Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) december 5.

2 Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat Minőségpolitika Célok és feladatok A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok Az intézmény egyéb szakmai, fejlesztési céljai és feladatai Intézményi minőségfejlesztési rendszer A vezetés elkötelezettsége A jogszerű működés biztosítása Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés Vezetői ellenőrzés, értékelés Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése Az intézmény önértékelési rendszere A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Az intézmény által azonosított partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenség mérés rendszere Teljesítményértékelési rendszer Vezetői teljesítményértékelés eljárásrendje Pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendje Technikai, ügyviteli dolgozók teljesítményértékelésének eljárásrendje Mellékletek (mérőeszközök, sablonok)... 38

3 1. Küldetésnyilatkozat A Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézmény több mint 40 éve lát el nevelési-oktatási feladatokat. Gyermekközpontú törekvéseink, hagyományaink ápolása, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli normákat közvetítő koncepciónk vezérfonala a humánum. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, helytállni a globalizálódó világban. Célunk a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése, az ifjúság segítése sajátos problémáinak megoldásában. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük tanítványainkat ismereteik önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre. A minőségfejlesztést fontos feladatunknak tartjuk, megvalósítása folyamatos, kitartó munkát igényel. Ennek érdekében a nevelés-oktatás színes palettájáról mindig a jól bevált módszerek újjal való kombinációját, a legeredményesebbet igyekszünk kiválasztani, melynek segítségével a tanuló a saját természetének megfelelően tud teljes személyiséggé fejlődni. Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akikkel közös erkölcsi alapelveket vallva, elvárjuk, hogy legyenek partnerek gyermekeik nevelésében. Kiemelt szerepet szánunk az egyéni felelősségvállaláson, kötelességtudáson alapuló, céltudatos oktató-nevelő munkának. Munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha a diákok, pedagógusok, szülők elfogadják iskolánk elveit, az alapértékeket, együttműködnek a konstruktív magatartási szokások kialakításában, s így az értékek és normák hosszútávon fennmaradnak. Őszinte, becsületes és művelt embereket szeretnénk nevelni, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy kőrösis péterfys diákok voltak. 2. Minőségpolitika A minőségi munkavégzés biztosítása érdekében Nagykanizsa Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjában meghatározott feladatokkal összhangban kinyilvánítjuk a következőket: 1. Munkánk során arra törekszünk, hogy feladatainkat szakszerűen, és törvényesen lássuk el, a feladatellátás hatékonyságát folyamatosan javítsuk, fejlesszük elért eredményeinket. 3

4 2. Nevelő-oktató munkánkat a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program, és az ennek részét képező helyi terv alapján végezzük. 3. A partneri elégedettség növelése érdekében önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszert működtetünk, a partneri elvárásokat, és az elégedettséget rendszeresen mérjük, és értékeljük. 4. Az iskolavezetés elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer működtetésében. Biztosítjuk a hatékony működéshez szükséges feltételeket. A csoport vezetőjét bevonjuk a kibővített iskolavezetőség tevékenységébe, döntéseibe. 5. Az iskolavezetés megkeresi a helyi társadalom tájékoztatásának lehetőségeit. Nevelő-oktató munkánk területén elért eredményeinket rendszeresen közzé teszszük. 6. Az intézmény működési feltételeinek javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében figyelemmel kísérjük és kihasználjuk a kínálkozó pályázati lehetőségeket. 7. Továbbra is meg kívánjuk őrizni az évtizedek során kialakított önálló arculatunkat, az idegen nyelvek oktatásában és a tehetséggondozásban elért eredményeinket. 8. Képzési struktúránk továbbfejlesztése során figyelemmel kísérjük a partneri igények alakulását. Törekszünk arra, hogy az idegen nyelv oktatása területén mind magasabb szintű ismereteket adjunk át. 9. Arra törekszünk, hogy pedagógiai-szakmai tevékenységünkkel, a tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztésével biztosítsuk tanulóink tankötelezettségének teljesítését, felkészítsük őket a továbbtanulásra. 10. A tanítás folyamatában fejlesztjük a tanulók alapvető képességeit és készségeit. 11. Pedagógusaink megismerik, és alkalmazzák a tanulás tanításának technikáit. A tanulóinkat megismertetik a hatékony tanulási módszerekkel. 12. A hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a differenciált képességfejlesztés mellett, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. 13. Rendszeresen színvonalas szabadidős programokat szervezünk tanulóinknak. 4

5 14. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink a társadalomban érvényesülni tudó, sikeres emberekké váljanak. Minőségpolitikai célok 1. Célunk, hogy az intézmény működése teljes mértékben feleljen meg a közoktatási törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 2. Minden jelentős iskolai rendezvényről, és eseményről jelenjen meg tájékoztatás a helyi sajtóban, televízióban, a városi valamint az iskola weboldalán. 3. Növeljük az alkalmazotti közösség elkötelezettségét az intézmény minőségcéljai iránt. 4. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feleljen meg a pedagógiai programban rögzített előírásoknak. 5. Tanulóink szerepeljenek eredményesen - azaz jussanak tovább, vagy érjenek el helyezést különböző szintű tanulmányi, sport vagy egyéb versenyeken minden tanévben. 6. Pályairányításunk célja, hogy minden tanulónk tanuljon tovább valamilyen középiskolában. 7. A törvényi előírásoknak megfelelően végezzük és értékeljük az OM méréseket. 3. Célok és feladatok 3.1. A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok intézményi szintű értelmezése és lebontása 5

6 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig Egész életen át tartó tanulás támogatása Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása. Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fej- városi kulcskompetencia érték % 75 pályaorientációs programban résztvevők aránya az összes érintett tanulóhoz viszonyítva intézményi együttműködési tervek Partnerközpontúság A nevelés, oktatás minőségének folyamatos javítása A közoktatási intézményrendszerben a településen élő gyermekek, tanulók számára a tankötelezettség teljesítésének a 10. osztály végéig, a rendszer rugalmas átjárhatóságának és a folytathatóságtovábbépíthetőség, elvének biztosítása. A nem kampányszerű pályaorientáció biztosítása az alapfokú képzés 6-8. évfolyamán és középfokon. Intézmények közötti együttműködések támogatása. A hozzáadott pedagógiai érték növelése a jóváhagyott nevelési/pedagógiai programok alapján. lesztése. A középiskolákba bejutó tanulók közös központi felvételi eredményeinek a javítása. A középiskolákkal összehangolt pályaorientációs tevékenység tervezése az Éves munkatervben. Együttműködési terv: óvoda-általános iskolaközépiskola. A hozzáadott pedagógiai érték (HPÉ) növelése a pedagógiai program alapján. Központi felvételi eredmény átlaga pontszám/intézmény a jelenleginél 20%-kal magasabb pontszám %/intézmény 100 db/intézmény 1 óvoda; 1 középiskola száma HPÉ index % a megyei jogú városok átlagánál magasabb érték Az intézményekben felkészült, stabil-innovatív nevelő-oktató tantestületek kiépítése. Részvétel a városi szintű pedagógustovábbképzéseken. Az elvégzett továbbképzések száma db/tanév 2

7 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig A teljes szakos ellátottság biztosítása. A szakos ellátottság a teljes pedagógusi létszám arányában %/intézmény 100 Gyógypedagógiai ellátás igénylése. Eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata és teljesítése. Az akadálymentesítés kötelező feltételeinek biztosítása. Fejlesztő pedagógusok alkalmazása azokban az iskolákban, ahol a feladat ellátása indokolt. Utazó szakemberek tervezett igénybe vétele. A hiányzó eszközök, felszerelések beszerzése. A felújításra kerülő intézményekben az akadálymentesítés kialakítása. A fejlesztő foglalkozásra szoruló tanulók és a fejlesztő pedagógusok aránya A feladatellátáshoz szükséges igénybevett szakemberek száma a tervezetthez képest Az intézményben rendelkezésre álló eszközök aránya a jogszabály által előírtakhoz képest Az akadálymenetesítés megfelelősége az előírásoknak %/intézmény A fejlesztésre szoruló tanulók számához szakmailag megfelelő számú pedagógus %/intézmény 100 %/intézmény 100 %/intézmény 100 A digitális iskola feltételrendszerének igénylése. Pedagógusok digitális kompetenciáinak a javítása (külső és belső képzéssel i)s. A legalább ECDL vizsgával rendelkező pedagógusok aránya az összes pedagógushoz képest %/intézmény 50 7

8 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig A közoktatás irányításának A tervezés szerepének erősítése %/intézmény 80 javítása a közoktatási feladatellátásban. Az európai dimenzió tudatosítása Környezettudatos nevelés A más kultúrák iránti fogékonyság és az európai identitás erősítése. Környezettudatos nevelés eredményességének növelése. A munkatervek és iskolai beszámolók, értékelések alkalmazkodjanak a fenntartói elvárásokhoz. Az éves munka értékelése és az erről készített beszámoló minden esetben, tartalmában és szerkezetében is alkalmazkodjon a munkaterv cél- és feladatrendszeréhez. Az adatbázisok rendszeres feltöltése intézményi adatokkal. Európai uniós projektek figyelése. Erdei iskolai programokon való részvétel erősítése. Ökoiskola cím megtartása. Az éves beszámoló éves munkatervnek való megfelelősége (értékelési szempontok alapján) Nemzetközi, elsősorban európai uniós projektekhez való kapcsolódás. Erdei iskolai programban résztvevő intézmény Elnyert Ökoiskola cím tanév Legalább egy új projektben való részvétel 2 db/tanév 1 db/tanévek 1 Egészségnevelés A gyermekek és tanulók egészségi mutatóinak javítása. Iskolai drogprevenciós stratégia elkészítése és működtetése. Bevezetett iskolai drogprevenciós stratégia db/általános iskola 1 8

9 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig Fenntartói hatáskörben, Tanórák száma db/tanítási nap 1 felmenő rendszerrel kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés minden iskolában. Fenntartói hatáskörben, felmenő rendszerrel kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelést tartalmazó Pedagógiai Program db/általános iskola 1 Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése Az egészség érték szemlélet kialakítása és erősítése. A korszerű és egészséges táplálkozás elterjedésének elősegítése. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának növelése. Egészséges életmódot támogató projektekben való részvétel. A 6. évfolyam végére minden gyermek tanuljon meg úszni. Egészséges táplálkozást népszerűsítő projekteken való részvétel. A közoktatási törvény 52. (11) c) szerinti óraszámot nem csak a tehetséggondozásra, de a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére is ki kell használni az iskolákban. Egészséges életmódot támogató projektekben való részvétel. Az úszni tanuló gyermekek aránya az össztanulólétszámhoz viszonyítva Egészséges táplálkozást népszerűsítő projekteken való részvétel A HH tanulókra fordított órák száma db/általános iskola %/általános iskola db/általános iskola db/tanév/hh tanuló/ általános iskola legalább egy új projektben való részvétel 90 legalább egy új projektben való részvétel 10 9

10 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása jelenlegi színvonal biztosításával. A pedagógusok képzése a hátrányos helyzetű tanulókkal és az SNI tanulókkal való bánásmód terén. Gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó koncepció kidolgozása. Eredményes gyermek- és ifjúságvédelem, szoros együttműködés a rendőrség ifjúságvédelmi osztályával, mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Tehetség-gondozás A tehetséggondozás folytatása. Bekapcsolódás a tehetséggondozással kapcsolatos pályázatokba. Az SNI és HH gyermekekkel történő bánásmódra kiképzett pedagógusok aránya az integrációban résztvevő tanulók számához képest Koncepció száma Éves rendezvénynaptár Partnerlista alapján Nyertes tehetséggondozást támogató pályázatok száma fő/általános iskola db/általános iskola db/általános iskola db/általános iskola Célérték 2017-ig Az integrációban résztvevő tanulók számához szakmailag megfelelő számú pedagógus 1 1 legalább 2 új nyertes pályázat Közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben. Tehetséggondozó programok indítása. Tehetséggondozó programok fenntartása. db/tanév 1 10

11 Elvárás A tanulmányi, sport és művészeti versenyeken elért eredmények fenntartása. A városi sakkéletben betöltött szerep megőrzése. A városi sakkéletben betöltött szerep megőrzése. A számítástechnikai-oktatás eszközfeltételeinek folyamatos fejlesztése. Feladat Versenyre való felkészítő jellegű tantárgyi és művészeti szakkörök működtetése. Sakk szakkör szervezése. Sakkversenyek lebonyolítása. Pályázati lehetőségek felkutatása. A német nyelvoktatás szinten tartása, a külföldi partnerkapcsolatok ápolása. A külföldi partnerkapcsolatok ápolása. Emelt szintű angol nyelvoktatáshoz szükséges feltételek biztosítása. Gimnáziumi és szakközépiskolai továbbtanulásra való felkészítés preferálása. Gimnáziumi és szakközépiskolai továbbtanulásra való felkészítés preferálása. A sajátos nevelési igényű gyerekek fogyatékosságából eredő hátrányainak csökkentése. A gyenge tanulmányi eredményeket mutató, illetve a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, valamint a feladat ellátását segítő és hátrányát csökkentő szakmai és tárgyi feltételek fejlesztése. A nyelvoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Pályázati források igénybevétele a partnerkapcsolatok ápolásához. Pályázati források igénybevétele a külföldi partnerkapcsolatok ápolásához. A nyelvoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Középiskolai felvételi előkészítő foglakozások szervezése. Alapkompetenciák differenciált fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását segítő szakmai kompetenciák és tárgyi feltételek fejlesztése. Intézményi integrációs program működtetése, pályázati források keresése. 11

12 3.2. Az intézmény egyéb szakmai, fejlesztési céljai és feladatai Az intézmény az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján készíti el a helyi tantervét. A tanterv tartalmazza a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott, kötelező és közös követelményeit, a tantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot és a tantervtől való eltérés szabályait. A kötelezően, illetve a szabadon felhasználható időkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait. A nevelő-oktatómunka a fenntartó által elfogadott pedagógiai program alapján folyik. Az intézmény tehetséggondozásra átcsoportosít órákat, melyek a városfejlesztési tervében is kiemelten szerepelnek (emeltszintű nyelvoktatás, úszásoktatás, számítástechnika, vizuális oktatás, egyéb). A tehetséggondozás iskolán kívüli lehetőségét a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolával kötött együttműködés is elősegíti a néptánc, népzene és képzőművészet területén. A felzárkóztatásra, fejlesztésre, korrepetálásra, fejlesztő foglalkozásokra az intézmény külön időt biztosít az erre rászoruló tanulók részére. Az 1-4. évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából egyéni foglalkozásokat biztosít az intézmény. Az egyéni foglalkozásokat fejlesztő pedagógusok szervezik 1-3 tanuló részvételével. Az iskola tényleges nevelő-oktató munkáját folyamatosan és tudatosan közelíti a program alapelveiben megfogalmazott értéktartalmakhoz, valamint a preferált emberi értékekhez és tulajdonságokhoz. A nevelőtestület elfogadja ezeket az értékeket, egységes az alapelvek alkalmazásában, az értékek közvetítésben. 1. cél: A tanulókkal a humanista emberi értékeket, és az európai polgári gondolkodás értékrendjét önértékelésre alapozva ismertetjük meg, és közvetítjük. Sikerkritérium: A gyerekek normakövetésében növekvő mértékben vannak jelen ezek az értékek. A 6. és a 8. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések adatai szerint a preferált személyes tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 2. cél: A világvallások kultúrateremtő és - közvetítő szerepének bemutatása, erkölcsi tanításaik megismertetése. Világnézeti semlegesség biztosítása. Sikerkritérium: A gyerekek értik és tisztelettel tekintenek a vallások kulturális szerepeire, ismerik legfőbb erkölcsi tanításaikat.

13 3. cél: A magyarságtudat erősítése, az identitástudat megalapozása. Tudjanak a gyerekek a határainkon kívül élő magyarokról, és ismerjék helyzetük történelmi okait. Sikerkritérium: Tanulóink tisztelik nemzeti jelképeinket, cselekvően részt vesznek a nemzeti ünnepeken. A határon kívül élő magyarokhoz barátsággal és szolidaritással közelednek. Jellemző a nemzetiségi és etnikai előítéletektől való mentesség. 4. cél: A tudás modern értelmezésének az érvényesítése az iskolai nevelés-oktatás gyakorlatában. A tanítási tartalom tényeinek és alapkészségeinek tudásán túl a tanulók tudjanak önállóan ismeretet szerezni. A gondolkodási készség folyamatos fejlesztése. Az új technikai ismeretek és benne a számítástechnika alkalmazásához fűződő pozitív, elfogadó és alkotó viszony formálása. Iskolánk oktatási céljai az intézmény sajátos profilja mentén alakíthatók ki: nevezetesen az emelt szintű idegennyelv-oktatás és az általános képzés. Az emelt szintű nyelvoktatás kommunikáció központú, gyakorlatban hasznosítható ismereteket nyújt. Mindezek előfeltétele azonban a biztos anyanyelv-ismeret az osztályok típusától függetlenül, hiszen minden ismeret a nyelv által közelíthető meg, sajátítható el, illetve fejleszthető tovább. Célunk tehát olyan tanulási stratégiák kialakítása, megtanítása, melynek során tanulóink képesek a közölt információk szelektív befogadására, adott esetben továbbértelmezésére. Ennek érdekében az alapkészségek megerősítése mellett több szerephez jussanak a gondolkodtató feladatok. A problémamegoldó tanulási módszerek alkalmazása során nagy figyelmet kell fordítanunk az információszerzés különböző módozataira (tájékozódás a könyvtárban, számítógépes adatkezelés, stb.), a csoportmunka előnyben részesítése mellett. Sikerkritérium: A 4. és a 6. évfolyamon szervezett gondolkodási képességek folyamatmérései alkalmával 70% fölötti teljesítmény születik. A szerzett tapasztalatok szerint a jelzett módszereket és szervezeti formákat a tanítók, tanárok a tanórán 75%-ban alkalmazzák, s a tanulók a 7-8. évfolyamon hasonló arányban képesek az önálló ismeretszerzésre. 5. cél: Az elemi képességek és az alapkészségek szilárd begyakoroltatása. Eszközi használatuk feleljen meg az adott évfolyam minimális igényeinek, hiányuk ne jelentsen akadályt az ismeretek elsajátításához. Sikerkritérium: A 2. évfolyam végén az elemi ismeretek szintjének 90%-a elegendő a továbbhaladáshoz, a 4. évfolyam végén az alapkészség szintmérésének átlageredménye meghaladja a 75%-ot. 13

14 6. cél: Az önálló ismeretszerzés képességének megalapozása. Sikerkritérium: A 6. évfolyam végére képesek egyszerű szöveg önálló feldolgozására, konkrét fogalmakkal gondolkodási műveleteket végezni, s a gondolkodás munkaformáit alkalmazni. A középfokú képzésbe készülők többségében ismerik az önálló tanulás különböző technikáit, a modern információhordozók használatát, és rendelkeznek ezek alkalmazásának képességeivel. Az iskola tanulóinak az összetétele heterogén, mind az ismeretszerzésben, mind a képzésben, ezért a gyermekek valós tudásszintjéhez igazodunk. A tényleges érdeklődésük és képességük szerint alakítjuk a programkínálatunkat. A komprehenzív iskola elveinek a belső differenciálás segítségével törekszünk eleget tenni. Sikerkritérium: 1-8 évfolyamon felzárkóztató foglalkoztatás. 7. cél: Olyan kulturális és művelődési lehetőség, kínálat biztosítása, amely épít a város meglévő adottságaira. Ezen túl művészeti csoportokat működtetünk, művészeti bemutatókat és vetélkedőket szervezünk, kulturális programokat rendezünk. Sikerkritérium: Diákkörök (érdeklődési körök, és művészeti körök) működtetése, kulturális programok szervezése, együttműködés az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolával. 8. cél: A testi - lelki egészség, a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges életvitelre nevelés. A gyerekek rendszeresen és kedvvel sportoljanak. Fokozatosan és fokozottan váljék igényükké és szokásukká a rendszeres testedzés és egészséges életmód. E mellett ki kell alakítanunk tanulóinkban a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges életvitel igényét és képességét, hogy képesek legyenek saját harmonikus életvitelük kialakítására. Sikerkritérium: A mindennapos testnevelés keretében az első-negyedik évfolyamon minden olyan napon, ahol a délelőtti tanítási időben nincs testnevelésóra, a tanulók életkorukhoz és fejlettségükhöz igazodó játékos egészségfejlesztő testmozgásban vesznek részt, az ötödiknyolcadik évfolyamon mindez a délelőtti tanórák és a szabadidősportok keretében valósul meg. A mindennapos testedzésben a tanulók legalább 70%-a vegyen részt. 9. cél: Korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását célzó alapvetően érzelmi nevelés. Életkori sajátosságok okán az érzelmi nevelés eszközeivel segíteni kell gyerekeinket az énképük, értékrendjük kialakításában, az önismeret, az önnevelés szándékának és módszerei- 14

15 nek elsajátításában, a toleranciát, az empátiát, az igazságszeretet és együttműködési készséget is magába foglaló lelkileg egészséges személyiségük fejlesztésében. Sikerkritérium: A 4. és a 6. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések adatai szerint a preferált tulajdonságok döntő többségben jellemzik a tanulókat. 10. cél: Kulturált és környezettudatos magatartásra nevelés. A kulturált magatartás alapnormáinak elsajátíttatása, majd a magatartáskultúra fejlesztése (beszédkultúra, viselkedés, stb.). Óvják tanulóink a környezet tisztaságát, épségét, szeressék és védjék a természetet (ökológiai gondolkodásmód, személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás). Sikerkritérium: Az osztályfőnökök évenkénti értékelése szerint a preferált tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 11. cél: Tanulóink szeressék iskolánkat, kötődjenek hozzá. (Ez az osztályfőnöki nevelőmunka eredményességének is Sikerkritériuma.) Következetes, igazságos, kiszámítható és családias iskolai légkör biztosítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, s elismerik munkájuk eredményét, büszkék lehetnek saját és társaik eredményeire. Tartalmas, színes diákközösségi élet kialakítása (DÖK). Sikerkritérium: Kifejezésre juttatják, hogy jól érzik magukat iskolánkban. Úgy hagyják el az iskolát, hogy az itt elsajátított tudás, értékek és viselkedés, életmódminta szerint élnek, és erre büszkék. (Ellenőrzi, értékeli az iskola igazgatója a középiskolák visszajelzése alapján.) A DÖK rendszeres, eredményes működése. 12. cél: A tanulás feltételeinek biztosítása, olyan mértékben, hogy szociális gondok (étkezés hiánya, taneszközök hiánya, stb.) ne akadályozzák a gyermekeket tanulmányaikban. Sikerkritérium: Minden rászoruló gyermek olyan mértékű segítséget kap, hogy elemi ellátása biztosított, iskolába járása nem akadályozott. 13. cél: A szocio-kultúrális hátrányok kompenzálása, a társadalmi beilleszkedés segítése. Sikerkritérium: A veszélyeztetett gyerekek krízishelyzetének többsége az iskola ifjúságvédelmi eszközeivel feloldhatók, a súlyosabb eseteket az önkormányzat ifjúságvédelmi intézkedései kezelni tudják. Az 1-2. évfolyamban az elemi szokások, a 3-6. évfolyamban a tár- 15

16 sadalmi együttélés általános szabályai, a 7-8. évfolyamban a normakövetés, önmaguk vállalása, az együttműködés és önállóság alapjai többségükben kialakulnak. 4. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 4.1. A vezetés elkötelezettsége Az intézmény vezetése nyilvánítsa ki a minőség iránti elkötelezettségét, biztosítsa működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályozók előírásainak betartásával, a küldetésnyilatkozat, a minőségpolitikai nyilatkozat, a minőségpolitikai célok, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével. Az intézmény minőségfejlesztési rendszerének működését a minőségfejlesztés szervezetének működése biztosítja: - A minőségfejlesztési szervezet vezetője az igazgató, aki a közoktatási törvény 54. (1) bekezdése szerint az intézmény minőségirányítási programjának működéséért felelős vezető - A minőségfejlesztési csoport a vezetőből, és három tagból áll, akiket az intézmény alkalmazottai közül az igazgató egy tanévre bíz meg az intézmény minőségirányítási programjának végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásával, a minőségfejlesztési szervezet munkájában való közreműködéssel. Alapvető, általános dokumentumok 1. Alapító okirat 2. Szervezeti és működési szabályzat 3. Házirend Alapvető szakmai dokumentumok: 1. nevelési és pedagógiai program 2. IMIP 3. Továbbképzési program és beiskolázási terv 4. Intézményi éves munkaterv, és beszámoló 16

17 Intézményi ügyintézés dokumentumai 1. Ügyintézés, iratkezelési szabályzat 2. Jegyzőkönyv, határozat, értesítés 3. Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok 1. Formai előírások- kinevezés 2. Munkaköri leírás Védelmi jellegű szabályzatok 1. Munkavédelmi szabályzat 2. Számítástechnikai és szoftver-védelmi szabályzat 3. Katasztrófavédelmi szabályzat- tűz, víz, sugárzás, stb. 4. Kockázatelemzési szabályzat A jogszerű működés biztosítása Az intézményi működés minden területe az alapfeladat és a közoktatási törvényben, egyéb jogszabályban, és az alapító okiratban meghatározott további feladatok szakszerű, törvényes, és hatékony ellátását szolgálja. Az intézmény működésének területei a következők: - Oktatás - Nevelés - Tanügyigazgatás - Nevelő-oktató munkát segítő tevékenység - Intézmény-üzemeltetés - Költségvetési gazdálkodás - Humánerőforrás-fejlesztés és hasznosítás - Pénzügyi és tárgyi feltételek fejlesztése - Vezetés, menedzselés - Minőségfejlesztés Az intézmény működésének területein belül azonosíthatók az intézményi működés folyamának részfolyamatai. A részfolyamatokat a közoktatási törvény, egyéb jogszabályok, az intézmény pedagógiai programja, házirendje, szervezeti és működési szabályzata, valamint 17

18 minőségirányítási programja szabályozzák. Az intézményvezető gondoskodjon arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Tervezés Az intézményben folyó tervezőmunkának biztosítania kell, hogy az intézmény működése az intézmény céljainak, az elvárásoknak és az igényeknek megfelelő, ugyanakkor szabályozott, átlátható, ellenőrizhető legyen Stratégiai tervezés Az intézmény vezetőjének gondoskodnia kell a stratégiai tervezés folyamat szabályozásáról. A stratégiai tervezési folyamat leírja az intézmény működését hosszútávon meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, valamint az egyes dokumentumok egymáshoz való viszonyát. E körbe tartozik különösen: Az intézmény hosszútávra szóló küldetésnyilatkozata. A partneri igények felmérése alapján a nevelőtestület által készített pedagógiai, illetve nevelési program. Az intézmény minőségpolitikáját meghatározó dokumentum (minőségfejlesztési irányelvek). Az intézményvezetői pályázat stratégiai vállalásai és az Ezeket valóra váltó éves munkatervek, valamint az ezekben megjelenő mérhető minőségi célok. Az elvégzendő feladat, tevékenység meghatározása. Az elvégzendő feladat, tevékenység megtervezéséért felelős személyek (csoportok) kiválasztása. A kiinduló állapotjellemzőinek rögzítése (információgyűjtés, helyzetelemzés). 18

19 Az adott feladattal, tevékenységgel kapcsolatos elvárások, igények tudatosítása, jogszabályi előírások, partneri igények összegyűjtése. A terv kialakítása: Az elérendő célok. A célok eléréséhez szükséges feladatok, tevékenységek. A feladatok, tevékenységek végrehajtásához szükséges idő. A feladatok, tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök előzetes meghatározása. Az elkészített terv véleményezése az adott feladat, tevékenység megvalósulásában érintett partnerekkel. Az összegyűlt vélemények alapján a terv végleges kidolgozása Az elkészített terv elfogadtatása, jóváhagyatása az arra jogosult testültekkel. Az eltervezett tevékenységek megvalósítása a gyakorlatban A megvalósítás értékelése és ellenőrzése Az eltervezett célok és az elvégzett tevékenységek révén elért eredmények közötti különbségek megállapítása A feladatban közreműködő felelős személyek tevékenységeinek értékelése Az elvégzendő feladat, tevékenység újbóli tervezésének, és megvalósításának már az ellenőrzés, értékelés megállapításának alapján kell történnie Operatív tervezés Az intézmény vezetése tervezze meg, és biztosítsa az intézmény belső működési rendjét. Valamennyi munkatárs ismerje meg a minőségirányítás által meghatározott folyamatok eljárásrendjét. A jogszabályoknak megfelelően el kell készíteni a szervezet működését szabályozó dokumentumokat. Az éves munkaterv készítésének folyamata A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját, egy tanévre. Szabályozza időben, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. 19

20 20

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Minőségirányítási program

Minőségirányítási program Minőségirányítási program 2007 TARTALOMJEGYZÉK 1. Küldetésnyilatkozat... 3 2. A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola felépítése... 3 2.1. Békéscsabai Központi Szakképző Iskola tagintézményei és feladatai...

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA BETHLEN GÁBOR REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS SZATHMÁRY KOLLÉGIUM 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. Tel: 62/241 703; tel/fax: 62/244 337 www.bgrg.hu e-mail: bgrg@bgrg.sulinet.hu Az alkalmazotti közösség elfogadásának

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27.

Szakközépiskola Székhelye: 1223 Budapest Művelődés utca 21-27. TOMORI PÁL MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézmény bemutatása,minőségpolitikája: A Tomori Pál Főiskolát az intézmény fenntartóját- 2004-ben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat , Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM A Penta Akadémia Alapítvány által fenntartott MAGYAR ÜZLETEMBERKÉPZŐ Szakközépiskola BUDAPEST-KAPOSVÁR-PÉCS INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2008-2012. A nevelőtestületi jóváhagyást követően a dokumentumot

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2013. Készült: Mezőzombor, 2013.03.24. Készítette: a KölcseyFerenc Általános Iskola tantestülete Jóváhagyta: Kiss Péterné igazgató Pedagógiai Program 2013 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal Bevezető 4.oldal

Részletesebben