1 Pedagógiai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Pedagógiai Program"

Átírás

1 1 Pedagógiai Program

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok Jogi státusz Legitimáció Jövőképünk Intézményi Pedagógiai Program Iskola bemutatása Tárgyi feltételek Infrastruktúra Személyi feltételek I. Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályai A felvétel és a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

3 3 II. Az iskola helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A kötelező tanórai foglalkozások, a kötelezően választandó tanórai foglalkozások óraszáma, megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógus választás szabályai A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint magatartás és szorgalom minősítésének elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló tanulmányi munkájának értékelése és jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek III. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések Mellékletek

4 4 Bevezető gondolatok Ön a Kiskanizsai Általános Iskola átdolgozott Pedagógiai Programját tartja a kezében, amely szeptember 1-től határozza meg iskolánk működését. A program elkészítésekor a hatályos jogszabályokat vettük figyelembe. Az elkészült programot megvitatja a nevelőtestület, a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat. A programot mindezek után jóváhagyásra benyújtjuk az iskola fenntartójának. Bízunk munkánk sikerében, és abban, hogy ezen dokumentum alapján végzett nevelő- oktató tevékenységünk tovább erősíti iskolánk hírnevét. Nagykanizsa, március 27. Tisztelettel: Molnár István igazgató

5 5 Jogi státusz A fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a évi CXC. Törvény tartalmi követelményeinek megfelelően a számú alapító okiratot hagyta jóvá. Legitimáció Érvényességi rendelkezések Pedagógiai Programunk módosítására a következő indokok miatt került sor: A fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a. számú alapító okiratot hagyta jóvá. A Közoktatási Törvény módosításai miatt A módosító törvény száma: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről Pedagógiai Programunk módosítási hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. Jelen Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be, ezzel egy időben hatályát veszti a jelenleg érvényben lévő évi Pedagógiai Program. A pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezheti az iskolavezetés, a nevelőtestület 25 %-a vagy a fenntartó (jelen esetben a törvényi kötelezettség teszi szükségessé). Teljesítésének időarányos megvalósítását kötelező megvizsgálni az igazgatói mandátum lejárta előtt. A pedagógiai program vagy annak módosítása elfogadottnak tekinthető akkor, ha a nevelőtestület 2/3-os többséggel elfogadta, illetve a fenntartó egyetértésével az intézményvezető jóváhagyta. Iskolánk nevelőtestülete a fenntartóval egyeztetve, a szülők és a diákönkormányzat véleményének kikérése után, azok figyelembe vételével készítette el az intézmény pedagógiai programját a törvényi kötelezettségnek megfelelően. A módosításokat is ennek szellemében végezzük, azzal a különbséggel, hogy az egyeztetések sorrendje a módosítást kezdeményező személytől függően változhat.

6 6 A pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtásának ellenőrzése folyamatos, a közbeni módosítások szükségességét évente felül kell vizsgálnunk. A módosítás folyamata: - elfogadás: nevelőtestület - jóváhagyás: intézményvezető - egyetértés: fenntartó - véleményezés: szülők, DÖK A felsoroltak jelentik az innovációs bázist. Az elkészült program véleményezésre, átadásra kerül a DÖK ill. az SZM részére. Észrevételeiket az iskolavezetéshez juttatják szükség esetén a tantestület dönt a javaslataikról. A Pedagógiai Program tartalmát az intézmény vezetője köteles ismertetni az érintett munkavállalókkal. A szabályzatot hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi dolgozója számára. Pedagógiai programunk felülvizsgálata és kiegészítése során az alábbi jogszabályok voltak meghatározóak: A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI Rendelet 32/2012. (X. 8.) EMMI Rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

7 7 Legitimációs záradék Hatályba lépés ideje: szeptember Diákönkormányzat Dátum: március Szülői Munkaközösség Dátum: március Nevelőtestület Dátum: március Fenntartó Dátum: Tájékoztatásul megkapják: Diákönkormányzat Szülői Munkaközösség Nevelőtestület Fenntartó

8 8 Jövőképünk Olyan intézményt szeretnénk, ahol az inspiráló, ugyanakkor nyugodt, érzelem gazdag belső légkör és a tartalmas együttes munka következtében az intézmény minden dolgozója és a gyermekek is jól érzik magukat. Helyi programunk pedagógiailag átgondolt, ésszerű célokat követ, tartalmazza az emberiség egyetemes értékeit, úgy, mint a tudás, szabadság, egyenlőség, igazságosság, szolidaritás; a türelem értékeit úgy, hogy a gyermekek önállóan alakíthassák világképüket. Olyan színvonalas oktatást teremtünk, melynek aktív közreműködője a gyermek. Intézményünkben fontos feladatnak tartjuk az anyanyelvi, a művészeti nevelést, a környezettudatos magatartás alakítását, a matematikai készségek és képességek fejlesztését, az egészséges életmódra nevelést, a mindennapos mozgást, edzést. Mindezt a közösségi nevelés alapelvei és módszereinek segítségével tesszük. Arra törekszünk, hogy munkánkkal megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás igényét. Valljuk, a nevelés folyamatának a gyermeki személyiség megalapozását kell szolgálnia, melyben a gyermek teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek. Minden kolléga, gyermek érzékelje helyét, szerepét az intézmény tevékenység-rendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek. Így megfelelő alapot biztosítunk a tehetséggondozáshoz. Olyan kompetenciákat sajátítsanak el a gyermekek, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfeleljenek a XXI. század kihívásainak. Miután ezeket az elveket közösen valljuk és mindannyian magunkénak érezzük, ezért kerültek bele Pedagógiai Programunkba.

9 9 Intézményi Pedagógiai Program Preambulum az iskola dolga: hogy megtanítson hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Iskolánk nevelőtestülete teljes mértékben egyetért a Szent-Györgyi Albert professzor által megfogalmazott iskolafeladattal. A színvonalas iskoláztatás lehet záloga a fiatalok önmegvalósításának, az életminőség emelkedésének. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanára egyaránt, ahol a tanuló is alkotórésze a tanítás tanulás folyamatának, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, igényei, versei, írásai, számítógépes programjai stb. szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba, ahol megtanul helyesen és okosan (egyénre szabott módon) tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét. Célunk, hogy az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével színvonalas oktatást teremtsünk. Fontos feladatnak tartjuk az anyanyelv, matematika, számítástechnika és az idegen nyelv oktatását éppúgy, mint a környezetvédelmet, a művészeti nevelést, a sport és az egészséges életmódra nevelés ügyét. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód. A pedagógiai prognózisnak megfelelően minden gyerek a neki megfelelő nevelésbenoktatásban részesüljön. Helyi programunkban arra törekedtünk, hogy jellemzője legyen: - hogy pedagógiailag átgondolt, ésszerű célokat követ; - hogy tartalmazza az emberiség egyetemes értékeit, hagyományait;

10 10 - hogy felmutatja a család és a közösség értékeit ugyanúgy, mint a tudás, a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság, a szolidaritás, a másság, a türelem értékeit úgy, hogy a gyermek önállóan alakíthassa ki világképét; - hogy a törvényi előírások érvényre jutása mellett a tanulók és szülők igényeit is kielégítsük minél szélesebb körben ; - hogy nevelő-oktató munkánkban az egyéni bánásmód jusson érvényre, amely figyelembe veszi a tanulók haladási ütemében lévő eltéréseket és optimális fejlesztést eredményez; - hogy minden diák jól érezze magát és képességei szerint a legtöbbet tudja nyújtani. Iskolánk átérzi szolgáltató jellegét és olyan boldog gyerekeket akar nevelni, akik a pedagógusok által átadott korszerű tudás birtokában megállják helyüket további tanulmányaik és önálló életük során is. A teljesítmények alapja az, hogy a tanuló mit tud, mit tesz, mire képes és mire törekszik. Legyenek képesek a tanulók ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, beszéd, kommunikáció, viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző: - a színvonalas alapműveltség, nyitott sokoldalúság; - egymás tisztelete és mások értékeinek megbecsülése; - a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás; - etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség; - egészséges, testi, lelki, szellemi életvitel; - a környezetükért felelős magatartás. Munkánk során a pozitív motivációt és a nevelő jellegű, meggyőződésen alapuló ráhatások módszereit részesítjük előnyben. Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes személyiség megalapozását kell szolgálnia, amelyben a tanuló teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek. Ennek a célnak megfelelően törekszünk arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhassék ki munkája során. Arra törekszünk, hogy minden kolléga, tanuló érzékelje helyét, szerepét az iskola tevékenységrendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek. Erre a jövőben még inkább figyelni kell, mint korábban. A társadalom olyan szabadság birtokába jutott, amelyre nem készült fel. Azok a negatív jelenségek, amelyek a külvilágban megtalálhatók, az iskola életébe is beszűrődnek. Akkor járunk el helyesen, ha a szülőkkel közösen felhívjuk a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, erősítjük akaraterejüket, kitartásukat, pozitív életszemléletüket, hogy értékes életet élhessenek.

11 11 1. Az iskola bemutatása /Helyzetelemzés/ 1882-ben Kiskanizsán a Kisrác utcában 2 tanteremben kezdődött el az oktatás, majd 1910-ben a Templom téren folytatódott az iskolabővítés. A korabeli dokumentumokban Nagykanizsai Állami Népiskola III. igazgatói körzete címmel szerepeltek az intézményegységek. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/96. sz. határozatában foglalt állást a kiskanizsai városrész két iskolájának összevonása tekintetében. Ennek értelmében a Nagyrác- és a Templom Téri Ált. Iskolát július l-i hatállyal Általános Iskola Kiskanizsa néven egy intézménnyé alakította. Az összevonás során meghatározta az intézmény személyi apparátusának összetételét összhangban a Közoktatási törvénnyel. A 2000/2001-es tanévtől mindkét iskolarészbe beköltözött az óvoda. Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselőtestülete 2008-ban döntött a Pipitér Óvoda és Általános Iskola Kiskanizsa közös igazgatás alá vonásáról, Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa néven január 1-től az iskolák állami fenntartásba vételével az óvodai intézményegység különvált az iskolától, így intézményünk Kiskanizsai Általános Iskola néven működik tovább. Épületek: 2. Tárgyi feltételek Az elvégzendő munkákat rangsoroltuk, tervet készítettünk a végrehajtás ütemezésére, remélhetőleg anyagi források is rendelkezésre állnak majd a kivitelezéshez. A források bővítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázati felhívásokat. - Sikeres pályázat, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával a 2012/2013. tanévben várhatóan elkészül a műfüves pálya. - Szintén sikeres pályázattal valósul meg a könyvtárfejlesztés, melyet a 2013/2014. tanévben a gyerekek birtokba vehetnek.

12 12 - Az elmúlt évek során folyamatosan jeleztük tornatermünk elavultságát, melynek következtében önkormányzati támogatással a teljes körű felújítás megvalósult. - Várhatóan a 2013/2014. tanévben 2 első osztály indul intézményünkben és mivel egy 8. osztály távozik, ezért szükség van egy tanterem kialakítására. Az éves karbantartási keret terhére intézményünk a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. közreműködésével a munkálatokat elvégezteti. - A tél folyamán sajnos nagy problémát jelentett a fűtésrendszer meghibásodása. A gyorsan elvégzett munkák ellenére a végleges megoldást csak az új fűtésrendszer kialakítása eredményezheti, melynek megoldását Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 Millió Forinttal támogatja. A fűtést, illetve annak felügyeletét egy külsős cég: DALKIA Zrt. látja el. Intézményi felújításokat és javításokat az IKI karbantartó csoportja végzi előzetes éves terv alapján. Az időközben felmerülő kisebb javításokat, karbantartásokat helyben, 1 fő karbantartó segítségével látjuk el. 3. Infrastruktúra (felszereltség, segédeszközök) Az iskola alapfelszereltsége jónak mondható. A felszerelési tárgyak, eszközök rendelkezésre állnak. A törvényi előírások szerint szükséges felszerelések elhasználódása esetén a pótlás folyamatosan történik. Ezekhez a beszerzésekhez kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. A belső berendezések, bútorok megóvása terén javult a tanulói fegyelem. Ezt kell még tovább erősítenünk a jövőben is. A cserék, beszerzések az anyagiak függvényében tovább folytatódnak. Egyébként továbbra is valljuk, hogy az oktatás hatékonyságában a korszerű eszközök szerepe vitathatatlan ugyan, de a tanár és a diák közötti közvetlen kapcsolatot nem pótolhatja. 4. Személyi feltételek Személyi feltételek között egyaránt gondolunk diákra, pedagógusa, gazdasági és technikai dolgozóra. A képzési, nevelési célok elérésének egyformán fontos feltétele a szakmailag és pedagógiailag jól képzett tantestület, valamint a jó vagy kevésbé jó képességű, de mindenesetre tudásra éhes tanulóifjúság. Diákok

13 13 A tanulóink döntő többsége saját körzetünkből kerül ki. Vannak jó képességű és még jobb képességű tanulóink és akad néhány gyengébb tanuló is. Ezt a korábban ismertetett iskolaszerkezetnél és egyéb szakmai kérdés esetében is igyekszünk figyelembe venni. Néhány statisztikai adatunk: 2008/ / / / /201 3 (okt. 01.) Iskolai tanulói létszám Ebből bejáró tanuló Napközis tanulók száma Iskolai étkezők száma SNI tanulók Tan. neh. tanulók Iskolai tanulmányi átlag: 4,1 A félévi és a korábbi visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy tanulóink többségükben jól megállják helyüket a középfokú intézményekben. Természetesen vannak meglepő eredmények (negatív is pozitív is), aminek okát, megoldásának lehetőségét keresnünk kell. Úgy gondoljuk a lényeg az, hogy ami rajtunk múlhat, azt megtegyük. Délutáni foglalkozások (szakkör, énekkar, tömegsport, stb.) megtartásánál figyelembe kell vennünk a bejáró tanulók igényeit, igazodni kell a helyi- és helyközi járatok indulási idejéhez. Gazdasági apparátus, technikai dolgozók Az intézmény szakmai munkájához elengedhetetlen a megfelelő működtetés. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a tárgyi feltételeket a működtetés során. A működtetést elősegítő apparátus:

14 14 Összlétszám: takarító: gazdasági titkár: gazdasági ügyintéző: fűtő-karbantartó: 10 fő 7 fő (valamennyien részmunkaidősek) 1 fő 1 fő 1 fő A pedagógusokkal együtt az Ő munkájuk biztosítja a 14 tanulócsoport, 7 napközis és 1 tanulószobai csoport zavartalan munkáját. Nevelőtestület A nevelőtestület jó szellemű, kritikus, felkészült dolgos testület. Bízunk benne, hogy ez így marad továbbra is. Nevelő oktató munkánknak minden feltétele adott, hiszen 100 % -os a szakos ellátottságunk. Tanulólétszámunk alakulása már a 2012/2013-as tanévben is növekvő tendenciát mutatott, reménykedünk, hogy a jövőben is folytatódik ez a pozitív változás. A testületen belül fontos szerepe van a szakmai munkaközösségeknek, fontos feladatuk volt a most megjelenő új kerettantervre épülő helyi tantervünk kidolgozásában. Ez biztosítja pedagógiai önállóságunkat, az egységes követelménytámasztást a tanulói értékelésben, valamint az alapkészségek megfelelő szintű fejlesztését. Intézményünkben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: - alsós szakmunkaközösség - felsős szakmunkaközösség Munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak az intézményi dokumentumaink felülvizsgálatához, módosításához, illetve szükség esetén kidolgozásához. A nevelőtestülettel kapcsolatos néhány statisztikai mutatónk: A nevelőtestület létszáma: 29 fő pedagógus ebből 1 fő szabadidő-szervező fél állásban 1 fő (fél állásban) ifjúságvédelmi felelős (a 29 főből ) + 1 fő szabadidő-szervező fél állásban A nevelők létszáma alsó tagozaton : 9 fő felső tagozaton : 14 fő

15 15 napköziben : 6 fő A szakmai munkát segíti 1 fő iskolatitkár. A tárgyi és személyi feltételek esetleges változásai miatt minden tanév szeptember 30-ig felülvizsgáljuk a meglévő adatokat, és szükség szerint módosítjuk azokat. I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül: 1. az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, 2. a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 3. az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 4. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 5. a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, 6. a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 7. a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 8. a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 9. a tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályait, 10. a felvétel és a tanuló átvételének szabályait (iskolaváltás), 11. az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet. A kiskanizsai oktatatás 170 éves múltra tekint vissza. Olyan iskolánk van, ahol a belső légkör, a tartalmas munka következtében, mint már megfogalmaztuk, jól érzi magát tanuló és tanára egyaránt, a szülő elégedett. Ahol tanulóink ötletei, kérdései, igényei szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Ahol felkeltik a tudás iránti vágyat, ahol felfedezhetik az alkotás izgalmát és örömét. Ahol a tanuló nyitott a világra, a tanulmányi sikerek mellett jut idő a játékra, a környezettel való szabad ismerkedésre; ahol nemcsak a tudományos ismereteket sajátíthatják el a gyermekek, hanem a mindennapi élet kérdéseiről is gondolkodhatnak, ahol fejlődik öntudatuk, önismeretük, erkölcsi érzékenységük,

16 16 ahol nemcsak ismereteket sajátítanak el, hanem fejlődnek egyéni képességeik is. Azt szeretnénk, ha a gondolataikat megosztani képes, önmagukat kifejezni tudó, az együttműködéshez közös munkához szükséges készségekkel rendelkező gyermekek kerülnének ki tőlünk. Korszerűen felépített épület Informatika szaktanterem Szabadtéri sportpályák Képzési specialitások A gyógytestnevelés, úszás Nagy udvarok Idegen nyelvek, könyvtár Zöldövezet, ligetes pihenők Szabadidős programok Az iskola minden tagja szeretettel várja leendő diákjait. Iskolaképünk: Elkötelezzük magunkat a vonzó közoktatási intézményi színvonal megtartása és továbbfejlesztése, a komfortélményt nyújtó iskolai környezet és légkör kialakítása mellett. Az intézmény küldetése teljes körű minőségi pedagógiai munkavégzése, amely során: - Konstruktív életvezetést alakít ki valamennyi közreműködő számára, azaz olyan életvitelt, amely szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes. Konstruktív életvezetésre csak az az egyén képes, aki rendelkezik az alapvető kompetenciákkal. Ezen kompetenciák kialakítására fogalmaztunk meg célokat, mint pl. többek között az önálló tanulásszervezés és-irányítás képessége, a környezettudatos magatartás, önismeret képessége. - A gyermek megismerő képességét saját tempójának megfelelően fejleszti. - Olyan képességeket alakít ki, amelyek következtében a gyermekek és felnőttek rendelkeznek a megismerés igényével, értően tudnak bánni adottságaikkal, képességeikkel, igényeikkel és lehetőségeikkel, elfogadóan képesek viszonyulni a mássághoz és képesek lesznek belsőéletrendjük szerint, a környezetük számára serkentő hatású követelményeket támasztani.

17 17 - Az intézményi élet minden területén (a szervezeti kultúrában, a kommunikációban, a munkatársak bevonásában, a szervezésben, a nevelésben) tapasztalhatók legyenek a minőség ismérvei (a célok elvárások szerinti vagy azon túllépő elérésének készsége). Iskolaképünk hatékonyabb megvalósítása érdekében vezettük be a kompetenciaalapú oktatást. Hiszen az iskolába érkező, gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbségekkel rendelkező tanulók egyre változatosabb módját igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban meg kell tanítanunk őket a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésére. Iskolánk a kompetenciaalapú oktatás változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. Ezeket a módszereket igyekszünk minden tantárgy oktatásába beépíteni. A hagyományos frontális osztálymunkát folyamatosan kiegészíti, egyes területeken felváltja a kompetenciaalapú nevelés-oktatási módszertan. A kompetenciaalapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek- nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, - vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Kompetenciaalapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást központba helyező oktatást értjük. A kompetenciaalapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányosok felzárkóztatását. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetenciaalapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. (20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 7. (4) bek.) 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A pedagógiai munka szakaszai: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1)

18 18 Intézményünkben az alapfokú nevelés-oktatás szakasza folyik, amely az 1. évfolyamon kezdődik, a 8. évfolyam végéig tart és két részre tagolódik: - az 1. évfolyamon kezdődő és a 4. évfolyam végéig tartó alsó és - az 5. évfolyamon kezdődő és a 8. évfolyam végéig tartó felső tagozat. Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának legfontosabb értékei, amelyek áthatják a teljes nevelési rendszer, a pedagógiai koncepció és a nevelőoktató munka folyamatának az egészét. Ezek: a) gyermekközpontúság b) demokratizmus és felelősségvállalás c) autonómia d) esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. e) hátrányos megkülönböztetés tilalma f) a tanár és diák együttműködésének elve g) életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele A választott alapelveket egy koherens, egymásra épülő rendszerként fogjuk fel. Értjük alatta: - a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes iskolai környezetet, a jó közérzetet és szeretetteljes légkört - az iskola tanulói és tanárai számára széleskörű jogokat az intézmény mindennapi életének szervezésében - az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának lehetőségét, a szakmai önállóságot - ha az előző három alapelv érvényesítésében akadály merül fel az iskola tőle telhetően segítséget ad ezek elhárításában. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljainak meghatározásánál az iskola funkciójából kell kiinduljunk, ami nem más, mint olyan szervezet ahol a gyerekek, a szülők, a pedagógusok folyamatosan ismeretekre tesznek szert; a személyiség formálása az erkölcsi értékek és az iskola alapértékeinek átszármaztatásával és szükségletté alakításává történik figyelembe véve a közvetlen társadalmi környezet ( fenntartó, szülők, gyerekek ) igényeit is. A nevelőtestület által közvetítendő legfontosabb értékek: - Korszerű műveltségkép kialakítása - Korszerű műveltségi és erkölcsi értékrendszer kialakítása - A kreativitás fejlesztése, az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése

19 19 - A kommunikatív képességek és készségek fejlesztése - A tehetséggondozás, a maximális képességeket tartósan irányított tevékenységrendszer által az egész életen át történő tanulási igény kialakítása - A társadalmi beilleszkedés segítése a kulturált és környezettudatos magatartás, demokratikus és felelős döntési készség kialakítása - A testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életvitel, a másikra való odafigyelés - A nemzeti kultúra közvetítése, ugyanakkor a világ dolgai iránti érdeklődés kialakítása - A hagyományőrzés kialakítása - A tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítás megvalósítása - Az egészséges életmódra törekvés fejlesztése - Együttműködő tanulás Nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyának. Ezzel kapcsolatosan az alábbi jellemző emberi értékeket tartjuk különösen fontosnak: - Önismeret, önállóság, képesség az önálló ismeretszerzésre, önnevelésre, szerénység önmaga megítélésében. Célunk olyan nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek kiindulóként szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfogó, belső kényszerből fakadó önképzéshez. Azt kívánjuk elérni, hogy a tanulók tudjanak helyesen és okosan tanulni, tudjanak jól dönteni (egyedül, vagy szüleik segítségével) iskolaválasztásukról, további életükről, megtalálják az érdeklődésükhöz legközelebb álló területet, ahol felnőttként hatékonyan tudják használni a tanultakat. - A társas kapcsolatokkal összefüggő értékek közül fontosak a humanizmus, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a nyitottság, a szolidaritás, pluralizmus. A humanista magatartás kialakítása a gyermekközpontú iskolai élet során alakul ki. A normák követéséhez többek között a következő értékek felmutatása szükséges: az egyetemes jogok tiszteletben tartása, az egyenjogúság elismerés, tolerancia, a másság elfogadása, egészséges nemzettudat, az állampolgári feladatok vállalása, alkalmazkodási készség társakhoz, tanárokhoz. - A biológiai lét értékei az élő természet megőrzését, valamint az emberi életet és megóvását helyezik a figyelem középpontjába: ökológiai szemlélet, a természet védelme, az élet tisztelete. A program fontos feladata az egészséges életmódra nevelés erősítése, mely nem egy - egy tantárgy (biológia, testnevelés) kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a

20 20 családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenység fejlesztésének általános eleme. A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi olyan állampolgárok nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a köz ügyeinek intézésében és óvják, ápolják környezetüket. - A kultúrához való viszony értékei: művelődési igényesség, az emberiség kulturális örökségének tisztelete, készség a szépség befogadására. Olyan személyiségeket akarunk kialakítani, akik fogékonyak és nyitottak a problémák megoldására, az újra, a szépre, az igazságra, a szeretetre. - Személyes tulajdonságok, amelyekkel a tanulmányait befejező tanítványaink rendelkezzenek: tanulni vágyó, fegyelmezett, felelősségvállaló, munkaszerető, érzelmileg gazdag, empátiával bíró, kezdeményező, toleráns, közösségi tartású, problémamegoldásban jártas. Célunk olyan alapvető ismeretek birtokába jutatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikro-környezet (család, iskola, lakóhely, majdani munkahely) valós életének gyakorlatába. A jó eredmények hangsúlyozását, a sikeren keresztül történő munkát tartjuk célra-vezetőnek. Igyekszünk ránevelni tanulóinkat az esetleges kudarcok elviselésére is. Mindezt olyan tartalmú és nyelvezetű tananyaggal kívánjuk elérni, amely nekik, e korosztálynak szól, érte készült, visszatükrözi vágyait, elképzeléseit. A tantervi tartalommal differenciálni akarunk, esélyt, lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki tehetségnek, adottságainak megfelelően bontakozzék ki. Célunk olyan iskolai közösségek megszervezése, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek személyisége harmonikusan, képességeik, személyes lehetőségeik felső határáig fejlődhessenek és konstruktív életvitelre alkalmassá válhassanak. Mindezt tervszerűen végezzük, hogy az iskolai, az iskolán kívüli élet, a család, s általában minden tényező nevelő hatása egyirányú legyen. A számba vett emberi értékek nem zárt értékközvetítést feltételeznek, az iskola és az egyén életét átfogó nyitott értékmozgást célozzák meg. Az egyes értékelemek példaként szolgálnak, irányokat jelölnek meg, egyúttal azt is hangsúlyozzuk, hogy az értékpreferenciák leegyszerűsítése (konkrét és zárt értelmezése) a követelmények differenciálatlanságával járhat együtt. Az értékek és normák szoros egységben jelennek meg. Tudatában vagyunk annak, hogy megismerésük, megértésük kevés. A tevékenységek során megoldott feladatok, a közeli és távoli célok tevőleges vállalása lesz egyetlen biztosítéka az értékek elfogadásának, a normák vállalásának és a közös normakövetésnek. Az értékek közvetítéséért kitűzött nevelési-oktatási céljaink, a célok elérését szolgáló feladataink:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Nézz szembe a valósággal! Elérhető célok A köznevelési rendszer Erőforrásai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben