A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető"

Átírás

1 A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén alapvető szerepet játszhat a megyei szintű gazdasági-társadalmi programok kidolgozásában, végrehajtásában és ellenőrzésében, amelyek csökkentik az egyes települések, társadalmi csoportok, szektorok és vállalkozási formák közötti különbségeket és ellensúlyozzák a társadalmi-gazdasági kirekesztés különböző formáit. Az önkormányzati és a civil oldal közös részvétele a megyei, majd a regionális fejlesztésben tágabb értelmezési keretbe helyezi a gazdasági, fejlődési programokat, bevonva abba különböző szociális, környezetvédelmi, diszkrimináció-ellenes és egyéb szempontokat. Új típusú együttműködési formák kialakulását segíthetik elő a megye állami, gazdasági szereplői között, és tágabban az országos és a transznacionális- európai színterek között. Szűkebben a megyei önkormányzat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében. A megyei önkormányzat a közfeladatait költségkímélőbb módon, és az állampolgárokhoz közelebb, azok igényeit jobban figyelembe véve valósíthatja meg a civil szervezetekkel együttműködve, amelyek a közhasznú tevékenységükhöz támogatást kaphatnak. Az együttműködés zökkenőmentes megvalósulásához konkrét feltételrendszer kidolgozására van szükség. A közös feladatellátásban a független civil szervezetek jelenléte a demokrácia megvalósulásának egyik pillére. A civil szervezetek tevékenységükkel munkahelyeket hoznak létre, lehetőséget teremtenek az aktív polgári részvételre a közéletben, hozzájárulnak a demokrácia működtetéséhez, széles körben szolgáltatásokat nyújtanak, kiemelten fontos szerepet töltenek be a sportéletben, képviselik az állampolgárok érdekeit a különböző hatóságok előtt, és kiemelten fontos szerepet játszanak az emberi jogok megvalósítása és védelme érdekében, illetve a közpolitikánk kialakításának folyamataiban is. A partnerség kialakítására törekszünk, hiszen ahhoz, hogy eséllyel pályázzunk az Uniós támogatásokra, össze kell fognunk, ami közös projektek, pályázatok kidolgozásában valósulhat meg. I. Helyzetelemzés 1. A civil stratégia megalkotásának indoka A nonprofit szektor magyarországi megerősödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások folyamatos visszaszorulásával, valamint a piaci viszonyok térhódításával. A szektor növekvő szerepvállalásának másik oka és lehetősége a demokratikus intézmények kialakulása és ezek működésének eredményei és eredménytelenségei. Az állami kötelezettségek háttérbe szorulását jól mutatja az a folyamat is, amelynek révén egyre több feladat és kötelezettség került át az önkormányzatokhoz. Az állam totális jellegének lebontása és a

2 2 lokális döntések és feladatellátások arányának növelése az önkormányzatok szerepkörének és feladatainak újragondolását igényelte. Az önkormányzat lényegében egyfajta hidat képez az állam és annak polgárai között. Ebbe a viszonyrendszerbe épültek be sajátos módon a különböző szervezetek, így a civil szervezetek jelentős része is. A kilencvenes évek második felére markánsan kirajzolódtak a civil szektor határvonalai és a szektorban mélyreható változások mentek végbe a szervezetek megerősödésével, gazdasági szerepük növekedésével, az érdekcsoportok társadalmi legitimációjának stabilizációjával. Erre az időre a helyi társadalom demokratizálódásának fontos részeivé, az önkormányzatok egyik lehetséges partnereivé váltak. A civil szervezetek társadalmi-gazdasági legitimációjának alapfeltétele a gazdasági önállóság és függetlenség megteremtése, a szerződéses partneri viszonyon alapuló együttműködés az önkormányzatokkal és a kölcsönös érdekek egyeztetése a piaci szektorral, valamint a felelősség megosztása a három szektor között a helyi közösségben élők érdekében. A nonprofit szervezetek lokális integrációjának alapfeltétele, hogy a helyi társadalomban valamilyen funkcionális szerepet képesek legyenek betölteni. A szervezetek elfogadottsága és hitele sokban függ attól, mit tud felmutatni a helyi közösség előtt álló feladatok megoldása területén. Az önkormányzatok is csak olyan partnerrel tudnak együttműködést kialakítani, amely már presztízsre tett szert, hozzátartozik az adott terület arculatához, integrálódott lokális környezetébe, vagyis a társadalmi intézményesülés lépcsőfokait már bejárta. A szektor erejét és hitelességét a funkcionálisan differenciálódó szervezetek jelentik. Társadalmi erejét az fogja biztosítani, ha az önkormányzatok a civil szervezeteket partnernek tekintik a döntési helyzetekben, bevonják őket a döntés-előkészítés folyamatába, és ha a civil szervezeteken keresztül létrejön a lakosság részvétele. Ahhoz, hogy a társadalmi nyilvánosság csatornái valóban működjenek, és az önkormányzatok egyre inkább a társadalmi részvételt igénylő döntési mechanizmusokban találják meg a stratégia kialakításának útját, szükség van az önszerveződő közösségek tevékenységére. A civil szervezetek már napjaink megkerülhetetlen tényezői, a demokratikus Magyarország fontos garanciái. A magyar kormányzat azzal a céllal, hogy a magyar nemzetet az európai társadalmi fejlődés útján tartsa, amely történetileg az állampolgári szabadság, a civil egyesülések, az önszerveződés kiteljesedésének útja, májusában megalkotta a Kormányzat Civil Stratégiáját. A civil társadalmi párbeszéd azonban nemcsak a kormányzat szintjén törekvés, hanem a szaktárcák, a megyei és a települési önkormányzatok területén is. Az önkormányzatok is felismerték azt, hogy a működő civil demokráciában a civil szerveztek egy időben töltik be a társadalmi kontroll szerepét, valamint kezdeményezői azoknak a törekvéseknek, amelyek érvényre juttatják az azonos érdeklődésű és érdekű emberek, embercsoportok közösséget szolgáló szándékait. 2. A civil szervezetek jelentősége A civil szervezetek jelentősége különösen két területen mutatkozik meg: a) a szektor társadalmi jelentősége: a társadalmi-kulturális élet fontos alkotóelemei, erősítik az állampolgári tudatot, valamint a demokrácia fejlődését;

3 3 b) a szektor gazdasági jelentősége: tárgyi, anyagi eszközök felett rendelkezik és jelentős emberi erőforrásokat mozgósít alkalmazottai és önkéntesei révén. A civil szervezetek erősségei : a) olyan feladatokat látnak el, melyeket az intézmények nem vagy csak részben látnak el, azaz bővítik, gazdagítják, választhatóvá teszik az egyes szolgáltatásokat; b) számos olyan speciális szolgáltatást kínálnak, illetve végeznek, amelyek az egyéb ellátások tevékenységi köréből hiányzik; c) olyan társadalmi csoportokat szolgálnak, amelyek az intézmények számára nem, vagy csak nehezen érhetők el; d) rugalmasságuk révén gyorsabban reagálnak a társadalmi kihívásokra; e) olyan társadalmi erőforrásokat mozgósítanak, amire az állami ellátások nem képesek (kreativitás, kezdeményező-készség, élőmunka stb.); f) a tagjai által térítésmentesen végzett munka értékén túl is komoly anyagi források mozgósításával járulnak hozzá a helyi ellátások bővítéséhez; g) több ezer ember számára nyújtanak ellátásokat, programokat, szolgáltatásokat; h) munkájuk a jelenleg hiányzó társadalmi szolidaritást, közösségi felelősségvállalást erősíti, modellezi. A civil szervezetek tevékenységét akadályozó problémák: a) gazdálkodási, gazdasági problémák; b) a civil szervezetek infrastrukturális állapotának alacsony szintje; c) szakmai és készségbeli fejlesztést célzó képzések hiánya, illetve a meglévő képzések költségessége; d) a szervezetek önmenedzselési képességének alacsony szintje; e) a szakemberek, segítő munkatársak leterheltsége (melynek ellentételezésére nincs lehetőség); f) a szerveztek fizetett alkalmazottainak kérdése; g) a szektort érintő vélemények beáramoltatása és ezek képviselete (a szektort nagyon nehéz átfogni); h) több településen az önkormányzati vezetők figyelmének hiánya. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének már évek óta célja a megye civil szervezeteivel való minél szélesebb körű kapcsolatrendszer kidolgozása és annak megfelelő rendezése. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása körében számos civil szervezettel alakított ki különböző szintű kapcsolatot a közoktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra területén, a nemzeti és etnikai kisebbségi valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ágazatban, illetve a természet- és környezetvédelem, környezetgazdálkodás, az idegenforgalom, a turizmus és a területfejlesztés területén: - közös projektek generálásával, - programok kidolgozásával, - tanácsadással, véleményezéssel, - közös rendezvények szervezésével, - ellátási szerződések megkötésével.

4 4 (Az egyes ágazatokra vonatkozó helyzetelemzések megtalálhatóak az 1. számú mellékletben, amely a stratégia szerves részét képezi.) A Közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 10 millió forintos Civil szervezetek tevékenységét segítő alapot különített el. A közgyűlés pályázati kiírására 131 pályázat érkezett, amelyből 114 pályázó szervezet részesült forintos támogatásban. Az alapból közösségi hagyományok védelmét, fejlesztését segítő programok; várak és várbaráti körök tevékenységei; térségi kulturális közösségi programok szervezése; közösségi szolgáltatásokat végző szerződések információs programjai, kiemelt akciói; valamint közösségszervezőfejlesztő és közösségteremtő programok megvalósítására kaptak támogatást a pályázatot benyújtók. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséből 123 civil szervezet (közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek) részesült közel 140 millió forint támogatásban a különböző alapokból. Megvalósul a civil szervezetek Ötv. (1990. évi LXV. tv. 8. (5) bek.) szerinti tanácskozási joga a közgyűlés és a bizottságai ülésein. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a közgyűlés ülésein az alábbi önszerveződő közösségek vesznek részt: - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, - Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete, - Pécs-baranyai Ismeretterjesztő Társulat. Önkormányzatunk törekszik ezen kapcsolatrendszer fenntartására, bővítésére, és célja, hogy megfelelő keretet adjon ezen együttműködésnek. Törekszik a közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő önkormányzati feladatátvállalás kiszélesítésére. Tovább folytatja a jelentősebb, a közfeladatok ellátásában nagyobb részt vállaló szervezetekkel a kooperációt. A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete az egyik olyan szervezet, amelynek tevékenysége az egész megyét lefedi, és mind számában, mind vertikumában a lakosság jelentős részét érinti. A nagy nemzetközi és hazai hagyományokkal bíró anyaszervezet területi szerveként, a Magyar Vöröskeresztről szóló évi XL. tv. alapján, a mozgalom deklarált alapelvei emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, és egyetemesség szerint humanitárius elkötelezettséggel végzi munkáját. A rászorult emberek segítésén túl célja a lakosság életminőségének javítása, amelynek érdekében ismeretterjesztő programokat szervez, szociális intézményeket működtet, véradókat mozgósít, elsősegélynyújtó és felvilágosító képzéseket tart, felkészül és részt vesz a katasztrófák enyhítésében. A megyei önkormányzat e munka társadalmi jelentőségét és értékét elismerve a meghirdetett civil stratégia megvalósításának első lépéseként a Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezetével kíván együttműködési megállapodást kötni. Szándéka és reménye szerint ezt több olyan a civil szféra szereplőivel kötendő kontraktus követi majd, amely saját és partnereinek munkáját egyaránt hatékonyabbá teszi és döntéseiben a társadalmi konszenzust erőteljesebben érvényesíti. (Az együttműködési megállapodás a stratégia 2. számú melléklete.)

5 5 II. Stratégiai célok A Baranya Megyei Önkormányzat abban a meggyőződésében, hogy a civil szervezetek hatékonyan tudják képviselni a megyei polgárok csoportjainak sokszínű, sokszor egymásnak ellentmondó érdekeit a megyei civil szervezetekkel való együttműködését kiszámítható és intézményes alapokra kívánja helyezni, és az eddigieknél szervezettebb, rendszeresebb kapcsolat kialakítására törekszik. Az együttműködés során a megyei önkormányzat tiszteletben tartja a civil szervezetek autonómiáját, önállóságát. Ösztönözni kívánja a civil szervezetek egymás közötti együttműködését. 1. A partnerség alapelvei: - a szakmaiság, - az átláthatóság, - a megbízhatóság, - a pártpolitika-mentesség - a szubszidiarítás. 2. A civil stratégiánk célcsoportjai: - társadalmi szervezetek: egyesületek, szövetségek (kivéve biztosító egyesületeket és a politikai pártokat valamint a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket), - alapítványok, - közalapítványok, - közhasznú társaságok, - köztestületek. 3. Vertikális célok: a) a szervezetek működésének stabilizálása, a hatékonyabb működés elősegítése, b) a szervezetek bevonása a közfeladatok ellátásába, c) a szervezetek egymás közötti civil civil együttműködésének erősítése, d) az önkormányzat és a civil szektor kapcsolatainak intézményesítése. 4. Horizontális célok: a) közoktatás, ifjúsági- és sport, b) kulturális, c) nemzeti és etnikai kisebbségi, d) egészségügyi, e) gyermekvédelmi, f) szociális, g) területfejlesztési és területrendezési, környezetvédelemi feladatok, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség javítása, h) turizmus, idegenforgalom, i) közlekedés, tömegközlekedés, j) a közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés, hatékony ellátásának biztosítása.

6 6 A fenti területeken a civilekkel való együttműködés alapjait képezheti a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének mindenkori Ciklusprogramjában kitűzött feladatok végrehajtása, jelesül a Ciklusprogramjában és a közgyűlés más ágazati programjaiban megfogalmazott stratégiai elvek mentén. ad a) közoktatás, ifjúság és sport területén A megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve alapján: - koordinatív tevékenység vállalása a szakképzésben, - szerepvállalás a munkaerő-piaci esélynövelés oktatási projektben, - a fogyatékkal élők ellátását szolgáló intézményrendszer hatékony működésének támogatása, a reszocializáció segítése, - a pedagógiai szakmai szolgáltatások kínálatában a térségi szolgáltatások erősítése, - a hátrányos helyzetű tanulók esélynövelését, képességfejlesztését, integrációját, szocializációját segítő programok levezetésének segítése, - a nemzetközi kapcsolatok keretei között működő eredményes pedagógiai projektek (angol tanári, információs és módszertani központ, Devon-Baranya oktatási program) folytatásában való együttműködés, - a helyi intézményfenntartó önkormányzatokkal a tartalmi kapcsolat erősítése, - a pedagógiai szakszolgálat és a pedagógiai szakmai szolgáltatások megszervezésében együttműködés az egész megye területén, - a kistérségek önszerveződésének előmozdítása, - a regionális közoktatási feladatok ellátására való felkészülés, a középiskolai, szakiskolai intézmények, kollégiumok fejlesztése, - a humán erőforrás fejlesztése érdekében a hazai és az uniós lehetőségek feltárása, - az ifjúsággal összefüggő megyei feladatok társadalmi igényeknek megfelelő, színvonalas ellátása, - idegen nyelv oktatási programok szervezése, - a fogyatékkal élők sportjának szakmai és pénzügyi koordinációja, valamint a kiépítésre kerülő központi sportinformációs rendszer működtetése, - a társadalmi sportszervezetek működési feltételeinek javítása, - hatékony közreműködés a települések sportfeladatainak (utánpótlás-nevelés, eseményszervezés, létesítményfejlesztés) megvalósításában. ad b) kultúra területén Baranya megye Kulturális Fejlesztési Koncepciójának minél szélesebb körű megvalósítása, az intézmények és rajtuk keresztül a kistérségek, és települések végrehajtásba történő fokozottabb bevonásával: - kulturális nagyrendezvények segítése, - országos, regionális és megyei kulturális konferenciák szervezése, - a régión belüli kulturális együttműködés helyzetének és lehetőségeinek feltérképezése,

7 7 - a megyében fellelhető szellemi és tárgyi kulturális értékek védelmének segítése, menedzselése, - az egyéni alkotók művészi és tudományos tevékenységének bátorítása, ösztönzése, - az egyházak, a határon túli magyarság, a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális értékeinek rendszeres bemutatása, - kapcsolatok kialakítása a művelődési és művészeti megyei és országos érdekképviseleti szervekkel, - az országos és nemzetközi (regionális) oktatási és kulturális szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása, - a közoktatás, a felnőttoktatás, a felsőoktatás intézményeivel a meglévő kapcsolatok körének bővítése, - művelődési, művészeti szakmai konferenciák, kutatások ösztönzése, - a pécsi világörökségi helyszínek méltó bemutatása. ad c) nemzeti és etnikai kisebbségi területen - a kisebbségeket megillető jogok fokozottabb érvényesítése, a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés; - a kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése; - a roma stratégia és operatív program végrehajtásában közreműködés; - kapcsolat ápolás a kisebbségek régiós vagy megyei hatókörrel rendelkező közösségi házaival; - a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzati vagy közalapítványi fenntartású oktatási intézményeivel való folyamatos kapcsolattartás, munkájuk figyelemmel kísérése, segítése; - a kisebbségek erőteljesebb bevonása a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataiba; ad d) egészségügyi területen - az egészségügyi ágazatban a megye szakellátási helyzetének áttekintése; - a megye területén működő egészségügyi szolgáltatók bevonásával az optimális struktúra kialakítás lehetséges módozatainak megvizsgálása; - Egészségügyi Mintarégiós Programban való részvétel; - közreműködés az egészségügyi közszolgáltatást végző régiós centrumok, gyógy-turisztikai központ kialakításában; - a Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi Narkoman Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítványa (INDIT), illetve a Drogellenes Munkacsoport koordinálásával a Dél-Dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DREKEF) munkájának segítése, munkájához kapcsolódó megyei iroda kialakítása, mely folyamatos kapcsolatban állna a helyi koordinátorokkal, a szakértői munkacsoportokkal, az illetékes minisztériumokkal, valamint információkat adna a helyi, az országos és EU-s pályázatokról; - a Megyei Önkormányzat egészségügyi közszolgáltatási tevékenységét érintő / intézmény-átalakítás, működtetési forma változás stb. /döntések előkészítésébe való bekapcsolódás;

8 8 - a különböző egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezetek közötti kapcsolattartás létrejöttének megszervezése, a párbeszéd megteremtése; ad e) gyermekvédelem területén A gyermekvédelmi reform következetes végrehajtása érdekében: - a nevelőszülői hálózat fejlesztése, a gyermekek szülőt helyettesítő nevelése feltételeinek erősítése, - a hivatásos nevelőszülők számának növelésével, a nevelőszülők képzésének és továbbképzésének biztosítása, - a különleges, illetve speciális ellátást igénylő gyermekek gondozása, az utógondozás és utógondozói ellátás hatékonyságának növelése, - a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás közötti összhang megteremtése az ágazat szakmai érdekeinek képviselete és koordinálása - szinkronban a közgyűlés gyermekvédelmi programjával - a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült nagykorúak segítése, lakáshoz jutásuk támogatása, - koordinatív szerep vállalása módszertani intézet létrehozásában, szakmai tanácskozások, továbbképzések szervezésében, az alapellátás-szakellátás-hatósági tevékenység összehangolásában, pályázati források felhasználásában. ad f) szociális területen Az egységes szemléletű megyei szociálpolitika kialakítása érdekében: - a szociálpolitika helyi és megyei szereplői közötti rendszeres párbeszéd feltételeinek megteremtése, a megyei szociálpolitikai történéseket szabályozó célok és stratégiák kialakítása, a szolgáltatások tervezése és összehangolása, - a megyei módszertani feladatok ellátásának, színvonalának és hatékonyságának fejlesztése, - az ellátásban részesülők állapotának és igényeinek függvényében jog- és érdekvédelmük garantálása mellett differenciált ellátások szervezése, - az intenzív ellátást igénylő idősek, illetve dementált ellátottak gondozása feltételeinek, az emelt szintű ellátás kereteinek bővítése, - a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek tekintetében a kiscsoportos, lakóotthonos ellátás feltételeinek megteremtése, a rehabilitációs intézményeknél az utógondozás kereteinek kialakítása, - a megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció alapján az ellátórendszer fejlesztése, a feladatellátás tervezése, - szociálpolitikai kerekasztal létrehozása, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére (tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői).

9 9 ad g) területfejlesztési és területrendezési, környezetvédelemi feladatok, a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság, az esélyegyenlőség javítása - felkészülés az EU csatlakozással megnyíló, új területfejlesztési források fogadására, a különféle programokba való bekapcsolódásra, a projekt tervezetek kidolgozására; - partneri együttműködés a területfejlesztés irányításának új szereplőivel a regionális és kistérségi szervezetekkel, a regionális önkormányzatokkal; - a megyén belüli rendkívül jelentős és fokozódó területi-települési különbségekre tekintettel az elmaradott, rurális térségek fokozott támogatása, segítése az Ormánságban, a Dél-Zselicben és a Hegyháton, ahol elsősorban a mezőgazdaság, illetve a kézműipar, a kisvállalkozások, a szociális célú foglalkoztatás, a falusi turizmus bázisán képzelhető el előrelépés; - stratégiai fontosságú a megyében a humánerőforrás fejlesztése, az oktatási rendszer és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése. Az oktatás és képzés különösen a szakképzés rendszerének biztosítania kell a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzettség, tudás és készségek megszerzését, egyúttal szolgálnia kell a társadalmi beilleszkedés elősegítését az esélykülönbségek csökkentésével. A versenyképesség növeléséhez nélkülözhetetlen a munkaerő képzettségének javítása, innovációs készségének fokozása, a humánerőforrás-fejlesztést szolgáló intézményi és infrastrukturális háttér fejlesztése; - a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalói rétegek foglalkoztatásának elősegítése; - esélyegyenlőség (női jogok stb.) biztosítása; - mellé kell állni a térségben induló modernizációs, innovációs, regionalizációs kezdeményezéseknek is; - regionális vásár és konferencia központ létrehozása a több, mint 150 éves vásár rendezői tradícióval bíró megyeszékhelyen; - a tudományos technológiai innovációt hordozó, exportképes gazdaság feltételeinek kiépítése; - a térség szellemi potenciáljának erősebb kihasználása; - az elérhetőség javítását, oldását szolgáló információs alapinfrastruktúra, illetve az ehhez kötődő szolgáltatások fejlesztése, a megye és a régió gazdaságának új növekedési pályára állítása; - a környezeti, természeti értékek elsődlegességének megóvása és fejlesztése, illetve fenntartható fejlődés elvének érvényesítése egy környezettudatos megyei arculat kialakítása; - a megyei környezetvédelmi program végrehajtása, a hulladékgazdálkodás, a levegőminőség és a szennyvízkezelés (csatornázás, tisztítás) javítása; - a Garé-Szalánta-Bosta körzetében tárolt veszélyes hulladékok következményei miatti, valamint az uránérc- és szénbányászat következtében hátrahagyott környezetkárosítások felszámolásának gyors, hatékony és eredményes megoldása; - a Térségfejlesztési Alap fenntartása, a települések sikeres pályázati esélyeinek növelése;

10 10 - a megyei területrendezési terv alapján a megyében szükséges infrastrukturális és gazdasági fejlesztések kistérségi és regionális összefüggéseinek tisztázása, térszerkezeti, övezeti formáinak kialakítása; - a területi, kistérségi és helyi területfejlesztési, környezet- és természetvédelmi, idegenforgalmi érdekek érvényesítésének elősegítése; - Baranya megye környezeti állapotának figyelemmel kisérése és javításának szorgalmazása; - a területfejlesztéshez, környezet- és természetvédelemhez, idegenforgalomhoz szükséges pénzügyi források elnyeréséhez közös pályázatok benyújtása; - a környezeti ismeretek terjesztésének elősegítése; - a környezet- és természetvédelemben a közös fellépés lehetőségeinek kihasználása; - a Kulturált települési környezetért és a Tiszta virágos Baranyáért pályázati rendszer működtetése; ad h) turizmus, idegenforgalom - a turisztikai, idegenforgalmi szektor, ezen belül az ökoturizmus fejlesztése; - a természeti területek és természeti értékek valamint az ehhez kapcsolódó kultúrtörténeti értékek, egyedi tájértékek megismerését szolgáló - ugyanakkor a területet, az élővilágot kímélő - ökoturizmus kínálatának összekapcsolható más turizmus formákkal, mint gasztronómiai turizmus, borturizmus, egészségturizmus, barlangturizmus, falusi turizmus, kulturális turizmus; - Ökorégió mintaprogram keretében az Abaliget gyógyszálló projekt megvalósítása (Abaliget, Orfű, Magyarhertelend és térsége integrált fejlesztési modellprogramja részeként); a harkányi fürdő és gyógy-szolgáltatások (kórház), a szigetvári, sellyei termálfürdő fejlesztése; Baranya megfelelő minőségű termálvízzel rendelkező településein a termálvíz hasznosítási projektek (energetikai) támogatása; borturizmus borutak fejlesztése, a Pannon Borrégió kialakításának támogatása; várak és kastélyok felújítása, különös tekintettel a szigetvári, siklósi pécsváradi várra; a megyében lévő emlékhelyek megőrzése és méltó bemutatása; helesfai zöldmezős tó és wellnes szolgáltatások kialakítása; a megye- és országhatáron átnyúló horvát-magyar régiós projektek megvalósítása; - források szerzése ahhoz, hogy az idegenforgalom, turizmus a jövőben is a megye húzó ágazata legyen; ad i) közlekedés, tömegközlekedés - a közlekedési peremhelyzet oldása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a megye jövőjét tekintve meghatározó (a 6-os számú főközlekedési út fejlesztése, a Pécs-Pogányi Repülőtér fejlesztésében való közreműködés, a 67-es út országhatárig történő bővítése, Duna-híd valamint Dráva-híd létesítése, a beremendi határátkelő fejlesztése, az Ormánságban új átkelőhely létesítése, valamint a kistelepülések közlekedési helyzetének javítása); - érdekérvényesítő, koordinatív szerep vállalása a megye településeit érintő helyközi közlekedéssel szemben támasztott lakossági igények teljesítésében (zsáktelepülések megszüntetését eredményező átkötő, összekötő út építési program;

11 11 idegenforgalmilag kiemelt, fejlesztendő területek autóbusz-közlekedési kapcsolatainak alakítása; iskolakörzetesítés módosítása, átszervezése, az azonos autóbuszvonalról kiszolgált intézmények tanítási rendjének összehangolása; az iskolabusz-program és a tömegközlekedés kapcsolatainak koordinálása; a vasúti közlekedés színvonalának és szolgáltatásainak javítása, a közlekedési munkamegosztásban betöltött szerepének megőrzése); ad j) közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés - Baranya megye közbiztonságával összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítése; - a Baranya Megyei Drogellenes Munkacsoport munkájának segítése; III. Feladatok 1. Fórumok működtetése Civil érdekképviselet, civil szervezetek képviseletének megteremtése érdekében: Megyei Civil Fórum- Civil Kerekasztalok létrehozásának ösztönzése. A civilek önkéntes együttműködése alapján megyei civil érdekképviselet, Megyei Civil Tanács vagy általuk megjelölt más elnevezésű szervezet megalkotására törekvés. a) A Megyei Civil Fórum az a fórum, ahol minden civil szervezet részvétele és véleménynyilvánítása biztosított. b) A Civil Kerekasztalok a civil szervezetek szakmai alapokon (tevékenységi körök szerint) szerveződő fórumai, ahol a szervezetek a Kerekasztalok tagjai. c) A Megyei Civil Tanács konzultatív; szervező; nonprofit szakmai; nyitott és befogadó jellegű, civil érdekképviseleti testület lehetne. A megyei önkormányzat célja, hogy partnerként a civil szervezetek egységes képviseletével álljon kapcsolatban. A civil szervezetek kompetenciája, hogy milyen formában képviseltetik magukat. Az érdekképviselet létrehozását a megyei önkormányzat nem kívánja átvállalni, ezt nem is teheti, azonban a szükséges feltételek megteremtésével hozzájárul ahhoz, hogy a folyamat felgyorsuljon. ad a) A megyei önkormányzat vállalja, hogy évente legalább egy alkalommal Megyei Civil Fórumot rendez, ahol lehetőség nyílik a megyei önkormányzat vezetői és a civil szervezetek találkozására. A fórum célja a civil stratégia és a Civil Megállapodás megvalósulásának, megvalósításának értékelése, továbbfejlesztése és a felek új igényeinek és szükségleteinek megfogalmazása. ad b) Civil Kerekasztalok A civil szervezetek maguk határozzák meg a Civil Kerekasztalok feladatait és hatáskörét, az ülések rendszerességét. A civil szervezetek nevezik ki a Kerekasztalok elnökeit. Maguk határozzák meg a munkatervet és az abban szereplő napirendi pontokat. A Civil Kerekasztalok munkájához a Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Háza infrastrukturális és szakmai segítséget nyújthat a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve. A következő Civil Kerekasztalok kialakítása javasolandó:

12 12 - Egészségügyi Kerekasztal: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, drogprevenció, drogbeteg ellátás; - Szociális Kerekasztal: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű rétegek segítése; - Kulturális Kerekasztal: Kulturális, művészeti tevékenység, hagyományőrzés; - Oktatási Kerekasztal: Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - Nemzeti és etnikai kisebbségi Kerekasztal: nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarokkal kapcsolatos tevékenység; - Gyermek és ifjúságvédelmi, sport Kerekasztal: Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, szabadidő és sporttevékenység; - Környezetvédelem és területfejlesztés Kerekasztal: Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, területfejlesztési tevékenység; - Idegenforgalmi Kerekasztal: idegenforgalomi és turisztikai tevékenység; - Közrend és közbiztonság Kerekasztal: Közrend és közbiztonság, bűnmegelőzés, önkéntes tűzoltás, önkéntes mentés, katasztrófa elhárítás, önkéntes polgári védelem, emberi és állampolgári jogok védelme. A Kerekasztalok nyitottak ahhoz bármikor, bármely civil szervezet csatlakozhat. ad c) Civil érdekképviseleti szerv (Megyei Civil Tanács) Ha a civilek önkéntes együttműködésük alapján kialakítanak megyei civil érdekképviseletet, mely elnevezése szerint Megyei Civil Tanács, vagy általuk megjelölt más elnevezésű szervezet, az a megyei önkormányzat civil partnere lehet. Ez a szervezet közvetítheti a Civil Kerekasztalok véleményeit, javaslatait a megyei önkormányzat felé. Közös elhatározás alapján együtt kerülne sor a Megyei Civil Megállapodás előkészítésére. 2. A civil szervezetek bevonása a döntések előkészítésébe és a döntéshozatalba a) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, bizottságainak üléseire a civilek saját elhatározása alapján, saját szervezésben felállított érdekképviseleti szervének (szakmai Kerekasztalok, Megyei Civil Tanács) képviselője meghívást kaphatna. b) A Civil Kerekasztalok a bizottsági üléseket megelőzően véleményeznék a civil szférát érintő témákat. A Civil Kerekasztalok javaslatot tehetnek a Közgyűlés illetve a bizottságok munkaterveire. A civil szervezetek szakmai segítségét, hozzáértését elsősorban stratégiai anyagokhoz kell kérni, különös tekintettel a Közgyűlés bizottságainak kezelésében lévő alapokhoz tartozó pályáztatás rendszerébe történő - pályázat kiírásába, valamint a döntés előkészítésébe - javaslattétel szintjén.

13 13 3. Támogatások formái a) Pénzügyi támogatás: A Baranya Megyei Önkormányzat civil szervezetekre irányuló támogatási rendszere a következő alapelvekre épül: - A civil szervezetek szakmai programjait elsősorban az ágazati szempontból érintett bizottságok által konkrét célokra projektekre meghirdetett pályázatok útján támogatja. - Korszerűsíti és egyszerűsíti pályázati rendszerét annak érdekében, hogy a civil szervezeteknek szánt pályázatok lebonyolítása célszerűbb, egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyen. - Monitoring rendszer kialakítása, amellyel az önkormányzat folyamatosan figyelemmel kísérheti a támogatott civil szervezetek vállalt kötelezettségeinek végrehajtását, programjainak megvalósítását, személyi, működési költségek felhasználását és a kiadások tételes ellenőrzését. - A létrehozandó Megyei Civil Alapból pályázati úton továbbra is elősegíti a tevékenységüket Baranya megyében kifejtő civil szervezetek innovatív működését. - A támogatások odaítélésének priorításai: - az önkormányzat kötelező feladatellátásában közreműködő; - az önként vállalt feladatellátást segítő; - a megye életét gazdagító közösségi célt támogató civil szervezetek támogatása. Rendező elv, hogy ugyanazon szervezet ugyanazon programjára egy forrásból részesülhessen. - Támogatást nyújt a civil szervezetek együttműködését szervező, koordináló, információs és infrastrukturális vagy más feltételeit biztosító fórumoknak, érdekképviseleti célú együttműködési formáknak, civil nyilvánosságot biztosító kezdeményezéseknek. - A közszolgáltatási szerződéseken keresztül történő önkormányzati feladatátvállalás kiszélesítése. A megyei önkormányzat valamennyi pályázati alapja a civil szervezetek rendelkezésére áll, amennyiben a szervezetek a megyei önkormányzattal együttesen pályáznak Európai Uniós, vagy bármely egyéb forrásra az önkormányzat feladatkörébe tartozó program megvalósítására. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében 10 millió forintos alap került elkülönítésre azon civil szervezetek támogatására, amelyek a megyei önkormányzat kötelező, vagy önként vállalt feladatainak ellátásában közreműködnek, illetve azokat átvállalják. b) Szakmai támogatás: Tájékoztatás nyújtása a civil szervezeteknek a specifikus pályázatokról és az őket érintő kérdésekről. Közös pályázatok, programok kidolgozása. A civil szervezetek bevonása az Európai Uniós pályázati projektek generálásába. Szakmai programjaik véleményezése, a személyi jövedelemadó 1%-ának megszerzése érdekében a szervezetek PR tevékenységének segítése. A megyei önkormányzat és a civil szervezetek közötti információáramlás megkönynyítése a civil szervezetek adatbázisának folyamatos frissítésével és bővítésével,

14 14 folyamatos Internet-kapcsolat kialakítása. A Baranya Megyei Önkormányzat honlapján egy olyan interaktív civil oldal kialakítása, ahol hozzáférhető a civil szervezeteket érintő minden információ, pályázati lehetőségek, valamint a civil szervezetek adatai, amely alapján együttműködő partnereket találhatnak egymás között, megismerhetik egymás programjait, projektjeit. A civil szervezetek médiában való megjelenésének elősegítése. Szakmai képzések szervezése. A civil szervezetek szakmai támogatásának hatékony megvalósítása érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat együttműködés kiépítésére törekszik a megyei civil szolgáltató központ feladatait ellátó Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Házával (7624 Pécs, Szent István tér 17.). c) Infrastrukturális támogatás: Konferencia- és rendezvényterem, a civil szervezetek működését megkönnyítő infrastrukturális háttér biztosítása a Nevelők Háza Egyesület - Civil Közösségek Házával együttműködve (Internet- hozzáférési lehetőség, irodahelyiség stb.). 4. Önkormányzati feladatok A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének valamennyi Bizottsága, valamint a megyei önkormányzat Hivatala és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények részt vesznek a feladatkörükhöz tartozó civil szervezetekkel történő hatékony együttműködés kialakításában és fenntartásában. 5. Megyei Civil Megállapodás A Baranya Megyei Önkormányzat törekszik arra, hogy a civilek ilyen irányú szándéka esetén létrejöjjön a Megyei Civil Megállapodás, amely lefekteti a megyei önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat fontosabb alapelveit, és a két fél kötelezettségvállalásait. A "Civil Megállapodás" főbb céljai lehetnek: - Az önkormányzat és a helyi civil szektor szervezetei közötti együttműködés egységes elveinek kidolgozása; - A felek egyenlőségén alapuló - és a folyamatos, kölcsönös kapcsolattartás segítségével megerősödő - partnerségi viszony kialakítása; - Kölcsönös és rendszeres konzultációra épülő kapcsolatok fenntartása; - Önkormányzati jóváhagyás biztosítása; - A legsikeresebb civil projektek széles körű elterjesztése. Fontos további szempontok és feladatok: - A non-profit szektor szereplői számára teljes függetlenség biztosítása, s ezáltal a kritika jogának elismerése; - A "Civil Megállapodás" kiterjesztése az önkormányzati intézményekre; - A kölcsönös kötelezettségek rendszerének kidolgozása; - Közös tevékenység-kiértékelések és felülvizsgálatok lefolytatása.

15 15 A Megyei Civil Megállapodás előnyös lehet a Megyei Önkormányzat számára, mert: - az állampolgári jogok érvényesítése, a jogállamiság és a demokratikus önkormányzatiság jelképe, - az érdekpluralitás és az érdekartikuláció megvalósításának lehetősége (a demokratikus közösségi részvétel önkormányzati ösztönzésével), - a civil szektor függetlenségének elismerését jelenti (ide értve az önkormányzati intézkedések bírálatának jogát is), - a komplex szolgáltatásfejlesztés garanciája (a jelenleg hiányzó szolgáltatások bevezetésével), - szakmai minőség és a minőségfejlesztés szimbóluma (a non-profit szolgáltatók körében is versenyhelyzet teremtésével és a legjobb minőség preferálásával, a hatékonyság és a minőség elvárásával), - a társadalmi nyilvánosság biztosításának a záloga (a finanszírozói- szolgáltatóiigénybevevői bizalom háromszögének szorgalmazásával), - a közhasznú szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatás elszámoltathatóságának és átláthatóságának biztosítéka. A Megyei Civil Megállapodás előnyös lehet a megyei civil szervezetek számára, mert: - bizalmat szavaz a non-profit szektornak (annak demokratikusan meghatalmazott képviselőinek, a szektorközi kölcsönösség és egyenrangúság hangsúlyozásával), - a hosszú távú együttműködési szándék garanciája (létük és szolgáltatásaik szükségességének egyértelmű deklarációja azáltal, hogy a Megyei Önkormányzat hosszú távon is szükségesnek tartja jelenlétüket), - az önkormányzati források kiszámíthatóságának és elérhetőségének biztosítéka, a stabilitás szimbóluma (a többlépcsős támogatási politika bevezetésével, mely a tervezés és ebből következően a bővített léptékű fejlesztés lehetőségét nyitja meg a civil szervezetek számára), - a folyamatos megújulás és fejlődés záloga (az éves kiértékelések rendszeressé tételével), - az egyenrangú partnerségi kapcsolatok jelképe (a szektor-semleges kiszerződések gyakorlatával), - általuk felismert lakossági szükségletek önkormányzati szintű érvényesítésének lehetősége (civil innováció intézményesülésével), - a szakmai szempontok győzelme a politikai érdekek felett, - biztosítja a civil szervezetek részvételét a megyei önkormányzat döntéseinek előkészítésében. Pécs, március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. Tasnádi Péter s. k. a Baranya Megyei Önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Közgyűlésének alelnöke

16 16 Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiáját a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 32/2004. (III. 18.) Kgy. határozatával elfogadta. Pécs, március 18. dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

17 17 A stratégia 1. számú melléklete Helyzetelemzés a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek között kialakult ágazati kapcsolatokról I. Közoktatási, ifjúsági ágazat A közoktatás, az ifjúság területén a Baranya Megyei Önkormányzat kapcsolatai a civil szervezetekkel részben tervezettek, részben alkalmi jellegűek, jellemzően konkrét célok megvalósítását segítik. A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány óta működik, amelyet a testület a Pécs Megyei Jogú Várossal közösen alapított. Célja a Baranya megye közoktatás-fejlesztési tervében jóváhagyott körzeti, térségi és országos fejlesztési feladatok megvalósításának támogatása. A központilag biztosított forrásokat pályázati úton osztják el. A támogatásokról szakértői vélemények alapján a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. A közoktatási intézményeknek juttatott támogatást az alapítók induló tőkéje és a központi költségvetési törvényben megállapított mértékű hozzájárulása határozza meg. A Közalapítvány kiemelten támogatja a megye közoktatásának tartalmi és szervezeti modernizációját elősegítő törekvéseket; a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltatások területén a feladatellátást, és hozzájárul a nemzeti és etnikai kisebbség nevelését, oktatását szolgáló feltételek javításához. A benyújtott pályázatok száma 2003-ig évről-évre nőtt ben 219, 2000-ben 364, 2003-ban egyszeri pályázatra 249 pályázatot nyújtottak be. A támogatási összeg 1997-ben eft, 2000-ben eft, 2003-ban eft volt. A pályázatokra és a Közalapítvány működésére fordítható (csökkentő) központi támogatást egyéb forrásokból igyekezett a Kuratórium kiegészíteni. A évi jóváhagyott támogatás azonos a évivel. A Baranya Megyei Önkormányzat kötelező ifjúsági feladatait a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működtetésével látja el. A Közalapítvány nagy erőfeszítéseket tesz a megyében megvalósuló ifjúsági programok támogatására. Ez elsősorban pénztámogatás, szállásdíj-kedvezmény jellegű támogatás, és a gyermek- és ifjúsági üdültetés, valamint a táboroztatás céljait szolgálja. A helyi közösségek és a társadalom számára egyaránt fontos, hogy gyermek és ifjúsági közösségek alakuljanak, fogalmazzák meg céljaikat és valósítsák meg programjaikat. A törekvések támogatása a Közalapítvány elsőrendű feladata. A közalapítvány a célok megvalósulása érdekében: - támogatja azoknak a képességeknek és készségeknek az elsajátítását, gyakorlását, amelyek az önálló problémamegoldáshoz, az együttműködéshez, a megkülönböztetés és az erőszak elutasításához szükségesek;

18 18 - a vagyon célra rendelt felhasználásával a közalapítvány: a.) egyéni és csoportos kedvezményt, támogatást nyújt a gyermekek és a fiatalok számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; b.) szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre; c.) szervezi, segíti és támogatja a gyermekek környezeti nevelését, d.) szervezi és támogatja az ifjúsági képzéseket a demokrácia tanulása, a különböző kultúrák megismerése, az egészség megőrzése és a környezet védelme érdekében; e.) támogatja és szervezi a korosztályi sajátosságoknak megfelelő célprogramokat a gyermek-, diák- és ifjúsági jogok érvényesülése érdekében; f.) támogatja, szervezi és információ szolgáltatással segíti a nemzetközi cserekapcsolatokat; g.) hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat, h.) tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását, i.) együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben illetékes intézményekkel és szakemberekkel, j.) segíti és koordinálja a fiatalok munkahelyteremtésével kapcsolatos projekteket. A közalapítvány nyitott, valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, illetve bel- és külföldi közösség a célok megvalósításához kapcsolódhat, ha az alapítvány céljaival egyetért, s azt támogatni kívánja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. A közalapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosságra, a társadalmi ellenőrzésre és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira. A megyei Közoktatási Közalapítvány feladatait, melyek az általános és középiskolai tanulók idegen nyelv tanulását segítik márciustól a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány látja el. A Közalapítvány szervezi és támogatja a gyermekek nevelését, oktatását, különös tekintettel az egészségügyi intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyerekekre. Hasznosítja az ifjúsági célú ingatlanokat, és a közalapítványi célra rendelt vagyont hatékonyan működteti. Tevékenységével elősegíti az ifjúsági turizmus fejlődését, feltételeinek javulását. Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság A Tett-Hely fantázianévvel ellátott Baranyai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ 1999 óta, a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány elkülönült szervezeti egységeként látta el a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécsi MJ Város Önkormányzata által rábízott gyermek és ifjúsági feladatokat. A Központ működtetését január 01-től a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kuratóriuma mint alapító tulajdonos döntése alapján a kiemelten közhasznú fokozatú Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság vette át.

19 19 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002-ben a Baranya Ifjúságáért Khtval ellátási szerződéseket kötött. Ezzel a komplex megyei-városi ifjúsági feladatellátás olyan nonprofit szervezeten keresztüli és az európai normáknak megfelelő - rendszere került kialakításra. Az ellátási szerződésnek egyik lényeges pontja, amely a civil szférát, ezen belül az ifjúsági szervezeteket érinti az, hogy a Baranyai Gyermek és Ifjúsági Fórum felállításán keresztül teret ad számukra, hogy kapcsolatot építsenek ki egymás és az Önkormányzat között, véleményt, ajánlásokat, állásfoglalásokat fogalmazhatnak meg az Önkormányzat döntéseivel, előterjesztéseivel kapcsolatban. A Fórum 2003-ban 30 regisztrált taggal rendelkezett, az év során hét ülést tartott. A regisztrált szervezetek számára (beleértve a BGYIÉF analógiájára működő Pécsi Ifjúsági Kerekasztal tagjait, mely szervezetek száma átfedés nélkül meghaladja a 40-et.) a Baranya Ifjúságáért Kht. folyamatosan szervez képzéseket, táborokat. Évente egyszer megrendezi a Pécs-Baranyai Ifjúsági Civil Börzét, ahol bemutathatják programjaikat, célkitűzéseiket, feladataikat a nyilvánosságnak. A Kht. másik igen fontos feladata a megyei fiatalok részére egy információs adattár működtetése. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy központon keresztül ezt a feladatot nem lehet hatékonyan ellátni, ezért a megye nagyobb városaiban, valamint Pécs nagyobb városrészeiben egy-egy információs pontot alakított ki a központi iroda mintájára a helyi civil szervezetek, valamint a helyi önkormányzatok bevonásával. Ezzel a Kht-nak kialakult egy olyan partnerhálózata, amelynek résztvevői az önkormányzatok (mind a pécsi, mind a megyei, mind a települési), a helyi civil szervezetek és a Pécsi Tudományegyetem (a Központi Hallgatói Szolgáltató Iroda által). Az oktatás területét érintő szakmai kapcsolatokban partner civil szervezetek: Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége - koordináló szerepvállalás, érdekvédelem, információs központ, Baranya Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat - nemzetiségi kulturális, művelődési, érdekvédelmi szerepvállalás az oktatás területén, Baranya Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat - nemzetiségi kulturális, művelődési, érdekvédelmi szerepvállalás az oktatás területén, Gandhi Közalapítvány - cigány kisebbséghez tartozó fiatalok oktatását, művelődését támogató szervezet, Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány - fiatalok szakmai oktatása, képzése, átképzés, továbbképzés és első szakképesítés megszerzésének biztosítása, Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - szakoktatás, szakmai érdekképviselet, vizsgáztatás, szolgáltatás, programirányítás, Baranya Megyei Agrárkamara - szakoktatás, szakmai érdekképviselet, vizsgáztatás, szolgáltatás, programirányítás,

20 20 Collegium Martineum Középiskolai Tehetséggondozó Kollégium - hátrányos helyzetű fialatok támogatása, Magyar Diáksport Szövetség szervezetei, egyesületei - iskolai versenysport, szabadidősport szervezése, rendezvények támogatása, Fogd a kezem Alapítvány - fogyatékos gyermekek támogatása, Nevelők Háza Egyesület Civil Közösségek Háza - pedagógusok kulturális tevékenységének szervezése. II. Sport ágazat A Baranya Megyei Önkormányzat az évtizedek alatt jól működő kapcsolatrendszert épített ki a megyei sport szervezetekkel, ennek keretében közösen oldjuk meg a sportot érintő, önkormányzati és állami feladatokat. Az alábbi szervezetekkel napi operatív kapcsolatban állunk, tevékenységük a megye területét lefedi: Baranya Megyei Diáksport Tanács - a 150-et meghaladó iskolai sportkört tömörítő szervezet a diákok sportját szervezi, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége - 20 sportági szakszövetségnek, valamint a Diáksport Tanácsnak szolgáltatást nyújtó szervezet, Baranya Megyei Sportági Szakszövetségek /20 szövetség/ - kiemelt feladatként a 370 Baranya megyei sportegyesület szakosztályaiban sportolók megyei versenyeit rendezik, Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség - lakossági sportot szervező szövetség, Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége - iskolai intézmények tanulói és sportegyesületek tagjai sportját koordinálja. A megyei önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmény funkciószerinti működtetésével, a sportolók szakmai felkészítéséhez biztosítja orfűi táborát. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a költségvetésben biztosított pénzügyi támogatást nyújt a sportszövetség alapvető működéséhez, a diáksport és a szakszövetségek területi versenyrendszereinek kialakításához, valamint versenyeik megrendezéséhez. A megyei önkormányzat a szövetségekkel együttműködve szervezi meg és hajtja végre a sportszakember képzés megyei feladatait. III. Kulturális terület A kultúra az egyik olyan terület, ahol Baranya megyében igen sok civil szervezet működik. Ezeknek a többsége településeken működik, segítve a község, a város kulturális életét, a kulturális élet felpezsdítését, a hagyományőrzést. Sok közülük az egyetlen olyan szervezet a településen, amely közösséget tud teremteni és formálni. Néhány egy-egy kistérségre, néhány pedig az egész megyére vonatkozó célokat tűzött ki maga elé. Van olyan is, amely a kultúrán belül egy-egy szakterületre specializálódott. A Baranya Megyei Önkormányzat három volt intézményét, a Pro Pannó-

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program. 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005. Támogatott projektek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2. Pályázati Felhívás 4012-312/2005 Támogatott projektek 1.1 Intézkedés: KÖZÖS GAZDASÁGI TÉRSÉG 053/HU Régiófókusz Vállalkozás-, Humánerőforrás-

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz

Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Baranya megye kistérségi fejlesztési projektjeinek kapcsolódási lehetőségei a Pécsi fejlődési Pólushoz Dr. Kékes Ferenc, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke A Baranya Megyei Önkormányzat a pólus stratégia

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. szeptember 8-i rendes ülésére 42. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-i rendes ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ PAKTUM-PROGRESS. A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum létrehozása SAJTÓANYAG PAKTUM-PROGRESS A Békés Megyei Foglalkoztatási Paktum fenntartása című OFA/FP/2007-7249/0027 számú programról Paktum A paktum partnerség, esély a közös információs bázis, közös stratégia kialakítására,

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben