1 Pedagógiai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Pedagógiai Program"

Átírás

1 1 Pedagógiai Program

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok Jogi státusz Legitimáció Jövőképünk Intézményi Pedagógiai Program Iskola bemutatása Tárgyi feltételek Infrastruktúra Személyi feltételek I. Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsgák szabályai A felvétel és a tanuló átvételének szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

3 3 II. Az iskola helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A kötelező tanórai foglalkozások, a kötelezően választandó tanórai foglalkozások óraszáma, megnevezése Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja Választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógus választás szabályai A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint magatartás és szorgalom minősítésének elvei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló tanulmányi munkájának értékelése és jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek III. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések Mellékletek

4 4 Bevezető gondolatok Ön a Kiskanizsai Általános Iskola átdolgozott Pedagógiai Programját tartja a kezében, amely szeptember 1-től határozza meg iskolánk működését. A program elkészítésekor a hatályos jogszabályokat vettük figyelembe. Az elkészült programot megvitatja a nevelőtestület, a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat. A programot mindezek után jóváhagyásra benyújtjuk az iskola fenntartójának. Bízunk munkánk sikerében, és abban, hogy ezen dokumentum alapján végzett nevelő- oktató tevékenységünk tovább erősíti iskolánk hírnevét. Nagykanizsa, március 27. Tisztelettel: Molnár István igazgató

5 5 Jogi státusz A fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a évi CXC. Törvény tartalmi követelményeinek megfelelően a számú alapító okiratot hagyta jóvá. Legitimáció Érvényességi rendelkezések Pedagógiai Programunk módosítására a következő indokok miatt került sor: A fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a. számú alapító okiratot hagyta jóvá. A Közoktatási Törvény módosításai miatt A módosító törvény száma: évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről Pedagógiai Programunk módosítási hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára. Jelen Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetjük be, ezzel egy időben hatályát veszti a jelenleg érvényben lévő évi Pedagógiai Program. A pedagógiai program felülvizsgálatát, módosítását kezdeményezheti az iskolavezetés, a nevelőtestület 25 %-a vagy a fenntartó (jelen esetben a törvényi kötelezettség teszi szükségessé). Teljesítésének időarányos megvalósítását kötelező megvizsgálni az igazgatói mandátum lejárta előtt. A pedagógiai program vagy annak módosítása elfogadottnak tekinthető akkor, ha a nevelőtestület 2/3-os többséggel elfogadta, illetve a fenntartó egyetértésével az intézményvezető jóváhagyta. Iskolánk nevelőtestülete a fenntartóval egyeztetve, a szülők és a diákönkormányzat véleményének kikérése után, azok figyelembe vételével készítette el az intézmény pedagógiai programját a törvényi kötelezettségnek megfelelően. A módosításokat is ennek szellemében végezzük, azzal a különbséggel, hogy az egyeztetések sorrendje a módosítást kezdeményező személytől függően változhat.

6 6 A pedagógiai programban megfogalmazottak végrehajtásának ellenőrzése folyamatos, a közbeni módosítások szükségességét évente felül kell vizsgálnunk. A módosítás folyamata: - elfogadás: nevelőtestület - jóváhagyás: intézményvezető - egyetértés: fenntartó - véleményezés: szülők, DÖK A felsoroltak jelentik az innovációs bázist. Az elkészült program véleményezésre, átadásra kerül a DÖK ill. az SZM részére. Észrevételeiket az iskolavezetéshez juttatják szükség esetén a tantestület dönt a javaslataikról. A Pedagógiai Program tartalmát az intézmény vezetője köteles ismertetni az érintett munkavállalókkal. A szabályzatot hozzáférhetővé kell tenni az intézmény valamennyi dolgozója számára. Pedagógiai programunk felülvizsgálata és kiegészítése során az alábbi jogszabályok voltak meghatározóak: A évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI Rendelet 32/2012. (X. 8.) EMMI Rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

7 7 Legitimációs záradék Hatályba lépés ideje: szeptember Diákönkormányzat Dátum: március Szülői Munkaközösség Dátum: március Nevelőtestület Dátum: március Fenntartó Dátum: Tájékoztatásul megkapják: Diákönkormányzat Szülői Munkaközösség Nevelőtestület Fenntartó

8 8 Jövőképünk Olyan intézményt szeretnénk, ahol az inspiráló, ugyanakkor nyugodt, érzelem gazdag belső légkör és a tartalmas együttes munka következtében az intézmény minden dolgozója és a gyermekek is jól érzik magukat. Helyi programunk pedagógiailag átgondolt, ésszerű célokat követ, tartalmazza az emberiség egyetemes értékeit, úgy, mint a tudás, szabadság, egyenlőség, igazságosság, szolidaritás; a türelem értékeit úgy, hogy a gyermekek önállóan alakíthassák világképüket. Olyan színvonalas oktatást teremtünk, melynek aktív közreműködője a gyermek. Intézményünkben fontos feladatnak tartjuk az anyanyelvi, a művészeti nevelést, a környezettudatos magatartás alakítását, a matematikai készségek és képességek fejlesztését, az egészséges életmódra nevelést, a mindennapos mozgást, edzést. Mindezt a közösségi nevelés alapelvei és módszereinek segítségével tesszük. Arra törekszünk, hogy munkánkkal megalapozzuk az élethosszig tartó tanulás igényét. Valljuk, a nevelés folyamatának a gyermeki személyiség megalapozását kell szolgálnia, melyben a gyermek teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek. Minden kolléga, gyermek érzékelje helyét, szerepét az intézmény tevékenység-rendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek. Így megfelelő alapot biztosítunk a tehetséggondozáshoz. Olyan kompetenciákat sajátítsanak el a gyermekek, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfeleljenek a XXI. század kihívásainak. Miután ezeket az elveket közösen valljuk és mindannyian magunkénak érezzük, ezért kerültek bele Pedagógiai Programunkba.

9 9 Intézményi Pedagógiai Program Preambulum az iskola dolga: hogy megtanítson hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Iskolánk nevelőtestülete teljes mértékben egyetért a Szent-Györgyi Albert professzor által megfogalmazott iskolafeladattal. A színvonalas iskoláztatás lehet záloga a fiatalok önmegvalósításának, az életminőség emelkedésének. Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és a tanára egyaránt, ahol a tanuló is alkotórésze a tanítás tanulás folyamatának, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, igényei, versei, írásai, számítógépes programjai stb. szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba, ahol megtanul helyesen és okosan (egyénre szabott módon) tanulni, ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét. Célunk, hogy az ismeretek közvetítésével és a személyiség fejlesztésével színvonalas oktatást teremtsünk. Fontos feladatnak tartjuk az anyanyelv, matematika, számítástechnika és az idegen nyelv oktatását éppúgy, mint a környezetvédelmet, a művészeti nevelést, a sport és az egészséges életmódra nevelés ügyét. Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód. A pedagógiai prognózisnak megfelelően minden gyerek a neki megfelelő nevelésbenoktatásban részesüljön. Helyi programunkban arra törekedtünk, hogy jellemzője legyen: - hogy pedagógiailag átgondolt, ésszerű célokat követ; - hogy tartalmazza az emberiség egyetemes értékeit, hagyományait;

10 10 - hogy felmutatja a család és a közösség értékeit ugyanúgy, mint a tudás, a szabadság, az egyenlőség, az igazságosság, a szolidaritás, a másság, a türelem értékeit úgy, hogy a gyermek önállóan alakíthassa ki világképét; - hogy a törvényi előírások érvényre jutása mellett a tanulók és szülők igényeit is kielégítsük minél szélesebb körben ; - hogy nevelő-oktató munkánkban az egyéni bánásmód jusson érvényre, amely figyelembe veszi a tanulók haladási ütemében lévő eltéréseket és optimális fejlesztést eredményez; - hogy minden diák jól érezze magát és képességei szerint a legtöbbet tudja nyújtani. Iskolánk átérzi szolgáltató jellegét és olyan boldog gyerekeket akar nevelni, akik a pedagógusok által átadott korszerű tudás birtokában megállják helyüket további tanulmányaik és önálló életük során is. A teljesítmények alapja az, hogy a tanuló mit tud, mit tesz, mire képes és mire törekszik. Legyenek képesek a tanulók ismereteik, kommunikációs készségeik (írás, olvasás, számolás, beszéd, kommunikáció, viselkedési kultúra) birtokában tudatosan és igényesen élő, feladatokat vállaló, teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző: - a színvonalas alapműveltség, nyitott sokoldalúság; - egymás tisztelete és mások értékeinek megbecsülése; - a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás; - etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség; - egészséges, testi, lelki, szellemi életvitel; - a környezetükért felelős magatartás. Munkánk során a pozitív motivációt és a nevelő jellegű, meggyőződésen alapuló ráhatások módszereit részesítjük előnyben. Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes személyiség megalapozását kell szolgálnia, amelyben a tanuló teljes jogú résztvevője az adott folyamatnak, az önnevelésnek. Ennek a célnak megfelelően törekszünk arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhassék ki munkája során. Arra törekszünk, hogy minden kolléga, tanuló érzékelje helyét, szerepét az iskola tevékenységrendszerében, kapjanak megfelelő figyelmet az egyéni hajlamok, képességek. Erre a jövőben még inkább figyelni kell, mint korábban. A társadalom olyan szabadság birtokába jutott, amelyre nem készült fel. Azok a negatív jelenségek, amelyek a külvilágban megtalálhatók, az iskola életébe is beszűrődnek. Akkor járunk el helyesen, ha a szülőkkel közösen felhívjuk a gyerekek figyelmét a rájuk leselkedő veszélyekre, erősítjük akaraterejüket, kitartásukat, pozitív életszemléletüket, hogy értékes életet élhessenek.

11 11 1. Az iskola bemutatása /Helyzetelemzés/ 1882-ben Kiskanizsán a Kisrác utcában 2 tanteremben kezdődött el az oktatás, majd 1910-ben a Templom téren folytatódott az iskolabővítés. A korabeli dokumentumokban Nagykanizsai Állami Népiskola III. igazgatói körzete címmel szerepeltek az intézményegységek. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/96. sz. határozatában foglalt állást a kiskanizsai városrész két iskolájának összevonása tekintetében. Ennek értelmében a Nagyrác- és a Templom Téri Ált. Iskolát július l-i hatállyal Általános Iskola Kiskanizsa néven egy intézménnyé alakította. Az összevonás során meghatározta az intézmény személyi apparátusának összetételét összhangban a Közoktatási törvénnyel. A 2000/2001-es tanévtől mindkét iskolarészbe beköltözött az óvoda. Nagykanizsa Megyei Jogú Város képviselőtestülete 2008-ban döntött a Pipitér Óvoda és Általános Iskola Kiskanizsa közös igazgatás alá vonásáról, Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa néven január 1-től az iskolák állami fenntartásba vételével az óvodai intézményegység különvált az iskolától, így intézményünk Kiskanizsai Általános Iskola néven működik tovább. Épületek: 2. Tárgyi feltételek Az elvégzendő munkákat rangsoroltuk, tervet készítettünk a végrehajtás ütemezésére, remélhetőleg anyagi források is rendelkezésre állnak majd a kivitelezéshez. A források bővítése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázati felhívásokat. - Sikeres pályázat, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával a 2012/2013. tanévben várhatóan elkészül a műfüves pálya. - Szintén sikeres pályázattal valósul meg a könyvtárfejlesztés, melyet a 2013/2014. tanévben a gyerekek birtokba vehetnek.

12 12 - Az elmúlt évek során folyamatosan jeleztük tornatermünk elavultságát, melynek következtében önkormányzati támogatással a teljes körű felújítás megvalósult. - Várhatóan a 2013/2014. tanévben 2 első osztály indul intézményünkben és mivel egy 8. osztály távozik, ezért szükség van egy tanterem kialakítására. Az éves karbantartási keret terhére intézményünk a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. közreműködésével a munkálatokat elvégezteti. - A tél folyamán sajnos nagy problémát jelentett a fűtésrendszer meghibásodása. A gyorsan elvégzett munkák ellenére a végleges megoldást csak az új fűtésrendszer kialakítása eredményezheti, melynek megoldását Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 Millió Forinttal támogatja. A fűtést, illetve annak felügyeletét egy külsős cég: DALKIA Zrt. látja el. Intézményi felújításokat és javításokat az IKI karbantartó csoportja végzi előzetes éves terv alapján. Az időközben felmerülő kisebb javításokat, karbantartásokat helyben, 1 fő karbantartó segítségével látjuk el. 3. Infrastruktúra (felszereltség, segédeszközök) Az iskola alapfelszereltsége jónak mondható. A felszerelési tárgyak, eszközök rendelkezésre állnak. A törvényi előírások szerint szükséges felszerelések elhasználódása esetén a pótlás folyamatosan történik. Ezekhez a beszerzésekhez kihasználjuk a pályázati lehetőségeket. A belső berendezések, bútorok megóvása terén javult a tanulói fegyelem. Ezt kell még tovább erősítenünk a jövőben is. A cserék, beszerzések az anyagiak függvényében tovább folytatódnak. Egyébként továbbra is valljuk, hogy az oktatás hatékonyságában a korszerű eszközök szerepe vitathatatlan ugyan, de a tanár és a diák közötti közvetlen kapcsolatot nem pótolhatja. 4. Személyi feltételek Személyi feltételek között egyaránt gondolunk diákra, pedagógusa, gazdasági és technikai dolgozóra. A képzési, nevelési célok elérésének egyformán fontos feltétele a szakmailag és pedagógiailag jól képzett tantestület, valamint a jó vagy kevésbé jó képességű, de mindenesetre tudásra éhes tanulóifjúság. Diákok

13 13 A tanulóink döntő többsége saját körzetünkből kerül ki. Vannak jó képességű és még jobb képességű tanulóink és akad néhány gyengébb tanuló is. Ezt a korábban ismertetett iskolaszerkezetnél és egyéb szakmai kérdés esetében is igyekszünk figyelembe venni. Néhány statisztikai adatunk: 2008/ / / / /201 3 (okt. 01.) Iskolai tanulói létszám Ebből bejáró tanuló Napközis tanulók száma Iskolai étkezők száma SNI tanulók Tan. neh. tanulók Iskolai tanulmányi átlag: 4,1 A félévi és a korábbi visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy tanulóink többségükben jól megállják helyüket a középfokú intézményekben. Természetesen vannak meglepő eredmények (negatív is pozitív is), aminek okát, megoldásának lehetőségét keresnünk kell. Úgy gondoljuk a lényeg az, hogy ami rajtunk múlhat, azt megtegyük. Délutáni foglalkozások (szakkör, énekkar, tömegsport, stb.) megtartásánál figyelembe kell vennünk a bejáró tanulók igényeit, igazodni kell a helyi- és helyközi járatok indulási idejéhez. Gazdasági apparátus, technikai dolgozók Az intézmény szakmai munkájához elengedhetetlen a megfelelő működtetés. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a tárgyi feltételeket a működtetés során. A működtetést elősegítő apparátus:

14 14 Összlétszám: takarító: gazdasági titkár: gazdasági ügyintéző: fűtő-karbantartó: 10 fő 7 fő (valamennyien részmunkaidősek) 1 fő 1 fő 1 fő A pedagógusokkal együtt az Ő munkájuk biztosítja a 14 tanulócsoport, 7 napközis és 1 tanulószobai csoport zavartalan munkáját. Nevelőtestület A nevelőtestület jó szellemű, kritikus, felkészült dolgos testület. Bízunk benne, hogy ez így marad továbbra is. Nevelő oktató munkánknak minden feltétele adott, hiszen 100 % -os a szakos ellátottságunk. Tanulólétszámunk alakulása már a 2012/2013-as tanévben is növekvő tendenciát mutatott, reménykedünk, hogy a jövőben is folytatódik ez a pozitív változás. A testületen belül fontos szerepe van a szakmai munkaközösségeknek, fontos feladatuk volt a most megjelenő új kerettantervre épülő helyi tantervünk kidolgozásában. Ez biztosítja pedagógiai önállóságunkat, az egységes követelménytámasztást a tanulói értékelésben, valamint az alapkészségek megfelelő szintű fejlesztését. Intézményünkben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: - alsós szakmunkaközösség - felsős szakmunkaközösség Munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak az intézményi dokumentumaink felülvizsgálatához, módosításához, illetve szükség esetén kidolgozásához. A nevelőtestülettel kapcsolatos néhány statisztikai mutatónk: A nevelőtestület létszáma: 29 fő pedagógus ebből 1 fő szabadidő-szervező fél állásban 1 fő (fél állásban) ifjúságvédelmi felelős (a 29 főből ) + 1 fő szabadidő-szervező fél állásban A nevelők létszáma alsó tagozaton : 9 fő felső tagozaton : 14 fő

15 15 napköziben : 6 fő A szakmai munkát segíti 1 fő iskolatitkár. A tárgyi és személyi feltételek esetleges változásai miatt minden tanév szeptember 30-ig felülvizsgáljuk a meglévő adatokat, és szükség szerint módosítjuk azokat. I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai program szerint folyik. Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek keretén belül: 1. az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait, 2. a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 3. az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 4. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, 5. a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, 6. a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, 7. a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, 8. a szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formáit, 9. a tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályait, 10. a felvétel és a tanuló átvételének szabályait (iskolaváltás), 11. az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai tervet. A kiskanizsai oktatatás 170 éves múltra tekint vissza. Olyan iskolánk van, ahol a belső légkör, a tartalmas munka következtében, mint már megfogalmaztuk, jól érzi magát tanuló és tanára egyaránt, a szülő elégedett. Ahol tanulóink ötletei, kérdései, igényei szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Ahol felkeltik a tudás iránti vágyat, ahol felfedezhetik az alkotás izgalmát és örömét. Ahol a tanuló nyitott a világra, a tanulmányi sikerek mellett jut idő a játékra, a környezettel való szabad ismerkedésre; ahol nemcsak a tudományos ismereteket sajátíthatják el a gyermekek, hanem a mindennapi élet kérdéseiről is gondolkodhatnak, ahol fejlődik öntudatuk, önismeretük, erkölcsi érzékenységük,

16 16 ahol nemcsak ismereteket sajátítanak el, hanem fejlődnek egyéni képességeik is. Azt szeretnénk, ha a gondolataikat megosztani képes, önmagukat kifejezni tudó, az együttműködéshez közös munkához szükséges készségekkel rendelkező gyermekek kerülnének ki tőlünk. Korszerűen felépített épület Informatika szaktanterem Szabadtéri sportpályák Képzési specialitások A gyógytestnevelés, úszás Nagy udvarok Idegen nyelvek, könyvtár Zöldövezet, ligetes pihenők Szabadidős programok Az iskola minden tagja szeretettel várja leendő diákjait. Iskolaképünk: Elkötelezzük magunkat a vonzó közoktatási intézményi színvonal megtartása és továbbfejlesztése, a komfortélményt nyújtó iskolai környezet és légkör kialakítása mellett. Az intézmény küldetése teljes körű minőségi pedagógiai munkavégzése, amely során: - Konstruktív életvezetést alakít ki valamennyi közreműködő számára, azaz olyan életvitelt, amely szociálisan értékes, de egyénileg is eredményes. Konstruktív életvezetésre csak az az egyén képes, aki rendelkezik az alapvető kompetenciákkal. Ezen kompetenciák kialakítására fogalmaztunk meg célokat, mint pl. többek között az önálló tanulásszervezés és-irányítás képessége, a környezettudatos magatartás, önismeret képessége. - A gyermek megismerő képességét saját tempójának megfelelően fejleszti. - Olyan képességeket alakít ki, amelyek következtében a gyermekek és felnőttek rendelkeznek a megismerés igényével, értően tudnak bánni adottságaikkal, képességeikkel, igényeikkel és lehetőségeikkel, elfogadóan képesek viszonyulni a mássághoz és képesek lesznek belsőéletrendjük szerint, a környezetük számára serkentő hatású követelményeket támasztani.

17 17 - Az intézményi élet minden területén (a szervezeti kultúrában, a kommunikációban, a munkatársak bevonásában, a szervezésben, a nevelésben) tapasztalhatók legyenek a minőség ismérvei (a célok elvárások szerinti vagy azon túllépő elérésének készsége). Iskolaképünk hatékonyabb megvalósítása érdekében vezettük be a kompetenciaalapú oktatást. Hiszen az iskolába érkező, gyakran komoly tudásbeli és motivációs különbségekkel rendelkező tanulók egyre változatosabb módját igénylik az ismeretszerzésnek. Felgyorsult világunkban meg kell tanítanunk őket a körülmények változásaihoz való alkalmazkodásra, az egész életen át tartó tanulás képességének megszerzésére. Iskolánk a kompetenciaalapú oktatás változatos módszereinek alkalmazásával kíván az új kihívásokra válaszolni. Ezeket a módszereket igyekszünk minden tantárgy oktatásába beépíteni. A hagyományos frontális osztálymunkát folyamatosan kiegészíti, egyes területeken felváltja a kompetenciaalapú nevelés-oktatási módszertan. A kompetenciaalapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek- nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, - vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Kompetenciaalapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást központba helyező oktatást értjük. A kompetenciaalapú fejlesztés előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten levő gyermekek közötti különbségek csökkentését, a hátrányosok felzárkóztatását. Az új módszerek, technikák alkalmazásával a tanulók olyan képességei is fejlődnek, mint a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása. A kompetenciaalapú oktatás során is fontos szempont, hogy a gyermeket tanítsuk, ne a tantárgyat. A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. (20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 7. (4) bek.) 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A pedagógiai munka szakaszai: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1)

18 18 Intézményünkben az alapfokú nevelés-oktatás szakasza folyik, amely az 1. évfolyamon kezdődik, a 8. évfolyam végéig tart és két részre tagolódik: - az 1. évfolyamon kezdődő és a 4. évfolyam végéig tartó alsó és - az 5. évfolyamon kezdődő és a 8. évfolyam végéig tartó felső tagozat. Az alapelvek az intézmény önmeghatározásának legfontosabb értékei, amelyek áthatják a teljes nevelési rendszer, a pedagógiai koncepció és a nevelőoktató munka folyamatának az egészét. Ezek: a) gyermekközpontúság b) demokratizmus és felelősségvállalás c) autonómia d) esélyegyenlőség, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése. e) hátrányos megkülönböztetés tilalma f) a tanár és diák együttműködésének elve g) életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele A választott alapelveket egy koherens, egymásra épülő rendszerként fogjuk fel. Értjük alatta: - a nyugodt tanulási feltételeket teremtő kellemes iskolai környezetet, a jó közérzetet és szeretetteljes légkört - az iskola tanulói és tanárai számára széleskörű jogokat az intézmény mindennapi életének szervezésében - az önmegvalósítás, a személyiség kibontakoztatásának lehetőségét, a szakmai önállóságot - ha az előző három alapelv érvényesítésében akadály merül fel az iskola tőle telhetően segítséget ad ezek elhárításában. A nevelő-oktató munka pedagógiai céljainak meghatározásánál az iskola funkciójából kell kiinduljunk, ami nem más, mint olyan szervezet ahol a gyerekek, a szülők, a pedagógusok folyamatosan ismeretekre tesznek szert; a személyiség formálása az erkölcsi értékek és az iskola alapértékeinek átszármaztatásával és szükségletté alakításává történik figyelembe véve a közvetlen társadalmi környezet ( fenntartó, szülők, gyerekek ) igényeit is. A nevelőtestület által közvetítendő legfontosabb értékek: - Korszerű műveltségkép kialakítása - Korszerű műveltségi és erkölcsi értékrendszer kialakítása - A kreativitás fejlesztése, az értelmes, a kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése

19 19 - A kommunikatív képességek és készségek fejlesztése - A tehetséggondozás, a maximális képességeket tartósan irányított tevékenységrendszer által az egész életen át történő tanulási igény kialakítása - A társadalmi beilleszkedés segítése a kulturált és környezettudatos magatartás, demokratikus és felelős döntési készség kialakítása - A testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges életvitel, a másikra való odafigyelés - A nemzeti kultúra közvetítése, ugyanakkor a világ dolgai iránti érdeklődés kialakítása - A hagyományőrzés kialakítása - A tapasztalati (gyakorlatorientált) tanítás megvalósítása - Az egészséges életmódra törekvés fejlesztése - Együttműködő tanulás Nagy jelentőséget tulajdonítunk az egyén önmagához és környezetéhez való viszonyának. Ezzel kapcsolatosan az alábbi jellemző emberi értékeket tartjuk különösen fontosnak: - Önismeret, önállóság, képesség az önálló ismeretszerzésre, önnevelésre, szerénység önmaga megítélésében. Célunk olyan nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, akik igényes alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek kiindulóként szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és életüket átfogó, belső kényszerből fakadó önképzéshez. Azt kívánjuk elérni, hogy a tanulók tudjanak helyesen és okosan tanulni, tudjanak jól dönteni (egyedül, vagy szüleik segítségével) iskolaválasztásukról, további életükről, megtalálják az érdeklődésükhöz legközelebb álló területet, ahol felnőttként hatékonyan tudják használni a tanultakat. - A társas kapcsolatokkal összefüggő értékek közül fontosak a humanizmus, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a nyitottság, a szolidaritás, pluralizmus. A humanista magatartás kialakítása a gyermekközpontú iskolai élet során alakul ki. A normák követéséhez többek között a következő értékek felmutatása szükséges: az egyetemes jogok tiszteletben tartása, az egyenjogúság elismerés, tolerancia, a másság elfogadása, egészséges nemzettudat, az állampolgári feladatok vállalása, alkalmazkodási készség társakhoz, tanárokhoz. - A biológiai lét értékei az élő természet megőrzését, valamint az emberi életet és megóvását helyezik a figyelem középpontjába: ökológiai szemlélet, a természet védelme, az élet tisztelete. A program fontos feladata az egészséges életmódra nevelés erősítése, mely nem egy - egy tantárgy (biológia, testnevelés) kizárólagos feladata, hanem az integráció során beépül valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. A mentálhigiénés problémák kezelése és megoldása, a

20 20 családi értékek megőrzésére való törekvés a tanulói tevékenység fejlesztésének általános eleme. A szűkebb környezet megóvásának készségszintre emelése lehetővé teszi olyan állampolgárok nevelését, akik felelősségteljesen vesznek részt a köz ügyeinek intézésében és óvják, ápolják környezetüket. - A kultúrához való viszony értékei: művelődési igényesség, az emberiség kulturális örökségének tisztelete, készség a szépség befogadására. Olyan személyiségeket akarunk kialakítani, akik fogékonyak és nyitottak a problémák megoldására, az újra, a szépre, az igazságra, a szeretetre. - Személyes tulajdonságok, amelyekkel a tanulmányait befejező tanítványaink rendelkezzenek: tanulni vágyó, fegyelmezett, felelősségvállaló, munkaszerető, érzelmileg gazdag, empátiával bíró, kezdeményező, toleráns, közösségi tartású, problémamegoldásban jártas. Célunk olyan alapvető ismeretek birtokába jutatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikro-környezet (család, iskola, lakóhely, majdani munkahely) valós életének gyakorlatába. A jó eredmények hangsúlyozását, a sikeren keresztül történő munkát tartjuk célra-vezetőnek. Igyekszünk ránevelni tanulóinkat az esetleges kudarcok elviselésére is. Mindezt olyan tartalmú és nyelvezetű tananyaggal kívánjuk elérni, amely nekik, e korosztálynak szól, érte készült, visszatükrözi vágyait, elképzeléseit. A tantervi tartalommal differenciálni akarunk, esélyt, lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki tehetségnek, adottságainak megfelelően bontakozzék ki. Célunk olyan iskolai közösségek megszervezése, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek személyisége harmonikusan, képességeik, személyes lehetőségeik felső határáig fejlődhessenek és konstruktív életvitelre alkalmassá válhassanak. Mindezt tervszerűen végezzük, hogy az iskolai, az iskolán kívüli élet, a család, s általában minden tényező nevelő hatása egyirányú legyen. A számba vett emberi értékek nem zárt értékközvetítést feltételeznek, az iskola és az egyén életét átfogó nyitott értékmozgást célozzák meg. Az egyes értékelemek példaként szolgálnak, irányokat jelölnek meg, egyúttal azt is hangsúlyozzuk, hogy az értékpreferenciák leegyszerűsítése (konkrét és zárt értelmezése) a követelmények differenciálatlanságával járhat együtt. Az értékek és normák szoros egységben jelennek meg. Tudatában vagyunk annak, hogy megismerésük, megértésük kevés. A tevékenységek során megoldott feladatok, a közeli és távoli célok tevőleges vállalása lesz egyetlen biztosítéka az értékek elfogadásának, a normák vállalásának és a közös normakövetésnek. Az értékek közvetítéséért kitűzött nevelési-oktatási céljaink, a célok elérését szolgáló feladataink:

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁTONYTERENYEI KOSSUTH LAJOS TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Bevezető 5 Küldetésnyilatkozat 6 Helyzetelemzés 7 Családi háttér 7 A tanulóközösség

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013.

Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék. Școala Generală Bilingvă Micherechi. Pedagógiai Program 2013. Kétnyelvű Általános Iskola Méhkerék Școala Generală Bilingvă Micherechi Pedagógiai Program 2013. I. Bevezetés 12. I.2. Alaptevékenység 13. I.3. Az intézmény címe, telefonszáma 13. I.4. Az intézmény fenntartója

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv)

A KLIK Miskolc Tankerület selyemréti általános és MAgyAr-ANgol két TANíTásI Nyelvű IskolA 048053 Pedagógiai Programja (Nevelési Terv) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc, 2013.március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az iskola arculata... 5 1.2 A nevelő-oktatómunka tartalma... 8 1.3 Iskolánk küldetésnyilatkozata... 10 2. Az Iskola

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben