JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN"

Átírás

1 1 A VILÁG JOGRENDSZEREI JOGEGYSÉGESÍTÉSEK, SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN angolszász jog (common law) kontinentális jog (civil law) vallásjog (theocratic law) szokásjog vegyes rendszerek KONTINENTÁLIS JOG (CIVIL LAW) Római jogi gyökerek Alcsoportok (latin, germán, skandináv) Kodifikált jog alapvetı jelentıségő (a jog jogalkotó általi írásba foglalása és állami kényszer általi szankcionálása) A jog alkalmazása alkotó jellegő, a jogi normakereteket, iránymutatást ad a bírói döntésekhez A bíró értelmezi a jogot és tovább is fejleszti. KONTINENTÁLIS JOG (CIVIL LAW) A 19. században a kereskedelmi jog különvált a polgári jogtól, szakmai joganyagok alakultak ki. Egyes országokban külön kereskedelemi törvénykönyvek (pl. Code de commerce, HGB Handelsgesetzbuch) ANGOLSZÁSZ JOG(COMMON LAW) Markánsan eltér a kontinentális jogtól. Alapja a bírói jogképzésben kialakuló esetjog. A bíróságok jogalkotók is. Az egyedi jogvita eldöntésének prioritása van. A jog tartalma bírói ítéletek sokaságából ismerhetı meg. A jog alkalmazása precedensekre hivatkozással történik. TEOKRATIKUS JOG (THEOCRATIC LAW) Olyan országokban, ahol a világi hatalom forrásának az adott kultúra istenét tekintik, vallásos dogmák és hiedelmek képezik a jogi környezetet. A legfıbb jogalkalmazó a vallási vezetı. Kiemelkedıen jelentıs a muzulmán jog (Shari a), amely egyfelıl a Koránon, másfelıl Mohamed próféta kinyilatkoztatásain és ítéletein (Sunnah) alapul. 1

2 MUZULMÁN JOG JOGRENSZEREK A VILÁGTÉRKÉPEN A Shari a az emberi tevékenységeket (így a kereskedelmi és pénzügyi jellegőeket is) három csoportba sorolja: kötelezı (farz), engedélyezett (halal) és tilos (haram) CA/ENG/INDEX.PHP AZ ENSZ TAGORSZÁGAINAK MEGOSZLÁSA A JOGI RENDSZER SZERINT HANGSÚLYOK A NEMZETI JOGRENDBEN RULE OF LAW ORSZÁGOK (2008) Rule of law országok: olyan demokratikus társadalmak, ahol a történések, a döntések alapját a jog képezi Rule of man országok: azok a társadalmak, ahol a jog az, amit a meghatározó személy (uralkodó, diktátor, a vezetı )annak tart, illetve ahol a jogszabályok értelmezése önkényesen történik. 2

3 JOGEGYSÉGESÍTÉSEK 13 PÉLDÁK JOGEGYSÉGESÍTÉSEKRE Bécsi Vételi Egyezmény Genfi Nemzetközi váltóegyezmények Genfi nemzetközi csekkegyezmények Nemzetközi vasúti árufuvarozási egyezmények (COTF/CIM) Nemzetközi közúti fuvarozási egyezmény (CMR) Nemzetközi légi-fuvarozási egyezmény (IATA) Dunai fuvarozási egyezmények Tengeri árufuvarozásra vonatkozó egyezmények 14 BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY International Sale of Goods (CISG) 16 Az ENSZ szakosított szerveként létrehozott UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) munkálta ki. Az egyezményt 1980-ban a Bécsi Konferencián 42 állam fogadta el, Az Egyesült Nemzetek Egyezménye az Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerzıdéseirıl címmel. xts/sale_goods/1980cisg.html BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY 17 A Bécsi Egyezmény 1988-ban lépett hatályba, azóta mintegy 70 állam ratifikálta. Magyarország: évi 20. törvényerejő rendelet az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzıdéseirıl szóló, Bécsben, az évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetésérıl Az Egyezmény négy része: az I. rész az alkalmazási kört szabályozza, valamint az általános rendelkezéseket tartalmazza, a II. rész a szerzıdés megkötésével foglalkozik, a III. rész az adásvétel tartalmi kérdéseit szabályozza, a IV. rész a nemzetközi jogi kereteket mutatja be. BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNY Nem szabályozza az adásvételi szerzıdés érvényességét és a tulajdonjog átszállás kérdését. A termékfelelısség kérdésénél is teret enged az irányadó nemzeti jog termékfelelısségi szabályainak. Hatálya nem terjed ki az értékpapírok, a fizetıeszközök, a hajók és az elektromos energia adásvételére, a személyes vagy családi háztartási célokra vásárolt árukra, az árveréseken megvalósuló ügyletkötésekre. Nem alkalmazható az egyetlen szerzıdésben szabályozott csereügyletre sem (alkalmazható viszont a két szerzıdésben megvalósuló csereügyletekre). 18 3

4 SZOKÁSOK ÉS SZOKVÁNYOK SZOKÁSOK A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN (1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. SZOKÁSOK A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN 21 (2) Ellenkezı megállapodás hiányában a feleket úgy kell tekinteni, mint akik szerzıdésükre, vagy annak megkötésére hallgatólagosan alkalmazni rendeltek minden olyan szokást, amelyet ismertek vagy ismerniük kellett, továbbá amely a nemzetközi kereskedelemben széles körben ismert, és amelyet a kereskedelem szóban forgó ágában használatos szerzıdéstípus körében rendszeresen alkalmaznak. A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYT RATIFIKÁLÓ ORSZÁGOK SZOKVÁNYOK 23 HELYI SZOKVÁNYOK 24 A szokások egy részét írásban is megfogalmazzák. Hatókörük szerint: helyi nemzetközi szokványokra határolhatók el. Lehetnek: tradicionális kereskedıházak, piacvezetı cégek általános üzleti feltételei, kikötıi szokványok, tızsdei szokványok, bankok, biztosító társaságok üzleti szabályzatai stb. 4

5 NEMZETKÖZI SZOKVÁNYOK 25 LEGISMERTEBB NEMZETKÖZI SZOKVÁNYOK 26 Az ICC (International Chamber of Commerce), a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara dolgozta ki, adta közzé és gondozza. INCOTERMS, International Commercial Terms Az okmányos meghitelezésre (akkreditívre) vonatkozó szokvány: UCP Uniform Customs and Practice for Documentary Credits Az okmányos beszedvényre (okmányos inkasszóra) vonatkozó szokvány: URC Uniform Rules for Collections NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA 27 NEMZETKÖZI KERESKEDELMI KAMARA 1919-ben alapították, központja Párizsban van. Nemzeti bizottságai mintegy 70 országban mőködnek, tagjai mintegy 140 ország vállalkozásai és szakmai szervezetei. Magyar tagszervezete a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága ICC SZERVEZETEI 30 Nemzetközi Döntıbíróság (ICC s International Court of Arbitration), Kereskedelmi bőnözés megelızését segítı irodák (Commercial Crime Bureau, International Maritime Bureau, Counterfeiting Intelligence Bureau) 5

6 ICC SZERVEZETEI ICC SZERVEZETEI 31 BASCAP - Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy bascap/id1127/index.html 32 Könyvkiadója: /Home.aspx ICC BESTSELLERS MINTASZERZİDÉSEI (PÉLDÁK) ICC Model International Sale Contract (nemzetközi adásvételi szerzıdés), ICC Model Commercial Agency Contract (kereskedelmi képviseleti szerzıdés), ICC Model Distributorship Conract (egyedárusítási szerzıdés), ICC Model International Franchising Conract (nemzetközi franchising szerzıdés), ICC Model Occasional Intermediary Contract (ad hoc közvetítıi szerzıdés). 6

7 MINTASZERZİDÉSEI (PÉLDÁK) ICC Model International Trademark License ICC Model Turnkey Contract for Major Projects ICC Legal Handbook for Global Sourcing Contracts ICC Model Commercial Agency Contract ICC Model Distributorship Contract 37 ICC DOKUMENTUMOK Az üzleti élet tisztasága érdekében etikai szabályokat dolgozott ki a marketingre és a reklámozásra, a korrupció és az etikátlan üzleti gyakorlatok ellen. Advertising ad Marketing Communication Practice Consolidated ICC Code (PDF) 38 INCOTERMS 39 International Commercial Terms 40 INCOTERMS Klauzulái az adásvételi szerzıdés fuvarparitás feltételének kialakításában segítik a világ üzletembereit. Fuvarparitás: az a földrajzi pont, ameddig egy áru szállításával kapcsolatos költségek és kockázatok az eladót terhelik, és ahol ezek a költségek és kockázatok átszállnak a vevıre. 41 INCOTERMS Az ICC elıször 1936-ban tette közzé fuvarparitás értelmezéseit INCOTERMS elnevezéssel (International Commercial Terms Nemzetközi Kereskedelmi Kifejezések, Nemzetközi irányelvek kereskedelmi szakkifejezések értelmezésére). Tartalmát 1953-ban, 1967-ben, 1976-ban, ban, 1990-ben, 2000-ben, legutóbb 2010-ben módosították. Videó: html 42 7

8 INCOTERMS KLAUZULÁK Egyértelmően szabályozzák az áruszállítással kapcsolatos költségek megosztását eladó és vevı között. Szabályozzák a kockázatmegosztás földrajzi pontját is. 43 A fuvarparitás elnevezés a szerzıdésben a költség és a kockázat átszállásának földrajzi helyét egyaránt jelöli. KAPCSOLATA AZ ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSSEL 44 Az INCOTERMS nem jogszabály, alkalmazása egyetlen külkereskedelmi szerzıdésben sem kötelezı. Az ott felsorolt jogok és kötelezettségek az eladót és a vevıt csak akkor kötelezik, ha szerzıdésükben kifejezetten hivatkoznak magára az INCOTERMS-re. AZ INCOTERMS KLAUZÁK SZERKEZETE AZ INCOTERMS KLAUZULÁK CSOPORTOSÍTÁSA 46 Költségek és kockázatok megosztása szerint Fuvarozási módok szerint Kötelezettségek terjedelme szerint KÖLTSÉGEK ÉS KOCKÁZATOK MEGOSZTÁSA 47 Azonos földrajzi helyen: egypontos Eltérı földrajzi helyen: kétpontos 48 8

9 KÖLTSÉG- ÉS KOCKÁZAT- MEGOSZTÁS HELYE SZERINT Költség- és kockázatmegosztás helye Záradék azonos eltérı EXW FCA FAS FOB alkalmazható záradékok CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU Csak tengeri és vizi fuvarozásnál Multimodális záradékok: CFR FUVAROZÁSI MÓD SZERINT DDP vasúton közúton légi fuvarozásnál kombinált fuvarozásnál ZÁRADÉKOK TENGERI ÉS FOLYAMI FUVAROZÁSNÁL 51 MULTIMODÁLIS KLAUZULÁK 52 EXW, FCA, CPT,CIP, DAF, DDU, DDP FAS FOB CFR CIF DES DEQ KÖTELEZETTSÉGEK TERJEDELME SZERINT 53 AZ INCOTERMS 2000 KLAUZULÁI Csoport Jellemzı E induló A 13 INCOTERMS 2000 klauzula négy csoportja : F fıfuvarozás nincs fizetve E-csoport F-csoport C-csoport D-csoport C fıfuvarozás fizetve EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Záradék rövidítése és tartalma 54 EXW (ex works) eladó telephelye FCA (free carrier) fuvarozónak átadva FAS (free alongside ship) a hajó oldalához FOB (free on board) hajóba rakva CFR (cost and freight) költség fuvardíj CIF (cost, insurance and freight) költség, biztosítás és fuvardíj CPT (carriage paid to) fuvarozás fizetve.. CIP (carriage and insurance paid to) fuvarozás és biztosítás fizetve érkezı D DAF (delivered at frontier) határra szállítva DES (delivered ship) leszállítva hajón DEQ (delivered ex quay) leszállítva, rakparton kirakva DDU (delivered duty unpaid) leszállítva, vám nem fizetve DDP (delivered duty paid) leszállítva, vám kifizetve 9

10 EXW (ex works named place) A költség- és a kockázatátszállás földrajzi helye az eladó telephelye. 55 FCA (free carrier... named place) 56 Költség-és kockázat-megosztás: megnevezett indulási helyen a vevı által megnevezett fuvarozónak átadva. Ez lehet vasúti, közúti és légi fuvarozó is. FAS (free alongside ship named port of shipment) 57 Az eladó saját költségére és kockázatára eljuttatja az árut az elhajózási kikötıbe, a vevı által megnevezett hajó oldala mellé helyezve (a kikötıi szokásoknak megfelelıen), és errıl a vevıt értesíti. FOB (free on board named port of shipment) 58 A költségek és a kockázatok átszállásának helye azonos: az elhajózási kikötıben a hajón, illetve a hajó korlátja felett. Az eladó köteles tiszta okmánnyal (clean on board bill of ladinggel) igazolni, hogy teljesített. A vevı köteles saját költségére hajót bérelni vagy hajótérrıl gondoskodni. CFR (cost and freight named port of destination) 59 Az eladó köteles hajót bérelni, illetve hajóteret foglalni, megkötni a fuvarozási szerzıdést és fizetni a rendeltetési kikötıig a fuvardíjat. A kockázat a FOB klauzulával megegyezıen az elhajózási kikötıben a hajón (hajó korlátja felett)száll át eladóról vevıre. CIF (cost, insurance, freight named port of destination) 60 A CFR klauzulától a biztosítási szerzıdés megkötésében tér el. A tengeri fuvarozás kockázatai ellen a szállítmánybiztosítási szerzıdést az eladó köteles megkötni a vevı javára, a szerzıdésben rögzített feltételek mellett - de legalább FPA ( C ) feltétellel - az áru CIF értékének 110%-ára. 10

11 CPT (carriage paid to named place of destination) 61 Az eladó viseli a költségeket a szerzıdésben meghatározott helyig. A kockázatok akkor szállnak át a vevıre, amikor az eladó az elsı fuvarozónak átadja az árut. CIP (carriage and insurance paid to named place of destination) Az eladó a költségeket a szerzıdésben meghatározott helyig viseli. A kockázatok akkor szállnak át a vevıre, amikor az eladó az elsı fuvarozónak átadja az árut. Az eladó köteles a vevı javára szállítmánybiztosítási szerzıdést kötni. DAF(delivered at frontier named place) 63 Az eladó köteles az árut saját kockázatára és költségére a megnevezett határállomáson a szerzıdésszerő szállítást igazoló és a bevitelhez szükséges bizonylatokkal együtt a vevı rendelkezésére bocsátani. MEGSZŐNIK!!! DES (delivered ex ship named port of destination) 64 Mind a költségviselés, mind a kárveszély a megnevezett érkezési kikötıben a hajó fedélzetén száll át a vevıre. MEGSZŐNIK!!! DEQ (delivered ex quay named port of destination) Mind a költség, mind a kockázat átszállásának földrajzi helye az érkezési kikötı rakpartja. MEGSZŐNIK!!! 65 DDU (delivered duty unpaid named place of destination) Az eladó kötelessége, hogy az árut saját kockázatára és költségére vámolatlanul átadja a vevınek a megnevezett rendeltetési helyen. MEGSZŐNIK!!! 11

12 DDP (delivered duty paid named place of destination) 67 TENGERI KLAUZULÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az eladó feladata a költség- és kockázat viselése mellett a beviteli vámkezeltetés is, a beviteli vám mellett az importtal összefüggı egyéb illetékeket is fizeti. FAS FOB CFR, CIF DES DEQ okmányok áru átadása Jelmagyarázat: költségek kockázatok C ÉS D TENGERI KLAUZULÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 69 ROKON MULTIMODÁLIS ÉS TENGERI ZÁRADÉKOK 70 ELADÓ A hajó elsüllyedt, nincs áru várja az árut VEVİ multimodális klauzula tengeri klauzula Válasza: Válasza: C klauzulák esetén: bill of lading (CFR) és a szállítmánybiztosítási kötvény átadásával (CIF) teljesített kérje a kártérítést a biztosító társaságtól D klauzulák esetén: megkísérli ismét beszerezni az árut FCA CPT CIP FOB CFR CIF INCOTERMS /Product/ProductInfo.aspx?id=

13 INCOTERMS 2010 ZÁRADÉKAI Valamennyi fuvarozási mód esetén : Vizi fuvarozási mód esetén : EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF 74 INCOTERMS 2010 ÚJ ZÁRADÉKAI 76 DAP - Delivered at Place: leszállítva meghatározott helyre (a DAF, a DES, a DEQ és a DDU helyett) DAT - Delivered at Terminal INCOTERMS 2010 VILÁGMÉRETŐ VÁLTOZÁS 78 ICC képzések: &langtype=1036 ComplianceOnline Webinar - Incoterms 2010 'Terms of Sale Online Event, United States 77 Google angol: nagyjából találat (0,36 Törzsök másodperc) Éva 13

14 FUVARPARITÁS ÉS AZ ADÁSVÉTELI ÁR KAPCSOLATA 79 CIF ÁR KISZÁMÍTÁSA FOB ÁRBÓL FOB ár + tengeri fuvarozás költségei CFR ár + szállítmánybiztosítási költségek CIF ár 80 A FUVARPARITÁS ÉS AZ EXPORTÁR KAPCSOLATA SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS ESETÉN (csak a költségek viselését összehasonlítva!) EX WORKS ár (eladási ár eladó telephelyén) + kiviteli vámkezelés és a kiviteli okmányok költségei + elıfuvarozás az elsı fuvarozóig = FCA eladási ár meghatározott indulási helyen + fuvarozási okmányok beszerzése + fuvarköltség megnevezett határállomásig = DAF ár meghatározott határállomáson + fuvarköltség az érkezési helyig = DDU eladási ár meghatározott érkezési helyen + beviteli vámkezeltetés költségei + beviteli vám = DDP eladási ár meghatározott érkezési helyen 81 A FUVARPARITÁS ÉS AZ EXPORTÁR KAPCSOLATA TENGERI FUVAROZÁS ESETÉN (csak a költségek viselését összehasonlítva!) 82 EX WORKS ár (eladási ár az eladó telephelyén) + kiviteli vámkezelés és a kiviteli okmányok beszerzése + fuvarköltség indulási kikötıig, hajó oldala mellé = FAS ár meghatározott indulási kikötıben + raktározási költségek, kikötıi árumozgatási költségek, hajóba rakás költségei = FOB ár meghatározott indulási kikötıben + tengeri fuvarköltség meghatározott érkezési kikötıig + fuvarozási okmányok beszerzésének költségei = CFR ár meghatározott érkezési kikötıben + szállítmánybiztosítási díj = CIF ár meghatározott érkezési kikötıben + kirakás költségei = CIF landed ár meghatározott érkezési kikötıben RAFTD 83 AMERIKAI KÜLKERESKEDELMI KIFEJEZÉSEK 84 American Foreign Trade Definitions (1941) és annak módosított változata (RAFTD). Alkalmazása az INCOTERMS 1990-es módosítását követıen háttérbe szorult. Az egyes záradékok azonos rövidítéseinek esetén is jelentıs azok tartalmi eltérése az INCOTERMS-tıl

15 85 15

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN

SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK ÉS SZOKVÁNYOK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEMBEN SZOKÁSOK SOK A BÉCSI B VÉTELI EGYEZMÉNYBEN (1) A feleket köti minden szokás, amelynek alkalmazásában megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet

Részletesebben

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története

INCOTERMS 2000. Az INCOTERMS jelentése és története INCOTERMS 2000 Az INCOTERMS jelentése és története Az INCOTERMS a fuvarparitás meghatározására szolgáló nemzetközi szabvány, a logisztikai szállítmányozási tevékenységek során. A kifejezés az angol International

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak.

INCOTERMS Története A szokvány nem jogszabály, így nem évül el, azaz ma is érvényes az 1936-os Incoterms - ha arra hivatkoznak. INCOTERMS Története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlıdést

Részletesebben

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában Az INCOTERMS 2010 Az alábbi anyag azon hallgatók számára készült, akik jogász, nemzetközi igazgatás BA, vagy európai és nemzetközi igazgatás MA szakon tanulnak, és a tankönyveik nem tartalmazzák az INCOTERMS

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Incoterms

Összeállította: Sallai András. Incoterms Összeállította: Sallai András Incoterms Kereskedelmi szerződés Adás-vételi ügylet tejesítésére szóló szerződés Fuvarozási szerződés Fuvaroztató és a fuvarozó közötti jogviszony A szerződés létrejöttekor

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben

Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Logisztika és minőségügy a zöldség-gyümölcs kereskedelemben Szállítmányozás 1 Szállítmányozás Áru továbbítása Minőség megőrzése Q U A L I T R A N S Szárazföldi Közúti Szállítási módok 2 3 Szállítási módok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámérték kimunkálás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok

MUNKAANYAG. Dézsi Zsolt. A vámérték kimunkálás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok Dézsi Zsolt A vámérték kimunkálás szabályai A követelménymodul megnevezése: Vám- és jövedéki alapok A követelménymodul száma: 1981-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 VÁMÉRTÉK

Részletesebben

Kiegészítő információk / Szállítmányozási szótár

Kiegészítő információk / Szállítmányozási szótár Kiegészítő információk / Szállítmányozási szótár ADN Veszélyes árukra vonatkozó megállapodás belvízi hajózásban, rögzíti a fuvarozás feltételeit, a küldeményekre vonatkozó előírásokat. ADR Veszélyes Árukra

Részletesebben

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI

A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI A VILÁGGAZDASASÁG KAPCSOLATRENDSZEREI Nemzetközi kapcsolatok szükségessége Egymásra utaltság: természeti erıforrások hiánya, természeti adottságok országonkénti különbözısége Méretgazdaságosság (technikai-technológiai

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI JOG

NEMZETKÖZI KERESKEDELMI JOG Kertész Gábor NEMZETKÖZI KERESKEDELMI JOG Budapest, 2013. 2 Tartalomjegyzék A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM SZEREPLŐI...4 1. Állam...4 2. Magánkereskedők...5 BERUHÁZÁS-VÉDELEM...7 1. Tanmese...7 2. A beruházás-védelem

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

A könyvvizsgálat módszertana

A könyvvizsgálat módszertana A könyvvizsgálat módszertana Számviteli becslések vizsgálata. Elemző eljárások.. 2011 Deloitte Magyarország Amiről szó lesz A számviteli becslések Az időbeli elhatárolások Céltartalékok és mérlegen kívüli

Részletesebben

A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZOKVÁNYOK JELENTŐSÉGE AZ INCOTERMS 2010 SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN Bíró Gabriella közgazdász (MNB)

A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZOKVÁNYOK JELENTŐSÉGE AZ INCOTERMS 2010 SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN Bíró Gabriella közgazdász (MNB) Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 3. 133 148. A NEMZETKÖZI KERESKEDELMI SZOKVÁNYOK JELENTŐSÉGE AZ INCOTERMS 2010 SZABÁLYAINAK TÜKRÉBEN közgazdász (MNB) 1. A kereskedelmi szokványok szerepe és az egységes

Részletesebben

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről

Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Általános áttekintés a jogforrások rendszeréről Közjogi természető keretek: belsı nemzeti jogok engedélyezési rendje nemzetközi szerzıdések szokásjog Magánjogi keretek: szerzıdések jogszabályok jogszabálynak

Részletesebben

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben!

b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket a nemzetközi kereskedelemben! a) Jellemezze a nemzetközi disztribúciós rendszert, annak funkcióit és szereplőit! Csoportosítsa a kereskedőtípusokat jogi szempontból és érdekeltségük szerint! b) Jellemezze a helyi szokványokat és szerepüket

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 4. ÉVFOLYAM 2012. MÁJUS KÜLÖNSZÁM TANULMÁNYOK TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page 243 World Events Impact the German Stock Market: DAX Analysis January 2000

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén

Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Logisztikai Intézet Beszerzési logisztika támogatása az optimális beszállító kiválasztása révén Szakdolgozat Név: Makláry Brigitta Neptun kód: EQP49C

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez

Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez Központi Statisztikai Hivatal Kitöltési útmutató az Intrastat kérdőívekhez 2010 Kiszállítás 2011 Kiszállítás (egyszerűsített) 2012 Beérkezés 2013 Beérkezés (egyszerűsített) 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...5

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti T 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3

2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 2004.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 343/3 A BIZOTTSÁG 1982/2004/EK RENDELETE (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti É 269-06/2/1A A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok példatár

Költségvetési kapcsolatok példatár -1- Költségvetési kapcsolatok példatár (Szerkesztette, korszerűsítette és lektorálta: dr. Bozsik Sándor) Készítették: Szemán Helga Szőcs Barbara Főnagy Edina Matiscsák Ágnes Ónódi Edit -2- Vámpéldák 1.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása 2659-06/3 A nemzetközi

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható!

A tételekhez segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek érvényesítése A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A

Részletesebben

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD

BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY DOCUMENTARY COLLECTION, CASH AGAINST DOCUMENTS = CAD OKMÁNYOS BESZEDVÉNY ICC szokvány szabályozza Az 1958-ban kiadott szokvány legutóbbi változata a Beszedésre vonatkozó egységes szabályok

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS FUVAROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk során a szükséges elméleti ismeretek átadásán kívül az alkalmazott esettanulmányokkal, példákkal és csoportos gyakorlatokkal tesszük képessé

Részletesebben

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től

CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től CIM-Fuvarlevél Kézikönyv (GLV-CIM) Érvényes: 2006. július 1-től 2 Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhető. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum ajánlott jellegű és annyiban köti

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Nemzetközi magánjog 2.

Nemzetközi magánjog 2. Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék Nemzetközi magánjog 2. Knapp László knapplaszlo@freemail.hu Tananyag Vörös Imre: A nemzetközi gazdasági

Részletesebben

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok anyagi joga. Dr. Glavanits Judit, PhD. 2015/16. tavaszi félév

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok anyagi joga. Dr. Glavanits Judit, PhD. 2015/16. tavaszi félév A nemzetközi gazdasági kapcsolatok anyagi joga Dr. Glavanits Judit, PhD. 2015/16. tavaszi félév Az anyagi jog forrásai Jogszabályok Jogszabálynak nem minősülő egyéb források: Szokások (customs): hosszabb

Részletesebben

CBRE Corporate Outsourcing Kft.

CBRE Corporate Outsourcing Kft. . CBRE Corporate Outsourcing Kft 1. Meghatározások Az Alkalmazandó jog kifejezés a Magyar Köztársaság jogszabályait, törvényeit és más jogszabályait, az Európai Közösségek végrehajtható jogszabályait,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Szállítmányozás Logisztika szakirány A PARITÁS- ÉS KIKÖTŐVÁLASZTÁS SZEREPE A KONTÉNERFORGALOMBAN Készítette:

Részletesebben

A garancia új törvényi szabályozása

A garancia új törvényi szabályozása 2007. HATODIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 221 GULYÁSNÉ CSEKÕ KATALIN A garancia új törvényi szabályozása Ez a vitaindító cikk azzal a határozott szándékkal született, hogy a garancia új szabályozására tágabb kitekintésben

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

STRATÉGIAI KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK

STRATÉGIAI KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK KÜLKERESKEDELMI ÜGYLETEK ELİKÉSZ SZÍTÉSE SE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA SA TÖRZSÖK ÉVA AZ ÜGYLETKÖTÉST MEGELİZİ MARKETING DÖNTÉSEK STRATÉGIAI DÖNTÉSEK Megjelenjék-e egyáltalán termékeivel/szolgáltatásival külföldön

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM

kik a piaci szereplık? mit tesznek? PIACI SZEREPLİK A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM A NEMZETKÖZI ZI KERESKEDELEM RÉSZTVEVİI Törzsök Éva RÉSZTVEVİK Termelık Kereskedık Szállítmányozók Fuvarozók Kikötık Raktárházak Bankok Biztosító társaságok Kereskedelmi kamarák Engedélyezı hatóságok Vámhatóságok

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L)

TULAJDONOSA KÜLKERESKEDELEMBEN. Kiállítási módok: váltó. bemutatóra névre rendeletre. Értékpapír. Egyéb jog. bill of lading (B/L) ÉRTÉKPAPÍROK A KÜLKERESKEDELEMBEN TÖRZSÖK ÉVA Értékpapír Áru feletti tulajdonjog Pénzkövetelésnzkövetel Egyéb jog bill of lading (B/L) kiszolgáltatási jegy (D/O) folyami rakjegy váltó csekk biztosítási

Részletesebben

v b arbiter ex compromisso m y m. A

v b arbiter ex compromisso m y m. A B ó Á m A m v - b y m m j m v v, A v m y bb y ó j - j v ó ó j v m v -, m y v j bb mó j y y. A m v b v - m m j, y j m m, m m y v. 1 A v b b m m j - m y, y m j m m - y óm j y v. T bb u ó y vb v b ó j j u

Részletesebben

Külkereskedelmi jog. és technika

Külkereskedelmi jog. és technika Külkereskedelmi jog. és technika 1-6. előadás Nközi ker: országhatárokat átlépő ker, különböző országokban bejegyzett cégek közti ker. veszélyek: árfolyamkockázat, politikai kockázat ügyletek (nközi adás-vétel):

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0069-06 Ügyintézıi feladatok a külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása

Részletesebben

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai

A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai A Magyar- és a többi középeurópai országok fakereskedelmi szokványai (Folytatás.) írta: dr. Fazekas Ferenc. Teljesítés helye: Kocsiba rakva", hajóba rakva". Kocsiba rakva", hajóba rakva" való szállítás

Részletesebben

c) Jellemezze a transznacionális vállalatokat és hatásukat a világgazdaságra! Véleménye szerint a kis-és középvállalkozások vesztesek-e a versenyben?

c) Jellemezze a transznacionális vállalatokat és hatásukat a világgazdaságra! Véleménye szerint a kis-és középvállalkozások vesztesek-e a versenyben? 1. a) Milyen jellemzőkkel rendelkezik a nemzetközi disztribúciós rendszer? Melyek az előnyei és hátrányai a szereplők számára? Sorolja fel lényeges szereplőit, kötelezettségeiket és jogaikat! Melyek az

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

GULYÁSNÉ DR. CSEKŐ KATALIN PHD * Free on board kérdőjelek az INCOTERMS szokványban

GULYÁSNÉ DR. CSEKŐ KATALIN PHD * Free on board kérdőjelek az INCOTERMS szokványban GULYÁSNÉ DR. CSEKŐ KATALIN PHD * Free on board kérdőjelek az INCOTERMS szokványban FREE ON BOARD QUESTION MARKS IN INCOTERMS This paper has got the aim to present the most frequently used Incoterms clause:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYOK

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYOK VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONYOK Kurucz Csaba EBK vezetı MOL Beszállítói EBK Fórum Százhalombatta, 2011. november 21. 1 MŐSZAKI és EBK ELLENİRZÉS FOLYAMATA Mőszaki ellenırzés EBK Szakmai szempontok EBK szempontok

Részletesebben

6. A nemzetközi szerzıdések joga II.

6. A nemzetközi szerzıdések joga II. 6. A nemzetközi szerzıdések joga II. Nemzetközi jog I. elıadás 2010. 10. 14. Vázlat 1. A nemzetközi szerzıdés kötelezı ereje és teljesítésének biztosítékai 2. A szerzıdések értelmezése a) Az értelmezés

Részletesebben

A TERMINÁLOKRÓL SZÓLÓ ENSZ KONVENCIÓ MEGALKOTÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA

A TERMINÁLOKRÓL SZÓLÓ ENSZ KONVENCIÓ MEGALKOTÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA A TERMINÁLOKRÓL SZÓLÓ ENSZ KONVENCIÓ MEGALKOTÁSÁNAK ELSŐ SZAKASZA Kovács Viktória 1. Bevezetés Az 1980-as évektől, vagyis a kombinált fuvarozás technikai-műszaki és jogi-szervezési struktúrájának kialakulásától

Részletesebben

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban

Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Gazdasági jog Német, európai és nemzetközi gazdasági jog Iparjogvédelem Képviselet és tanácsadás márkavédelemmel rendelkező termékek előállítói számára kereskedelmi kalózokkal szembeni eljárásban Képviselet

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó

Szállítmányozási ügyintéző Közlekedésüzemvitel-ellátó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben

Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök a nemzetközi kereskedelemben Fizetési eszközök Minden külkereskedelmi szerződésnek lényegi része, hogy a szerződő felek egyike elad valamit a másik félnek és ezért ellenszolgáltatást

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0118-06/1 A kiszállítással, árutovábbítással, átrakással, átadással kapcsolatos feladatok. A feladatok

Részletesebben

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner

ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner ÁFA ellenőrzési tapasztalatok határon átnyúló ügyletek esetén MIRE FIGYELJÜNK? VGD Hungary -- Kuntner Andrea adó partner AMIRŐL SZÓ LESZ ADÓMENTES ÉRTÉKESÍTÉS KÜLÖNLEGES TRANZAKCIÓK FIKTÍV SZÁMLA ADÓMENTES

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Pucsek József Sztanó Imre. A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok

Pucsek József Sztanó Imre. A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok Pucsek József Sztanó Imre A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok Pucsek József Sztanó Imre A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II. Elemzési sajátosságok

Részletesebben

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl

Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: július 1-tıl Általános Fuvarozási Feltételek a Nemzetközi Vasúti Áruforgalomra (ABB-CIM) Érvényes: 2006. július 1-tıl Jelen dokumentum nyilvánosan hozzáférhetı. A CIT Alapszabályának 2.5 a) pontja szerint jelen dokumentum

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!!

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! 1 Szakmai követelménymodulok 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

Közgazdaságtan - 8. elıadás

Közgazdaságtan - 8. elıadás Közgazdaságtan - 8. elıadás Vállalatok a nemzetközi piacokon Piaci elégtelenségek Bacsi, 8.ea. 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások

Részletesebben

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: biztosító) az Elektromos Berendezések és Számítógépek Biztosításának Különös Feltételei

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata

Részvénytársaság Vezérigazgatójának 422/2010. sz. határozata Budapest, 2010. november 18. Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (továbbiakban: Tızsde) vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szabályzata a Kereskedési

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

DOCUMENTARY COLLECTION ORDER

DOCUMENTARY COLLECTION ORDER OKMÁNYOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS DOCUMENTARY COLLECTION ORDER Levélcím 1439 Budapest Pf. 649. Megbízó: / Ordering customer: Ügyintéző / Contact person: Hivatkozási szám: Reference number: Csatoltan átadjuk

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 13. évfolyam Tanítási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/...

8.1.2014 A7-0034/246 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/... 8.1.2014 A7-0034/246 Módosítás 246 Malcolm Harbour a Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében Jelentés A7-0034/2013 Marc Tarabella A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási

Részletesebben

Fizetési Biztosítékok az üzleti tranzakciókban Szerzői Jogvédelem alatt álló kiadvány

Fizetési Biztosítékok az üzleti tranzakciókban Szerzői Jogvédelem alatt álló kiadvány Fizetési Biztosítékok az üzleti tranzakciókban Szerzői Jogvédelem alatt álló kiadvány Készítette: Dr. Csekő Katalin Kaposvár, 2013 1 Tartalomjegyzék I. A nemzetközi ügyletek kockázatai... 3 II. A szerződés

Részletesebben

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról

Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Kizáró klauzulák: Háttéranyag a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi Genfi Egyezmény 1. cikk F pontjának alkalmazásáról Tartalom Oldal I. BEVEZETÉS A. A háttér 3 B. Célok és általános alkalmazás 3

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben