Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) december 5.

2 Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat Minőségpolitika Célok és feladatok A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok Az intézmény egyéb szakmai, fejlesztési céljai és feladatai Intézményi minőségfejlesztési rendszer A vezetés elkötelezettsége A jogszerű működés biztosítása Tervezés Stratégiai tervezés Operatív tervezés Vezetői ellenőrzés, értékelés Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése Az intézmény önértékelési rendszere A partnerkapcsolatok irányítása Kommunikáció a partnerekkel Az intézmény által azonosított partnerek igény-, elégedettség- és elégedetlenség mérés rendszere Teljesítményértékelési rendszer Vezetői teljesítményértékelés eljárásrendje Pedagógus teljesítményértékelés eljárásrendje Technikai, ügyviteli dolgozók teljesítményértékelésének eljárásrendje Mellékletek (mérőeszközök, sablonok)... 38

3 1. Küldetésnyilatkozat A Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola székhelyintézmény több mint 40 éve lát el nevelési-oktatási feladatokat. Gyermekközpontú törekvéseink, hagyományaink ápolása, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli normákat közvetítő koncepciónk vezérfonala a humánum. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek a változó társadalmi viszonyokhoz alkalmazkodni, helytállni a globalizálódó világban. Célunk a megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni is tudó fiatalok nevelése, az ifjúság segítése sajátos problémáinak megoldásában. Arra törekszünk, hogy megteremtsük az élethosszig tartó tanulás alapjait, tanítványainkban felkeltsük ennek igényét, képessé tegyük tanítványainkat ismereteik önálló gazdagítására, az egyéni ismeretszerzésre. A minőségfejlesztést fontos feladatunknak tartjuk, megvalósítása folyamatos, kitartó munkát igényel. Ennek érdekében a nevelés-oktatás színes palettájáról mindig a jól bevált módszerek újjal való kombinációját, a legeredményesebbet igyekszünk kiválasztani, melynek segítségével a tanuló a saját természetének megfelelően tud teljes személyiséggé fejlődni. Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akikkel közös erkölcsi alapelveket vallva, elvárjuk, hogy legyenek partnerek gyermekeik nevelésében. Kiemelt szerepet szánunk az egyéni felelősségvállaláson, kötelességtudáson alapuló, céltudatos oktató-nevelő munkának. Munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha a diákok, pedagógusok, szülők elfogadják iskolánk elveit, az alapértékeket, együttműködnek a konstruktív magatartási szokások kialakításában, s így az értékek és normák hosszútávon fennmaradnak. Őszinte, becsületes és művelt embereket szeretnénk nevelni, akik évtizedek múlva is büszkék lesznek arra, hogy kőrösis péterfys diákok voltak. 2. Minőségpolitika A minőségi munkavégzés biztosítása érdekében Nagykanizsa Város Önkormányzati Minőségirányítási Programjában meghatározott feladatokkal összhangban kinyilvánítjuk a következőket: 1. Munkánk során arra törekszünk, hogy feladatainkat szakszerűen, és törvényesen lássuk el, a feladatellátás hatékonyságát folyamatosan javítsuk, fejlesszük elért eredményeinket. 3

4 2. Nevelő-oktató munkánkat a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program, és az ennek részét képező helyi terv alapján végezzük. 3. A partneri elégedettség növelése érdekében önértékelésen alapuló minőségfejlesztési rendszert működtetünk, a partneri elvárásokat, és az elégedettséget rendszeresen mérjük, és értékeljük. 4. Az iskolavezetés elkötelezett a már életbe léptetett minőségirányítási rendszer működtetésében. Biztosítjuk a hatékony működéshez szükséges feltételeket. A csoport vezetőjét bevonjuk a kibővített iskolavezetőség tevékenységébe, döntéseibe. 5. Az iskolavezetés megkeresi a helyi társadalom tájékoztatásának lehetőségeit. Nevelő-oktató munkánk területén elért eredményeinket rendszeresen közzé teszszük. 6. Az intézmény működési feltételeinek javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében figyelemmel kísérjük és kihasználjuk a kínálkozó pályázati lehetőségeket. 7. Továbbra is meg kívánjuk őrizni az évtizedek során kialakított önálló arculatunkat, az idegen nyelvek oktatásában és a tehetséggondozásban elért eredményeinket. 8. Képzési struktúránk továbbfejlesztése során figyelemmel kísérjük a partneri igények alakulását. Törekszünk arra, hogy az idegen nyelv oktatása területén mind magasabb szintű ismereteket adjunk át. 9. Arra törekszünk, hogy pedagógiai-szakmai tevékenységünkkel, a tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztésével biztosítsuk tanulóink tankötelezettségének teljesítését, felkészítsük őket a továbbtanulásra. 10. A tanítás folyamatában fejlesztjük a tanulók alapvető képességeit és készségeit. 11. Pedagógusaink megismerik, és alkalmazzák a tanulás tanításának technikáit. A tanulóinkat megismertetik a hatékony tanulási módszerekkel. 12. A hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a differenciált képességfejlesztés mellett, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinknak felzárkóztató foglalkozásokat biztosítunk. 13. Rendszeresen színvonalas szabadidős programokat szervezünk tanulóinknak. 4

5 14. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink a társadalomban érvényesülni tudó, sikeres emberekké váljanak. Minőségpolitikai célok 1. Célunk, hogy az intézmény működése teljes mértékben feleljen meg a közoktatási törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 2. Minden jelentős iskolai rendezvényről, és eseményről jelenjen meg tájékoztatás a helyi sajtóban, televízióban, a városi valamint az iskola weboldalán. 3. Növeljük az alkalmazotti közösség elkötelezettségét az intézmény minőségcéljai iránt. 4. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka feleljen meg a pedagógiai programban rögzített előírásoknak. 5. Tanulóink szerepeljenek eredményesen - azaz jussanak tovább, vagy érjenek el helyezést különböző szintű tanulmányi, sport vagy egyéb versenyeken minden tanévben. 6. Pályairányításunk célja, hogy minden tanulónk tanuljon tovább valamilyen középiskolában. 7. A törvényi előírásoknak megfelelően végezzük és értékeljük az OM méréseket. 3. Célok és feladatok 3.1. A fenntartói elvárásokkal kapcsolatos célok és feladatok intézményi szintű értelmezése és lebontása 5

6 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig Egész életen át tartó tanulás támogatása Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása. Az egész életen át tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fej- városi kulcskompetencia érték % 75 pályaorientációs programban résztvevők aránya az összes érintett tanulóhoz viszonyítva intézményi együttműködési tervek Partnerközpontúság A nevelés, oktatás minőségének folyamatos javítása A közoktatási intézményrendszerben a településen élő gyermekek, tanulók számára a tankötelezettség teljesítésének a 10. osztály végéig, a rendszer rugalmas átjárhatóságának és a folytathatóságtovábbépíthetőség, elvének biztosítása. A nem kampányszerű pályaorientáció biztosítása az alapfokú képzés 6-8. évfolyamán és középfokon. Intézmények közötti együttműködések támogatása. A hozzáadott pedagógiai érték növelése a jóváhagyott nevelési/pedagógiai programok alapján. lesztése. A középiskolákba bejutó tanulók közös központi felvételi eredményeinek a javítása. A középiskolákkal összehangolt pályaorientációs tevékenység tervezése az Éves munkatervben. Együttműködési terv: óvoda-általános iskolaközépiskola. A hozzáadott pedagógiai érték (HPÉ) növelése a pedagógiai program alapján. Központi felvételi eredmény átlaga pontszám/intézmény a jelenleginél 20%-kal magasabb pontszám %/intézmény 100 db/intézmény 1 óvoda; 1 középiskola száma HPÉ index % a megyei jogú városok átlagánál magasabb érték Az intézményekben felkészült, stabil-innovatív nevelő-oktató tantestületek kiépítése. Részvétel a városi szintű pedagógustovábbképzéseken. Az elvégzett továbbképzések száma db/tanév 2

7 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig A teljes szakos ellátottság biztosítása. A szakos ellátottság a teljes pedagógusi létszám arányában %/intézmény 100 Gyógypedagógiai ellátás igénylése. Eszköz- és felszerelési jegyzék felülvizsgálata és teljesítése. Az akadálymentesítés kötelező feltételeinek biztosítása. Fejlesztő pedagógusok alkalmazása azokban az iskolákban, ahol a feladat ellátása indokolt. Utazó szakemberek tervezett igénybe vétele. A hiányzó eszközök, felszerelések beszerzése. A felújításra kerülő intézményekben az akadálymentesítés kialakítása. A fejlesztő foglalkozásra szoruló tanulók és a fejlesztő pedagógusok aránya A feladatellátáshoz szükséges igénybevett szakemberek száma a tervezetthez képest Az intézményben rendelkezésre álló eszközök aránya a jogszabály által előírtakhoz képest Az akadálymenetesítés megfelelősége az előírásoknak %/intézmény A fejlesztésre szoruló tanulók számához szakmailag megfelelő számú pedagógus %/intézmény 100 %/intézmény 100 %/intézmény 100 A digitális iskola feltételrendszerének igénylése. Pedagógusok digitális kompetenciáinak a javítása (külső és belső képzéssel i)s. A legalább ECDL vizsgával rendelkező pedagógusok aránya az összes pedagógushoz képest %/intézmény 50 7

8 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig A közoktatás irányításának A tervezés szerepének erősítése %/intézmény 80 javítása a közoktatási feladatellátásban. Az európai dimenzió tudatosítása Környezettudatos nevelés A más kultúrák iránti fogékonyság és az európai identitás erősítése. Környezettudatos nevelés eredményességének növelése. A munkatervek és iskolai beszámolók, értékelések alkalmazkodjanak a fenntartói elvárásokhoz. Az éves munka értékelése és az erről készített beszámoló minden esetben, tartalmában és szerkezetében is alkalmazkodjon a munkaterv cél- és feladatrendszeréhez. Az adatbázisok rendszeres feltöltése intézményi adatokkal. Európai uniós projektek figyelése. Erdei iskolai programokon való részvétel erősítése. Ökoiskola cím megtartása. Az éves beszámoló éves munkatervnek való megfelelősége (értékelési szempontok alapján) Nemzetközi, elsősorban európai uniós projektekhez való kapcsolódás. Erdei iskolai programban résztvevő intézmény Elnyert Ökoiskola cím tanév Legalább egy új projektben való részvétel 2 db/tanév 1 db/tanévek 1 Egészségnevelés A gyermekek és tanulók egészségi mutatóinak javítása. Iskolai drogprevenciós stratégia elkészítése és működtetése. Bevezetett iskolai drogprevenciós stratégia db/általános iskola 1 8

9 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Célérték 2017-ig Fenntartói hatáskörben, Tanórák száma db/tanítási nap 1 felmenő rendszerrel kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés minden iskolában. Fenntartói hatáskörben, felmenő rendszerrel kerüljön bevezetésre a mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelést tartalmazó Pedagógiai Program db/általános iskola 1 Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése Az egészség érték szemlélet kialakítása és erősítése. A korszerű és egészséges táplálkozás elterjedésének elősegítése. A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának növelése. Egészséges életmódot támogató projektekben való részvétel. A 6. évfolyam végére minden gyermek tanuljon meg úszni. Egészséges táplálkozást népszerűsítő projekteken való részvétel. A közoktatási törvény 52. (11) c) szerinti óraszámot nem csak a tehetséggondozásra, de a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésére is ki kell használni az iskolákban. Egészséges életmódot támogató projektekben való részvétel. Az úszni tanuló gyermekek aránya az össztanulólétszámhoz viszonyítva Egészséges táplálkozást népszerűsítő projekteken való részvétel A HH tanulókra fordított órák száma db/általános iskola %/általános iskola db/általános iskola db/tanév/hh tanuló/ általános iskola legalább egy új projektben való részvétel 90 legalább egy új projektben való részvétel 10 9

10 Stratégiai cél Fejlesztési cél (2017-ig) Feladat Indikátor neve Mértékegysége Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása jelenlegi színvonal biztosításával. A pedagógusok képzése a hátrányos helyzetű tanulókkal és az SNI tanulókkal való bánásmód terén. Gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó koncepció kidolgozása. Eredményes gyermek- és ifjúságvédelem, szoros együttműködés a rendőrség ifjúságvédelmi osztályával, mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában. Tehetség-gondozás A tehetséggondozás folytatása. Bekapcsolódás a tehetséggondozással kapcsolatos pályázatokba. Az SNI és HH gyermekekkel történő bánásmódra kiképzett pedagógusok aránya az integrációban résztvevő tanulók számához képest Koncepció száma Éves rendezvénynaptár Partnerlista alapján Nyertes tehetséggondozást támogató pályázatok száma fő/általános iskola db/általános iskola db/általános iskola db/általános iskola Célérték 2017-ig Az integrációban résztvevő tanulók számához szakmailag megfelelő számú pedagógus 1 1 legalább 2 új nyertes pályázat Közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben. Tehetséggondozó programok indítása. Tehetséggondozó programok fenntartása. db/tanév 1 10

11 Elvárás A tanulmányi, sport és művészeti versenyeken elért eredmények fenntartása. A városi sakkéletben betöltött szerep megőrzése. A városi sakkéletben betöltött szerep megőrzése. A számítástechnikai-oktatás eszközfeltételeinek folyamatos fejlesztése. Feladat Versenyre való felkészítő jellegű tantárgyi és művészeti szakkörök működtetése. Sakk szakkör szervezése. Sakkversenyek lebonyolítása. Pályázati lehetőségek felkutatása. A német nyelvoktatás szinten tartása, a külföldi partnerkapcsolatok ápolása. A külföldi partnerkapcsolatok ápolása. Emelt szintű angol nyelvoktatáshoz szükséges feltételek biztosítása. Gimnáziumi és szakközépiskolai továbbtanulásra való felkészítés preferálása. Gimnáziumi és szakközépiskolai továbbtanulásra való felkészítés preferálása. A sajátos nevelési igényű gyerekek fogyatékosságából eredő hátrányainak csökkentése. A gyenge tanulmányi eredményeket mutató, illetve a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése, valamint a feladat ellátását segítő és hátrányát csökkentő szakmai és tárgyi feltételek fejlesztése. A nyelvoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Pályázati források igénybevétele a partnerkapcsolatok ápolásához. Pályázati források igénybevétele a külföldi partnerkapcsolatok ápolásához. A nyelvoktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése. Középiskolai felvételi előkészítő foglakozások szervezése. Alapkompetenciák differenciált fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátását segítő szakmai kompetenciák és tárgyi feltételek fejlesztése. Intézményi integrációs program működtetése, pályázati források keresése. 11

12 3.2. Az intézmény egyéb szakmai, fejlesztési céljai és feladatai Az intézmény az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján készíti el a helyi tantervét. A tanterv tartalmazza a nevelés-oktatás célját, tartalmát, a tantárgyak rendszerét, a nevelés-oktatás meghatározott, kötelező és közös követelményeit, a tantervben található tananyag elsajátításához, illetve a követelmények teljesítéséhez szükséges óraszámot és a tantervtől való eltérés szabályait. A kötelezően, illetve a szabadon felhasználható időkeretet, továbbá ezek felhasználásának szabályait. A nevelő-oktatómunka a fenntartó által elfogadott pedagógiai program alapján folyik. Az intézmény tehetséggondozásra átcsoportosít órákat, melyek a városfejlesztési tervében is kiemelten szerepelnek (emeltszintű nyelvoktatás, úszásoktatás, számítástechnika, vizuális oktatás, egyéb). A tehetséggondozás iskolán kívüli lehetőségét a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolával kötött együttműködés is elősegíti a néptánc, népzene és képzőművészet területén. A felzárkóztatásra, fejlesztésre, korrepetálásra, fejlesztő foglalkozásokra az intézmény külön időt biztosít az erre rászoruló tanulók részére. Az 1-4. évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából egyéni foglalkozásokat biztosít az intézmény. Az egyéni foglalkozásokat fejlesztő pedagógusok szervezik 1-3 tanuló részvételével. Az iskola tényleges nevelő-oktató munkáját folyamatosan és tudatosan közelíti a program alapelveiben megfogalmazott értéktartalmakhoz, valamint a preferált emberi értékekhez és tulajdonságokhoz. A nevelőtestület elfogadja ezeket az értékeket, egységes az alapelvek alkalmazásában, az értékek közvetítésben. 1. cél: A tanulókkal a humanista emberi értékeket, és az európai polgári gondolkodás értékrendjét önértékelésre alapozva ismertetjük meg, és közvetítjük. Sikerkritérium: A gyerekek normakövetésében növekvő mértékben vannak jelen ezek az értékek. A 6. és a 8. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések adatai szerint a preferált személyes tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 2. cél: A világvallások kultúrateremtő és - közvetítő szerepének bemutatása, erkölcsi tanításaik megismertetése. Világnézeti semlegesség biztosítása. Sikerkritérium: A gyerekek értik és tisztelettel tekintenek a vallások kulturális szerepeire, ismerik legfőbb erkölcsi tanításaikat.

13 3. cél: A magyarságtudat erősítése, az identitástudat megalapozása. Tudjanak a gyerekek a határainkon kívül élő magyarokról, és ismerjék helyzetük történelmi okait. Sikerkritérium: Tanulóink tisztelik nemzeti jelképeinket, cselekvően részt vesznek a nemzeti ünnepeken. A határon kívül élő magyarokhoz barátsággal és szolidaritással közelednek. Jellemző a nemzetiségi és etnikai előítéletektől való mentesség. 4. cél: A tudás modern értelmezésének az érvényesítése az iskolai nevelés-oktatás gyakorlatában. A tanítási tartalom tényeinek és alapkészségeinek tudásán túl a tanulók tudjanak önállóan ismeretet szerezni. A gondolkodási készség folyamatos fejlesztése. Az új technikai ismeretek és benne a számítástechnika alkalmazásához fűződő pozitív, elfogadó és alkotó viszony formálása. Iskolánk oktatási céljai az intézmény sajátos profilja mentén alakíthatók ki: nevezetesen az emelt szintű idegennyelv-oktatás és az általános képzés. Az emelt szintű nyelvoktatás kommunikáció központú, gyakorlatban hasznosítható ismereteket nyújt. Mindezek előfeltétele azonban a biztos anyanyelv-ismeret az osztályok típusától függetlenül, hiszen minden ismeret a nyelv által közelíthető meg, sajátítható el, illetve fejleszthető tovább. Célunk tehát olyan tanulási stratégiák kialakítása, megtanítása, melynek során tanulóink képesek a közölt információk szelektív befogadására, adott esetben továbbértelmezésére. Ennek érdekében az alapkészségek megerősítése mellett több szerephez jussanak a gondolkodtató feladatok. A problémamegoldó tanulási módszerek alkalmazása során nagy figyelmet kell fordítanunk az információszerzés különböző módozataira (tájékozódás a könyvtárban, számítógépes adatkezelés, stb.), a csoportmunka előnyben részesítése mellett. Sikerkritérium: A 4. és a 6. évfolyamon szervezett gondolkodási képességek folyamatmérései alkalmával 70% fölötti teljesítmény születik. A szerzett tapasztalatok szerint a jelzett módszereket és szervezeti formákat a tanítók, tanárok a tanórán 75%-ban alkalmazzák, s a tanulók a 7-8. évfolyamon hasonló arányban képesek az önálló ismeretszerzésre. 5. cél: Az elemi képességek és az alapkészségek szilárd begyakoroltatása. Eszközi használatuk feleljen meg az adott évfolyam minimális igényeinek, hiányuk ne jelentsen akadályt az ismeretek elsajátításához. Sikerkritérium: A 2. évfolyam végén az elemi ismeretek szintjének 90%-a elegendő a továbbhaladáshoz, a 4. évfolyam végén az alapkészség szintmérésének átlageredménye meghaladja a 75%-ot. 13

14 6. cél: Az önálló ismeretszerzés képességének megalapozása. Sikerkritérium: A 6. évfolyam végére képesek egyszerű szöveg önálló feldolgozására, konkrét fogalmakkal gondolkodási műveleteket végezni, s a gondolkodás munkaformáit alkalmazni. A középfokú képzésbe készülők többségében ismerik az önálló tanulás különböző technikáit, a modern információhordozók használatát, és rendelkeznek ezek alkalmazásának képességeivel. Az iskola tanulóinak az összetétele heterogén, mind az ismeretszerzésben, mind a képzésben, ezért a gyermekek valós tudásszintjéhez igazodunk. A tényleges érdeklődésük és képességük szerint alakítjuk a programkínálatunkat. A komprehenzív iskola elveinek a belső differenciálás segítségével törekszünk eleget tenni. Sikerkritérium: 1-8 évfolyamon felzárkóztató foglalkoztatás. 7. cél: Olyan kulturális és művelődési lehetőség, kínálat biztosítása, amely épít a város meglévő adottságaira. Ezen túl művészeti csoportokat működtetünk, művészeti bemutatókat és vetélkedőket szervezünk, kulturális programokat rendezünk. Sikerkritérium: Diákkörök (érdeklődési körök, és művészeti körök) működtetése, kulturális programok szervezése, együttműködés az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskolával. 8. cél: A testi - lelki egészség, a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges életvitelre nevelés. A gyerekek rendszeresen és kedvvel sportoljanak. Fokozatosan és fokozottan váljék igényükké és szokásukká a rendszeres testedzés és egészséges életmód. E mellett ki kell alakítanunk tanulóinkban a testileg - szellemileg - erkölcsileg egészséges életvitel igényét és képességét, hogy képesek legyenek saját harmonikus életvitelük kialakítására. Sikerkritérium: A mindennapos testnevelés keretében az első-negyedik évfolyamon minden olyan napon, ahol a délelőtti tanítási időben nincs testnevelésóra, a tanulók életkorukhoz és fejlettségükhöz igazodó játékos egészségfejlesztő testmozgásban vesznek részt, az ötödiknyolcadik évfolyamon mindez a délelőtti tanórák és a szabadidősportok keretében valósul meg. A mindennapos testedzésben a tanulók legalább 70%-a vegyen részt. 9. cél: Korszerű erkölcsi értékrendszer kialakítását célzó alapvetően érzelmi nevelés. Életkori sajátosságok okán az érzelmi nevelés eszközeivel segíteni kell gyerekeinket az énképük, értékrendjük kialakításában, az önismeret, az önnevelés szándékának és módszerei- 14

15 nek elsajátításában, a toleranciát, az empátiát, az igazságszeretet és együttműködési készséget is magába foglaló lelkileg egészséges személyiségük fejlesztésében. Sikerkritérium: A 4. és a 6. évfolyam végén végzett nevelési eredménymérések adatai szerint a preferált tulajdonságok döntő többségben jellemzik a tanulókat. 10. cél: Kulturált és környezettudatos magatartásra nevelés. A kulturált magatartás alapnormáinak elsajátíttatása, majd a magatartáskultúra fejlesztése (beszédkultúra, viselkedés, stb.). Óvják tanulóink a környezet tisztaságát, épségét, szeressék és védjék a természetet (ökológiai gondolkodásmód, személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás). Sikerkritérium: Az osztályfőnökök évenkénti értékelése szerint a preferált tulajdonságok átlagosan 70% fölött jellemzik a tanulókat. 11. cél: Tanulóink szeressék iskolánkat, kötődjenek hozzá. (Ez az osztályfőnöki nevelőmunka eredményességének is Sikerkritériuma.) Következetes, igazságos, kiszámítható és családias iskolai légkör biztosítása, ahol a gyermekek jól érzik magukat, s elismerik munkájuk eredményét, büszkék lehetnek saját és társaik eredményeire. Tartalmas, színes diákközösségi élet kialakítása (DÖK). Sikerkritérium: Kifejezésre juttatják, hogy jól érzik magukat iskolánkban. Úgy hagyják el az iskolát, hogy az itt elsajátított tudás, értékek és viselkedés, életmódminta szerint élnek, és erre büszkék. (Ellenőrzi, értékeli az iskola igazgatója a középiskolák visszajelzése alapján.) A DÖK rendszeres, eredményes működése. 12. cél: A tanulás feltételeinek biztosítása, olyan mértékben, hogy szociális gondok (étkezés hiánya, taneszközök hiánya, stb.) ne akadályozzák a gyermekeket tanulmányaikban. Sikerkritérium: Minden rászoruló gyermek olyan mértékű segítséget kap, hogy elemi ellátása biztosított, iskolába járása nem akadályozott. 13. cél: A szocio-kultúrális hátrányok kompenzálása, a társadalmi beilleszkedés segítése. Sikerkritérium: A veszélyeztetett gyerekek krízishelyzetének többsége az iskola ifjúságvédelmi eszközeivel feloldhatók, a súlyosabb eseteket az önkormányzat ifjúságvédelmi intézkedései kezelni tudják. Az 1-2. évfolyamban az elemi szokások, a 3-6. évfolyamban a tár- 15

16 sadalmi együttélés általános szabályai, a 7-8. évfolyamban a normakövetés, önmaguk vállalása, az együttműködés és önállóság alapjai többségükben kialakulnak. 4. Intézményi minőségfejlesztési rendszer 4.1. A vezetés elkötelezettsége Az intézmény vezetése nyilvánítsa ki a minőség iránti elkötelezettségét, biztosítsa működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges szabályozók előírásainak betartásával, a küldetésnyilatkozat, a minőségpolitikai nyilatkozat, a minőségpolitikai célok, pedagógiai program ötévenkénti felülvizsgálatával, éves munkatervek készítésével. Az intézmény minőségfejlesztési rendszerének működését a minőségfejlesztés szervezetének működése biztosítja: - A minőségfejlesztési szervezet vezetője az igazgató, aki a közoktatási törvény 54. (1) bekezdése szerint az intézmény minőségirányítási programjának működéséért felelős vezető - A minőségfejlesztési csoport a vezetőből, és három tagból áll, akiket az intézmény alkalmazottai közül az igazgató egy tanévre bíz meg az intézmény minőségirányítási programjának végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásával, a minőségfejlesztési szervezet munkájában való közreműködéssel. Alapvető, általános dokumentumok 1. Alapító okirat 2. Szervezeti és működési szabályzat 3. Házirend Alapvető szakmai dokumentumok: 1. nevelési és pedagógiai program 2. IMIP 3. Továbbképzési program és beiskolázási terv 4. Intézményi éves munkaterv, és beszámoló 16

17 Intézményi ügyintézés dokumentumai 1. Ügyintézés, iratkezelési szabályzat 2. Jegyzőkönyv, határozat, értesítés 3. Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok 1. Formai előírások- kinevezés 2. Munkaköri leírás Védelmi jellegű szabályzatok 1. Munkavédelmi szabályzat 2. Számítástechnikai és szoftver-védelmi szabályzat 3. Katasztrófavédelmi szabályzat- tűz, víz, sugárzás, stb. 4. Kockázatelemzési szabályzat A jogszerű működés biztosítása Az intézményi működés minden területe az alapfeladat és a közoktatási törvényben, egyéb jogszabályban, és az alapító okiratban meghatározott további feladatok szakszerű, törvényes, és hatékony ellátását szolgálja. Az intézmény működésének területei a következők: - Oktatás - Nevelés - Tanügyigazgatás - Nevelő-oktató munkát segítő tevékenység - Intézmény-üzemeltetés - Költségvetési gazdálkodás - Humánerőforrás-fejlesztés és hasznosítás - Pénzügyi és tárgyi feltételek fejlesztése - Vezetés, menedzselés - Minőségfejlesztés Az intézmény működésének területein belül azonosíthatók az intézményi működés folyamának részfolyamatai. A részfolyamatokat a közoktatási törvény, egyéb jogszabályok, az intézmény pedagógiai programja, házirendje, szervezeti és működési szabályzata, valamint 17

18 minőségirányítási programja szabályozzák. Az intézményvezető gondoskodjon arról, hogy az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai ismerjék és betartsák Tervezés Az intézményben folyó tervezőmunkának biztosítania kell, hogy az intézmény működése az intézmény céljainak, az elvárásoknak és az igényeknek megfelelő, ugyanakkor szabályozott, átlátható, ellenőrizhető legyen Stratégiai tervezés Az intézmény vezetőjének gondoskodnia kell a stratégiai tervezés folyamat szabályozásáról. A stratégiai tervezési folyamat leírja az intézmény működését hosszútávon meghatározó dokumentumok elkészítésének rendjét, tartalmát, valamint az egyes dokumentumok egymáshoz való viszonyát. E körbe tartozik különösen: Az intézmény hosszútávra szóló küldetésnyilatkozata. A partneri igények felmérése alapján a nevelőtestület által készített pedagógiai, illetve nevelési program. Az intézmény minőségpolitikáját meghatározó dokumentum (minőségfejlesztési irányelvek). Az intézményvezetői pályázat stratégiai vállalásai és az Ezeket valóra váltó éves munkatervek, valamint az ezekben megjelenő mérhető minőségi célok. Az elvégzendő feladat, tevékenység meghatározása. Az elvégzendő feladat, tevékenység megtervezéséért felelős személyek (csoportok) kiválasztása. A kiinduló állapotjellemzőinek rögzítése (információgyűjtés, helyzetelemzés). 18

19 Az adott feladattal, tevékenységgel kapcsolatos elvárások, igények tudatosítása, jogszabályi előírások, partneri igények összegyűjtése. A terv kialakítása: Az elérendő célok. A célok eléréséhez szükséges feladatok, tevékenységek. A feladatok, tevékenységek végrehajtásához szükséges idő. A feladatok, tevékenységek végrehajtásához szükséges eszközök előzetes meghatározása. Az elkészített terv véleményezése az adott feladat, tevékenység megvalósulásában érintett partnerekkel. Az összegyűlt vélemények alapján a terv végleges kidolgozása Az elkészített terv elfogadtatása, jóváhagyatása az arra jogosult testültekkel. Az eltervezett tevékenységek megvalósítása a gyakorlatban A megvalósítás értékelése és ellenőrzése Az eltervezett célok és az elvégzett tevékenységek révén elért eredmények közötti különbségek megállapítása A feladatban közreműködő felelős személyek tevékenységeinek értékelése Az elvégzendő feladat, tevékenység újbóli tervezésének, és megvalósításának már az ellenőrzés, értékelés megállapításának alapján kell történnie Operatív tervezés Az intézmény vezetése tervezze meg, és biztosítsa az intézmény belső működési rendjét. Valamennyi munkatárs ismerje meg a minőségirányítás által meghatározott folyamatok eljárásrendjét. A jogszabályoknak megfelelően el kell készíteni a szervezet működését szabályozó dokumentumokat. Az éves munkaterv készítésének folyamata A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskola oktató-nevelő munkáját, egy tanévre. Szabályozza időben, és felelősökre lebontja az éves feladatokat. 19

20 20

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi Minőségirányítási Program kiegészítésének

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi

6.2. Módszer... 17 6.3. Eljárásrend... 17 6.4. Szempontok... 17 7. Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának nevelőtestületi MELLÉKLET Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1. Az ellenőrzés,

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

6. A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele... 13 6.1. Vonatkozási terület... 13 6.2. Módszer... 13 6.3. Eljárásrend... 13 6.4.

6. A külső mérések és értékelések eredményeinek figyelembe vétele... 13 6.1. Vonatkozási terület... 13 6.2. Módszer... 13 6.3. Eljárásrend... 13 6.4. Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolában 2007. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT [Év] Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben