Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból"

Átírás

1 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból 1 Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése 1.1 Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék fontos, azonosított felhasználásai és nem javasolt felhasználások További fontos információ nem áll rendelkezésre. Az anyag / a keverék felhasználása Poliuretán ragasztóhab szigetelőlapokhoz a szigetelőanyagok rögzítésére egy szerelőpisztoly segítségével. 1.3 Részletek a biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóról Gyártó/szállító: BAHAG AG Postfach D Mannheim NÉMETORSZÁG Tájékoztatást adó terület: Szerviztelefon: 0049 (0)800/ Segélyhívószám: mérgezési segélyhívószám: 030/ Lehetséges veszélyek 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint Flam. Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Resp. Sens. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz. STOT RE 2 H373 Károsíthatja a szerveket ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén. Acute Tox. 4 H332 Belélegezve ártalmas. Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 2.2 Jelölési elemek Jelölés az 1272/2008/EK rendelet szerint A termék besorolása és jelölése a CLP-rendelet szerint történt. Veszélyt jelző piktogramok GHS02 GHS07 GHS08 Jelzőszó Veszély Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok. Veszélyre figyelmeztető mondatok H222-H229 H332 H315 H319 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Belélegezve ártalmas. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.

2 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból H334 H317 H351 H335 H373 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Feltehetően rákot okoz. Légúti irritációt okozhat. Károsíthatja a szerveket ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén. Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a csomagolás, vagy a jelölő címke. P102 Gyermekek kezébe nem kerülhet. P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha használata kötelező. P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 C hőmérsékletet meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi előírások szerint. További információk: Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2.3 Egyéb veszélyek A PBT- és vpvb-értékelés eredménye PBT: Nem alkalmazható. vpvb: Nem alkalmazható. 3 Összetétel/összetevőkre vonatkozó információ 3.2 Kémiai jellemzés: keverékek Leírás: Az alább felsorolt anyagok keveréke, veszélytelen adalékanyagokkal. Veszélyes összetevők: CAS: Difenil-metán-diizocianát, izomerek és homológok Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 CAS: trisz(2-klór-izopropil)-foszfát Aquatic Chronic 3, H412 CAS: EINECS: CAS: EINECS: dimetil-éter Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280 izobután Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H % 1-10 % 1-10 % 1-5 % 4 Elsősegélynyújtás 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása Általános tudnivalók: Mérgezési tünetek órákkal később jelentkezhetnek, ezért a baleset után legalább 48 órás orvosi felügyelet szükséges. Belélegzés után:

3 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból Bőségesen friss levegőhöz juttatni és a biztonság kedvéért orvoshoz vinni. Eszméletvesztés esetén megőrzés és szállítás stabil oldalfekvésben. Bőrre kerülés után: Nem szűnő bőrirritáció esetén orvoshoz kell menni. Azonnal le kell mosni szappannal és vízzel, és jól le kell öblíteni. Szembe kerülés után: Szemet nyitott szemhéjjal perceken keresztül folyó víz alatt kell öblíteni. Nem szűnő panaszokkal orvoshoz kell fordulni. Lenyelés után: Nem szűnő panaszokkal orvoshoz kell fordulni. 4.2 A legfontosabb akut és késve jelentkező tünetek és hatások További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 5 Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag Megfelelő oltóanyagok: hab, CO2, homok, oltópor. Ne használjon vizet. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: víz 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó, különleges veszélyek Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel: nitrogén-oxidok (NOx) szén-monoxid (CO) cián-hidrogén (HCN) 5.3 Tudnivalók a tűzoltáshoz Különleges védőfelszerelés: légzésvédő eszközt kell feltenni. További információk A veszélyeztetett tartályokat permetező vízsugárral kell hűteni. A tűz maradékát és a szennyezett oltóvizet a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell elhelyezni. 6 Intézkedések nem szándékos kibocsátás esetén 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és Vészhelyzeti eljárások Gyújtóforrásokat távol kell tartani. Gondoskodni kell kielégítő szellőzésről. Védőfelszerelést kell viselni. Védetlen személyeket távol kell tartani. 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: Nem szabad csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni. Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe kerülés esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Nem szabad csatornahálózatba/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni. 6.3 Módszerek és anyagok visszatartáshoz és tisztításhoz: Szennyezett anyagot hulladékként kell ártalmatlanítani a 13. szakasz szerint. Gondoskodni kell kielégítő szellőzésről. Nem szabad vízzel vagy vizes tisztítószerekkel leöblíteni. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra Információk a biztonságos kezelésről a 7. szakaszban találhatók. Információk a személyi védőfelszerelésről a 8. szakaszban találhatók. Információk az ártalmatlanításról a 13. szakaszban találhatók. 7 Kezelés és tárolás 7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez Gondoskodni kell megfelelő elszívásról a feldolgozógépeknél. Gondoskodni kell jó szellőzésről/elszívásról a munkahelyen.

4 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból Tűz- és robbanásvédelmi tudnivalók: Gyújtóforrásokat távol kell tartani - dohányozni nem szabad. Intézkedni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenségek figyelembe vételével Tárolás: Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Csak eredeti göngyölegben szabad tárolni. Be kell tartani az aeroszol- csomagolásokra vonatkozó hatósági előírásokat. Együtt-tárolásra vonatkozó utasítások: Oxidálószerektől elkülönítve kell tárolni. Tárolási feltételekre vonatkozó további információk: Hűvös helyen kell tárolni, a felmelegedés a nyomás növekedését és a megrepedés veszélyét idézi elő. Víztől és a levegő nedvességétől védeni kell. A tartályt tömören zárva kell tartani. Jól zárt göngyölegben, hűvös és száraz helyen kell tárolni. Raktározási osztály: Osztályba sorolás az üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): Sajátos végfelhasználások További fontos információ nem áll rendelkezésre. 8 Az expozíció ellenőrzése és korlátozása/személyi védőfelszerelés Kiegészítő információk műszaki berendezések kialakításához: Nincs további információ, lásd a 7. szakaszt. 8.1 Ellenőrizendő paraméterek Munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők: dimetil-éter Maximális munkahelyi koncentráció (MMK) 1900 mg/m 3, 1000 ml/m mg/m 3, 1000 ml/m 3 DFG (Német Kutatási Munkaközösség) Kiegészítő információk: A készítéskor érvényes jegyzékek szolgáltak alapul. 8.2 Az expozíció ellenőrzése és korlátozása Személyi védőfelszerelés: Általános védő- és higiéniai intézkedések: Távol kell tartani élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. Beszennyezett és átitatott ruházatot azonnal le kell vetni. Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. Gázokat/gőzöket/aeroszolokat belélegezni nem szabad. Kerülni kell a szembe és a bőrre kerülést. Légzésvédelem: Rövid idejű vagy csekély terhelésnél légzésszűrő készüléket; intenzív, ill. hosszabb expozíció esetén a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. védőkesztyű Kézvédelem: A védőkesztyű anyaga legyen áthatolhatatlan és ellenálló a termékkel / az anyaggal / a készítménnyel szemben. Tesztek hiányában nem adható ajánlás a kesztyű anyagára a termékhez / a készítményhez / a vegyszerkeverékhez. A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idők, az áthatolási (permeációs) sebességek és a lebomlás figyelembe vételével történjen.

5 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból Kesztyűanyag Az alkalmas kesztyű kiválasztása nem csak annak anyagától, hanem további minőségi jellemzőktől is függ, és gyártóról gyártóra különbözik. Mivel a termék több anyagból készülő gyártmány, a kesztyű anyagainak ellenállósága nem számítható ki előre és ezért felhasználás előtt meg kell vizsgálni. Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos áttörési időt a védőkesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be kell tartani. Szemvédelem: Tömören záró védőszemüveg. 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok ismertetése Általános ismertetés Kinézet: Forma: aeroszol Szín: termékelnevezés szerint Szag: jellegzetes Állapotváltozás Olvadáspont/olvadási tartomány: Nincs meghatározva. Forráspont/forrástartomány: Nem alkalmazható, mert aeroszol. Lobbanáspont: -21 C Gyúlékonyság (szilárd, gáz alakú): Nem alkalmazható. Gyulladási hőmérséklet: 199 C Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. Öngyulladási hajlam: A termék nem öngyulladó. Robbanásveszély: Felmelegítéskor robbanóképes. Robbanási határok: Alsó: 3,0 térf.-% Felső: 18,6 térf.-% Gőznyomás: Nincs meghatározva. Sűrűség: Nincs meghatározva. Oldhatóság vízben / keverhetőség vízzel: Oldhatatlan. Viszkozitás: Dinamikus: Kinematikus: Oldószertartalom: VOC (EU) 9.2 Egyéb információk Nincs meghatározva. Nincs meghatározva. 13,3 % További fontos információ nem áll rendelkezésre.

6 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból 10 Stabilitás és reakcióképesség 10.1 Reakcióképesség 10.2 Kémiai stabilitás Termikus bomlás / kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik Veszélyes reakciók lehetősége Érintkezés vízzel éghető gázokat szabadít fel Kerülendő körülmények További fontos információ nem áll rendelkezésre Kerülendő anyagok: További fontos információ nem áll rendelkezésre Veszélyes bomlástermékek: cián-hidrogén (kéksav) szén-monoxid nitrogén-oxidok (NOx) 11 Toxikológiai információk 11.1 Toxikológiai hatások ismertetése Akut toxicitás: Primer ingerhatás: bőrön: A bőrt és a nyálkahártyákat irritálja. szemben: Irritáló hatás. Szenzibilizáció: Belélegezve szenzibilizáló hatású lehet. Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet. További toxikológiai információk: A termék az EK készítményekre vonatkozó, általános besorolási irányelvének utolsó, érvényes megfogalmazása szerinti számítási módszere alapján a következő veszélyeket jelenti: ártalmas irritáló C MR- hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító hatás) Carc Ökológiai információk 12.1 Ökotoxicitás Vízi toxicitás: További fontos információ nem áll rendelkezésre Perzisztencia és lebonthatóság További fontos információ nem áll rendelkezésre Bioakkumulációs képesség További fontos információ nem áll rendelkezésre Mobilitás a talajban További fontos információ nem áll rendelkezésre. További ökológiai információk: Általános tudnivalók: Vízveszélyességi osztály 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes. Nem szabad hígítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben a talajvízbe, természetes vizekbe vagy a csatornahálózatba engedni A PBT- és vpvb-értékelés eredménye PBT: Nem alkalmazható. vpvb: Nem alkalmazható Más károsító hatások További fontos információ nem áll rendelkezésre. 13 Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Ajánlás: Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Nem szabad a csatornahálózatba juttatni.

7 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból Tisztítatlan csomagolások: Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. 14 Szállítási információk 14.1 UN-szám ADR, IMDG, IATA UN Helyes szállítási megnevezése (UN) ADR 1950 AEROSZOL CSOMAGOLÁS IMDG AEROSOLS IATA AEROSOLS, flammable 14.3 Szállítási veszélyességi osztályok ADR Osztály IMDG, IATA Class Label 2 5F Gázok Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA kiesik 14.5 Környezeti veszélyek: Marine pollutant: Nem Különleges óvintézkedések a felhasználó számára EMS-szám: 14.7 Ömlesztett anyag szállítása a 73/78 MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC-kód szerint Figyelem: gázok. F-D,S-U Nem alkalmazható. Szállítás/további információk: ADR Korlátozott mennyiség (LQ) 1l UN "Model Regulation": UN1950, AEROSZOL CSOMAGOLÁS, Szabályozási információk 15.1 Biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírások/az anyagra vagy a keverékre vonatkozó jogszabályok Nemzeti előírások: Osztályba sorolás az üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): - Technische Anleitung Luft (Műszaki útmutató a levegő tisztántartásához): Osztály részarány % b I 50,0 NK 5,0 Vízveszélyességi osztály: WGK 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes.

8 Átdolgozás kelte: Nyomtatás kelte: oldal a 8-ból 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 16 Egyéb információk Az információk ismereteink mai szintjén alapulnak, nem jelentik azonban a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. Fontos mondatok H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 Légúti irritációt okozhat. H351 Feltehetően rákot okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13252/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01466/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre.

Bevonóanyag. Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra. Az információ nem áll rendelkezésre. Ref. 130000001471/ Rev. sz. 1.0 Az átdolgozás dátuma Nyomtatási dátum 22.06.2015 22.06.2015 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01199/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint LEMON DUFT-NEUTRALREINIGER Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: EMULPLAST INNENMATT KA 3500 Emulplast E.L.F. Belső fal és Cikkszám: 51500/3 1.2 Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

BIZTONSÁGI ADATLAP. OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Adatlap száma: OPTIMA - 01 Oldalszám: 1 / 8 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MESTER Pillanatragasztó 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01.

FAG Arcanol TEMP200. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. A magyar változat kiállításának dátuma: 2014.04.30. Verzió-szám: 01. 1/7 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): FAG Arcanol TEMP200 1.2. A

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: L-104IE 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.10.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben