Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA"

Átírás

1 1

2 Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Nyakas Judit A MAGYAR LOGISZTIKAI SZAKNYELV VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Veszprém

3 A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata Értekezés doktori (PhD) fokozat elnyerése érdekében Írta: Nyakas Judit Készült a Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolája, Szaknyelvi kommunikáció: társadalom, politika, gazdaság, kultúra alprogramja keretében. Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia Elfogadásra javaslom (igen / nem).. (aláírás) A jelölt a doktori szigorlaton... % -ot ért el, Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom: Bíráló neve: igen /nem Bíráló neve: igen /nem. (aláírás). (aláírás) A jelölt az értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el. Veszprém, A doktori (PhD) oklevél minősítése.... a Bíráló Bizottság elnöke Az EDT elnöke 3

4 TARTALOMJEGYZÉK KIVONATOK Angol nyelvű kivonat.8 Német nyelvű kivonat 9 Magyar nyelvű kivonat 10 1 BEVEZETÉS 1.1 Az értekezés célja és a téma aktualitása Kutatási kérdések, feltevések A vizsgált szövegek A korpusz kiválasztása A vizsgált szövegek jellemzői A kutatás módszerei A dolgozat felépítése Jelölések Táblázatok és ábrák jegyzéke.22 2 SZAKNYELV 2.1 Bevezetés A szaknyelvkutatás jelentősége A szaknyelv fogalma Szaknyelv és köznyelv A szaknyelvek rétegződése Szaknyelv és terminológia A terminus fogalma A terminológia fogalma A szakszövegek lexikai jellemzői Szakszöveg szakfordítás Tudományos nyelvhasználat Részkonklúzió.45 3 A SZAKNYELV VÁLTOZÁSA 3.1 Bevezetés

5 3.2 Nyelv és globalizáció A globalizáció fogalma A globalizáció nyelvi vonatkozásai Közvetítő nyelvek lingua francák Az angol nyelv szerepe a nemzetközi kommunikációban A szaknyelvváltozás tendenciái Részkonklúzió A LOGISZTIKAI SZAKNYELV 4.1 Bevezetés A logisztika terminus eredete A logisztika tudománya A logisztika szerepe a hazai tudományos életben A logisztika határterületei A logisztikai szaknyelv helye A logisztikai nyelvhasználat kommunikációs színterei A logisztikai szaknyelv kommunikációs funkciói A logisztikai szaknyelv struktúrája A logisztikai szaknyelv horizontális tagolódása A logisztikai szaknyelv vertikális tagolódása A magyar logisztikai szaknyelv történeti áttekintése A magyar logisztikai szaknyelv kezdete A magyar logisztikai szaknyelv jellemzői Magyarország európai uniós csatlakozása után Részkonklúzió.86 5 AZ ÍROTT LOGISZTIKAI SZAKNYELV JELLEMZŐI 5.1 Bevezetés A logisztikai szaknyelv használói Az írott szaknyelvre jellemző műfajok Az írott logisztikai szaknyelv mondatszerkesztési sajátosságai A mondatok osztályozása szerkezetük szerint A mondatfajták

6 5.5 Az írott logisztikai szaknyelv szemantikai jellemzői A szó fogalma Jelentésviszonyok Az írott logisztikai szaknyelv lexikai jellemzői Funkcióigés szerkezetek Részkonklúzió SZÓALKOTÁSI MÓDOK A LOGISZTIKAI SZAKNYELVBEN 6.1 Bevezetés Terminusok képzése a logisztikai szaknyelvben Tőszavak Képzett szavak Főnév alapú szóképzés Melléknév alapú szóképzés Ige alapú szóképzés Gyakori szóképzési módok a vizsgált logisztikai szövegek szókészletében Idegen eredetű előtagok Szóösszetételek Ritkább szóalkotási módok Lexéma értékű szószerkezetek Részkonklúzió IDEGEN SZAVAK A LOGISZTIKAI SZAKNYELVBEN 7.1 Bevezetés Idegen szavak a logisztika szókészletében Idegen mozaikszók vizsgálata Betűszók Szóösszevonások Anglicizmusok Jövevényszavak Nemzetközi szavak Részkonklúzió

7 8 KITEKINTÉS: A LOGISZTIKAI SZAKNYELV SZEREPE 8.1 Bevezetés A logisztika jelentősége a hazai felsőoktatásban Logisztikai szótár Részkonklúzió KONKLÚZIÓ 9.1 A kutatási feltevések igazolása Az értekezés új, tudományos eredményei A kutatás további lehetőségei Tézisek.158 Theses..159 FELHASZNÁLT IRODALOM 160 Források..177 Függelék

8 Summary Research of Hungarian language for special purposes: the language of logistics The language of economics is an important area of research within the field of languages for special purposes. In the age of globalization, the need to understand languages for special purposes has been steadily increasing. The internationalisation of economic and scientific relations implies the mutual interaction of languages as a consequence. Language as an important means of communication has always been exposed to influences (e.g. Latin, French) due to the developement of social forms, political integration and technological processes. In the globalized world, the dominance of English plays an important role in both general and technical languages. The evolution of vocabulary means new tasks and challenges for both language users as well as linguists. The field of logistics should be considered as interdisciplinary science that exhibits points of contact with economics and engineering. In my linguistic research I examined the characteristics of the written technical language of logistics drawing on professional texts published by four Hungarian journals (Supply Chain Monitor, Loginfo, Tranzit, Hungarian Yearbook of Logistics) specialized on logistics. The focus of my research are the special vocabulary of the Hungarian technical language of logistics and the influence of angicisms on Hungarian terminology. 8

9 Zusammenfassung Untersuchungen der ungarischen Fachsprache Logistik Die Internationalisierung der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen hat unwillkürlich die Aufeinanderwirkung der Sprachen zur Folge. Die Sprache als wichtiges Kommunikationsmittel war wegen der Entwicklung der Gesellschaftsformen, der politischen Integrationen bzw. der technologischen Fortschritten immer Einflüssen (z.b. Lateinische, Französische) ausgesetzt. In der globalisierten Welt spielt die Dominanz des Englischen in den Allgemein- bzw. Fachsprachen eine bedeutende Rolle. Der Wandel des Wortschatzes bedeutet sowohl für die Sprachverwender als auch für die Sprachforscher neue Aufgaben und Herausforderungen. Die Logistikwisschenschaft muss als interdisziplinär betrachtet werden, da sie in der Wirtschaft eine bedeutende Kommunikationsrolle spielt. Eine ihrer wichtigen Aufgaben ist, das Kommunikationsnetz zwischen den Herstellern und Käufern auszubauen, und Informationen an die Abteilungen Marketing bzw. Finanzwesen zu vermitteln. In der vorliegenden Arbeit wird der Sprachgebrauch der Logistik als ein noch wenig untersuchter Bereich der Fachsprachenforschung untersucht. In meinen Fachsprachforschungen sind die Merkmale der ungarischen Fachsprache der Logistik anhand von Fachtexten vierer ungarischen Fachzeitschriften (Supply Chain Monitor, Loginfo, Tranzit, Logistisches Jahrbuch) untersucht worden. Schwerpunkt der Untersuchungen war der Einfluss von Anglizismen auf die ungarische Terminologie. 9

10 Kivonat A magyar logisztikai szaknyelv vizsgálata A gazdasági és tudományos kapcsolatok nemzetközivé válása önkéntelenül a nyelvek egymásra hatását eredményezi. A társadalmi formák, politikai integrációk, valamint a technológia gyors fejlődése mindig is meghatározó tényezőjét jelentették a nyelv változásának és megkövetelték a közvetítő nyelvek (például latin, francia) használatát. A globalizálódó világot az angol nyelv dominanciájával jellemezhetjük, mind az általános mind a szaknyelvek tekintetében. A szókincs változása a nyelv használóit és kutatóit egyaránt újabb kihívások és feladatok elé állítja. A logisztika interdiszciplináris tudománya kapcsolódik a műszaki, gazdálkodás-, valamint közgazdaságtudományokhoz, és nyelvhasználatának vizsgálata interdiszciplináris megközelítést igényel. Fontos kommunikációs feladata a gazdaság különböző szereplői közötti üzenet közvetítése (termelés, marketing, pénzügy stb.). Jelen értekezés célja az írott magyar logisztikai szaknyelv több szempontú vizsgálata. A dolgozat szerzője elsőként tesz kísérletet a logisztikai szaknyelv tagolódásának, kommunikációs szintjeinek feltárására és a szaknyelv specifikus szókincsének terminológiai és lexiko-szemantikai vizsgálatára, különös tekintettel az idegen szavakra és szaknyelvbe beáramló anglicizmusokra. A szókincsvizsgálat korpuszát három magyar nyelvű logisztikai szakfolyóirat (Supply Chain Monitor, Loginfo, Tranzit), valamint a Logisztikai évkönyv szakszövegei jelentették. 10

11 1 BEVEZETÉS 1.1 Az értekezés célja és a téma aktualitása Az értekezés célja, hogy feltárja a logisztikai szaknyelv struktúráját, a nyelvhasználat rétegeit, kommunikációs színtereit, és bemutassa a magyar írott logisztikai szaknyelv sajátosságait, valamint ismertesse a szaknyelv szókészletének terminológiai és lexikai jellemzőit. Fontos cél a logisztika terminus eredetének és jelentésmódosulásainak ismertetése. A logisztika nyelvhasználatának vizsgálatához elengedhetetlen a logisztika tudománytörténeti áttekintése, hiszen az egyes szakterületekre jellemző nyelvhasználat mindenkor csak a kapcsolódó tudomány fejlődésével szoros összefüggésben vizsgálható. Kísérletet teszünk a szaknyelv struktúrájának feltérképezésére, a horizontális és vertikális tagolódási lehetőségek bemutatásával. Vizsgáltuk a szaknyelvhasználat kommunikációs színtereit Hymes (1975), Kiss (1995), valamint Mészáros (2008) modelljei alapján. Végül az írott logisztikai szaknyelv szókészletére jellemző szóalkotási formákat (szóképzés, szóösszetételek, lexéma értékű szerkezetek stb.) vizsgálunk, különös tekintettel az idegen és idegen eredetű szavak előfordulására. A vizsgálat fókuszában álló logisztikai szaknyelv az utóbbi évtizedekben a szaknyelvkutatás jelentős tárgyát jelentő gazdasági szaknyelv tárgykörébe sorolandó. Fontosnak tartjuk tisztázni, hogy a gazdasági szaknyelv gyűjtőfogalomként értendő, amely a gazdaság jelentős területeit fogja át, illetve számos gazdasághoz kapcsolódó határterületet érint. A logisztika tudományának meghatározása interdiszciplináris szemléletet igényel, hiszen az összetett 11

12 gazdasági kapcsolatrendszeren belül a logisztika összefonódik a gazdálkodástudományokkal, a közgazdaságtudományokkal és a műszaki tudományokkal. A tudományterületek összefonódásának következtében jelen kutatás tárgya az alkalmazott nyelvészet számos területét érinti. A szaknyelvkutatáshoz elengedhetetlen a különböző, kapcsolódó területek eredményeinek figyelembe vétele. A szociolingvisztika a nyelv és a társadalom összefüggéseit azon szempont szerint kutatja, hogy a különböző társadalmi változások milyen nyelvi jelenségeket eredményeznek. A vizsgálat elsősorban a logisztikai szaknyelv szakszókincsére irányul, tehát szorosan kapcsolódik a terminológiai kutatások eredményeihez. A téma aktualitása elsősorban abban rejlik, hogy a logisztika szerepe a nemzeti és nemzetközi gazdaságban egyaránt jelentőssé vált az utóbbi évtizedekben, és fontos kommunikációs funkciót tölt be a gazdaság egyes területei közötti információáramlásban. Az utóbbi évtizedek gazdasági szaknyelvre irányuló kutatási eredményeit figyelembe véve az értekezés fő célja a logisztika tudományának körülhatárolását követően a magyar logisztikai szaknyelv kialakulásának rövid bemutatása, a szaknyelvhasználat jellemzőinek feltárása és a szaknyelvre jellemző szókészlet terminológiai, valamint lexikai szempontú vizsgálati eredményeinek bemutatása. A vizsgálat újdonsága, hogy az elmúlt évek tágabb értelemben vett gazdasági szaknyelvvizsgálatai között az egyre jelentősebbé váló logisztika tudományának nyelvhasználatára irányuló, alkalmazott nyelvészeti szempontú vizsgálatára korábban még nem került sor. Elsőként teszünk kísérletet a logisztika nyelvhasználati sajátosságainak feltárására és szókészletének vizsgálatára. 12

13 1.2 Kutatási kérdések, feltevések A kutatási eredmények ismertetése előtt összegezzük a vizsgálatok előtti feltételezéseinket, megfogalmazzuk a kutatási kérdéseket. Feltevéseink a következők: Szóalkotással keletkezett szavak jelennek meg a magyar logisztikai szaknyelvben. Ezen belül a hagyományos magyar szóképzés mellett nagyobb szerepet kapnak a szóösszetételek, gyakran hibrid szóösszetételek (félig angol, félig magyar hibridszavak). A logisztikai szaknyelv szókészletében gyakori az idegen eredetű előtagok előfordulása. Az anglicizmusok beáramlása egyre inkább jellemző a magyar logisztikai szaknyelv szókészletére (is). A magyar logisztikai szakszövegekben használt anglicizmusok között az angol betűszók előfordulása a leggyakoribb. A magyar logisztikai szaknyelv sok esetben átvesz olyan idegen szavakat is, amelyeknek ismert és használatos a magyar megfelelője is, mégis inkább az idegen szó használata válik gyakoribbá. Ezeket az idegen szavakat pedig a szóalak megtartásával magyar szóként használja tovább (magyar toldalékokkal, ragokkal látja el, és saját szóként használja). Az idegen lexikai elemek beáramlása számos nyelvhasználati problémát okoz, következetlenségek figyelhetők meg az angol magyar szóösszetételek és a rövidítések használatában. 13

14 1.3 A vizsgált szövegek A jelen dolgozatban három magyar nyelvű a logisztika szakma által ismert és elismert, logisztikai szakmai sajtótermék: a Supply Chain Monitor (SCM), a Tranzit (T), a Loginfo (LI) szakfolyóirat, valamint a Magyar Logisztikai Egyesület gondozásában évente megjelenő Logisztikai évkönyv (LÉ) cikkeinek szakszövegeit vizsgáljuk. A Supply Chain Monitor havonta példányban, a Tranzit c. szaklap havonta szintén példányban, a Loginfo pedig kéthavonta 1000 példányban jelenik meg. A Logisztikai évkönyv 1994 óta 750 példányban jelenik meg a Magyar Logisztikai Egyesület kiadványaként. A logisztikai szaknyelv korábbi időszakra vonatkozó sajátosságainak vizsgálatához az 1983-ban megjelent Kereskedelem a szocialista gazdaságban (Forgács, 1983) című, valamint kiegészítésként A logisztika elmélete és gyakorlata (Körmendi Pucsek, 2008) című, a Logisztika menedzsment (Szegedi Prezenszki, 2003) című és a Logisztika (Némon Sebestyén Vörösmarty, 2006) című szakkönyvek szövegeinek szókészletét is vizsgáltuk A korpusz kiválasztása Terminológiai vizsgálatainkhoz az SCM április május között, a T december június között megjelent, a LI november március között, valamint a Logisztikai évkönyv 1994 és 2010 közötti számaiban megjelent 971 szakcikket vizsgáltuk. A kutatási korpusz kiválasztása az alábbi szempontok alapján történt: Mindhárom szakfolyóirat, valamint az évkönyv kifejezetten a logisztikai szakma képviselőinek szól, a lapok célközönsége első sorban a szakemberek. 14

15 Valamennyi sajtótermék átfogó képet ad a logisztika aktuális kérdéseiről, és érinti mindazon terülteket, amelyek az érték lánc- folyamatának szerves részét képezik: ellátási lánc (supply chain), beszerzés, gyártáslogisztika, információs technológia, szállítmányozás, raktárlogisztika stb. Mindhárom szaklap, valamint az évkönyv Magyarország, Európa és a világot átfogó, nemzetközi logisztika kérdéseit, valamint az aktuális trendeket, eseményeket tárgyalja hasonló műfajú írásokban. Valamennyi sajtótermék autentikus nyelvi mintát jelent nyelvészeti vizsgálatainkhoz, és hűen tükrözi a szakmai kommunikáció terminológiai és lexikai jellemzőit A vizsgált szövegek jellemzői A választott szövegek nem szövegtani szempontból kerültek vizsgálat alá, a korpusz jellemzőit azonban az általános nyelven kívüli tényezők szerinti osztályozási kritériumok (Kurtán 2003: 82-83) figyelembe vételével határozzuk meg, az alábbi szempontok szerint: (1) műfaj (2) a közlés módja, közege (3) a szöveg eredete (4) a közlés célja (5) tárgyi tartalom (1)A vizsgált szövegek műfaja a szakcikk. (2)A korpusz a közlés módját, illetve közegét tekintve írott szakszövegekből tevődik össze. A csatorna jellege alapján, a vizuális csatornán közvetített írásbeli szövegek szókészletét vizsgáltuk. Az üzenet küldői gyakorlati, valamint tudományos szakemberek, a címzettek, tehát az üzenet befogadói legtöbb esetben szintén szakemberek, kutatók, oktatók, adott esetben leendő szakemberek (diákok). 15

16 (3)A szövegek szerzőire vonatkozó információk: a szakcikkek szerzői vállalati logisztikai szakemberek, főiskolai és egyetemi oktatók, illetve kutatók. A szövegek eredetileg magyar nyelven jelentek meg, tehát azokat nem idegen nyelvről fordították. A szakcikkek kiadói A Magyar Logisztikai Egyesület (Loginfo, Logisztikai évkönyv), valamint a Sycamore Média Lapkiadó Kft. (Supply Chain Monitor) és a TRANZIT-NEWS Reklámügynökség Kft. (Tranzit) lapkiadók. (4) A szakszövegekben megjelenő tartalom közlésének célja a logisztika területén dolgozó szakemberek informálása az aktuális logisztikai fejlesztésekről, folyamatokról, vállalati és tudományos eseményekről, hazai és nemzetközi viszonylatban. (5) A tárgyi tartalom szerinti besorolás alapvető kritériuma a tudományági besorolás (Kurtán 2003: 86). A logisztika interdiszciplináris jellemvonása a szakszövegek tárgyi tartalmában is jól észlelhető. A szakszövegek gazdaságtudományi, közlekedéstudományi, műszaki kérdéseken túl pénzügyi, marketing és egyéb tudományokhoz sorolható kérdéseket is tárgyalnak. A logisztika összetett tudományának tudományok közötti elhelyezkedésével részletesebben a 4. fejezetben (A LOGISZTIKAI SZAKNYELV) foglalkozunk. 16

17 1.4 A kutatás módszerei Kvalitatív kutatásainkat a leíró stratégia segítségével végeztük, amelynek során vizsgálhatók voltak a magyar logisztikai szakmai kommunikáció aktuális nyelvi jelenségei (például szintaktikai és lexikai jellemzők, szóalkotási módok, az anglicizmusok szaknyelvbe való beáramlása stb.). A logisztikai szaknyelv specifikus szakszókincsét vizsgáltuk írott (a fent említett Loginfo, a Tranzit és a Supply Chain Monitor szaklapokban, valamint a Logisztikai évköny kiadványban megjelent szakcikkek) szövegekben és azokat elsősorban lexiko-szemantikai, illetve terminológiai szempontból elemeztük. A logisztikai szaknyelv szókészletének elemzése elsősorban kvalitatív vizsgálattal történt, mivel a vizsgálat több szempont figyelembe vételével zajlott. A magyar logisztikai nyelvhasználat kvalitatív, több szempontú vizsgálatát főként kézi elemzési módszerrel végeztük, a fent ismertetett korpusz alapján. Az értekezésben megadott példák (szakszavak, kifejezések, idegen szavak) gyűjteménye a dolgozat végén (Függelék) található a pontos forrás megadásával. A képzett és az összetett szavak jellemzőinek feltárásához, valamint az idegen szavak gyakoriságának méréséhez kvantitatív vizsgálatot végeztünk, a WordSmith Tools 0.5 verziójú (Analysis Software Ltd., Oxford University Press) konkordanciaelemző elemző program használatával. Az írott szövegek vizsgálatával és elemzésével a logisztika szókészletének rendszerezése mellett a szakmai kommunikáció komplex jelenségeinek, folyamatainak feltárására, új ismeretek, nyelvi szabályszerűségek, lényeges összefüggések leírására törekedtünk. 17

18 1.5 A dolgozat felépítése Az értekezés első fejezetében (BEVEZETÉS) bemutatjuk a kutatás célkitűzéseit, és megfogalmazzuk a téma aktualitását. Az első fejezet ismerteti a szaknyelvi vizsgálatok előtt megfogalmazott feltevéseket és kutatási kérdéseket, valamint bemutatja a vizsgálat korpuszát és a kutatás során alkalmazott vizsgálati módszereket. Az első fejezet ismerteti a dolgozat során használt jelöléseket és a dolgozatban található ábrák és táblázatok jegyzékét. A dolgozat második fejezete (SZAKNYELV) a szaknyelv fogalmának meghatározására tesz kísérletet különböző megközelítési lehetőségek alapján. A szaknyelvek rétegződésének bemutatását követően a fejezet a szaknyelv és köznyelv viszonyát és a szakszövegek lexikai jellemzőit tárgyalja. A fejezet második része a terminológiai kutatások legfontosabb fogalmait és eredményeit ismerteti, majd a szakszövegek lexikai jellemzőinek bemutatását követően kitekintést teszünk a szakfordítás területére, és megvizsgáljuk a tudományos nyelvhasználat aspektusait. A harmadik fejezet (A SZAKNYELV VÁLTOZÁSA) első része a nyelv és globalizáció összefüggéseit tárgyalja a globalizáció fogalmának körvonalazásával, annak nyelvi vonatkozásaira összpontosítva. A fejezet második része a közvetítő nyelvek szerepét mutatja be, különös tekintettel az angol nyelv nemzetközi kommunikációban betöltött szerepére, dominanciájára és a többi nyelvre főként szaknyelvekre gyakorolt hatására. A fejezet utolsó része a szaknyelvváltozás folyamatának okait és tendenciáit mutatja be. Az értekezés negyedik fejezete (A LOGISZTIKAI SZAKNYELV) először a logisztika terminus eredetét és kialakulását vázolja fel. A logisztika fogalmának 18

19 meghatározása mellett a fejezet első része rövid áttekintést ad a logisztika tudományának tárgyáról, fejlődéséről, tudományági besorolásáról és a hazai tudományos életben való szerepéről. A fejezet második része a logisztikai szaknyelvnek a mai magyar nyelvváltozatok között elfoglalt helyét határozza meg, és a nyelvhasználatra vonatkozóan a logisztikai szaknyelv kommunikációs funkcióit, valamint színtereit mutatja be különböző modellek alapján. A fejezet fontos része a logisztikai szaknyelv strukturális (horizontális és vertikális) felosztási lehetőségeinek bemutatása. A fejezet utolsó részében röviden áttekintjük a magyar logisztikai szaknyelv kialakulását és fejlődését a kezdetektől napjainkig, amelyet három Magyarország gazdaságtörténete szempontjából meghatározó időszakra vonatkozóan vizsgáltunk: a rendszerváltás előtti évektől a 90-es évekig, a rendszerváltást követő évektől Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásáig, végül az uniós csatlakozástól napjainkig. A dolgozat ötödik fejezete (AZ ÍROTT LOGISZTIKAI SZAKNYELV JELLEMZŐI) a magyar írott logisztikai szaknyelv ismérveit foglalja össze. A fejezet első részében bemutatjuk a szaknyelv használóit, valamint az írott szaknyelv legfontosabb műfajait. A fejezet második részében felvázoljuk az írott logisztikai szaknyelv szintaktikai, stilisztikai és lexikai jellemzőit. A hatodik fejezet (SZÓALKOTÁSI MÓDOK A LOGISZTIKAI SZAKNYELVBEN) a logisztikai szaknyelv terminológiai vizsgálatának eredményeit mutatja be, a logisztikai szaknyelv szókészletére jellemző szóalkotási módokat (szóképzés, szóösszetételek, lexéma értékű szószerkezetek és ritkább szóalkotási módok) ismerteti és elemzi példák segítségével. 19

20 Az értekezés hetedik fejezete (IDEGEN SZAVAK A LOGISZTIKAI SZAKNYELVBEN) a logisztikai szakszókincs neologizmusait, elsősorban idegen és idegen eredetű elemeit vizsgálja. Az idegen szó fogalmának szociolingvisztikai meghatározását követően a szókincs idegen és idegen eredetű elemeit vizsgáljuk, különös tekintettel az anglicizmusokra. Bemutatjuk a szókincsben előforduló jövevény- valamint nemzetközi szavakat, és ismertetjük az idegen mozaikszók (betűszók, szóösszevonások) vizsgálati eredményeit. A dolgozat nyolcadik fejezete (KITEKINTÉS: A LOGISZTIKAI SZAKNYELV SZEREPE) kitekintést tesz a logisztikai szaknyelvnek a hazai felsőoktatásban betöltött szerepére. A fejezet második részében négy logisztikai szótár összehasonlító bemutatására kerül sor, az értekezés szempontjából releváns tapasztalatok tükrében. Az értekezés utolsó fejezete (KONKLÚZIÓ) a vizsgálat eredményei alapján általános konklúziót fogalmaz meg a vizsgálat elején felállított feltevések tekintetében, és a bemutatott vizsgálati eredmények összegzéseként választ ad a kutatási kérdésekre. A dolgozat végül a kutatás új, tudományos eredményeit és a szaknyelvkutatás számára releváns további kutatások lehetőségeit fogalmazza meg. 20

21 1.6 Jelölések Rövidítések o LI o SCM o T o LÉ Loginfo Supply Chain Monitor Tranzit Logisztikai évkönyv Jelölések o A nyelvi példák és a kiemelések a szövegen belül dőlt betűvel jelennek meg. 21

22 1.7 Táblázatok és ábrák jegyzéke 1. táblázat: A szaknyelv helye táblázat: A szaknyelvek vertikális felosztásának kritériumai Hoffmann felosztása alapján táblázat: A gazdasági performancia tipológiája táblázat: A logisztikai szaknyelv vertikális tagolódása táblázat: Logisztikai terminusok változása táblázat: Az írásbeli logisztikai nyelvhasználat műfajai táblázat: Funkcióigés szerkezetek a logisztikai szaknyelvben táblázat: Jelentésmódosulással használt tőszavak táblázat: Gyakori szóképzési módok a logisztikai szövegekben táblázat: Előtagok előforulása a vizsgált szövegekben táblázat: Lexéma értékű szószerkezetek táblázat: Idegen szavak a logisztikai szaknyelvben táblázat: Az anglicizmusok leggyakoribb megjelenési formái a vizsgált logisztikai szakszövegekben táblázat: Logisztikai szótárak ábra: Logisztika ábra: A logisztika mint interdiszciplináris tudomány ábra: Hymes szociolingvisztikai modellje ábra: Az egyén találkozása a szaknyelvvel ábra: Kommunikációs színterek, szakmai tartalom és a szaktudás megszerzésének folyamata ábra: A logisztikai tevékenységek rendszere ábra: A logisztikai célok változása az idő függvényében ábra: A logisztikai szaknyelv használói ábra: A mondatok osztályozása szerkezetük szerint ábra: A konténer szó fogalmi szférája és jegyei

23 11. ábra: Anglicizmusok a vizsgált logisztikai szakszövegekben SZAKNYELV 2.1 Bevezetés A különböző tudományágak, valamint foglalkozások nyelvhasználatának vizsgálata napjainkban meghatározó szerepet tölt be az alkalmazott nyelvészeti kutatásokban. A szaknyelv fogalmának pontos meghatározása, körülhatárolása azonban korántsem egyszerű feladat. Kurtán megfogalmazásában (2003: 37) a definiálás nehézsége a fogalom interdiszciplinaritásából ered, és szorosan összefügg a háttérben álló felfogásokkal. Mind a szaktudományok, mind a nyelvészet és társtudományai gyors fejlődésével, bővülésével a szaknyelv fogalma is újabb és újabb szemszögből került megvilágításba. A Szaknyelv című fejezetben áttekintjük a szakirodalmi előzmények alapján a szaknyelv fogalmát, és bemutatjuk a szaknyelv fogalmának néhány megközelítési lehetőségét. Wacha (1988), Sebestyén (1992) és Kiss (1995) felosztása alapján felvázoljuk a szaknyelv rétegződését, valamint rávilágítunk a szaknyelv és a köznyelv viszonyára. Összefoglaljuk a szakszövegek legjelentősebb lexikai jellemzőit, és megvizsgáljuk a tudományos nyelvhasználat és a szaknyelvek közös mezsgyéjét. 23

24 2.2 A szaknyelvkutatás jelentősége A szaknyelv fogalma A szaknyelvkutatás, vagyis a különböző tudományágak és foglalkozások nyelvhasználatának vizsgálata napjainkban meghatározó szerepet tölt be az alkalmazott nyelvészeti kutatásokban. Az első szaknyelvek megjelenése Bańczerowski (2003) szerint minden bizonnyal az ókori egyiptomi és kínai időkre tehető, azonban azok pontos rekonstruálása valószínűleg lehetetlen tudománytörténeti próbálkozást jelentene. Könnyebb viszont meghatározni azt, hogy a nyelvészek mióta folytatnak szaknyelvi kutatásokat. Az első, szaknyelvekre irányuló vizsgálatok a XIX. század végén kezdődtek, amikor az emberi alkotás egyes területein az innováció és ennek következtében a szaknyelvek kvantitatív fejlődése az egyes országokban annyira felgyorsult, hogy szinte már sajátos nyelvi káosszal fenyegethetett, ha nem történik meg a főként az emberi tevékenység avantgárd területeire vonatkozó szókészlet rendszerezése. Kezdetben nem érezték szükségét annak, hogy teljes egészében foglakozzanak a szaknyelvekkel, és az érdeklődés tulajdonképpen csak a terminológia kutatására összpontosult (Bańczerowszki 2003: 278). Az 1920-as évek második felétől a Prágai Nyelvész Kör nyelvészei végeztek az úgynevezett funkcionális dialektusokra irányuló nyelvészeti vizsgálatokat, amely a gazdasági nyelvészet (Wirtschaftslinguistik) kialakulásának alapjait jelentette. A jelentős prágai nyelvész, Vančura nevéhez fűződik a kereskedelmi nyelv (language of commerce) vizsgálata. A 20-as évek nyelvészeti kutatásai során 24

25 azonban a szaknyelvet a köznyelv alárendelt egységeként, a köznyelvtől teljesen elhatárolva értelmezték (Ablonczyné 2006: 20). A szaknyelvek átfogóbb, a terminológiai sajátságokon túlmutató vizsgálatai a 20. század második felében kezdődtek. Bańczerowski (2003) szerint az új szemlélet kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult a glottodidaktika, valamint a transzlatorika. Ekkor vált világossá, hogy a szaknyelvekről szóló tudomány nem hozható létre csupán a terminológia határainak egyszerű kiszélesítésével. A terminológiát és a szaknyelvekről szóló tudományt két különböző kutatási területnek kell tekinteni (Bańczerowski 2003: 278). Egyetértünk Seregy (1989) gondolatával, miszerint a szaknyelv fogalmának meghatározásakor fontos hangsúlyozni, hogy egyetlenegy szaknyelv sem létezhet az anyanyelv nélkül, önmagában, már csak azért sem, mert elemeinek nagy részét az anyanyelv elemeiből meríti, s rendszerint úgy hozza létre őket, ahogyan azt az anyanyelv szabályai diktálják (Seregy, 1989:14). A szaknyelv tehát nem tekinthető az anyanyelvtől teljesen elhatárolódó, önálló nyelvrendszernek, azonban jelentős vizsgálati lehetőségeket rejt a szaknyelv köznyelvtől való különbözősége, miszerint a stílusbeli különbségek mellett a szaknyelvet speciális szakszókincs és sajátos nyelvtan is jellemezheti. Heltai (2006) megfogalmazásában bár a szaknyelv elemei részét képezik a köznyelvnek, a köznyelvi kompetencia megléte egyáltalán nem jelenti azt, hogy egyúttal szaknyelvi kompetenciával is rendelkezünk (Heltai 2006: 37). A szakirodalomban a szaknyelv fogalmának számos meghatározása ismert. Muráth (2006) elveti a szaknyelv önálló, általános jelenségének létezését. Meghatározása szerint a fogalom minden esetben kiegészítést igényel, vagyis az egyes szakterültekre jellemző nyelvhasználatot a különböző nyelvekben való megjelenésük szerint (pl. a gazdaság német szaknyelve, az informatika magyar szaknyelve) kell vizsgálni (Muráth 2006: 9). Dániel (1982) a szaknyelv helyett 25

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1

LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 LOGISZTIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ NYAKAS JUDIT 1 Összefoglalás A globalizálódó világban egyre nagyobb figyelem irányul az idegen nyelvek és a szaknyelvek ismeretére, valamint vizsgálatára, mind oktatói, mind

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Terestyényi Enikő Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Terestyényi Enikő A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Témavezető: Ablonczyné

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN

Pannon Egyetem. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei JERKUS TIBOR ISTVÁNNÉ NEOLOGIZMUSOK A MAGYAR GAZDASÁGI SZAKNYELVBEN Témavezető: Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia. PhD Habil. tanszékvezető

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

University of Pannonia Doctoral School of Linguistics. Theses of Doctoral (PhD) Dissertation. Nyakas Judit

University of Pannonia Doctoral School of Linguistics. Theses of Doctoral (PhD) Dissertation. Nyakas Judit University of Pannonia Doctoral School of Linguistics Theses of Doctoral (PhD) Dissertation Nyakas Judit RESEARCH OF HUNGARIAN LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSES: THE LANGUAGE OF LOGISTICS Supervisor: Ablonczyné

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Dósa Ildikó Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Dósa Ildikó A SZÁMVITELI NYELVHASZNÁLAT LEXIKO-SZEMANTIKAI ÉS TERMINOLÓGIAI VIZSGÁLATA Témavezető: Ablonczyné Dr. habil. Mihályka Lívia

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs

A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben. Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs A terminológiai adatbázisok gyakorlati haszna a terminológia és a fordító- tolmácsképzésben Networkshop 2014 2014. Április 24-25-26, Pécs Fordító- tolmácsképzés Magyarországon Mesterszakok: Elte (angol,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram

Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Szaknyelvi Kommunikáció Alprogram Doktori (PhD) értekezés A modern turizmus terminológiája. Vizsgálat angol és magyar nyelvű korpusz alapján. Terestyényi Enikő

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN

MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN A FELSŐOKTATÁS TARTALMÁNAK ÉS A MUNKAERŐPIACI IGÉNYEKNEK A FOLYAMATOS ÖSSZEHANGOLÁSA A WEB 2.0 KORSZAKÁBAN Határterületek tanterve Milyen közgazdasági ismeretekre van szüksége egy jogásznak, mérnöknek,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével

Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével Vargáné Dr. Kiss Katalin és Göncz Hajnalka Közgazdász hallgatók szaknyelvi készségeinek fejlesztése elektronikus tananyag segítségével A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA

SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 1 Dr. Lükô István SZAKKÉPZÉS-PEDAGÓGIA Struktúrák és fejlesztések a szakképzésben MÛSZAKI KIADÓ Szakkep tordelt 00.qxd 11/10/2006 10:07 AM Page 2 Lektorálta:

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Alapítva: 2002 évben Alapító: Prof. Solymosi József DSc. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Tibenszkyné Fórika Krisztina

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően

Részletesebben

Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN

Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN IDENTITÁS Urkom Aleksander AZ IDENTITÁS PERCEPCIÓJA A SZERB MINT IDEGEN NYELV TANULÁSA SORÁN Ha megkíséreljük definiálni mit is értünk identitás alatt, egy nehéz és összetett kérdéskörrel találjuk szembe

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZAKNYELV ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1

A LOGISZTIKAI SZAKNYELV ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1 Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 49 58. A LOGISZTIKAI SZAKNYELV ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1 DOBOS CSILLA Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

1. A stílusréteg fogalma

1. A stílusréteg fogalma 1. A stílusréteg fogalma A nyelvi kifejezésmódok a társadalmi érintkezés meghatározott területeihez is kapcsolódnak. Az így létrejött stílusváltozatok a stílusrétegek. Más szóval: a stílusréteg a társadalmi

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN

NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN NYELVHASZNÁLATI JOGI HELYZETKÉP SZERBIÁBAN A Z E L M É L E T T Ő L A G Y A K O R L A T I G, A Z A Z A S T R A T É G I Á T Ó L A V A L Ó S E R E D M É N Y E K I G K I S E B B S É G V É D E L E M E U R Ó

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ www.tfk.bme.hu GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ SZAK (nappali képzés 2017-ben csak angol

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I.

UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. UTAK: Zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatásokban I. Sárközi Andrea Bernadett osztályvezető sarkozi.andrea@oik.hu Utak A zene szerepe, hatása az emberre, mint egyénre Társadalomtudományi vizsgálatok:

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Borszéki Judit 2016. i ii NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Borszéki Judit Az idegennyelvi kompetenciák szerepe a határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése

Részletesebben

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez Prevenciós programok tervezése és értékelése Nemzeti Drog Fókuszpont szakmai találkozó 2013. március 19. Mi a PERK? Prevention Evaluation

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI

OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa OROSZORSZÁG ÉS A KIBŐVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM BEVEZETÉS 9 1. Oroszország új szerepben a nemzetközi színtéren és Európában - elméleti megközelítések

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció I. 85. lecke Szervezeti kommunikáció

Részletesebben

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai

Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Doktori (PhD) értekezés Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai Jankó Krisztina Julianna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 2011 AZ ISKOLAKÖRZETESÍTÉS TÁRSADALMI HATÁSAI Értekezés a doktori

Részletesebben

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN

KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN Rádi Ildikó* KREATÍVAN HASZNÁLHATÓ IDEGENNYELV-TUDÁS MEGSZERZÉSÉNEK NYELVPEDAGÓGIÁJA NEUROLINGVISZTIKAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1. Problémafelvetés: hol keressük a hibát a mai nyelvoktatásban? Anyelvoktatás gyakorlata,

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE Komplex termékek gyártására jellemző, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különböző beszállítótól érkeznek,

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben