2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak)"

Átírás

1 A TIR egyezmény végrehajtása Magyarországon 1. A TIR Egyezménnyel kapcsolatos hatályos jogi szabályozások évi 16. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Egyezmény), módosította a évi VII. törvény (MK 2001/32., III.20.), - 19/2001. (V. 25.) KÖVIM-PM együttes rendelet (MK 2001/59., V.25.), - 16/1999. (VI. 03.) KHVM rendelet, módosította 31/1999. (X. 08.) KHVM és 24/2001.(VII. 20.) KöVIM rendelet. 2. A TIR Egyezmény fő részében található meghatározások az Egyezmény alkalmazása során (legfontosabbak) - "TIR-eljárás" kifejezés áruknak az indulási vámhivataltól a rendeltetési vámhivatalig, a jelen Egyezmény által létrehozott "TIR-művelet"-nek nevezett eljárás szerinti fuvarozását jelenti. - "Behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek" kifejezés jelenti az áruk importálásakor vagy exportálásakor, illetve ahhoz kapcsolódóan szedett vámokat és egyéb illetékeket, adókat és díjakat, azon díjak kivételével, amelyek összege a nyújtott szolgáltatások közelítő költségét nem haladja meg. - "közúti jármű" kifejezés nem csupán a motorral ellátott közúti gépjárművet jelöli, hanem minden ahhoz való kapcsolódás céljára készült pótkocsit vagy félpótkocsit is. - "járműszerelvény"-en olyan összekapcsolt járművek értendők, amelyek a közúti forgalomban egyetlen egységként vesznek részt. - "indulási vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatal, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása megkezdődik. - "rendeltetési vámhivatal"-on értendő az egyik szerződő Fél minden olyan vámhivatala, ahol a küldemény egészének vagy egy részének a TIR-eljárás szerint lebonyolított nemzetközi fuvarozása befejeződik. 3. Alapelvek A TIR eljárás szerint fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a behozatali vagy kiviteli vámok és illetékek megfizetésének vagy letétbe helyezésének kötelezettsége alól. A TIR-eljárás szerint, zárral ellátott közúti járművekben, járműszerelvényekben vagy szállítótartályokban fuvarozott árukat, általános szabályként az átmenő vámhivatalok nem vonják vámvizsgálat alá. Mindazonáltal, a visszaélések megelőzése céljából, a vámhatóságok kivételesen és különösen szabálytalanság gyanúja esetén, az árukat ezeknél a vámhivataloknál megvizsgálhatják. 4. Természetes és jogi személyek felhatalmazása a TIR-igazolványok használatára A TIReljárást igénybe venni kívánó személyeknek a következő minimális feltételeket és követelményeket kell teljesíteniük: 1. bizonyított tapasztalat vagy legalábbis képesség a rendszeres nemzetközi fuvarozásban (nemzetközi fuvarozási engedély tulajdonosa stb.), 2. pénzügyi megbízhatóság, 3. a TIR Egyezmény alkalmazásának igazolt ismerete, 4. vám- vagy adójogszabályok súlyos vagy ismételt megsértésének hiánya, 5. írásbeli nyilatkozatban kötelezettséget vállal az egyesülettel (Magyarországon a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, MKFE) szemben, hogy a személy: - eleget tesz az Egyezmény által előírt minden vámformalitásnak az indulási, az átmenő és rendeltetési vámhivataloknál, - ha ezt az illetékes hatóságok az Egyezmény 8. Cikk 7. bekezdésének megfelelően követelik tőle, megfizeti az Egyezmény 8. Cikk 1. és 2. bekezdésében említett esedékes összegeket, - amennyire ezt a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, engedélyezi az egyesületeknek a fenti minimális feltételekről és követelményekről szóló információk ellenőrzését. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet szerint: - A TIR igazolvány használatára vonatkozó kérelmet az igazolvány kiadására felhatalmazott garanciavállaló egyesülethez (MKFE) kell benyújtani. TIR igazolványt csak az a kérelmező kaphat, aki megfelel az Egyezmény 9. számú melléklet II. részében felsorolt valamennyi feltételnek (ezen feltételek az előző pontban kerültek felsorolásra). A feltételek meglétét a garanciavállaló egyesület köteles vizsgálni és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt írásban értesíteni. A garanciavállaló egyesület értesítése alapján a kérelmező mindaddig jogosult TIR-igazolvány használatára, amíg az előírt feltételeket teljesíti.

2 - Az Egyezmény 9. Melléklet II. részében megfogalmazott feltételeket és kritériumokat az alábbiak szerint kell igazolni: - A fenti 1.,3., pontban foglaltakat a nemzetközi közúti árufuvarozói engedéllyel rendelkezőknél teljesítettnek kell tekinteni. - A 2. pontban foglaltak alatt az IRU által a garanciavállaló egyesületek nevében megkötött, a vámhatóságok jogos követeléseinek kielégítésére szolgáló és a Magyar Köztársaságban a vámszervezet központi szerve által elfogadott biztosítási szerződést kell érteni. - A 4. pontban meghatározottakat erkölcsi bizonyítvány benyújtásával kell igazolni. A kérelmezőnek a vámhatóság és az adóhatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi tartozás-mentességi igazolást kell benyújtani és írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Az Egyezmény 38. cikke értelmében a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) az Egyezmény 9. Melléklete II. részében meghatározott feltételek teljesítése esetében is - ideiglenesen vagy véglegesen - kizárhatja a TIR eljárásban való részvételből azt, aki a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó törvényeket vagy vámjogszabályokat súlyosan megszegte. A VPOP a kizárásról határozattal dönt, amely ellen fellebbezésnek van helye. A TIR eljárásban való részvételre vonatkozó felhatalmazás önmagában nem alapozza meg azt a jogot, hogy az egyesületektől TIR-igazolványt kapjanak. 5. A TIR igazolvány kitöltésére és kezelésére vonatkozó szabályok Magyarország területére az a TIR-igazolvány érvényes, amelyet a Nemzetközi Közúti Fuvarozási Unió (IRU) tagállamaiban székhellyel bíró, és az IRU által erre feljogosított tagszervezet adott ki. Magyarországon az MKFE (Budapest, 1149, Egressy út 77. Tel.: ) jogosult a TIR-igazolvány kibocsátására. A TIR-igazolványt abban az országban kell kiállítani, ahonnan az áruszállítás megkezdődött, vagy ahol az igazolvány birtokosának telephelye, állandó székhelye van. Minden közúti járműhöz vagy szállítótartályhoz külön TIR-igazolványt kell kiállítani. Egy TIR-igazolvány állítható ki egy járműszerelvényre, illetve egy közúti járművön vagy járműszerelvényen elhelyezett több szállítótartályra. Ez utóbbi esetben a TIR-igazolvány árunyilatkozatán (a betétlapok sz. rovatai) külön fel kell tüntetni a járműszerelvényt alkotó egyes járművek, illetve az egyes szállítótartályok tartalmát. Súlyos vagy terjedelmes áru olyan járművön is szállítható a TIR-igazolvány fedezete mellett, amelynek nincs alkalmassági bizonyítványa. Ebben az esetben a TIR-igazolvány borítólapján nyomtatott betűkkel fel kell tüntetni a következő záradékot: "Heavy or bulky goods" ("Súlyos vagy terjedelmes áruk"). A záradék francia nyelven is elfogadható. Élő állatok szállítása esetén az Egyezmény 29. Cikkében említett súlyos vagy terjedelmes árukra vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni mind a szállított árut, mind pedig a közúti járművet és szállítótartályt illetően. A TIR-igazolvány érvényessége a TIR-igazolvány borítólapjának 1. rovatában kerül feltüntetésre (garanciavállaló által), és a fuvarozást ezen időn belül meg kell kezdeni. Ha a fuvarozást az érvényességi időn belül megkezdték és a határidő a fuvarozás időtartama alatt lejár, az igazolványt a fuvarozás befejezéséig érvényesnek kell tekinteni. Az Egyezmény 4. cikkében rögzítetteknek megfelelően a TIR-igazolvány kizárólag a szállított vámárura szóba jöhető vám és vámmal együtt fizetendő adó, kamat, vámkezelési díj, valamint illetékek és az esetleges pénzbírságok szavatosságára vonatkozik, nem terjed ki a szavatosság a gépjárműadóra, az esetleges túlsúlydíjakra és felelősségbiztosítási díjra. Ezeket az általános szabályok szerint kell megfizetni. További iránymutatást az Egyezmény 8. Cikke és az ahhoz tartozó Értelmező rendelkezés ad. A TIR-igazolvány borítólapokból, betétlapokból és legalább egy Ténymegállapító jegyzőkönyvből áll. A betétlapok két részből állnak: leválasztható szelvényből és ellenőrző szelvényből. Az ellenőrző szelvény minden esetben a TIR-igazolványban marad. A betétlapok különböző (fehér és zöld) színűek és minden TIR-igazolványnak tartalmaznia kell egy sárga színű betétlapot, amely a TIR-igazolványban marad. A Ténymegállapító jegyzőkönyv színe sárga. A fehér színű betétlapok leválasztható szelvényeinek rovatszáma 1-23-ig, a zöld színű betétlapok leválasztható szelvényeinek rovatszáma 1-28-ig, az ellenőrző szelvények rovatainak számozása pedig 1-6-ig terjed.

3 A Ténymegállapító jegyzőkönyv rovatai rovatig terjednek. A borítólap 1-5. rovatait a kibocsátó szervezet, rovatait az igazolvány tulajdonosa vagy képviselője (pl. gépjármű vezetője) állítja ki. Ez utóbbi rovatokat a fuvarozás megkezdése előtt kell kitölteni. A TIR-igazolvány francia nyelven készül, de mellette a kibocsátó ország nyelvén is feltüntethetők a rovatok elnevezései. A sárga színű betétlap általában a kibocsátó ország nyelvén készül. A TIR-igazolvány sorozatszáma a borítólapon középen, a leválasztható és ellenőrző szelvényeken a jobb felső sarokban található. Az új formátumú TIR-igazolványok sorozatszáma 2 betűből és 8 számjegyből áll. Ezáltal az igazolványok száma 10 karakteres, ahol a szám től kezdődően folyamatosan növekvő (ez azt jelenti, hogy az új formátumú 10 karakteres TIR-igazolványszámnak vagy e feletti számnak kell lennie pl. JX ). A TIR-igazolvány borítólapjának jobb felső sarkában kék színű körben egy teherautó embléma, alatta középen az igazolvány száma látható. Minden egyes betétlap 1. sz. rovatában található a tíz karakterű sorozatszám, mely - a sárga színű betétlap kivételével - a betétlap bal oldalán függőleges elhelyezésben is szerepel, és amelyet fölötte vonalkód egészít ki. Közvetlenül a vonalkód és a TIR-igazolvány sorozatszáma alatt szerepel a TIR-igazolvány aktuális oldalának száma. Például: Carnet TIR (fekete betűkkel) PAGE 1 (piros színnel) A zöld színű betétlap leválasztható szelvényének bal oldalán ( rovatok) ismételten szerepel függőlegesen a vonalkód és a sorozatszám, a jobb oldalán - szintén függőleges elhelyezéssel - az oldalszámra utalás: Carnet TIR (fekete betűkkel) PAGE 2 (piros színnel). A páratlan oldalszámok mindig a fehér szelvényre, míg a páros oldalszámok mindig a zöld szelvényre utalnak. Minden egyes ellenőrző szelvényen a sorozatszám középen található. A TIR-igazolvány egy útra érvényes. 6. Az alkalmassági, jóváhagyási bizonyítvány kiadásának szabályai Az Egyezmény keretében szállításra csak olyan járművet lehet használni, amelynek vámbiztosító berendezése megfelel az Egyezmény 2. számú vagy 7. számú Mellékletekben szereplő technikai előírásoknak. Az alkalmassági vizsgálatot a 3. számú Melléklet rendelkezései szerint kell elvégezni és alkalmasság esetén a 4. számú Mellékletben szereplő okmányt kell kiadni. Fontos, hogy az alkalmassági bizonyítvány megléte csak a TIR Egyezmény szerinti árutovábbítások során kötelező. Más árutovábbítási eljárásokban a szállítóeszköz vámzár-biztossága igazolásaként az alkalmassági bizonyítvány elfogadható, azonban nem követelhető meg. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet 4. -a értelmében a közúti járművek és szállítótartályok alkalmassági, illetőleg jóváhagyási bizonyítványait a kérelmező székhelye szerinti megyeszékhelyen működő vámhivatalok, Budapesten az 1. számú Vámhivatal, Pest megyében a Budakörnyéki Vámhivatal adja ki. A 45/1996. (III. 25.) Kormány rendelet ának (2) bekezdése alapján, a közúti járművek és szállítótartályok vámzár alatt történő nemzetközi árufuvarozásra való alkalmassági vizsgálatáért - a vizsgálat eredményétől függetlenül - járművenként, illetve a szállítótartályok esetében típusbizonyítványonként Ft költségtérítést kell a vámhivatalnál fizetni. Az Egyezmény alapján fuvarozó közúti járművek alkalmassági vizsgálata A közúti járművek alkalmassá nyilvánítása két módszer szerint történhet: - egyedileg vagy - gyártmánytípusok szerint. Közúti járművek egyedi alkalmassá nyilvánítási eljárásának rendje Általános rendelkezések Egyedi alkalmassá nyilvánítási eljárást a közúti jármű tulajdonosa, használója vagy valamelyikük képviselője kérheti az illetékes vámhivataltól. Az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó eljárást az erre irányuló (írásbeli vagy szóbeli) kérelemben foglaltak szerint a megérkezést követő munkanapon meg kell kezdeni. A vámhivatal a bejelentés alapján közli az ügyféllel (írásban vagy telefax útján), hogy a vizsgálatot milyen időpontban és hol fogja elvégezni. Az ügyfelek részéről írásban benyújtott kérelmekről a vámhivatal házi

4 nyilvántartást vezet, azokat érkezési sorrendben iktatja, és a válaszokat is e számon adja ki. Az értesítéssel együtt a kérelmezőnek megküldi a költségtérítésről szóló határozatot is. A vizsgálat alkalmával a megjelölt helyen és időpontban meg kell jelennie a vizsgálatot kérő személynek vagy képviselőjének a vizsgálatra bejelentett járművel. A vizsgálatra jelentkezéssel egyidejűleg be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét, a költségtérítés (45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 222. (2) bekezdése szerint 6000 Ft) összegéről szóló határozatot és a befizetési igazolást, és - ha korábban a járműre már kiadásra került - az alkalmassági bizonyítványt is. Amennyiben a fuvarozó egy időpontban három vagy több jármű alkalmassági vizsgálatát kéri, a vizsgálat elvégzését igényelheti saját telephelyén is. Az alkalmassági bizonyítvány megújítása (érvényességi idejének meghosszabbítása vagy érvényesítése) esetén is a fentiek szerint kell eljárni. Új alkalmassági bizonyítvány kiállításakor a vizsgálatot kérő a járműről készült 2x4 db fényképet is köteles benyújtani a vámhivatalnak 9x12 cm méretben, amelyek a járművet elöl-, hátul- és mindkét oldalnézetben ábrázolják. Amennyiben a vizsgálat a jármű alkalmasságát állapítja meg, az alkalmassági bizonyítvány kiadása igazolja a vámhivatal döntését. Az alkalmassági bizonyítvány mintapéldányát az Egyezmény 4. számú Melléklete tartalmazza. A vizsgálati adatok alapján vámzár alatt nemzetközi fuvarozásra alkalmatlannak ítélt és érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező járművek esetében elutasító határozatot kell hoznia a vámhivatalnak. A vizsgálatot végző vámhivatal a vizsgálat napján köteles kiadni a bizonyítványt vagy az elutasító határozatot. Az alkalmassági bizonyítvány érvénytelenné válik, ha - az érvényességi ideje lejárt, vagy - annak 10. rovatában az illetékes hatóságok hiányosságo(ka)t megállapító, érvénytelenítő bejegyzést tesznek. Az alkalmassági bizonyítvány érvényesítését, vagy érvényességi idejének hosszabbítását csak érvényes (nem lejárt) bizonyítvány esetében lehet elvégezni. Az érvényességi idő lejárta után új eljárásban, új alkalmassági bizonyítványt kell kiállítani az előzőekben meghatározottak szerint. Az érvénytelen alkalmassági bizonyítványt be kell vonni. Érvényességi idejükön belül az alkalmassági bizonyítványok érvényességét a 9. rovatba történő bejegyzéssel kell meghosszabbítani. A hosszabbításhoz új fényképet nem kell benyújtani. A jármű alkalmatlansága esetén, a még érvényes bizonyítványt az alkalmassági bizonyítvány 10. rovatában a hiányosság feltüntetése mellett érvényteleníteni kell, külön elutasító határozatot a vámhivatalnak nem kell hoznia. Amennyiben az előzőleg alkalmassá nyilvánított járműnél a vizsgálat jelentős hiányosságokat állapít meg és a 10. rovatba történő bejegyzéssel az arra illetékes hatóság érvényteleníti az alkalmassági bizonyítványt, azt újból érvényesíteni csak az eredeti állapot visszaállítását követően lehet. Ha a javítás a jármű külső jellemzőit nem változtatja meg, új fényképek benyújtása nélkül a 11. rovat kitöltésével (Hiányosság kijavítva) az alkalmassági bizonyítvány (az érvényességi időn belül) újra érvényesíthető. Közúti járművek gyártmánytípusok szerinti alkalmassá nyilvánítási eljárása A gyártmánytípusok szerinti alkalmassá nyilvánítási eljárást azok a gyárak/üzemek kérhetik az illetékes hatóságoktól, amelyek a járműveket gyártmánytípus szerint sorozatban gyártják. A kérelemben a gyártónak meg kell jelölnie azokat az azonosítási jeleket (számokat vagy betűket) amelyekkel az alkalmassá nyilvánítandó közúti járműveket ellátja. Csatolni kell továbbá a közúti járműtípus tervrajzait, részletes szerkezeti leírását továbbá írásban kötelezettséget kell vállalnia, hogy - az illetékes hatóságnak bemutatja azon járműveket, amelyeket meg kíván vizsgálni, - lehetővé teszi a sorozatgyártás során is bármely jármű vizsgálatát, - előzetesen tájékoztatja az illetékes hatóságot a tervrajzok, szerkezeti leírások módosításairól, - a közúti járműveken látható helyen elhelyezi a sorozatán belüli sorszámát (gyári számát), - nyilvántartja az alkalmassá nyilvánított gyártmánytípus szerint gyártott járművet.

5 A megfelelő módon hitelesített alkalmassági bizonyítványt az illetékes hatóság - az alkalmassá nyilvánított gyártmánytípussal megegyezően - minden járműre kiadja. Ha a gyártmánytípus szerint alkalmassá nyilvánított járművet olyan országba exportálják, amely szerződő fele az Egyezménynek, a forgalomba helyezéshez nincs szükség egyedi alkalmassági bizonyítvány kiadására a gyártmánytípus szerinti alkalmassági bizonyítvány kiadásától számított két éven belül. Eljárás az évi 5. számú törvényerejű rendelettel kihirdetett, a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény meghatározott, a szállítótartályokra vonatkozó jóváhagyási eljárás esetén Tekintettel a fenti vámegyezmény III. Fejezet 12. Cikke 3. pontjában foglaltakra, ha a szállítótartállyal végzett fuvarozást TIR-igazolvány fedezetével végzik, az alkalmassági vizsgálatot és az alkalmassági bizonyítványt a TIR Egyezmény rendelkezései alapján kell elvégezni, illetve kiadni. 7. A TIR igazolvány használatával kapcsolatos információk Magyarország területéről a TIR-igazolvánnyal külföldre történő árutovábbítást az érvényes TIR-igazolvány és a fuvarlevél (CMR) benyújtásával kell kérni. A kiszállításra kerülő áruval/vámáruval kapcsolatos korlátozások, tilalmak érvényesítésére fokozottan ügyelni kell. Az USD vámterhet meghaladó szállítmányok esetén sem követelhető egy közúti járműre, járműszerelvényre vagy szállítótartályra egynél több TIR-igazolvány! Ebben az esetben az indulási vámhivatalnak a lehető legrövidebb időn belül kell meghatároznia a kiléptető vámhivatalhoz a bemutatási határidőt, a szóba jöhető legrövidebb útvonal kijelölésével. Ha a biztosítandó vámteher az USD-t 10 %-nál nagyobb mértékben meghaladja (több mint USD), akkor kockázatelemzés alapján a jármű kísérését az ügyfél költségére elő lehet írni. Ebben az esetben a kísérés tényét és a kísérés okát a TIR-igazolványban jelezni kell (leválasztható szelvény 22. rovat, tőszelvény 5. rovat; pl. "Kísérés, érték: USD") Az árutovábbítást végző vámhivatalnak, vagy a kiléptetést végző határvámhivatalnak a külföldi vámhivatal által alkalmazott vámzárat a vámáru azonosítására el kell fogadnia. Ha szabálysértés vagy szabálytalanság gyanúja forog fenn, a vámhivatal köteles a vámárukat akár szúrópróbaszerűen, akár tételesen megvizsgálni. Az árukat és a közúti járműveket, a járműszerelvényt vagy a szállítótartályt a TIR igazolvánnyal együtt kell bemutatni az indulási vámhivatalnak. Saját országuk területén a vámhatóságok meghatározhatják az áthaladási határidőt és megkövetelhetik, hogy a közúti jármű, járműszerelvény, illetve szállítótartály az előírt útvonalon haladjon. A közúti járművet, járműszerelvényt, illetve szállítótartályt rakományával és az arra vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt valamennyi átmenő vámhivatalnál, valamint a rendeltetési vámhivataloknál ellenőrzés céljából a vámhatóságnak be kell mutatni. Visszaélések megakadályozása érdekében a vámhatóság, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg, jogosult útközben megvizsgálni a közúti járműveket, a járműszerelvényeket vagy szállítótartályokat és azok rakományát. A TIR igazolvány mentesíthető fenntartásokkal vagy anélkül, ha fenntartásokkal éltek, azoknak magával a TIReljárással kapcsolatos cselekményekhez kell kapcsolódniuk. Ezeket a cselekményeket a TIR-igazolványban világosan fel kell tüntetni. A vámhatóságok kötelesek minden fenntartást pontosan meghatározni és a fenntartás meglétét egy,,r" megjelöléssel jelölni a 2.sz. ellenőrző szelvény 5. rovatában. A 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet szerint: A TIR-igazolvánnyal lebonyolított nemzetközi áruforgalom vámellenőrzésére és a TIR-igazolványok kezelésére a nemzetközi áruforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken, illetőleg az ország belterületén működő valamennyi vámhivatal jogosult. 8. Változások a TIR-eljárások alkalmazása során - A TIR tulajdonosok egyedi azonosító számának bevezetése már megtörtént, de egyenlőre nem kötelező jelleggel. Az azonosítószám felépítése: AAA/BBB/XX..X AAA: Azon ország három betűs kódja, amely a garanciavállaló szervezetet felhatalmazta. BBB: Azon ország

6 garanciavállaló szervezet három számjegyű kódja, amely a TIR tulajdonost felhatalmazta. XX..X: A felhatalmazott sorszáma a garanciavállaló szervezetnél. Példa: HUN049/1234 A módosítások II. fázisa során: - Az új biztonsági elemeket tartalmazó igazolvány - kék TIR igazolvány - (2001. évben bevezetésre került). - A módosítások II. fázisának lezárásaként, változások az egyes mezők elnevezésében, várhatóan évben kerül bevezetésre. - Új fogalmak kerülnek meghatározásra: - kezdet, - befejezés, - mentesítés, - meghatározásra kerül a TIR igazolvány birtokosa, - mentesítési igazolás helyett a befejezés igazolása, - az igazolvány rovatainak változása. TIR eljárás kezdete: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótarttályt ellenőrzési céllal bemutatták az indulási vagy beléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt és az igazolványt a vámhivatal elfogadta. TIR eljárás befejezése: A közúti járművet, járműszerelvényt vagy szállítótartályt ellenőrzési céllal bemutatták a rendeltetési vagy kiléptető vámhivatalnak a rakománnyal valamint a rá vonatkozó TIR igazolvánnyal együtt. TIR eljárás mentesítése: A vámhatóságok elfogadták, hogy a TIR eljárás szabályszerűen befejeződött a Szerződő Fél területén. Ezt az érintett vámhivataloknál található adatokat, információk összehasonlítása alapján állapítja meg. TIR igazolvány birtokosa: - Aki számára a TIR igazolványt az Egyezmény vonatkozó rendelkezései szerint kiállították, - Akinek a nevében a TIR igazolvánnyal árunyilatkozatot adtak, amellyel az indulási vámhivatalnál indítványozták, hogy az árukat TIR művelet alá vonják, - Felel a közúti jármű, járműszerelvény vagy szállítótartály, valamint a rakomány és a rá vonatkozó TIR igazolvány bemutatásáért az indító vámhivatalnál, az átmenő vámhivatalnál és a rendeltetési vámhivatalnál, - Felel továbbá az Egyezmény egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő betartásáért. - Az eljárás befejezésének és mentesítésének szétválasztása. Az eljárás befejezése történhet: - fenntartással - fenntartás nélkül Az indító vámhivatal, a részére megküldött befejezéssel kapcsolatos adatok alapján dönt az eljárás mentesítéséről. 9. További információforrások - ENSZ/EGB TIR honlapja (főlap) - TIR kézikönyv (angol, francia, orosz, arab, spanyol, német, olasz, cseh, török) - Az IRU TIR-el kapcsolatos linkje: - Az MKFE honlapja: Forrás: vám.hu

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés

NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés NT Nonprofit Közhasznú Kft. - civil szféra - VI. Járművekkel kapcsolatos ügyintézés 2009 1 A VI. fejezet egy összetett témát dolgoz fel, a járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést, a járműigazgatást,

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

I. Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet - 1 - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek

Részletesebben

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT

A 68/2001. (IV.20.) 89/1988. (XII. 20.) MT A kormány 68/2001. (IV.20.) Kormányrendelete a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról A kormány a közúti közlekedésről

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Lakatos István. Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma. A követelménymodul megnevezése: Dr. Lakatos István Járműazonosító jellemzők felépítése és tartalma A követelménymodul megnevezése: Környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai A követelménymodul száma: 0619-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK

VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK BGF KKFK Nemzetközi Kereskedelem és Logisztika Tanszék VÁMSZABÁLYOZÁS VÁMELJÁRÁSOK Írta, szerkesztette: Szabó Béla vámszakértő Tisztelt Hallgató! Sokan mondják, hogy a vám már lejárt lemez. Valóban így

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás

Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Érvényes 2011. január 1-től Kötelező gépjármű-felelősség- biztosítás Feltételek Nysz.: 14450 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató (Feltételek) a Generali-Providencia Zrt. kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

2011. május 12. 3/2011.

2011. május 12. 3/2011. 2011. május 12. 3/2011. Jövedéki Hírlevél Mi található az 3/2011. számban? A kereskedelmi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylésére vonatkozó eljárásjogi rendelkezések 2011. január 1-jével történő alkalmazásával

Részletesebben

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról A TANÁCS 1992. október 12-i 2913/92/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex létrehozásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató A 2009. ÉVI LXII. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI: 1. Ha nemzetközi szerzôdés eltérôen nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed: a) minden

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató. K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás. érvényes: 2011. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató K&H kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás érvényes: 2011. január 1-től tartalom biztosítási feltételek a Gfbt. alapján... 3 a biztosítási

Részletesebben

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

1.3 A készpénzátutalási megbízással 1 Ft-tól kilenc helyi érték figyelembevételével lehet összeget befizetni.

1.3 A készpénzátutalási megbízással 1 Ft-tól kilenc helyi érték figyelembevételével lehet összeget befizetni. A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL, ÉS EXPRESSZ KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSSAL TÖRTÉNŐ KÉSZPÉNZ- BEFIZETÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Hatályba lépés: 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben