EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. 1.1.1 Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság"

Átírás

1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. Szerződő felek: 1.1 Szolgáltató: Cégnév: ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám:Unicredit Bank Képviselő neve, tisztsége: Józsa Ferenc, ügyvezető 1.2 Megrendelő: Cégnév: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám Képviselő neve, tisztsége 1.3. Szerződő felek képviselői felelősségük tudatában kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általuk képviselt társaság e szerződés megkötésekor nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt valamint az előbbiektől függetlenül sem minősül ténylegesen fizetésképtelennek. Szerződő felek képviselői az általuk képviselt fél korlátozásmentes képviseletére és cégjegyzésér jogosultak. 2. Megrendelt szolgáltatások Logisztikai szolgáltatások Iroda bérlés (csak a logisztikai szolgáltatásokkal együtt igénylehető) Futárszolgálat

2 Jogi, ügyviteli tanácsadás IT szolgáltatások Marketing szolgáltatások Call Center szolgáltatások A megfeleő részkehez tegyen X-et. A kiválasztott szolgáltatások részletes díjszabását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Kapcsolattartók: 3.1 Szolgáltató részéről: Szerződéses kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Technikai kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil:

3 3.2 Megrendelő részéről: Szerződéses kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Technikai kérdésekben: Név: Levelezési cím: Telefon: Fax: Mobil: Speciális megjegyzések: Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Szolgáltatótól a jelen szerződés 2. pontjában foglalt szolgáltatásokat a jelen szerződés valamint Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerinti tartalommal és feltételekkel. Megrendelő Szolgáltató általános szerződési feltételeit a jelen szerződés megkötését megelőzően áttanulmányozta, megismerte, megértette és elfogadta. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szolgáltató Általános Szerződési feltételi alkalmazandók. Felek a fentebb írtak igazolására a jelen szerződést cégszerűen aláírják.

4 Kelt:... Megrendelő.. ExtremeNet Kft., szolgáltató

5 SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1 Az ÁSZF tárgya, célja, hatálya 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapján az ExtremeNet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Vármegye u. 3-5, továbbiakban: Szolgáltató) részbeni vagy teljes szolgáltatási támogatást nyújt az ilyen szolgáltatásokat tőle részben vagy teljes egészében megrendelő személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) részére. 1.2 A jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatás célja, hogy a Megrendelő által üzemeltetett webshop működését, tevékenységét, pénzügyi és szolgáltatási hatékonyságát, Szolgáltató által nyújtott professzionális szolgáltatások úgy javítsák, hogy ezzel a Megrendelő számára nem okoznak többletterheket. 1.3 A jelen ÁSZF részét képezi Szolgáltató és Megrendelő jogviszonyának, - kivéve, ha a Szolgáltató és a Megrendelő a jogviszony létesítésekor vagy annak tartalma során írásban, a jelen ÁSZF egészének, vagy valamely rendelkezésének alkalmazhatóságát kifejezetten kizárja. Egyes rendelkezések alkalmazhatóságának kizárása esetén az ÁSZF további rendelkezései a felek jogviszonyának részét képezik. 1.4 Szolgáltató a ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez jogosult alvállalkozót igénybe venni, melynek magatartásáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 2. Jelen ÁSZF rendelkezései alapján nyújtott szolgáltatok: 2.1. Szolgáltató Megrendelő megrendelése alapján a megrendelésben foglaltaktól függően az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja Megrendelő számára: Raktározás, logisztika Iroda, munkaállomás szolgáltatása Tárgyaló, irodai infrastruktúra szolgáltatása Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt szolgáltatásokat jogosult egységesen, komplett módon igénybe venni, illetve jogosult ezen szolgáltatások közül kizárólag egyes tételeket igénybe venni. A pont szerinti Iroda, munkaállomás szolgáltatása, illetve a pont szerinti Tárgyaló, irodai infrastruktúra szolgáltatása szolgáltatások kizárólag a pontban írt Raktározás, logisztika szolgáltatással együtt vehetők igénybe, azzal együtt rendelhetők meg. Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat a felek egyedi szerződésében kell írásban rögzíteni. 3. Felek szerződésének létrejötte: 3.1. Megrendelő és Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályok alapján a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező egyedi szerződés-minta alkalmazásával köthet egymással szolgáltatási szerződést. Az egyedi szolgáltatási szerződés abban az időpontban jön létre, amelyben a Megrendelő által adatokkal kitöltött, valamint a megrendelt szolgáltatásokat egyértelműen rögzítő szerződés-mintát a Szolgáltató elfogadása jeléül cégszerűen aláírja. Érvényes szerződés megkötéséhez Megrendelő köteles a szerződésmintához mellékelten elküldeni

6 a) 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, b) aláíró személyének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, c) számlavezető bankjának igazolását bankszámlájáról vagy érvnys bankszámlaszerződését Távollévők között történő szerződéskötés esetén Szolgáltató cégszerű aláírását keltezéssel látja el és a szerződés 1 példányát Megrendelő számára visszaküldi. Ez esetben a szerződés létrejöttének időpontja a szolgáltatói cégszerű aláírás keltének időpontja Szerződő felek jogosultak az egyedi szolgáltatási szerződést írásban, közös megegyezéssel, bármikor módosítani, abba további szolgáltatásokat felvenni, vagy valamely szolgáltatásra vonatkozó szerződésüket megszűntetni. A szerződés módosítása a módosítás előtti teljesítéséért fennálló felelősségét egyik félnek sem szűnteti meg Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan is módosítani. Az egyoldalú szerződésmódosítást Szolgáltató írásban köteles a hatályba lépést megelőző 30 nappal Megrendelővel közölni. Megrendelő az írásbeli közlést követően jogosult a módosítás napjára a felek közötti egyedi szerződést felmondani. Felmondás esetén követendő eljárásra a jelen ÁSZF 4.5 pontjában foglaltak az alkalmazandók. Amennyiben Megrendelő az ÁSZF módosításának írásbeli közlését követően, azt a jelen pontba foglaltak szerint, a módosítás napjára nem módja fel, úgy a módosítás Megrendelő által elfogadottnak tekintendő és a módosítás az írásban közölt tartalommal Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyában hatályba lép. 4. Egyedi szerződés megszűnése A felek ellenkező írásbeli megállapodásának hiányában az egyedi szerződés határozott időtartamra, a megkötésétől számított 1 (egy) naptári évre jön létre. Amennyiben az egyedi szerződést a megszűnését megelőző napig a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal egyik fél sem mondja fel, úgy az egyedi szerződés hatálya minden egyes naptári évben további 1 (egy) évvel, változatlan tartalommal meghosszabbodik. Amennyiben bármely fél az egyedi szerződés hatályát a határozott idő lejártát megelőző 30. napig a másik félhez intézett írásos felmondással megszűnteti, úgy az egyedi szerződés megkötésétől számított 1 (egy) év elteltével megszűnik Megszűnik az egyedi szerződés hatálya a határozott idő lejártát megelőzően is akkor, ha Szolgáltató ÁSZF módosításáról Megrendelőt a 3.4 pontban írtak szerint értesíti és Megrendelő az egyedi szerződést az ÁSZF módosítás napjára felmondja Megrendelő jogosult az egyedi szerződést a határozott idő lejártát megelőzően rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani amennyiben a).szolgáltató Megrendelő áruinak 7. fejezetben foglalt biztonságos raktározását nem biztosítja, Megrendelő árui egyedileg nem válnak beazonosíthatóvá, illetve az árukban Szolgáltatónak, vagy alvállalkozójának felróható 7.20 pontban írtakat meghaladó mértékű mennyiségi vagy minőségi csökkenés következik be,

7 b) Szolgáltató a megrendelői árukat a Megrendelő 7.13 pontban foglalt rendelkezésének időpontjára nem raktározza ki, nem teszi Megrendelő számára hozzáférhetővé. c) Szolgáltató 5.1 pontba foglalt szavatossági nyilatkozata részen vagy egészben valótlannak bizonyul 4.4. Szolgáltató az egyedi szerződést jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani amennyiben a) Megrendelő a 7.24 pontban meghatározott árut próbál meg Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vételével raktározni és elhelyezni, b) Megrendelő a szolgáltatás ellenében járó díj fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásbeli felhívásának közlésétől számított 5 napos póthatáridőn belül sem tesz maradéktalanul eleget. c) Megrendelő 5.2 pontba foglalt szavatossági nyilatkozata részen vagy egészben valótlannak bizonyul 4.5. A szerződés megszűnése esetén a megszűnés időpontjára Megrendelő köteles áruit Szolgáltatótól, illetve alvállalkozójától elszállítani, kivéve, ha az árukat Szolgáltató díjkövetelésének biztosítására visszatartotta. Amennyiben a szerződés megszűnésének időpontjában Megrendelő teljes árukészlete nem kerül Szolgáltatótól elszállításra a jelen pontban írtak ellenére, úgy Szolgáltató választása szerint jogosult a) az árukat a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatási díj kétszeres összegének megfelelő, rendkívüli díjazás ellenében tovább tárolni és azok kiadását ezen rendkívüli díjazás megfizetéséhez kötni, vagy b) az árukat Megrendelő költségére és felelősségére kiraktározni. Szolgáltató köteles az áruk sorsáról Megrendelő e szerződés szerint tájékoztatni az a) és b) pontban foglalt esetben. 5. Szavatossági nyilatkozatok Szolgáltató szavatol azért, hogy Szolgáltató illetve igénybe vett alvállalkozója a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi jogszabályi és hatósági engedéllyel, valamint szükséges infrastrukturális feltételekkel rendelkezik Megrendelő szavatol azért, hogy az általa végzett tevékenységhez szükséges valamennyi engedéllyel, jogosultsággal és feltétellel rendelkezik, a Szolgáltató kezelésébe átadott áruk feletti rendelkezési joga kizárólagos, az áruk feletti rendelekzésre Megrendelőn kívül más nem jogosult, az átadott áruk jogos tulajdonát képezik, azok után mindennemű közteher maradéktalanul megfizetésre került,

8 az átadott áruk ha csak azt Megrendelő az egyedi szerződés megkötésekor külön írásban nem jelzi nem veszélyeztetik a Szolgáltató vagy alvállalkozója által tárolt többi áru állagát, épségét, valamint a Szolgáltató illetve alvállalkozója munkavállalóit más alvállalkozóit, partnereit és műszaki infrastruktúráját A felek által vállalt szavatossági nyilatkozatok bármelyikének valótlansága esetén a másik fél a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 6. Szolgáltatási díj Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások ellenében díj fizetésére köteles. Az egyes szolgáltatások díjazását a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza A raktározási, logisztikai szolgáltatások díját Megrendelő havonta, előre Szolgáltató számlája ellenében minden hónap 10. napjáig köteles Szolgáltatónak megfizetni. Az egyedi szerződés megkötését követő első 6 (hat) hónapra Megrendelő köteles a díjat az egyedi szerződés megkötésével egyidejűleg a Szolgáltató számára előre megfizetni, ez az egyedi szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételét képezi Amennyiben az egyedi szerződés tartama alatt Megrendelő által igénybe vett terület vagy csomag-/beszállítószám megnövekedne, ezzel kapcsolatos többletmegrendelés esetében is köteles Megrendelő az első 6 (hat) hónapi díjat előre, egy összegben a többletmegrendelés megadásának időpontjával Szolgáltató számára megfizetni A Szolgáltató által nyújtott infrastrukturális jellegű további szolgáltatások ( pontok) díjai, azok megrendelésével egyidejűleg előre, egy összegben fizetendőek Szolgáltató számára Szolgáltató számlája ellenében. Ezen szolgáltatásokra adott megrendelés hatályba lépésének felfüggesztő feltételét képezi az azokra kiszámított díj megfizetése Megrendelő Szolgáltató számára zálogjogot biztosít mindennemű, Megrendelő által beszállított árun, Megrendelő esetleges, e szerződés szerinti tartozásainak fedezetéül. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján fennálló bármilyen nemű szolgáltatói követelés biztosítására Szolgáltató jogosult ezen árukat visszatartani, azok kiszállítását megtiltani, szükség esetén megakadályozni. Szolgáltató a zálogjogával érintett árukat jogosult követelésének biztosítására a bírósági végrehajtás szabályai szerint árveréssel értékesíteni és az azokból befolyt bevételéből díjkövetelésének és a végrehajtás költségeinek levonása után Megrendelőnek kiadni. 6.6 Szolgáltató a Megrendelőnek végzett tevékenysége következtében keletkező kommunális jellegű szemételszállítását, a megmaradó paletták vagy csomagolóanyagok elszállítását Megrendelő felé elszámolhatja. 6.7 A csomagolóanyagok környezetterheléséhez kapcsolódó, vagy más termékdíj jellegű kötelezettségeket Megrendelő adminisztrálja és viseli költségeit.

9 7. A raktározási logisztikai szolgáltatás szabályai Szolgáltató illetve alvállalkozója jogosult a Megrendelő bármely áruját beraktározás előtt átvizsgálni továbbá az áruk vonatkozásában az ügyféltől nyilatkozatot kérni. 7.2 Szolgáltató alvállalkozójának raktárában történő áruátvétel a szállítmány kísérődokumentációinak (CMR és rakományjegyzék) összevetésén alapul a tényleges beérkezett áruval. Amennyiben tételes rakományjegyzék nem áll rendelkezésre nem mellékelt a beszállító úgy Szolgáltató a rendelkezésre álló kísérőokmányok alapján az elvárható legnagyobb gondossággal veszi át az árut, vagy amennyiben a dokumentációt erre alkalmatlannak találja, értesíti Megrendelőt és annak rendelkezése szerint jár el vagy visszautasítja a szállítmány átvételét. 7.3 A rámpánál történő átvételnél jelen kell legyen a beszállító képviselője (vagy gépkocsivezető) és a Szolgáltató alvállalkozója egyik munkatársa. 7.4 Mennyiségi átvétel (dobozok darabszám szerinti ellenőrzése) után az áru, Szolgáltató alvállalkozója közreműködésével bekerül a tárolására és munkavégzésre kijelölt és biztosított raktár területére. Itt történik az érkezett áruk vonalkódos beolvasása (szkenelés, amennyiben ez a szolgáltatás része) készletre rögzítése és azonosítása a gyári csomagoláson feltüntetett azonosítók alapján. Amennyiben ilyen nem, vagy csak hiányosan áll rendelkezésre, Szolgáltató alvállalkozója generál megfelelő azonosítókat, melyet feltüntet a csomagoláson (amennyiben ez a szolgáltatás része). 7.5 A vonalkódos beolvasás menete Szolgáltató alvállalkozója adatgyűjtő szkenner segítségével elvégzi az adatrögzítést. Ezután Szolgáltató alvállalkozója összeveti a beolvasott adatokat az árukísérő dokumentumokkal (manifest). Egyezőség esetén jóváhagyják a CMR-t. Eltérés estén Szolgáltató megvizsgálja a hibás tételeket és elindítja a reklamációt Megrendelő felé. A hibákat jegyzőkönyvben és a CMR megjegyzés (23) rovatában is rögzítik. 7.6 Beltartalom ellenőrzés Beérkezett áruk beltartalom-ellenőrzése a kartonok fizikai kibontásával történik. A bontást Szolgáltató alvállalkozója végzi. Szolgáltató csak és kizárólag ezen szolgáltatás keretében vállalja, hogy a dobozok beltartalma (áru) megfelel a Megrendelő specifikációjának, minden egyéb esetben az okmányok szerinti gyári tartalmat feltételezik a felek Megrendelő áruit Szolgáltató illetve Szolgáltató alvállalkozója saját hatáskörében, saját döntése alapján jogosult az áru jellegének, kezelésének, forgási sebességének, illetve egyéb irányadó információinak a figyelembe vételével a legoptimálisabb módon beraktározni. 7.8 Polcon elhelyezett termékek: A kisebb méretű termékeket (alkatrészek, táskák, stb.), valamint azon termékeket, melyek nem tárolhatóak raklapon, polcon kerülnek tárolásra. 7.9 Tömbös tárolás: Raklapon tárolható, nagyobb méretű termékek Szolgáltató alvállalkozója által üzemeltetett raktárban kerülnek kezelésre.

10 7.10 Elkülönített áruk lokáció: valamely (feltételezetten) minőségi hibás áru átmeneti tárolására. Ezeket a termékeket a minőség tisztázásáig, javításig vagy Megrendelő meghatalmazásáig nem lehet más lokációkra tenni, illetve nem lehet ezekre szállítólevelet vagy kigyűjtési (picking) listát készíteni Bármely áru kiadási igényéről Megrendelő a kiadást megelőzően legalább 2 (két) munkanappal köteles Szolgáltatót e szerződés szerinti formában értesíteni. Az áru kiadásának feltétele, hogy az az erre vonatkozó megbízás megadásának időpontjában Szolgáltató alvállalkozójánál készleten legyen Az áruk Szolgáltató vagy alvállalkozója raktárából történő kiraktározását követő átvételéért, elszállításáért, illetve a minőségi és mennyiségi átvételt követően az árukban bekövetkezett bármilyen mennyiségi vagy minőségi veszteségért Szolgáltató nem felel. Megrendelő köteles megtéríteni Szolgáltatónak mindazon kárt és költséget, amely abból származik, hogy a kiraktározott árukat a megjelölt időpontban, vagy megjelölt határidő lejártáig Megrendelő a Szolgáltató illetve alvállalkozója raktárából nem szállította el Az árukiadási igényről a kiadást megelőzően Megrendelő legalább 2 munkanappal korábban értesíti a Szolgáltatót Az árukiadás feltétele, hogy a megbízás időpontjában az áru készleten legyen. Szolgáltató alvállalkozója az egy rendeléshez tartozó tételeket kigyűjti és előkészíti kiszállításra, szállítólevelet nyomtat (és amennyiben ez a szolgáltatás része ben értesíti az ügyfél megadott kapcsolattartóját a kiszállításról) Egyedi vonalkódos azonosítási rendszer esetén a kigyűjtött árut tételes vonalkódolvasással újra ellenőrizni kell. Esetleges eltérések kijavítása után ismételt ellenőrzés szükséges. A kimenő scan listát Szolgáltató archiválja. Az átvevő kiszállító jogosult a gépkocsiba történő berakodást megelőzően az átvett árut azonosító jel alapján ellenőrizni, eltérés esetén utókontrollt kérni Az áru átadása a sértetlen gyári zárszalaggal lezárt, vagy Szolgáltató alvállalkozója által pl. beltartalom-ellenőrzés után jelölt zárszalaggal újrazárt csomagolásban történik. Az átadás darabszámra és az okmányok és a csomagoláson történő tételazonosítók összevetésével történik. Tételes beltartalom szerinti átadást vagy egyszerű installációs munkát külön megrendelés alapján vállal Szolgáltató. Az áru átadás-átvételét Szolgáltató alvállalkozója dokumentálja, az átvevővel jóváhagyatja Visszáru és újraszállítás Amennyiben az áru bármely okból nem adható át a címzettnek, Szolgáltató egyeztet Megrendelővel és vagy módosítást kap a kiszállítás feltételeiben (pl. címváltozás) vagy visszaszállítja az árut telephelyére (raktárba) és megszervezi az újraszállítást. Amennyiben az újraszállítás 2 munkanapon belül nem történik meg, a termékek visszatárolásra kerülnek. Amennyiben az átadás nem a Szolgáltatónak felróható okból következett be, az újraszállítás külön kiszállítási eseménynek minősül Szolgáltató Megrendelő 20 munkanaponként megküldött adatszolgáltatással tájékoztatja a Megrendelő által igénybe vett raktározási és logisztikai szolgáltatás keretében Szolgáltatónál lévő árukészletről. Amennyiben Megrendelő ezen tájékoztatás közlésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a tájékoztatásban foglaltakkal összefüggésben kifogással nem él, úgy a tájékoztatásban foglaltak Megrendelő részéről elfogadottnak és pontosnak tekintendők. Megrendelőt a tájékoztatásban foglalt tartalom tekintetében ezt követően, kifogásolási vagy észrevételezési jog nem illeti meg.

11 7.18. Megrendelő Szolgáltató képviselőjével együttesen jogosult, közösen megállapított időpontban ellenőrizni az általa beraktározott áruk mennyiségét és elhelyezését. Felek rögzítik, hogy e leltár előtti napon nem lehet az árukészlet vonatkozásában sem beérkezés, sem csomagolási tevékenység és a leltári napon a kezdés után kiszállítás sem. Megrendelő elfogadja, hogy leltár esetében a szolgáltatás e pontban írtak szerinti szünetelését. A mozgatások könyvelését a leltár előtti napon be kell fejezni. Leltár közben az érintett áruk vonatkozásában nem lehet fizikai, áru és rendszerbeli mozgás sem. Bármilyen árukiadás vagy átvétel csak akkor lehetséges, ha az áru vonatkozásában a leltár felvétel befejeződött. A leltározás a termékek egyedi vonalkód-azonosításának beolvasásával történik, illetve amennyiben ilyen nem lenne, úgy fix szám szerinti számlálással. A leltáríveket Megrendelő és Szolgáltató képviselője is aláírásával látja el Figyelemmel arra, hogy Megrendelő árui más árukkal együttesen kerülnek raktározásra, Megrendelő köteles tudomásul venni és betartani a raktározás biztonsági szabályait, így különösen az alábbiakat: A raktárterületbe előzetes egyeztetés nélkül, illetve kíséret nélkül Megrendelő képviselője nem léphet be. Belépésre kizárólag Szolgáltató előzetes értesítését követően a Szolgáltató által visszajelzett időpontban és Szolgáltató vagy alvállalkozója által kíséretre kijelölt munkatárssal együtt kerülhet sor. Minden belépés előtt a belépő személy köteles önmagát azonosítani, megfelelő jogosultságát okirattal igazolni, személyazonosító okmányait a biztonsági személyzet számára bemutatni. Be- és kilépéskor a látogatók kötelesek alávetni magukat a biztonsági személyzet ruházat- és csomag átvizsgálásának. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a raktárba bármiféle képvagy hangrögzítő berendezést, informatikai eszközt bevinni szigorúan tilos Felek rögzítik, hogy a raktárba beérkező árukészlet értékének 0 % minősül normalizált hiánynak. Az e feletti hiány költségeit Szolgáltató köteles viselni. Ha az egyedi szerződés tartama alatt hiány kerülne megállapításra, úgy Szolgáltató által elismert hiány összegét Megrendelő elsődlegesen a hiány felmerültét követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeibe számíthatja be. Amennyiben a hiány összege bármilyen okból a szerződés tartamára megrendelői fizetési kötelezettségeket meghaladja, úgy a fennmaradó hiányösszeggel felek a szerződés megszűnésétől számított 15 napon belül számolnak el Szolgáltató nem tehető felelőssé Megrendelő áruiban megkövetkezett veszteségért, értékcsökkenésért, ha azt a) Megrendelő felróható magatartása vagy mulasztása okozta, b) téves vagy hiányos beszállítás okozta a gyári, sértetlen csomagoláson belül c) az áru olyan természete, tulajdonsága okozta, melyet Szolgáltató vagy alvállalkozója nem ismerhetett fel, d) hibás vagy elégtelen címzés, árumegjelölés vagy információ okozta, e) vis-maiornak minősülő körülmény okozta.

12 7.22. Szolgáltató kötelezheti Megrendelőt arra, hogy áruira a beraktározást megelőzően minden kockázatra kiterjedő vagyonbiztosítást kössön és Szolgáltató vagy alvállalkozója felhívására ezen vagyonbiztosítási kötvény bemutatásával a biztosítás létét, értékét és kockázati tulajdonságait igazolja. Megrendelő kötelezhető beraktározás előtt árui vonatkozásában érvényes felelősségbiztosítás kötésére és Szolgáltató vagy alvállalkozója felhívására a kötvény bemutatásával e biztosítás létének Szolgáltatónak vagy alvállalkozójának történő igazolására, ha ezt Megrendelő tevékenysége vagy áruinak jellege indokolja. Szolgáltató a beraktározást legalább 5 munkanappal megelőzően írásban hívja fel Megrendelőt a biztosítás megkötésére. A felhívásban Szolgáltató megjelöli a káreseményenkénti és az éves minimális térítési limit mértékét is. Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult az áruk beraktározását megtagadni akkor, ha az e pontban írt biztosítások bármelyike a beraktározás pillanatában érvényesen és hatályosan nem jött létre. Az a körülmény, hogy akár Szolgáltató, akár alvállalkozója a beraktározást az e pontban írt biztosítások hiányában is engedélyezte, a biztosítás megkötése, illetve fenntartási kötelezettsége alól Megrendelőt nem mentesíti. Megrendelő korlátlanul felelős mindennemű olyan kárért és költségért, amely abból származott, hogy az e pontban írt biztosításokat részben vagy egészben nem illetve nem az e pontban írt feltételekkel kötötte meg Jelen szerződés keretében végzett szolgáltatás következtében keletkezett kommunális jellegű hulladékok (paletták, csomagolóanyagok) elszállítási költsége, illetve az ezzel összefüggő termékdíj jellegű kötelezettségek megrendelőt terhelik. Szolgáltató mindennemű, ilyen típusú költségét Megrendelő felé a szolgáltatási díjon felül kiszámlázhatja, Megrendelő pedig ezen költségeket köteles a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül Szolgáltatónak megfizetni. A megrendelő e fizetési kötelezettségének elmaradására vagy késedelmére a szolgáltatási díjfizetés elmaradásának vagy késedelmének szabályait kell megfelelően alkalmazni Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem vállalja e szerződés szerinti raktározási, logisztikai szolgáltatás nyújtását az alábbi termékek, termékjellemzők bármelyike esetén: a) ömlesztett áru, b) gyorsan romló (nem tartós, nem dobozolt) élelmiszeripari termékek, c) élőáru, d) jövedéki termékek, dohány, alkohol, e) veszélyes, gyúlékony, egyéb különleges kezelést igénylő termékek, anyagok, f) nem tökéletesen zárt csomagolású, vagy annak ellenére porzó, párolgó, szagló áruk, g) fegyver, vagy közbiztonságra veszélyes áruk.

13 7.25. Az áruk kiraktározását követő futárpostai kiszállítást Szolgáltató Megrendelő külön, ez irányú megrendelése esetén, külön díj ellenében vállalja. Megrendelő jogosult Szolgáltató kiszállítási szolgáltatása helyett más kiszállító/ futárcég szolgáltatását igénybe venni. Ez esetben Szolgáltató az áru kiszállításáért annak Megrendelő alvállalkozója számára történő átadását követően nem felel. Az áruk Szolgáltató általi kiszállíásánakszabályait és feltételeit a jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza, mel a jelen ÁszF elválaszthatatlan részének minősül. 8. Irodai szolgáltatások A jelen ÁSZF pontja szerint irodai szolgáltatások igénybe vétele esetén Megrendelő igényére Szolgáltató a kor technikai színvonalának megfelelő, átlagos irodai, informatikai szolgáltatást nyújtására köteles Irodai szolgáltatás iránti igényét Megrendelő legalább 8 munkanappal az igénybe vételt megelőzően köteles Szolgáltató felé jelezni és az erre vonatkozó megrendelés hatályba lépésének feltételeként az adott szolgáltatás díját Szolgáltatónak megfizetni Szolgáltató a díj megfizetését követően a szolgáltatás aktiválását, valamint az igénybe vétel lehetséges helyét és időpontját Megrendelővel írásban közli Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a közölt paramétereken egyoldalúan változtasson, - feltéve, hogy a módosított paraméterek az eredeti paraméterekhez képest minőségi csökkenést nem jelentenek (más típusú berendezések, másik iroda, vagy tárgyalóhelyiség az adott épületen belül). Nem illeti meg ez a jog a Szolgáltatót akkor, ha a Megrendelő a megrendelésben kifejezetten rögzítette valamely paraméter változtathatatlanságát. 9. Értesítések Felek elsősorban útján kommunikálnak egymással, - különösen az egyes logisztikai megbízások vonatkozásában. Az egyedi szerződés létesítése, megszűntetése és módosítása esetében azonban a felek kötelesek írásban közölni egymással az alábbi szerint: Az egyedi szerződés módosítása, vagy azzal kapcsolatos bármilyen jognyilatkozat vagy értesítés kizárólag írásban érvényes. Az írásban megtett nyilatkozatot a másik féllel érvényesen közölni csak személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve futárpostai kézbesítéssel, vagy postai kézbesítéssel ajánlott-tértivevényes küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen a futárpostai kézbesítőíven, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Postai közlés esetén a nyilatkozat akkor is közöltnek tekintendő, ha azt a címzett ténylegesen azért nem vette át, mert e szerződésben megjelölt székhelyére címzett levelet a posta nem kereste, nem vette át és az átvételt megtagadta jelzéssel küldi vissza, vagy elköltözött, illetve ismeretlen jelzéssel küldi vissza úgy, hogy a székhely megváltozását a fél valamennyi másik szerződő féllel előzetesen írásban nem közölte A felek kommunikációjukra az egyedi szerződésben kapcsolattartót jelölnek ki és a kapcsolattartók telefonos, mobiltelefonos, telefax és elérhetőségeit megjelölik.

14 Felek az egyedi szerződésben levelezési címet is megjelölhetnek, ennek hiányában az egyedi szerződésben megjelölt székhely tekintendő a felek értesítési címének. 10. Irányadó jog, jogviták A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai az irányadók, függetlenül a Megrendelő honosságától Felek jogvitáikat elsősorban békésen kötelesek megoldani. Békés megoldás hiányában a felek jogvitáikban alávetik magukat a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének, kivéve, ha ezt jogszabály kizárja. Ez esetben a mindenkori irányadó perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jár el a felek vitájában. Kelt:.. Megrendelő.. Extreme Net Kft., szolgáltató

15 SZOLGÁLTATÁSI ÁLTALNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK 1. SZ.MELLÉKLETE kiszállítási szabályok 1. Általános szabályok: 1.1. Jelen mellékletben foglalt feltételekkel Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő ilyen tartalmú megrendelése esetén, külön díj ellenében alkalmazottja, alvállalkozója vagy annak alkalmazottja útján a Megrendelő áruját az áru címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy Megrendelő ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézb esítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket Szolgáltató jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni, melynek tevékenységéért úgy felel, mint a feladatot maga látta volna el Jelen mellékletben foglalt szabályok szerint Szolgáltató azt vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a Megrendelőtől vagy annak képviselőjétől a kiraktározást követően átveszi, továbbítja és a Megrendelő által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti. A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e melléklet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a megrendelő feladatait meghatározó általános szabályoktól. 2. Kiszállításra vonatkozó szerződés létrejötte 2.1. A kiszállításra vonatkozó szerződés Megrendelő árujának (továbbiakban áru vagy küldemény) a Szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemény átvételének írásbeli elismerésével történik. A kiszállításra vonatkozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja. Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés valamennyi szerződő fél aláírásával jön létre A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat Szolgáltató az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket (fuvarleveleket) is díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani A küldeményt ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta, és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet A szolgáltatás díjának kiegyenlítése ha az ÁSZF, annak melléklete vagy a felek eltérően nem rendelkeznek a küldemény kézbesítése utáni első szolgáltatási díj számlájának kiállítását követő tizenkét naptári napon belül esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága. A szolgáltatási szerződés esetében az ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve,

16 ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. Nem térhetnek el a szerződő felek az ÁSZF szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti. 3. Kiszállításra vonatkozó szerződés módosítása 3.1. A kiszállításra vonatkozó egyedi szerződés módosításához Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga A küldemény feladása előtt: Megrendelő az utólagos rendelkezés keretében meghatározott díj ellenében külön- és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérhet A küldemény továbbítása után: Megrendelő a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával külön díj ellenében a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a Szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie. Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni. 4. A szolgáltatás nyújtásának megtagadása: 4.1. Szolgáltató a kiszállítást köteles megtagadni érvényes megrendelés esetén is, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut: a kiszállítás jogszabályba, nemzetközi megállapodásba vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik; a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti; a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg. A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek Megrendelőt terhelik Szolgáltató megtagadhatja a kiszállítást érvényes szerződés esetén is, ha: a szolgáltatás teljesítését jogszabály vagy a jelen ÁSZF alapján szüneteltetik vagy korlátozzák; a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek tevékenységi körén kívül álló okból nem állnak rendelkezésre Ha Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a kiszállítást meg kell tagadnia, annak teljesítését attól teheti függővé, hogy Megrendelő bizonyítja-e szolgáltatói feltételezés alaptalanságát. Amennyiben a Megrendelő bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény

17 ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat. 5. Kiszállítási szerződés megszűnése 5.1. A kiszállításra vonatkozó szerződés (a többi szerződési rendelkezés egyidejű megszűnésének hiányában is) megszűnik amennyiben: Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást nem teljesíti; a küldemény kézbesíthetetlen; Megrendelő a kiszállítás szerződéstől eláll. 6. Kézbesíthetetlen küldemények 6.1. Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha: azt a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (illetve egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy a küldeményt terhelő díjat, Megrendelő vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett nem fizette meg A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit 20. pont tartalmazza Kézbesíthetetlen küldemény Szolgáltató vagy alvállalkozója a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót a határidő megjelölésével és az átvétel elmulasztásának jogkövetkezményeire történő felhívás mellett a küldemény átvételére felszólítja. Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, Szolgáltató vagy alvállalkozója a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve ha nem értékesíthető megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti. Szolgáltató vagy alvállakozója az értékesítésből befolyt összeget a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett bírósági letétbe helyezi. 7. A szolgáltatás felfüggesztése 7.1. Amennyiben Megrendelő a jelen melléklet 20. pontja szerinti kizárt áruféleséget ad fel, vagy a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

18 8. Megrendelő feladatai, jogai és kötelezettségei 8.1. Megrendelő köteles minden küldeményt az iparszerű csomagkezelés és a hatékony közúti továbbítás követelményeinek megfelelően becsomagolni, és Szolgáltató alvállalkozója által rendszeresített és hiánytalanul kitöltött csomagazonosítókkal, illetve okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért Szolgáltató nem felel. Elektronikusan megküldött adatok hiánya esetén Megrendelő hibája esetén Szolgáltató jogosult a szállítási határidőt 48 órában meghatározni Megrendelő felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfeleljen. A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy a jelen ÁSZF tiltja. Az ÁSZF-ben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az ÁSZF-ben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat a jelen melléklet 20. pontja tartalmazza. A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad a küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A Megrendelő felelős a küldemény által a személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint egyéb tárgyakban, Szolgáltató vagy alvállalkozója berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért. Köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült kárait és többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglalt előírásokat nem tartotta be Megrendelő feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról Küldemények csomagolása: A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje. A Törékeny címke alkalmazása nem mentesíti Megrendelőt az áru természetének megfelelő csomagolási kötelezettség alól, nem védi meg az árut! Törékeny tárgyak (üveg, porcelán, palackok, gyógyszeres és injekciós fiolák, infúziós palackok, stb.) esetén a külső csomagolás sértetlensége esetén kártérítés még abban az esetben sem jár, ha a belső csomagolás elégtelensége miatt a csomag tartalmának egy része sérült, annak tartalma kifolyt és a tartalom többi elemeit elszennyezte. A belső csomagolásnak olyannak kell lenni, hogy a küldeményt a külső hatásoktól megvédje illetve a küldeményt fixen tartva, annak elmozdulását megakadályozza. Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók. Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak. Megrendelő a 40 kg súlyt meghaladó csomagot 80 cm 120 cm alapterületű raklapra köteles csomagolni és biztonságosan rögzíteni. Szolgáltató nem vállalja a raklapok visszajuttatását a feladó részére.

19 8.6. Küldemények lezárása: A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, amelynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet. A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni. Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le Újrafelhasznált csomagolóanyag esetén a Megrendelő köteles az érvénytelen azonosítókat feladás előtt eltávolítani, ellenkező esetben ez ebből adódó hibákért a Szolgáltató nem vonható felelősségre A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején. A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie: a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését; a küldemény rendeltetési helyét település nevét; a címhelyet az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot; a közelebbi címet az emelet, és az ajtószám megjelölésével; címhely irányítószámát Amennyiben Megrendelő a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként. 9. Díjak, díjfizetés 9.1. A jelen melléklet szerinti kiszállítási szolgáltatások igénybevételéért Megrendelő díjat tartozik fizetni. A díjfizetés szabályait ha az ÁSZF, annak más melléklete vagy a felek egyedi megállapodása másként nem rendelkezik a jelen melléklet pontja tartalmazzák Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult Megrendelő által feladott küldemények súlyát ellenőrizni, mérlegelni, és a mérlegelt adatok alapján a küldemény kézbesítésére vonatkozó fuvardíjat megállapítani. A küldemények bruttó súlya tartalmazza a csomagolás súlyát, ide értendő a raklap súlya is. A csomagok feladásakor a felvevő gépkocsivezető kizárólag az átvett csomagok darabszámát igazolja. A csomagok tételes regisztrálása és mérlegelése Szolgáltató alvállalkozójánál történik meg. Beérkeztetéskor a Szolgáltató alvállalkozója automatikusan, elektronikus mérlegen mérlegel, és a mérlegelt súlyadatot a csomagszámhoz társítva automatikusan regisztrálja azokat.

20 9.3. A kiszállítási szolgáltatások díjait a Szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint banki átutalással lehet egyenlíteni A díjakat a Szolgáltató határozza meg és azokat szabadon módosíthatja. A szabad árformába tartozó árak esetében Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról levélben, en, faxon, vagy telefonon tájékoztatja. A díjváltozás hatálybalépésének napjától Megrendelőnek az új, elfogadott díjakat kell megfizetnie Szolgáltató a postai szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti A szolgáltatások díjának lerovása történhet Megrendelő részéről átutalással, vagy a címzettnél készpénzzel. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód Átutalásos fizetés esetén Szolgáltató átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A Megrendelő a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni Nem fizetés, illetve jelentős fizetési késedelem esetén (fizetési határidő lejártát követő 30. nap után) Szolgáltató vagy alvállalkozója jogosult kézbesítés nélkül a központi raktárában visszatartani az érintett Megrendelő által feladott küldeményeket, illetve a beszedett utánvét összegeket az adott kintlévőség mértékéig automatikusan bekompenzálni; a késedelem első napjától a Ptk. 301./A -a alapján vagy egyéb, de a Megrendelő számára kiállított számlán rögzített késedelmi kamatot felszámítani, és a kintlévőség behajtásával kapcsolatban felmerült jogi és egyéb költségeinek megtéríttetni Megrendelő a kiszállítási szolgáltatás díjának kiegyenlítését köteles határidőre Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni. Írásbeli egyedi megállapodás esetén a díj kiegyenlítése az adott megállapodásban meghatározott időközönként, a számla kiállítását követően az adott számlában meghatározott határidőn belül banki átutalással fizetendő Készpénzes fizetés esetén Szolgáltató a Megrendelő írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a kézbesítéskor a címzettnek (EXW paritás). EXW paritással feladott küldemények esetén amennyiben a címzett a fuvardíj kifizetéséhez kapcsolódó költségvállalási kötelezettségét nem teljesíti, úgy a költségeket Szolgáltató a Megrendelőre terheli. 10. Szolgáltató feladata, jogai és kötelezettségei Szolgáltató minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva szállít és kézbesít. Megrendelő által Szolgáltató kézi fuvarlevelén, vagy kihelyezett ügyfélszoftverében, illetőleg bármilyen árufeladáshoz kapcsolódó adatbeforgatás során megjegyzésként, kiegészítő információként stb. feltüntetett adatok nem minősülnek szolgáltatásnak. Ezek kiegészítő információkként kezelendők, melyeket

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Üzletszabályzata. mint. Általános Szerződési Feltételek. (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) I. FEJEZET AZ ÜZLETSZABÁLYZAT I./1.

Részletesebben

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. július 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...

Részletesebben

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II.

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II. 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. -a (1) bekezdésének b), c)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek. 1.1. A szolgáltató ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Ökocikli teherriksás szelektív hulladékelszállításra/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Recobin Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: 6060 Tiszakécske, Rigó

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2

2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 Tartalom 2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról... 2 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPJÁRMŰ FLOTTA MENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA 1. Bevezető rendelkezések és a szerződő felek 1.1. Flotta Menedzsment Szolgáltatás keretében a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben