EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. Szerződő felek: 1.1 Szolgáltató: Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám:Unicredit Bank Képviselő neve, tisztsége: Józsa Ferenc, ügyvezető 1.2 Megrendelő: Cégnév: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám Képviselő neve, tisztsége 1.3. Szerződő felek képviselői felelősségük tudatában kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk képviselt társaság e szerződés megkötésekor nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt valamint az előbbiektől függetlenül sem minősül ténylegesen fizetésképtelennek. Szerződő felek képviselői az általuk képviselt fél korlátozásmentes képviseletére és cégjegyzésér jogosultak. 2. Megrendelt szolgáltatások Logisztikai szolgáltatások Iroda bérlés (csak a logisztikai szolgáltatásokkal együtt igénylehető) Futárszolgálat

2 Jogi, ügyviteli tanácsadás IT szolgáltatások Marketing szolgáltatások Call Center szolgáltatások A megfeleő részkehez tegyen X-et. A kiválasztott szolgáltatások részletes díjszabását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Kapcsolattartók: 3.1 Szolgáltató részéről: Szerződéses kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Technikai kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil:

3 3.2 Megrendelő részéről: Szerződéses kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Technikai kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Speciális megjegyzések: Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Szolgáltatótól a jelen szerződés 2. pontjában foglalt szolgáltatásokat a jelen szerződés valamint Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerinti tartalommal és feltételekkel. Megrendelő Szolgáltató általános szerződési feltételeit a jelen szerződés megkötését megelőzően áttanulmányozta, megismerte, megértette és elfogadta. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató Általános Szerződési feltételi alkalmazandók. Felek a fentebb írtak igazolására a jelen szerződést cégszerűen aláírják.

4 Kelt:... Megrendelő.. ExtremeNet Kft., szolgáltató

5 SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1 Az ÁSZF tárgya, célja, hatálya 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján az ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Vármegye u. 3-5, továbbiakban: Szolgáltató) részbeni vagy teljes szolgáltatási támogatást nyújt az ilyen szolgáltatásokat tőle részben vagy teljes egészében megrendelő személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) részére. 1.2 A jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő által üzemeltetett webshop működését, tevékenységét, pénzügyi és szolgáltatási hatékonyságát, Szolgáltató által nyújtott professzionális szolgáltatások úgy javítsák, hogy ezzel a Megrendelő számára nem okoznak többletterheket. 1.3 A jelen ÁSZF részét képezi Szolgáltató és Megrendelő jogviszonyának, - kivéve, ha a Szolgáltató és a Megrendelő a jogviszony létesítésekor vagy annak tartalma során írásban, a jelen ÁSZF egészének, vagy valamely rendelkezésének alkalmazhatóságát kifejezetten kizárja. Egyes rendelkezések alkalmazhatóságának kizárása esetén az ÁSZF további rendelkezései a felek jogviszonyának részét képezik. 1.4 Szolgáltató a ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, melynek magatartásáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 2. Jelen ÁSZF rendelkezései alapján nyújtott szolgáltatok: 2.1. Szolgáltató Megrendelő megrendelése alapján a megrendelésben foglaltaktól függően az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja Megrendelő számára: Raktározás, logisztika Iroda, munkaállomás szolgáltatása Tárgyaló, irodai infrastruktúra szolgáltatása Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt szolgáltatásokat jogosult egységesen, komplett módon igénybe venni, illetve jogosult ezen szolgáltatások közül kizárólag egyes tételeket igénybe venni. A pont szerinti Iroda, munkaállomás szolgáltatása, illetve a pont szerinti Tárgyaló, irodai infrastruktúra szolgáltatása szolgáltatások kizárólag a pontban írt Raktározás, logisztika szolgáltatással együtt vehetők igénybe, azzal együtt rendelhetők meg. Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat a felek egyedi szerződésében kell írásban rögzíteni. 3. Felek szerződésének létrejötte: 3.1. Megrendelő és Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok alapján a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező egyedi szerződés-minta alkalmazásával köthet egymással szolgáltatási szerződést. Az egyedi szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amelyben a Megrendelő által adatokkal kitöltött, valamint a megrendelt szolgáltatásokat egyértelműen rögzítő szerződés-mintát a Szolgáltató elfogadása jeléül cégszerűen aláírja. Érvényes szerződés megkötéséhez Megrendelő köteles a szerződésmintához mellékelten elküldeni

6 a) 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, b) aláíró személyének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, c) számlavezető bankjának igazolását bankszámlájáról vagy érvnys bankszámlaszerződését Távollévők között történő szerződéskötés esetén Szolgáltató cégszerű aláírását keltezéssel látja el és a szerződés 1 példányát Megrendelő számára visszaküldi. Ez esetben a szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltatói cégszerű aláírás keltének időpontja Szerződő felek jogosultak az egyedi szolgáltatási szerződést írásban, közös megegyezéssel, bármikor módosítani, abba további szolgáltatásokat felvenni, vagy valamely szolgáltatásra vonatkozó szerződésüket megszűntetni. A szerződés módosítása a módosítás előtti teljesítéséért fennálló felelősségét egyik félnek sem szűnteti meg Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan is módosítani. Az egyoldalú szerződésmódosítást Szolgáltató írásban köteles a hatályba lépést megelőző 30 nappal Megrendelővel közölni. Megrendelő az írásbeli közlést követően jogosult a módosítás napjára a felek közötti egyedi szerződést felmondani. Felmondás esetén követendő eljárásra a jelen ÁSZF 4.5 pontjában foglaltak az alkalmazandók. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF módosításának írásbeli közlését követően, azt a jelen pontba foglaltak szerint, a módosítás napjára nem módja fel, úgy a módosítás Megrendelő által elfogadottnak tekintendő és a módosítás az írásban közölt tartalommal Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyában hatályba lép. 4. Egyedi szerződés megszűnése A felek ellenkező írásbeli megállapodásának hiányában az egyedi szerződés határozott időtartamra, a megkötésétől számított 1 (egy) naptári évre jön létre. Amennyiben az egyedi szerződést a megszűnését megelőző napig a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal egyik fél sem mondja fel, úgy az egyedi szerződés hatálya minden egyes naptári évben további 1 (egy) évvel, változatlan tartalommal meghosszabbodik. Amennyiben bármely fél az egyedi szerződés hatályát a határozott idő lejártát megelőző 30. napig a másik félhez intézett írásos felmondással megszűnteti, úgy az egyedi szerződés megkötésétől számított 1 (egy) év elteltével megszűnik Megszűnik az egyedi szerződés hatálya a határozott idő lejártát megelőzően is akkor, ha Szolgáltató ÁSZF módosításáról Megrendelőt a 3.4 pontban írtak szerint értesíti és Megrendelő az egyedi szerződést az ÁSZF módosítás napjára felmondja Megrendelő jogosult az egyedi szerződést a határozott idő lejártát megelőzően rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani amennyiben a).szolgáltató Megrendelő áruinak 7. fejezetben foglalt biztonságos raktározását nem biztosítja, Megrendelő árui egyedileg nem válnak beazonosíthatóvá, illetve az árukban Szolgáltatónak, vagy alvállalkozójának felróható 7.20 pontban írtakat meghaladó mértékű mennyiségi vagy minőségi csökkenés következik be,

7 b) Szolgáltató a megrendelői árukat a Megrendelő 7.13 pontban foglalt rendelkezésének időpontjára nem raktározza ki, nem teszi Megrendelő számára hozzáférhetővé. c) Szolgáltató 5.1 pontba foglalt szavatossági nyilatkozata részen vagy egészben valótlannak bizonyul 4.4. Szolgáltató az egyedi szerződést jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani amennyiben a) Megrendelő a 7.24 pontban meghatározott árut próbál meg Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vételével raktározni és elhelyezni, b) Megrendelő a szolgáltatás ellenében járó díj fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásbeli felhívásának közlésétől számított 5 napos póthatáridőn belül sem tesz maradéktalanul eleget. c) Megrendelő 5.2 pontba foglalt szavatossági nyilatkozata részen vagy egészben valótlannak bizonyul 4.5. A szerződés megszűnése esetén a megszűnés időpontjára Megrendelő köteles áruit Szolgáltatótól, illetve alvállalkozójától elszállítani, kivéve, ha az árukat Szolgáltató díjkövetelésének biztosítására visszatartotta. Amennyiben a szerződés megszűnésének időpontjában Megrendelő teljes árukészlete nem kerül Szolgáltatótól elszállításra a jelen pontban írtak ellenére, úgy Szolgáltató választása szerint jogosult a) az árukat a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatási díj kétszeres összegének megfelelő, rendkívüli díjazás ellenében tovább tárolni és azok kiadását ezen rendkívüli díjazás megfizetéséhez kötni, vagy b) az árukat Megrendelő költségére és felelősségére kiraktározni. Szolgáltató köteles az áruk sorsáról Megrendelő e szerződés szerint tájékoztatni az a) és b) pontban foglalt esetben. 5. Szavatossági nyilatkozatok Szolgáltató szavatol azért, hogy Szolgáltató illetve igénybe vett alvállalkozója a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi jogszabályi és hatósági engedéllyel, valamint szükséges infrastrukturális feltételekkel rendelkezik Megrendelő szavatol azért, hogy az általa végzett tevékenységhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosultsággal és feltétellel rendelkezik, a Szolgáltató kezelésébe átadott áruk feletti rendelkezési joga kizárólagos, az áruk feletti rendelekzésre Megrendelőn kívül más nem jogosult, az átadott áruk jogos tulajdonát képezik, azok után mindennemű közteher maradéktalanul megfizetésre került,

8 az átadott áruk ha csak azt Megrendelő az egyedi szerződés megkötésekor külön írásban nem jelzi nem veszélyeztetik a Szolgáltató vagy alvállalkozója által tárolt többi áru állagát, épségét, valamint a Szolgáltató illetve alvállalkozója munkavállalóit más alvállalkozóit, partnereit és műszaki infrastruktúráját A felek által vállalt szavatossági nyilatkozatok bármelyikének valótlansága esetén a másik fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 6. Szolgáltatási díj Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenében díj fizetésére köteles. Az egyes szolgáltatások díjazását a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza A raktározási, logisztikai szolgáltatások díját Megrendelő havonta, előre Szolgáltató számlája ellenében minden hónap 10. napjáig köteles Szolgáltatónak megfizetni. Az egyedi szerződés megkötését követő első 6 (hat) hónapra Megrendelő köteles a díjat az egyedi szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató számára előre megfizetni, ez az egyedi szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételét képezi Amennyiben az egyedi szerződés tartama alatt Megrendelő által igénybe vett terület vagy csomag-/beszállítószám megnövekedne, ezzel kapcsolatos többletmegrendelés esetében is köteles Megrendelő az első 6 (hat) hónapi díjat előre, egy összegben a többletmegrendelés megadásának időpontjával Szolgáltató számára megfizetni A Szolgáltató által nyújtott infrastrukturális jellegű további szolgáltatások ( pontok) díjai, azok megrendelésével egyidejűleg előre, egy összegben fizetendőek Szolgáltató számára Szolgáltató számlája ellenében. Ezen szolgáltatásokra adott megrendelés hatályba lépésének felfüggesztő feltételét képezi az azokra kiszámított díj megfizetése Megrendelő Szolgáltató számára zálogjogot biztosít mindennemű, Megrendelő által beszállított árun, Megrendelő esetleges, e szerződés szerinti tartozásainak fedezetéül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján fennálló bármilyen nemű szolgáltatói követelés biztosítására Szolgáltató jogosult ezen árukat visszatartani, azok kiszállítását megtiltani, szükség esetén megakadályozni. Szolgáltató a zálogjogával érintett árukat jogosult követelésének biztosítására a bírósági végrehajtás szabályai szerint árveréssel értékesíteni és az azokból befolyt bevételéből díjkövetelésének és a végrehajtás költségeinek levonása után Megrendelőnek kiadni. 6.6 Szolgáltató a Megrendelőnek végzett tevékenysége következtében keletkező kommunális jellegű szemételszállítását, a megmaradó paletták vagy csomagolóanyagok elszállítását Megrendelő felé elszámolhatja. 6.7 A csomagolóanyagok környezetterheléséhez kapcsolódó, vagy más termékdíj jellegű kötelezettségeket Megrendelő adminisztrálja és viseli költségeit.

9 7. A raktározási logisztikai szolgáltatás szabályai Szolgáltató illetve alvállalkozója jogosult a Megrendelő bármely áruját beraktározás előtt átvizsgálni továbbá az áruk vonatkozásában az ügyféltől nyilatkozatot kérni. 7.2 Szolgáltató alvállalkozójának raktárában történő áruátvétel a szállítmány kísérődokumentációinak (CMR és rakományjegyzék) összevetésén alapul a tényleges beérkezett áruval. Amennyiben tételes rakományjegyzék nem áll rendelkezésre nem mellékelt a beszállító úgy Szolgáltató a rendelkezésre álló kísérőokmányok alapján az elvárható legnagyobb gondossággal veszi át az árut, vagy amennyiben a dokumentációt erre alkalmatlannak találja, értesíti Megrendelőt és annak rendelkezése szerint jár el vagy visszautasítja a szállítmány átvételét. 7.3 A rámpánál történő átvételnél jelen kell legyen a beszállító képviselője (vagy gépkocsivezető) és a Szolgáltató alvállalkozója egyik munkatársa. 7.4 Mennyiségi átvétel (dobozok darabszám szerinti ellenőrzése) után az áru, Szolgáltató alvállalkozója közreműködésével bekerül a tárolására és munkavégzésre kijelölt és biztosított raktár területére. Itt történik az érkezett áruk vonalkódos beolvasása (szkenelés, amennyiben ez a szolgáltatás része) készletre rögzítése és azonosítása a gyári csomagoláson feltüntetett azonosítók alapján. Amennyiben ilyen nem, vagy csak hiányosan áll rendelkezésre, Szolgáltató alvállalkozója generál megfelelő azonosítókat, melyet feltüntet a csomagoláson (amennyiben ez a szolgáltatás része). 7.5 A vonalkódos beolvasás menete Szolgáltató alvállalkozója adatgyűjtő szkenner segítségével elvégzi az adatrögzítést. Ezután Szolgáltató alvállalkozója összeveti a beolvasott adatokat az árukísérő dokumentumokkal (manifest). Egyezőség esetén jóváhagyják a CMR-t. Eltérés estén Szolgáltató megvizsgálja a hibás tételeket és elindítja a reklamációt Megrendelő felé. A hibákat jegyzőkönyvben és a CMR megjegyzés (23) rovatában is rögzítik. 7.6 Beltartalom ellenőrzés Beérkezett áruk beltartalom-ellenőrzése a kartonok fizikai kibontásával történik. A bontást Szolgáltató alvállalkozója végzi. Szolgáltató csak és kizárólag ezen szolgáltatás keretében vállalja, hogy a dobozok beltartalma (áru) megfelel a Megrendelő specifikációjának, minden egyéb esetben az okmányok szerinti gyári tartalmat feltételezik a felek Megrendelő áruit Szolgáltató illetve Szolgáltató alvállalkozója saját hatáskörében, saját döntése alapján jogosult az áru jellegének, kezelésének, forgási sebességének, illetve egyéb irányadó információinak a figyelembe vételével a legoptimálisabb módon beraktározni. 7.8 Polcon elhelyezett termékek: A kisebb méretű termékeket (alkatrészek, táskák, stb.), valamint azon termékeket, melyek nem tárolhatóak raklapon, polcon kerülnek tárolásra. 7.9 Tömbös tárolás: Raklapon tárolható, nagyobb méretű termékek Szolgáltató alvállalkozója által üzemeltetett raktárban kerülnek kezelésre.

10 7.10 Elkülönített áruk lokáció: valamely (feltételezetten) minőségi hibás áru átmeneti tárolására. Ezeket a termékeket a minőség tisztázásáig, javításig vagy Megrendelő meghatalmazásáig nem lehet más lokációkra tenni, illetve nem lehet ezekre szállítólevelet vagy kigyűjtési (picking) listát készíteni Bármely áru kiadási igényéről Megrendelő a kiadást megelőzően legalább 2 (két) munkanappal köteles Szolgáltatót e szerződés szerinti formában értesíteni. Az áru kiadásának feltétele, hogy az az erre vonatkozó megbízás megadásának időpontjában Szolgáltató alvállalkozójánál készleten legyen Az áruk Szolgáltató vagy alvállalkozója raktárából történő kiraktározását követő átvételéért, elszállításáért, illetve a minőségi és mennyiségi átvételt követően az árukban bekövetkezett bármilyen mennyiségi vagy minőségi veszteségért Szolgáltató nem felel. Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltatónak mindazon kárt és költséget, amely abból származik, hogy a kiraktározott árukat a megjelölt időpontban, vagy megjelölt határidő lejártáig Megrendelő a Szolgáltató illetve alvállalkozója raktárából nem szállította el Az árukiadási igényről a kiadást megelőzően Megrendelő legalább 2 munkanappal korábban értesíti a Szolgáltatót Az árukiadás feltétele, hogy a megbízás időpontjában az áru készleten legyen. Szolgáltató alvállalkozója az egy rendeléshez tartozó tételeket kigyűjti és előkészíti kiszállításra, szállítólevelet nyomtat (és amennyiben ez a szolgáltatás része ben értesíti az ügyfél megadott kapcsolattartóját a kiszállításról) Egyedi vonalkódos azonosítási rendszer esetén a kigyűjtött árut tételes vonalkódolvasással újra ellenőrizni kell. Esetleges eltérések kijavítása után ismételt ellenőrzés szükséges. A kimenő scan listát Szolgáltató archiválja. Az átvevő kiszállító jogosult a gépkocsiba történő berakodást megelőzően az átvett árut azonosító jel alapján ellenőrizni, eltérés esetén utókontrollt kérni Az áru átadása a sértetlen gyári zárszalaggal lezárt, vagy Szolgáltató alvállalkozója által pl. beltartalom-ellenőrzés után jelölt zárszalaggal újrazárt csomagolásban történik. Az átadás darabszámra és az okmányok és a csomagoláson történő tételazonosítók összevetésével történik. Tételes beltartalom szerinti átadást vagy egyszerű installációs munkát külön megrendelés alapján vállal Szolgáltató. Az áru átadás-átvételét Szolgáltató alvállalkozója dokumentálja, az átvevővel jóváhagyatja Visszáru és újraszállítás Amennyiben az áru bármely okból nem adható át a címzettnek, Szolgáltató egyeztet Megrendelővel és vagy módosítást kap a kiszállítás feltételeiben (pl. címváltozás) vagy visszaszállítja az árut telephelyére (raktárba) és megszervezi az újraszállítást. Amennyiben az újraszállítás 2 munkanapon belül nem történik meg, a termékek visszatárolásra kerülnek. Amennyiben az átadás nem a Szolgáltatónak felróható okból következett be, az újraszállítás külön kiszállítási eseménynek minősül Szolgáltató Megrendelő 20 munkanaponként megküldött adatszolgáltatással tájékoztatja a Megrendelő által igénybe vett raktározási és logisztikai szolgáltatás keretében Szolgáltatónál lévő árukészletről. Amennyiben Megrendelő ezen tájékoztatás közlésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a tájékoztatásban foglaltakkal összefüggésben kifogással nem él, úgy a tájékoztatásban foglaltak Megrendelő részéről elfogadottnak és pontosnak tekintendők. Megrendelőt a tájékoztatásban foglalt tartalom tekintetében ezt követően, kifogásolási vagy észrevételezési jog nem illeti meg.

11 7.18. Megrendelő Szolgáltató képviselőjével együttesen jogosult, közösen megállapított időpontban ellenőrizni az általa beraktározott áruk mennyiségét és elhelyezését. Felek rögzítik, hogy e leltár előtti napon nem lehet az árukészlet vonatkozásában sem beérkezés, sem csomagolási tevékenység és a leltári napon a kezdés után kiszállítás sem. Megrendelő elfogadja, hogy leltár esetében a szolgáltatás e pontban írtak szerinti szünetelését. A mozgatások könyvelését a leltár előtti napon be kell fejezni. Leltár közben az érintett áruk vonatkozásában nem lehet fizikai, áru és rendszerbeli mozgás sem. Bármilyen árukiadás vagy átvétel csak akkor lehetséges, ha az áru vonatkozásában a leltár felvétel befejeződött. A leltározás a termékek egyedi vonalkód-azonosításának beolvasásával történik, illetve amennyiben ilyen nem lenne, úgy fix szám szerinti számlálással. A leltáríveket Megrendelő és Szolgáltató képviselője is aláírásával látja el Figyelemmel arra, hogy Megrendelő árui más árukkal együttesen kerülnek raktározásra, Megrendelő köteles tudomásul venni és betartani a raktározás biztonsági szabályait, így különösen az alábbiakat: A raktárterületbe előzetes egyeztetés nélkül, illetve kíséret nélkül Megrendelő képviselője nem léphet be. Belépésre kizárólag Szolgáltató előzetes értesítését követően a Szolgáltató által visszajelzett időpontban és Szolgáltató vagy alvállalkozója által kíséretre kijelölt munkatárssal együtt kerülhet sor. Minden belépés előtt a belépő személy köteles önmagát azonosítani, megfelelő jogosultságát okirattal igazolni, személyazonosító okmányait a biztonsági személyzet számára bemutatni. Be- és kilépéskor a látogatók kötelesek alávetni magukat a biztonsági személyzet ruházat- és csomag átvizsgálásának. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a raktárba bármiféle képvagy hangrögzítő berendezést, informatikai eszközt bevinni szigorúan tilos Felek rögzítik, hogy a raktárba beérkező árukészlet értékének 0 % minősül normalizált hiánynak. Az e feletti hiány költségeit Szolgáltató köteles viselni. Ha az egyedi szerződés tartama alatt hiány kerülne megállapításra, úgy Szolgáltató által elismert hiány összegét Megrendelő elsődlegesen a hiány felmerültét követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeibe számíthatja be. Amennyiben a hiány összege bármilyen okból a szerződés tartamára megrendelői fizetési kötelezettségeket meghaladja, úgy a fennmaradó hiányösszeggel felek a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül számolnak el Szolgáltató nem tehető felelőssé Megrendelő áruiban megkövetkezett veszteségért, értékcsökkenésért, ha azt a) Megrendelő felróható magatartása vagy mulasztása okozta, b) téves vagy hiányos beszállítás okozta a gyári, sértetlen csomagoláson belül c) az áru olyan természete, tulajdonsága okozta, melyet Szolgáltató vagy alvállalkozója nem ismerhetett fel, d) hibás vagy elégtelen címzés, árumegjelölés vagy információ okozta, e) vis-maiornak minősülő körülmény okozta.

12 7.22. Szolgáltató kötelezheti Megrendelőt arra, hogy áruira a beraktározást megelőzően minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítást kössön és Szolgáltató vagy alvállalkozója felhívására ezen vagyonbiztosítási kötvény bemutatásával a biztosítás létét, értékét és kockázati tulajdonságait igazolja. Megrendelő kötelezhető beraktározás előtt árui vonatkozásában érvényes felelősségbiztosítás kötésére és Szolgáltató vagy alvállalkozója felhívására a kötvény bemutatásával e biztosítás létének Szolgáltatónak vagy alvállalkozójának történő igazolására, ha ezt Megrendelő tevékenysége vagy áruinak jellege indokolja. Szolgáltató a beraktározást legalább 5 munkanappal megelőzően írásban hívja fel Megrendelőt a biztosítás megkötésére. A felhívásban Szolgáltató megjelöli a káreseményenkénti és az éves minimális térítési limit mértékét is. Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult az áruk beraktározását megtagadni akkor, ha az e pontban írt biztosítások bármelyike a beraktározás pillanatában érvényesen és hatályosan nem jött létre. Az a körülmény, hogy akár Szolgáltató, akár alvállalkozója a beraktározást az e pontban írt biztosítások hiányában is engedélyezte, a biztosítás megkötése, illetve fenntartási kötelezettsége alól Megrendelőt nem mentesíti. Megrendelő korlátlanul felelős mindennemű olyan kárért és költségért, amely abból származott, hogy az e pontban írt biztosításokat részben vagy egészben nem illetve nem az e pontban írt feltételekkel kötötte meg Jelen szerződés keretében végzett szolgáltatás következtében keletkezett kommunális jellegű hulladékok (paletták, csomagolóanyagok) elszállítási költsége, illetve az ezzel összefüggő termékdíj jellegű kötelezettségek megrendelőt terhelik. Szolgáltató mindennemű, ilyen típusú költségét Megrendelő felé a szolgáltatási díjon felül kiszámlázhatja, Megrendelő pedig ezen költségeket köteles a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Szolgáltatónak megfizetni. A megrendelő e fizetési kötelezettségének elmaradására vagy késedelmére a szolgáltatási díjfizetés elmaradásának vagy késedelmének szabályait kell megfelelően alkalmazni Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállalja e szerződés szerinti raktározási, logisztikai szolgáltatás nyújtását az alábbi termékek, termékjellemzők bármelyike esetén: a) ömlesztett áru, b) gyorsan romló (nem tartós, nem dobozolt) élelmiszeripari termékek, c) élőáru, d) jövedéki termékek, dohány, alkohol, e) veszélyes, gyúlékony, egyéb különleges kezelést igénylő termékek, anyagok, f) nem tökéletesen zárt csomagolású, vagy annak ellenére porzó, párolgó, szagló áruk, g) fegyver, vagy közbiztonságra veszélyes áruk.

13 7.25. Az áruk kiraktározását követő futárpostai kiszállítást Szolgáltató Megrendelő külön, ez irányú megrendelése esetén, külön díj ellenében vállalja. Megrendelő jogosult Szolgáltató kiszállítási szolgáltatása helyett más kiszállító/ futárcég szolgáltatását igénybe venni. Ez esetben Szolgáltató az áru kiszállításáért annak Megrendelő alvállalkozója számára történő átadását követően nem felel. Az áruk Szolgáltató általi kiszállíásánakszabályait és feltételeit a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza, mel a jelen ÁszF elválaszthatatlan részének minősül. 8. Irodai szolgáltatások A jelen ÁSZF pontja szerint irodai szolgáltatások igénybe vétele esetén Megrendelő igényére Szolgáltató a kor technikai színvonalának megfelelő, átlagos irodai, informatikai szolgáltatást nyújtására köteles Irodai szolgáltatás iránti igényét Megrendelő legalább 8 munkanappal az igénybe vételt megelőzően köteles Szolgáltató felé jelezni és az erre vonatkozó megrendelés hatályba lépésének feltételeként az adott szolgáltatás díját Szolgáltatónak megfizetni Szolgáltató a díj megfizetését követően a szolgáltatás aktiválását, valamint az igénybe vétel lehetséges helyét és időpontját Megrendelővel írásban közli Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a közölt paramétereken egyoldalúan változtasson, - feltéve, hogy a módosított paraméterek az eredeti paraméterekhez képest minőségi csökkenést nem jelentenek (más típusú berendezések, másik iroda, vagy tárgyalóhelyiség az adott épületen belül). Nem illeti meg ez a jog a Szolgáltatót akkor, ha a Megrendelő a megrendelésben kifejezetten rögzítette valamely paraméter változtathatatlanságát. 9. Értesítések Felek elsősorban útján kommunikálnak egymással, - különösen az egyes logisztikai megbízások vonatkozásában. Az egyedi szerződés létesítése, megszűntetése és módosítása esetében azonban a felek kötelesek írásban közölni egymással az alábbi szerint: Az egyedi szerződés módosítása, vagy azzal kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy értesítés kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik féllel érvényesen közölni csak személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve futárpostai kézbesítéssel, vagy postai kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen a futárpostai kézbesítőíven, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert e szerződésben megjelölt székhelyére címzett levelet a posta nem kereste, nem vette át és az átvételt megtagadta jelzéssel küldi vissza, vagy elköltözött, illetve ismeretlen jelzéssel küldi vissza úgy, hogy a székhely megváltozását a fél valamennyi másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte A felek kommunikációjukra az egyedi szerződésben kapcsolattartót jelölnek ki és a kapcsolattartók telefonos, mobiltelefonos, telefax és elérhetőségeit megjelölik.

14 Felek az egyedi szerződésben levelezési címet is megjelölhetnek, ennek hiányában az egyedi szerződésben megjelölt székhely tekintendő a felek értesítési címének. 10. Irányadó jog, jogviták A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai az irányadók, függetlenül a Megrendelő honosságától Felek jogvitáikat elsősorban békésen kötelesek megoldani. Békés megoldás hiányában a felek jogvitáikban alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének, kivéve, ha ezt jogszabály kizárja. Ez esetben a mindenkori irányadó perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jár el a felek vitájában. Kelt:.. Megrendelő.. Extreme Net Kft., szolgáltató

15 SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK 1. SZ.MELLÉKLETE kiszállítási szabályok 1. Általános szabályok: 1.1. Jelen mellékletben foglalt feltételekkel Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő ilyen tartalmú megrendelése esetén, külön díj ellenében alkalmazottja, alvállalkozója vagy annak alkalmazottja útján a Megrendelő áruját az áru címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy Megrendelő ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézb esítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket Szolgáltató jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni, melynek tevékenységéért úgy felel, mint a feladatot maga látta volna el Jelen mellékletben foglalt szabályok szerint Szolgáltató azt vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a Megrendelőtől vagy annak képviselőjétől a kiraktározást követően átveszi, továbbítja és a Megrendelő által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti. A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e melléklet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a megrendelő feladatait meghatározó általános szabályoktól. 2. Kiszállításra vonatkozó szerződés létrejötte 2.1. A kiszállításra vonatkozó szerződés Megrendelő árujának (továbbiakban áru vagy küldemény) a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik. A kiszállításra vonatkozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja. Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés valamennyi szerződő fél aláírásával jön létre A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat Szolgáltató az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket (fuvarleveleket) is díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani A küldeményt ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta, és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet A szolgáltatás díjának kiegyenlítése ha az ÁSZF, annak melléklete vagy a felek eltérően nem rendelkeznek a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kiállítását követő tizenkét naptári napon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága. A szolgáltatási szerződés esetében az ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve,

16 ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti. 3. Kiszállításra vonatkozó szerződés módosítása 3.1. A kiszállításra vonatkozó egyedi szerződés módosításához Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga A küldemény feladása előtt: Megrendelő az utólagos rendelkezés keretében meghatározott díj ellenében külön- és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérhet A küldemény továbbítása után: Megrendelő a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával külön díj ellenében a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie. Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni. 4. A szolgáltatás nyújtásának megtagadása: 4.1. Szolgáltató a kiszállítást köteles megtagadni érvényes megrendelés esetén is, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut: a kiszállítás jogszabályba, nemzetközi megállapodásba vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik; a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti; a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg. A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek Megrendelőt terhelik Szolgáltató megtagadhatja a kiszállítást érvényes szerződés esetén is, ha: a szolgáltatás teljesítését jogszabály vagy a jelen ÁSZF alapján szüneteltetik vagy korlátozzák; a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek tevékenységi körén kívül álló okból nem állnak rendelkezésre Ha Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a kiszállítást meg kell tagadnia, annak teljesítését attól teheti függővé, hogy Megrendelő bizonyítja-e szolgáltatói feltételezés alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény

17 ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat. 5. Kiszállítási szerződés megszűnése 5.1. A kiszállításra vonatkozó szerződés (a többi szerződési rendelkezés egyidejű megszűnésének hiányában is) megszűnik amennyiben: Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem teljesíti; a küldemény kézbesíthetetlen; Megrendelő a kiszállítás szerződéstől eláll. 6. Kézbesíthetetlen küldemények 6.1. Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha: azt a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy a küldeményt terhelő díjat, Megrendelő vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett nem fizette meg A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit 20. pont tartalmazza Kézbesíthetetlen küldemény Szolgáltató vagy alvállalkozója a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett a küldemény átvételére felszólítja. Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, Szolgáltató vagy alvállalkozója a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve ha nem értékesíthető megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti. Szolgáltató vagy alvállakozója az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett bírósági letétbe helyezi. 7. A szolgáltatás felfüggesztése 7.1. Amennyiben Megrendelő a jelen melléklet 20. pontja szerinti kizárt áruféleséget ad fel, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

18 8. Megrendelő feladatai, jogai és kötelezettségei 8.1. Megrendelő köteles minden küldeményt az iparszerű csomagkezelés és a hatékony közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni, és Szolgáltató alvállalkozója által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött csomagazonosítókkal, illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért Szolgáltató nem felel. Elektronikusan megküldött adatok hiánya esetén Megrendelő hibája esetén Szolgáltató jogosult a szállítási határidőt 48 órában meghatározni Megrendelő felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfeleljen. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy a jelen ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat a jelen melléklet 20. pontja tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad a küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő felelős a küldemény által a személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint egyéb tárgyakban, Szolgáltató vagy alvállalkozója berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült kárait és többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be Megrendelő feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. A Törékeny címke alkalmazása nem mentesíti Megrendelőt az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut! Törékeny tárgyak (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres és injekciós fiolák, infúziós palackok, stb.) esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén kártérítés még abban az esetben sem jár, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalmának egy része sérült, annak tartalma kifolyt és a tartalom többi elemeit elszennyezte. A belső csomagolásnak olyannak kell lenni, hogy a küldeményt a külső hatásoktól megvédje illetve a küldeményt fixen tartva, annak elmozdulását megakadályozza. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak. Megrendelő a 40 kg súlyt meghaladó csomagot 80 cm 120 cm alapterületű raklapra köteles csomagolni és biztonságosan rögzíteni. Szolgáltató nem vállalja a raklapok visszajuttatását a feladó részére.

19 8.6. Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet. A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le Újrafelhasznált csomagolóanyag esetén a Megrendelő köteles az érvénytelen azonosítókat feladás előtt eltávolítani, ellenkező esetben ez ebből adódó hibákért a Szolgáltató nem vonható felelősségre A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején. A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie: a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését; a küldemény rendeltetési helyét település nevét; a címhelyet az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot; a közelebbi címet az emelet, és az ajtószám megjelölésével; címhely irányítószámát Amennyiben Megrendelő a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként. 9. Díjak, díjfizetés 9.1. A jelen melléklet szerinti kiszállítási szolgáltatások igénybevételéért Megrendelő díjat tartozik fizetni. A díjfizetés szabályait ha az ÁSZF, annak más melléklete vagy a felek egyedi megállapodása másként nem rendelkezik a jelen melléklet pontja tartalmazzák Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult Megrendelő által feladott küldemények súlyát ellenőrizni, mérlegelni, és a mérlegelt adatok alapján a küldemény kézbesítésére vonatkozó fuvardíjat megállapítani. A küldemények bruttó súlya tartalmazza a csomagolás súlyát, ide értendő a raklap súlya is. A csomagok feladásakor a felvevő gépkocsivezető kizárólag az átvett csomagok darabszámát igazolja. A csomagok tételes regisztrálása és mérlegelése Szolgáltató alvállalkozójánál történik meg. Beérkeztetéskor a Szolgáltató alvállalkozója automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a csomagszámhoz társítva automatikusan regisztrálja azokat.

20 9.3. A kiszállítási szolgáltatások díjait a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint banki átutalással lehet egyenlíteni A díjakat a Szolgáltató határozza meg és azokat szabadon módosíthatja. A szabad árformába tartozó árak esetében Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról levélben, en, faxon, vagy telefonon tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától Megrendelőnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie Szolgáltató a postai szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti A szolgáltatások díjának lerovása történhet Megrendelő részéről átutalással, vagy a címzettnél készpénzzel. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód Átutalásos fizetés esetén Szolgáltató átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A Megrendelő a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni Nem fizetés, illetve jelentős fizetési késedelem esetén (fizetési határidő lejártát követő 30. nap után) Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult kézbesítés nélkül a központi raktárában visszatartani az érintett Megrendelő által feladott küldeményeket, illetve a beszedett utánvét összegeket az adott kintlévőség mértékéig automatikusan bekompenzálni; a késedelem első napjától a Ptk. 301./A -a alapján vagy egyéb, de a Megrendelő számára kiállított számlán rögzített késedelmi kamatot felszámítani, és a kintlévőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetni Megrendelő a kiszállítási szolgáltatás díjának kiegyenlítését köteles határidőre Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni. Írásbeli egyedi megállapodás esetén a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időközönként, a számla kiállítását követően az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő Készpénzes fizetés esetén Szolgáltató a Megrendelő írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a kézbesítéskor a címzettnek (EXW paritás). EXW paritással feladott küldemények esetén amennyiben a címzett a fuvardíj kifizetéséhez kapcsolódó költségvállalási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a költségeket Szolgáltató a Megrendelőre terheli. 10. Szolgáltató feladata, jogai és kötelezettségei Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít és kézbesít. Megrendelő által Szolgáltató kézi fuvarlevelén, vagy kihelyezett ügyfélszoftverében, illetőleg bármilyen árufeladáshoz kapcsolódó adatbeforgatás során megjegyzésként, kiegészítő információként stb. feltüntetett adatok nem minősülnek szolgáltatásnak. Ezek kiegészítő információkként kezelendők, melyeket

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐ- DÉSI FELTÉTELEK Palatrans Express Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Palatrans Express Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Általános szerződési feltételek. Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Általános szerződési feltételek a Mail Box 694 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Postai közvetítői tevékenységi körére vonatkozóan Általános adatok A szolgáltatást nyújtó : Mail Box 694 Bt. Székhely:2030

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybevehető)

Részletesebben

WEBOX Hungary Korlátolt Felelő sségű Társaság

WEBOX Hungary Korlátolt Felelő sségű Társaság WEBOX Hungary Korlátolt Felelő sségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2016. január 20. napjától

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

PROMÓCIÓS MEGÁLLAPODÁS

PROMÓCIÓS MEGÁLLAPODÁS 1 PROMÓCIÓS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Cégnév székhely: cégjegyzékszáma: adószáma: képviseli: mint Megbízó másrészről Extreme Net Kft., székhely: 1052 Budapest, Vármegye

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ

TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ TECHNOLÓGIAI ÚTMUTATÓ A KI-, ÉS BESZÁLLÍTÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ Budapest, 2014. január 1. Tisztelt Ügyfelünk! Jelen útmutató segítséget nyújt partnereink számára eligazodni a ki-, és beszállítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet:

VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: Általános tájékoztató, segítség a weboldal használatához (vásárlás, szállítás). VÁSÁRLÁS (RENDELÉS) A Webshopból rendelés kétféle módon történhet: - a webes felületen (akár regisztráció nélkül is igénybe

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A szerződő felek 1.1 Szolgáltató: A Fáma First Kft. (továbbiakban: Fáma Futár) Székhelye, postacíme,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS

RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS RAKTÁROZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a ZAFIR-BÚTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Külső-Veszprémi út 10-12., cégjegyzékszám: Cg.: 08 09 023672,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Recobin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 6060 Tiszakécske, Rigó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2012.1.1. és 2012.3.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék XLI. Fejezet A fuvarozás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. január 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PALATRANS EXPRESS Kft. 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató PALATRANS EXPRESS Kft. (továbbiakban: Palatrans futárszolgálat) Székhelye: 7100 Szekszárd, Csalogány u. 6.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia Futár Kft., mint vállalkozás/ Székhely, postacím, ügyfélszolgálat cím: 2120 Dunakeszi, Madách I.u.

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia Futár Kft., mint vállalkozás/ Székhely, postacím, ügyfélszolgálat cím: 2120 Dunakeszi, Madách I.u. Alulírott BÁNKI ALBERT, az OLIMPIA FUTÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ügyvezetõjeként a Postatv.10. (3) bekezdés a) pontja értelmében bejelentem a következõket: ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK /Olimpia

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes 2013. július 01. napjától 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Royal Futár Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 1182 Budapest, Vajdahunyad u.

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén.

Alaptevékenysége: futárpostai tevékenység a Magyar Köztársaság területén. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató K3 Futárszolgálat Kft. (továbbiakban: K3 Futárszolgálat) Székhelye: 1144 Budapest, Tihany u. 17 I/5. Adószám: 23297508-2-42 Telefon:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató

DXN EUROPE. Vevőtájékoztató Vevőtájékoztató A webshop üzemeltetője a DXN Europe Kft. Székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 63. Ügyfélszolgálati irodája: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. Telefonszáma: (+36-) 1/236-0164 Cégjegyzékszáma:

Részletesebben