JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN"

Átírás

1 1 A VILÁG JOGRENDSZEREI JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN angolszász jog (common law) kontinentális jog (civil law) vallásjog (theocratic law) szokásjog vegyes rendszerek KONTINENTÁLIS JOG (CIVIL LAW) Római jogi gyökerek Alcsoportok (latin, germán, skandináv) Kodifikált jog alapvetı jelentıségő (a jog jogalkotó általi írásba foglalása és állami kényszer általi szankcionálása) A jog alkalmazása alkotó jellegő, a jogi normakereteket, iránymutatást ad a bírói döntésekhez A bíró értelmezi a jogot és tovább is fejleszti. KONTINENTÁLIS JOG (CIVIL LAW) A 19. században a kereskedelmi jog különvált a polgári jogtól, szakmai joganyagok alakultak ki. Egyes országokban külön kereskedelemi törvénykönyvek (pl. Code de commerce, HGB Handelsgesetzbuch) ANGOLSZÁSZ JOG(COMMON LAW) Markánsan eltér a kontinentális jogtól. Alapja a bírói jogképzésben kialakuló esetjog. A bíróságok jogalkotók is. Az egyedi jogvita eldöntésének prioritása van. A jog tartalma bírói ítéletek sokaságából ismerhetı meg. A jog alkalmazása precedensekre hivatkozással történik. TEOKRATIKUS JOG (THEOCRATIC LAW) Olyan országokban, ahol a világi hatalom forrásának az adott kultúra istenét tekintik, vallásos dogmák és hiedelmek képezik a jogi környezetet. A legfıbb jogalkalmazó a vallási vezetı. Kiemelkedıen jelentıs a muzulmán jog (Shari a), amely egyfelıl a Koránon, másfelıl Mohamed próféta kinyilatkoztatásain és ítéletein (Sunnah) alapul. 1

2 MUZULMÁN JOG JOGRENSZEREK A VILÁGTÉRKÉPEN A Shari a az emberi tevékenységeket (így a kereskedelmi és pénzügyi jellegőeket is) három csoportba sorolja: kötelezı (farz), engedélyezett (halal) és tilos (haram) 8 CA/ENG/INDEX.PHP AZ ENSZ TAGORSZÁGAINAK MEGOSZLÁSA A JOGI RENDSZER SZERINT HANGSÚLYOK A NEMZETI JOGRENDBEN RULE OF LAW ORSZÁGOK (2008) Rule of law országok: olyan demokratikus társadalmak, ahol a történések, a döntések alapját a jog képezi Rule of man országok: azok a társadalmak, ahol a jog az, amit a meghatározó személy (uralkodó, diktátor, a vezetı )annak tart, illetve ahol a jogszabályok értelmezése önkényesen történik. 2

3 JOGEGYSÉGESÍTÉSEK 13 PÉLDÁK JOGEGYSÉGESÍTÉSEKRE Bécsi Vételi Egyezmény Genfi Nemzetközi váltóegyezmények Genfi nemzetközi csekkegyezmények Nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmények (COTF/CIM) Nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény (CMR) Nemzetközi légi-fuvarozási egyezmény (IATA) Dunai fuvarozási egyezmények Tengeri árufuvarozásra vonatkozó egyezmények 14 BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY International Sale of Goods (CISG) 16 Az ENSZ szakosított szerveként létrehozott UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) munkálta ki. Az egyezményt 1980-ban a Bécsi Konferencián 42 állam fogadta el, Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerzıdéseirıl címmel. xts/sale_goods/1980cisg.html BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY 17 A Bécsi Egyezmény 1988-ban lépett hatályba, azóta mintegy 70 állam ratifikálta. Magyarország: évi 20. törvényerejő rendelet az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzıdéseirıl szóló, Bécsben, az évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetésérıl Az Egyezmény négy része: az I. rész az alkalmazási kört szabályozza, valamint az általános rendelkezéseket tartalmazza, a II. rész a szerzıdés megkötésével foglalkozik, a III. rész az adásvétel tartalmi kérdéseit szabályozza, a IV. rész a nemzetközi jogi kereteket mutatja be. BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY Nem szabályozza az adásvételi szerzıdés érvényességét és a tulajdonjog átszállás kérdését. A termékfelelısség kérdésénél is teret enged az irányadó nemzeti jog termékfelelısségi szabályainak. Hatálya nem terjed ki az értékpapírok, a fizetıeszközök, a hajók és az elektromos energia adásvételére, a személyes vagy családi háztartási célokra vásárolt árukra, az árveréseken megvalósuló ügyletkötésekre. Nem alkalmazható az egyetlen szerzıdésben szabályozott csereügyletre sem (alkalmazható viszont a két szerzıdésben megvalósuló csereügyletekre). 18 3

4 SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK SZOKÁSOK A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN (1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. SZOKÁSOK A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN 21 (2) Ellenkezı megállapodás hiányában a feleket úgy kell tekinteni, mint akik szerzıdésükre, vagy annak megkötésére hallgatólagosan alkalmazni rendeltek minden olyan szokást, amelyet ismertek vagy ismerniük kellett, továbbá amely a nemzetközi kereskedelemben széles körben ismert, és amelyet a kereskedelem szóban forgó ágában használatos szerzıdéstípus körében rendszeresen alkalmaznak. A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYT RATIFIKÁLÓ ORSZÁGOK SZOKVÁNYOK 23 HELYI SZOKVÁNYOK 24 A szokások egy részét írásban is megfogalmazzák. Hatókörük szerint: helyi nemzetközi szokványokra határolhatók el. Lehetnek: tradicionális kereskedıházak, piacvezetı cégek általános üzleti feltételei, kikötıi szokványok, tızsdei szokványok, bankok, biztosító társaságok üzleti szabályzatai stb. 4

5 NEMZETKÖZI SZOKVÁNYOK 25 LEGISMERTEBB NEMZETKÖZI SZOKVÁNYOK 26 Az ICC (International Chamber of Commerce), a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara dolgozta ki, adta közzé és gondozza. INCOTERMS, International Commercial Terms Az okmányos meghitelezésre (akkreditívre) vonatkozó szokvány: UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Az okmányos beszedvényre (okmányos inkasszóra) vonatkozó szokvány: URC Uniform Rules for Collections NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA 27 NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA 1919-ben alapították, központja Párizsban van. Nemzeti bizottságai mintegy 70 országban mőködnek, tagjai mintegy 140 ország vállalkozásai és szakmai szervezetei. Magyar tagszervezete a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága. 28 ICC SZERVEZETEI 30 Nemzetközi Döntıbíróság (ICC s International Court of Arbitration), Kereskedelmi bőnözés megelızését segítı irodák (Commercial Crime Bureau, International Maritime Bureau, Counterfeiting Intelligence Bureau) 5

6 ICC SZERVEZETEI ICC SZERVEZETEI 31 BASCAP - Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy bascap/id1127/index.html 32 Könyvkiadója: /Home.aspx ICC BESTSELLERS MINTASZERZİDÉSEI (PÉLDÁK) ICC Model International Sale Contract (nemzetközi adásvételi szerzıdés), ICC Model Commercial Agency Contract (kereskedelmi képviseleti szerzıdés), ICC Model Distributorship Conract (egyedárusítási szerzıdés), ICC Model International Franchising Conract (nemzetközi franchising szerzıdés), ICC Model Occasional Intermediary Contract (ad hoc közvetítıi szerzıdés). 6

7 MINTASZERZİDÉSEI (PÉLDÁK) ICC Model International Trademark License ICC Model Turnkey Contract for Major Projects ICC Legal Handbook for Global Sourcing Contracts ICC Model Commercial Agency Contract ICC Model Distributorship Contract 37 ICC DOKUMENTUMOK Az üzleti élet tisztasága érdekében etikai szabályokat dolgozott ki a marketingre és a reklámozásra, a korrupció és az etikátlan üzleti gyakorlatok ellen. Advertising ad Marketing Communication Practice Consolidated ICC Code (PDF) 38 INCOTERMS 39 International Commercial Terms 40 INCOTERMS Klauzulái az adásvételi szerzıdés fuvarparitás feltételének kialakításában segítik a világ üzletembereit. Fuvarparitás: az a földrajzi pont, ameddig egy áru szállításával kapcsolatos költségek és kockázatok az eladót terhelik, és ahol ezek a költségek és kockázatok átszállnak a vevıre. 41 INCOTERMS Az ICC elıször 1936-ban tette közzé fuvarparitás értelmezéseit INCOTERMS elnevezéssel (International Commercial Terms Nemzetközi Kereskedelmi Kifejezések, Nemzetközi irányelvek kereskedelmi szakkifejezések értelmezésére). Tartalmát 1953-ban, 1967-ben, 1976-ban, ban, 1990-ben, 2000-ben, legutóbb 2010-ben módosították. Videó: html 42 7

8 INCOTERMS KLAUZULÁK Egyértelmően szabályozzák az áruszállítással kapcsolatos költségek megosztását eladó és vevı között. Szabályozzák a kockázatmegosztás földrajzi pontját is. 43 A fuvarparitás elnevezés a szerzıdésben a költség és a kockázat átszállásának földrajzi helyét egyaránt jelöli. KAPCSOLATA AZ ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSSEL 44 Az INCOTERMS nem jogszabály, alkalmazása egyetlen külkereskedelmi szerzıdésben sem kötelezı. Az ott felsorolt jogok és kötelezettségek az eladót és a vevıt csak akkor kötelezik, ha szerzıdésükben kifejezetten hivatkoznak magára az INCOTERMS-re. AZ INCOTERMS KLAUZÁK SZERKEZETE AZ INCOTERMS KLAUZULÁK CSOPORTOSÍTÁSA 46 Költségek és kockázatok megosztása szerint Fuvarozási módok szerint Kötelezettségek terjedelme szerint KÖLTSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK MEGOSZTÁSA 47 Azonos földrajzi helyen: egypontos Eltérı földrajzi helyen: kétpontos 48 8

9 KÖLTSÉG- ÉS KOCKÁZAT- MEGOSZTÁS HELYE SZERINT Költség- és kockázatmegosztás helye Záradék azonos eltérı EXW FCA FAS FOB alkalmazható záradékok CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU Csak tengeri és vizi fuvarozásnál Multimodális záradékok: CFR FUVAROZÁSI MÓD SZERINT DDP vasúton közúton légi fuvarozásnál kombinált fuvarozásnál ZÁRADÉKOK TENGERI ÉS FOLYAMI FUVAROZÁSNÁL 51 MULTIMODÁLIS KLAUZULÁK 52 EXW, FCA, CPT,CIP, DAF, DDU, DDP FAS FOB CFR CIF DES DEQ KÖTELEZETTSÉGEK TERJEDELME SZERINT 53 AZ INCOTERMS 2000 KLAUZULÁI Csoport Jellemzı E induló A 13 INCOTERMS 2000 klauzula négy csoportja : F fıfuvarozás nincs fizetve E-csoport F-csoport C-csoport D-csoport C fıfuvarozás fizetve EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Záradék rövidítése és tartalma 54 EXW (ex works) eladó telephelye FCA (free carrier) fuvarozónak átadva FAS (free alongside ship) a hajó oldalához FOB (free on board) hajóba rakva CFR (cost and freight) költség fuvardíj CIF (cost, insurance and freight) költség, biztosítás és fuvardíj CPT (carriage paid to) fuvarozás fizetve.. CIP (carriage and insurance paid to) fuvarozás és biztosítás fizetve érkezı D DAF (delivered at frontier) határra szállítva DES (delivered ship) leszállítva hajón DEQ (delivered ex quay) leszállítva, rakparton kirakva DDU (delivered duty unpaid) leszállítva, vám nem fizetve DDP (delivered duty paid) leszállítva, vám kifizetve 9

10 EXW (ex works named place) A költség- és a kockázatátszállás földrajzi helye az eladó telephelye. 55 FCA (free carrier... named place) 56 Költség-és kockázat-megosztás: megnevezett indulási helyen a vevı által megnevezett fuvarozónak átadva. Ez lehet vasúti, közúti és légi fuvarozó is. FAS (free alongside ship named port of shipment) 57 Az eladó saját költségére és kockázatára eljuttatja az árut az elhajózási kikötıbe, a vevı által megnevezett hajó oldala mellé helyezve (a kikötıi szokásoknak megfelelıen), és errıl a vevıt értesíti. FOB (free on board named port of shipment) 58 A költségek és a kockázatok átszállásának helye azonos: az elhajózási kikötıben a hajón, illetve a hajó korlátja felett. Az eladó köteles tiszta okmánnyal (clean on board bill of ladinggel) igazolni, hogy teljesített. A vevı köteles saját költségére hajót bérelni vagy hajótérrıl gondoskodni. CFR (cost and freight named port of destination) 59 Az eladó köteles hajót bérelni, illetve hajóteret foglalni, megkötni a fuvarozási szerzıdést és fizetni a rendeltetési kikötıig a fuvardíjat. A kockázat a FOB klauzulával megegyezıen az elhajózási kikötıben a hajón (hajó korlátja felett)száll át eladóról vevıre. CIF (cost, insurance, freight named port of destination) 60 A CFR klauzulától a biztosítási szerzıdés megkötésében tér el. A tengeri fuvarozás kockázatai ellen a szállítmánybiztosítási szerzıdést az eladó köteles megkötni a vevı javára, a szerzıdésben rögzített feltételek mellett - de legalább FPA ( C ) feltétellel - az áru CIF értékének 110%-ára. 10

11 CPT (carriage paid to named place of destination) 61 Az eladó viseli a költségeket a szerzıdésben meghatározott helyig. A kockázatok akkor szállnak át a vevıre, amikor az eladó az elsı fuvarozónak átadja az árut. CIP (carriage and insurance paid to named place of destination) Az eladó a költségeket a szerzıdésben meghatározott helyig viseli. A kockázatok akkor szállnak át a vevıre, amikor az eladó az elsı fuvarozónak átadja az árut. Az eladó köteles a vevı javára szállítmánybiztosítási szerzıdést kötni. DAF(delivered at frontier named place) 63 Az eladó köteles az árut saját kockázatára és költségére a megnevezett határállomáson a szerzıdésszerő szállítást igazoló és a bevitelhez szükséges bizonylatokkal együtt a vevı rendelkezésére bocsátani. MEGSZŐNIK!!! DES (delivered ex ship named port of destination) 64 Mind a költségviselés, mind a kárveszély a megnevezett érkezési kikötıben a hajó fedélzetén száll át a vevıre. MEGSZŐNIK!!! DEQ (delivered ex quay named port of destination) Mind a költség, mind a kockázat átszállásának földrajzi helye az érkezési kikötı rakpartja. MEGSZŐNIK!!! 65 DDU (delivered duty unpaid named place of destination) Az eladó kötelessége, hogy az árut saját kockázatára és költségére vámolatlanul átadja a vevınek a megnevezett rendeltetési helyen. MEGSZŐNIK!!! 11

12 DDP (delivered duty paid named place of destination) 67 TENGERI KLAUZULÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az eladó feladata a költség- és kockázat viselése mellett a beviteli vámkezeltetés is, a beviteli vám mellett az importtal összefüggı egyéb illetékeket is fizeti. FAS FOB CFR, CIF DES DEQ okmányok áru átadása Jelmagyarázat: költségek kockázatok C ÉS D TENGERI KLAUZULÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 69 ROKON MULTIMODÁLIS ÉS TENGERI ZÁRADÉKOK 70 ELADÓ A hajó elsüllyedt, nincs áru várja az árut VEVİ multimodális klauzula tengeri klauzula Válasza: Válasza: C klauzulák esetén: bill of lading (CFR) és a szállítmánybiztosítási kötvény átadásával (CIF) teljesített kérje a kártérítést a biztosító társaságtól D klauzulák esetén: megkísérli ismét beszerezni az árut FCA CPT CIP FOB CFR CIF INCOTERMS /Product/ProductInfo.aspx?id=

13 INCOTERMS 2010 ZÁRADÉKAI Valamennyi fuvarozási mód esetén : Vizi fuvarozási mód esetén : EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF 74 INCOTERMS 2010 ÚJ ZÁRADÉKAI 76 DAP - Delivered at Place: leszállítva meghatározott helyre (a DAF, a DES, a DEQ és a DDU helyett) DAT - Delivered at Terminal INCOTERMS 2010 VILÁGMÉRETŐ VÁLTOZÁS 78 ICC képzések: &langtype=1036 ComplianceOnline Webinar - Incoterms 2010 'Terms of Sale Online Event, United States 77 Google angol: nagyjából találat (0,36 Törzsök másodperc) Éva 13

14 FUVARPARITÁS ÉS AZ ADÁSVÉTELI ÁR KAPCSOLATA 79 CIF ÁR KISZÁMÍTÁSA FOB ÁRBÓL FOB ár + tengeri fuvarozás költségei CFR ár + szállítmánybiztosítási költségek CIF ár 80 A FUVARPARITÁS ÉS AZ EXPORTÁR KAPCSOLATA SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS ESETÉN (csak a költségek viselését összehasonlítva!) EX WORKS ár (eladási ár eladó telephelyén) + kiviteli vámkezelés és a kiviteli okmányok költségei + elıfuvarozás az elsı fuvarozóig = FCA eladási ár meghatározott indulási helyen + fuvarozási okmányok beszerzése + fuvarköltség megnevezett határállomásig = DAF ár meghatározott határállomáson + fuvarköltség az érkezési helyig = DDU eladási ár meghatározott érkezési helyen + beviteli vámkezeltetés költségei + beviteli vám = DDP eladási ár meghatározott érkezési helyen 81 A FUVARPARITÁS ÉS AZ EXPORTÁR KAPCSOLATA TENGERI FUVAROZÁS ESETÉN (csak a költségek viselését összehasonlítva!) 82 EX WORKS ár (eladási ár az eladó telephelyén) + kiviteli vámkezelés és a kiviteli okmányok beszerzése + fuvarköltség indulási kikötıig, hajó oldala mellé = FAS ár meghatározott indulási kikötıben + raktározási költségek, kikötıi árumozgatási költségek, hajóba rakás költségei = FOB ár meghatározott indulási kikötıben + tengeri fuvarköltség meghatározott érkezési kikötıig + fuvarozási okmányok beszerzésének költségei = CFR ár meghatározott érkezési kikötıben + szállítmánybiztosítási díj = CIF ár meghatározott érkezési kikötıben + kirakás költségei = CIF landed ár meghatározott érkezési kikötıben RAFTD 83 AMERIKAI KÜLKERESKEDELMI KIFEJEZÉSEK 84 American Foreign Trade Definitions (1941) és annak módosított változata (RAFTD). Alkalmazása az INCOTERMS 1990-es módosítását követıen háttérbe szorult. Az egyes záradékok azonos rövidítéseinek esetén is jelentıs azok tartalmi eltérése az INCOTERMS-tıl

15 85 15

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF NEMZETKÖZI FUVAROZÁS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS, LOGISZTIKA LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok példatár

Költségvetési kapcsolatok példatár -1- Költségvetési kapcsolatok példatár (Szerkesztette, korszerűsítette és lektorálta: dr. Bozsik Sándor) Készítették: Szemán Helga Szőcs Barbara Főnagy Edina Matiscsák Ágnes Ónódi Edit -2- Vámpéldák 1.

Részletesebben

A szerzıdésekre alkalmazandó jogról szóló Róma I. rendelet a praktikum tükrében

A szerzıdésekre alkalmazandó jogról szóló Róma I. rendelet a praktikum tükrében A szerzıdésekre alkalmazandó jogról szóló Róma I. rendelet a praktikum tükrében CZIGLER DEZSİ TAMÁS Az Európai Közösség 2008. június 6-án elfogadta az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendeletét

Részletesebben

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA

MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA MOLNÁR ISTVÁN IVÁNYI GYÖRGY VÁLLALKOZÓK EURÓPAI FOGALOMTÁRA 2000 fogalom a vállalkozások és az Európai Unió szóhasználatában TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet)

Nemzetközi jog II. Belső jog Nem anyagi jog nem eljárási jog - A nk. gazdasági kapcsolatok joga: Nemzetközi eredetű Anyagi (vagy eljárási is lehet) Nemzetközi jog II. ÁLTALÁNOS RÉSZ Nemzetközi magánjog A nemzetközi magánjog azoknak a szabályoknak az összessége, melyek külföldi elemet tartalmazó vagyoni, illetve munka- és családjogi viszonyokat szabályoznak.

Részletesebben

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN

A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN ORSZÁGGYŐLÉSI KÖNYVTÁR - KÉPV ISELİI KUTATÓSZOLGÁLAT A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL ELEMZÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BÉKÉSI ATTILA 2008. ÁPRILIS A Képviselıi Kutatószolgálat

Részletesebben

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége

A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat. EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége A 2000. december 20-án kelt 2.1. sz. változat EFET Energiakereskedık Európai Szövetsége Amstelveenseweg 998 /1081 JS Amsterdam Telefon: +31 20 520 7970, Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek szakmai követelménymoduljához készíttetett segédanyag

Részletesebben

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe

Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe Dr. Domokos N. Márton: Az EU új adatvédelmi szabályozása avagy keep bangin' on the wall of Fortress Europe I. AZ EU ADATVÉDELMI JOGÁNAK TELJES KÖRŐ REFORMJA People get ready it's time to wake up, tear

Részletesebben

1999. évi XI. törvény

1999. évi XI. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 2010. november 3. Forrás: www.magyarorszag.hu 1999. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság és Írország között a kettıs adóztatás elkerülésérıl és az adóztatás kijátszásának

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Felhívás az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának véleményezésére Vékás Lajos / 3 Tanulmányok A szerzõdésszegésért fennálló kártérítési felelõsség jellegzetességei

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Egyes pénzügyi vonatkozású szerződések

Egyes pénzügyi vonatkozású szerződések Iustum Aequum Salutare X. 2014. 2. 119 126. Egyes pénzügyi vonatkozású szerződések nemzetközi jogvitájának kollíziós aspektusai egyetemi adjunktus (SZE DFÁJK) A pénzügyi tárgyú szerződéseket jelen tanulmány

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr.

Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi Kamara 2000. május. Szerz : Dr. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGI KÉRDÉSEI. A SZERZ DÉS LÉTREJÖTTÉNEK, TELJESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI Az Internet használattal összefügg jogi kérdések, hazai megoldások Szakmai Konferencia, Budapesti Ügyvédi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei

Tartalomjegyzék. I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei Tartalomjegyzék I. rész - A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának meghatározása és a szabályozás keretei 1. A pénzmosás meghatározása 2. A terrorizmus finanszírozásának meghatározása 3. A pénzmosás

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erısödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelı képességének

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

29. Kikre vonatkozik e tájékoztatás? 29. Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendı áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva

Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva Általános szállítmányozási feltételek a nemzetközi gyakorlatban a Panalpina Magyarország Kft. által adoptálva I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alkalmazhatóság 1.1. Ezek a szabályok akkor érvényesek,

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK)

az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK) Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 1. 181 193. A fuvarozási szerződés változásai az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK) 1. Bevezetés Magyarország Országgyűlése

Részletesebben

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei. Külkereskedelmi technikai ismeretek Szőke Hajnalka jegyzete Külkereskedelmi ügylet: minden üzleti kapcsolat, ha a résztvevők vagy a résztvevők vállalkozásai nem azonos ország magán- vagy jogi személyei.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája Az információs társadalom hatása a jogrendszerre 2000.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája Az információs társadalom hatása a jogrendszerre 2000. AZ INTERNET ALAPVET JOGI PROBLÉMÁI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMMEL ÖSSZEFÜGG JOGI KÖRNYEZET SZABÁLYOZÁSA A 2000/31/EU IRÁNYELV TÜKRÉBEN A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Jogász Egylet közös konferenciája

Részletesebben