Művészetek. Célok és feladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művészetek. Célok és feladatok"

Átírás

1 Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez. E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív befogadásra és alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt fejleszti a teremtés és a létrehozás képességeit, valamint a megismerés, a befogadás és a művészettel való élés képességeit. A művészetek műveltségi részterületei az ének-zene, a dráma és tánc, a vizuális kultúra, a mozgóképkultúra és médiaismeret. Mindezek mai művészetfelfogásunk szerint önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott korban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek. A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához. Több műveltségi részterületnek is célja a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos ismeretszerzés és képességfejlesztés mellett a kultúra köznapi jelenségeinek kritikai feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet megnyilvánulásaihoz egyaránt. A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. A művészetek tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az európai azonosságtudat kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az összetartozás érzésének erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és becsüljék a ma születő értékeket is. A nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés fokozza nyitottságukat, felkelti és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat. A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a művészetek más műveltségi területekkel összefonódva is megjelennek az iskolai gyakorlatban. Közös fejlesztési A művészetek műveltségi részterületeinek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) mindegyike hagyományosan tevékenység-központú és mint ilyen kiváló alkalmat teremt a tanulóknak saját élményeik, tapasztalataik és máshol szerzett ismereteik integrálásához. 609

2 Különböző mértékben, de mindegyik osztozik a következő célok, fejlesztések megvalósításában: Az érzékelés érzékenységének fokozása Ezzel összefüggésben a kifejezés árnyaltságának fokozása, a kommunikációs képesség fejlesztése A kooperációs képesség fejlesztése A személyiség fejlődésének segítése Az alkotóképesség fejlesztése Az értékek (esztétikai és erkölcsi) iránti fogékonyság fokozása A művészeti élmények feldolgozásának segítése Közös élményanyaggal szolgálni a nemzeti és európai kulturális identitás megteremtéséhez A felsoroltak mellett mindegyik részterületnek vannak semmi mással nem helyettesíthető, sajátos feladatai is. A közös fejlesztési szakaszolása nem lehetséges. Azok mindegyike mindvégig jelen van, mindig az adott korosztálynak, tanulócsoportnak megfelelő szinten és tevékenységi formákban valósul meg. Ezért a szakaszolás az adott részterület tevékenységeiből és ismeretanyagából olvasható le. A fejlesztési tantárgyanként Ének-zene 1. Zenei alkotóképesség 1.1 Interpretáció 1.2 Improvizáció 2. Megismerő- és befogadóképességek 2.1 Zenehallgatás 2.2 Zenei hallás és kottaismeret Dráma és tánc 1. A megjelenítéshez, csoportos játékhoz szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása 2. Rögtönzési képességek fejlesztése (improvizáció a megismert technikák alkalmazásával) 3. Problémamegoldó, ismeretszerzési, tanulási képességek 4. Megismerő-, befogadóképességek (színházi előadások megtekintése és véleményezése) Vizuális kultúra 1. Megismerő-, befogadóképességek 1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége motoros készségek 1.2 Ismeretszerzési képességek tanulási képességek térbeli tájékozódás 1.3 Kommunikációs képességek 2. Kreativitás 2.1 Alkotóképességek 2.2 Problémamegoldó képesség 3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás Mozgóképkultúra és médiaismeret 1. Megfigyelés 2. Ismeretszerzés 3. Kommunikáció 4. Értelmezés, elemzés, tolerancia 5. Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység 610

3 6. Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás 7. A tudatosítást irányító fontosabb kérdések A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai Évfolyam A B A B A B A B Dráma és tánc 1 0,5 1 0,5 1 1 Ének-zene 1,5 1 1, Mozgóképkultúra és médiaismeret Vizuális kultúra ,5 1,5 1 1,5 1 Összesen 4,5 2,5 4,5 3 5,5 3 5,5 3 A tanulók értékelése Alapelvek 6. Az értékelés személyre szóló legyen. 7. Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 8. Folyamatos legyen. 9. Legyen összhangban a Nat-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal. 10. Legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a javítás). Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyítva mérő értékelésnek, ugyanis ez segíthet leginkább az önismeret fejlesztésében, a továbblépés feladatainak, útjának megmutatásában. Az értékelés célja Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a következők: a személyiségfejlődés elősegítése, ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés, a tudás minősítése, informálás, informálódás az elért eredményekről, lemaradás feltárása és orvoslása, tehetség felismerése és fejlesztése, pálya- és iskolaválasztás elősegítése, a pedagógiai tevékenység fejlesztése. Az értékelés fő típusai Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen típusát kell választani. 611

4 A formatív értékelés (formáló, segítő) a művészeti nevelésben az értékelés leggyakoribb típusa. Ide tartozik az órai gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés. A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja meg, hogy az elérendő céloknak, elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló teljesítménye. Céljától függően lehet szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés. A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi szintjére kíváncsi. Ennek ismeretére a tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül szüksége van. (Például az ötödik osztály elején, vagy akkor, ha új tanárként kerül egy osztályba.) A diagnosztizáló értékelés viszont arra is kíváncsi, hogy a felmérés során mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók elvégzéséhez, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez van szükség. Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (például az érettségin). Ez végeredményben pontosan meghatározott kritériumok alapján történő szummatív értékelés. A különböző versenyeken, pályázatokon és a művészeti iskolák felvételi vizsgáin azonban gyakoribb a normára irányuló értékelés, amikor az adott helyen, adott időben legjobbnak ítélt jelentkezőket válogatják ki. Míg a záróvizsgán nincsen korlátozva, hogy a legmagasabb szintet hányan érhetik el, a felvételi vizsgán a felvehetők száma határozza meg, hogy hányan érhetik el a legjobb eredményt. Az értékelés módjai Szóbeli értékelés A művészeti nevelés egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár, a gyakorlati (műtermi, műhely) munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti önismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. Írásbeli értékelés Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet. Az osztályzás Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi követelmények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha az osztályzat hol a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. A szummatív típusú felmérő, összegző, záró minősítések (vizsgák), amelyek szelekciós funkciót is betöltenek, csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha következetesek, ha pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek. Az értékelés alapja Az értékelés céljától és típusától függ, hogy milyen evidenciák alapján értékelünk. Legtöbbször az értékelési típusok nem önmagukban, tisztán jelennek meg, hanem összetetten. A művészetek esetében az értékelés sajátos, ahol az osztályzási normarendszert nem lehet automatikusan használni az eltérő egyéni képességek és készségek miatt. Az érdemjegyeknek közelíteni kell a realitáshoz és az objektivitás elengedhetetlen. 612

5 A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek Képesítési feltételek Az 1 4. évfolyamokat tanítók képesítése felsőfokú tanítói oklevél, az 1 6. évfolyamokat azok a tanítók is taníthatják, akik rendelkeznek az adott tantárgy speciális kollégiumának elvégzésével vagy rendelkeznek az adott tantárgyhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzéssel, képzésen szerzett szakvizsgával. Az 5 8. évfolyamokat olyan általános és középiskolai szakos tanárok taníthatják, akik rendelkeznek a rajz vizuális kommunikáció vagy rajz környezetkultúra vagy ének-zene szakos tanári képesítéssel vagy más művészeti egyetemen szerzett tanári diplomával. A módosított közoktatási törvény értelmében a 2003/2004-es tanévtől számított tizedik tanévben a tárgyat majd kizárólag szakos diplomával rendelkező kolléga taníthatja, az addig tartó átmeneti időszakban a tanári képzettségre vonatkozóan nincs kötelező előírás. Tárgyi feltételek Egy tanteremben egy tanár as létszámú csoportokkal dolgozhat. Tanulói A tanulók egyéni felszerelését, valamint az adott évfolyam pontosan meghatározott anyag- és eszközszükségletét a tanítási programot készítő tanár állítja össze. Nevelői A művészeti tantárgyak esetében elengedhetetlenül szükséges a jól felszerelt speciális szaktanterem megléte. Tantárgyanként szükséges eszközök, felszerelési anyagok: Dráma és tánc: megfelelő méretű, mozgatható bútorzattal rendelkező szakterem, fős csoportlétszám, különböző típusú bábok (ujjbáb, síkbáb, kesztyűs, marionett, bot stb.), bábparaván vagy színpad, szakkönyvek, meséskönyvek. jelmezek, maszkok, díszletek, reflektorok, audiovizuális eszközök, hangkazetták, videokazetták, CD-k. Ének-zene: magas szinten felszerelt zeneterem, osztálylétszámnyi kottaanyaggal, tanulói és nevelői taneszközökkel, hangvilla, metronóm, furulya, ritmushangszerek, mágneses tábla, vonalas tábla, zongora vagy pianínó, lemez/cd-lejátszó, magnetofon, dalgyűjtemények, partitúrák, zenei szótár, zenei lexikon, hanglemezsorozatok. Számítógép zeneszerkesztő programokkal. Mozgóképkultúra és médiaismeret: Képernyő és videolejátszó (ideális esetben videoprojektor), számítógépek, internet hozzáférés, digitális és/vagy hagyományos fényképezőgép, videokamera, kameraállvány, üres videókazetták, kézi reflektorok, televízió, rádió, hordozható kazettás magnó, mikrofon, CD-ROM. sajtóanyagok, műsoros kazetták, filmek, filmrészletek, videotékás filmkölcsönző-bérlet, képregények, fotók, szakkönyvek, lexikonok. Vizuális kultúra: műhely jellegű (megfelelő világítású, elsötétíthető) tanterem szükséges, mozgatható munkafelületekkel (asztalokkal), zárható szekrénnyel, vízszerzési lehetőséggel, falitábla, diavetítő, írásvetítő, vetítővászon, többfunkciós vetítőállvány, égetőkemence; kiállítási felület (paravánok) videomagnó, televízió, videokamera, kameraállvány, üres videokazetták (7. 613

6 évfolyamtól), kézi reflektorok, képzőművészeti szakkönyvek, lexikonok, számítógépes rajzolóprogram, képszerkesztőprogramok, szemléltetőeszközök (diasorozatok, műsoros videokazetták), modelltárgyak, fénymásolási lehetőség, agyag, gipsz, tempera, színes és fehér kartonok, triplex kartonok, drapériák, rajztáblák, rajzlaptartó mappák, írásvetítő (traszparens) fóliák. A tankönyvek kiválasztásának elvei A művészeti nevelés nem minden esetben feltételezi a tankönyvek használatát, mert a képességfejlesztésen alapuló művészeti nevelés nehezen képezhető le tankönyvi formában. A tankönyv segítse az egységes alapokra épülő differenciálást, amennyiben lehetővé teszi, hogy a tanulók adottságaikkal, saját fejlődési ütemükkel összhangban tanulhassanak. A tankönyv elsősorban keret, sokkal inkább ugródeszka, a benne szereplő ismeretanyag más csoportosításban is feldolgozható, más irányokba továbbfejleszthető, pedagógiai céljai más on keresztül is megvalósíthatóak. A tankönyvek inspiráló képeket, at, játékokat tartalmazzanak, valamint az alkotáshoz, a megismeréshez hasznos ismeretekben bővelkedjenek. A személyiségfejlesztés és a legkülönbözőbb képességek fejlesztése más-más ismeretanyagon, tevékenységen keresztül egy komplex művészeti program keretében valósítható meg leginkább. Ez szemléletváltozást feltételez, a tankönyv ehhez kell hogy segítséget nyújtson, hangsúlyozni kell azonban, hogy a jó tanárt semmilyen tankönyv nem helyettesítheti, mert az iskolában nem egyszerűen ismeretek átadása folyik. A művészeti nevelés pedig különösen igényli az állandó tanári jelenlétet, mert csak akkor lehet hiteles, ha a tanár maga is kreatív. Tantárgyi tantervek A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet: o kiemelt fejlesztési : énkép és önismeret ÉN) hon- és népismeret H) európai azonosságtudat egyetemes kultúra E) környezeti nevelés K) információs és kommunikációs kultúra I) testi és lelki egészség TE) tanulás T) felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) o kulcskompetenciák: kommunikációs k) narratív n) döntési d) szabálykövető szk) lényegkiemelő lk) életvezetési é) együttműködési egy) problémamegoldó p) kritikai kr) komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek i) 614

7 Dráma és tánc Célok és Célok: Erősödjék biztonságuk a térhasználat, a mozgás, a verbális és nem verbális kommunikáció terén Életkorukhoz mérten ismerjék a dráma és a színház formanyelvét, a színházi hatás elemeit, érdeklődjenek a különböző színházi műfajok iránt, alakuljon ki bennük a színházlátogatás igénye Tekintsenek értékként hagyományainkra, kultúránkra, tisztelettel és kíváncsisággal közeledjenek más kultúrák felé Leljék örömüket a fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunkában, erősödjék tartós, intenzív figyelmük, legyenek képesek munkamegosztásra, értsék és értékeljék társaik munkáját Fejlődjön ön- és emberismeretük, tudják képviselni saját álláspontjukat, de legyenek elfogadóak más álláspontok iránt, erősödjön toleranciájuk, kompromisszumkészségük és empatikus képességük Legyenek képesek önálló döntések meghozatalára, ismerjék és vállalják a következményeket Ismerjék fel a különböző élethelyzeteket és törekedjenek arra, hogy sikeresen eligazodjanak bennük Fejlődjék önismeretük és önuralmuk. Találják meg, alakítsák ki, fogadják el és vállalják saját személyiségüket erényeikkel és hibáikkal együtt Alakuljon ki bennük a művészettel élés igénye: legyenek aktív, értő befogadók és alkotó személyiségek. A derű, a játékosság és a munkában megtalált öröm váljon életük természetes részévé Fejlesztési követelmények: Részvétel a különféle drámajátékos gyakorlatokban A különféle beszédműfajok ismerete: a verbális és metakommunikációs, valamint zenei elemeket rendeljék alá célnak és tartalomnak, közlésmódjuk legyen hiteles Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben, a konkrét és az absztrahált mozgás elkülönítése Részvétel különféle bábok készítésében és/vagy bábos játékban Magyar tájegységek és más népek hagyományainak, kultúrájának tisztelete, megismerésének igénye Nyilvánosság előtti szereplés 5 6. évfolyam A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!) A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához. Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja. A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak! 615

8 Feldolgozásra javasolt tartalmak összehangolva: az ének-zenével és a vizuális kultúrával: hangszerek jelek-jelképek a hangok világa, hang és kép együtt én és mások a magyar nyelv- és irodalommal: igazság és igazságosság saját álláspont-mások véleménye a humor különböző kultúrák mondák A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható. 616

9 Tartalmak Tantervi fejlesztési 1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása Témakörök Tevékenységek * 1. ISMERD FEL! (koncentrációs gyakorlatok). 2. MOZOGJ JELENTÉSSEL! (mozgásos gyakorlatok) Önkép kialakítása. Önismeret fejlesztése (ÉN). Koncentrációs és lazító gyakorlatok Megfigyelések adott szempontok alapján, (V) Azonosságok és különbözőségek tudatosítása (V) Páros bizalomgyakorlatok Egyszerűbb interakciós játékok Mozgásfajták tudatosítása Személyhez/szereplőhöz kötött járások, mozgások A mozgás stílusa Mozgáskultúra a mindennapi életben (ÉN) Alapfokú mozgástréning A tartalom fogalomrendszere ** Koncentráció Lazítás Forgások Negyed, fél- és egész fordulatok Pózok Karakterek Az élőszó zenei kifejezőeszközei: artikuláció, hangszín, hanglejtés, szünet, beszédtempó, hangterjedelem, hangfajták, hangerő, hangmagasság (M) Kapcsolódások Vizuális kultúra Vizuális kultúra * Csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük. A tevékenységek, ahol erre mód van, összehangolhatók a magyar nyelv és irodalom (M), a vizuális kultúra (V) és az ének-zene (É) tantárgyak tevékenységeivel. Az alábbi játékok és gyakorlatok közül a csoport adottságainak és érdeklődésének és az oktatási-nevelési célnak megfelelően a szaktanár szabadon válogathat. ** Csak az újonnan belépő tartalmakat tüntetjük fel. 617

10 Tantervi fejlesztési Témakörök Tevékenységek * 3. FEJEZD KI! (kommunikációs gyakorlatok) A kifejező közlés alapjainak elsajátítása: artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok. Nem verbális kommunikációs játékok. A metakommunikáció játékai. és ezek összehangolása. (ÉN) Szoborjátékok. Testbeszéd. Képi utasítások követése, ilyenek létrehozása (V) A hangok tulajdonságai. Egyszerre, együtt, egymás után. (É) Játékok a nyelv zenei kifejezőeszközeinek felhasználásával. Ritmusgyakorlatok. Testhangszerek, saját készítésű hangszerek, népi hangszerek Beszédgyakorlatok. Történetmondás (n) Törekvés a pontosságra, az érzékletességre és a lényeg kiemelésére bármelyik kommunikációs formában (M) A tartalom fogalomrendszere ** A mindennapi élet ritmusai. Szavak ritmusa. A természet ritmusa. Metrum Ritmushangsúlyok. A zenei ritmus indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, fordulat, járás, futás, mozdulatkitartás figyelés Egyszólamúság, többszólamúság Felelgetés, kánon (É) Kapcsolódások Vizuális kultúra 618

11 Tantervi fejlesztési 2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése Témakörök Tevékenységek * 1. TEGYÉL ÚGY, MINTHA! (fantázia- és konstrukciós játékok) 2. ÁLLÍTSUK ÖSSZE EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka) Játékok szerepben. Szerepcserék. Magatartás és viselkedés különböző helyzetekben. Változatok egyes mozgás- és viselkedésformákra Egyszerű elemekből építkező mozgássor létrehozása Jelek és jelképek alkotó használata. (V) Bizalomjátékok Állóképsorozatok jelentéssel. Fázisképek időbeli folyamatok ábrázolására (V) Mozgásos improvizáció a tanár által megadott cselekményvázra, a tanult egyszerű tánctechnikai elemek felhasználásával Improvizáció a megismert színházi technikák alkalmazásával Jeles napok játékai A tartalom fogalomrendszere ** Árnyjáték. Kesztyűbáb. Marionett. Kellék. Bot. Kalap. Üveg. gondolatkövetés, mímes játék, levél és napló, telefonbeszélgetés, állókép Tánctechnikák, műfajok: klasszikus és modern technikák, pantomim, balett, táncdráma, musical, revű, show Kapcsolódások Vizuális kultúra Vizuális kultúra 619

12 Tantervi fejlesztési Témakörök Tevékenységek * 3. HASZNÁLD! VISELD! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat) A tárgyak élete. Animáció tárgyakkal. Különféle maszkkészítési módok. Maszkos játékok Ismerkedés a különböző bábtechnikákkal. Bábkészítés. Történetek bábfajtákkal. Hang és kép együttes használata árnyjátékokban (V) Egyszerűbb kellékek használata A tartalom fogalomrendszere ** Sűrítés Szimmetria, asszimetria párhuzam, ellentét, fokozások (erővel és gyorsítással-lassítással) mese, szándék, konfliktus, (M) cselekmény, feszültség, fordulópont Kapcsolódások Vizuális kultúra, Magyar nyelv és irodalom 3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk) 1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése) 2. HOL? (a tér használata) 3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet) Egyszerű kifejezési formák megismerése és alkalmazása Az absztrahált mozgás fogalma. Tánctechnikák, műfajok. A sűrítés fogalma és lehetséges módjai. a tér rendje: szimmetria, párhuzam, ritmus a térben elvont terek Az alapvető fogalmak ismerete és alkalmazása Eljátszás, kiegészítés, folytatás, fordulatépítés. Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 620

13 Tantervi fejlesztési Történetek feldolgozása komplex drámaórák keretében (p, d) Témakörök Tevékenységek * 4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése) Saját játékok értékelő megbeszélése. Játékok a megismert színházi formai elemek hatásának tanulmányozására. A célnak és a szándéknak megfelelő forma megtalálása, lényegkiemelés technikái bármilyen formában (M) Alkalmazkodás a közönséghez és a személyiséghez (M) Lehetséges feldolgozási módok: Dramatikus improvizációk a tanár által megadott és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz alapján. Dramatikus improvizációk irodalmi művek alapján Dramatikus improvizációk ismert történelmi események kapcsán A tartalom fogalomrendszere ** Kapcsolódások Ének-zene A tudatosítás lehetséges formái: Döntések elemzése. Önálló véleményalkotás fejlesztése szóbeli megfogalmazással és nem verbális kommunikációval (más művészeti ág kifejezési eszközeinek használatával) (É) 621

14 Tantervi fejlesztési 4. A megismerő- és befogadóképesség fejlesztése Témakörök Tevékenységek * 1. SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK 2. HAGYOMÁNYOK ÉS KULTÚRÁK Színházi előadás megtekintése. A látottak kollektív elemzése a megismert fogalomkészlet alkalmazásával. (kr) A hagyomány szokáscselekményeinek megismerése és kedv esetén kipróbálása. Jeles napok szokásai A magyar tájegységek táncainak jellegzetességei (kiemelt tájegység a lakóhely és környéke) Más népek szokásai, hangszerei, zenéje, táncai Nyilvánosság előtti szereplés: részvétel a közös munkában, különféle dramatikus formák kipróbálása (M) A tartalom fogalomrendszere ** Szokások: pl. lucázás, betlehemezés, regölés A népdaléneklés összekapcsolása a néptánc alapelemeivel (É) Énekes-táncos játékok: fogyó-gyarapodó, vonulós-kapuzós játékok. Ugrósok, karikázók, eszközös táncok. Pl. Szatmári csárdás. Rábaközi verbunk, csapásoló táncok, somogyi karikázó, bokázók Kapcsolódások Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Bábjáték, árnyjáték, némajáték, helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás (M) 622

15 A továbbhaladás feltételei Az 5. évfolyam végén Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében Egy tánc alaplépéseinek ismerete Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben Részvétel látott színházi előadás elemzésében A 6. évfolyam végén Részvétel a csoportos munkában és annak értékelő megbeszélésében Egy tánc alaplépéseinek ismerete Részvétel szerkesztett mozgásos jelenetekben A rögtönzés szabályainak ismerete Részvétel látott színházi előadás elemzésében 7 8. évfolyam A táblázatokban azokat a tevékenységeket tüntetjük fel, amelyek leginkább szolgálják az adott képesség, készség fejlesztését. Az életkornak megfelelő fejlesztés a spirális felépítést indokolja, de itt csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük, ami nem jelenti tehát azt, hogy abban a képzési szakaszban a már korábban megjelenő tevékenységek ne szerepelnének továbbra is. (A memória- és koncentrációfejlesztő játékok például minden szakaszban fontos elemei a képzésnek!) A témákhoz a megadott időkeretek nem határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása olyan komplex gyakorlati tevékenységek kapcsán valósul meg, amelyek egyidejűleg több különböző képesség fejlesztésére, különböző ismeretek átadására alkalmasak. A tanulói csoportok pedig nem tekinthetők homogén tömegnek csak a szaktanár tudja megállapítani, hogy az adott tanulói közösségnek hány órára lesz szüksége a téma feldolgozásához. Az egyes témakörökön belüli gyakorlatok céljaik szerint természetesen átfedik egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja. A témakörök nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján, folyamatosan, ismétlődően, egymással összekapcsolva kerülnek feldolgozásra, szükség szerint eltérő metodikával esetenként alárendelve a szaktanár által választott tartalomnak! Feldolgozásra javasolt tartalmak összehangolva: az ének-zenével és a vizuális kultúrával: hangszerek jelek-jelképek a hangok világa, hang és kép együtt én és mások a magyar nyelv- és irodalommal: igazság és igazságosság saját álláspont-mások véleménye a humor különböző kultúrák mondák A szaktanár döntése alapján más tartalom is választható. 623

16 Tartalmak Tantervi fejlesztési 1. A csoportos játékhoz és a megjelenítéshez szükséges képességek fejlesztése, készségek kialakítása Témakörök Tevékenységek * 1. TUDATOSÍTSD! (koncentrációs gyakorlatok). A tudatos megfigyelés játékai. A célirányos megfigyelés szempontjainak önálló kiválasztása (V) A helyes arányok elemzése, megítélése (V) Koncentrációs és lazító gyakorlatok Páros, illetve csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok Egyszerűbb ön- és társismereti játékok (ÉN) Önbemutatás, társbemutatás különféle kommunikációs technikákkal (ÉN) A tartalom fogalomrendszere ** A csend és a hang. Halk, hangos, átmenetek. Harmónia, diszharmónia érzékelés területein Párhuzamok. az különböző A fokozás eszközei és formái. Késleltetés Kapcsolódások Vizuális kultúra Ellentétek. * Csak az újonnan belépő tevékenységeket említjük. A tevékenységek, ahol erre mód van, összehangolhatók a magyar nyelv és irodalom (M), a vizuális kultúra (V) és az ének-zene (É) tantárgyak tevékenységeivel. Az alábbi játékok és gyakorlatok közül a csoport adottságainak és érdeklődésének és az oktatási-nevelési célnak megfelelően a szaktanár szabadon válogathat. ** Csak az újonnan belépő tartalmakat tüntetjük fel. 624

17 Tantervi fejlesztési Témakörök Tevékenységek * 2. MONDD MOZGÁSSAL! (mozgásos gyakorlatok) 3. ÉPÍTSD FEL! (kommunikációs gyakorlatok) Mozgások megfigyelése, megjelenítése a vizuális kultúra eszközeivel (V) Különféle mozgások a színpadon: esések, botlások stb. mozgások a különböző korokban: köszönések, bókok Az alá- és fölérendeltség kifejezése Jellemábrázolás mozgással Fogalmak és hangulatok megjelenítése mozgással, mozgássorokkal Etűdépítés, koreográfia Különböző tánctípusok páros technikáinak alapjai beszéd- és légzéstechnikai gyakorlatok. Jellemzés hanggal, metakommunikációval. A verbális és metakommunikáció, a zenei kifejezőeszközök tudatos alkalmazása és alárendelése a célnak és a tartalomnak (M) Különféle beszédműfajok ismerete, a hatáskeltés eszközei (M) A művészi kommunikáció különböző formáinak felismerése (V) A tartalom fogalomrendszere ** Koreográfia Szerkesztett mozgás, etűdépítés, mozgásszerkezeti ív Vélemény, érvelés, állásfoglalás A hiteles és tudatos szövegalkotás eszközrendszere Improvizációk a különböző művészeti ágakhoz kapcsolva pl. mozgás zenére és zene ellen, továbbmozdított szobrok, festmények stb. A ritmus megfigyelése különböző művészeti ágakban (É) Kapcsolódások Vizuális kultúra Magyar nyelv és irodalom Vizuális kultúra 625

18 Tantervi fejlesztési 2. Rögtönzési és együttműködési képességek fejlesztése Témakörök Tevékenységek * 1. FORMÁLD MEG! (fantázia- és konstrukciós játékok) 2. ALKOSSUNK EGYÜTT! (kooperációs gyakorlatok, csoportmunka) Belső képek alkotása és visszaadása különféle kommunikációs technikákkal Improvizáció közösen megválasztott témára, történetváz alapján. Mozgásos improvizáció közösen egyeztetett karakterek szerepeltetésével, a tanult tánctechnikák alkalmazásával Jelenetsorok verbális improvizációval Improvizációk a különböző művészeti ágakhoz kapcsolva Együttműködés a különféle kommunikációk folyamán (M) Az improvizáció elemző megbeszélése. Cselekménnyel rendelkező mű közös dramatizálása. A tartalom fogalomrendszere ** A stílus A viselet, a beszéd, a mozgás stílusa Viseletek, eszközök: pl. legyező, fejdísz, kendő Kard, tőr, pohár Köpeny, palást Járások mezítláb és különféle cipőkben, pl. sarkantyús csizmában Meglepetés Szimbólum. Kapcsolódások Vizuális kultúra Vizuális kultúra, Magyar nyelv és irodalom Variációk. Összetett szerkezetű drámajátékok forró szék, fórumszínház. Szertartások, ünnepek, rituális játékok. 626

19 Tantervi fejlesztési 3. Ismeretszerzési, tanulási, problémamegoldó képességek erősítése, kifejezőkészség fejlesztése A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása (lk) Témakörök Tevékenységek * 3. HASZNÁLD FEL! (a kreativitás gyakorlatai, tárgy- és eszközhasználat) 1. HOGYAN? (kifejezési formák megismerése) A stílus fogalma Egyszerűbb kellékek használata A jelmez használata, lehetőségei Viseletek és az általuk meghatározott mozgás, magatartás Jellemzés eszközzel Improvizáció a társművészetek eszköztárának bevonásával pl. árnyjáték, hangjáték, bábjáték (V) A meglepetés fogalma A szimbolikus mozgás fogalma Variációk: egy téma, több megoldás Díszítések. Az összetett szerkezetű drámajátékok megismerése és alkalmazása A tartalom fogalomrendszere ** A szerkezet érzékelése saját játékokban pl. :a cselekmény és ellencselekmény érzékelése, a pillanat megjelölése, jelentések, hatások megfigyelése (M) Dráma, opera, operett, zenés színmű, kabaré, bábszínház Nagyszínház kamaraszínház és A színháztörténet alapjai: különböző népek, korok és stílusok színjátszásából (M) Kapcsolódások Ének-zene, Vizuális kultúra, Mozgókép- és médiaismeret Magyar nyelv és irodalom Történet, üzenet (M) cselekmény, 627

20 Tantervi fejlesztési Témakörök Tevékenységek * A tartalom fogalomrendszere ** 2. HOL? (a tér Térhasználat, a tér anyaga Népszokások: pl. farsang használata) Más országokból származó társasági táncok: pl. menüett, polka, polonéz, keringő Kapcsolódások Magyar nyelv és irodalom 3. MILYEN ELEMEKBŐL? (időkezelés és drámaszerkezet) 4. MIÉRT ÉRZEM EZT? (a hatás elemzése) A különböző lehetőségek közül a megfelelő megoldás kiválasztása (V) A szerkezet érzékelése saját játékokban Az alapvető színházi műfajok megkülönböztetése és felismerése. elemző beszélgetések összefüggések megtalálása és megfogalmazása XX. századi társastáncok: pl. tangó, rumba, csacsacsa, twist, rock and roll Eljátszás, kiegészítés, folytatás, fordulatépítés. Magyar nyelv és irodalom 628

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Ének-zene évfolyam

Ének-zene évfolyam Ének-zene 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 5. 6. évfolyam Óraszámok Éneklés: folyamatosan Zenehallgatás: 10 Improvizáció: 5 Zenei írás- olvasás 10 Zenei ismeretek ( ritmikai, dallam) 12

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám:

8. évfolyam. 8. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. óraszám: 8. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 8. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz.

5. évfolyam. Mozaik kiadó alapján. 5. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás. Össz. 5. évfolyam Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tánc és dráma

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tánc és dráma Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Tánc és dráma

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Csoportos játék és megjelenítés

Csoportos játék és megjelenítés DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Ének-zene. 1. évfolyam. 1. évfolyam 2 72. 1. A tematikai egységek áttekintő táblázata 1. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1. évfolyam 2 72 1. ek áttekintő táblázata címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó),

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 1-8. ÉVFOLYAM MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGTERÜLET ÉNEK -ZENE 1-8. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás Az ének-zene tanterv az OM kerettantervének kiegészített

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37

ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1. Éves óraszám 37 37 37 37 ÉNEK-ZENE TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Óraterv Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 37 óraszám óraszám óraszám óraszám A tartalom részei (témakörök) 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 1. Éneklés

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák:

Óraterv Tanít: A tanítás helye A tanítás ideje: Osztály Óratípus Témakör Oktatási anyag: Oktatási cél: Képzési cél: Nevelési cél: Kompetenciák: Óraterv Tanít:Nagy Edit A tanítás helye: Művészeti iskola Vésztő, Kossuth u 43-47. A tanítás ideje:2015. április 28. 14.00-14,45 Osztály: szolfézs 5. Óratípus: ismétlő Témakör: év végi ismétlés: népdalok,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. évfolyam

TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. évfolyam Ennek felosztása: Évfolyam 5. 6. 7. 8. Összesen Tantárgy /modul Heti Évi Heti Évi Heti Évi Heti Évi Tánc és dráma 0 0 0 9,25 - - - - 9,25* Az 6. évfolyamos dráma modul alapjaiban

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

5. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dráma és tánc

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dráma és tánc Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Helyi DRÁMA ÉS TÁNC

Részletesebben

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció

1 2. évfolyam. 1. Zenei reprodukció ÉNEK-ZENE A művészi tevékenység, a művészetek hatása semmivel nem pótolható szerepet játszik személyiségünk fejlődésében, az ízlés, a kreativitás, az érzések árnyalt kifejezésének fejlesztésében. A műalkotások

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ

ÉNEK-ZENE 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez.

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL

A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL A BONI BEZERÉDJ AMÁLIA ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERVE DRÁMA ÉS TÁNCBÓL NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Művészetek Ember és társadalom KERETTANTERV : EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás)

Ének-zene 3-4. osztály. Reprodukció (éneklés, generatív készségek, felismerő kottaolvasás) Ének-zene 3-4. osztály Az iskolába belépő gyerekek zenei adottságai, ismeretei, élményei jelentősen különbözhetnek, ezért elengedhetetlen a tanulók folyamatos motiválása, amely a sok sikerélménnyel járó

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola KERETTANTERV: Általános iskola 5 8. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) számú

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.13. alapján 5. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása

Részletesebben

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK NÉPZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A népzenész ismeretek ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam

Művészetek műveltségterület. Ének-zene. 1-8. évfolyam Művészetek műveltségterület Ének-zene 1-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 1 Ajánlás A ének-zene tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-13. életév) Bál XIV. Lajos udvarában (Táncok, menüett) ZONGORA

Részletesebben

TÁNC Célok, feladatok: Fejlesztési követelmények

TÁNC Célok, feladatok: Fejlesztési követelmények 1 TÁNC A táncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Varga Domokos Általános Iskola

Varga Domokos Általános Iskola Varga Domokos Általános Iskola Helyi tanterv tervezete Ének-zene 5. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció

Részletesebben

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Dallamdiktálás Zenefelismerés. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 010. október 8. 14:00 I. Dallamdiktálás Zenefelismerés Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

5. évfolyam Éves óraszám: 36 óra 1 óra/hét Az éves óraszám felosztása. 6 óra megjelenítés 2. Rögtönzés és. 6 óra együttműködés 3. A dráma és színház

5. évfolyam Éves óraszám: 36 óra 1 óra/hét Az éves óraszám felosztása. 6 óra megjelenítés 2. Rögtönzés és. 6 óra együttműködés 3. A dráma és színház DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok Az iskolai ének-zenei nevelés általános és legfőbb

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM

ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 389 ÉNEK ZENE 1 4. ÉVFOLYAM ÉNEK-ZENE 390 CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében, vagyis a teljes személyiség fejlesztésében.

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta

ÉNEK-ZENE MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Lassúné Ruskó Renáta MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉNEK-ZENE 1-4. évfolyam Készítette: Lassúné Ruskó Renáta A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE

MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE MŰVÉSZETEK: ÉNEK-ZENE BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) CÉLOK ÉS FELADATOK Az iskolai ének-zenei nevelés célja 1 4. évfolyamon, hogy megalapozza a zenei nevelést, segítse kialakítani zene megszerettetéséhez

Részletesebben

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE

HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE HELYI TANTERV ÉNEK-ZENE Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 2.6.1 (A változat) alapján Ének-zene az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv

DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 DRÁMA ÉS TÁNC

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 DRÁMA ÉS TÁNC DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

A megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások

A megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam

ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam ÉNEK ZENE HELYI TANTERV 1-8. évfolyam I. rész: 1 4. ÉVFOLYAM Alapelvek és célok: - Az ének és a zene, amelyet a keresztény hallgat, előad, vagy komponál, akár szent, akár világi, Istent dicsőíti. Azért

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2014. január 25. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb jai megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola DRÁMA ÉS TÁNC HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola DRÁMA ÉS TÁNC HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA DRÁMA ÉS TÁNC HELYI TANTERV ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 1 DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 5.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben