Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében?"

Átírás

1 Vasné Dr. Egri Magdolna Vajda Márta - Danó Györgyi Kutatási jelentés: Elterjeszthető-e a marketingszemlélet a civil szervezetek életében? március

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 A kutatásról...3 A kutatás hátteréről...3 A kutatás főbb eredményei...5 A kutatás részletes eredményei...5 A válaszadó szervezetek főbb jellemzői...5 Civil szervezetekkel kapcsolatos vélemények...6 A szervezetek képzési, továbbképzési igényei Civil-társadalmi marketing tagozat A kutatás eredményeiből levonható legfontosabb következtetések

3 A kutatásról A Civilkomp Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával felmérést készített civil szervezetek körében. Bevezetésként a kutatás néhány legfontosabb ismérve a következőkben olvasható. A kutatás célja a civil szervezetek marketingmenedzsment tevékenységének és e területen a képzéssel történő fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése volt. A felmérés egyik fő vonulataként a kutatást végzők, a továbbiakban: kutatók azt vizsgálták, hogy milyen irányú az igénye és mekkora a hajlandósága a civil szektor szereplőinek olyan képzésben való részvételre, amelynek eredményeképpen képes lehet a társadalmi ügyek piacán hatékonyabban működni. A hipotézis az volt, hogy a hatékonyság növelésében jelentős lehet a szektorban ma még szórványosnak tekinthető marketing- és menedzsmenttudás radikális és tudatos növelése, amit szisztematikus, következetes és a mindennapokban jól hasznosítható tudásátadás formájában sajátíthatnak el a képzésben résztvevők. A kutatás eredményei a továbbiakban egy marketing-menedzsment alapú szektorfejlesztési terv kidolgozásához nyújtanak inputot. A civil szervezetek megkérdezése online kérdőív segítségével történt. Az adatfelvétel február 26 és március 14 között zajlott. Összesen 95 szervezet válaszolta meg a kérdéseket. (egy kérdőív postán érkezett a felmérés feldolgozását követően) A kutatási jelentésben e felmérés eredményei olvashatók. A számszerű adatok bemutatása mellett, a megkérdezettek egy-egy jellemző, érdekes avagy elgondolkoztató válasza is kiemelésre került. A kérdőív összeállításában Vajda Márta és Vasné Dr. Egri Magdolna az MMSZ elnökségi tagjai vettek részt. A kiértékelésre felkért szakértő Vasné Dr. Egri Magdolna egyetemi docens, az MMSZ a Marketing Közgazdászok Tagozatának vezetője volt. Az online megjelenítésben és az adatfeldolgozásban Danó Györgyi (Kód Kft.) működött közre. A kutatás hátteréről A kutatók sokéves szakmai és a civil szektort érintő tapasztalat birtokában, felhasználva olyan szekunder információkat, mint például: mások által elvégzett kutatások eredményeit, továbbá egyéb forrásokat, úgy ítélték meg, hogy a legoptimálisabb eredmény elérése érdekében a társadalmi marketing aspektusából közelítik meg ezt az igen fontos kérdéskört. Mindenekelőtt álljon itt néhány gondolat a civil szektor jelentőségéről valamint a szektor hiányosságairól. 3

4 A civil szektor jelentősége Miközben a civil-, és nonprofit szektor össztársadalmi szinten egyre jelentősebb, ma még mindig csupán 6% körüli a szektornak GDP-hez való hozzájárulása, de nem elhanyagolható a szerepe a foglalkoztatásban sem. Magyarországon 2011-ben mintegy 65,5 ezer szervezet működött (jelenleg 70 ezer körüli a számuk), amelyből 23,2 ezer alapítványi formában, 42,3 ezer társas nonprofit szervezetként funkcionált. Az alapítványok 62%-a három tevékenységi területhez köthető, oktatáshoz 32%, szociális ellátáshoz 16% és a kultúrához 14% köthető. A társas nonprofit szervezetek körében a szabadidős (25%) és a sportegyesületek (16%), valamint a kulturális szervezetek (12%) aránya a legnagyobb ben a közhasznú státussal rendelkező szervezetek aránya 51%, a kiemelkedően közhasznúaké 5% volt. A társadalmi szintű feladatok megoldása kapcsán három szektorról beszélhetünk. Az első: az üzleti (forprofit) szektor, a második: az állami vagy közszektor, és a harmadik: a civil vagy nonprofit szektor. A gazdálkodó szervezetek feladata: a CSR, a társadalmi marketing gondolkodás tudatos felvállalása, felülemelkedve a rövidtávú profitérdekeken. Az állami, önkormányzati szerepvállalás, mint a második szektor jelenik meg, mely partnerkapcsolat kidolgozott stratégiára épülő együttműködést, és nem adhoc támogatások, adományok rendszerét feltételezi. Gondolhatunk itt például: a civil kamara létrehozásának állami támogatására is. A civil- és nonprofit szervezetek tudatos marketingtevékenységgel és felelős gondolkodással a saját sors irányítását kézbe véve kell működjenek, nem várva (sokszor szinte csak!) külső támogatásra. A három szektor mellett még két jelentős szereplőről kell beszélni. Az egyik: maga a civil társadalom, amely magánszemélyek, családok formájában vesz részt a civil szervezetekkel összefüggő kapcsolatrendszerben. Velük szemben egyre inkább elvárható: a szolidaritás, a humánus gondolkodás, az adományozás örömének mind nagyobb gyakoriságú átélése. Ötödik szereplőként emeljük ki a marketingszakembereket, és az ő küldetésüket ebben a nagy összefüggés-rendszerben. Feladatuk: a társadalmi marketingkoncepció és -stratégia szerepének, mint tudásnak átadása, koordinálás, képzés stb. A civil szektor hiányosságai Nagyon jellemző az alultőkésítettség, a kevéssé hatékony működés, a speciális szakértelem mellett, szűken vett egyéb szakmai hozzáértés, például: kevés menedzsment-, és marketingtudás. A stratégia hiánya, a tudatos felelősségvállalás alacsony szintje ugyancsak általánosnak tekinthető. Meg kell említeni a külső segítségvárásra épülő tevékenységet, a mérsékelt szintű alkalmazkodást a változásokhoz, a fejlődéshez, valamint az innovációhoz, radikális fejlesztéshez kevés affinitás tapasztalható. Ugyancsak problémásak a politikai áthallások stb. Összességében a kutatást végzők úgy ítélik meg, hogy kutatásukkal, és majd az azt követő képzési rendszerrel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a civil- és nonprofit szektor számára a feltétlenül szükséges támogató környezet megteremtődjön, amihez ugyanakkor a szektor szereplőinek tudatos és felelős gondolkodása nélkülözhetetlen. 4

5 Le kell szögezni, hogy irányadóként a kutatók a társadalmi marketinget tartják, amely mint az egyik legfejlettebb marketingkoncepció képes összehozni piaci és nem piaci szereplőket olyan közös ügy(ek) megoldása, továbbá cél(ok) elérése érdekében, amely(ek) másként nem valósul(hat)nának meg. További, szélesebb körű kutatások elvégzését is szükségesnek tartják a kutatók, amelyek eredményei a folyamatos és modulrendszerű képzés során mindenképpen hasznosulni fognak. A kutatás főbb eredményei A kérdőíves megkérdezés során vizsgáltuk egyebek mellett a civil szervezetek működésének olyan jellemzőit, mint például: a szervezet működési hatékonysága, a szervezet pénzügyi teljesítménye, a vállalt feladatok teljesítése, a munkatársak elhivatottsága, a munkatársak szakmai felkészültsége, a szervezet marketing és menedzsment tudása. A válaszadók az általuk képviselt civilszervezetek egyik legkritikusabb területének a szervezeten belül rendelkezésre álló marketing- és menedzsmenttudást tartják. (A vizsgált hat jellemzőből csak a szervezetek pénzügyi teljesítményét értékelték ennél rosszabbra.) A szektor legjellemzőbb általános problémái közé az alacsony társadalmi ismertség (és ezáltal elfogadottság), a forráshiány és a korrupció tartozik. (Utóbbi alatt értve akár a személyes kapcsolatok jelentőségét, vagy azokat a szervezeteket mint pl. Gyermekrák alapítvány -os eset amelyek megtépázzák a civil szektor hitelességét.) A civil szervezetek és a gazdálkodók közötti kapcsolatban a legnagyobb problémák, hogy a cégek nem látják saját érdekeiket a támogatásban, néhány nem korrekt szervezet lejáratja az egész civil szférát, a civil szférából hiányzik a profi marketing. A kutatás részletes eredményei A válaszadó szervezetek főbb jellemzői A kérdőív kitöltői: 32 alapítvány, 48 egyesület és 15 egyéb szervezet tagjai/képviselői. Ezen szervezetek több mint fele, több mint tíz éve működik, tevékenységük igen változatos. A teljesség igénye nélkül néhány terület, amelyet felölelnek: szociális, egészségügyi, kulturális területek, érdekvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Hozzávetőlegesen a megkérdezettek fele Budapesten, vagy a fővárosban és más helyeken is tevékenykedik, összesen hét szervezet működik országos kiterjedtségben. Főállású dolgozót a válaszadó civil szervezetek kevesebb, mint fele foglalkoztat, önkéntes segítője viszont szinte mindegyiknek van. Nagyjából a szervezetek fele működik maximum 10 fővel, a többiek ennél többel. A vizsgálatban részt vevő 95 civil szervezet közül 25-nek van vállalkozói tevékenysége, 54-nek nincs, míg 16 esetben azt a választ kaptuk, hogy ez nem jellemző. 5

6 A megkérdezettek hat szempont szerint értékelték saját szervezetük egyes jellemzőit. Az értékeléshez tízfokú skálát használtunk, ahol az 1-es érték jelezte a skála negatív, a 10-es pedig a pozitív végpontját. A felmérés résztvevői legelégedettebbek a munkatársak elhivatottságával, a legkritikusabbak pedig a szervezet pénzügyi teljesítményével voltak. Az előbbire átlag 8,4-es, az utóbbira átlag 5,7-es osztályzatot adtak. A szervezet marketing- és menedzsmenttudása a második legproblematikusabb terület, ezt átlag 6,0- os értékkel jellemezték a válaszadók. Az alábbi grafikonon a válaszok átlagait ábrázoltuk. 1. ábra Kérjük, értékelje az Ön szervezetének főbb jellemzőit: (átlag értékek) A munkatársak elhivatottsága 8,4 A vállalt feladatok teljesítése 8,1 A munkatársak szakmai felkészültsége 7,9 A szervezet működési hatékonysága 6,5 A szervezet marketing és menedzsment tudása 6,0 A szervezet pénzügyi teljesítménye 5, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó Civil szervezetekkel kapcsolatos vélemények A válaszadókat arra kértük, hogy öt különböző a civil szervezetekkel kapcsolatos állításról mondják meg, hogy azokat igaznak tartják-e vagy sem. 6

7 Azzal, hogy a civil szervezetek a társadalmi ügyek piacának jelentős szereplői, a jótékonyság katalizátorai, a válaszadók döntő többsége (95-ből 81 fő) egyet értett (Lásd: 2. sz. ábra!). Az egyet nem értők szerint ahhoz, hogy ez teljesülhessen többek között a következőkre lenne szükség: a szervezetek/tevékenységük ismertségének növelése, kisebb korrupció, illetve bürokrácia, nagyobb mértékű állami segítség (támogatások, pályázatok) stb. Az egyik válaszadó a következőképpen jellemezte a helyzetet: A magyarországi civil szervezetek jelenleg a saját tagságuk boldogulását segítik, öncélúan működnek. Kis számban találkozhatunk a nyugati példa alapján működő igazi közcélokat szolgáló szervezettel. Ennek oka a hazai alacsony életszínvonal. Az embereknek nincs energiája a napi munkájuk után egy jótékony civil szervezet működtetésére, nagyrészt a működtetéshez szükséges források előteremtése és az adminisztráció viszi el az időt. 2. ábra Ön szerint igazak a következő állítások: A civil szervezetek a társadalmi ügyek piacának jelentős szereplői, a jótékonyság katalizátorai. (említés, db) Igaz Nem igaz Nem tudom 7

8 A 3. sz. ábrával illusztráljuk azon kérdésre adott válaszokat, amely arról szól, hogy a szervezet létrejöttekor megjelölt feladatokhoz képest a jelenlegi tevékenység mennyire mutat hasonlóságot. Három válaszadó kivételével mindenki úgy gondolja, hogy a szervezeteknek tevékenységüket annak a rétegnek az igényeiből kiindulva kell végezni, és folyamatosan ahhoz kell igazítani, amelyik problémájának megoldására jöttek létre. Két válaszadó nem tudott vagy akart egyértelműen állást foglalni és egy olyan volt, aki a nem értett egyet ezzel. Ő válaszát a következő igen elgondolkodtató módon indokolta: Valahol egyszer azt olvastam, hogy nem azt kell leírni, megmutatni, amit az emberek olvasni, látni akarnak, hanem, amit olvasniuk, látniuk kellene. 3. ábra Ön szerint igazak a következő állítások: A szervezeteknek tevékenységüket annak a rétegnek az igényeiből kiindulva kell végezni, és folyamatosan ahhoz kell igazítani, amelyik problémájának megoldására jöttek létre. (említés, db) Igaz Nem igaz Nem tudom A következő (4. sz.) ábra azt mutatja meg, hogy a válaszadók szerint a civil szervezetek, hasonlóan a profitorientált gazdálkodó szervezetekhez, nem nélkülözhetik a marketingtevékenységet. 8

9 Bár a többség (válaszadók több mint 8/10-e) egyet értett azzal az állítással is, hogy a civil szervezeteknek, mint a vállalkozásoknak marketingtevékenységet kell végezni, és hasonló eszközöket kell alkalmazniuk a működési feltételeik megteremtéséhez, illetve programjaik sikeressé tételéhez; itt valamivel több volt az egyet nem értők (7 fő) és az állást nem foglalók (4 fő) száma. 4. ábra Ön szerint igazak a következő állítások: A civil szervezeteknek, mint a vállalkozásoknak marketing tevékenységet kell végezni, és hasonló eszközöket kell alkalmazniuk a működési feltételeik megteremtéséhez, illetve programjaik sikeressé tételéhez. (említés, db) Igaz Nem igaz Nem tudom Hasonlóan alakultak a megoszlások akkor is, amikor azt kérdeztük a válaszadóktól, igaznak találják-e azt az állítást, miszerint azon szervezetek esetében, amelyek hitelességüknél, felépítésüknél, módszereikénél fogva valóban képesek megoldani bizonyos társadalmi problémákat, normatív alapon kell biztosítani működésük alapfeltételeit. (Lásd az 5. sz. ábrát!) 9

10 5. ábra Ön szerint igazak a következő állítások: Azon szervezetek számára, amelyek hitelességüknél, felépítésüknél, módszereikénél fogva valóban képesek megoldani bizonyos társadalmi problémákat, normatív alapon biztosítsák a működésük alapfeltételeit. (említés, db) Igaz Nem igaz Nem tudom A normatív támogatást ellenzők alapvetően a támogatásokkal kapcsolatos általános kritikákat fogalmaztak meg (elsősorban a forráshiányt és a korrupciót emelték ki), többnyire nem kifejezetten a normatív alapú megoldást ellenezték. Ezek közül néhány: Jelenleg több a hasznos, jó szándékú civilszervezet, mint a rendelkezésre álló forrás. 22-es csapdája. Végül is ki, kik döntik el? Nem hiszem, hogy tudnánk objektíven mérni egy szervezet működését, mivel vannak olyan területek melyek eredményei nehezen számszerűsíthetők. Sok visszaélést látok a környezetemben, nem ez a megoldás, hanem a marketingközpontú gondolkodás! A lényeg az önszerveződésen áll. Életszerű célkitűzéshez mozgósítani lehet/kell a támogatókat, akik elkötelezettségük révén támogatásra is hajlandók/képesek. A "hatalmi" támogatása elkényelmesedéssel jár... Nem lehet azt a kezet hitelesen kritizálni - még építőleg sem amelyik enni ad. 10

11 A válaszadók 9/10-e igaznak találta azt az állítást, hogy a civil szervezetek rendszeres - a változásokkal lépést tartó - szakmai továbbképzése hatással van a működésük hatékonyságára, a növekedésükre, és a foglalkoztatóvá válásukra (6. sz. ábra). 6. ábra Ön szerint igazak a következő állítások: A civil szervezetek rendszeres - a változásokkal lépést tartó - szakmai továbbképzése hatással van a működésük hatékonyságára, a növekedésükre, és a foglalkoztatóvá válásukra. (említés, db) Igaz Nem igaz Nem tudom A következő négy a civil szervezetek megítélésével kapcsolatos kérdésnél ismét tízfokú skálát használtunk. Ezúttal is az egyes (1) érték jelentése: negatív, nagyon rossz, míg a tízes (10) értéké pozitív, nagyon jó. Itt nem volt lehetőségük a felmérés résztvevőinek arra, hogy indokolják válaszaikat, de más kérdéseknél említettek olyan kapcsolódó témákat, amiket érdemesnek tartunk itt idézni. A civil szervezetek egymás közti együttműködését a válaszadók közepesnek találták, átlag 5,0-ös értéket választottak. A civil szférából hiányzik az egyenrangú kommunikáció, a valódi összefogás, együttműködés és főleg a szakértelem - nem csak a marketing területéről. 11

12 7. ábra Milyen a civil szervezetek egymás közti együttműködése? (átlag érték) 5, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó Az állami szerepvállalást kifejezetten negatívan ítélték meg a kérdezettek, mindössze tízből átlag 3,1- es ponttal értékelték. Ez a vélemény a kérdezettek saját szavaival megválaszolt egyéb kérdéseknél is jól érzékelhető volt. Az állam/kormány által támogatott területek pozitívan diszkrimináltak, az azon kívüliekre kevés figyelem és pénz marad! Az állam nem akar támogatni civileket. Nincs rá pénze, és megvan a saját céljaira fordítható költségvetése, a civileknek saját forrásból kell megteremteniük a működésükre valót. 12

13 8. ábra Megfelelőnek tartja-e az állami szerepvállalást a civil szervezetek támogatásában? (átlag érték) 3, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó A válaszadók 10-ből átlag 4,0-est osztályzatot adtak arra a kérdésre, hogy a gazdálkodó szervezetek milyennek ítélik meg a civil szférát (9. sz. ábra), támogatási/szponzorálási hajlandóságukat ennél kicsit rosszabbnak találták (3,7). (Lásd: 10. sz. ábra!) A gazdaság szereplői, még ma is "hobbiszervezeteknek" tekintik a társadalmi szervezeteket. Az esetek egy hányadában ez igaz is. El sem lehet jutni a forprofit és a közszféra döntéshozó prominens személyeiig, ha tudják, hogy támogatás kéne. Ne felejtsük el, ők mindent a profit szemüvegén keresztül látnak. Egy kisebb szervezet támogatásának nincs jelentősége, nem reklámhordozó. Túl sok a civil szervezet, a gazdasági szektornak rossz tapasztalatai vannak az ajtajukon alamizsnáért kopogtató civil szervezetekről. Egy jótékony civil szervezet kisebb reklámértékkel bír pl. egy sportegyesülettel szemben, annak ellenére, hogy a társadalmi hasznosulása nagyobb, mert szűkebb célcsoportnak szól. Úgy érzékeltem, hogy az általam megkeresett gazdálkodó szervezetek nem érdekeltek, hogy profitjukból adakozzanak, nem kapcsolódik a társadalmi felelősségvállalásuk civil szervezetekhez. Leginkább saját maguk hoznak létre civil szervezetet. A szponzorálási hajlandóság rohamosan csökkent - ennek az állami szabályozás változása volt a fő oka. Cégenként egy-egy érintett ember miatt működött társadalmi felelősségvállalási program, de ez is elhalóban. Rá kellene bízni a támogatókra, hogy mit szeretnének támogatni, és nem mindnek elé tenni a sporttámogatásokat. 13

14 9. ábra Ön szerint milyen ma a magyar gazdálkodó szervezetek körében a civil szféra megítélése? (átlag érték) 4, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó 10. ábra Ön szerint milyen a Magyarországon működő gazdálkodó szervezetek támogatásiszponzorálási hajlandósága és társadalmi felelősségvállalása? (átlag érték) 3, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó 14

15 Arra kértük a válaszadókat, hogy ha rossznak találják a gazdálkodó szervezetek támogatási szponzorálási hajlandóságát, akkor fejtsék ki, mit gondolnak, hogyan lehetne ezt jobbá, hatékonyabbá tenni. A rossz minősítés okai a kapott válaszokból a következők szerint fogalmazhatók meg: a gazdálkodó szervezetek felé történő erőteljesebb kommunikáció (nonprofit szféra megismertetése), kapcsolatok fejlesztése; civil szervezetek marketing és kommunikációs képességeinek fejlesztése; adókedvezmény a támogatás fejében; nagyobb állami szerepvállalás, szabályozás. Megjegyzendő, hogy ezeken túl itt is felmerült még a korrupció és a csaló szervezetek problémája is, valamint többen kiemelték, hogy a vállalkozások jelentős része maga is forráshiánnyal szenved, így akkor tudnának több civil kezdeményezést támogatni, ha pl. versenyképesebbek lennének (kevesebb adó, járulék, adminisztrációs teher), kiszámíthatóbbak lennének a gazdálkodási körülmények, stb. Néhány válasz, amit kiemelésre érdemesnek ítéltünk: Elsősorban a civil szervetek marketing és kommunikációs tevékenységét kell fejleszteni, mert akkor képessé válnak arra, hogy jobb pozícióban tárgyaljanak (eredményesebben kínálják társadalmi célú terméküket ). Ebben az esetben a fogadtatás máris sokkal jobb és a tárgyalás hatékonyabb, majd az együttműködés kölcsönösen gyümölcsöző lesz. Erkölcsi neveléssel. Politikusok és gazdasági szereplők megfelelő példamutatásával. Ez ma pont rossz képet mutat, ide vezet a teljes és irányíthatatlan korrupció. Például a társasági adókedvezmény kiterjesztésével a civil szervezetekre is, ahogy a sportra teszik - annak ugyanis üzenet értéke van! Érdekeltté tenni őket benne. Véleményem szerint társadalmi okok miatt ma Magyarországon egy gazdálkodó szervezet nem tud piaci előnyöket realizálni a társadalmi felelősségvállalás keretében végzett tevékenységei által, így erre kevésbé hajlandóak. Fokozottan igaz ez a kis- és középvállalkozásokra. A civil szervezetek marketing munkájának fejlesztésével. A mindenkori kormány ismerje el és támogassa a civil szervezetek munkáját. A médiák ne csak negatív híreket közöljenek a civil szervezeteknek. A civil szervezetek határolódjanak el a politikai tevékenységtől. Valósabbá tenné a támogatást, ha a gazdálkodó szervezetek csak a civil szervezetnek adott támogatásukkal megegyező költségben reklámozhatnák jótékonyságukat! Jelenleg nevetséges, hogy a reklámkiadások, sokkal magasabbak, mint a reklámozott jótékonyság! 15

16 Egy kérdéssor segítségével megpróbáltuk részletesebben feltérképezni, hogy a civil szervezetek képviselői szerint melyek a civil szervezetek és a profitorientált gazdálkodók közötti kapcsolatban a legnagyobb problémák. Összesen 12 tényezőt soroltunk fel, a válaszadók mindegyik esetben jelölték, hogy az adott tényező az egyik legnagyobb probléma-e a kérdésben vagy sem. Lásd: a 11. sz. ábrát! Ezek alapján a TOP3 probléma: 1. A cégek nem látják saját érdekeiket a támogatásban; 2. Néhány nem korrekt szervezet lejáratja az egész civil szférát; 3. A civil szférából hiányzik a profi marketing. 11. ábra Ön szerint mi a legnagyobb probléma a civil szervezetek és a gazdálkodók közötti kapcsolatban: (db) A cégek nem látják saját érdekeiket a támogatásban Néhány nem korrekt szervezet lejáratja az egész civil szférát A civil szférából hiányzik a profi marketing Kevés a pénz a gazdaságban Rossz kommunikáció Alacsony ismertség A cégek sokszor mást gondolnak támogatandó célnak, mint a civilek Alapvető fenntartások vannak a nonprofit szektort illetően Hiányzik a média támogatása Pártoskodás Negatív hírnév Szakmai féltékenység Említi Nem említi A válaszadóknak lehetőségük volt egyéb, általuk megfogalmazott problémák felvázolására is. Ezekből néhány idézet: A nagyok elveszik a lehetőséget a kicsik elől. A cégek általában sokkal rövidebb távban keresik az érdekeiket, mint a civil szervezetek. Hiányzik a közös nyelv, az egymásra-hangoltság. 16

17 A nonprofit szféra képviselői úgy vélik az átlagemberek civil szervezetekről alkotott véleménye közepes (10-ből 5,1-re értékelték). Lásd: 12. sz. ábra! Megkérdeztük azt is, amennyiben a válaszadók nem találják jónak a minősítést, mit gondolnak, hogyan lehetne ezen változtatni. A válaszok elsősorban a kommunikáció-marketing téma köré csoportosulnak, néhányat itt is kiemelünk: Gyakran még azok az emberek sem tudják mi az a civil szervezet, akik rendszeresen veszik igénybe egy egyesület vagy alapítvány szolgáltatásait. Nem értik a civilség működését, mozgató rugóit. Ha ezen lehetne változtatni, az sokat segítene. Ne csak az országos nagy civil szervezetekről kapjanak információkat az emberek, hanem a közelükben működő kisebb szervezetekről is, ezáltal jobban megismerhetik a munkájukat, a megítélés javulhat. Ehhez a helyi önkormányzatok, helyi média szükséges. Sokan valami bújtatott anyagi érdeket látnak benne, és várnak is. Nem látják a különbséget egy egyesület és egy vállalat között. Főleg az idősebb korosztály számára értelmezhetetlen a civil szektor. A fiatalok közt nagy a kontraszthatás. Vannak olyanok, akiket nem érdekelnek a társadalmi célú érdekek, és vannak olyanok is nagyon aktívak. Sajnos a közönyösek képviselik a többséget (valószínű az otthonról hozott sztereotípiák miatt). Egy nemzetközi példa: Angliában pl. STÁTUSZ az önkéntes civilkedés ilyen jelvény van: "A királynő önkéntese Hasonlót kitalálhatnánk mi is, plusz a médiában több ingyenes civil-tevékenység ismertető műsor kéne. Van, aki már saját, konkrét példájukkal is előállt: Az átlagembereknek nincs fogalma a civil szféra működéséről, az önkéntesekről, a működésükről. Jelenleg az iskolákban a közösségi szolgálat is negatívan sült el, kötelező rossznak számít. Mi jelenleg pozitív élményprogramokkal szeretnénk ezt megfordítani. 17

18 12. ábra Milyen az átlagemberek megítélése a civil szervezetekről? (átlag érték) 5, Negatív/Nagyon rossz, 10 - Pozitív/Nagyon jó A szervezetek képzési, továbbképzési igényei A megkérdezett 95 válaszadóból 81 vett már részt valamilyen képzésen, továbbképzésen (13. sz. ábra). Ezek témája igen változatos volt, a legtöbben marketingismereteket és pályázatírással kapcsolatos tudnivalókat tanultak. A gyakrabban említettek közé tartoznak még a következők: jogi, pénzügyi/adózási ismeretek, kommunikáció, informatika. Azok közül, akik nem vettek részt képzésen, többen említették az anyagi okokat. 18

19 13. ábra Részt vettek-e már valamilyen (tovább)képzésen? (említés, db) Igen Nem Nem tudom A többség szükségesnek tartana összhangban a korábbi eredményekkel marketingmenedzsment képzést, és továbbképzést. Lásd: 14. sz. ábrát! 19

20 14. ábra Szükségesnek tartana-e marketingmenedzsment (tovább)képzést? (említés, db) Igen Nem Nem tudom A válaszadók az ilyen továbbképzésre változó mennyiségű pénzt tudnának fordítani. Kb. ¼-ük egyáltalán nem tudna erre áldozni vagy legfeljebb tízezer forintot. Nagyjából ugyanennyien vannak, akik tíz és százezer forint közötti kerettel rendelkeznek erre a célra, míg kicsit többen, akik akár forintot, vagy azt is meghaladó összeget is tudnának erre fordítani. A többiek nem tudtak/akartak a kérdésre választ adni, vagy például a bevételük százalékában adták meg az összeget. A kérdezettek ¾-e jónak tartaná, ha a cégek társadalmi felelősségvállalásuk terhére (mint például egykor a szakképzési hozzájárulás is volt) fedezhetnék a civil szervezet számára a marketingmenedzsment képzést. Mindössze 6 válaszadó nyilatkozott úgy, hogy ezt nem tartja jónak, a többiek nem foglaltak állást a kérdésben. (Lásd: a 15. sz. ábrát!) 20

21 15. ábra Jónak tartaná-e, ha cégek társadalmi felelősségvállalásuk terhére (mint pl. a szakképzési hozzájárulás volt) fedezhetnék a civil szervezet számára a marketing-menedzsment képzést? (említés, db) Igen Nem Nem tudom Civil-társadalmi marketing tagozat Megkérdeztük azt is a válaszadóktól, hogy mit gondolnak arról, egy marketingre szakosodott szervezet civil-társadalmi marketing és kommunikáció tagozata segítene-e nekik a mindennapi működésben. A kérdezettek ¾-e úgy véli ez hasznos lehetne számukra, 15 fő nem tudott vagy akart a kérdésre válaszolni, míg 9 fő úgy véli, nem lenne segítségére egy ilyen megoldás. 16. ábra 21

22 Véleménye szerint egy marketingre szakosodott szervezet civil-társadalmi marketing és kommunikáció tagozata segítene-e Önöknek a mindennapi működésben? (említés, db) Igen Nem Nem tudom Az esetlegesen létrejövő civil-társadalmi marketing szervezettől sokféle segítséget várnának el a megkérdezettek, ahogy például: egy válaszadó fogalmazott: Ez pont olyan összetett, mint az egyes szervezetek eltérő tevékenysége. Sokan említették, hogy oktatásra-képzésre lenne szükség, a legtöbben viszont valamilyen gyakorlati segítséget várnának. Ezek között szerepel kedvezményes marketing lehetőségek, felületek biztosítása, marketingkompetenciákkal rendelkező önkéntesek civil szervezetekhez irányítása, segítség a marketingstratégia kidolgozásában. Többen említették, hogy azt várnák egy ilyen szervezettől, hogy segítsen szponzorokat találni, de legalábbis a velük való kapcsolat kialakításában, ennek a lehetőségét megteremtve támogassa a többi civil szervezetet. Az az igény is többször megjelent a válaszok közt, hogy a civil szervezetek megismertetésében nyújtson segítséget egy ilyen tagozat. Néhány választ kiemeltünk: Egyedi és nagyon kedvező feltételekkel kínáljon a megjelenítéshez felületeket, eszközöket és technikákat a partnerszervezetek részére. 22

23 Kutatási tevékenység (nem biztos, hogy ott van a kutya elásva, mint ahol hisszük). Szektorra szabott marketingmegoldások kidolgozása, többlépcsős képzési program piacra dobása a civil és a profitorientált szektor részére egyaránt, lobbizás a támogatói körök és médiacsatornák felé, partnerek bevonása, pályázatírói szolgáltatás, önálló marketing tevékenység a lakosság irányába a civil társadalom pozitív megítélését elősegítendő. Tematizált könyvek, kézi füzetek megjelentetése és elérhetővé tétele az érintett szereplők számára. Moderált internetes zártkörű fórumok az eseti ügyek, kérdések, problémák megvitatására, kezelésére, megoldására, rávilágítására. Én az olyan képzést látnám leghasznosabbnak, ahol mindhárom szektor szereplői ott ülnének a tréningen, hisz mindhárom tudna tanulni egymástól és mindhárom tudna tanítani valami meglepőt a másiknak. Marketingterv kidolgozása. Segítség nyújtás kampányok kidolgozásában, lebonyolításában. Összehozni a vállalkozói szférát a civilekkel, közös programok, bemutatkozási lehetőség megteremtésével. Üzemlátogatás mellett a civil élet megtapasztalása, betekintés életükbe, tevékenységükbe - megváltoztathatná a képet. Segítség a hatékony és célravezető kampánykezelésben. Online marketing tanfolyam. Marketing eszközök használatának bemutatása. Kedvező áru média kapcsolatok, lehetőségek felkutatása, biztosítása. A mindenkor aktuális - és folyamatosan fejlődő - marketing trendek bemutatása, oktatása. A társadalom rétegei felé a civil szervezetek marketingtevékenységgel való támogatása. A civil szervezetek körében marketingszemlélet fejlesztése tréningekkel. Marketinges kompetenciákkal rendelkező önkéntesek civil szervezetekhez történő delegálása. Tájékoztatás az aktuális pályázatokról. Az adó 1%-os felajánlások népszerűsítése stb. A civilszervezet ismertebbé válásának segítése, médiaszereplés megtanítása, önérvényesítő képesség erősítése, forrásszerzés, reklám lehetőségek. Képzések- nyilvánosság eszközeinek használata, marketing módszerek megtanítása, a szervezet egységes és hatékony arculatának kialakítása, vizuális megjelenítése, a média felhasználása, a kapcsolati háló, az adományozási technikák leghatékonyabb fajtáinak megtanítása stb. A támogatók és támogatott szervezetek kapcsolatának, bizalmi rendszerének kiépítése, erősítése. A Gazdasági Versenyhivatalhoz hasonlóan a visszaélések büntetése, félrevezető, a vásárlót megtévesztő magatartás büntetése. Pályázatokra történő felkészítés, kapcsolatépítés, lobbi-tevékenység és civil szervezetek együttműködésének erősítése. Társadalmi nevelő programok indítása, adománygyűjtés kultúrájának megteremtése, a gazdálkodó szervezetek és a civilek összekapcsolása. A fentiekért fizetendő tagsági díjjal kapcsolatban megosztottak a válaszadók. 45 fő fizetne tagsági díjat, 22 fő nem, 28-an nem foglaltak állást. (Lásd: 17. sz. ábra!) 23

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK

ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ELTERJESZTHETŐ-E A MARKETINGSZEMLÉLET A CIVIL SZERVEZETEK ÉLETÉBEN? A Civilkomp alapítvány felmérésének eredményei A kutatócsapat tagjai: Vasné Dr. Egri Magdolna - Vajda Márta - Danó Györgyi A kutatás

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei

A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői. A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A NIT-kérdőívet kitöltő szervezetek jellemzői A 2012 március-áprilisában zajlott online kérdőíves felvétel főbb eredményei A válaszadó szervezetek jogi formája Összes szervezet Ernyőszervezetek Nem ernyőszervezetek

Részletesebben

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley)

Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) A CIVILKOMP BEMUTATÁSA Nem elég jót tenni. Azt a helyes módon kell tenni. (John Morley) MIÓTA? NCA évében született a Civilkomp konferenciasorozat (2003. október 9.) 2007-től működik alapítványi formában

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra?

Szükség van-e kamarai nyilvántartásra? Felmérés az iparkamarai szolgáltatásokról és díjakról kutatási jelentés A felmérés A Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatok Országos Egyesülete 2015 március 3-a és 18-a között online felmérést

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE

2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 33 2. SZ. MELLÉKLET KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE A kérdőívet összeállította Bugyi Község Önkormányzata és a Völgyzugoly Műhely Kft. A kérdőívek önkitöltős módszer

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

2. A kutatásban részt vevő szervezetek 71 százaléka közhasznú, 21,7 százalékuk nem az, 7,3 százalékuk számára pedig nem releváns a jogállás.

2. A kutatásban részt vevő szervezetek 71 százaléka közhasznú, 21,7 százalékuk nem az, 7,3 százalékuk számára pedig nem releváns a jogállás. 1. Az online kérdőívet kitöltő szervezetek kétharmada (66,7%) egyesület, negyedrészük (24,6%) alapítvány. A válaszadók 5,8 százaléka nonprofit intézmény, egyaránt 1,45 százalékuk pedig szociális szövetkezet,

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók

Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Felmérő adatlap összesítő, értékelő dokumentum - vállalkozók Előzmények: Velence Város Önkormányzata a vállalkozói kör és a Polgármesteri Hivatal közötti kapcsolat és kommunikáció javítása érdekében felmérő

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2014/2015-ös tanév II. félév. Testnevelő tanárok Oktatói munka hallgatói véleményezése 2014/2015-ös tanév II. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Emellett

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA

A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA A NYÍREGYHÁZI CIVIL FÓRUM STRATÉGIÁJA Nyíregyháza, 2010. május Készült a Felső-Tisza Alapítvány megbízásából. Szerkesztette: Filepné dr. Nagy Éva Katona Mariann Tóth Miklós Lezárva 2010. május 31-én. Nyíregyháza,

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei

A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei Győr Moson - Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Kiválósági Kultúra terjesztésének lehetőségei 2012.03.08. Pongrácz Balázs www.gymskik.hu Oldal: 1 I. Bemutatkozás Önkéntes tagok száma: 1,200 vállalkozás

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Tréningszokások Európában 2012

Tréningszokások Európában 2012 Tréningszokások Európában 2012 A Cegos Németországban, Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Hollandiában és Magyarországon elvégzett kutatásának eredményei 2,800

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok

Oktatói munka hallgatói véleményezése. 2016/2017-es tanév I. félév. Testnevelő tanárok 2. számú melléklet Oktatói munka hallgatói véleményezése 2016/2017-es tanév I. félév Testnevelő tanárok A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi műhelyként az ország meghatározó felsőoktatási intézménye.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ SZERVEZETTEL amely létrejött egyrészről (pályázó szervezet hivatalos neve, címe:.. képviselője:.) mint az Innovációs és tudásközpont

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője

Transzparencia az adományozásban. Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Transzparencia az adományozásban Gerencsér Balázs Adománygyűjtők Önszabályozó Testületének szóvivője Miért fontos az átláthatóság? A magánadományozók 21%- a azért nem adod pénzbeli adományt, mert nem bízik

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Alapítva: 1989 A múlt - TÖOSZ A szövetségek közül elsőként alakult meg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) - 1989. március a települési

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben