1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó"

Átírás

1 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemásolása teljes mértékben, változtatás nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzetes írásbeli beleegyezés beszerzésre kerül, és (2) ha sem a másolat sem az eredeti nem kerül újraértékesítésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szándékával. Dokumentum szám: Verzió szám: 1.00 Felülvizsgálat dátuma: Előző verzió Első kiadás hatálytalanítási dátuma: Szállítási verzió szám: Ez a Biztonsági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) és módosításai alapján készült. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 Termék azonosító szám(ok) XA Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Ragasztó 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapest, Váci út 140. Telefonszám : Web oldal: Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonszám: A termék egy készlet, két vagy több egymástól függetlenül csomagolt komponens, minden komponens adatlapjával. Kérjük, hogy ne válasszák el a komponensek adatlapjait ettől a tájékoztató adatlaptól. Az adatlap dokumentum száma: , SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Szállítási információért kérjük nézze meg a komponensek adatlapjait. KIT Címkézési elemek 2.2. Címkézési elemek Oldal: 1 **of** 3

2 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC /2008/EK rendelet szerint FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY! Szimbólumok:: GHS05 (Maró anyagok) GHS07 (Felkiáltójel) GHS09 (Környezet) Piktogramok FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK Megelőzés: P260 P280 P273 Válasz, reagálás: P303 + P361 + P353 P305 + P351 + P338 P310 P333 + P313 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanítás: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítőben. Kiegészítő információ Kiegészítő veszélyességi megjegyzések EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.. Megjegyzések a címkézéshez: A 125ml-esnél kisebb kiszerelésű csomagoláson nem kell feltüntetni a H411 and P mondatokat. A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint. Szimbólum(ok): C N Oldal: 2 **of** 3

3 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 Maró Környezeti veszély Tartalmaz: Az adatokat kérjük nézze meg a komponensek címkézésnél. A veszélyre/kockázatra utaló mondatok: R34 Égési sérülést okoz. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Biztonságos használatra utaló mondatok: S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. S51 Csak jól szellőzetett helyen használható. S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Speciális címkézési elemek: Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót. Módosítási információk: Nincs elérhető módosított információ. Oldal: 3 **of** 3

4 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemásolása teljes mértékben, változtatás nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzetes írásbeli beleegyezés beszerzésre kerül, és (2) ha sem a másolat sem az eredeti nem kerül újraértékesítésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szándékával. Dokumentum szám: Verzió szám: 1.00 Felülvizsgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítási Első kiadás dátuma: Ez a Biztonsági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) és módosításai alapján készült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás Ragasztó 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapest, Váci út 140. Telefonszám : Web oldal: Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonszám: SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK rendelet szerint Osztályozás: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória - Eye Dam. 1; H318 Bőrmarás/bőrirritáció, 1B. kategória - Skin Corr. 1B; H314 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória - Skin Sens. 1; H317 Veszélyes a vízi környezetre (krónikus), 3. kategória - Aquatic Chronic 3; H412 A H mondatok teljes szövegéért kérjük nézze meg a 16. szakaszt. A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint. A veszély feltüntetése: Maró; C; R34 Szenzibilizáló hatású; R43 Oldal: 1 **of** 14

5 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) Környezeti veszély; R52/53 Az R mondatok teljes szövegéért kérjük nézze meg a 16. szakaszt Címkézési elemek 1272/2008/EK rendelet szerint FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY! Szimbólumok:: GHS05 (Maró anyagok) GHS07 (Felkiáltójel) Piktogramok Összetevők CAS szám % 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin ,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK Megelőzés: P260 P280 Válasz, reagálás: P303 + P361 + P353 P305 + P351 + P338 P310 P333 + P313 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanítás: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítőben. Kiegészítő információ Kiegészítő veszélyességi megjegyzések EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Tartalmaz: 7% a keveréknek a vízi környezetre ismeretlen veszélyt jelentő összetevő(ket) tartalmaz. Oldal: 2 **of** 14

6 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint. Szimbólum(ok): C Maró Tartalmaz: 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN ; 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin A veszélyre/kockázatra utaló mondatok: R34 Égési sérülést okoz. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Biztonságos használatra utaló mondatok: S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni. S45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Speciális címkézési elemek: Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót Egyéb veszélyek Kémiai égési sérüléseket okozhat a béltraktusban. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Összetevők CAS szám EU-szám % Osztályozás 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin EINECS C:R34; R52/53 (saját osztályozás) 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN NLP ,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol EINECS Skin Corr. 1B, H314; Vízi környezetre veszélyes: Krónikus 3. kategória, H412 (saját osztályozás) 2-15 Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) 1-5 Xn:R22; Xi:R36-38 (EU) Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (CLP) Bór-oxid EINECS ,4 Repr. kat..2:r60; Repr. Oldal: 3 **of** 14

7 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) kat..2:r61 (EU) R52/53 (saját osztályozás) Kérjük nézze meg a 16. szakaszt az R és H mondatok teljes szövegéért. Kérjük, nézze meg a 15. szakaszt további szabályozások tekintetében. Repr. 1B, H360DF (CLP) Az információk az összetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb státusról a 8. és 12. szakaszban találhatóak meg. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvoshoz. Bőrrel való érintkezés: Azonnal nagy mennyiségű vízzel mossa legalább 15 percen át. Vegye le az elszennyeződött ruházatot. Azonnal forduljon orvoshoz. Újrafelvétel előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Szemmel való érintkezés: Azonnal nagy mennyiségű vízzel mossa legalább 15 percen át.távolítsa el a kontaktlencsét, ha könnyen megteheti. Folytassa a szemöblítést. Azonnal forduljon orvoshoz. Lenyelés esetén: Öblítsük ki a száját. Ne hánytassuk. Azonnal forduljunk orvoshoz A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások A toxikológiai hatásokra vonatkozó információkat lásd a biztonsági adatlap szakaszában A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Nem alkalmazható. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Tűz esetén: az oltáshoz víz, alkohol álló hab használandó Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Nincs. Veszélyes bomlástermékek, illetve melléktermékek Anyag Amin vegyületek Szén-monoxid Szén-dioxid Nitrogén-oxidok Feltételek A bomlás során A bomlás során A bomlás során A bomlás során 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Szokatlan tűz vagy robbanásveszély nem várható. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Oldal: 4 **of** 14

8 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A területet ki kell üríteni. Szellőztessünk friss levegővel. Nagy mennyiségek kiömlésekor zárt helységben mechanikus elszívást kell alkalmazni a gőzök eloszlatására és elszívására, a jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően. Figyelmeztetés! A motor is hőforrásnak számíthat és tűzveszélyes gázokkal, gőzökkel tüzet, robbanást okozhat. Nézze meg ezen adatlap más szakaszait a fizikai és egészségi veszélyre, légzésvédelemre, szellőztetésre, és egyéni védőeszközökre vonatkozó információért Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Nagyobb mennyiség kiömlésekor:fedjük be a csatornát, építsünk gátat hogy megelőzzük a csatornarendszerbe és egyéb vizekbe jutását A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A kiömlést körül kell határolni. A kiömlött anyagot fedjük be bentonittal, vermikulittal vagy egyéb hozzáférhető szervetlen abszorbenssel. Annyi abszorbenssel keverjük össze hogy száraznak tűnjön a massza. A hozzáadott adszorbens nem szünteti meg a termék veszélyeit! Nem jelenti a fizikai, egészségi vagy a környezeti veszély megszűnését. Amennyire csak lehet a kiömlött anyagot gyűjtsük össze. Helyezzük zárt konténerbe, amit a megfelelő hatóság elszállít. Helyezzük fém konténerbe, amit a megfelelő hatóság elszállít. A konténert polietilénnel kell bélelni, vagy polietilénnel bélelt műanyag hengerrel kel ellátni. Kvalifikált, hozzáértő személy által kiválasztott megfelelő oldószerrel tisztítsuk fel a maradékot.szellőztessünk friss levegővel. Olvassuk el és kövessük az oldószer címkéjén és az adatlapon levő biztonsági utasításokat. Zárjuk le a konténert. Az összegyűjtött hulladékot amilyen gyorsan csak lehet szállítsuk el Hivatkozás más szakaszokra További információért nézze meg a 8. és 13. szakaszt. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Alaposan mosson kezet használat után. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Kerüljük az oxidálószerekkel történő érintkezést (mint pl. a klór, krómsav stb.). Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. (pl. kesztyű, légzésvédő készülék stb.) 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Savaktól távol tároljuk. Tároljuk távol oxidálószerektől. Tartsa távol ruháktól és más éghető anyagoktól Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) A kezelés és tárolási ajánlásokért lásd a biztonsági adatlap 7.1 és a 7.2 szakaszát. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ajánlásokért lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Foglalkozási expozíciós határértékek Nincs megállapítva munkahelyi expozíciós határérték ezen biztonsági adatlap 3. szakaszában felsorolt összetevőkre. A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető határértékei Nincs biológiai expozíciós határérték megállapítva a biztonsági adatlap 3. szakaszában feltüntetett összetevőkre Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Oldal: 5 **of** 14

9 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) A kezelés helyszínének szellőzése vagy a szabadba vagy a megfelelő, ellenőrízhető elszívóberendezésbe történjen. Alkalmazzunk megfelelő általános és/vagy helyi elszívásos szellőztetést, hogy a lebegő légszennyezést, a füs/gáz/gőzök és permet koncentrációját a levegőben a megengedett határértékek alatt tartsuk. Elégtelen szellőzés esetén légzésvédelem szükséges Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök Szem/arcvédelem Szemvédő/arcvédő használata kötelező. Válassza ki és használjon szem-/arcvédőt az expozíció elkerülésének érdekében. A következő szem-/arcvédők használata ajánlott: biztonsági szemüveg oldalvédővel (MSZ EN 166 szerint, 5. jelzőszám) indirekt szellőzőnyílással ellátott védőszemüveg (EN 166, 5. jelzőszám) Bőr-/kézvédelem Válassza ki és használjon védőkesztyűt és/vagy védőruhát, amelyek megfelelnek a helyi előírásoknak, hogy a bőrrel történő expozíció elkerülhetővé váljon. A kiválasztásnak olyan tényezőkön kell alapulnia, mint az expozíció mértéke, a keverék vagy anyag koncentrációja, használat gyakorisága és időtartama, fizikai behatások (pl.: extrém magas hőmérséklet vagy más egyéb felhasználási körülmény). Konzultáljon azzal a gyártóval, akitől a védőkesztyűt és ruházatot beszerzi, hogy ki tudják választani a lehető legmegfelelőbbet. EN 374 szabványnak megfelelő védőkesztyű használata kötelező. A következő ajánlott védőkesztyűk (MSZ EN 374) közül válasszon: polimer, rétegelt Légzésvédelem Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Az egyéni légzésvédelem szükségességét kockázatbecslés alapján lehet eldönteni. Ha egyéni légzésvédelem szükséges, azt be kell építeni az egyéni védőeszköz juttatási rendbe. A kockázatbecslés alapján, a következő légzésvédő típusok közül javasolt kiválasztani a megfelelőt: A típusú szűrőbetéttel (MSZ EN 140) ellátott fél- vagy egészálarc. A specifikus felhasználások esetében, konzultáljon a légzésvédő gyártójával a típus megfelelőségével kapcsolatos kérdésekben. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Fizikai állapot folyadék Specifikus fizikai megjelenés:: Paszta Megjelenés/szag Fehér színű; epoxi szagú. Szag küszöb ph Nem alkalmazható. Forráspont/ forráspont tartomány >=120 ºC Olvadáspont Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) Nem alkalmazható. Robbanási tulajdonságok: Nem osztályozott. Oxidáló tulajdonságok: Nem osztályozott. Lobbanáspont >=120 ºC [Teszt módszer:becsült] Öngyulladási hőmérséklet Felső robbanási határ (LEL) Alsó robbanási határ (UEL) Gőznyomás <=0,3 Pa 20 ºC ] Relatív sűrűség 1,34 [Referencia adat:víz=1] Vízoldhatóság Oldékonyság - egyéb Elhanyagolható. Oldal: 6 **of** 14

10 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) Megoszlási koefficiens: n-oktanol/víz Párolgási arány Nem alkalmazható. Gőzsűrűség Elhanyagolható. Bomlási hőmérséklet Viszkozitás 150 Pa-s 20 ºC ] Sűrűség 1,34 g/ml 9.2. Egyéb információk Illékony szerves vegyületek 0 % Illékony anyag százalék 0 % VOC Víz és oldószer nélkül 0 % 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Ez az anyag reagálhat bizonyos ágensekkel bizonyos körülmények között - lásd az alábbi megjegyzéseket Kémiai stabilitás Stabil A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes polimerizáció nem fordul elő Kerülendő körülmények A használat során hő fejlődik. Ne használjunk 50gr -nál több anyagot zárt térben, hogy megelőzzük az intenzív hőfejlődéssel és füsttel járó korai reakciót (exoterm) Nem összeférhető anyagok Erős savak Erős oxidálószerek Veszélyes bomlástermékek Anyag Nem ismert Feltételek A veszélyes termikus bomlástermékeket lásd az 5.2 alpontban. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az alábbi információk nem egyeztethetőek össze a termék 2. szakaszban megadott EU osztályozásával és/vagy a 3. szakaszban megadott összetevők osztályozásával, ha a speciális összetevők osztályozását egy kompetens hatóság határozza meg. Továbbá a 11. szakaszban szereplő megállapítások és adatok az UN GHS számítási szabályain alapulnak és az osztályozások a 3M értékeléseiből származnak A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Az expozíció jelei és tünetei: A komponensek teszt adatainak, illetve az információk alapján ez az anyag a következő egészségi hatásokat okozhatja: Belélegzés: Oldal: 7 **of** 14

11 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) Légúti irritáció: jelek, tünetek lehetnek: köhögés, tüsszögés, orrfolyás, fejfájás, rekedtség, orr- és torokfájás. A kezelés folyamán felszabadult gőzök légúti irritációt okozhatnak. Jelek/tünetek-köhögés, tüsszögés, orrfolyás, fejfájás, rekedtség, orr és torok fájás. Belégzéskor a célszervekre hathat. Bőrrel való érintkezés: Maró (Bőr megégés): Jelek/tünetek lokalizált vörösödés, duzzadás, viszketés, intenzív fájdalom, hólyagosodás, fekélyesedés és szövet roncsolódás. Allergiás bőr reakciók (nem foto-indukált): jelek/tünetek -vörösség, duzzadás, felhólyagosodás és viszketés. Szemmel való érintkezés: Maró (Szem égési sérülése): Jelek/tünetek homály megjelenése a szaruhártyán, fájdalom, égési seb, könnyezés, fekélyesedés, szignifikáns látás romlás vagy teljes vakság. A kezelés folyamán felszabadult gőzök szemirritációt okozhatnak. Jelek/tünetek-vörösödés, duzzadás,fájdalom, könnyezés és homályos bizonytalan látás. Lenyelés: Gyomor-bél korrózió: Jelek/tünetek - száj, torok és hasi fájdalmak, hányinger, hányás és hasmenés; vér a székletben és/vagy a hányadékban. Lenyeléskor a célszervekre hathat. Reprodukciós / fejlődési toxicitás: Tartalmaz olyan vegyi anyagot vagy anyagokat, amelyek születési rendellenességeket és más reprodukciót károsító hatást okozhatnak. Toxikológiai adatok Amennyiben egy komponens szerepel a 3. szakaszban, de az alábbi táblázatokban nem jelenik meg, akkor nincsen elérhető adat az adott végpontra a komponensről vagy az nem elegendő az osztályozáshoz. Akut toxicitás Név Út Fajok Érték A termék Lenyelés ; kalkulált ATE >5 000 mg/kg 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin bőr Nyúl LD mg/kg 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin Lenyelés Patkány LD mg/kg 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN bőr Patkány LD50 > mg/kg 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN Lenyelés Patkány LD50 > mg/kg 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol bőr Patkány LD mg/kg 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol Lenyelés Patkány LD mg/kg Bór-oxid bőr becsült érték> mg/kg Bór-oxid Belégzéspor/köd becsült érték> 12,5 mg/l Bór-oxid Belégzés - becsült érték> 50 mg/l gőz Bór-oxid Lenyelés becsült érték> mg/kg ATE: becsült akut toxicitás Bőrmarás/irritáció Név Fajok Érték 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin Nyúl Maró 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN Nyúl Enyhén irritáló 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol Nyúl Maró Súlyos szemkárosodás/irritáció Név Fajok Érték 4,7,10-trioxatridekán-1,13-diamin hasonló Maró egészség ügyi veszélyek 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN Nyúl Enyhén irritáló 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol Nyúl Maró Bőrszenzibilizáció Név Fajok Érték Oldal: 8 **of** 14

12 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN ember és állat 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol Tengerim alac Szenzibilizáló hatású Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Légúti szenzibilizáció Név Fajok Érték 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN Ember Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Csírasejt-mutagenitás Név Út Érték 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN In vivo Nem mutagén 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN In vitro Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol In vitro Nem mutagén Rákkeltő hatás Név Út Fajok Érték 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN bőr Egér Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Reprodukciós toxicitás Reprodukciós és/vagy fejlődési hatások Név Út Érték Fajok Teszteredmé nyek 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN Lenyelés nem toxikus a női nemzőképességre Patkány NOAEL érték 750 Lenyelés nem toxikus a férfi nemzőképességre Patkány NOAEL érték 750 bőr nem toxikus a fejlődésre Nyúl NOAEL érték 300 Lenyelés nem toxikus a fejlődésre Patkány NOAEL érték 750 Az expozíció időtartama 2 generáció 2 generáció a szervfejlődés alatt 2 generáció Célszerv(ek) Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Név Út Célszerv(ek) Érték Fajok Teszteredmé nyek 4,7,10-trioxatridekán-1,13- diamin 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol Belélegzé s Belélegzé s légúti irritáció légúti irritáció Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. NOAEL érték Nem elérhető. NOAEL érték Nem elérhető. Az expozíció időtartama Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Név Út Célszerv(ek) Érték Fajok Teszteredmé nyek 4,4'- IZOPROPILIDÉNDIFEN OL-EPIKLÓRHIDRIN 4,4'- IZOPROPILIDÉNDIFEN OL-EPIKLÓRHIDRIN bőr máj Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Patkány NOAEL érték bőr idegrendszer Minden adat negatív Patkány NOAEL érték Az expozíció időtartama 2 év 4,4'- Lenyelés hallórendszer Szív Minden adat negatív Patkány NOAEL 28 nap 13 hét Oldal: 9 **of** 14

13 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) IZOPROPILIDÉNDIFEN OL-EPIKLÓRHIDRIN 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol 2,4,6 trisz [(dimetilamino)metil] fenol endokrin rendszer Vérképző rendszer máj szem Vese és /vagy húgyhólyag bőr Bőr máj idegrendszer bőr hallórendszer Vérképző rendszer szem Néhány pozitív adat létezik, de ez nem elégséges az osztályba soroláshoz. Patkány érték NOAEL érték 125 Minden adat negatív Patkány NOAEL érték nap 28 nap Aspirációs veszély Név Érték A termékre és/vagy komponenseire vonatkozó további toxikológiai információért kérjük vegye fel a kapcsolatot az adatlap első oldalán megadott címen vagy telefonszámon. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az alábbi információk nem egyeztethetőek össze a termék 2. szakaszban megadott EU osztályozásával és/vagy a 3. szakaszban megadott összetevők osztályozásával, ha a speciális összetevők osztályozását egy kompetens hatóság határozza meg. Továbbá a 12. szakaszban szereplő megállapítások és adatok az UN GHS számítási szabályain alapulnak és az osztályozások a 3M értékeléseiből származnak Toxicitás A termékre vonatkozó vizsgálati adat nem áll rendelkezésre. Anyag CAS szám szervezet típus Expozíció Teszt végpont Teszteredmények 4,4' Rizshal Kísérleti 96 óra LC50 1,41 mg/l IZOPROPILID ÉNDIFENOL- EPIKLÓRHID RIN 4,7, alga Kísérleti 72 óra EC50 69 mg/l trioxatridekán- 1,13-diamin 4,7, jászkeszeg Kísérleti 96 óra LC mg/l trioxatridekán- 1,13-diamin 4,7, rákok Kísérleti 48 óra EC mg/l trioxatridekán- 1,13-diamin 2,4,6 trisz rák Laboratórium 96 óra LC mg/l [(dimetilamino )metil] fenol 2,4,6 trisz Common Carp Laboratórium 96 óra LC mg/l [(dimetilamino )metil] fenol 4,4'- IZOPROPILID ÉNDIFENOL- EPIKLÓRHID RIN Vízibolha Kísérleti 21 nap nincs észlelhető EC50 érték 0,3 mg/l Oldal: 10 **of** 14

14 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) Bór-oxid Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégségesek az osztályba soroláshoz Perzisztencia és lebonthatóság Anyag CAS szám Teszt típusa időtartam Tanulmány típusa 4,7, becsült 28 nap Biológiai trioxatridekán- Biodegradáció oxigén igény 1,13-diamin 4,4'- IZOPROPILID ÉNDIFENOL- EPIKLÓRHID RIN 4,4'- IZOPROPILID ÉNDIFENOL- EPIKLÓRHID RIN 2,4,6 trisz [(dimetilamino )metil] fenol Laboratórium Hidrolízis Laboratórium Biodegradáció Laboratórium Biodegradáció Bór-oxid Az adatok nem elérhetőek vagy nem elégségesek az osztályba soroláshoz. Hidrolitikus felezési idő 28 nap Biológiai oxigén igény 28 nap Biológiai oxigén igény Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Teszteredmén protokoll yek 12.6 % OECD 301C - MITI (I) <2 nap egyéb módszerek 0 % OECD 301C - MITI (I) 4 % OECD 301D - Teszt zárt üvegben Nem alkalmazható. Nem alkalmazható Bioakkumulációs képesség Anyag CAS szám Teszt típusa időtartam Tanulmány Teszteredmén protokoll típusa yek 4,7,10- trioxatridekán- 1,13-diamin becsült Biokoncentráci ó logpow egyéb módszerek 4,4'- IZOPROPILID ÉNDIFENOL- EPIKLÓRHID RIN 2,4,6 trisz [(dimetilamino )metil] fenol Laboratórium BCF - Más Laboratórium Biokoncentráci ó Bór-oxid Az adatok nem elérhetőek vagy nem 28 nap Bioakkumulció s faktor Nem alkalmazható. <42 egyéb módszerek logpow egyéb módszerek Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Oldal: 11 **of** 14

15 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) elégségesek az osztályba soroláshoz A talajban való mobilitás További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Információ jelenleg nem hozzáférhető. További adatokért forduljon a gyártóhoz (3M) Egyéb káros hatások Információ nem hozzáférhető. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek A toxikológiai hatásokra vonatkozó információkat lásd a biztonsági adatlap szakaszában. Helyezze el a teljesen kezelt (vagy polimerizált) anyagot engedélyezett ipari hulladékkezelő létesítményben. Ártalmatlanítási lehetőség: égesse el a kezeletlen terméket engedélyezett hulladékégető létesítményben. Az égetési folyamatok során keletkező tüzelőanyag megfelelő megsemmisítésre is szükség lehet. Ha más ártalmatlanítási lehetőség nem áll rendelkezésre, a teljesen kezelt vagy polimerizált hulladékanyag elhelyezhető egy ipari hulladékra megfelelően tervezett hulladéklerakóban. Veszélyes vegyi anyagok (a vonatkozó előírások szerint veszélyesnek osztályozott vegyi anyagok / keverékek / készítmények) szállítására és kezelésére alkalmas üres tartályokban / hordókban / konténerekben kell tárolni, kezelni és ártalmatlanítani veszélyes hulladékként kivéve, ha a vonatkozó hulladékkal kapcsolatos szabályozás másképpen nem rendelkezik. Konzultáljon az érintett szabályozó hatóságokkal a rendelkezésre álló kezelési és ártalmatlanításra szolgáló létesítmények meghatározásáért. A hulladék kód a termék felhasználásától függ. Mivel a 3M a felhasználást nem tudja ellenőrizni, nem tud megadni pontos kód számot. Kérjük használja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. sz. mellékletét és határozza meg a hulladékának megfelelő kódot. Tartsa be a nemzeti és/vagy regionális előírásokat és mindig képesített ártalmatlanítást végző céggel dolgoztasson. Azonosító kód * Szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai * Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 14.1 UN-szám UN Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Belföldi szállítás MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVES ANYAG, M.N.N. (4,7,10-trioxatridekán- 1,13-diamin) Nemzetközi szállítás CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (4,7,10-TRIOXATRIDECANE- 1,13-DIAMINE) 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztályozási kód C7 Bárca Csomagolási csoport II 14.5 Környezeti veszélyek ADR/RID: - Oldal: 12 **of** 14

16 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) ADN: - IMDG: A felhasználót érintő különleges óvintézkedések ADR/RID Szállítási kategória: 2 Alagútkorlátozási kód: (E) Veszélyt jelölő szám: 80 Korlátozott mennyiség: 1 L ADN Különleges felszerelések PP, EP Szellőztetés 0 Kék fények/ kék kúpok száma 0 Tartályhajóban Veszély 8+(N1,N2,N3,CMR,ForS) IMDG Korlátozott mennyiség: 1 L EmS-kód F-A, S-B Elhelyezési kategória: B. "Separated from acids. IATA ERG-kód: 8L Korlátozott mennyiség: 0.5 L (Y840) Utasszállító gépen szállítható: 1.0 L (851) Teherszállító gépen szállítható: 30.0 L (855) 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem vonatkozik. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Biztonsági, egészségi és környezeti szabályozások / törvények specifikusan az anyagra vagy a keverékre A globális leltári státusz További információért forduljon a gyártóhoz. A termék komponensei megfelelnek a Kínai Új Kémiai Anyagok környezeti jogszabálynak. Bizonyos korlátozások érvényesek. További instrukciókért forduljanak az értékesítési divízióhoz. A termék komponensei megfelelnek a koreai előírásoknak. Bizonyos korlátozások érvényesek. További instrukciókért forduljanak az értékesítési divízióhoz. A termék komponensei megfelelnek az Ausztrál Nemzeti Ipari Kémiai Notifikációs és Értékelési rendszernek (NICNAS). Bizonyos korlátozások érvényesek. További információért forduljon az értékesítési divízióhoz. A termék komponensei megfelelnek a Fülöp-szigetek előírásainak. Bizonyos korlátozások érvényesek. További instrukciókért forduljanak az értékesítési csoporthoz. A termék komponensei megfelelnek a CEPA notifikációs követelményeinek. A termék komponensei megfelelnek a TSCA kémiai notifikációs követelményeinek. Vonatkozó jogszabályok: Veszélyes anyagok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH); az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról; a évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása; Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról; Oldal: 13 **of** 14

17 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part A) évi LXXVIII. törvény A Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról; évi LXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről; évi LXXX. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről; 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi XI. törvénnyel kihirdetett,,életbiztonság a tengeren'' tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének kihirdetéséről; 34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt évi Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetéséről; 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól; 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről; 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról Kémiai biztonsági értékelés Nem alkalmazható. 16. SZAKASZ: Egyéb információk A 3. Szakaszban szereplő H mondatok teljes szövege H302 H314 H315 H317 H318 H319 H360DF H411 H412 Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritációt okoz. Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. A 3. Szakaszban szereplő R mondatok teljes szövege R22 Lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést okoz. R36 Szemizgató hatású. R38 Bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. R60 A fertilitást károsíthatja. R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet. Módosítási információk: Nincs elérhető módosított információ. A Biztonsági adatlapban lévő információkat a kiadás időpontjában pontosnak hisszük, de nem fogadjuk el a felhasználás során keletkező semmilyen kár, sérülés megtérítési igényét (kivéve a törvény által előírt kötelezettségeket). Az információk nem érvényesek az adatlapban nem azonosított egyéb felhasználásokra, illetve más anyagokkal történő kombinált alkalmazásra. Fontos, hogy a felhasználó saját tesztet végezzen a termék alkalmazhatóságára a megfelelősség tekintetében. 3M Hungária MSDS adatlapjai elérhetőek a oldalon. Oldal: 14 **of** 14

18 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part B) Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2014, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve, hogy: (1) az információk lemásolása teljes mértékben, változtatás nélkül történik kivéve, ha erre vonatkozóan a 3M, -től előzetes írásbeli beleegyezés beszerzésre kerül, és (2) ha sem a másolat sem az eredeti nem kerül újraértékesítésre illetve egyéb terjesztésre profitszerzés szándékával. Dokumentum szám: Verzió szám: 1.00 Felülvizsgálat dátuma: Előző verzió hatálytalanítási Első kiadás dátuma: Ez a Biztonsági adatlap a REACH rendelet (1907/2006) és módosításai alapján készült. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part B) 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás Ragasztó 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cím: 3M Hungária Kft., 1138 Budapest, Váci út 140. Telefonszám : Web oldal: Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Éjjel-nappal hívható telefonszám: SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK rendelet szerint Osztályozás: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória - Eye Irrit. 2; H319 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória - Skin Irrit. 2; H315 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória - Skin Sens. 1; H317 Veszélyes a vízi környezetre (krónikus), 2. kategória - Aquatic Chronic 2; H411 A H mondatok teljes szövegéért kérjük nézze meg a 16. szakaszt. A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint. A veszély feltüntetése: Irritatív; Xi; R36/38 Szenzibilizáló hatású; R43 Oldal: 1 **of** 13

19 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part B) Környezeti veszély; N; R51/53 Az R mondatok teljes szövegéért kérjük nézze meg a 16. szakaszt Címkézési elemek 1272/2008/EK rendelet szerint FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM! Szimbólumok:: GHS07 (Felkiáltójel) GHS09 (Környezet) Piktogramok Összetevők CAS szám % 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN FIGYELMEZTETŐ MONDATOK: H319 Súlyos szemirritációt okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK Megelőzés: P280 P273 Válasz, reagálás: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Védőkesztyű használata kötelező. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ártalmatlanítás: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként engedéllyel rendelkező hulladékmegsemmisítőben. Kiegészítő információ Kiegészítő veszélyességi megjegyzések EUH205 Epoxid tartalmú vegyületeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. A veszélyes anyagok (67/548/EGK) / veszélyes készítmények (1999/45/EK) irányelv szerint. Szimbólum(ok): Xi N Oldal: 2 **of** 13

20 3M(TM) Thermally Conductive Adhesive TC-2810 (Part B) Irritatív Környezeti veszély Tartalmaz: 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL-EPIKLÓRHIDRIN A veszélyre/kockázatra utaló mondatok: R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Biztonságos használatra utaló mondatok: S24 A bőrrel való érintkezés kerülendő. S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. Speciális címkézési elemek: Epoxi-összetevőket tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót Egyéb veszélyek Nem ismert. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Összetevők CAS szám EU-szám % Osztályozás 4,4'-IZOPROPILIDÉNDIFENOL- EPIKLÓRHIDRIN NLP Xi:R36-38; N:R51/53; R43 (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Bór-oxid EINECS Aquatic Chronic 2, H411 (CLP) 0-0,4 Repr. kat..2:r60; Repr. kat..2:r61 (EU) R52/53 (saját osztályozás) Kérjük nézze meg a 16. szakaszt az R és H mondatok teljes szövegéért. Kérjük, nézze meg a 15. szakaszt további szabályozások tekintetében. Repr. 1B, H360DF (CLP) Az információk az összetevők munkahelyi levegőben megengedett határértékeiről vagy a PBT vagy a vpvb státusról a 8. és 12. szakaszban találhatóak meg. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegzés: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha nem érzi jól magát, forduljon azonnal orvoshoz. Bőrrel való érintkezés: Oldal: 3 **of** 13

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 12. 12. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW-710n EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 %

A veszélyességet meghatározó összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, aromás, < 1 % naftalin Hatóanyag tartalom: Propaquizafop (CAS: 111479-05-1) 7-12 % BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: AG-P6-100 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t

BIZTONSÁGI ADATLAP. k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1/1 Verzió: 5.0 HU BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K, a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U é s 1 2 7 2 / 2 0 0 8 / EK r e n d e l e t s z e r i n t 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30.

Biztonsági adatlap Azonosító: 2299 az 1907/2006/EK rendelet szerint. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 Felülvizsgálat: 2015. 07. 30. Kiadás: 2015. 05. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT ragasztó és matrica eltávolító aeroszol 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 14. (verzió3) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 21. Verziószám: 4 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Szinonima: AS-230 / FP WG, AS-230 / WG Folpet 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ecosol PLUS 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP

3M Photomount (PL 9479) 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP 3M HUNGÁRIA Kft. 1907/2006/EK REACH 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011.05. 09. 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító A keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító DASH HC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági Adatlap Oldal: 1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító ACROBAT MZ WG 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben