A MEZİTÚRI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEZİTÚRI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET"

Átírás

1 A MEZİTÚRI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET PROGRAMJÁNAK KIVONATA A IG TARTÓ IDİSZAKRA Programunkat az alábbi országosan is kiemelt feladatokra összpontosítva állítottuk össze. Otthonunk és lakókörnyezetünk biztonságának megteremtése. A közpénzek felhasználásának átgondolása. A közúthálózat és kerékpárút fejlesztése. Átgondolt egészségügyi hálózatfejlesztés. Megfelelı mennyiségő és minıségő bölcsıde, óvoda és iskola szervezet bıvítése. A táj-, a természet-, és környezet védelme, a zöld- és megújuló energiaforrások meghonosítása, bıvítése. Piacorientált várospolitika megvalósítása. Civil szervezetek nagyobb szerepe a döntéshozatalban. I. Menedzsment típusú, emberközpontú önkormányzatot. Önkormányzat: 1. Polgármesteri Hivatal 2. Képviselı Testület 3. Civil Fórum 4. Kisebbségi Önkormányzat 1. Polgármesteri Hivatal A döntések gyorsaságának és átgondoltságának biztosítása mellett szükséges a szervezet felépítésének megváltoztatása. Tehát: ügyfélközpontú, gyors, hatékony, olcsó és átlátható, a városban élık igényének megfelelı hatósági funkciók ellátására képes szervezet kialakítása. A lehetı legrövidebb idın belül egy városmenedzseri szervezet tervezünk létrehozni, a hatékony városmarketing az uniós és hazai források kiaknázására, a város külkapcsolatainak szervezésére. 2. Képviselı Testület: A minıségi döntés elıkészítı munka érdekében a szakmai igényeknek megfelelı számú és létszámú bizottságok alakítása, hozzáértı és nagyobb arányú külsı szakemberek bevonásával, amely bizottságokban a civil szervezetek vagy képviselıik is jelen legyenek.

2 3. Civil Fórum: Azon helyi kötıdéső alapítványok, egyesületek, civil szervezıdések, melyek országgyőlési-, megyei közgyőlési képviselıket nem indítanak, pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak, civil fórumként együttmőködnek a városvezetéssel. Mőködtetik az önkormányzat által Civil Ház funkciókra átadott önkormányzati ingatlant. A hagyományoknak megfelelıen ismételten életre kell hívni az utcabizalmi hálózatot. 4. Kisebbségi Önkormányzat A jogszabályok által meghatározott keretek közt biztosítja a kisebbségi önkormányzatok mőködéséhez szükséges feltételeket. II. Vagyongazdálkodás, infrastruktúra Felelısségteljes, civil szervezetek ellenırzése alatt álló gazdálkodás, a közjavak megbecsülése. Szervezetünk célja, hogy tovább gyarapodjon a közvagyon, javuljon a lakossági szolgáltatás színvonala, növekedjen a gazdálkodás hatékonysága. A mezıtúriak a várost ne csak lakhelyüknek, hanem otthonuknak tekintsék. Óvjuk meglévı értékeinket, városunkat, a városképet. Erıforrásaink gyarapítása végett növelni kell az önkormányzati bevételeket, melyek nem jelenthetik a lakosság jelenleginél nagyobb megadóztatását, hanem új, kiaknázatlan forrásokat kell feltárni. Pl. projekt elıkészítı, pályázatíró, pályázat menedzselı és tenderfigyelı szolgáltatások kialakításával az önkormányzat és a vállalkozói szféra számára. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzaton kívül azok a kis- és közép vállalatok is munkához juthatnak, akik a válság miatt elbocsájtani kényszerültek alkalmazottaikat, vagy piacaik, megrendeléseik jelentıs részét elvesztették. Az önkormányzat tulajdonában lévı Kft-k munkáját, tevékenységét át kell vizsgálni és ahol szükséges a megfelelı összevonásokat el kell végezni, ahol pedig a város érdeke úgy kívánja új, kisebb és több embert foglalkoztató, de valós munkát végzı Kft-t kell alakítani akár a közmunkások munkaerejére alapozottan. III. Városfejlesztés Új, lila gızöktıl mentes, reális településfejlesztési koncepciót dolgozunk ki. A jelenlegiek közmegegyezés hiányában vállalhatatlanok. Az új városfejlesztési koncepció kidolgozásához fel kell kérni azon városból elszármazott vagy helyi kötıdéssel rendelkezı szakembereket, tudósokat, akik e témában elismertek. A városfejlesztés fontos eleme a nyilvánosság, a kommunikáció. Nagyon fontos a különbözı szervezeti struktúrák egymás közötti információ cseréje, a nyilvánosság közérthetı nem hivatali bikkfanyelven történı tájékoztatása. A különbözı szervezeti struktúrák alatt konkrétan a város intézményeinek vezetıi közötti, az intézményvezetık és az irányítók közötti rendszeres tájékoztatást, párbeszédet értjük. Fontosnak tartjuk, hogy a város különbözı gazdálkodói és intézményvezetıi között is induljon meg egy folyamatos párbeszéd, aminek eredményérıl a nyilvánosság is tájékozódhat. Kiemelt jelentıségőnek tartjuk a teljesen alulról jövı, az egyszerő városi polgárok részérıl megfogalmazódó javaslatokra és ötletekre való kellı odafigyelést.

3 Rendszeres ún. ötlet börzék megszervezését kezdeményezzük, ahol a felmerülı, a közösség szempontjából hasznos és megvalósítható gondolatok kerüljenek az önkormányzat munkatervébe. A városfejlesztés és maga a város is csak a közbizalom helyreállításával, a különbözı társadalmi csoportok igényének figyelembevételével valósítható meg. Csak így vonhatók be az ıket és az önkormányzatot kölcsönösen érintı programokba, tevékenységekbe. A fejlesztési programokat a jelen adta lehetıségek pontos felmérése után, egymáshoz kapcsolódóan kell felépíteni, átgondolt pályázati források bevonásával. Ilyen konkrét tevékenység lehet pl. egy városi kertészet, egy komposztáló telep azonnali beindítása. Az évek óta húzódó beruházási beszélgetéseknek véget kell vetni határidık, felelısök megnevezésével. Az eredményekrıl a közvéleményt tájékoztatni kell, ilyen pl. az ún. bivalyprojekt (olasz beruházók által hozott fejlesztési tervezet). Tudomásul kell venni, hogy a nagy cégek, vállalkozások magyarországi betelepülése lecsökkent, nem várhatunk nagy cég Mezıtúrra településére. Gazdaságfejlesztésünket a meglévı adottságokra alapozva saját magunknak a város egészének kell megoldani. Folyamatos, egymásra épülı, egymást kiegészítı tevékenységek megvalósításával. A város külkapcsolatait nem elég kulturális és sport látogatások céljában kimeríteni, hanem keresni kell a gazdasági együttmőködés lehetıségeit. Ilyen együttmőködés elképzelhetı, a mezıgazdaság, az ipar, a kereskedelem és szolgáltatás terén egyaránt. Ennek megvalósítására konkrét, világos javaslataink vannak. IV. Turizmus vendéglátás Táj rehabilitációs program keretében húzó ágazattá kell tenni a turizmust. A hasznosítás területe az a szegmens, ahol leginkább érdekellentétek mutatkoznak a halak iránt érdeklıdı szervezetek és személyek között. E viták legfıbb szereplıi a természet- és környezetvédelem képviselıi mellett a horgászok és halászok. Érdekes módon az utóbbi két csoport érdekellentéte sok esetben indulatosabb és elkeseredettebb csatározásokat eredményez, mint saját vagy közös vitáik a természet- és környezetvédelemmel. E tekintetben minden bizonnyal oldaná a feszültséget, ha elkészülne egy olyan konszenzuson alapuló egységes kategorizálási rendszer, amely vizeinkben és vizes élıhelyeinken egyértelmően megjelölne egy integrált hasznosítás szerinti prioritási sorrendet, s minden hasznosítási próbálkozás e prioritások mentén zajlana. Nem elhanyagolható tény, hogy a Túri Vásáron kívül a másik vonzó turisztikai célpont a Mezıtúrt övezı természetes vizek horgász látogatottsága. Csak a Mezıtúri Horgász Egyesület kezelésében lévı mintegy 170 ha vízterület évente 2500 vendéghorgász szórakozását lehetıségét elégíti ki. A Mezıtúri Lokálpatrióta Egyesület mindenképpen egy olyan már valós turisztikai igény kiszolgálását tartja fontosnak, ami magával húzza a többi Mezıtúri turisztikai célpont fejlıdését is. A horgászatra, mint tengelyre és elsıdleges, valós turisztikai célpontra főznénk fel azokat az egyéb lehetıségeket (múzeumok, kézmővesség, szállodák, apartmanok, wellness centrum, konferencia terem stb..) amiket együttesen mutatnánk be, és amik az évek múltával egy egységes Mezıtúri turisztikai célpont kialakítását tennék lehetıvé. Ennek elsı lépése a Mezıtúrt övezı, Önkormányzati tulajdonban lévı holtágak turisztikai célú hasznosítása, a helyi érdekek megsértése nélkül, egy hatékony természetvédelmi kontroll mellett.

4 I. Halászati, halgazdálkodási tevékenységek (fokgazdálkodás, hullámtéri szaporítás, halnevelés adventiv halfajok hizlalása és értékesítése) Fokgazdálkodás A fokrendszer kedvezı hatásai: mérsékelte az ártéri mederváltozások mértékét és ütemét, az alulról töltés lehetıvé tette, hogy a vizek visszavezetése a folyókba megtörténjék, ezáltal hatékonnyá tette az ármentesítést, egyenletessé tette a folyók vízjárását: csökkentette az árvízszint magasságát (feltöltés idıszaka), míg a mederbe folyamatosan visszahúzódó víz emelte a kisvíz szintjét (leürítés idıszaka), a fokrendszer segítségével az árterek vízkészlete megnövekedett, kedvezı hatás a mezoklímára, mely kiegyenlítette a szárazföldi éghajlat szélsıségeit, az ártér gazdasági hasznosítása lehetıvé válik, ezek közül kiemelkedik a halászati hasznosítás. E gazdasági haszonvételek egyik kiemelkedı eleme a halászati hasznosítás, mely a fokok körzetében élık számára igen fontos gazdasági hasznot jelentettek, míg a folyó vagy a környezı holtágak halállományának növelésére kifejtett pozitív hatásuk szinte föl sem becsülhetı. A három holtágat övezı mélyebb területeken gravitációs úton töltıdı halszaporító helyeket, fokokat lehetne kialakítani. Elınyei: - természetes körülmények között szaporított és nevelt ivadék - az erısebb és ellenállóbb ivadék, méltó konkurense az adventív fajoknak a visszahelyezés után - a fokok kieresztése után más tevékenység folytatható rajtuk - olcsó ivadék - ezzel a módszerrel érdekeltté lehet tenni a környezı földtulajdonosokat Hullámtéri szaporítás A betelepült és horgászati szempontból értéktelen halfajok az egyébként is kevés vagy szinte elhanyagolható természetes ivadékállomány erıs konkurenciái. Az idıszakos vízszint ingadozás miatt a természetes ivóhelyek száma erısen lecsökkent és a viszonylag homogén vízinövény társulás miatt a növényre ikrázó fajok kevés lehetıséggel rendelkeznek. Ezeket a körülményeket figyelembe véve minden olyan intézkedés, amely mérsékli vagy megszünteti a fent említett helyzetet valós eredménnyel jár: - friss, lombos cserjék víz alá merítése a pontyféléknek - süllıfészkek lehelyezése - meder szakaszolása - anya állomány frissítése Halnevelés, adventiv fajok hizlalása A helyi körülmények alkalmasak erre a feladatra, ha az egyesület felvenné a tevékenységi körei közé a halgazdálkodást, a 170 ha élıvíz megfelelı háttér lenne olyan államilag finanszírozott pályázatok elnyeréséhez, melyek elısegítenék egy ilyen intenzív halnevelı bázis kiépítését.

5 Továbbá lehetıséget adna arra, hogy saját termékkel rukkoljunk elı a piacon (vákumcsomagolt füstölt törpeharcsa). A Szolnoki Fıiskolával közösen elnyert mintegy 4,5 millió Ft, lehetıséget ad egyrészt a halászati szakmunkás képzésre, másrészt a fıiskolai hallgatók gyakorlati továbbképzésére illetve az egyesület tevékenységi köreinek bıvítésére is. II. Horgászati tevékenységek (horgászfalu, horgászversenyek rendezése) Horgászfalu Nem elhanyagolható tény az, évrıl-évre gyarapszik azok száma akik e három holtág miatt látogatják meg városunkat, vagy egyedül vagy pedig családtagjaikkal együtt. A tavalyi évben az ilyen vendéghorgászok száma 2500 fı körül mozgott. Célszerő lenne, sıt szerintünk kell is ezt a mértékő horgászturizmust egy, ellenırzött irányba terelnünk. Ezeknek az embereknek a többsége nem a környezı településekrıl jön el ide horgászni, hanem Budapest és vonzáskörzetébıl származnak, megunva az ottani kavicsbánya-tó feelinget jönnek el ide, ahol még megmaradt a vadregényes hangulat és viszonylag jó fogási eredmény is kecsegtet. Fı problémák: - nem kiépített úthálózat - szezonban jelentıs a horgászok száma - kevés szabad vízpart - helyi és vendéghorgászok közti konfliktus - földtulajdonosok és horgászok közti konfliktus - kényelmi és civilizált körülmények hiánya A Sallai földhídtól jobbra esı helyen (5-10 ha-on) létre lehetne hozni közös összefogással (önkormányzat, egyesület, magánszféra) egy olyan komplexumot horgászfalu-, ahol ezek az emberek az év egésze folyamán, kultúrált körülmények között lennének képesek a szenvedélyüknek hódolni úgy, hogy közben a családtagjaik sem unatkoznának. Ez egy saját, romantikus képre kialakított fa- és kıházas, éttermes, boltos, fürdıs, játszóteres és kempinges kis falu lehetne, ami tartalmazza az összes olyan kényelmi dolgot amire ezen emberek családtagjainak szüksége van és emellett tartalmazza a vízparton azt a vadregényes hangulatot, amit ezek a horgászok nélkülöznek a fıváros és vonzáskörzetében. Azon a kijelölt mintegy 600 méteres partszakaszon körülbelül 20 stég elhelyezése lehetséges. Továbbá a falu alkalmas lehetne egyéb városi események (május1., augusztus 20.) ünnepségek megrendezéséhez, vagy nagyobb multinacionális cégek csapat összekovácsoló tréningjeinek színhelyéül is szolgálhatna. És akkor szólhatnánk még a következıkrıl: - artézi vízzel télen lehetne az adott szakaszt főteni, téli versenyek - kisvasutat kiépíteni - gyerektáborokat szervezni (horgász, kézmőves) - bemutató halászatokat szervezni - külföldi vendégeket horgásztatni

6 És mindezt 5-10 ha-on úgy, hogy közben a helyi horgásznak megóvjuk az érintetlen vízpartot. Ezzel a megoldással, úgy hogy közben maximalizáljuk a tagság létszámát, és a kiadott stégek számát, csökkenthetı a konfliktushelyzetek száma, illetve a horgászfalu termel annyi árbevételt a három szereplınek, amibıl fenntartható nemcsak a falu, hanem a holtág összes többi része is. Horgászversenyek rendezése A Sallai földhídtól balra egy 1200 méteres holtágrészt gondoltunk kijelölni versenypályának. Ezt helyi összefogással egy férıhelyes pályának tudnánk kiépíteni úgy, hogy közben megtartjuk a helyi adottságokat. Így alkalmunk lenne: - országos szintő - megyei szintő - helyi meghívásos jellegő - esetleg nemzetközi szintő - hivatalos és magánjellegő horgászversenyek rendezésére. Amellett, hogy nagyon nagy a reklám ereje egy ilyen pályának, nem elhanyagolható az a tény, hogy nagy a kereslet az egyesületek és a cégek részérıl a férıhelyes pályák iránt (csapatépítés, gyakorlás stb.), továbbá a versenyek rendezésébıl befolyó pénzt a holtágak rekonstrukciójára lehetne és kell fordítani. III. Turisztikai tevékenységek (látványhorgászat, csónakos turizmus, gyalog- és kerékpártúra útvonalak, vendéglátás) A fent említett tevékenységek mind-mind azt a célt szolgálnák, hogy a vendéglátásunkat megtisztelt horgászok az itt elköltött pénzükért egy teljesebb ellátást kapjanak, továbbá nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a gyalog- és kerékpártúra útvonalak létrehozásával egy kicsit közelebb lehet vinni a látogató közönséget a természethez. IV. Természetvédelmi tevékenységek (madármegfigyelés, fajismertetés-tanösvény) A Túrtı sekély felsı szakaszát, mivel amúgy is csak kevés ember horgássza, nyugodt szívvel természetvédelmi területté nyilváníthatnánk. Ezzel a lépéssel a természetvédık szele is a mi vitorlánkat hajtaná, másrészt a felnövekvı gyermek és ifjúsági horgászoknak és nem horgászoknak az itt létrehozott érintetlen területeken tudnánk megmutatni és közelükbe hozni a természetet. A biológia órák egyik kinti helyszíne lehetne ez az méteres szakasz. Fejlesztés alapfeltételei Érdekegyeztetés, érdekazonosság (város horgászegyesület vízügy természetvédelem vadgazdálkodás) Kiszámíthatóság: min. 20 éves haszonbérlet a hasznosításra Komplex forrásallokáció: magán- és közösségi források bevonása Egyezség a környezı földtulajdonosokkal Hulladék- és szennyvízkezelés Közlekedési rend, logisztika, horgászhelyek

7 Feladatok Ökológiai helyzetfeltárás (halállomány, hidrobiológia, vizes élıhelyek) Turisztikai és rekreációs potenciál meghatározása Stratégiai együttmőködési megállapodás (érdekelt felek, haszonélvezık) Megvalósíthatósági tanulmány: Forrástérkép elkészítése Üzleti terv Hosszútávon: visszacsatolás: ökológiai és közgazdasági V. Oktatás, nevelés A város oktatáspolitikáját a tudástıke szempontjából újra kell gondolni. Szakemberek és a lakosság bevonásával át kell tekinteni a kialakult oktatás-szervezeti rendszert, a korai fejlesztéstıl a fıiskolai képzés visszaállításának lehetıségéig. Az önkormányzatnak kezdeményezni kell más felsıoktatási intézményektıl új, a térségben nem mőködı fıiskolai szakok Mezıtúrra telepítését, segítve a Szolnoki Fıiskola és benne a volt mezıtúri intézmény megmaradását. A tanulói, hallgatói létszámok növelését a határon kívül élı EU-s magyar diákok Mezıtúrhoz való kötésével is meg kell próbálni. Kiemelt szerephez kell juttatni az oktatás mindennapi gyakorlatában részt vevı helyi szakembereket. A módszertani munka kereteit, szervezeteit össze kell hangolni a szülıi munkaközösségek tevékenységével. Hangsúlyossá kell tenni a kistérség és a város igényét a szakképzés és szakmunkás képzés területén. A felnıttképzés szervezeti kereteit ki kell alakítani lehetıleg helyi szereplık bevonásával. A kialakulóban lévı kéttannyelvő oktatás és a hagyományokra építı jó gyakorlatot minden lehetséges eszközzel támogatjuk. Törekedni kell a városi oktatási intézmények együttmőködési lehetıségeinek feltárására, az együttmőködés megvalósítására. Új oktatási, oktatás-szervezeti kereteket kell feltárni és a város érdekében mőködtetni. Ilyen például az erdei iskola életre hívása és egész évbeli folyamatos mőködtetése. Elengedhetetlenül fontos új bölcsıdei férıhelyek kialakítása. Célunk korszerő városi kollégium létrehozása. Az önkormányzati intézmények tanulóhiánnyal küzdenek, amire az egyetlen megoldás a környezı településekrıl érkezı tanulók fogadása. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3. éve bérelt ingatlanban üzemelteti kollégiumát, ami olcsóbb lenne saját ingatlanban. Az ez irányú beruházás pár éven belül megtérülne, mivel tervezzük az ingatlan nyár idıszakban való hasznosítását turisztikai célokra is. VI. Kultúra és mővészet A szervezeti anomáliák legrövidebb idın belüli megszüntetése. A kiválóan mőködı városi múzeum fejlıdési esélyeinek biztosítása. Az egyre szebb eredményeket felvonultató Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tevékenységének támogatása. A közösségi, hagyományápoló és teremtı rendezvények megvalósítása a civil kezdeményezések fokozott anyagi és erkölcsi támogatásával. A helyi nyilvánosság legszélesebb formát jelentı városi rádió és televíziók, a Mezıtúr és Vidéke újság fontosságához mért támogatása. A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium drámatagozatára, a gyermek és felnıtt kórusokra valamint a dalvarázs énekeseire alapozva egy városi, prózai és zenés társulat létrehozása a közösségi kultúra és mővészetek népszerősítése és ápolása érdekében.

8 A testvér települési kapcsolatok ápolása. Roma Kultúrház mőködtetése, mely intézmény egyrészt segítené a társadalmi felzárkóztatást és a helyi roma értelmiség elindítását, az integráció beindítását. Olyan környezetet teremtünk, amiben a roma fiatalok megismerkednek saját kultúrájukkal, népzenéjükkel, néptáncaikkal. A színházterem és mozi felújítása, multimédiás centrum kialakítása. VII. Egészségügy, szociális ügyek A nemrég épült és átalakított városi kórház kistérséget ellátó tevékenységének mőködésének megırzése ha mód nyílik fejlesztése. Az egészségipar alapjainak lerakása. A mindenki számára kiemelkedıen fontos egészségügy benne a házi és szakorvosi ellátás várost, kistérséget érintı kérdéseinek átfogó, elemzı, lehetıségeket feltáró megvitatása a szakma mővelıinek bevonásával. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerültek elsısorban idısek és gyermekek támogatása. A munkaerı piacról kiszorultak segítése a társadalom mentébe való visszailleszkedés érdekében. VIII. Táj-, természet-, és az épített környezet védelme Kiemelten fontos az ivóvíz, a csatornahálózat, szennyvíztisztítás kérdésköre. A természet és a táj rehabilitáción belül az élıvíz és holtág rendszer valamint a mellettük lévı ingatlanokkal kapcsolatos tulajdon- és bérletrendszer áttekintése. Szakértıi bizottság felállítása a helyzet felmérésére, a javaslatok kidolgozására, az összekuszálódottnak tőnı jogi-, tulajdonosi helyzet tisztázására. Az erdei iskola szervezet életre hívása és mőködtetése. Az épített környezet védelme különös tekintettel a városképet befolyásoló épületekre. A megújuló energiaforrások helyi felhasználásának feltérképezése. A szélkerék éves energia termelésének és felhasználásának nyilvánosságra hozatala (hány kw energiát termelt és azt mire használták). IX. Sport A város sportélete egyes sportágakban kiemelkedıen fejlıdik. Köszönet érte az értı, elkötelezett személyeknek és szervezeteknek. Támogatjuk a lakosság sportolási igényeinek kielégítését elıtérbe helyezve a tömegsportot. X. Közlekedés A 46-os út felújítását minden fórumon kérni és követelni kell. A Mezıtúr Tiszaföldvár közti közút esetén a polgári engedetlenség intézményét is megvizsgálva a jogi lehetıségeket is számba kell venni. A Körös-híd elképzelést (ami a komp helyén épülne) nem szabad veszni hagyni. A város belsı úthálózatának fejlesztése érdekében fel kell karolni az öntevékeny lakossági kezdeményezéseket. A meglévı karbantartása mellett tovább kell építeni a kerékpárút hálózatot városon belül és kívül egyaránt. A városi tömegközlekedést ismételten felül kell vizsgálni. A forgalomszabályozás- jelzıtáblák, gyalogátkelıhelyek eszközrendszerét a lakossági igények diktálta lehetıségeknek megfelelıen kell kialakítani.

9 XI. Közbiztonság A közbiztonság mindannyiunk érdeke. Fontosnak tartjuk mobil vagy fix térkamerák rendszerének kiépítését. Támogatjuk a polgárırség anyagi megerısítését illetve azon közbiztonságot, közlekedésbiztonságot fokozó civil szervezetek segítését, amelyek mőködése az egyesületi törvényben rögzítettekkel összhangban van. A kerékpárforgalom felesleges akadályoztatását jelzıtáblák a KRESZ által hagyott lehetıségeknek megfelelıen fel kell számolni. Nem támogatjuk fizetıs parkolók kialakítását. A rendırség a közúti ellenırzéssel párhuzamosan vagy akár annak rovására járır szolgálatot is lásson el. Segíteni kell a Figyelj a szomszédodra programot az utcabizalmik bevonásával. Átfogó programunkat a lakossági fórumokon elhangzó javaslatok és vélemények alapján bıvíteni fogjuk, hogy teret nyissunk a választók akaratának és megjeleníthessük azokat a konkrét igényeket, melyek élhetıbbé, szerethetıbbé, otthonosabbá teszik városunkat. EGYÜTT MEZİTÚRÉRT

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma

A civil szféra szerepe a társadalomban. A civil szféra jellemzıi. A civil szervezetek bejegyzési éve. A civil szervezetek tagságának létszáma Önrendelkezéssel a megmaradásért Badis Róbert: A vajdasági civil szervezetek jellemzıi A civil szféra szerepe a társadalomban Megváltoztatja a hatalom egyensúlyát Ellenırzi és felügyeli i az állami szektort

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya A kutatás-fejlesztés és az innováció a válságkezelés hosszú távú eszköze A válság természete A jelenlegi válság: globális, nemzeti sajátosságok egyszerre pénzügyi és gazdasági,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével.

A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések készítésével. A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu Koncepció A különbözı közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása hagyományosan nem jár együtt hatáselemzések

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Fıiskola között Együttmőködési

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására

Javaslat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Általános Mővelıdési Központ átszervezésére és alapító okiratának módosítására Szám: 45951/2006. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 156. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat települési értéktár felállítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. május 30 -i RENDES

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

A horgászat, a horgászturimus jövője és kapcsolata az akvakultúrával. Fürész György és Zellei Ágnes Magyar Országos Horgász Szövetség

A horgászat, a horgászturimus jövője és kapcsolata az akvakultúrával. Fürész György és Zellei Ágnes Magyar Országos Horgász Szövetség A horgászat, a horgászturimus jövője és kapcsolata az akvakultúrával Fürész György és Zellei Ágnes Magyar Országos Horgász Szövetség 5 000 17 000 35 000 52 000 58 000 93 000 133 000 240 000 298 000 320

Részletesebben

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt

e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt e-önkormányzás Szombathelyen és kistérségében e-savaria projekt Keringer Zsolt irodavezetı e-mail: keringer@szombathely.hu Elektronikus ügyintézés megvalósításához szükséges környezet Jogszabályok (országos,

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens

2/2. Az elıterjesztést készítette: Papp Istvánné Pályázati referens P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Iktatószám:

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

TERVEZET A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJÁRA. Bardócz Tamás Halgazdálkodási és HOP IH osztály

TERVEZET A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJÁRA. Bardócz Tamás Halgazdálkodási és HOP IH osztály TERVEZET A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓJÁRA Bardócz Tamás Halgazdálkodási és HOP IH osztály Miért? Érdekeltek nem elégedettek a jelenlegi szabályozással Változó társadalmi

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás)

Magyarország és az Európai Unió. A csatlakozáshoz vezetı út. 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) Európai Uniós ismeretek Magyarország és az Európai Unió 1968 - elsı hivatalos kapcsolatok (árgaranciamegállapodás) 1970-es évek 3 multilaterális keret: GATT Európai Biztonsági és Együttmőködési Értekezlet

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben