G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia. Könyvkiadó 2001."

Átírás

1 G. S. FRATER P. A. X. Sátánista mágia Könyvkiadó 2001.

2 Kássa László (G. S. Frater P. A. X.) Nyelvi lektor: Borsos Mária Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

3 Védelmi pentákulumok a mágus számára

4 Bevezető A titkos tudományokban a kígyó a bölcsesség jelképe és a mágusok évszázadok óta keresik a tiltott gyümölcsöt, amely számukra a kígyó ígéretének beteljesedését elhozni hivatott. A sátánizmus az istenellenes elv tisztelete, Princeps Tenebrarum - (a Sötétség Fejedelme) elsősorban a manicheus-gnosztikus dualizmusra (az Isten és a Sátán elvi egyenrangúságának elfogadására) vezethető vissza, ahogy megnyilvánult számos késő ókori-korakeresztény szektában. Ezek között az eupheniták -ról és a messalinu-sok -ról tájékoztatnak a régi iratok. Ők olyan kifinomultan filozofáltak, hogy azt mondták: Mert annyi sok szenvedést okoz a Sátán az embernek, imádni kell őt, hogy ne legyen a kárunkra. A bogumil szekták Satanael -nek hívták az ördögöt. A dualisztikus alsó áramlás elismerése a középkor szellemi életében, amelyet a boszorkányhitre vonatkozó egy-két vélemény fejezett ki, önmagában is sokat mond, még ha a történészek többsége elutasította is a Sátán értelmében való szervezett boszorkánykultusz hitelességét. Az inkvizítorok szemében azonban evidencia volt. A Gonosz a sötét erőszaktevő, az irracionális, a pusztítva teremtő, amely mindig felfoghatatlan, megbízhatatlan, s ezért borzalmasnak látszik. Ez a Sátán-princípium. Erről a princípiumról Schelling a következőket mondja: A Gonosz nem más, mint a létezés alap oka, amely a teremtett lényekben aktualizációra tör, a valóságban tehát a természetben ható ős okok magasabb potenciája. Az angol művelődéstörténészek szokásszerűen elfogadják a sátánisztikus boszorkánykultuszt, s ugyanakkor pánszerű természeti démonként fogják fel a rituálisan tisztelt ördögöt. Kétségtelen, hogy sátánisztikus tendenciák mutatkoznak a XIX. századi okkultizmusban, e korszak banálisan haladáshívő materializmusának nyilvánvaló reakciójaként, amelyet az ortodox vallásosság ugyan teljesen elhárított magától, de mégis valamilyen sötét misztérium után vágyakozott. Ez a fenekestül felkavaró antivallás nemcsak az irodalomra volt hatással, hanem arra is, hogy mindenféle titkos köröket hozzanak létre és különféle szertartások jegyében beavatásokat végezzenek.

5 Sátáni beavatás - ellenbeavatás. Az ellenbeavatás nem hamisítvány, hacsak nem abban az értelemben, hogy mintegy fordított árnyékként szükségképpen utánoznia kell a beavatást, habár voltaképpeni szándéka nem az utánzás, hanem a szembenállás. E szándék persze elkerülhetetlen kudarcra van ítélve, ugyanis a metafizikai és spirituális terület teljesen zárt előtte, minthogy ez utóbbi kívül van minden szembenálláson, mindössze annyit tehet, hogy nem vesz tudomást erről a területről, vagy éppen megtagadja, és semmiképpen sem juthat túl a közbülső világon. Valóban, a pszichikus övezet mind az emberi rendben, mind a kozmikus rendben minden tekintetben a Sátán privilegizált befolyásövezete. A beavatás szakrális alaphangja, mint a mágikus centrum kisugárzása, az egész létet át kell hogy hassa, és e magasan tartott színvonalról kell bekövetkeznie a végső felszárnyalásnak vagy a legsötétebb zuhanásnak. Corruptio optimi pessima (a legjobb a legrosszabbá hitványul). Ha igaz az, amit a szent források mondanak, hogy a rossz nem a világegyetemmel együtt teremtődött, hanem később született a jó romlásából, akkor az is igaz, hogy a rosszban tovább él a jó lényege, amelynek léteznie kellene, és amelynek a helyén jelenleg nincs semmi pozitívum. Tehát mindig ott a legfőbb rossz, ahol a legfőbb jó süllyedt romlásba. Omar Al Rashid bég a következőket mondja: A világ harc, az élet és a megsemmisülés által van, minden felépítés rombolás által, minden keletkezés elmúlás által létezik, és minden létezésben benne nyugszik a lét megszűnése. Jelen mű G. S. Fráter P. A. X. hermetikus tevékenységének, azaz páholymunkájának gyümölcse. A világban működő hermetikus-kabbalisztikus-mágikus közösségek tagjai számára kötelező különböző ezoterikus témák feldolgozása és annak a rendtársak előtt történő ún. megvédése. Előírás az önálló kutatómunka és ismereteiknek a mágia és ezotéria területén való továbbfejlesztése. A hermetikus páholyok archívumaiban megtalálható ritka kéziratok csak a közösség tagjai, beavatottjai számára voltak ez idáig hozzáférhetőek. Az író illetve a kiadó megkapta az engedélyt ezen írások folyamatos kiadására.

6 Alvilági démon megidézése egy középkori metszeten

7 Az Ördöggel kötött szerződés (Urbain Grandier)

8 A Sátán mítosza A jó és a rossz egy keréken forog, mely Egy és nem Sok. Mi végre van a rossz? Az általunk ismert világ kezdete előtt néhány elbizakodott szellem fellázadt teremtő Istene ellen. Az Úrhoz hű angyalok (hírvivők) hada Michael arkangyallal az élen, legyőzte a lázadó angyalokat, akik az ég magasából a Föld legmélyebb szakadékaiba zuhantak. Vezérük, Lucifer (fényhordozó) lesz mindörökre a Sátán (ellenség, ellenfél, áruló), ő az ördög (aki viszályt szít), a rossz hirdetője, az ember megkísértője. Ez a történet, amely a Bibliában hivatalosan nem szereplő szövegekből ismeretes, nem a legősibb mítosz, de kétségkívül a legrégibb történésekre utal. Az iszlám hagyományban szereplő szellemeket, a dzsinneket a legfőbb istenség, Allah teremtette a sivatagi tüzes szélből azután, hogy életet lehelt az emberbe. Saytan (Sátán) az egyik dzsinn, aki gőgből fellázad. Az iszlám tanítás szerint a Saytan a lelken keresztül tudja birtokba venni az embert, míg a szellem, amelynek lényege tiszta fény, kívül esik lehetőségeinek körén. A Sátán a tulajdonképpeni teremtő, az értékhozó, az értékfokozó princípium, amely rendszerint rossznak, gonosznak tűnik, a Szeráf viszont a nyugalmi, a megtartó, az értékálló pólus, amelyet jónak hívnak. A Sátán a megtermékenyítő, a gyümölcshozó, a rombolva- építő küzdelem, a Szeráf a birtoklás és a béke. A Sátán és a Szeráf tehát nem ellentétes fogalmak, amelyeket el lehetne választani egymástól, hanem éppen ellenkezőleg: pólusfogalmak, amelyek csak együtt és egymás által létezhetnek. Minden embernek megvan a maga egészen sajátos őseinek sora és az univerzumban elfoglalt helyzete által meghatározott démona, vagyis az összkozmikus dinamikának egy egészen individuális projekcióját hordozza magában. Ennek a démonnak, mint minden energetikai

9 összetételnek, különböző állapotformái vannak, amelyek az ektropia és entrópia két pólusa, a Sátán és a Szeráf között rezegnek. Róbert Blum azt mondja: Az energia, amely mint ok és mint előkép, alapja a látható világnak, szükségszerűleg kell, hogy egyesítse magában a két princípiumot: a pozitívat és a negatívat,... koegzisztenciális és koesszenciális feltételét minden élei megnyilvánulásának és az alapját minden fejlődésnek. A. M. O. pedig: Istened jó és rossz egyszerre, és a megnyilatkozásban nem is lehet más. Ha nem lehet rossznak is elképzelni, máris nem Isten! Istennek, mint mindenható, a rosszra is képesnek kell lennie. Végül Schelling: A természete szerint sötét princípium ugyanaz, mint amelyek egyszersmind a világosságban is megnyilatkozik, és a kettő bizonyos mértékben egy. Phurcas ábrázolása és pecsétje Salamon Kis Kulcsaiban

10 Az angyalok lázadása Henoch Apokalypszise szerint Így pusztulnak el a régi világban az óriások fejedelmei, lezuhantak, mint a gyökérnélküli fák, és nem lehet helyüket megtalálni. A Luciferről és az őrizőkről szóló legendák a gonosz eredetét isteni lények bukásában látják, amelyek dölyfből vagy szexuális vágyból vétkeznek, és büntetésül a pokolba átkozzák őket. A két legenda később összefonódott egymással, és az őrizők Lucifer követői lettek. Elhagyták az eget és a föld leányaival meg nem engedett viszonyt kezdtek. A felvigyázók, elárulva a nagy titkot, a mágia titkát, az átkozott tudományt megromlott szívvel az asszonyoknak elmondtak. Erre már Henoch első könyvében is utalnak. Egy rész ott arról szól, hogy az őrizőket sátáni szellemek csábítják el, és egy másik részben Azazel a mennyből lehullott csillag. Kétségtelen, hogy mielőtt az őrizők a földre leszálltak, az emberiség áldott ártatlanságban élt. Az angyalok lázadásának leírása: Amikor az emberek nemzedékei megsokasodtak, azokban az időkben az embereknek szépséges és bűbájos leányaik születtek. Az angyalok, az ég fiai pedig látták és megkívánták őket és azt mondták egymásnak: Menjünk és az emberek leányai közül válasszunk ki magunknak asszonyokat és hozzunk a világra velük gyermekeket. Azazel pedig, aki valamennyiüknek feje volt, így szólt: Félek, nem szabad kedveteket találni abban, hogy ilyesmit tesztek s végül nekem magamnak kell e nagy bűnért megfizetnem. Azok pedig azt válaszolták: Mi mindnyájan megesküszünk és egymást átok terhe alatt kötelezzük, hogy ezt a szándékunkat nem adjuk fel, hanem igenis megvalósítjuk. És mindnyájan megesküdtek és egymással átok terhe alatt szövetkeztek.

11 Valamennyiüknek feje pedig Azazel volt, a vezetők pedig Arathak, Kimbra, Sammané, Daniel, Aredros, Semiel Iomel, Chochariel, Ezekiel, Batriel, Sathiel, Atrel, Tamiel, Barakiel, Ananthna, Oóniel, Ramiel Aseal, Rakiel, Turiel. Ezek és a többiek, velük együtt mind asszonyokat vettek maguknak és mindegyik választott a maga számára és meglátogatták őket és egyesültek velük. Megtanították őket a varázsszerekre és a varázsszavakra, és megmutatták, miképpen kell növényeket és gyökereket szedni. Az asszonyok pedig teherbe estek és hatalmas óriásokat szültek, akiknek magassága a háromezer rőföt is meghaladta. S ezek az emberek minden vagyonát felfalták, amíg már senki sem tudott mit enni. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal és az állatokkal és a csúszómászókkal és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést, pajzsot és vértet készíteni és megmutatta nekik az érceket és az ércből való munkát és karkötőt és ékszert és a mesterséget, hogyan kell a szemeket festeni, miképpen kell a szemöldököt kirajzolni és megmutatta a ritkábbnál ritkább és drágábbnál drágább köveket és festékeket és cserére alkalmas dolgokat. A földön pedig nagy és szörnyű istentelenség terjedt el, és az emberek lealacsonyodtak és útjaikon, mint az eszeveszettek tévelyegtek. Azazel a lázadókat, Aimoros a varázsszavak tudósait, Rakiel a csillaglátókat, Chochiel a rejtett jeleket, Sadiel a csillagjóslást, Seriel a hold tudományát tanította. Az emberek pedig egyre pusztultak és kiáltoztak, és hangjuk az égig hatolt.

12 Barbiel ábrázolása egy középkori grimoireban

13 A Sátán megjelenése Az ember nem azáltal világosodik meg, hogy elképzeli a fény alakjait, hanem azáltal, hogy tudatosítja a sötétséget. C.G Jung Valóban nem könnyű a tudásszomjas neofiták profán szemei elől fellebbentem a vastag fátylat, amely évezredek óta az isteni mágia sötét oldalát takarja. Itt is csak egy hátravetett pillantás vethető a múltra, a sátánista mágia egyfajta szintézisére, amely a koronát, a fekete mágia legvégső és legmagasabb fokát jelenti. A fehér és fekete mágia szétválasztása ostobaság, és tisztán csak konvenció. Mert a fehér mindig annyit jelent, hogy megengedett, a fekete pedig, hogy tilos Ez a megkülönböztetés viszont tökéletesen relatív, és mindig az éppen uralmon lévő, tehát jogosnak és helyesnek elismert alapszintézistől függ. Még indokolatlanabbá válik ez a megkülönböztetés, ha szociális-morális területre visszük át, és a fekete mágiát mint egoisztikusat, a fehér mágiát mint szociálisat vagy altruisztikusat jelöljük meg. Mert semmi sem indokolja, miért kellene egy tetszés szerinti sokaság előnyét többre értékelni, mint az egyénét. Azok számára azonban, akik neofitasága egyszer véget ér, és a pap megszentelt, védelmező köpenyétől, a beavatott ismeretétől különbözik, ez a könyv több lesz, mint a sátánizmus puszta önéletrajza. Bennük régóta érik az egyről szóló vágyott tudás, miután a fény és az árnyék váltakozását felismerték az isteni arcon. A szellemi rokonság elvezeti őket a kapuhoz. Ennek kulcsa magában az emberben lakozik. A többiek előtt azonban, akik régóta a sötét utat járták, ez a könyv csak új mélységeket nyit majd, ahová ismét beleesnek, az ő esetükben évezredeken át tartó inkarnációkon keresztüli Az ember vagy felismeri életének karmikus terheit, oldja az előtte álló kvadratúrákat, feloldja kozmikus énjének ellentéteit, és átalakítja

14 ezeket az aspektusokat trigonokká, - vagy útja, pusztulása, az ellipszisek száguldó folyamán halad tovább az Abyssos soha meg nem telő mélységébe.(a Szaturnusz, a küszöb őrzője, könyörtelen*] A mítoszok beszámolója szerint Szaturnusz felfalja saját gyermekeit. Szaturnusz-Kronosz az idő szimbólumaként is ismert, így valamennyi ember, valamennyi nép és nemzedék esetében a beteljesedő sors istene is. Nem véletlenül nevezték annak idején Kronoszt az aranykor uralkodójának. Neki is le kellett győznie apját ahhoz, hogy megkaparintsa a hatalmat. Győzelme után azonban nyomába szegődött a rettegés. Félni kezdett, hogy vele is megtörténhet ugyanaz, és ezért nyelte el gyermekeit. A rettegés vitte rá a gonosz tettre, a rettegés, ami mindenkit gonoszságra sarkallhat. Figyelemreméltó az ókor olyan élénk képpszichológiája, melyhez foghatót a mai kor embere nem tud felmutatni. Akit a tévelygő emberiség azon kínja, melyet e könyv tisztán és egyértelműen megmutat, nem ébreszt fel, nem rengeti meg a legmélyebb énjét, az nem érett az eljövendő korszakok inkarnációs sorához kapcsolódni, segítséget nyújtva az egész emberiség karmájának elviselésében. A beköszöntött Vízöntő korszakot a Szaturnusz alsóbb oktávjában kezdi és odaveti számtalan áldozatát az Uránusznak, amely a higany ezüstösen hideg lényében mögötte áll. Az emberiség sóhajt és reszket már az eljövendő uránuszi korszak kozmikus világdinamikájának kisugárzó robaja alatt is, anélkül, hogy ezt legalábbis felismerje vagy akár sejtse. Azon keveseknek azonban, akik magasabb odaadással, szellemi felkészültséggel és emelkedettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy látó szemekkel és tudattal lépjenek át e korszakon, azoknak a Szaturnusz a Jupiter szimbólumaként isteni, új lényben mutatkozik meg. - Lucifer csillaga nem volt ámítás, nem volt téves fény, mert az ugyanazon templomhoz vezetett fel a márványlépcsőkön. Az isteni mágia egy magasrendű tudomány, mellyel nem szabad visszaélni vagy tévesen alkalmazni anélkül, hogy azt és magunkat el ne veszítenénk. Egyetlen tévedés évezrednyire bosszulja meg magát, másrészt egyetlen igaz felismerés messze magával ragadja a keresőt a lénybe. A kozmikus törvényszerűség olyan szorosan kapcsolódik a mágikus papsághoz, hogy akár egyetlen eltévelyedés is a helyes útról gyógyíthatatlan diszharmóniához, romboláshoz és megszűnéshez vezet. A magasrendű isteni mágia szentsége érinthetetlen a pogányoknak és a

15 beavatatlanoknak. Démonokkal és istenekkel közvetlenül érintkezni egyet jelent a papság elnyomásával, a szent szimbólumok és rítusok profanizálásával. Az a tényszerűség, miszerint a magas, titkos mágikus erőket jóra és rosszra lehet használni, papi beavatást igényel. Minden beavatottnak egy nagy, munkával teli, szenvedésben és csalódásban gazdag életet kell leélnie, hogy megismerjen és tudjon. E tudás minden egyes részéért drágán megfizettek és nehezen harcolták ki. - Jupiter jósága és bölcsessége méltatlanok számára nem sugárzik. Ezek a kereső emberek, akik megérdemelték a nagy beavatást és méltóak voltak azokat megtalálni és magukhoz vonzani, mindig a titkos páholyok feladata volt, és ma is az. Belial a Pokol kapuja előtt

16 Sátán meghatározása az okkult hagyomány szerint Sötétségen keresztül vezet az út a csillagok felé. A fekete mágia szertartásai borzalmasak maradtak, éppúgy, mint az Isten nélküli kultuszok, amelyek mind a régi kultúrákat elátkozó gonosztevőknél, mind a barbár népeknél tűntek fel. Mindig ugyanaz az ösztön a sötétségre, ugyanazok a megszentségtelenítések, ugyanazok a véres előírások. A lázító mágia a halottkultusz. A varázsló átadja magát a végzetnek, esküvel lemond az értelméről, feladja a halhatatlanság reményét és gyermekeket áldoz fel. Lemond a törvényes házasságról és megfogadja a terméketlen erkölcstelenséget. Így élvezi őrületének nagy részét, megmámorosodik saját rosszaságától, hisz teljes hatalmában és a hallucinációi megvalósulásában. Azt hiszi, hogy ördögűzéseivel tetszése szerint ki tudja nyitni a sírt vagy a poklot. Stagnum ignis sulphuris. A Pokol alvó tűz.

17 Eliphas Lévi rajza a két világ szembenállásáról

18 Eliphas Lévi definíciója: 1. A Sátán egy forma, nem pedig valóságos személy. 2. Ellentétes formája az istenségnek és a mi képi megjelenésünk kényszerű ellentétpárja. Mesterséges árnyék, mely számunkra láthatóvá teszi az Isten végtelen fényét. 3. Ha a Sátán valóságos személy lenne, akkor két Isten létezne. 4. A Sátán az abszolút gonoszságot vallja, és kényszerű előfeltétele az emberi szabadság tökéletes pozitívumának, mely a vélt gonoszság révén egyensúlyban tartja Isten mindenható hatalmát. Ez az emberi gőg legvakmerőbb álma. 5. Olyanok lesztek, mint az istenek, a jó és a gonosz irányítói - mondta a Biblia allegorikus kígyója. Tudásra alapozni a gonoszat annyit jelent, mint létrehozni a gonoszság istenét, és ha egy szellem örökké ellenszegül Istennek, akkor már nem egy Isten létezik, hanem kettő. 6. Ellenszegülni a végtelennek mérhetetlen erőt igényel. Két egymásnak ellenszegülő erő kölcsönösen kioltja egymást. Ha létezik a Sátán ellenszegülése, akkor már nincs meg Isten hatalma. Az Isten és a Sátán egymást zavarják és így az ember magára marad. 7. Magára marad isteneivel, hibrid szfinxével, szárnyas bikájával, kezében az egyensúlyt fenntartó karddal, mely villámmá változva az egyik tévedésből a másikba és a fény despotizmusából a sötétség despotizmusába veti az emberi képzelőerőt. 8. A világ szerencsétlenségeinek története az istenek harcának eposza, mely soha nem ér véget, mivel a keresztény világ az ördögi Istenhez fohászkodik és féli az isteni ördögöt. 9. Ördögi a világ, erre én félelmetes logikával azt félelem: nincs Isten. Hiábavaló Isten fölénye után kutatni, mely megengedi a Sátánnak, hogy elpusztítsa az embereket: valami ehhez hasonló határtalan bűnrészesség lenne. Isten azonban nem lehet a Sátán ügynöke. 10. A dogmában a Sátán az ateizmust személyesíti meg. A filozófiában a Sátán az emberi szabadság ideálja. Valójában a testiség

19 ördöge nem a gonoszság magnetizmusát képviseli. A közönséges ördög a bolond apósa. 11. A Sátán megidézése egy elképzelt személy pillanatokra történő megjelenését jelenti. 12. Ehhez le kell küzdenie perverzitását és az őrület legbűnösebb és legveszedelmesebb tetteit. 13. E művelet eredménye az őrült lélek halála és ez nagyon gyakran a test agyhalálával is együtt jár. 14. A Sátán mindig követel és soha nem ad semmit. 15. Szent János állatnak nevezte őt, mivel lénye egy elállatiasodott ember. A Jánusz-fej rejtélye megoldódott, még a Sátán félelmét is megszünteti. Először is szükséges a sátáni hatalom, annak kultusza, történelmi eredete, megszemélyesülése, keletkezésében alapjaitól végigkövetni és megismerni. A Sátán negatív hitvallása az igazi hitetlenek Tehát elkezdem a fekete csillag magyarázatát, melynek félelmetes hitvallása itt következik: Hiszek a Sátánban, az eszméletlen eunuchban az Ég és a Föld pusztítójában. És az Antikrisztusban az ő egyetlen korcsában, a mi jövőbeni üldözőnkben. Akit hazugság által érzékelünk, akit egy prostituált apáca szült, uralkodni és élni fog a földi királyok feletti kéjben, keresztre feszíti és megöli az utolsó prófétákat. Aki elhozza a Földre a poklot. Idők, egy idő és egy félidő múlva (Dániel könyve 7,25; Menések könyve 12,14) le fog ő újra szállni a Pokolra, hogy a Sátán baljára üljön és az élők és holtak hóhérává legyen.

20 Hiszek a skizma szellemében, a tisztátalan démoni egyházban, a korrupció és a gonosz kellemes áramlataiban, a bűnök örök megbüntetésében, a hús örök halálában és a remény nélküli sírban. Ki merne egy ilyen hitvallás után ámen-t írni? És mégis, melyik normális katolikus meri majd ezt visszautasítani és e formula végére odaírni: én ebben nem hiszek? Maga a pápa meg merné ezt tenni? Melyik tehát ez a hatalom, amit sem tagadni, sem helyeselni nem lehet? Milyen szörnyű hitvallás ez, amely éppen az ellenkezőjét mondja, mint amit a katolikus hitvallás tanít és amit a katolikusok mégsem mernek visszautasítani, mert jól tudják, hogy alapjában hisznek benne? - a fenti részlet Eliphas Lévi beavató levelét tartalmazza Spedalieri bárónak. A Sátán valódi neve a megfordított Jahve, Isten tagadása, a fény árnyéka, tehát annak sötét aspektusa. A Sátán a bolygónkon lévő asztrális fény megszemélyesülése és világító Luciferként áll napkeltekor és fénylő Ahrimanként alkonyatkor. Ő a Föld valódi ura a kezdetektől napjainkig, és még évezredekig irányítja majd a földi létet, amíg lunáris és vénuszi erők hatnak az emberekre. Engem a Világosság Géniuszának, Fényhozónak neveznek. Csodálatos dolog fényt árasztani, oszlatni a körülöttünk lévő homályt. De neveztek a Sötétség Fejedelmének is. Csak kicsinyes szolgalelkek láthatnak ebben ellentmondást. Fény és Árnyék függvényei, kiegészítői egymásnak, értelmi absztrakció útján el lehet ugyan választani őket egymástól: mégis, egymást kölcsönösen áthatva alkotnak dinamikus egészet, vagyis azt mondhatnánk ha nem volna egyébként is nyilvánvaló, hogy a Fény az Árnyék hiánya, az Árnyék pedig a Fényé... A megfejthetetlen és kimondhatatlan misztérium a legszebb és legmélyebb tapasztalat, amely az embernek megadatott. Ahogy létezik a Világosság misztériuma, létezik a Sötétségé is. Olyan elemi érzés ez, amely jelen van minden igazi művészet és tudomány megszületésénél. Aki nem ismeri a misztériumot, aki nem döbben meg és nem ámul el, amikora megfejthetetlennel és kimondhatatlannal kerül szembe, az olyan, mint aki meghalt, mintha kihunyt volna a szeme világa. - írja P. Santarcangeli sátáni beszélgetéseiben.

21 Az Aranymetszés törvénye szerint a Föld gyújtópontként mindkét feszültségben és ellentétben álló bolygóközi erőcsoport harctereként tekinthető, ahol a döntés és a kiegyenlítődés lejátszódik. A Vénusz sugárzó erői a Mars bolygóéval ellentétben állnak a Földön. Mivel a legtöbb ember a Vénuszi erőket csak alsóbb oktávokban érzékeli, ezért a Mars alsóbb rezgésének démoni hatása érvényesül, melyet mindkét bolygó kvadratúráinak kapuja tesz kedvezővé a horoszkópban és természetszerűleg szexuális alapon hat, az állatövi jegyek állása szerint, a legrosszabb perverziókig fokozva. Itt van az út világosan és egyértelműen, amely a megváltáshoz vezet. Ha a Föld szimbóluma lassan megfordul, az anyag keresztként nem helyezkedik el többé a szellem felett, hanem a szellem szabadon és kötetlenül lebeg, akkor a nagy mű, a világ Magnum Bonum-a beteljesedik. A nagy fényhordozó eloltja fáklyáját, hogy újra meggyújtsa azt egy magasabb, tisztább fényforrásnál. A Föld bolygója tehát a kozmikus keletkezés szerint a Sátán birodalmának legkülső előőrseként tekintendő, melynek határai messze a Szaturnuszon túl az uránuszi erőmezőkig terjednek. Az Uránusz, amely kozmológiailag, a beavatottak ősi tanításai szerint nem tartozik bolygórendszerünkhöz, hanem egy új Demiurgos közelgő első világtesteként tekintendő, amelynek lényegi magva a Neptunusz, melynek Neptunuszon túli pontos határai még ismeretlenek a tudomány számárai Miután a Nap és a Szaturnusz misztikus egyesülése bekövetkezett, az új Demiurgos, a Neptunusz egyetemes világkorszaka kezdődik Magától értetődő, hogy kezdetben minden természeti jelenséget elszigetelt, különleges istenségként képzeltek el a primitív népek, amíg a természeti törvények összetartozása és egymáshoz kapcsolódása nem ismeretes. Csak egy későbbi időszak egyesíti ezen istenségeket különleges komplexumokká, és ezek aztán újra egyetlen egységgé, az egyetlen Isten istenfogalmává, akinek minden más Isten az alárendeltje. Ez a változás annál gyorsabban játszódik le, minél magasabbra emelkedik a kultúra, hogy a fejlett filozófián és a mélyebb belátáson keresztül megszilárduljon. Így keletkezett a legtöbb vallási rendszer, ha ezeket természettörténetileg, pszichológiailag és történetileg tekintjük. Ennek az a felfogás sem mond ellent, hogy az ember ősidőktől fogva monoteista volt Isten ősi kinyilatkoztatása által, és csak a szellemi

22 magas szintekből való mindig mélyebb süllyedés útján veszítette el ezen ősi kinyilatkoztatást a materialista gondolkodás és érzésmód felismerésében, hogy ezáltal a politeizmushoz és a fetisizmushoz jusson el. A mágia igazi értéke nem a speciális mágikus műveletek kifejtésében rejlik, tehát nem abban, amit közönséges értelemben varázslatnak neveznek. Mágikus adottságok igen gyakran alacsony össznívóval társulnak, mint ahogy egész alacsonyrendű emberek olykor mesés fejszámoló képességgel rendelkeznek. Bármilyen fontosak és hasznosak is gyakorlati szempontból az ilyen részképességek, magas értelemben vett mágusnak csak az nevezhető, akinek egész léte mágikusan összpontosított, és ezáltal birtokában van annak a szakrális alaphangnak, amelyet minden nagy iniciáltnál megfigyelhetünk. Ilyen módon átizzítani az egész életet: ez a mágia magasabb értelme és benső értéke. Ebben az értelmezésben a mágia lényege az, hogy kapcsolatba hozza az embert a kozmikus hatalmakkal, és így összeköti őt a Lét gyökerével és forrásával. Ebben a magasságban tehát egybeesik a vallással Minden nagy mágus kimagasló alakja volt a vallásnak is. Hogy a mágia a Lét legsötétebb alapjait érinti, azt már láttuk. Hogy szanatikus oldala van, mint minden létezőnek, az ne indítson arra, hogy elítéljük, mert magukat a kozmikus hatalmakat ítélnénk el vele, akik a Lét délibábos hálóját szövik. Vannak világnézetek, amelyek emiatt elvetették a Létezést. Lemondtak róla és megtagadták, mint Buddha vagy Schopenhauer tanai. Ez azonban vallási negatívizmus, amely megtagadja az Istenek akaratát, és Őket magukat is a Nemlétezésbe taszítja. Ez a felfogás rezignált pesszimizmusból, nihilizmusból és ateizmusból fakad, ami pedig sohasem teremhet kultúrát. - fogalmazza meg Dr. E. Schertel. 1 1 Dr. E. Schertel: Mágia c. könyve megjelent a Hermit Könyvkiadó gondozásában 2000-ben.

23 Misztikus pecsétek az Enchiridion-ból

24

25 A Szentkönyv sátánfogalma Leereszkedni a pokolba nem nehéz, mert éjjel nappal nyitva vannak a kapui. A nagy angyal, Samyasa, aki meghajolt Lucifer előtt, tanította meg Ádámnak a szellem, az ige és a dolgok isteni mágiáját. Már Káin is visszaélt apjának mágikus örökségével és Seth is elszakadt tőle, megvált tudásától és elrejtette azt Káin elől. A királyi mágia elválása itt már fekete és fehér mágiaként tűnik fel Seth és utódai, a későbbi atlantisziak, titkaikat a mai szent Athos hegyen rejtették el, míg Káin embereivel keletnek fordult, a későbbi Lemuria felé, tehát alapítója lett a lemuri fekete mágiának. Az izraeliták nem ismerték Satanast, az ördög fogalmát, és csak később, a babilóniai száműzetésben vették át az ördög létezését a perzsák pogány vallásából, Zarathustra duális tanából. Ahriman Angra Mainju a démoni hordák fővezére, a démonok démona, a feneketlen sötét mélységében lakik, Ormuzd sötét ellenszellemeként vált a zsidó főisten, Jahve kegyetlen tetteinek és ótestamentumi büntetéseinek örökösévé. Erről Mózes II. könyvének 3,19 és 20, 12,13 részei pontos tájékoztatást adnak. Isten nem riadt vissza attól, hogy egyetlen éjszaka személyesen minden újszülöttet az embertől a baromig agyonüssön, de a beavatott zsidók házainak véres felirata könyörületre intette. Ez utóbbi gondolkodásra késztet, és különösen bizonyos végkövetkeztetések levonásánál kell tekintetbe venni. A beható tudományos kutatások szerint kétség sem fér hozzá, hogy itt olyan hagyománnyal állunk szemben, amely az izraeli nép közös vonása a szövetséges sémi népekkel, a szírekkel, az asszírokkal, a kaldeusokkal, a babilóniaiakkal és a föníciaiakkal. Ők e népek közös örökségének részei, és eredetüket tekintve tehát biztosan a perzsa és

26 örmény felföldre, valamint az Eufrátesz és a Tigris forrásához vezethetők vissza. A régi héberek saját bibliai írásaik tanúsága szerint éppoly kevéssé voltak kultiváltak, legalább annyira voltak babonás bálványimádók, mint a népek, akik között laktak. Kezdetben még magának Mózesnek sem Jahve volt népének egyetlen istene. Izrael és Júdea ezen bálványimádása e két birodalom egész történetén végighúzódik, egészen bukásukig. Mialatt Jahve-hez imádkoztak, az izraeli nép magaslatai körül idegen, föníciai, kánaáni, szír isteneknek hozott áldozati tüzek füstöltek. Mózes I. könyve 6,4 szakasza bibliai utalás arra, hogy az isten fiai az Özönvíz előtt az emberek legszebb lányaival párosodtak, és az óriások faját nemzették, ez magában hordozza az igazság magvát, mert ezalatt biztosan az Istentől letaszított 12 angyalt értik, akik Lucifer vezetése alatt elváltak Istentől, segítettek Lucifernek birodalmát megalapítani, és bizonyos tökéletesedés után időnként magasabb szintektől lefelé testet öltöttek, hogy alsóbb szférákban hassanak. Az Ótestamentumban nincs szó az ördögről, azaz egy kezdetektől fogva az Istennel ellenséges, a gonosz birodalmának csúcsán álló lényről. A virágkor prófétáinál, mint Ézsaiás, Jeremiás, Jóel, Micha, sem található utalás egy Istennek ellenszegülő, sátáni lény létezésére. Még Jób könyvének Sátánja (Kr. e.600-ban), valamint a Babilon utáni Zakariásé (Kr.e.500-ban) sem mutat közös vonást a zsidó-keresztény vagy az egyházi-dogmatikus ördöggel. Csak a babiloni fogságot követően 300 évvel, Mózes után 1300 évvel, legkorábban a Kr.e.-i 200 körül, amikor az ótestamentumi vallási ideákat az idegen elképzelések behatolása megtépázta, ekkor merült fel először a Bölcsesség apokrif könyvében ez a szó: Isten halhatatlannak teremtette az embert, de az ördög irigységén keresztül eljött a világba a halál (Bölcs. 2,23 és 24) El kell tehát Istent képzelnünk, amint angyalai körülveszik, akik végrehajtották parancsait és segítettek neki megteremteni a világot, és ezen angyalok között természetesen ott volt a Sátán is azon angyalok csapatával, akiket később gonosznak neveztek. Azt a tételt, miszerint ezek az angyalok, a Sátán is, egyformák voltak Istennel külsejükben és ránézésre is, ezt Mózes I. könyve 1,26 bizonyítja a Bibliában, amikor Isten így szól: Teremtsünk embert a mi

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Az egyiptomi művészet korszakai

Az egyiptomi művészet korszakai Egyiptom térképe a városokkal Az egyiptomi művészet korszakai Predinasztikus korszak (i.e. IV-III. évezred) Óbirodalom (i.e. III-II. évezred) Első átmeneti kor Középbirodalom (i.e. 2000-1700) Második átmeneti

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL

AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL AZ EVOLÚCIÓ KERESZTÉNY SZEMMEL/1. A fejlődni szó szerint annyit jelent, mint kibontani egy tekercset, vagyis olyan, mintha egy könyvet olvasnánk. A természetnek, mint könyvnek

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség

Vázlat. 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség Vázlat 1. Definíciók 2. Teológiai háttér 3. Tudománytörténeti háttér 4. Evolúciókritika 5. Értelmes tervezettség 6. Termodinamika 7. Informatika 8. Filozófiai következtetések 9. Szociológiai háttér 1.

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről

A világ mint karmikus vízió Megjegyzések a Buddha-testek doktrínájáról Tantest Gyönyörtest Átváltozástest A Tiszta Földekről Németh Norbert eddigi előadásai 2011. január 28. Bevezetés a bardó tanításokba Nyugati és keleti hozzáállás Tibeti Halottaskönyv A helyes beállítódásról Bardókról általában Az élet utáni állapotválotzásokról

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem

ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (Inner Light Ministries, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem ISTEN MEGISMERÉSE A Belső Fény Közösségének (, ILM) könyve. írta Jim Gordon Harmadik fejezet Ami Isten és ami nem Ha megkérdezünk embereket Mester, melyik a nagy Parancsolat a Törvényben? sokan azt fogják

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015.

Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. Ká és Bá. El Kazovszkij emlékműve. Kalligram, Pozsony, 2015. (El találkozik a Ká-jával) kicsit fura kicsit nem de ez itt az életem de ez itt az állatom nem tudom csak állítom de talán így is megáll mint

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében

Kálmán Eszter SZINASZTRIA. Kapcsolatok az asztrológia tükrében Kálmán Eszter SZINASZTRIA Kapcsolatok az asztrológia tükrében Előszó Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik vagyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben