2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak)"

Átírás

1 A TIR egyezmény végrehajtása Magyarországon 1. A TIR Egyezménnyel kapcsolatos hatályos jogi szabályozások évi 16. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Egyezmény), módosította a évi VII. törvény (MK 2001/32., III.20.), - 19/2001. (V. 25.) KÖVIM-PM együttes rendelet (MK 2001/59., V.25.), - 16/1999. (VI. 03.) KHVM rendelet, módosította 31/1999. (X. 08.) KHVM és 24/2001.(VII. 20.) KöVIM rendelet. 2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak) - "TIR-eljárás" kifejezés áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig, a jelen Egyezmény által létrehozott "TIR-művelet"-nek nevezett eljárás szerinti fuvarozását jelenti. - "Behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek" kifejezés jelenti az áruk importálásakor vagy exportálásakor, illetve ahhoz kapcsolódóan szedett vámokat és egyéb illetékeket, adókat és díjakat, azon díjak kivételével, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások közelítő költségét nem haladja meg. - "közúti jármű" kifejezés nem csupán a motorral ellátott közúti gépjárművet jelöli, hanem minden ahhoz való kapcsolódás céljára készült pótkocsit vagy félpótkocsit is. - "járműszerelvény"-en olyan összekapcsolt járművek értendők, amelyek a közúti forgalomban egyetlen egységként vesznek részt. - "indulási vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatal, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása megkezdődik. - "rendeltetési vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatala, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása befejeződik. 3. Alapelvek A TIR eljárás szerint fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól. A TIR-eljárás szerint, zárral ellátott közúti járművekben, járműszerelvényekben vagy szállítótartályokban fuvarozott árukat, általános szabályként az átmenő vámhivatalok nem vonják vámvizsgálat alá. Mindazonáltal, a visszaélések megelőzése céljából, a vámhatóságok kivételesen és különösen szabálytalanság gyanúja esetén, az árukat ezeknél a vámhivataloknál megvizsgálhatják. 4. Természetes és jogi személyek felhatalmazása a TIR-igazolványok használatára A TIReljárást igénybe venni kívánó személyeknek a következő minimális feltételeket és követelményeket kell teljesíteniük: 1. bizonyított tapasztalat vagy legalábbis képesség a rendszeres nemzetközi fuvarozásban (nemzetközi fuvarozási engedély tulajdonosa stb.), 2. pénzügyi megbízhatóság, 3. a TIR Egyezmény alkalmazásának igazolt ismerete, 4. vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya, 5. írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal az egyesülettel (Magyarországon a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, MKFE) szemben, hogy a személy: - eleget tesz az Egyezmény által előírt minden vámformalitásnak az indulási, az átmenő és rendeltetési vámhivataloknál, - ha ezt az illetékes hatóságok az Egyezmény 8. Cikk 7. bekezdésének megfelelően követelik tőle, megfizeti az Egyezmény 8. Cikk 1. és 2. bekezdésében említett esedékes összegeket, - amennyire ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, engedélyezi az egyesületeknek a fenti minimális feltételekről és követelményekről szóló információk ellenőrzését. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet szerint: - A TIR igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez (MKFE) kell benyújtani. TIR igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú melléklet II. részében felsorolt valamennyi feltételnek (ezen feltételek az előző pontban kerültek felsorolásra). A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

2 - Az Egyezmény 9. Melléklet II. részében megfogalmazott feltételeket és kritériumokat az alábbiak szerint kell igazolni: - A fenti 1.,3., pontban foglaltakat a nemzetközi közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni. - A 2. pontban foglaltak alatt az IRU által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és a Magyar Köztársaságban a vámszervezet központi szerve által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni. - A 4. pontban meghatározottakat erkölcsi bizonyítvány benyújtásával kell igazolni. A kérelmezőnek a vámhatóság és az adóhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi tartozás-mentességi igazolást kell benyújtani és írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Az Egyezmény 38. cikke értelmében a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) az Egyezmény 9. Melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is - ideiglenesen vagy véglegesen - kizárhatja a TIR eljárásban való részvételből azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó törvényeket vagy vámjogszabályokat súlyosan megszegte. A VPOP a kizárásról határozattal dönt, amely ellen fellebbezésnek van helye. A TIR eljárásban való részvételre vonatkozó felhatalmazás önmagában nem alapozza meg azt a jogot, hogy az egyesületektől TIR-igazolványt kapjanak. 5. A TIR igazolvány kitöltésére és kezelésére vonatkozó szabályok Magyarország területére az a TIR-igazolvány érvényes, amelyet a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió (IRU) tagállamaiban székhellyel bíró, és az IRU által erre feljogosított tagszervezet adott ki. Magyarországon az MKFE (Budapest, 1149, Egressy út 77. Tel.: ) jogosult a TIR-igazolvány kibocsátására. A TIR-igazolványt abban az országban kell kiállítani, ahonnan az áruszállítás megkezdődött, vagy ahol az igazolvány birtokosának telephelye, állandó székhelye van. Minden közúti járműhöz vagy szállítótartályhoz külön TIR-igazolványt kell kiállítani. Egy TIR-igazolvány állítható ki egy járműszerelvényre, illetve egy közúti járművön vagy járműszerelvényen elhelyezett több szállítótartályra. Ez utóbbi esetben a TIR-igazolvány árunyilatkozatán (a betétlapok sz. rovatai) külön fel kell tüntetni a járműszerelvényt alkotó egyes járművek, illetve az egyes szállítótartályok tartalmát. Súlyos vagy terjedelmes áru olyan járművön is szállítható a TIR-igazolvány fedezete mellett, amelynek nincs alkalmassági bizonyítványa. Ebben az esetben a TIR-igazolvány borítólapján nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a következő záradékot: "Heavy or bulky goods" ("Súlyos vagy terjedelmes áruk"). A záradék francia nyelven is elfogadható. Élő állatok szállítása esetén az Egyezmény 29. Cikkében említett súlyos vagy terjedelmes árukra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni mind a szállított árut, mind pedig a közúti járművet és szállítótartályt illetően. A TIR-igazolvány érvényessége a TIR-igazolvány borítólapjának 1. rovatában kerül feltüntetésre (garanciavállaló által), és a fuvarozást ezen időn belül meg kell kezdeni. Ha a fuvarozást az érvényességi időn belül megkezdték és a határidő a fuvarozás időtartama alatt lejár, az igazolványt a fuvarozás befejezéséig érvényesnek kell tekinteni. Az Egyezmény 4. cikkében rögzítetteknek megfelelően a TIR-igazolvány kizárólag a szállított vámárura szóba jöhető vám és vámmal együtt fizetendő adó, kamat, vámkezelési díj, valamint illetékek és az esetleges pénzbírságok szavatosságára vonatkozik, nem terjed ki a szavatosság a gépjárműadóra, az esetleges túlsúlydíjakra és felelősségbiztosítási díjra. Ezeket az általános szabályok szerint kell megfizetni. További iránymutatást az Egyezmény 8. Cikke és az ahhoz tartozó Értelmező rendelkezés ad. A TIR-igazolvány borítólapokból, betétlapokból és legalább egy Ténymegállapító jegyzőkönyvből áll. A betétlapok két részből állnak: leválasztható szelvényből és ellenőrző szelvényből. Az ellenőrző szelvény minden esetben a TIR-igazolványban marad. A betétlapok különböző (fehér és zöld) színűek és minden TIR-igazolványnak tartalmaznia kell egy sárga színű betétlapot, amely a TIR-igazolványban marad. A Ténymegállapító jegyzőkönyv színe sárga. A fehér színű betétlapok leválasztható szelvényeinek rovatszáma 1-23-ig, a zöld színű betétlapok leválasztható szelvényeinek rovatszáma 1-28-ig, az ellenőrző szelvények rovatainak számozása pedig 1-6-ig terjed.

3 A Ténymegállapító jegyzőkönyv rovatai rovatig terjednek. A borítólap 1-5. rovatait a kibocsátó szervezet, rovatait az igazolvány tulajdonosa vagy képviselője (pl. gépjármű vezetője) állítja ki. Ez utóbbi rovatokat a fuvarozás megkezdése előtt kell kitölteni. A TIR-igazolvány francia nyelven készül, de mellette a kibocsátó ország nyelvén is feltüntethetők a rovatok elnevezései. A sárga színű betétlap általában a kibocsátó ország nyelvén készül. A TIR-igazolvány sorozatszáma a borítólapon középen, a leválasztható és ellenőrző szelvényeken a jobb felső sarokban található. Az új formátumú TIR-igazolványok sorozatszáma 2 betűből és 8 számjegyből áll. Ezáltal az igazolványok száma 10 karakteres, ahol a szám től kezdődően folyamatosan növekvő (ez azt jelenti, hogy az új formátumú 10 karakteres TIR-igazolványszámnak vagy e feletti számnak kell lennie pl. JX ). A TIR-igazolvány borítólapjának jobb felső sarkában kék színű körben egy teherautó embléma, alatta középen az igazolvány száma látható. Minden egyes betétlap 1. sz. rovatában található a tíz karakterű sorozatszám, mely - a sárga színű betétlap kivételével - a betétlap bal oldalán függőleges elhelyezésben is szerepel, és amelyet fölötte vonalkód egészít ki. Közvetlenül a vonalkód és a TIR-igazolvány sorozatszáma alatt szerepel a TIR-igazolvány aktuális oldalának száma. Például: Carnet TIR (fekete betűkkel) PAGE 1 (piros színnel) A zöld színű betétlap leválasztható szelvényének bal oldalán ( rovatok) ismételten szerepel függőlegesen a vonalkód és a sorozatszám, a jobb oldalán - szintén függőleges elhelyezéssel - az oldalszámra utalás: Carnet TIR (fekete betűkkel) PAGE 2 (piros színnel). A páratlan oldalszámok mindig a fehér szelvényre, míg a páros oldalszámok mindig a zöld szelvényre utalnak. Minden egyes ellenőrző szelvényen a sorozatszám középen található. A TIR-igazolvány egy útra érvényes. 6. Az alkalmassági, jóváhagyási bizonyítvány kiadásának szabályai Az Egyezmény keretében szállításra csak olyan járművet lehet használni, amelynek vámbiztosító berendezése megfelel az Egyezmény 2. számú vagy 7. számú Mellékletekben szereplő technikai előírásoknak. Az alkalmassági vizsgálatot a 3. számú Melléklet rendelkezései szerint kell elvégezni és alkalmasság esetén a 4. számú Mellékletben szereplő okmányt kell kiadni. Fontos, hogy az alkalmassági bizonyítvány megléte csak a TIR Egyezmény szerinti árutovábbítások során kötelező. Más árutovábbítási eljárásokban a szállítóeszköz vámzár-biztossága igazolásaként az alkalmassági bizonyítvány elfogadható, azonban nem követelhető meg. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 4. -a értelmében a közúti járművek és szállítótartályok alkalmassági, illetőleg jóváhagyási bizonyítványait a kérelmező székhelye szerinti megyeszékhelyen működő vámhivatalok, Budapesten az 1. számú Vámhivatal, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal adja ki. A 45/1996. (III. 25.) Kormány rendelet ának (2) bekezdése alapján, a közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként Ft költségtérítést kell a vámhivatalnál fizetni. Az Egyezmény alapján fuvarozó közúti járművek alkalmassági vizsgálata A közúti járművek alkalmassá nyilvánítása két módszer szerint történhet: - egyedileg vagy - gyártmánytípusok szerint. Közúti járművek egyedi alkalmassá nyilvánítási eljárásának rendje Általános rendelkezések Egyedi alkalmassá nyilvánítási eljárást a közúti jármű tulajdonosa, használója vagy valamelyikük képviselője kérheti az illetékes vámhivataltól. Az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó eljárást az erre irányuló (írásbeli vagy szóbeli) kérelemben foglaltak szerint a megérkezést követő munkanapon meg kell kezdeni. A vámhivatal a bejelentés alapján közli az ügyféllel (írásban vagy telefax útján), hogy a vizsgálatot milyen időpontban és hol fogja elvégezni. Az ügyfelek részéről írásban benyújtott kérelmekről a vámhivatal házi

4 nyilvántartást vezet, azokat érkezési sorrendben iktatja, és a válaszokat is e számon adja ki. Az értesítéssel együtt a kérelmezőnek megküldi a költségtérítésről szóló határozatot is. A vizsgálat alkalmával a megjelölt helyen és időpontban meg kell jelennie a vizsgálatot kérő személynek vagy képviselőjének a vizsgálatra bejelentett járművel. A vizsgálatra jelentkezéssel egyidejűleg be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét, a költségtérítés (45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 222. (2) bekezdése szerint 6000 Ft) összegéről szóló határozatot és a befizetési igazolást, és - ha korábban a járműre már kiadásra került - az alkalmassági bizonyítványt is. Amennyiben a fuvarozó egy időpontban három vagy több jármű alkalmassági vizsgálatát kéri, a vizsgálat elvégzését igényelheti saját telephelyén is. Az alkalmassági bizonyítvány megújítása (érvényességi idejének meghosszabbítása vagy érvényesítése) esetén is a fentiek szerint kell eljárni. Új alkalmassági bizonyítvány kiállításakor a vizsgálatot kérő a járműről készült 2x4 db fényképet is köteles benyújtani a vámhivatalnak 9x12 cm méretben, amelyek a járművet elöl-, hátul- és mindkét oldalnézetben ábrázolják. Amennyiben a vizsgálat a jármű alkalmasságát állapítja meg, az alkalmassági bizonyítvány kiadása igazolja a vámhivatal döntését. Az alkalmassági bizonyítvány mintapéldányát az Egyezmény 4. számú Melléklete tartalmazza. A vizsgálati adatok alapján vámzár alatt nemzetközi fuvarozásra alkalmatlannak ítélt és érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező járművek esetében elutasító határozatot kell hoznia a vámhivatalnak. A vizsgálatot végző vámhivatal a vizsgálat napján köteles kiadni a bizonyítványt vagy az elutasító határozatot. Az alkalmassági bizonyítvány érvénytelenné válik, ha - az érvényességi ideje lejárt, vagy - annak 10. rovatában az illetékes hatóságok hiányosságo(ka)t megállapító, érvénytelenítő bejegyzést tesznek. Az alkalmassági bizonyítvány érvényesítését, vagy érvényességi idejének hosszabbítását csak érvényes (nem lejárt) bizonyítvány esetében lehet elvégezni. Az érvényességi idő lejárta után új eljárásban, új alkalmassági bizonyítványt kell kiállítani az előzőekben meghatározottak szerint. Az érvénytelen alkalmassági bizonyítványt be kell vonni. Érvényességi idejükön belül az alkalmassági bizonyítványok érvényességét a 9. rovatba történő bejegyzéssel kell meghosszabbítani. A hosszabbításhoz új fényképet nem kell benyújtani. A jármű alkalmatlansága esetén, a még érvényes bizonyítványt az alkalmassági bizonyítvány 10. rovatában a hiányosság feltüntetése mellett érvényteleníteni kell, külön elutasító határozatot a vámhivatalnak nem kell hoznia. Amennyiben az előzőleg alkalmassá nyilvánított járműnél a vizsgálat jelentős hiányosságokat állapít meg és a 10. rovatba történő bejegyzéssel az arra illetékes hatóság érvényteleníti az alkalmassági bizonyítványt, azt újból érvényesíteni csak az eredeti állapot visszaállítását követően lehet. Ha a javítás a jármű külső jellemzőit nem változtatja meg, új fényképek benyújtása nélkül a 11. rovat kitöltésével (Hiányosság kijavítva) az alkalmassági bizonyítvány (az érvényességi időn belül) újra érvényesíthető. Közúti járművek gyártmánytípusok szerinti alkalmassá nyilvánítási eljárása A gyártmánytípusok szerinti alkalmassá nyilvánítási eljárást azok a gyárak/üzemek kérhetik az illetékes hatóságoktól, amelyek a járműveket gyártmánytípus szerint sorozatban gyártják. A kérelemben a gyártónak meg kell jelölnie azokat az azonosítási jeleket (számokat vagy betűket) amelyekkel az alkalmassá nyilvánítandó közúti járműveket ellátja. Csatolni kell továbbá a közúti járműtípus tervrajzait, részletes szerkezeti leírását továbbá írásban kötelezettséget kell vállalnia, hogy - az illetékes hatóságnak bemutatja azon járműveket, amelyeket meg kíván vizsgálni, - lehetővé teszi a sorozatgyártás során is bármely jármű vizsgálatát, - előzetesen tájékoztatja az illetékes hatóságot a tervrajzok, szerkezeti leírások módosításairól, - a közúti járműveken látható helyen elhelyezi a sorozatán belüli sorszámát (gyári számát), - nyilvántartja az alkalmassá nyilvánított gyártmánytípus szerint gyártott járművet.

5 A megfelelő módon hitelesített alkalmassági bizonyítványt az illetékes hatóság - az alkalmassá nyilvánított gyártmánytípussal megegyezően - minden járműre kiadja. Ha a gyártmánytípus szerint alkalmassá nyilvánított járművet olyan országba exportálják, amely szerződő fele az Egyezménynek, a forgalomba helyezéshez nincs szükség egyedi alkalmassági bizonyítvány kiadására a gyártmánytípus szerinti alkalmassági bizonyítvány kiadásától számított két éven belül. Eljárás az évi 5. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény meghatározott, a szállítótartályokra vonatkozó jóváhagyási eljárás esetén Tekintettel a fenti vámegyezmény III. Fejezet 12. Cikke 3. pontjában foglaltakra, ha a szállítótartállyal végzett fuvarozást TIR-igazolvány fedezetével végzik, az alkalmassági vizsgálatot és az alkalmassági bizonyítványt a TIR Egyezmény rendelkezései alapján kell elvégezni, illetve kiadni. 7. A TIR igazolvány használatával kapcsolatos információk Magyarország területéről a TIR-igazolvánnyal külföldre történő árutovábbítást az érvényes TIR-igazolvány és a fuvarlevél (CMR) benyújtásával kell kérni. A kiszállításra kerülő áruval/vámáruval kapcsolatos korlátozások, tilalmak érvényesítésére fokozottan ügyelni kell. Az USD vámterhet meghaladó szállítmányok esetén sem követelhető egy közúti járműre, járműszerelvényre vagy szállítótartályra egynél több TIR-igazolvány! Ebben az esetben az indulási vámhivatalnak a lehető legrövidebb időn belül kell meghatároznia a kiléptető vámhivatalhoz a bemutatási határidőt, a szóba jöhető legrövidebb útvonal kijelölésével. Ha a biztosítandó vámteher az USD-t 10 %-nál nagyobb mértékben meghaladja (több mint USD), akkor kockázatelemzés alapján a jármű kísérését az ügyfél költségére elő lehet írni. Ebben az esetben a kísérés tényét és a kísérés okát a TIR-igazolványban jelezni kell (leválasztható szelvény 22. rovat, tőszelvény 5. rovat; pl. "Kísérés, érték: USD") Az árutovábbítást végző vámhivatalnak, vagy a kiléptetést végző határvámhivatalnak a külföldi vámhivatal által alkalmazott vámzárat a vámáru azonosítására el kell fogadnia. Ha szabálysértés vagy szabálytalanság gyanúja forog fenn, a vámhivatal köteles a vámárukat akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen megvizsgálni. Az árukat és a közúti járműveket, a járműszerelvényt vagy a szállítótartályt a TIR igazolvánnyal együtt kell bemutatni az indulási vámhivatalnak. Saját országuk területén a vámhatóságok meghatározhatják az áthaladási határidőt és megkövetelhetik, hogy a közúti jármű, járműszerelvény, illetve szállítótartály az előírt útvonalon haladjon. A közúti járművet, járműszerelvényt, illetve szállítótartályt rakományával és az arra vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt valamennyi átmenő vámhivatalnál, valamint a rendeltetési vámhivataloknál ellenőrzés céljából a vámhatóságnak be kell mutatni. Visszaélések megakadályozása érdekében a vámhatóság, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg, jogosult útközben megvizsgálni a közúti járműveket, a járműszerelvényeket vagy szállítótartályokat és azok rakományát. A TIR igazolvány mentesíthető fenntartásokkal vagy anélkül, ha fenntartásokkal éltek, azoknak magával a TIReljárással kapcsolatos cselekményekhez kell kapcsolódniuk. Ezeket a cselekményeket a TIR-igazolványban világosan fel kell tüntetni. A vámhatóságok kötelesek minden fenntartást pontosan meghatározni és a fenntartás meglétét egy,,r" megjelöléssel jelölni a 2.sz. ellenőrző szelvény 5. rovatában. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet szerint: A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a nemzetközi áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken, illetőleg az ország belterületén működő valamennyi vámhivatal jogosult. 8. Változások a TIR-eljárások alkalmazása során - A TIR tulajdonosok egyedi azonosító számának bevezetése már megtörtént, de egyenlőre nem kötelező jelleggel. Az azonosítószám felépítése: AAA/BBB/XX..X AAA: Azon ország három betűs kódja, amely a garanciavállaló szervezetet felhatalmazta. BBB: Azon ország

6 garanciavállaló szervezet három számjegyű kódja, amely a TIR tulajdonost felhatalmazta. XX..X: A felhatalmazott sorszáma a garanciavállaló szervezetnél. Példa: HUN049/1234 A módosítások II. fázisa során: - Az új biztonsági elemeket tartalmazó igazolvány - kék TIR igazolvány - (2001. évben bevezetésre került). - A módosítások II. fázisának lezárásaként, változások az egyes mezők elnevezésében, várhatóan évben kerül bevezetésre. - Új fogalmak kerülnek meghatározásra: - kezdet, - befejezés, - mentesítés, - meghatározásra kerül a TIR igazolvány birtokosa, - mentesítési igazolás helyett a befejezés igazolása, - az igazolvány rovatainak változása. TIR eljárás kezdete: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótarttályt ellenőrzési céllal bemutatták az indulási vagy beléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt és az igazolványt a vámhivatal elfogadta. TIR eljárás befejezése: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták a rendeltetési vagy kiléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt. TIR eljárás mentesítése: A vámhatóságok elfogadták, hogy a TIR eljárás szabályszerűen befejeződött a Szerződő Fél területén. Ezt az érintett vámhivataloknál található adatokat, információk összehasonlítása alapján állapítja meg. TIR igazolvány birtokosa: - Aki számára a TIR igazolványt az Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint kiállították, - Akinek a nevében a TIR igazolvánnyal árunyilatkozatot adtak, amellyel az indulási vámhivatalnál indítványozták, hogy az árukat TIR művelet alá vonják, - Felel a közúti jármű, járműszerelvény vagy szállítótartály, valamint a rakomány és a rá vonatkozó TIR igazolvány bemutatásáért az indító vámhivatalnál, az átmenő vámhivatalnál és a rendeltetési vámhivatalnál, - Felel továbbá az Egyezmény egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő betartásáért. - Az eljárás befejezésének és mentesítésének szétválasztása. Az eljárás befejezése történhet: - fenntartással - fenntartás nélkül Az indító vámhivatal, a részére megküldött befejezéssel kapcsolatos adatok alapján dönt az eljárás mentesítéséről. 9. További információforrások - ENSZ/EGB TIR honlapja (főlap) - TIR kézikönyv (angol, francia, orosz, arab, spanyol, német, olasz, cseh, török) - Az IRU TIR-el kapcsolatos linkje: - Az MKFE honlapja: Forrás: vám.hu

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. szeptember 24., kedd Tartalomjegyzék 18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 67432 39/2013. (IX. 24.) NGM rendelet Az

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010.(IV.27.) rendelete. a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010.(IV.27.) rendelete a helyi közutak járműforgalmának korlátozásáról Vágáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről

2005/2011. NAV elnöki útmutató. az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről 2005/2011. NAV elnöki útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.30 COM(2008) 497 végleges 2008/0164 (ACC) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az áruk TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben,

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni.

A forgalomból ideiglenesen kivont járművel a kivonás időtartama alatt a közúti forgalomban nem lehet részt venni. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása kérelem alapján A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának időtartama A jármű forgalomból történő kivonásának hivatalból való elrendelése és annak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Árutovábbítási kézikönyv. (A TIR-eljárás)

Árutovábbítási kézikönyv. (A TIR-eljárás) EURÓPAI BIZOTTSÁG ADÓÜGYI ÉS VÁMUNIÓS FŐIGAZGATÓSÁG Vámpolitika Vámeljárások Brüsszel, 2009. július1. TAXUD/1873/2007 EN Final VÁMKÓDEXBIZOTTSÁG ÁRUTOVÁBBÍTÁSI SZEKCIÓ (TIR) Árutovábbítási kézikönyv (A

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.)

2003.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA. (2003. november 26.) 003..7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 3. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (003. november 6.) a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról (az értesítés a C(003)

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén)

Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Forgalmi engedélyes ügyek: Gépjármű tulajdonjogának átírása (új típusú forgalmi engedély esetén) Ügyintézés határideje és díja Kapcsolódó nyomtatványok, iratminták: dokumentumok, útmutatók, Gépjármű tulajdonjogának

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. dr. Lambertus József Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer dr. Lambertus József Miről lesz szó? Az EKAER bevezetésének célja Az EKAER főbb szabályai Gyakori kérdések, problémák Az ellenőrzés gyakorlata Kötelezettségek

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet

49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet 49/2001. (XII. 29.) BM-KüM együttes rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek igazolványának tartalmi és formai követelményeiről A szomszédos

Részletesebben

2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató

2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató 2006/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató a belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex)

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS-KIEGÉSZÍTÉS A Képviselő-testület 2015. március

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2.

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya 2. Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének 16/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjér l Páty Község Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelete a helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról (Egységes szerkezetben) A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye:

4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: december A teljesítés helye, természetbeni helye: 4. A szerződés időtartama: A teljesítés időpontja: 2011. december 20. 5. A teljesítés helye, természetbeni helye: Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Brassai épület Tiszaújváros, Rózsa

Részletesebben

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató

2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató 2005/2011. NAV elnöke által kiadott útmutató az ATA igazolvány alapján történő vámkezelésekről Az ATA igazolvánnyal történő vámkezelések alapját az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges,

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó

Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás. Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról szóló engedélyezési eljárás Vigh Gusztáv biztonsági tanácsadó Jogszabályi háttér Radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom.

1. Az Önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok a címer, a zászló és a Romtemplom. Zsámbék Város Képviselő-testületének 10/2006. (VI.28.) Ö.K. számú R E N D E L E T E * Zsámbék Város címerérő1, zászlajáról, jelképeiről és ezek használatáról Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I.

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat. I. Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodáshoz I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szabály Rövidített kifejezések E Szabályzat alkalmazásában (i) Megállapodás:

Részletesebben

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke.

Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról. Az adó mértéke. Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VI.29.) Rendelete a helyi iparűzési adóról Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben