Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében"

Átírás

1 Oldal 1 / Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: cianoakrilát pillanatragasztó Az anyag vagy keverék ellenjavallt felhasználása: Jelenleg nem áll rendelkezésre információ. 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai VBH Holding AG, Siemensstraße 38, Korntal-Münchingen, Németország Telefon: +49 (0) 7150 / 15-0 Fax: +49 (0) 7150 / A szakértő személy címe: 1.4 Sürgősségi telefonszám Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: ETTSZ: ( ingyenesen hívható zöld szám ) Giftnotruf München. Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik und Poliklinik, rechts der Isar, der Technischen Universität München, Ismaninger Str. 22, D München. SÜRGŐSSÉGI telefonszám: (az év minden napján a nap 24 órájában) A vállalat sürgősségi száma: ---

2 Oldal 2 / SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint Veszélyességi osztály Veszélyességi kategória Figyelmeztető mondat Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású Osztályozás a 67/548/EGK és az 1999/45/EK rendelet (módosításokat beleértve) szerint Xi, Irritatív, R36/37/ Címkézési elemek Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint Figyelem Figyelmeztető mondat H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H315 Bőrirritáló hatású. Megelőzés P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. EUH202 cianoakrilát. Veszély. Néhány másodperc alatt a bőrre és szembe ragad. Gyermekektől elzárva tartandó. Etil-2-cianoakrilát 2.3 Egyéb veszélyek A keverék vpvb-anyagot (vpvb = very persistent, very bioaccumulative) nem tartalmaz, ill. nem esik az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletének hatálya alá. A keverék PBT-anyagot (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) nem tartalmaz, ill. nem esik az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletének hatálya alá. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3 Oldal 3 / Anyagok 3.2 Keverékek Etil-2-cianoakrilát Regisztrációs sz. (REACH) -- Index EINECS, ELINCS, NLP CAS CAS % tartomány 80 <100 Osztályozás a 67/548/EGK rendelet szerint Irritatív, Xi, R36/37/38 Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Az R-mondatok / H-mondatok és a rövidítések osztályozását (GHS/CLP) lásd 16. szakasz. 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezve Az érintetett el kell távolítani a veszélyzónából. Az érintettet friss levegőre kell vinni és a tünetektől függően orvoshoz kell fordulni. Eszméletvesztés estén stabil oldalfekvést kell alkalmazni és orvoshoz kell fordulni. Bőrrel érintkezve Alaposan le kell mosni vízzel és szappannal. A szennyezett, átitatott ruhadarabokat haladéktalanul el kell távolítani, orvoshoz kell fordulni és kéznél kell tartani az adatlapot. Nem szabad megkísérelni az összeragadt bőrfelületek széthúzását. Szembe jutva Perceken keresztül alaposan ki kell öblíteni bő vízzel, azonnal orvost kell hívni és kéznél kell tartani az adatlapot. A sérülésmentes szemet óvni kell. Lenyelve Alaposan ki kell öblíteni vízzel. Tilos hánytatni, sok vizet kell itatni, orvoshoz kell fordulni. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Az adott esetben késleltetett tünetek és hatások az 11. szakaszban, ill. a 4.1 szakasz alatti expozíciós utakat. Jelentkezhet: Szemkönnyezés Dermatitis (bőrgyulladás) Allergiás reakció lehetséges. Belélegezve szenzibilizáló hatású lehet. Légszomj Köhögés Fejfájás Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a mérgezési tünetek csak hosszabb idő/több óra elteltével jelentkeznek. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Tüdőirritáció esetén kezdeti kezelés dexametazon adagolós aeroszollal. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

4 Oldal 4 / 14 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében Ezáltal érvénytelenné vált változat / Változat száma: / Oltóanyag A megfelelő oltóanyag CO2 Oltópor Vízpermet Alkoholálló hab Az alkalmatlan oltóanyag Erős vízsugár 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűz esetén keletkezhetnek: Szénoxidok Nitrogén-oxidok Hidrogén-cianid Mérgező gázok 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Az expozíciós és égési gázokat nem szabad belélegezni. A környezeti levegőtől független légzőkészülék. A tűz nagyságától függően adott esetben teljes körű védelem. A szennyezett oltóvíz ártalmatlanítását a hatósági előírások szerint kell végezni. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások A gyújtóforrásokat el kell távolítani, dohányozni tilos. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről. Szembe és bőrre ne kerüljön, valamint ne lélegezze be. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Ha nagyobb mennyiségek illannak el, meg kell fékezni a folyamatot. Ha veszély nélkül lehetséges, meg kell szüntetni a tömítetlenséget. Csatornába engedni nem szabad. Meg kell akadályozni bejutását a felszíni- és talajvízbe, valamint a talajba is. 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai Folyadékmegkötő anyaggal (pl. univerzális kötőanyag, homok, kovaföld, fűrészpor) kell felszedni és a 13. szakasznak megfelelően kell ártalmatlanítani. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Személyes védőfelszerelést lásd 8. szakaszban, az ártalmatlanításra vonatkozó utasításokat lásd a 13. szakaszban. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás Az ebben a szakaszban közölt információn túl a 8. és a 6.1 szakaszban is található vonatkozó tájékoztatás. 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Általános javaslatok Gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Kerülni kell a gőzök belélegzését. A gyújtóforrásokat távol kell tartani, dohányozni tilos. Szembe és bőrre ne kerüljön.

5 Oldal 5 / 14 A tartályt óvatosan kell felnyitni és kezelni. A munkahelyen tilos az evés, az ivás, a dohányzás és élelmiszerek tárolása. Ügyelni kell a címkén és a használati utasításban feltüntetett utasításokra. A munkafolyamatokat az üzemeltetési utasítás szerint kell végezni A munkahelyi higiéniai intézkedéseket illető megjegyzések A vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni. Szünetek előtt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az étkezőhelyekre való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruhát és védőfelszerelést. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Illetéktelenektől elzárva tartandó. A termék nem tárolandó folyosón és lépcsőházban. A termék csak az eredeti csomagolásban és zárva tárolandó. Lúgokkal együtt nem tárolandó. Savakkal együtt nem tárolandó. Oxidációs szerekkel együtt nem tárolandó. Hőhatástól és közvetlen napsugárzástól védve tartandó. Hűvös helyen tárolandó. Szárazon tartandó. 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) ragasztóanyag 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrizendő paraméterek Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki ellenőrzés Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről, mely légelszívással vagy általános szellőztetéssel történhet. Amennyiben a szellőztetés nem elegendő a koncentráció AK-, CK-, MK-, AGW-érték alatt tartásához, megfelelő légzésvédő viselése szükséges. Csak akkor érvényes, ha itt expozíciós határértékek szerepelnek Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök A vegyszerek kezelésére vonatkozó általános higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni. Szünetek előtt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Az étkezőhelyekre való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruhát és védőfelszerelést. Szem-/arcvédelem: Szorosan záró, oldalról is védő védőszemüveg (EN 166). Bőrvédelem Kézvédelem:

6 Oldal 6 / 14 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében Ezáltal érvénytelenné vált változat / Változat száma: / 0002 Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Adott esetben Butil védőkesztyű (EN 374) Nitril védőkesztyű (EN 374) Minimális rétegvastagság mm-ben: 0,4 Áthatolási idő (permeációs idő) percben: >= 480 PE bevonatú védőkesztyű (EN 374). Ajánlatos kézvédő krém használata. Nem megfelelő anyag: Pamutkesztyű PVC védőkesztyű (EN 374) Bőrvédelem Egyéb: Munkavédelmi ruha (pl. biztonsági cipő EN ISO 20345, hosszú ujjú munkaruha) Légutak védelme: Normál esetben nem szükséges. Hőveszély: Kiegészítő információk a kézvédelemhez Nem történt tesztelés. A keverékek esetén a válogatás a legjobb tudásunk és az összetevőkről való információk alapján történt. Az anyagok kiválasztása a kesztyű gyártójának adatai alapján történt. A kesztyű anyagának végleges kiválasztása a szakadási idő, az áteresztés mértéke és a degradáció figyelembevételével történjen. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként különbözik. A keverékek esetén nem határozható meg előzetesen a kesztyű anyagának az ellenálló-képessége és ezért ezt a használat előtt ellenőrizni kell. A kesztyűanyag áthatolási idejét a védőkesztyű gyártójától kell megérdeklődni, majd ezt be kell tartani Környezeti expozíció-ellenőrzések Jelenleg nem áll rendelkezésre információ. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Halmazállapot: folyékony Szín: tiszta, színtelen Szag: szúrós, jellegzetes Szag-küszöbérték: ph-érték: Olvadáspont/fagyáspont: Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: >149 C Lobbanáspont: ~87 C Párolgási sebesség: Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Alsó robbanási határ: Felső robbanási határ: Gőznyomás: <0,2 mmhg (25 C) Gőzsűrűség (levegő=1): ~3 Sűrűség: 1,05 (20 C, relatív sűrűség)

7 Oldal 7 / 14 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete értelmében Átdolgozva / Változat száma: / 0003 Ezáltal érvénytelenné vált változat / Változat száma: / 0002 Érvényesség kezdete: Halmazsűrűség: Oldékonyság (oldékonyságok): Vízben való oldhatóság: nem oldható Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): Öngyulladási hőmérséklet: Bomlási hőmérséklet: Viszkozitás: 20 mpas ( (KPV, 1/s=3000) ) Robbanásveszélyes tulajdonságok: Oxidáló tulajdonságok: 9.2 Egyéb információk Keverhetőség: Zsíroldhatóság / Oldószer: Vezetőképesség: Felületi feszültség: Oldószer tartalom: 10.1 Reakciókészség Vízzel hevesen reagál Kémiai stabilitás Szakszerű tárolás és kezelés esetén stabil A veszélyes reakciók lehetősége Polimerizáció lehetséges 10.4 Kerülendő körülmények Lásd még 7. szakasz. Felhevülés, nyílt láng, gyújtóforrások Nedvességtől óvandó Nem összeférhető anyagok Lásd még 7. szakasz. Polimerizáció lehetséges a következőkkel: Víz Bázisok Savak Oxidálószerek Aminok Alkoholok 10.6 Veszélyes bomlástermékek Lásd még 5.2. szakasz. Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok Az esetleges egészségre gyakorolt hatásokról részletesebb információkat lásd 2.1 (Osztályozás).

8 Oldal 8 / 14 Toxicitás/Hatás Vég- Érték Egység Organizmus Ellenőrző módszer Megjegyzés pont Akut toxicitás, szájon át: Akut toxicitás, bőrön keresztül: Akut toxicitás, belélegzés útján: Bőrkorrózió/bőr- irritáció: Súlyos szemkárosodás/szem- irritáció: Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Csírasejt-mutagenitás: Rákkeltő hatás: Reprodukciós toxicitás: Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT-SE): Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT-RE): Aspirációs veszély: Légzőszervi irritáció: Ismételt dózisú toxicitás: Tünetek: Egyéb toxikológiai adatok: Osztályozás a számítási eljárás alapján. Etil-2-cianoakrilát Toxicitás/Hatás Vég- Érték Egység Organizmus Ellenőrző módszer Megjegyzés pont Akut toxicitás, szájon át: LD50 >5000 mg/kg Patkány OECD 401 (Acute Oral Toxicity) Akut toxicitás, bőrön keresztül: LD50 >2000 mg/kg Házinyúl OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) Bőrkorrózió/bőr-irritáció: Skin Irrit. 2 Bőrkorrózió/bőr- Házinyúl OECD 404 (Acute Irritáló irritáció: Dermal Irritation/Corrosion) Súlyos szemkárosodás/szem- Házinyúl OECD 405 (Acute Irritáló irritáció: Eye Irritation/Corrosion) Légzőszervi irritáció: STOT SE 3

9 Oldal 9 / 14 Ezáltal érvénytelenné vált változat / Változat száma: /0002 Tünetek: Tünetek: légszomj, köhögés, nyálkahártyairritáció, szemkönnyezés légszomj, köhögés, nyálkahártyairritáció, szemkönnyezés 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Az esetleges környezetre gyakorolt hatásokról részletesebb információkat lásd 2.1 (Osztályozás). Toxicitás/Hatás Végpont Idő Érték Egység Organizmus Ellenőrző módszer Toxicitás, hal: Toxicitás, Daphnia: Toxicitás, alga: Perzisztencia és lebonthatóság: Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás: A PBT- és a vpvbértékelés eredményei: Egyéb káros hatások: Megjegyzés Etil-2-cianoakrilát Toxicitás/Hatás Végpont Idő Érték Egység Organizmus Ellenőrző Megjegyzés módszer Egyéb adatok: DOC DOC- eliminációs fokozat (szerves komplexképző) >= 80%/28d:, n.a. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Az anyagra / keverékre / maradék anyagmennyiségre EK hulladék azonosító szám: A megnevezett hulladék azonosító számok ajánlások a termék előrelátható használata esetére. A speciális használattól és a felhasználónál adott ártalmatlanítási lehetőségektől függően bizonyos körülmények között a termékhez más hulladék azonosító számok is rendelhetők. (2001/118/EK, 2001/119/EK, 2001/573/EK) szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka Közelebbről hulladékok. Ajánlás: Például alkalmas égető-berendezés. Például arra alkalmas helyen tárolandó. A szennyeződött csomagolóanyag tekintetében Vegye figyelembe a helyi hatósági előírásokat. A tartályt teljesen ki kell üríteni.

10 Oldal 10 / 14 A be nem szennyeződött csomagolások újra felhasználhatók. A nem tisztítható csomagolásokat úgy kell eltávolítani, mint az anyagot magát veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk Általános adatok UN-szám: Közúti / vasúti szállítás (GGVSEB/ADR/RID) Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Osztályozási kód: LQ (ADR 2013): LQ (ADR 2009): Környezeti veszélyek: Tunnel restriction code: Tengeri szállítás (GGVSee/IMDG Code) Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Tengeri szennyező anyag (Marine Pollutant): Környezeti veszélyek: Szállítás repülőgépen (IATA) Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Szállítási veszélyességi osztály(ok): Csomagolási csoport: Környezeti veszélyek: A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Ha nincs másként megadva, a biztonságos szállításra vonatkozó általános eljárásokat kell figyelembe venni. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás A fent hivatkozott rendelkezés alapján nem veszélyes anyag. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Osztályozás és címkézés lásd 2. szakasz. Korlátozásokat vegye figyelembe: Igen Figyelembe kell venni felelősségbiztosítási társaságra/munkaegészségügyre vonatkozó előírásokat. Figyelembe kell venni a Jugendarbeitsschutzgesetz rendelkezéseit (német előírás). Vízminőség veszélyességi osztály (Németország): 1 Önbesorolás: Ja (VwVwS) Magyar rendeletek, szabályozások: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról, 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.

11 Oldal 11 / Kémiai biztonsági értékelés A keverékek biztonságának megítélése nem tervezett. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Jelen adatok a termék kiszállítási állapotára vonatkoznak. Tárolási osztály a TRGS 510 szerint: 10 Átdolgozott szakaszok: 2, 15 Az osztályozás és a keverék osztályozásának levezetéséhez alkalmazott eljárás a 1272/2008/EK (CLP) rendelet értelmében: Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet értelmében Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Alkalmazott értékelési módszer Osztályozás a számítási eljárás szerint. Osztályozás a számítási eljárás szerint. Osztályozás a számítási eljárás szerint. A következő mondatok a kiírt R-mondatokat / H-mondatokat és a (2. és 3. szakaszban megnevezett) összetevők rövidítéseinek osztályozását (GHS/CLP) szemléltetik. 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. Eye Irrit. Szemirritáció STOT SE Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Légúti irritáció Skin Irrit. Bőrirritáció A jelen dokumentumban esetlegesen előforduló rövidítések és mozaikszavak: AC Article Categories (= Árucikk-kategória) ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) AGW, Spb.-Üf. AGW = munkahelyi határérték, Spb.-Üf. = csúcskorlátozás túllépési tényező (1 8) és kategória (I, II) rövid távú értékek számára (TRGS 900, Deutschland). alkoholáll. alkoholálló ált. általános megj. megjegyzés AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX adszorbeálható szerves halogénezett vegyületek cikk., cikksz. cikkszám ATE Acute Toxicity Estimate (= becsült akut toxicitási érték) az 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAT Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte (Svájc) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrációs tényező) megj. megjegyzés

12 Oldal 12 / 14 BG Berufsgenossenschaft BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGW biológiai határérték (TRGS 903, Németország) BGW / VLB BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique (Belgium) BGW, VGÜ BGW = biológiai határérték. VGÜ = Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz (Ausztria) BHT butil-hidroxi-toluol (2,6-di-tert-butil-4-metilfenol) BOD Biochemical oxygen demand (= biokémiai oxigénigény BSB) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight (= testtömeg) ill. illetve kb. körülbelül CAS Chemical Abstracts Service CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques (= felületaktív anyagok európai ipari szövetsége) ChemRRV Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (Svájc) CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról) CMR carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch (rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító) COD Chemical oxygen demand (= kémiai oxigénigény CSB) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DIN Deutsches Institut für Normung DMEL Derived Minimum Effect Level (= származtatott minimális hatást okozó szint) DNEL Derived No Effect Level (= származtatott hatásmentes szint) DOC Dissolved organic carbon (= oldott szerves szén) DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.v. dw dry weight (= száraz tömeg) EAK Europäischer Abfallkatalog ECHA European Chemicals Agency (= Európai Vegyianyag-ügynökség) EK Európai Közösség EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EN Europäischen Normen EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories (= környezeti kibocsátási kategória) stb. és a többi, és így tovább EU Európai Unió EGK Európai Gazdasági Közösség EGT Európai Gazdasági Tér(ség) Fax. Faxszám GGVSE Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (Németország) Ezt a rendeletet felváltotta a GGVSEB, ill. a rendelet beleolvadt abba. GGVSEB Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (Németország) GGVSee Gefahrgutverordnung See (Németország) Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= vegyi anyagok osztályozásának és GHS címkézésének globálisan harmonizált rendszere) GTN glicerin-trinitrát GW / VL GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle (Belgium)

13 Oldal 13 / 14 GW-kw / VL-cd GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijdswaarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée (Belgium) GW-M / VL-M GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - "Ceiling" / Valeur limite d'exposition professionnelle - "Ceiling" (Belgium) GWP Global warming potential (= üvegház potenciál) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWPHalocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer (= Nemzetközi Rákkutató Ügynökség) IATA International Air Transport Association (= Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IC Gátló koncentráció IMDG-Code International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database konc. koncentráció LC halálos koncentráció LD halálos vegyszerdózis LD50 Lethal Dose, 50% (= közepes halálos dózis) LFBG Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Németország). LOEC Lowest Observed Effect Concentration (= az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető) LOEL Lowest Observed Effect Level (= az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető) LQ Limited Quantities (= korlátozott mennyiségek) LRV Luftreinhalte-Verordnung (Svájc) MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender Stoffe (MAK-Werte) (Svájc) MAK-Kzw, TRK-Kzw MAK-Kzw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Kurzzeitwert / TRK-Kzw = Technische Richtkonzentration - Kurzzeitwert (Ausztria) MAK-Mow MAK-Mow = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Momentanwert (Ausztria) MAK-Tmw, TRK-Tmw MAK-Tmw = Maximale Arbeitsplatzkonzentration - Tagesmittelwert / TRK-Tmw = Technische Richtkonzentration - Tagesmittelwert (Ausztria) MARPOL a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény min. perc vagy legalább vagy minimum NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) NOAEL No Observed Adverse Effect Level (= legnagyobb, káros hatással még nem rendelkező dózis) NOEC No Observed Effect Concentration (= az a legnagyobb vegyi anyag koncentráció, amelynek még nincs megfigyelhető hatása egy élőlény (tesztorganizmus) hosszú távú kitettsége esetén) NOEL No Observed Effect Level (= az a legnagyobb dózis, amelynek még nincs megfigyelhető hatása) ODP Ozone Depletion Potential (= ózonlebontó potenciál) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) PAK policiklusos aromás szénhidrogén PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= = perzisztens, bioakkumulatív, toxikus) PC Chemical product category (= termékkategória) PE polietilén PNEC Predicted No Effect Concentration (= előrejelzés szerint az ökoszisztéma egészére károsan nem ható legnagyobb szennyezőanyag-koncentráció) POCP Photochemical ozone creation potential (= fotokémiai ózonképző potenciál) PP polipropilén PROC Process category (= eljárás-kategória)

14 Oldal 14 / 14 PTFE politetrafluoretilén PUR poliuretán PVC polivinilklorid REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= öngyorsuló bomlási hőmérséklet) SU Sector of use (= felhasználási ágazat) SVHC Substances of Very High Concern (= különösen veszélyes anyag) Tel. Telefon ThOD Theoretical oxygen demand (= elméleti oxigénigény ThSB) TOC Total organic carbon (= összes szerves szén) TRG Technische Regeln Druckgase TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods UV ultribolya VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Ausztria) VCI Verband der Chemischen Industrie e.v. VOC Volatile organic compounds (= illékony szerves vegyületek) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= erősen perzisztens, erősen bioakkumulatív) VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe WGK Wassergefährdungsklasse gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe - VwVwS (Németország) WGK1 gyengén vízveszélyeztető WGK2 vízveszélyeztető WGK3 erősen vízveszélyeztető WHO World Health Organization (= Egészségügyi Világszervezet) wwt wet weight (= nedves tömeg) pl. például A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásainak megfelelő leírására szolgálnak, jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonságok garantálása. Felelősség kizárt. Kiadta: Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D Steinheim, Tel.: , Fax: by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Jelen dokumentum módosítása vagy sokszorosítása a Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung kizárólagos hozzájárulása nélkül tilos.

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 9 oldal 1.1 Termékazonosító PAG olaj - adagoló 8887200010 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 8 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PAOIL68 PLUS UV (PL68) 500 ml Art.

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738

Cikkszám 30 91 4738, 30 92 9738 Nyomtatás dátuma 10.07.2014, Felülvizsgálva 13.02.2014 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem tanácsolt

Részletesebben

Kunststoffpflegetücher

Kunststoffpflegetücher Készült: 24.01.2013, Felülvizsgálva 24.01.2013 Version 01 Oldal 1 / 8 1 SZAKASZ: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 1.2.1 Releváns felhasználások 1.2.2 Nem

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 12 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint oldal 1 / 7 BA száma : 76872 Felülvizsgálat ideje: 18.06.2015 Nyomtatás ideje: 23.06.2015 Előző verzió kiadása: 29.09.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 11 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75612 Felülvizsgálat ideje: 09.09.2010 Nyomtatás ideje: 18.01.2011 Termékazonosító: VALVE GRINDING

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK szerint HU 1/9 Nyomtatás dátuma: 2014.02.12. kiadás dátuma: 2014.02.12. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1 Termékazonosító Kémiai termék típusa: Készítmény Hőjelző kréta Cikkszám:

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSTAT VII 8 MM oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: 75655 Felülvizsgálat ideje: 10.01.2011 Nyomtatás ideje: 11.01.2011 Termékazonosító: TEROSTAT VII

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint VALVE GRINDING COMPOUND oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : SET00023012N Felülvizsgálat ideje: 14.11.2012 Nyomtatás ideje: 05.02.2013 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes keverékhez a 453/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Biztosítsunk megfelelő szellőztetést/elszívást. Személyi védőfelszerelés Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és testvédelem: Légzésvédelem (CE/OMMF): Védőkesztyű. Védőszemüveg

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 6300 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. oldalszám: 1/5 A nyomtatás kelte 17.12.2015 Felülvizsgálat 14.06.2010. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. GHS08 egészségi veszély

Biztonsági adatlap. oldalszám: 1/5 A nyomtatás kelte 17.12.2015 Felülvizsgálat 14.06.2010. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. GHS08 egészségi veszély 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L12745 CAS-szám: 91-08-7 EK-szám: 202-039-0 Indexszám: 615-006-00-4 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő

MESTER Gyorskötő Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 26.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Etídium-bromid Cikk szám 7870 Regisztációs

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 04.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 4439 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap. 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása További

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 13 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 5509259 Express Mini 75ml 5509263

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON SE TAPE 10MMX16M known as TEROTAPE 10MMX16M oldal 1 / 7 BA száma : 136534 Felülvizsgálat ideje: 21.10.2014 Nyomtatás ideje: 28.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 8 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PAO-Oil 68 Clearversion 5.000 ml Art.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 10.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A biztonsági

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/10 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

MESTER Semleges Szilikon Tömítő

MESTER Semleges Szilikon Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 PRF Booster 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 6 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.1.2 Termék kódja Tisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 09.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám 0165 Regisztációs szám (REACH) 1.3

Részletesebben

Kit Components. Anti-Foam Reagent, 300ul

Kit Components. Anti-Foam Reagent, 300ul 01/22/2016 Kit Components Product code MD1431 Components: MD143 Description Anti-Foam Reagent, 300ul Anti-Foam Reagent oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Kit Components. BCA protein assay kit. BCA protein assay kit - Solution B

Kit Components. BCA protein assay kit. BCA protein assay kit - Solution B 12/19/2015 Kit Components Product code J63283 Components: J63283a J63283b Description BCA protein assay kit BCA protein assay kit - Solution A BCA protein assay kit - Solution B 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 05.03.2015 Felülvizsgálat 19.12.2014

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 05.03.2015 Felülvizsgálat 19.12.2014 oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components:

10/22/2015. Kit Components. Tris Base, 500g. Components: 10/22/2015 Kit Components Product code H5131 Components: H513 Description Tris Base, 500g Tris Base oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Bros hangyairtó csalétek

Bros hangyairtó csalétek : A BIZTONSÁGI ADATLAP Dátum: 15.12.2010 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi megnevezés: Bros hangyairtó csalétek Termék megnevezése: Bros hangyairtó

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 12 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 5506505 Waxremover HC3 500ml 5506506

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 13.01.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Izooktán Cikk szám 6889 Regisztációs szám (REACH)

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 0786 110 1110 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info

Domstraße. 20, D-50668 Köln Tel.: 0180-5221246 (14 Cent/Min.FN) www.rewe-group.com/info PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1/5 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 1.1.Termékazonosító: PENNY Fürdőszoba tisztító spray 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 40144 CAS-szám: 1401-55-4 EK-szám: 215-753-2 Regisztrációs szám - 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 12.05.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) Carl Roth

Részletesebben

oldalszám: 1/6 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

oldalszám: 1/6 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/6 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 160 647 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Soap. Létrehozás dátuma: 2003.11.08. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. Verziószám: 8.

Biztonsági adatlap. Penta Soap. Létrehozás dátuma: 2003.11.08. Felülvizsgálat dátuma: 2015.06.01. Verziószám: 8. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

DIEGO Kft. H-2372 Dabas, Beton út 26. HUNGARY Tel.:+36 29/ Fax: / web:

DIEGO Kft. H-2372 Dabas, Beton út 26. HUNGARY Tel.:+36 29/ Fax: / web: 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag, vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az anyag, vagy

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SANIT WC-Reiniger flüssig Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sika Level-01 Primer

: Sika Level-01 Primer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint Thermal Conductive Insulators (Ti9) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve Thermal Conductive

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : 950043;950044; 950097; 950152; 1005076; 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Bromide-bromate 0,05 mol/l Br₂/l - 0,1 N volumetric standard Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 24.09.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 9 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 2

BIZTONSÁGI ADATLAP. Elkészítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Kiszerelési egység: 1 l, 1,5 l, 2 l, 5 l, 10 l, 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 19240 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Karosszéria Akril Tömítő

MESTER Karosszéria Akril Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

MESTER Fix Építési Ragasztó

MESTER Fix Építési Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 6 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 03.12.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Trifenilfoszfin Cikk szám 4110 Regisztációs

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 13.11.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Cikk szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A biztonsági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 17.03.2016 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Az anyag azonosítása Termék szám Regisztációs szám (REACH) 1.3 A

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Diclean F-711

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Diclean F-711 Oldal 1 -tól/-től 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 200 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 14 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 5506504 Waxremover HC3 250ml 1.2 Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 40123 CAS-szám: 5970-45-6 EK-szám: 209-170-2 Regisztrációs szám - 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Sikagard -552 W Aquaprimer

: Sikagard -552 W Aquaprimer 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 1.3

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 15 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. SWISSVAX Wheel Spray forte Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2013.02.13. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Trinátrium-foszfát 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása Hydrochloric acid 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric standard solution, Reag. Változat: 1.0 hu az elkészítés dátuma: 17.06.2015 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 13 oldal 1.1 Termékazonosító Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása ANCORANTE CHIMICO "PROFIX EVO" (A)

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító fox ANTIBAC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1 / 14 oldal Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Szervízspray PTFE 400 ml Art.: 14780

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml oldal 1 / 6 BA száma : 76984 Felülvizsgálat ideje: 19.06.2015 Nyomtatás ideje: 22.06.2015 Előző verzió kiadása: 22.08.2013

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint

oldalszám: 1/7 Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk és 453/2010/EU rendelet I-es melléklete szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 000740 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 30097 CAS-szám: 10035-04-8 EK-szám: 233-140-8 Indexszám: 017-013-00-2 Regisztrációs szám -

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. DPD 3 Pill_501321 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1 / 7 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag/készítmény felhasználása

Részletesebben

Kit Components. 250mg. Components: CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder

Kit Components. 250mg. Components: CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder 01/22/2016 Kit Components Product code G1112 Components: G111 Description CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder 250mg CellTiter 96 AQueous MTS Reagent Powder oldalszám: 1/7 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK, 31. cikk szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 197/26/EK, 31. cikk szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján)

BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010 EU rendelet II. melléklete alapján) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: CHEMITÄT VÍZKŐOLDÓ Egyéb azonosító kód: 5997473342728

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 9701068, 10040561 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó

MESTER Sokoldalú Átlátszó Ragasztó (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 7 Verziószám: 2015/02 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben