyozott napirend, hetirend, napi háromszori étkezés, sok mozgás, levegızés, kirándulások, ünnepélyek, logopédiai fejlesztés, egyéni képességfejlesztés, felzárkóztatás. Önköltséges: bábszínházi elıadások., úszótanfolyam., angol kommunikáció, zenedélelıtt, óvodán kívüli programok.

15 Palotavárosi Óvoda Kelemen B. u. 30/B. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 1 vegyes, 3 homogén Óvodavezetı: Virág Imréné Tel/fax: 22/ cím: Óvodánk ideális zöldövezetben, egy tó partján helyezkedik el. A szép környezet minden évszakban lehetıséget kínál arra, hogy a gyermekek rácsodálkozzanak a körülöttük levı varázslatos világra. Tárgyi környezetünk kialakításánál nagyon fontos az értékadás, a látás- és ízlésformálás. Ezért olyan életteret biztosítunk, amely derős, biztonságos, esztétikus, ahol öröm gyereknek lenni. Nevelési programunkat a komplex személyiségfejlesztésre építjük, melyben kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére. Ehhez mind a tárgyi, mind a személyi feltételek biztosítottak. Tornaszobánk tágas, mozgásfejlesztı eszközökkel gazdagon felszerelt. Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyermekek a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szellemi, szociális képességekkel rendelkezzenek. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek sokoldalú, differenciált fejlesztését az egyéni utak biztosításával. Ebben nagymértében segítségünkre van a MultiGarden ovis számítógépes oktatórendszerek használata, amely a tanulási készségek, képességek megalapozására irányul. A gyermekek felzárkóztatása mellett a tehetségek gondozására is nagy figyelmet fordítunk, amit eddigi munkánk során a mővészeti nevelés terén elért eredményeink is igazolnak. Nevelımunkánk sikeréhez szolgáltatásaink is hozzájárulnak, melyek élményszerőek és színvonalasak. - Úszás- vízhez szoktatás - Kézmőves foglalkozások - Korcsolyázás - Bábelıadás és színházlátogatás - Láb-, tartásjavító- és zenés torna - Szenzomotoros-integrációs terápia - Néptánc, jeles napokon, táncház

16 Pozsonyi úti Óvoda Pozsonyi út 2. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 8 1 speciális, 3 homogén, 4 vegyes Óvodavezetı: Vlasits Gyuláné Tel/fax: 22/ cím: A mi óvodánk egyik legszebb kertvárosi óvodája, nagy játszóparkkal, mely biztosítja a gyermekeink neveléséhez szükséges tágas, otthonos, egészséges környezetet. Szakmailag felkészült, nagy tapasztalattal rendelkezı pedagógusok sokrétő tevékenységek biztosításával teszik lehetıvé a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlıdését. Nálunk minden gyermek érzi, hogy olyannak fogadják el, és olyannak szeretik, amilyen. Pedagógiai programunkban a Tevékenység központú Nevelési Programot ötvöztük saját lehetıségeinkkel. Céljaink, feladataink közt szerepel: hatékony, az egyéni fejlıdési ütemet figyelembe vevı fejlesztés sokféle tevékenység biztosításával a kiemelkedı képességő és részképességük fejlıdésében lemaradt gyermekek egyéni terv alapján való fejlesztése olyan óvodai környezet biztosítása, amelyben a gyermek bizalmat kap, elérheti lehetıségeinek maximumát, ahol emberi méltóságát és gyermeki jogait tiszteletben tartva nevelik, és joga van hibázni. Évek óta három munkaközösség mőködik óvodánkban: az anyanyelvi, az egészséges életmódra és a külsı világ tevékeny megismerésére nevelés feladataival, tapasztalatcserék szervezésével foglakozunk. Szolgáltatásaink: Óvodánkban igénybe vehetı külön szolgáltatások középsı csoporttól: logopédiai foglalkozások, bibliai játszó, zenei játszó, gyógy-testnevelés, szenzomotoros torna, játékos láb- és tartásjavítás. Önköltséges: angol nyelvi játszó, úszás, kézmőves foglalkozás, rendszeres báb- és színházlátogatás.

17 OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 3 Homogén Óvodavezetı: Kovács Lászlóné Tel/fax: 22 / cím: Óvodánk, legmagasabb pontján, a Millennium emlékmő szomszédságában helyezkedik el. A szinteltolásos, sövénnyel és rönkökkel elválasztott, mozgásfejlesztı fajátékokkal felszerelt 2440m 2 udvar, a pancsoló, a babaházak, kedvezı feltételeket teremtenek a 3-6 éves gyermekek játékához. Az óvodásainkat, a Mesélı természet c. minısített nevelési program alapján neveljük, melynek célja: A gyermekek harmonikus fejlıdésének elısegítése, az egyéni képességeik kibontakoztatása. Játékos tevékenységek közben környezetre figyelı, védı életvitelük megalapozása. A környezet tevékeny megismertetése, az élet tiszteletére, és a természet szeretetére való nevelés. Az óvodai nevelésünk sajátosságai, illetve kiemelt hangsúlyai a következık: A környezeti-környezetvédelmi, és egészséges életmódra nevelés, valamint mozgásfejlesztés. Környezetvédelemi Jeles napok és a kapcsolódó hagyományokra épülı, valamint az óvodai munka jellegő, sajátos tevékenységek rendszere. A gyermekeinket nagy tapasztalattal rendelkezı óvodapedagógusok nevelik, akik az egyéni nevelés érvényesítésére törekszenek. A mindennapok gyakorlatát úgy szervezik, hogy az óvodások az átélt élményekre, a tapasztalatokra támaszkodva szerezzenek új ismereteket, és alakuljon a személyiségük. A testületünk meggyızıdése, hogy a gyermek a saját tevékenysége által fejlıdik a legerıteljesebben és a legtermészetesebb módon. Ezért lehetıséget adunk arra, hogy sokféle tevékenységbe bekapcsolódjanak, mindent elvégezzenek, amit szeretnének, és amire a felnıttek felügyelete és irányítása mellett képesek. Az óvodás évek alatt a családokkal való partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk, ennek érdekében: A gyermekek óvodába lépését elıkészítı, sajátos tartalmú Ringató játszóházat, Szülıs befogadást, (A szülı a gyermekével tölti el az elsı idıszakot az óvodában.) Fogadó órákat, családlátogatásokat szülıi értekezleteket szervezünk. Az eddigi eredményeink, a partneri elégedettség ad biztosítékot arra, hogy a munkánk az elkövetkezı idıszakban is sikeres lesz, és a céljainkban megfogalmazottak, a szülık segítségével megvalósulnak. Logopédiai, pszichológiai, egészségügyi ellátás. Idegen nyelvi játszóház. Évszakokhoz, és a jeles napokhoz kapcsolódó kirándulásaink. A képzımővészek, és a gyermekek alkotásaiból szervezett, évszakonkénti OVI galéria. A közös, szülı-gyermek programok. Az óvodában megszervezett báb, dramatikus játék és zenés gyermekprogramok.

18 Rákóczi úti Óvoda Rákóczi út 30. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 9 7 azonos életkorú, 2 sajátos nevelési igényő vegyes életkorú csoport. Óvodavezetı: Csik Gabriella Tel/fax: 22/ cím: Óvodaképünk: Óvodánkban nyugodt, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel nyújtunk biztonságot a gyermekek számára. Az egyéniség tiszteletben tartásával és a másság elfogadásával, önfeledt szabad játékkal a mozgás sajátos eszközeivel készítjük fel ıket az iskolai nehézségek elkerülésére. Megújulásra kész, a korszerő pedagógiai törekvések és pszichológiai ismertek iránt nyitott nevelıtestületünk biztosítékot jelenthet az általunk elfogadott értékek megırzéséhez, közvetítéséhez. Törekszünk az alkotó, innovatív pedagógiai munkában szükséges feltételek biztosítására. Így igényünkké válik az élethosszig tartó tanulás. A szülıkkel jó partneri kapcsolatot kialakító nyitott óvodánkban a nevelıtestület képes nyílt, ıszinte kommunikációra. Megértı és elfogadó magatartásával aktív szerepet játszik a közös értékrend kialakításában. Gyermekképünk: olyan feltételeket teremtünk, hogy gyermekeink szeressenek óvodába járni, hogy ezáltal testi-értelmi képességeik gyarapodjanak. Természetes mozgásigényeiket örömteli, felszabadult tevékenységeik gyakorlása közben élhessék meg. Váljanak érdeklıdıvé, nyitottá az új ismeretek befogadására, teljes átélésére; alkalmassá a társas együttélésre. Legyenek magabiztosak, önállóak, kiegyensúlyozottak, váljanak képessé kapcsolatfelvételre, beszéljenek felszabadultan. Megértı és elfogadó magatartásunkkal alakítjuk ki a közös értékrendet. Az óvodai nevelésünkkel biztosítjuk a gyermekek személyiségének kibontakoztatását. Mindennemő hátrányos megkülönböztetés nélkül biztosítjuk az egyéni képességek fejlıdését, a sajátos nevelési igényő (mozgássérült illetve vak) gyermekek integrált nevelését. Segítjük a sikeres iskolai tanulás érdekében a potenciális zavarok megelızését, alkalmassá téve gyermekeinket a alapkultúrák elsajátítására. A testi-lelki szükségletek kielégítése a gyermekek alapvetı joga, melyet programunk biztosít minden óvodánkba járó gyermek számára. Játékos gyermektorna, népijáték-néptánc, zene-ovi

19 Szárazréti Óvoda Farkasvermi út 1. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 4 4 homogén Óvodavezetı: Rab Dénesné Tel/fax: 22/ , Fekete-hegy Szárazrét egyetlen óvodája. Az óvoda természeti környezete ideális gyermekeink számára. A terület forgalmas úttól, zajtól elzárt. Fákkal, bokrokkal övezett, tiszta levegıjő. Az óvoda udvara az EU-s normáknak megfelelı játszóeszközökkel felszerelt. A játszóeszközök környéke ütésgátló téglával ellátott a gyermekek biztonsága megırzése érdekében. A csoportszobákat galériák díszítik melyek a belsı teret megnövelik. A fürdıszobák felújítottak, esztétikusak. Intézményünkben 9 pedagógus dolgozik 4 rendelkezik 2 diplomával, jól felkészülve szeretetteljes légkört teremtve várják a gyerekeket. Célunk: az eredményes mőködés: kiegyensúlyozott érzelmő gyerekek nevelése, és felkészítése az iskolai életre, a szülık és környezet megelégedésére. A területen lévı iskolával folyamatosan kapcsolatban vagyunk és ezzel segítjük gyermekeinknél az óvodából iskolába való átmenetet Elveink: a gyermekközpontúság gyermekszeretet, s hogy mindig derős örömteli légkör hassa át intézményünket. Óvodai programunk: A tevékenységközpontú programra épülı, mely az állandó tevékenykedtetést és a folyamatos tapasztalatszerzés lehetıségét tőzte ki célul. A programot a saját lehetıségeinkre és körülményeinkre dolgoztunk át. Fı feladatunk az életre nevelés a kommunikáció és kooperáció fejlesztés és egészséges életmódra nevelés. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni fejlıdését önmagához képest fejlesztjük, önállósági törekvéseiket sikerre juttatjuk. Nagyon fontosnak tartjuk a szülıkkel, való együttnevelést a szoros együttmőködést. Óvodánk kapui mindig nyitva állnak az érdeklıdök elıtt. úszás angol zeneovi

20 Sziget Úti Óvoda Sziget u. 6. OM azonosító: Hétfıtıl péntekig: Gyermekcsoportok száma: 6 homogén csoportok Óvodavezetı: Filkornné Sándor Rózsa Tel/fax: 22/ cím: Web:www.szigetovi.extra.hu Pedagógiai programunk elkészítésekor abból az alapelvbıl indultunk ki, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesítı indivídum, szociális lény. Programunkban arra törekszünk, hogy az egyéni bánásmód alkalmazásával minden gyermeket hozzásegítsünk ahhoz, hogy elérje önmaga lehetıségeinek maximumát. Ebben az életkorban szinte állandóan szüksége van a gyermeknek a megerısítésre, hogy egyre jobban ismerje önmagát, képességeit és bízzon abban, hogy meg tud felelni az elvárásoknak. A játékot az óvodában folyó nevelés leghatékonyabb eszközének tekintjük és valljuk, hogy ennek kell az egész napos tevékenység során a dominánsnak lennie. A program sajátossága, hogy az óvodai nevelésünkbe beépítettük a néphagyományok ápolását. Az ünnepkörökre épülı nevelésünk áthatja a mindennapok gyakorlatát, így színesítve a gyermekek életét. A nevelési év során több alkalommal tervezünk kirándulást, ezzel is segítve a gyermekek közvetlen tapasztalatszerzését, mozgásfejlıdésüket, egészséges életmódjuk alakítását. Évente többször lehetıséget biztosítunk s gyermekek számára báb- és színházi gyermekelıadások megtekintésére. Minden évben megrendezzük a már hagyománnyá vált kerti partit, melyen a gyerekek és a szülık közösen vesznek részt. Célunk, hogy óvodánkban nyugodt, kiegyensúlyozott, iskolára felkészült gyermekeket neveljünk. Önköltséges szolgáltatások középsı és nagycsoportban: angol nyelvi játszó úszás korcsolya szenzomotoros terápiás torna

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A pedagógiai programot az iskola diákönkormányzata. napján tartott ülésén véleményezte,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı

TARTALOMJEGYZÉK 3 II. Bevezetı S Z I G E T I J Ó Z S E F U T C A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 034873 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı 3 II. Jogi státus 4 III. Az iskola értékrendje, alapelvei, célrendszere 5 1. Az iskola célja, pedagógiai

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére 4790/2010. TÁJÉKOZTATÓ a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2010. szeptemberi ülésére Tárgy: Tájékoztató a BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézményében megvalósult infrastrukturális

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PITYPANG TAGÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben