Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere"

Átírás

1 Szabó József: Új megoldások a hátrányos helyzetőek továbbképzésében Az átképzések háttere A hazai munkanélküliség elleni küzdelem egyik legegyszerőbb módjának tőnt hosszú ideig a strukturális munkanélküliség problémájának megoldása. Ennek keretében a feladat leegyszerősítve a jelenlegi munkanélküliek speciális kompetenciáinak szélesítése, olyan új ismeretek átadása, amelyek segítségével megtalálják helyüket a munkaerıpiacon. A leggyakrabban alkalmazott megoldás a továbbképzés és az átképzés. A tapasztalatok szerint az átképzések jelentıs része sikeres, mert az új ismeretek mellett meghosszabbítja a munkahely keresésére fordítható idıt, így a képzésben résztvevık jelentıs része viszonylag rövid idı alatt munkahelyet talál. Az utóbbi néhány évben azonban változott a helyzet, mert az átképzı intézményeknek a munkaügyi központokkal kötött szerzıdésben garanciát kell vállalni az átképzésben résztvevık elhelyezkedésére. Sok esetben ezt nehéz felvállalni, hiszen a munkanélküliek egy része nem is kíván elhelyezkedni, inkább a könnyebb utat választva jár tanfolyamról tanfolyamra. A résztvevık másik csoportja el akar ugyan helyezkedni, de az átképzések közül egyre kevesebb az, amelyik valós piaci igények alapján mőködik. Kezdetben ugyanis tényleg eltért a képzettség szerkezete a kereslet szerkezetétıl, idıközben azonban elindult egy olyan kiegyenlítıdési folyamat, aminek eredményeként szinte minden területen kisebb-nagyobb mértékő munkaerı felesleg jelentkezik, így az átképzési feltételek vállalása is egyre nehezebbé válik. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezeket az átképzéseket a munkaügyi központok finanszírozzák a megkötött szerzıdések alapján, tehát a tanulók inkább a bizonyítvány megszerzésében, és nem a tanfolyamon való részvételben, a tényleges tudás megszerzésében érdekeltek. Ahogy nehezebbé vált a munkából kiesettek átképzése, úgy kellett a képzı intézményeknek újabb lehetıségeket keresniük. Az egyik irány a különbözı pályázati keretek között végzett továbbképzés, ahol legalább részben a hallgatóknak is hozzá kell járulniuk a képzés költségeihez. A másik megoldás olyan továbbképzések és átképzések indítása, ahol a képzés költségeit az állam magára vállalja. Ide tartoznak azok a hátrányos helyzető csoportok, amelyeknek elhelyezkedése rendkívül nehéz, de az esélyegyenlıség biztosítása érdekében az államtól joggal elvárható, hogy mindent tegyen meg ennek a rétegnek a támogatásáért. Fıleg

2 akkor, ha a résztvevık vállalják a tanulást, az új ismeretek megszerzésével kapcsolatos plusz terheket. Így a képzési piac egyik kiemelkedı szegmense lett a hátrányos és halmozottan hátrányos rétegek továbbképzése és átképzése. A hátrányos helyzetőek képzése Hazánkban a hátrányos helyzetőek, mozgáskorlátozottak, látássérültek, transzplantáltak életkörülményei egyre nehezebbek. A foglalkoztatásukat az állam csak bizonyos körülmények között támogatja, így legtöbben a továbbképzésre nem is gondolnak. Mindezek mellett a képzés feltételei is kevés helyen adottak, az infrastruktúra (akadálymentesített környezet) nem megfelelı, hiányoznak azok a módszerek, amelyek biztosíthatnák az eredményes felkészülést a vizsgákra és a késıbbiekben a tanultak hasznosítására. Debrecenben immár negyedik éve folyik egy sikeres program, ami az Inform-Team kft irányításával kifejezetten hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető emberek felkészítését vállalta fel azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson saját életkörülményeik javításához, illetve új munkalehetıség megtalálásához. A jelentkezık az OKJ bizonyítványt nyújtó európai uniós pályázatíró tanfolyamon vesznek részt. A tananyag és a tanfolyam választása célirányos, hiszen nagyon sok esetben szükséges, hogy a hátrányos helyzetőek pályázatok beadásával és elnyerésével juthassanak olyan forrásokhoz, amelyek életfeltételeiket és a társadalmi helyzetüket, kapcsolataikat javítani tudják. Hasonló módon az általuk létrehozott civil szervezetek is pályázatokon keresztül juthatnak a szervezet tevékenységét legalább részben finanszírozó forrásokhoz. A pályázatok készítése munkalehetıséget is jelenthet számukra, bár azt mindig hangsúlyozzuk, hogy erre csak igen kicsi az esély. A tanfolyam elvégzésének egyik fontos eredménye, hogy a résztvevık életminısége jelentısen javulhat. Az Internet használatának megtanulásával, az új formális és informális kapcsolatok megszerzésével megismerhetik a pályáztatás rendszerét, a hátteret, az elkészítési és bírálati szempontokat. Ma már ennek a rétegnek is szembe kell nézni azzal, hogy a szociális háló ellenére többletforrásokhoz csak projektfinanszírozással, pályázati források elnyerésével juthatnak. Ehhez meg kell tanulniuk a szükséges információk megszerzésének módját, az információ feldolgozását és a projektek összeállításának folyamatát. Különösen fontos mindez abból a szempontból is, hogy mind hazánkban, mind az Európai Unióban a pályázatok keretein belül

3 egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek a társadalmi rétegnek. Amennyiben viszont hiányzik a felkészültség, és nem sikerül megfelelı projekteket megfelelı színvonalon összeállítani, akkor a források is elmaradnak. A továbbképzés másik eredménye a csoporthoz tartozás erısítése, a kommunikációs kapcsolatok elısegítése. Ez a réteg ugyanis nemcsak az egészségügyi problémák miatt tekinthetı hátrányos helyzetőnek, hanem azért is, mert nem tud olyan csoporthoz tartozni, ahol a társadalmi szintő igényeit ki tudná elégíteni. Amennyiben ezen a problémán sikerül segíteni, az már önmagában is jelentıs javulást eredményez. Lehetıvé válik új életcélok kitőzése, az együttmőködési készség javulásával jobb lesz a résztvevık kedélyállapota, javul a közösségi aktivitás. Ennek eredményeként olyan közös projektek jönnek létre, amelyek nemcsak bevonják a hátrányos helyzetőeket a munkába, hanem aktív szerepet is biztosítanak számukra. A képzés felépítése A felkészítéshez új szemléletre és új módszerekre volt és van szükség. A csoportok tagjainak más és más egészségügyi problémái voltak, így nem lehetett homogén csoportról beszélni. A mozgássérültek mellett voltak gyengén látók, vakok, illetve egyéb egészségügyi problémával küzdık. Kifejezetten támogattuk, ha ugyanezen csoportokba egészséges emberek is bekapcsolódtak. Egy ilyen heterogén összetételő közösség felkészítése nem egyszerő feladat. A résztvevıken el kell sajátítaniuk az elméleti tananyagot, és emellett a gyakorlati feladatokat is meg kell oldaniuk. Ebben a képzésben igen nagy hangsúly helyezıdik a gyakorlatra, mert a késıbbiekben a tanulóknak tényleg sikeres pályázatokat kell írniuk, tehát nem kaphatnak olyan képzést, ami nem biztosítja a maximális felkészítést számukra. Az elméleti anyag átadása elsı közelítésben viszonylag egyszerőnek tőnik, mivel általában elég a tananyag elıadása, a vizsgára a mellékelt könyv és tételsor alapján fel lehet készülni. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy a csoportban vakok és gyengén látók, kéz sérültek is vannak, így a jegyzetelés és a tananyag elolvasása már nem olyan egyszerő feladat. Az elıadónak olyan felépítéső elıadásokat kell tartania, amelyek egyértelmően egy adott téma, vagy kérdés anyagát dolgozzák fel, jól nyomon követhetıek, jól érthetıek. A jegyzetelés többnyire diktafonnal történik, ezért mindig hangosan, érthetıen kell beszélni. Minden, a vizsga szempontjából fontos kérdést érinteni kell, így az elıadás lesz a késıbbi

4 vizsga tankönyve. Ezért is fontos, hogy az elıadás belsı logikája alkalmazkodjon a vizsga kérdéseihez, és ha szükséges, akkor egy-egy témát több összefüggésben, több részhez csatoltan is ki kell fejteni. Fontos a viszonylag egyszerő mondatszerkesztés, mert a bonyolult utalásokkal terhelt szöveg nehezebben érthetı, nem segíti a vizsgára készülést. A második szakasz a gyakorlati felkészítés, ahol meg kell tanulni az elméleti tananyag alapján a konkrét projekt összeállítását, stratégiai alapozását, a pályázati formába öntést, valamint a menedzseléshez szükséges gazdasági alapokat. Ezt a munkát a gazdasági életben ma már szinte mindenütt alkalmazott team munka segítségével végezzük. A képzés során a csoport elıbb egyszerő célfeladatokat old meg, majd fokozatosan jut el az uniós szintő nagyobb terjedelmő és nagyfokú fegyelmet igénylı projektekig. A gyakorlati idıszak végére mindenki képes önállóan is megoldani egy közepes nehézségő, az operatív programok közé tartozó pályázatot annak minden szükséges kellékével és mellékletével együtt. A harmadik szakasz egyénileg vagy kiscsoportosan (1-3 fı) zajlik. Minden hallgatónak önállóan kell elkészíteni egy uniós szintő pályázatot olyan témából, ami saját vagy szőkebb környezete számára a közeli jövıben hasznos lehet. A téma kiválasztása még a gyakorlati fázisban megtörténik, így a kezdeti munkában segítséget jelent a csoport, a tagok véleménye. A dolgozat elkészítését konzultáció formájában segíti a gyakorlatvezetı tanár. Elıször a stratégiát állítja össze a hallgató, majd a gazdasági számításokat készíti el úgy, hogy azok alátámasszák a stratégiában megfogalmazott akció programot. Az utolsó szakaszban a dolgozat készítıje a társadalmi összefüggéseket vizsgálja, és összeállítja a pályázathoz szükséges mellékleteket, valamint a kiegészítı dokumentációt. A konzultációk az egyes részfázisokhoz kapcsolódnak, ellenırzik az elvégzett munkát, és közös munkában összeállítják a következı idıpontra elvégzendı feladatokat. A végeredmény a kész dolgozat, amit szakmai alapon bírálnak a vizsga során. A team-munka új szemlélető alkalmazása A címben nem véletlenül maradt az angol megnevezés, mert ezzel is érzékeltetni akarom, hogy itt másról van szó, mint a hagyományos, az oktatásban már használt csoport munkáról. Jelen esetben megpróbáltunk ragaszkodni a gazdasági életben alkalmazott teammunkához. Ez a projekt feldolgozó módszer elsısorban az értékelemzéssel terjedt el a gazdasági élet területén, ám ma már attól függetlenül is alkalmazzák, de az eredeti módszeren

5 több területen változtattak. Munkánk során megpróbáltunk a klasszikusnak számító értékelemzési team-munkához ragaszkodni, annak konvergens és divergens szakaszaival együtt. A csoport A csoport eltérı képességő és felkészültségő emberekbıl áll, a résztvevık száma nem lehet több nyolcnál. A tagoktól elvárt a maximális együttmőködés, az aktív részvétel a feladatok megoldásában. A fizikai és egészségügyi különbségek miatt fokozottan jelentkezik egymás segítésének igénye. Természetesen itt is kialakul az informális vezetés, de ez mindig párosul a lemaradók segítésével, hiszen a feladatot együtt kell megoldani. A projekt feldolgozásánál és a pályázatok kidolgozásánál a csoportos döntések kerülnek elıtérbe, ám ezt nagyban meghatározza az adott területhez tartozó szakértı információs bázisa és érdekérvényesítı képessége. A feladatmegosztás a csoport belsı ügye, ezt a képességek befolyásolják, egy-egy részterületet akár két-három ember is felvállalhat. A tanári segédlettel zajló együttmőködésre hetente 2-3 alkalommal, alkalmanként 3-6 órában kerül sor. Emellett a csoport egyes részcsoportjai külön is együttmőködnek, hogy a következı ülésre az adott részfeladatokat kidolgozzák. Akik inkább az egyéni munkát választják, azok szintén elvégzik a rájuk bízott területhez kapcsolódó anyagok feldolgozását. A csoportos tevékenység során közösen végzik el az elemzéseket és készítik el a szükséges projektrészeket. A képzés mellékterméke, hogy a csoport tagjai között szoros kapcsolat alakul ki, már ekkor megfogalmazódnak olyan ötletek, amelyek a késıbbiek során önálló projektek keretében kidolgozhatók. Néhány esetben non-profit szervezetek megalapításával sikerült olyan jogi személyiségő szervezetet létrehozni, amelyik helyi és regionális szinten alkalmas pályázatok készítésére, projektek lebonyolítására. A feladatok A csoportoknak az oktató irányításával kell egy egyértelmően meghatározott szabályrendszer figyelembe vételével saját projektet megvalósítaniuk. A csoport határozza meg a feladatot, kidolgozza a stratégiát, egyértelmősíti az elérendı célokat, és részletesen kifejti a megoldási javaslatokat. Mindeközben a stratégiaépítés szabályainak betartását az oktató ellenırzi, tehát mindegyik csoport azonos keretek között dolgozik. Elıször könnyebb, hazai pályázatokhoz készülnek el a projektek. Itt civil szervezet mőködését modellezzük, és

6 annak céljaihoz dolgozunk ki olyan projektet, ami pályázati formába önthetı, és szorosan kapcsolódik egy éppen aktuális pályázati kiíráshoz. Így biztosítjuk a téma aktualitását, lehetıvé tesszük, hogy megfelelı ötlet esetén akár ebben a fázisban már valós pályázat születhessen. Amennyiben valamelyik csoport nem tud önálló projektet kidolgozni, akkor az oktató egy esettanulmányként létezı projekt fı paramétereit adja meg, és ez alapján kezdi el a csoport a munkát. A projekt kidolgozása A csoport az önálló témaválasztás után kidolgozza a stratégiát. Megkapják a konkrét pályázati felhívást, de meg kell szokniuk, hogy elıbb a projekt hátterét kell kidolgozni vagy értelmezni, és csak ezután szabad a pályázat részleteit vizsgálni. A már létezı projektet vagy esettanulmányt kell olyan szemszögbıl közelíteni, hogy megtalálhassuk a pályázati kiírásnak megfelelı pontokat, és ez alapján sikeres pályázatot készíthessünk. Az egyik legfontosabb elsajátítandó elem tehát az, hogy a mindenkori feladat háttéranyagát kell összeállítani, meg kell határozni azokat a paramétereket, amelyek rugalmasan változtatva a pályázatok szempontjából sikeresek lehetnek. Ez azt is jelenti, hogy esettanulmányok feldolgozásakor sem egy konkrét esetet vizsgálunk, hanem csak annak kereteit adjuk meg. Ennek alapján a csoport lényegében egy új esettanulmányt készít. A munkafolyamathoz tartozik, hogy a csoport tagjai nem kapnak kidolgozott projektet vagy pályázatot. Az elméleti tananyag és az oktató vezetésével az adott kereteket alkalmazva mindent saját maguknak kell végigvezetniük. Így nem eshetnek abba a hibába, hogy mechanikusan másolnak le pályázatokat, amelyeket a bizottság a belsı logikai hibák miatt fog elutasítani. Visszacsatolás A team-munka megtanulásához fontos, hogy olyan visszacsatolási módszert alkalmazzunk, ami egyrészt ösztönzi a résztvevıket a folyamatos együttmőködésre, másrészt segíti a helyes magatartásforma elsajátítását. Visszacsatolás nélkül a team tevékenysége nem a feladat lényegére irányulhat, így a megoldás is elmarad a várakozásoktól. A kudarcélmény úgy befolyásolhatja a tagokat, hogy végül akár fel is hagyhatnak tanulmányaikkal. Ne feledjük el, hogy a gazdasági életben a jól mőködı vállalkozások is külsı szakértıt vagy önálló belsı képzési munkacsoportot alkalmaznak. A kezdı csoportoknál még fontosabb a további mőködést segítı konzultáció és visszajelzés. Az elsı feladatoknál minden csoport

7 mellett fél órát tölt az oktató, inkább figyeli és megfelelı irányba tereli a csoport munkáját. Egy óra önálló mőködés után ismét fél órát szán a csoport ellenırzésére és az addigi munka értékelésére. Emellett a további tevékenységhez is megadja a szükséges kezdeti információkat. A projekt fontosabb részfejezeteirıl a csoport szóvivıje prezentációt tart, majd válaszol a többiek kérdéseire. A beszámolót röviden értékeli az oktató is. A késıbbiekben már nagyobb önállóságot kapnak a csoportok, bár a folyamatos oktatói kontroll érvényesül, elsısorban azért, hogy a projekt megvalósítása a lényegi mőködést szabályozó keretek között maradjon. Az egyes pályázatok elkészülése után már egy hosszabb beszámoló és értékelés következik. Az utolsó közös feladatot a csoportok lényegében önállóan oldják meg, az oktató csak kifejezett kérésre kapcsolódik be a munkába, és akkor is inkább információ nyújt, esetleg az elméleti hátteret segít tisztázni. A csoport tagjai így képessé válnak az önálló munkára, minden feladatot közösen elvégeznek, egymást segítik. Záró dolgozat készítése A team-munka utolsó szakasza egyben felkészülés arra az interaktív, részben csoporthoz is kötött záró feladat megoldására, ami a tanfolyami tevékenység értékelését is jelenti. A dolgozatot, egy konkrét projektet önállóan kell összeállítani, ehhez el kell készíteni egy az adott idıszakban is érvényes kiírás alapján a konkrét pályázatot. A munka során minden külsı bíztatás nélkül is megvalósul a team tagjainak további együttmőködése, az oktató csak a személyes konzultációk alkalmával segíti a projektanyag összeállítását. Az egyéni konzultációk rövidek, 45 percig tartanak. Ebbe a keretbe kell beleszorítania a tanulónak minden kérdését úgy, hogy közben az addig elvégzett munkáról is értékelést kapjon. Ez az idınyomás serkenti az intenzív, lényegre törı tevékenységet, a feladat célorientált megoldását. Az eredmények értékelése A team-munka alkalmazásával sikerült elérni, hogy a hátrányos helyzető résztvevık a tanfolyam egyes szakaszaiban olyan egyéni és közös sikereket érjenek el, amelyek alapján nem hagyják félbe tanulmányaikat, sıt a nem sérült társaikhoz képest többen szerezzenek bizonyítványt. Az adatok egyértelmően alátámasztják, hogy a kezdeti szakaszhoz, az elsı

8 csoportokhoz képest a módszer egyre gyakorlottabb alkalmazásával a tanfolyamot sikeresen befejezık aránya összességében is növekedett, de a hátrányos helyzetőeknél a növekedés mértéke nagyobb. Ennek lehet természetesen az is az oka, hogy az egészségesek toleranciaszintje nem volt elegendı a csoportos munka elvégzéséhez. Az adatok viszont az egészségeseknél is az elsı kisebb visszaesés után növekedtek. Fontos kiegészítı információ, hogy a hátrányos helyzetőek esetén a képzés befejezésének elmaradása nem jelentett visszafizetési kötelezettséget, az egészségesek viszont teljes egészében saját forrásból finanszírozták a tanulmányaikat. Az eredmény ebbıl a szemszögbıl nézve még jobbnak értékelhetı, bizonyítja azt a kezdeti feltevést, hogy a gazdasági életben bevált, a különbözı szinteken és különbözı elıképzettséggel rendelkezı egyénekbıl létrehozott teamek az oktatás területén is sikeresek lehetnek, ha a gazdasági élthez közel álló, projekt típusú feladatok megoldása a képzés fı célja.

9 Irodalom Bálint Sándor Erdısi Gyula Nahlik Gábor: Csoportos szellemi alkotó technikák. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest Weidenmann, B.: Sikeres tanfolyamok és szemináriumok. JPTE FEFI, Pécs Miles, L. D.: Értékelemzés. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest 1973.

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás

1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás 1. fejezet A helyi média és a fenntartható fogyasztás Szabó József Debreceni Egyetem, Andragógia Tanszék Debrecen Televízió Összefoglaló A fenntarthatóság problémaköre gazdasági és médiahasználati okok

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS

PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS PÉNZÜGYI FEJLESZTÉS ÉS MIKROHITELEZÉS 1.) MIKROHITELEZÉS Maga a kifejezés mikrohitel elég jól ismert Magyarországon, azonban némileg más jelentéső, mint általában a nemzetközi pénzügyi szektorban. Itthon

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Doktori (Ph.D.) értekezés Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben Az Észak-Alföldi intézmények esete dr. Takács-Miklósi Márta Debreceni Egyetem BTK 2009 Minıségirányítás és akkreditáció a felnıttképzésben

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése

Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Németh Szilvia Az integrált nevelést és kompetencia-alapú oktatást felvállaló intézményekben készült interjúk elemzése Bevezetés A jelen esettanulmány célja, öt közoktatási intézményben készült húsz részben-strukturált

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat,

Részletesebben

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése

HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése HEFOP 2.2.1 nyertes pályázatok - pályázati adatlapok elemzése Aktuálisan a megvalósítás fázisában lévı projektek és a már megvalósított projektek különbségei Dokumentumelemzés Készült a Revita Alapítvány

Részletesebben

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében

Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Miklósi Márta: Az Észak-Alföldi régió felnıttképzési intézményeinek néhány fontos jellemzıje egy empirikus kutatás tükrében Kutatásomban az Észak-Alföldi régióban mőködı akkreditált felnıttképzési intézmények

Részletesebben

1. A benchmarking módszer általános bemutatása

1. A benchmarking módszer általános bemutatása A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közmővelıdési könyvtárakban Magyarországon Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam Szent István Egyetem, Gödöllı 1. A benchmarking módszer általános

Részletesebben

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez

Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez Szempontok egy helyi gazdaság projekteket támogató program tervezéséhez A javaslatok az Autonómia Alapítvány OSI Planning (Szakpolitikai javaslatok a 2014-20-as Európai uniós támogatási periódus tervezéséhez),

Részletesebben

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata...

III. számú melléklet A programból sikertelenül kilépık... 66 IV. számú melléklet A program értékelése... 67 Az Esélykassza program hatásvizsgálata... Záró beszámoló Jelen kutatás-fejlesztési célú tanulmányt az Autonómia Alapítvány készítette a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság finanszírozásával és megbízásából. Az Esélykassza

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI

SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI SZABÓ ANDREA EGY RENDÉSZETI KÉPZÉSRE (FELSİOKTATÁSRA) IRÁNYULÓ KUTATÁS KONLÚZIÓI A kutatás központjában az európai és hazai rendészeti felsıoktatás mőködése, modelljei és jövıbeni lehetséges irányai álltak.

Részletesebben