A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető"

Átírás

1 A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén alapvető szerepet játszhat a megyei szintű gazdasági-társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek csökkentik az egyes települések, társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbségeket és ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit. Az önkormányzati és a civil oldal közös részvétele a megyei, majd a regionális fejlesztésben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági, fejlődési programokat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb szempontokat. Új típusú együttműködési formák kialakulását segíthetik elő a megye állami, gazdasági szereplői között, és tágabban az országos és a transznacionális- európai színterek között. Szűkebben a megyei önkormányzat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A megyei önkormányzat a közfeladatait költségkímélőbb módon, és az állampolgárokhoz közelebb, azok igényeit jobban figyelembe véve valósíthatja meg a civil szervezetekkel együttműködve, amelyek a közhasznú tevékenységükhöz támogatást kaphatnak. Az együttműködés zökkenőmentes megvalósulásához konkrét feltételrendszer kidolgozására van szükség. A közös feladatellátásban a független civil szervezetek jelenléte a demokrácia megvalósulásának egyik pillére. A civil szervezetek tevékenységükkel munkahelyeket hoznak létre, lehetőséget teremtenek az aktív polgári részvételre a közéletben, hozzájárulnak a demokrácia működtetéséhez, széles körben szolgáltatásokat nyújtanak, kiemelten fontos szerepet töltenek be a sportéletben, képviselik az állampolgárok érdekeit a különböző hatóságok előtt, és kiemelten fontos szerepet játszanak az emberi jogok megvalósítása és védelme érdekében, illetve a közpolitikánk kialakításának folyamataiban is. A partnerség kialakítására törekszünk, hiszen ahhoz, hogy eséllyel pályázzunk az Uniós támogatásokra, össze kell fognunk, ami közös projektek, pályázatok kidolgozásában valósulhat meg. I. Helyzetelemzés 1. A civil stratégia megalkotásának indoka A nonprofit szektor magyarországi megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok térhódításával. A szektor növekvő szerepvállalásának másik oka és lehetősége a demokratikus intézmények kialakulása és ezek működésének eredményei és eredménytelenségei. Az állami kötelezettségek háttérbe szorulását jól mutatja az a folyamat is, amelynek révén egyre több feladat és kötelezettség került át az önkormányzatokhoz. Az állam totális jellegének lebontása és a

2 2 lokális döntések és feladatellátások arányának növelése az önkormányzatok szerepkörének és feladatainak újragondolását igényelte. Az önkormányzat lényegében egyfajta hidat képez az állam és annak polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szervezetek, így a civil szervezetek jelentős része is. A kilencvenes évek második felére markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai és a szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük növekedésével, az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. Erre az időre a helyi társadalom demokratizálódásának fontos részeivé, az önkormányzatok egyik lehetséges partnereivé váltak. A civil szervezetek társadalmi-gazdasági legitimációjának alapfeltétele a gazdasági önállóság és függetlenség megteremtése, a szerződéses partneri viszonyon alapuló együttműködés az önkormányzatokkal és a kölcsönös érdekek egyeztetése a piaci szektorral, valamint a felelősség megosztása a három szektor között a helyi közösségben élők érdekében. A nonprofit szervezetek lokális integrációjának alapfeltétele, hogy a helyi társadalomban valamilyen funkcionális szerepet képesek legyenek betölteni. A szervezetek elfogadottsága és hitele sokban függ attól, mit tud felmutatni a helyi közösség előtt álló feladatok megoldása területén. Az önkormányzatok is csak olyan partnerrel tudnak együttműködést kialakítani, amely már presztízsre tett szert, hozzátartozik az adott terület arculatához, integrálódott lokális környezetébe, vagyis a társadalmi intézményesülés lépcsőfokait már bejárta. A szektor erejét és hitelességét a funkcionálisan differenciálódó szervezetek jelentik. Társadalmi erejét az fogja biztosítani, ha az önkormányzatok a civil szervezeteket partnernek tekintik a döntési helyzetekben, bevonják őket a döntés-előkészítés folyamatába, és ha a civil szervezeteken keresztül létrejön a lakosság részvétele. Ahhoz, hogy a társadalmi nyilvánosság csatornái valóban működjenek, és az önkormányzatok egyre inkább a társadalmi részvételt igénylő döntési mechanizmusokban találják meg a stratégia kialakításának útját, szükség van az önszerveződő közösségek tevékenységére. A civil szervezetek már napjaink megkerülhetetlen tényezői, a demokratikus Magyarország fontos garanciái. A magyar kormányzat azzal a céllal, hogy a magyar nemzetet az európai társadalmi fejlődés útján tartsa, amely történetileg az állampolgári szabadság, a civil egyesülések, az önszerveződés kiteljesedésének útja, májusában megalkotta a Kormányzat Civil Stratégiáját. A civil társadalmi párbeszéd azonban nemcsak a kormányzat szintjén törekvés, hanem a szaktárcák, a megyei és a települési önkormányzatok területén is. Az önkormányzatok is felismerték azt, hogy a működő civil demokráciában a civil szerveztek egy időben töltik be a társadalmi kontroll szerepét, valamint kezdeményezői azoknak a törekvéseknek, amelyek érvényre juttatják az azonos érdeklődésű és érdekű emberek, embercsoportok közösséget szolgáló szándékait. 2. A civil szervezetek jelentősége A civil szervezetek jelentősége különösen két területen mutatkozik meg: a) a szektor társadalmi jelentősége: a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei, erősítik az állampolgári tudatot, valamint a demokrácia fejlődését;

3 3 b) a szektor gazdasági jelentősége: tárgyi, anyagi eszközök felett rendelkezik és jelentős emberi erőforrásokat mozgósít alkalmazottai és önkéntesei révén. A civil szervezetek erősségei : a) olyan feladatokat látnak el, melyeket az intézmények nem vagy csak részben látnak el, azaz bővítik, gazdagítják, választhatóvá teszik az egyes szolgáltatásokat; b) számos olyan speciális szolgáltatást kínálnak, illetve végeznek, amelyek az egyéb ellátások tevékenységi köréből hiányzik; c) olyan társadalmi csoportokat szolgálnak, amelyek az intézmények számára nem, vagy csak nehezen érhetők el; d) rugalmasságuk révén gyorsabban reagálnak a társadalmi kihívásokra; e) olyan társadalmi erőforrásokat mozgósítanak, amire az állami ellátások nem képesek (kreativitás, kezdeményező-készség, élőmunka stb.); f) a tagjai által térítésmentesen végzett munka értékén túl is komoly anyagi források mozgósításával járulnak hozzá a helyi ellátások bővítéséhez; g) több ezer ember számára nyújtanak ellátásokat, programokat, szolgáltatásokat; h) munkájuk a jelenleg hiányzó társadalmi szolidaritást, közösségi felelősségvállalást erősíti, modellezi. A civil szervezetek tevékenységét akadályozó problémák: a) gazdálkodási, gazdasági problémák; b) a civil szervezetek infrastrukturális állapotának alacsony szintje; c) szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések hiánya, illetve a meglévő képzések költségessége; d) a szervezetek önmenedzselési képességének alacsony szintje; e) a szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége (melynek ellentételezésére nincs lehetőség); f) a szerveztek fizetett alkalmazottainak kérdése; g) a szektort érintő vélemények beáramoltatása és ezek képviselete (a szektort nagyon nehéz átfogni); h) több településen az önkormányzati vezetők figyelmének hiánya. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének már évek óta célja a megye civil szervezeteivel való minél szélesebb körű kapcsolatrendszer kidolgozása és annak megfelelő rendezése. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása körében számos civil szervezettel alakított ki különböző szintű kapcsolatot a közoktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra területén, a nemzeti és etnikai kisebbségi valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban, illetve a természet- és környezetvédelem, környezetgazdálkodás, az idegenforgalom, a turizmus és a területfejlesztés területén: - közös projektek generálásával, - programok kidolgozásával, - tanácsadással, véleményezéssel, - közös rendezvények szervezésével, - ellátási szerződések megkötésével.

4 4 (Az egyes ágazatokra vonatkozó helyzetelemzések megtalálhatóak az 1. számú mellékletben, amely a stratégia szerves részét képezi.) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 10 millió forintos Civil szervezetek tevékenységét segítő alapot különített el. A közgyűlés pályázati kiírására 131 pályázat érkezett, amelyből 114 pályázó szervezet részesült forintos támogatásban. Az alapból közösségi hagyományok védelmét, fejlesztését segítő programok; várak és várbaráti körök tevékenységei; térségi kulturális közösségi programok szervezése; közösségi szolgáltatásokat végző szerződések információs programjai, kiemelt akciói; valamint közösségszervezőfejlesztő és közösségteremtő programok megvalósítására kaptak támogatást a pályázatot benyújtók. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséből 123 civil szervezet (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek) részesült közel 140 millió forint támogatásban a különböző alapokból. Megvalósul a civil szervezetek Ötv. (1990. évi LXV. tv. 8. (5) bek.) szerinti tanácskozási joga a közgyűlés és a bizottságai ülésein. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a közgyűlés ülésein az alábbi önszerveződő közösségek vesznek részt: - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, - Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, - Pécs-baranyai Ismeretterjesztő Társulat. Önkormányzatunk törekszik ezen kapcsolatrendszer fenntartására, bővítésére, és célja, hogy megfelelő keretet adjon ezen együttműködésnek. Törekszik a közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő önkormányzati feladatátvállalás kiszélesítésére. Tovább folytatja a jelentősebb, a közfeladatok ellátásában nagyobb részt vállaló szervezetekkel a kooperációt. A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete az egyik olyan szervezet, amelynek tevékenysége az egész megyét lefedi, és mind számában, mind vertikumában a lakosság jelentős részét érinti. A nagy nemzetközi és hazai hagyományokkal bíró anyaszervezet területi szerveként, a Magyar Vöröskeresztről szóló évi XL. tv. alapján, a mozgalom deklarált alapelvei emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, és egyetemesség szerint humanitárius elkötelezettséggel végzi munkáját. A rászorult emberek segítésén túl célja a lakosság életminőségének javítása, amelynek érdekében ismeretterjesztő programokat szervez, szociális intézményeket működtet, véradókat mozgósít, elsősegélynyújtó és felvilágosító képzéseket tart, felkészül és részt vesz a katasztrófák enyhítésében. A megyei önkormányzat e munka társadalmi jelentőségét és értékét elismerve a meghirdetett civil stratégia megvalósításának első lépéseként a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetével kíván együttműködési megállapodást kötni. Szándéka és reménye szerint ezt több olyan a civil szféra szereplőivel kötendő kontraktus követi majd, amely saját és partnereinek munkáját egyaránt hatékonyabbá teszi és döntéseiben a társadalmi konszenzust erőteljesebben érvényesíti. (Az együttműködési megállapodás a stratégia 2. számú melléklete.)

5 5 II. Stratégiai célok A Baranya Megyei Önkormányzat abban a meggyőződésében, hogy a civil szervezetek hatékonyan tudják képviselni a megyei polgárok csoportjainak sokszínű, sokszor egymásnak ellentmondó érdekeit a megyei civil szervezetekkel való együttműködését kiszámítható és intézményes alapokra kívánja helyezni, és az eddigieknél szervezettebb, rendszeresebb kapcsolat kialakítására törekszik. Az együttműködés során a megyei önkormányzat tiszteletben tartja a civil szervezetek autonómiáját, önállóságát. Ösztönözni kívánja a civil szervezetek egymás közötti együttműködését. 1. A partnerség alapelvei: - a szakmaiság, - az átláthatóság, - a megbízhatóság, - a pártpolitika-mentesség - a szubszidiarítás. 2. A civil stratégiánk célcsoportjai: - társadalmi szervezetek: egyesületek, szövetségek (kivéve biztosító egyesületeket és a politikai pártokat valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket), - alapítványok, - közalapítványok, - közhasznú társaságok, - köztestületek. 3. Vertikális célok: a) a szervezetek működésének stabilizálása, a hatékonyabb működés elősegítése, b) a szervezetek bevonása a közfeladatok ellátásába, c) a szervezetek egymás közötti civil civil együttműködésének erősítése, d) az önkormányzat és a civil szektor kapcsolatainak intézményesítése. 4. Horizontális célok: a) közoktatás, ifjúsági- és sport, b) kulturális, c) nemzeti és etnikai kisebbségi, d) egészségügyi, e) gyermekvédelmi, f) szociális, g) területfejlesztési és területrendezési, környezetvédelemi feladatok, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség javítása, h) turizmus, idegenforgalom, i) közlekedés, tömegközlekedés, j) a közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, hatékony ellátásának biztosítása.

6 6 A fenti területeken a civilekkel való együttműködés alapjait képezheti a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének mindenkori Ciklusprogramjában kitűzött feladatok végrehajtása, jelesül a Ciklusprogramjában és a közgyűlés más ágazati programjaiban megfogalmazott stratégiai elvek mentén. ad a) közoktatás, ifjúság és sport területén A megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján: - koordinatív tevékenység vállalása a szakképzésben, - szerepvállalás a munkaerő-piaci esélynövelés oktatási projektben, - a fogyatékkal élők ellátását szolgáló intézményrendszer hatékony működésének támogatása, a reszocializáció segítése, - a pedagógiai szakmai szolgáltatások kínálatában a térségi szolgáltatások erősítése, - a hátrányos helyzetű tanulók esélynövelését, képességfejlesztését, integrációját, szocializációját segítő programok levezetésének segítése, - a nemzetközi kapcsolatok keretei között működő eredményes pedagógiai projektek (angol tanári, információs és módszertani központ, Devon-Baranya oktatási program) folytatásában való együttműködés, - a helyi intézményfenntartó önkormányzatokkal a tartalmi kapcsolat erősítése, - a pedagógiai szakszolgálat és a pedagógiai szakmai szolgáltatások megszervezésében együttműködés az egész megye területén, - a kistérségek önszerveződésének előmozdítása, - a regionális közoktatási feladatok ellátására való felkészülés, a középiskolai, szakiskolai intézmények, kollégiumok fejlesztése, - a humán erőforrás fejlesztése érdekében a hazai és az uniós lehetőségek feltárása, - az ifjúsággal összefüggő megyei feladatok társadalmi igényeknek megfelelő, színvonalas ellátása, - idegen nyelv oktatási programok szervezése, - a fogyatékkal élők sportjának szakmai és pénzügyi koordinációja, valamint a kiépítésre kerülő központi sportinformációs rendszer működtetése, - a társadalmi sportszervezetek működési feltételeinek javítása, - hatékony közreműködés a települések sportfeladatainak (utánpótlás-nevelés, eseményszervezés, létesítményfejlesztés) megvalósításában. ad b) kultúra területén Baranya megye Kulturális Fejlesztési Koncepciójának minél szélesebb körű megvalósítása, az intézmények és rajtuk keresztül a kistérségek, és települések végrehajtásba történő fokozottabb bevonásával: - kulturális nagyrendezvények segítése, - országos, regionális és megyei kulturális konferenciák szervezése, - a régión belüli kulturális együttműködés helyzetének és lehetőségeinek feltérképezése,

7 7 - a megyében fellelhető szellemi és tárgyi kulturális értékek védelmének segítése, menedzselése, - az egyéni alkotók művészi és tudományos tevékenységének bátorítása, ösztönzése, - az egyházak, a határon túli magyarság, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek rendszeres bemutatása, - kapcsolatok kialakítása a művelődési és művészeti megyei és országos érdekképviseleti szervekkel, - az országos és nemzetközi (regionális) oktatási és kulturális szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása, - a közoktatás, a felnőttoktatás, a felsőoktatás intézményeivel a meglévő kapcsolatok körének bővítése, - művelődési, művészeti szakmai konferenciák, kutatások ösztönzése, - a pécsi világörökségi helyszínek méltó bemutatása. ad c) nemzeti és etnikai kisebbségi területen - a kisebbségeket megillető jogok fokozottabb érvényesítése, a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés; - a kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése; - a roma stratégia és operatív program végrehajtásában közreműködés; - kapcsolat ápolás a kisebbségek régiós vagy megyei hatókörrel rendelkező közösségi házaival; - a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzati vagy közalapítványi fenntartású oktatási intézményeivel való folyamatos kapcsolattartás, munkájuk figyelemmel kísérése, segítése; - a kisebbségek erőteljesebb bevonása a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataiba; ad d) egészségügyi területen - az egészségügyi ágazatban a megye szakellátási helyzetének áttekintése; - a megye területén működő egészségügyi szolgáltatók bevonásával az optimális struktúra kialakítás lehetséges módozatainak megvizsgálása; - Egészségügyi Mintarégiós Programban való részvétel; - közreműködés az egészségügyi közszolgáltatást végző régiós centrumok, gyógy-turisztikai központ kialakításában; - a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkoman Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT), illetve a Drogellenes Munkacsoport koordinálásával a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) munkájának segítése, munkájához kapcsolódó megyei iroda kialakítása, mely folyamatos kapcsolatban állna a helyi koordinátorokkal, a szakértői munkacsoportokkal, az illetékes minisztériumokkal, valamint információkat adna a helyi, az országos és EU-s pályázatokról; - a Megyei Önkormányzat egészségügyi közszolgáltatási tevékenységét érintő / intézmény-átalakítás, működtetési forma változás stb. /döntések előkészítésébe való bekapcsolódás;

8 8 - a különböző egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek közötti kapcsolattartás létrejöttének megszervezése, a párbeszéd megteremtése; ad e) gyermekvédelem területén A gyermekvédelmi reform következetes végrehajtása érdekében: - a nevelőszülői hálózat fejlesztése, a gyermekek szülőt helyettesítő nevelése feltételeinek erősítése, - a hivatásos nevelőszülők számának növelésével, a nevelőszülők képzésének és továbbképzésének biztosítása, - a különleges, illetve speciális ellátást igénylő gyermekek gondozása, az utógondozás és utógondozói ellátás hatékonyságának növelése, - a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás közötti összhang megteremtése az ágazat szakmai érdekeinek képviselete és koordinálása - szinkronban a közgyűlés gyermekvédelmi programjával - a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült nagykorúak segítése, lakáshoz jutásuk támogatása, - koordinatív szerep vállalása módszertani intézet létrehozásában, szakmai tanácskozások, továbbképzések szervezésében, az alapellátás-szakellátás-hatósági tevékenység összehangolásában, pályázati források felhasználásában. ad f) szociális területen Az egységes szemléletű megyei szociálpolitika kialakítása érdekében: - a szociálpolitika helyi és megyei szereplői közötti rendszeres párbeszéd feltételeinek megteremtése, a megyei szociálpolitikai történéseket szabályozó célok és stratégiák kialakítása, a szolgáltatások tervezése és összehangolása, - a megyei módszertani feladatok ellátásának, színvonalának és hatékonyságának fejlesztése, - az ellátásban részesülők állapotának és igényeinek függvényében jog- és érdekvédelmük garantálása mellett differenciált ellátások szervezése, - az intenzív ellátást igénylő idősek, illetve dementált ellátottak gondozása feltételeinek, az emelt szintű ellátás kereteinek bővítése, - a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek tekintetében a kiscsoportos, lakóotthonos ellátás feltételeinek megteremtése, a rehabilitációs intézményeknél az utógondozás kereteinek kialakítása, - a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció alapján az ellátórendszer fejlesztése, a feladatellátás tervezése, - szociálpolitikai kerekasztal létrehozása, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére (tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői).

9 9 ad g) területfejlesztési és területrendezési, környezetvédelemi feladatok, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség javítása - felkészülés az EU csatlakozással megnyíló, új területfejlesztési források fogadására, a különféle programokba való bekapcsolódásra, a projekt tervezetek kidolgozására; - partneri együttműködés a területfejlesztés irányításának új szereplőivel a regionális és kistérségi szervezetekkel, a regionális önkormányzatokkal; - a megyén belüli rendkívül jelentős és fokozódó területi-települési különbségekre tekintettel az elmaradott, rurális térségek fokozott támogatása, segítése az Ormánságban, a Dél-Zselicben és a Hegyháton, ahol elsősorban a mezőgazdaság, illetve a kézműipar, a kisvállalkozások, a szociális célú foglalkoztatás, a falusi turizmus bázisán képzelhető el előrelépés; - stratégiai fontosságú a megyében a humánerőforrás fejlesztése, az oktatási rendszer és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése. Az oktatás és képzés különösen a szakképzés rendszerének biztosítania kell a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettség, tudás és készségek megszerzését, egyúttal szolgálnia kell a társadalmi beilleszkedés elősegítését az esélykülönbségek csökkentésével. A versenyképesség növeléséhez nélkülözhetetlen a munkaerő képzettségének javítása, innovációs készségének fokozása, a humánerőforrás-fejlesztést szolgáló intézményi és infrastrukturális háttér fejlesztése; - a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek foglalkoztatásának elősegítése; - esélyegyenlőség (női jogok stb.) biztosítása; - mellé kell állni a térségben induló modernizációs, innovációs, regionalizációs kezdeményezéseknek is; - regionális vásár és konferencia központ létrehozása a több, mint 150 éves vásár rendezői tradícióval bíró megyeszékhelyen; - a tudományos technológiai innovációt hordozó, exportképes gazdaság feltételeinek kiépítése; - a térség szellemi potenciáljának erősebb kihasználása; - az elérhetőség javítását, oldását szolgáló információs alapinfrastruktúra, illetve az ehhez kötődő szolgáltatások fejlesztése, a megye és a régió gazdaságának új növekedési pályára állítása; - a környezeti, természeti értékek elsődlegességének megóvása és fejlesztése, illetve fenntartható fejlődés elvének érvényesítése egy környezettudatos megyei arculat kialakítása; - a megyei környezetvédelmi program végrehajtása, a hulladékgazdálkodás, a levegőminőség és a szennyvízkezelés (csatornázás, tisztítás) javítása; - a Garé-Szalánta-Bosta körzetében tárolt veszélyes hulladékok következményei miatti, valamint az uránérc- és szénbányászat következtében hátrahagyott környezetkárosítások felszámolásának gyors, hatékony és eredményes megoldása; - a Térségfejlesztési Alap fenntartása, a települések sikeres pályázati esélyeinek növelése;

10 10 - a megyei területrendezési terv alapján a megyében szükséges infrastrukturális és gazdasági fejlesztések kistérségi és regionális összefüggéseinek tisztázása, térszerkezeti, övezeti formáinak kialakítása; - a területi, kistérségi és helyi területfejlesztési, környezet- és természetvédelmi, idegenforgalmi érdekek érvényesítésének elősegítése; - Baranya megye környezeti állapotának figyelemmel kisérése és javításának szorgalmazása; - a területfejlesztéshez, környezet- és természetvédelemhez, idegenforgalomhoz szükséges pénzügyi források elnyeréséhez közös pályázatok benyújtása; - a környezeti ismeretek terjesztésének elősegítése; - a környezet- és természetvédelemben a közös fellépés lehetőségeinek kihasználása; - a Kulturált települési környezetért és a Tiszta virágos Baranyáért pályázati rendszer működtetése; ad h) turizmus, idegenforgalom - a turisztikai, idegenforgalmi szektor, ezen belül az ökoturizmus fejlesztése; - a természeti területek és természeti értékek valamint az ehhez kapcsolódó kultúrtörténeti értékek, egyedi tájértékek megismerését szolgáló - ugyanakkor a területet, az élővilágot kímélő - ökoturizmus kínálatának összekapcsolható más turizmus formákkal, mint gasztronómiai turizmus, borturizmus, egészségturizmus, barlangturizmus, falusi turizmus, kulturális turizmus; - Ökorégió mintaprogram keretében az Abaliget gyógyszálló projekt megvalósítása (Abaliget, Orfű, Magyarhertelend és térsége integrált fejlesztési modellprogramja részeként); a harkányi fürdő és gyógy-szolgáltatások (kórház), a szigetvári, sellyei termálfürdő fejlesztése; Baranya megfelelő minőségű termálvízzel rendelkező településein a termálvíz hasznosítási projektek (energetikai) támogatása; borturizmus borutak fejlesztése, a Pannon Borrégió kialakításának támogatása; várak és kastélyok felújítása, különös tekintettel a szigetvári, siklósi pécsváradi várra; a megyében lévő emlékhelyek megőrzése és méltó bemutatása; helesfai zöldmezős tó és wellnes szolgáltatások kialakítása; a megye- és országhatáron átnyúló horvát-magyar régiós projektek megvalósítása; - források szerzése ahhoz, hogy az idegenforgalom, turizmus a jövőben is a megye húzó ágazata legyen; ad i) közlekedés, tömegközlekedés - a közlekedési peremhelyzet oldása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a megye jövőjét tekintve meghatározó (a 6-os számú főközlekedési út fejlesztése, a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésében való közreműködés, a 67-es út országhatárig történő bővítése, Duna-híd valamint Dráva-híd létesítése, a beremendi határátkelő fejlesztése, az Ormánságban új átkelőhely létesítése, valamint a kistelepülések közlekedési helyzetének javítása); - érdekérvényesítő, koordinatív szerep vállalása a megye településeit érintő helyközi közlekedéssel szemben támasztott lakossági igények teljesítésében (zsáktelepülések megszüntetését eredményező átkötő, összekötő út építési program;

11 11 idegenforgalmilag kiemelt, fejlesztendő területek autóbusz-közlekedési kapcsolatainak alakítása; iskolakörzetesítés módosítása, átszervezése, az azonos autóbuszvonalról kiszolgált intézmények tanítási rendjének összehangolása; az iskolabusz-program és a tömegközlekedés kapcsolatainak koordinálása; a vasúti közlekedés színvonalának és szolgáltatásainak javítása, a közlekedési munkamegosztásban betöltött szerepének megőrzése); ad j) közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés - Baranya megye közbiztonságával összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítése; - a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport munkájának segítése; III. Feladatok 1. Fórumok működtetése Civil érdekképviselet, civil szervezetek képviseletének megteremtése érdekében: Megyei Civil Fórum- Civil Kerekasztalok létrehozásának ösztönzése. A civilek önkéntes együttműködése alapján megyei civil érdekképviselet, Megyei Civil Tanács vagy általuk megjelölt más elnevezésű szervezet megalkotására törekvés. a) A Megyei Civil Fórum az a fórum, ahol minden civil szervezet részvétele és véleménynyilvánítása biztosított. b) A Civil Kerekasztalok a civil szervezetek szakmai alapokon (tevékenységi körök szerint) szerveződő fórumai, ahol a szervezetek a Kerekasztalok tagjai. c) A Megyei Civil Tanács konzultatív; szervező; nonprofit szakmai; nyitott és befogadó jellegű, civil érdekképviseleti testület lehetne. A megyei önkormányzat célja, hogy partnerként a civil szervezetek egységes képviseletével álljon kapcsolatban. A civil szervezetek kompetenciája, hogy milyen formában képviseltetik magukat. Az érdekképviselet létrehozását a megyei önkormányzat nem kívánja átvállalni, ezt nem is teheti, azonban a szükséges feltételek megteremtésével hozzájárul ahhoz, hogy a folyamat felgyorsuljon. ad a) A megyei önkormányzat vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal Megyei Civil Fórumot rendez, ahol lehetőség nyílik a megyei önkormányzat vezetői és a civil szervezetek találkozására. A fórum célja a civil stratégia és a Civil Megállapodás megvalósulásának, megvalósításának értékelése, továbbfejlesztése és a felek új igényeinek és szükségleteinek megfogalmazása. ad b) Civil Kerekasztalok A civil szervezetek maguk határozzák meg a Civil Kerekasztalok feladatait és hatáskörét, az ülések rendszerességét. A civil szervezetek nevezik ki a Kerekasztalok elnökeit. Maguk határozzák meg a munkatervet és az abban szereplő napirendi pontokat. A Civil Kerekasztalok munkájához a Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Háza infrastrukturális és szakmai segítséget nyújthat a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve. A következő Civil Kerekasztalok kialakítása javasolandó:

12 12 - Egészségügyi Kerekasztal: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, drogprevenció, drogbeteg ellátás; - Szociális Kerekasztal: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű rétegek segítése; - Kulturális Kerekasztal: Kulturális, művészeti tevékenység, hagyományőrzés; - Oktatási Kerekasztal: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - Nemzeti és etnikai kisebbségi Kerekasztal: nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység; - Gyermek és ifjúságvédelmi, sport Kerekasztal: Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, szabadidő és sporttevékenység; - Környezetvédelem és területfejlesztés Kerekasztal: Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, területfejlesztési tevékenység; - Idegenforgalmi Kerekasztal: idegenforgalomi és turisztikai tevékenység; - Közrend és közbiztonság Kerekasztal: Közrend és közbiztonság, bűnmegelőzés, önkéntes tűzoltás, önkéntes mentés, katasztrófa elhárítás, önkéntes polgári védelem, emberi és állampolgári jogok védelme. A Kerekasztalok nyitottak ahhoz bármikor, bármely civil szervezet csatlakozhat. ad c) Civil érdekképviseleti szerv (Megyei Civil Tanács) Ha a civilek önkéntes együttműködésük alapján kialakítanak megyei civil érdekképviseletet, mely elnevezése szerint Megyei Civil Tanács, vagy általuk megjelölt más elnevezésű szervezet, az a megyei önkormányzat civil partnere lehet. Ez a szervezet közvetítheti a Civil Kerekasztalok véleményeit, javaslatait a megyei önkormányzat felé. Közös elhatározás alapján együtt kerülne sor a Megyei Civil Megállapodás előkészítésére. 2. A civil szervezetek bevonása a döntések előkészítésébe és a döntéshozatalba a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, bizottságainak üléseire a civilek saját elhatározása alapján, saját szervezésben felállított érdekképviseleti szervének (szakmai Kerekasztalok, Megyei Civil Tanács) képviselője meghívást kaphatna. b) A Civil Kerekasztalok a bizottsági üléseket megelőzően véleményeznék a civil szférát érintő témákat. A Civil Kerekasztalok javaslatot tehetnek a Közgyűlés illetve a bizottságok munkaterveire. A civil szervezetek szakmai segítségét, hozzáértését elsősorban stratégiai anyagokhoz kell kérni, különös tekintettel a Közgyűlés bizottságainak kezelésében lévő alapokhoz tartozó pályáztatás rendszerébe történő - pályázat kiírásába, valamint a döntés előkészítésébe - javaslattétel szintjén.

13 13 3. Támogatások formái a) Pénzügyi támogatás: A Baranya Megyei Önkormányzat civil szervezetekre irányuló támogatási rendszere a következő alapelvekre épül: - A civil szervezetek szakmai programjait elsősorban az ágazati szempontból érintett bizottságok által konkrét célokra projektekre meghirdetett pályázatok útján támogatja. - Korszerűsíti és egyszerűsíti pályázati rendszerét annak érdekében, hogy a civil szervezeteknek szánt pályázatok lebonyolítása célszerűbb, egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen. - Monitoring rendszer kialakítása, amellyel az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérheti a támogatott civil szervezetek vállalt kötelezettségeinek végrehajtását, programjainak megvalósítását, személyi, működési költségek felhasználását és a kiadások tételes ellenőrzését. - A létrehozandó Megyei Civil Alapból pályázati úton továbbra is elősegíti a tevékenységüket Baranya megyében kifejtő civil szervezetek innovatív működését. - A támogatások odaítélésének priorításai: - az önkormányzat kötelező feladatellátásában közreműködő; - az önként vállalt feladatellátást segítő; - a megye életét gazdagító közösségi célt támogató civil szervezetek támogatása. Rendező elv, hogy ugyanazon szervezet ugyanazon programjára egy forrásból részesülhessen. - Támogatást nyújt a civil szervezetek együttműködését szervező, koordináló, információs és infrastrukturális vagy más feltételeit biztosító fórumoknak, érdekképviseleti célú együttműködési formáknak, civil nyilvánosságot biztosító kezdeményezéseknek. - A közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő önkormányzati feladatátvállalás kiszélesítése. A megyei önkormányzat valamennyi pályázati alapja a civil szervezetek rendelkezésére áll, amennyiben a szervezetek a megyei önkormányzattal együttesen pályáznak Európai Uniós, vagy bármely egyéb forrásra az önkormányzat feladatkörébe tartozó program megvalósítására. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 10 millió forintos alap került elkülönítésre azon civil szervezetek támogatására, amelyek a megyei önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladatainak ellátásában közreműködnek, illetve azokat átvállalják. b) Szakmai támogatás: Tájékoztatás nyújtása a civil szervezeteknek a specifikus pályázatokról és az őket érintő kérdésekről. Közös pályázatok, programok kidolgozása. A civil szervezetek bevonása az Európai Uniós pályázati projektek generálásába. Szakmai programjaik véleményezése, a személyi jövedelemadó 1%-ának megszerzése érdekében a szervezetek PR tevékenységének segítése. A megyei önkormányzat és a civil szervezetek közötti információáramlás megkönynyítése a civil szervezetek adatbázisának folyamatos frissítésével és bővítésével,

14 14 folyamatos Internet-kapcsolat kialakítása. A Baranya Megyei Önkormányzat honlapján egy olyan interaktív civil oldal kialakítása, ahol hozzáférhető a civil szervezeteket érintő minden információ, pályázati lehetőségek, valamint a civil szervezetek adatai, amely alapján együttműködő partnereket találhatnak egymás között, megismerhetik egymás programjait, projektjeit. A civil szervezetek médiában való megjelenésének elősegítése. Szakmai képzések szervezése. A civil szervezetek szakmai támogatásának hatékony megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködés kiépítésére törekszik a megyei civil szolgáltató központ feladatait ellátó Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Házával (7624 Pécs, Szent István tér 17.). c) Infrastrukturális támogatás: Konferencia- és rendezvényterem, a civil szervezetek működését megkönnyítő infrastrukturális háttér biztosítása a Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Házával együttműködve (Internet- hozzáférési lehetőség, irodahelyiség stb.). 4. Önkormányzati feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi Bizottsága, valamint a megyei önkormányzat Hivatala és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények részt vesznek a feladatkörükhöz tartozó civil szervezetekkel történő hatékony együttműködés kialakításában és fenntartásában. 5. Megyei Civil Megállapodás A Baranya Megyei Önkormányzat törekszik arra, hogy a civilek ilyen irányú szándéka esetén létrejöjjön a Megyei Civil Megállapodás, amely lefekteti a megyei önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat fontosabb alapelveit, és a két fél kötelezettségvállalásait. A "Civil Megállapodás" főbb céljai lehetnek: - Az önkormányzat és a helyi civil szektor szervezetei közötti együttműködés egységes elveinek kidolgozása; - A felek egyenlőségén alapuló - és a folyamatos, kölcsönös kapcsolattartás segítségével megerősödő - partnerségi viszony kialakítása; - Kölcsönös és rendszeres konzultációra épülő kapcsolatok fenntartása; - Önkormányzati jóváhagyás biztosítása; - A legsikeresebb civil projektek széles körű elterjesztése. Fontos további szempontok és feladatok: - A non-profit szektor szereplői számára teljes függetlenség biztosítása, s ezáltal a kritika jogának elismerése; - A "Civil Megállapodás" kiterjesztése az önkormányzati intézményekre; - A kölcsönös kötelezettségek rendszerének kidolgozása; - Közös tevékenység-kiértékelések és felülvizsgálatok lefolytatása.

15 15 A Megyei Civil Megállapodás előnyös lehet a Megyei Önkormányzat számára, mert: - az állampolgári jogok érvényesítése, a jogállamiság és a demokratikus önkormányzatiság jelképe, - az érdekpluralitás és az érdekartikuláció megvalósításának lehetősége (a demokratikus közösségi részvétel önkormányzati ösztönzésével), - a civil szektor függetlenségének elismerését jelenti (ide értve az önkormányzati intézkedések bírálatának jogát is), - a komplex szolgáltatásfejlesztés garanciája (a jelenleg hiányzó szolgáltatások bevezetésével), - szakmai minőség és a minőségfejlesztés szimbóluma (a non-profit szolgáltatók körében is versenyhelyzet teremtésével és a legjobb minőség preferálásával, a hatékonyság és a minőség elvárásával), - a társadalmi nyilvánosság biztosításának a záloga (a finanszírozói- szolgáltatóiigénybevevői bizalom háromszögének szorgalmazásával), - a közhasznú szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámoltathatóságának és átláthatóságának biztosítéka. A Megyei Civil Megállapodás előnyös lehet a megyei civil szervezetek számára, mert: - bizalmat szavaz a non-profit szektornak (annak demokratikusan meghatalmazott képviselőinek, a szektorközi kölcsönösség és egyenrangúság hangsúlyozásával), - a hosszú távú együttműködési szándék garanciája (létük és szolgáltatásaik szükségességének egyértelmű deklarációja azáltal, hogy a Megyei Önkormányzat hosszú távon is szükségesnek tartja jelenlétüket), - az önkormányzati források kiszámíthatóságának és elérhetőségének biztosítéka, a stabilitás szimbóluma (a többlépcsős támogatási politika bevezetésével, mely a tervezés és ebből következően a bővített léptékű fejlesztés lehetőségét nyitja meg a civil szervezetek számára), - a folyamatos megújulás és fejlődés záloga (az éves kiértékelések rendszeressé tételével), - az egyenrangú partnerségi kapcsolatok jelképe (a szektor-semleges kiszerződések gyakorlatával), - általuk felismert lakossági szükségletek önkormányzati szintű érvényesítésének lehetősége (civil innováció intézményesülésével), - a szakmai szempontok győzelme a politikai érdekek felett, - biztosítja a civil szervezetek részvételét a megyei önkormányzat döntéseinek előkészítésében. Pécs, március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Tasnádi Péter s. k. a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Közgyűlésének alelnöke

16 16 Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiáját a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 32/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával elfogadta. Pécs, március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

17 17 A stratégia 1. számú melléklete Helyzetelemzés a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek között kialakult ágazati kapcsolatokról I. Közoktatási, ifjúsági ágazat A közoktatás, az ifjúság területén a Baranya Megyei Önkormányzat kapcsolatai a civil szervezetekkel részben tervezettek, részben alkalmi jellegűek, jellemzően konkrét célok megvalósítását segítik. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány óta működik, amelyet a testület a Pécs Megyei Jogú Várossal közösen alapított. Célja a Baranya megye közoktatás-fejlesztési tervében jóváhagyott körzeti, térségi és országos fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása. A központilag biztosított forrásokat pályázati úton osztják el. A támogatásokról szakértői vélemények alapján a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A közoktatási intézményeknek juttatott támogatást az alapítók induló tőkéje és a központi költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása határozza meg. A Közalapítvány kiemelten támogatja a megye közoktatásának tartalmi és szervezeti modernizációját elősegítő törekvéseket; a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások területén a feladatellátást, és hozzájárul a nemzeti és etnikai kisebbség nevelését, oktatását szolgáló feltételek javításához. A benyújtott pályázatok száma 2003-ig évről-évre nőtt ben 219, 2000-ben 364, 2003-ban egyszeri pályázatra 249 pályázatot nyújtottak be. A támogatási összeg 1997-ben eft, 2000-ben eft, 2003-ban eft volt. A pályázatokra és a Közalapítvány működésére fordítható (csökkentő) központi támogatást egyéb forrásokból igyekezett a Kuratórium kiegészíteni. A évi jóváhagyott támogatás azonos a évivel. A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező ifjúsági feladatait a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működtetésével látja el. A Közalapítvány nagy erőfeszítéseket tesz a megyében megvalósuló ifjúsági programok támogatására. Ez elsősorban pénztámogatás, szállásdíj-kedvezmény jellegű támogatás, és a gyermek- és ifjúsági üdültetés, valamint a táboroztatás céljait szolgálja. A helyi közösségek és a társadalom számára egyaránt fontos, hogy gyermek és ifjúsági közösségek alakuljanak, fogalmazzák meg céljaikat és valósítsák meg programjaikat. A törekvések támogatása a Közalapítvány elsőrendű feladata. A közalapítvány a célok megvalósulása érdekében: - támogatja azoknak a képességeknek és készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, amelyek az önálló problémamegoldáshoz, az együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek;

18 18 - a vagyon célra rendelt felhasználásával a közalapítvány: a.) egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; b.) szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre; c.) szervezi, segíti és támogatja a gyermekek környezeti nevelését, d.) szervezi és támogatja az ifjúsági képzéseket a demokrácia tanulása, a különböző kultúrák megismerése, az egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében; e.) támogatja és szervezi a korosztályi sajátosságoknak megfelelő célprogramokat a gyermek-, diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében; f.) támogatja, szervezi és információ szolgáltatással segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat; g.) hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat, h.) tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását, i.) együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben illetékes intézményekkel és szakemberekkel, j.) segíti és koordinálja a fiatalok munkahelyteremtésével kapcsolatos projekteket. A közalapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve bel- és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, s azt támogatni kívánja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosságra, a társadalmi ellenőrzésre és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A megyei Közoktatási Közalapítvány feladatait, melyek az általános és középiskolai tanulók idegen nyelv tanulását segítik márciustól a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány látja el. A Közalapítvány szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre. Hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat, és a közalapítványi célra rendelt vagyont hatékonyan működteti. Tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat. A Központ működtetését január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma mint alapító tulajdonos döntése alapján a kiemelten közhasznú fokozatú Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át.

19 19 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002-ben a Baranya Ifjúságáért Khtval ellátási szerződéseket kötött. Ezzel a komplex megyei-városi ifjúsági feladatellátás olyan nonprofit szervezeten keresztüli és az európai normáknak megfelelő - rendszere került kialakításra. Az ellátási szerződésnek egyik lényeges pontja, amely a civil szférát, ezen belül az ifjúsági szervezeteket érinti az, hogy a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fórum felállításán keresztül teret ad számukra, hogy kapcsolatot építsenek ki egymás és az Önkormányzat között, véleményt, ajánlásokat, állásfoglalásokat fogalmazhatnak meg az Önkormányzat döntéseivel, előterjesztéseivel kapcsolatban. A Fórum 2003-ban 30 regisztrált taggal rendelkezett, az év során hét ülést tartott. A regisztrált szervezetek számára (beleértve a BGYIÉF analógiájára működő Pécsi Ifjúsági Kerekasztal tagjait, mely szervezetek száma átfedés nélkül meghaladja a 40-et.) a Baranya Ifjúságáért Kht. folyamatosan szervez képzéseket, táborokat. Évente egyszer megrendezi a Pécs-Baranyai Ifjúsági Civil Börzét, ahol bemutathatják programjaikat, célkitűzéseiket, feladataikat a nyilvánosságnak. A Kht. másik igen fontos feladata a megyei fiatalok részére egy információs adattár működtetése. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy központon keresztül ezt a feladatot nem lehet hatékonyan ellátni, ezért a megye nagyobb városaiban, valamint Pécs nagyobb városrészeiben egy-egy információs pontot alakított ki a központi iroda mintájára a helyi civil szervezetek, valamint a helyi önkormányzatok bevonásával. Ezzel a Kht-nak kialakult egy olyan partnerhálózata, amelynek résztvevői az önkormányzatok (mind a pécsi, mind a megyei, mind a települési), a helyi civil szervezetek és a Pécsi Tudományegyetem (a Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda által). Az oktatás területét érintő szakmai kapcsolatokban partner civil szervezetek: Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - koordináló szerepvállalás, érdekvédelem, információs központ, Baranya Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat - nemzetiségi kulturális, művelődési, érdekvédelmi szerepvállalás az oktatás területén, Baranya Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat - nemzetiségi kulturális, művelődési, érdekvédelmi szerepvállalás az oktatás területén, Gandhi Közalapítvány - cigány kisebbséghez tartozó fiatalok oktatását, művelődését támogató szervezet, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány - fiatalok szakmai oktatása, képzése, átképzés, továbbképzés és első szakképesítés megszerzésének biztosítása, Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - szakoktatás, szakmai érdekképviselet, vizsgáztatás, szolgáltatás, programirányítás, Baranya Megyei Agrárkamara - szakoktatás, szakmai érdekképviselet, vizsgáztatás, szolgáltatás, programirányítás,

20 20 Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium - hátrányos helyzetű fialatok támogatása, Magyar Diáksport Szövetség szervezetei, egyesületei - iskolai versenysport, szabadidősport szervezése, rendezvények támogatása, Fogd a kezem Alapítvány - fogyatékos gyermekek támogatása, Nevelők Háza Egyesület Civil Közösségek Háza - pedagógusok kulturális tevékenységének szervezése. II. Sport ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat az évtizedek alatt jól működő kapcsolatrendszert épített ki a megyei sport szervezetekkel, ennek keretében közösen oldjuk meg a sportot érintő, önkormányzati és állami feladatokat. Az alábbi szervezetekkel napi operatív kapcsolatban állunk, tevékenységük a megye területét lefedi: Baranya Megyei Diáksport Tanács - a 150-et meghaladó iskolai sportkört tömörítő szervezet a diákok sportját szervezi, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - 20 sportági szakszövetségnek, valamint a Diáksport Tanácsnak szolgáltatást nyújtó szervezet, Baranya Megyei Sportági Szakszövetségek /20 szövetség/ - kiemelt feladatként a 370 Baranya megyei sportegyesület szakosztályaiban sportolók megyei versenyeit rendezik, Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség - lakossági sportot szervező szövetség, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége - iskolai intézmények tanulói és sportegyesületek tagjai sportját koordinálja. A megyei önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmény funkciószerinti működtetésével, a sportolók szakmai felkészítéséhez biztosítja orfűi táborát. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben biztosított pénzügyi támogatást nyújt a sportszövetség alapvető működéséhez, a diáksport és a szakszövetségek területi versenyrendszereinek kialakításához, valamint versenyeik megrendezéséhez. A megyei önkormányzat a szövetségekkel együttműködve szervezi meg és hajtja végre a sportszakember képzés megyei feladatait. III. Kulturális terület A kultúra az egyik olyan terület, ahol Baranya megyében igen sok civil szervezet működik. Ezeknek a többsége településeken működik, segítve a község, a város kulturális életét, a kulturális élet felpezsdítését, a hagyományőrzést. Sok közülük az egyetlen olyan szervezet a településen, amely közösséget tud teremteni és formálni. Néhány egy-egy kistérségre, néhány pedig az egész megyére vonatkozó célokat tűzött ki maga elé. Van olyan is, amely a kultúrán belül egy-egy szakterületre specializálódott. A Baranya Megyei Önkormányzat három volt intézményét, a Pro Pannó-

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése.

- az önkormányzat és szervei szolgáltató szerepének, társadalmi kapcsolatrendszerének erősítése. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2003-2006. évi munkaprogramja I. A megyei önkormányzat és szervei munkájának fő követelményei Az önkormányzati feladatok ellátása során alapelvként érvényesül

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszaug Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszaug Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Fogalmak... 3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 5 Bevezetés... 5 A település bemutatása... 5 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év

1. számú melléklet. GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év 1. számú melléklet GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL KONCEPCIÓJA 2013-2018. év I. BEVEZETÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fontosnak tartja, és támogatja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben

Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes Civil szervezetek szerepe a felnõttképzésben Faragó Ágnes CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A FELNÕTTKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben