D U N K E L N. N O R B E R T P h D :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D U N K E L N. N O R B E R T P h D :"

Átírás

1 1 D U N K E L N. N O R B E R T P h D : Rekurzív zene, avagy: pillantás a zenei univerzumba (zenefilozófiai ricercare 1, avagy: [az eddigi esz tétik ákból ki, és szél esebben] körül tekintı, kozmológiai zeneesztétika) a te rmés z et z e né je a z en e t ermé sz e te a s zé p f ogal ma Heller Ágnes filozófusnak 2 Intonatio - prooimion Sokan hitetlenkednek, lehet-e bármi köze is, a mővészetnek bármi, rajta kívül álló dologhoz, vagy jelenséghez? A mővészetnek nem csupán az anyagi világhoz van köze, hanem még a társadalmi valósághoz is. Fiatal koromban egyenesen szidott néhány tanárom, hogyan gondolom, hogy a fenyıtoboznak ( spirál, aranymetszés [= a dúr szext-akkord szerkezete], a Planck állandónak [h] stb.) van köze egy Bach fúgához?? Kmeczkó Szilárd barátommal ültünk a valamikori Tóhfalusi kollégium (néhai Kossuth egyetem kollégiuma) folyosó hideg radiátorán, megbeszélni a világ dolgait. Váltig állítottam, hogy a Planck-állandónak igen is köze van a zenéhez 3. İ, mint kémia-fizika szakos hallgató, erısen kételkedett egy zenész hallgató megérzéseiben. A világ törvényei pedig nem diszkurzívak, nem feltétlenül verbálisan megjeleníthetıek, erre bizonyíték maga a mővészet, mikor a zseni öntudatlanul olyan törvényekkel és szavakon túli szimbólumokkal operál, amik a világban meghatározóak. 1 Rics erkár: megkeres és, megkeresni a témát, a fúga z enetörténeti elıdje, laza sz övés ő, de már imitációk at tartalmazó fugasz erő forma: mi ndi g felmerül benne a téma, és a téma l ehets éges ki bontásai (alakv áltozatai ). 2 Eredeti cikk 1994, maj d bıvített-j avított formája Kos suth Lajos T udomány Egy etem, Filoz ófi a Intézet (lásd könyv tári letét) 3 Planck állandó: ħ = 6, Js [Joule-s ecundum]). Az ún. egész-számú (harmonikális ) adagokban áramló energia és a hangok analógiája részben munkásságom nyomán- ma már adott. Vö.: hang = tér/ idı - méret (tartomány), a felhangsor ún. λ (lambda) mátrix a: F elhangok: felül; 1/1, 2/1, 3/1 8/1. Al ul: 1/8, 2/8, 3/8 8/8 értékek, bal ol dal on pedig: 1/1, ½, 1/3 1/8, job oldalt: 8/1, 8/2, 8/3 A köz épátl ón (alaphangok!) egység-értékek találhatóak (1/1, 2/2, 3/3 8/8). Az egymás után követk ezı felhangok soroz atában, n sorsz ám es etén, a hangk özök sorozata: 10 n -1/n 1

2 2 Modulatio Ó, máris elhagyjuk a zenét, hogy más területekre modulálva tekintsünk le rá. A klasszikus görög stílus, vagy épp a gótikus építészet és a gótikus gondolkodás, a skolasztika, és maga a gótikus mővészet egy tırıl fakad. Persze bornírtság azt gondolni, a mővészet is fejlıdik. A m őv és ze t n em fe jl ıdi k, c s up án vál to zi k. (A társadalmi változásokkal [stílus, szépségeszme, ideológiai környezet]) együtt. Egyenlıre, a társadalmi fejlıdés fogalmát is bátran tagadhatjuk, amíg ember embernek a farkasa és a technológiai fejlıdés ellenére milliók éheznek, -persze ez már nem az esztétika tárgya. A MŐVÉSZET A LÉT SŐRÍTMÉNYE, s a freudi téveszme, s ennek terjedése ellenére a mővészet csak részben lélektani jellegő (in: Die Zukunft Einer Illusion, 1927, Egy illúzió jövıje), s mint lé t-s őr ítm én y; tényleges mi kr ok oz mos z, a társadalmiságtól és az emberi kultúrától inseparabilitier (elválaszthatatlan) fogalom. A freudi koncepció mindenben csak az emberállat lelki mechanizmusait látta, így: a vallás-mővészet-filozófia is C S UP ÁN (?) az elfojtott érzelmek, testi-lelki szükségletek, vágyak neurotikus és társadalmi mérető konfliktusok képzıdményei. Freud szerint a mővészet sajátos mikrokozmosza, ami azért soha nem lehet független a makrokozmikus környezettıl (essentia, sőrítmény, lényegi kivonat) csupán sublimatio lenne?, azaz, a ki nem élt vágyak és ösztönimpulzusok pótkielégülése, átszellemítése, vagy más területre transzponált energiája? Mivel a világ lényege a kölcsönhatás, minden valós összefüggésben van mindennel, így a korszerő esztétika nem is lehet más, mint határtudomány. Ha egy tudós tudományos kompetencia köre nem pszichológiai célokat szolgál, s nem elefántcsont-torony, akkor az esztétika bizony határtudomány. Doppelfraziert (Syncrisis, elisio) Az esztétik alapvetıen h at ár os min de n oly an n al, amivel maga az ember, az ember mővészete is határos. Így a részlet és a részletbıl újólag megkapható egész, a relatív egészként mőködı egységek dinamikája maga a fejlıdés, ez életszerő. Az esztétika nem lehet csak a vers a zene és a képzımővészet filozófiai szaktudománya. Azért h a t ár t u d o m án y, mert mindennel határos lehet, amivel csak az ember (és mővészete) kapcsolatban áll. Az elválasztottság fikció, illúzió, vagy csak munkahipotézis, maga a világ KAPCSOLATHÁLÓ, együtt-levés és szüntelen kölcsönhatások által létezik. Definitio et expositio A re-kurzió a matematikából vett fogalom. Újra-futást (futtatást), matematikai értelemben: ÖNHASONLÓságot jelent. Azaz egy folyamat (program) újraindulását, gyakorítást (iteráció) akár ugyan úgy, (végtelen kánon) akár módosult (transzponált) alakban (pl. permutációs fúga, rákkánon). A rekurzió lehet folyamat, állapot, alakzat; lényege szerint: a részletben benne van az egész, vagy egy részletbıl mőveletek által- visszanyerhetı az egész, vagy legalábbis közelítıleg az egész, kiinduló alakzat. A rekurzió természetébıl adódóan inkább m ő ve le t, egyfajta dinamika, algoritmus (eljárási sorrend), amikor egy halmaz, függvény kiindulásából kiindulva ismét magához a függvényhez, halmazhoz jutok el. 2

3 3 Véletlen iterációs 4 algoritmusok Az önhasonlóság azt jelenti, hogyha egy fraktált kicsinyítünk vagy nagyítunk, a képe ettıl nem változik. Ebbıl az következik, hogy a fraktálok általában úgy alakulnak ki, hogy EGY EGYSZERŐ MINTÁZAT ÁLLANDÓAN ISMÉTLİDIK KISEBB ÉS KISEBB MÉRETTARTOMÁNYOKBAN és/ vagy variáltan, apró eltéréssel. A fraktálokat létrehozó eljárások egyik fontos csoportját alkotják az ún. VÉLETLEN ITERÁCIÓS ALGORITMUSok. Ezek az eljárások ahhoz hasonlítanak, amikor véletlenszerően bepöttyözzük a papírt egy tollal. Azonban ahelyett, hogy a tollat teljesen összevissza mozgatnánk, a mozgást bizonyos elıre meghatározott szabályok (irányok, preferenciák, a zenében ez pl. a változatlan alaptéma, és/vagy modulációs irányok, stb.) irányítják; minden alkalommal ezek közül a szabályok közül választunk ki véletlenszerően egyet (minden szabályhoz meghatározott KIVÁLASZTÁSI VALÓSZÍNŐSÉG tartozik), és az adott lépésben a kiválasztott szabály irányítja a tollat. Ezeket a szabályokat ún. affin transzformációkkal definiálhatjuk. Az AFFIN TRANSZFORMÁCIÓ egy olyan függvény, amelyben a méretváltoztatások, eltolások és forgatások szerepelnek. Ax (x) = ax + by + e...(3) Az (y) = cx + dy + f A természet maga ismer ilyeneket, részletekbıl, töredékekbıl (fractus, dēfractus = töret, töredék, fragmentum, eltörés, darab, szilánk) a szılıfürt, a karfiol a saláta, a káposzta, a tó partvonalának szabálytalansága, a faágak, vérerek, a patakok, folyók elágazásai tetszıleges nagyításban is önmaguk alakját adják. Tehát a töredékbıl (mőszóval: a fraktálból) újraéled az egész. A fraktalitás a természet alapvetı tulajdonsága, mégis, csakis bizonyos szaktudományok keretei között tartják vizsgálandó jelenségnek. -Az élet már genetikai szinten is fraktálszerő, még akkor is, ha matematikailag e jelenségek nem rekurzívak, csupán ún. kvázi-rekurzív jelenségek. Sokszor az a végtelenségig folytathatom a részletek nagyítását, és/vagy transzpozícióját, elforgatását, zenei mőszóval: a variációkat, mőveleteket, egy idı (lépték, intervallum, mőveleti mennyiség) után a kiinduló alakzathoz, de legalábbis ahhoz hasonló, ismét mőszóval élve: ÖNHASONLÓ alakzatot fogok kapni (szonáta reexpozíciós 5 fázisa, fúgák újra-téma szakaszai, tükör, rák, tükörrák kánonok). Több esetben a végtelenségig folytathatom az egyes részletek kinagyítását (Mandelbrot, Júlia halmazok), egy idı után mindenképp az eredeti, tehát önhasonló (rekurzív) alakzathoz fogok eljutni. A Mandelbrot halmaz egy vége nincs, mégis, önhasonlóságába zárt univerzum: 1.ábra. Mandelbrot-frak tál. Az egyre növekvı nagyítás során a fraktál-alakzat végtelenül folytatódik, részleteibıl újrateremtve önmagát. 4 iteráció = gyakorítás, közelítés, ismétlési szerkezet, ismétlésekkel elıálló ciklus [eg y értéket sok lépésb en, így majd egyre pontosabban megközelíteni] 5 A téma, vagy az egész expozíciós szakasz megismétlése, variált ismétlése. 3

4 4 Munkám címe kicsit félrevezetı, hisz nem igazán maga a zene rekurzív, hanem a világ. Ám mivel a világ kifejezetten zenei szerkezető 6 nem erıltetett, ha tanulmányom tárgyaként beszélek a zenei elemek rekurzivitásáról is. A világ egyfajta zenei modellezése igenis visszaadja az Univerzum önhasonlóságát, a világ fraktálszerőségét engedi látni. Az anyagi világ nagyobb léptékben önhasonló, ugyan olyan, mint másutt, fekete lyukakkal, csillagokkal, por és gázködökkel, t ör v én ye i mi nd en hol azon os ak, ezt a fizikusok úgy mondják, az UNIVERZUM IZOTRÓP. Persze, nem minden léptékben igaz, de átlagosan, és kellıen nagy léptékben nézve, az univerzum minden irányban ön-hasonló, legyen ott fekete lyuk, vagy barna törpecsillag, vagy ritkás gázköd, avagy semmi ( 5 atom [-mag] per köbméter). Már egyetlen hang is rekurzió, olyan, mint az anyagi parányok rezgése. Az elektron, proton illetve, minden a világon mozog, rezeg. A rezgés is természeti alapjelenség, az elektron, proton rezgése a fizikában a csillapítatlan harmonikus oszcilláció nevet kapta. A zenei rezgés (pl. fuvola, hegedő) is ilyen, még a zongora esetében is, bár itt csillapodó és fokozatosan elhalkuló (csillapodás) regésrıl van szó. A rezgés, az oszcilláció ki és visszatérés, vagy, mint örvénylı mozgás, ami mindig önmaga örvényszerőségét generálja, tehát önhasonló. Bár részleteiben (alapállapot, kitérés) nem tőnik annak. A harmonikus (egész számokkal ún. harmonikális törvények] és azok harmonikus többszöröseivel összefüggı) mozgás (rezgés) már önmagában egy rekurzív, önhasonló (fraktál) jelenség. Az amplitúdó (kitérés, hangerı) a frekvencia (gyakoriság, rezgésszám, hangmagasság és energia), sıt, a hang felhangjai (részrezgései, aliquot), hullámhossz és terjedési tulajdonságok egymással mind összefüggnek. A tágabb értelemben vett önhasonlóságot és eg ym ás ból köv e t ke zé s t, valamint egymással való összefüggést Luis Borges így fejezte ki; szarv ast mondai annyi, mint legelıt [is] mondani, ahol a szarv as él és táplálkozik, de legelıt mondani annyit is jelent, mint felhıt, esıt és eget [is] mondani, ami annyit is jelent, csillagos eget mondani, ahonnan a föld származik és életet teremtett (in: Isten ujja) A világ a semmibıl keletkezik (creatio ex nihilo) vagy, ami a nyugati kultúrában szocializálódott agyunknak még kellemetlenebbül felfoghatatlanabb- a világ mindig is volt. Valamint, állandóan keletkezik. Mi ahhoz szoktunk, hogy valami valamibıl keletkezik, idıszemléletünk lineáris, jóllehet, ma már a keleti filozófiák cirkuláris idı és változás szemléletété a modern tudományok megerısítik. A világ tehát számunkra ma sincs készen, az egyes részei hatással vannak más részeire, a részek kommunikációja új világrészt generálhat. Az univerzum a folyamatos keletkezés állapotában van a kvantumóceán (Dirac tenger, prána-óceán [energia; csí, khí], az üresség [súnyatá]) végtelen energiája révén. Világunk szélesebb értelemben véve- fraktál világ, a töredékekbıl újra szervezıdnek a nagyobb egészek, melyekben a töredékek megırizve-meghaladva élnek tovább, persze így nincs is értelme a kicsirıl és a nagyról beszélni, csupán a szervezıdési szintek komplexitásáról. 6 Lásd még: Dun kel: HOGYAN TEREMT ISTEN A ZENÉBİL VILÁGOT? A zene metael mél ete (kilábal ás a zeneesztétik ából). Metaelméleti könyv ek, Stratégia Intéz et kiadás a Bp

5 5 Univerzumunk egyébként olyan nagy periódus hosszakat is magában foglal (vö.: Upanisádok, Rg-véda) melyek periódus voltát emberi mértékkel igen nehéz felfedezni, ezért egyedi folyamatnak vagy káosznak tőnhetnek e kozmikus ciklusok történései. Az olyan apró mütyürök, mint amilyenek a protonok, elektronok, fotonok, stb. folytonos rezgést végeznek. Egyfajta de csak rájuk jellemzı energiával bírnak. Az atommag egy szuperponált (egymásra helyezıdı-egymásba csomgaolt ) hullámhosszban egyesíti az elektronok és a protonok hullámhosszait, a felhangok (részrezgések) egy alaphangban egyesülnek (summatio). Az energia csökkentése vagy növelése (~600 MeV [mega] elektronvolt felett) már más minıséget eredményez: az atommag egyéb alkotókra robban szét. Az anyag minden építıköve más-más és rá jellemzı energia tartományban az, amitıl épp az, ami. Ezt a körülhatároltságot nevezi az arisztotelészi filozófia pe rasz nak. A létezıknek adott, rögzített helyük, de legalábbis egy zónán belül vibráló - ingadozó van, amirıl a fizikai állandók tanúskodnak; a világ hangolt, minden alapvetı létezı egy zongora (hárfa) húrja, minden húr egy rezgési világ, egy vibrációs tartomány, egy energiaszint, egy sajátos minıség. (Vö.: Bielavski: Zónaelmélet, Mersenne: Harmonia Universelle, Boethius: Musica mundana musica humana elmélet.) 2. ábra: Harmonia mundi. Az ábra a világ rendjét, a harmonia mundi t ábrázolja. A boly gók [egymáshoz mért és húrarányban kifej ezett] pály ái, a k eri ngési i dık és a pályasíkok matematik ai: tehát z enei arány ban is állnak egy máss al. (Pl. 1:2 -hez 1:5 höz, s tb.) A világegy etem rezgésekbıl épül fel, de a többi világ, a túlvilág, a túli világok, azaz a mi énk tıl el térı rezgés ő világrészek nem l áthatók (nem érz ékel hetık/mérhetık) sz ámunk ra, mert mi túl al acsony rez géső világszeletben lak unk. A Harmoni a Mundi szeml életében a kulcsszó az arány, a viszony, az az a r at i o. Minden, ami v alami máshoz visz onyul, egy ben valamilyen arányban áll, viszonyban, minıségben áll azz al a másikk al. A rez gés igaz a quantum-val óságra, de a rezgés, mint: ritmus kiadta mőködési minta, ma univ erzális jelentıségőnek i mponál. 5

6 6 A rész és egész viszonya a felsı és az alsó ábrán is világosan látszik; önmagában minden létezı sajátos is, és az egészbe ágyazott is. Mindenik különös, egyedi, de csoportban zónát, kapcsolathálót adnak. Pl. a bozonok 7 nem szeretnek túl közel menni egymáshoz, mint ahogy a kisterc távolságban kezdıdik a hangok súrlódása is (disszonanciák-interferenciák). Különös feltételekkor (erıs lehőtés után, pl. a Bose-Einstein kondenzációban) az egymást nem kedvelı anyagi részecskék mégis összeolvadnak (Cooper párok, elektron folyadék), ilyenek a hangfüzérek (cluster) a (pentaton, 5º [ötfokú]) akkord, vagy, pl. Liszt 12 º anya akkordja. 3. ábra. Áramlatban, szigetként (állóhullám) tovafutó csepp, melynek felületén szintén apró állóhullámok és fodrozódások (rezgés!, állóhullámok) vannak. Lásd meg olvasóm: a kicsi és a nagy ugyan az (a nagyban benne van a kicsi, a kicsiben immanens módon ott a nagy lehetısége). Az elıbbiek arra világítanak rá, hogy minden szervezıdési szint relatív lehet, és adott szervezıdési szintek m ás s z e rv e zı dé si s z i nt ek ke l i s együttmőködhetnek. Már 5º akkord felett a hangok nem hangok, hangzatok, így önállóságukat vesztett csoportalkotókká válnak, a hang-perasz hangzat-perasszá válik; szervezettségi színt változásról beszélünk. Ez jelenség az ún. f es tı i z en é ben (Debussy, Ravel) tendenciaszerően jelenik meg. A hangokból (1) épülı dallam és a (tonális [hangnemi 8 ] funkciót kiadó) hangzat (2), mint sajátos szervezıdés megszőnik, hangszínek és hangtömbök (3) lesznek az új szervezıdési szintek (színfoltokkal való festés, - zenei impresszionizmus). A létezık sőrőségsávokban is értelmezhetık (denziták), mind a maguk egyedi és relatív külön-össégükben [sic!], mind más szervezıdési szinthez tartozván. Ahogy a Pauli elv kizárja, hogy egy atommagon belüli részecskék ugyanazon energiával rendelkezzenek, a zenei rezgések is elkülönültek, diszkrétek, ún. zónákban (energia/ frekvencia) helyezkednek el. Egy a hangot hallhatok alacsonynak, magasabbnak, de egy idı után már aisz hangnak, azaz már más zónához (rendszerhez tartozónak) fogom érzékelni. 7 Egész s zámú spínnel (forgással, perdülettel) rendelk ezı részecskék, az alapvetı erık (elektro-gyenge Fich és Croin- [barionok {protonok, neutronok} bomlás a, ß -bomlás ], mágnes es, elektromágnes es és gravitációs) hordozói, vö.: mezonok, fermi onok. 8 Pl. C-dúr, a-moll, d-fríg, h-eol, vagy épp a-myxolíd, no és az indi ai rágák. Hangnem = i nerci arendsz er, a hangok ki adta hangkészl et határozz a meg, milyen jellegő hangnemrıl is beszélhetünk. 6

7 7 Így az egyes hangok egyaránt hordoznak esztétikai jelentést, de hangrendszerek is, akár több hangrendszer együttvéve is (pl. Palesztrina: polimodális kromaticizmus, Lisztnél, Bartóknál: politonalitás). Atomi, szubatomi (atommag alatti, az atommagot alkotó) részecskék sajátos vibrációt (rezgéseket) végeznek; az anyagi építıkövek sem létezh etnek mozgás nélkül (h armonikus oszcillátorok). Rezgés ( mozgás = ene rgi a- mintázat) nélkül nincs anyagi hordozó 9, az ún. zérusponti energia (0Kº [Kelvin], vagy 270Cº) határértéke alatt nincs lét, vagy az ember számára nem nyilvánul meg. A rezgı oszcillátor E energiája (zérusponti energia) E h 2 ω 2 /2 nál nem lehet kisebb. A heisenbergi határozatlansági reláció megtiltja, hogy egy részecske helyét és impulzusát (energiáját) egyszerre, valamint tetszıleges pontossággal ismerjük meg. Ugyanakkor nem lehet zéró egyik érték sem, tehát az energia mintegy rekurzálja önmagát, az energia az Univerzum konstituense. Ez nem a megmaradási törvény, - melyek amúgy is csak zárt rendszerben igazak (energia és anyag megmaradási törvények). Az Univerzumban csak energia anyag létezik, semmi egyéb, ennek viszont végtelen megnyilvánulási formája van, -no és a Tudat (teremtés), ami formát ad az energia nyersanyagnak. Az ún. kvantumfluktuáció azt jelenti, nincs energia gödör, vagy abszolút vákuum, a semmi, az őr 10 ingadozik, energiapotenciálok és valószínőségek, értsd; energia és anyagi tendenciák finoman ingadoznak benne. Az energia nem folyamatosan növekvı mennyiség, zónákban, adagokban (kvantum, a latin: quantum,= mennyiség) terjed, ezt nevezik kvantáltságnak. Mint a hangok. Egy energia (mennyiség) egy hang (minta) egy szervezıdési egység. A részecskékhez tartozó energia kvantumokat az n szimbólum jelöli, n = 1,2,3, [ ] egész számok (vö.: harmonikális törvények!). Az energia nem jön valahonnan, hanem maga az Univerzum energia, egyszerően Van. Univerzális kvantorral is ( ) és egzisztenciális ( ) kvantorral is jellemezhetı 11. Ezzel semmi újat nem mondtam, a zenei világmodell alapja a hang/ rezgés/ energia, a kvantáltság, (minıség, [perasz Arisztotelész]) no és a rekurzivitás. A fizikában a részecske állapotait leíró ún. Schrödinger egyenlet, a de Broglie hullám összefüggés egyfajta húrmodellt ad a részecskék leírására. Ám ennek van elıképe mind (1) Pythagórásznál, mind (2) Platónnál, mind az ún. (3) atomista filozófiáknál (Demokritosz). Mind (4) Arkhimédésznél, ahol a víz az ıselem ( `αρχαí, arkhai), értsd: a Víz tí pu sú re zgé si t e rj e dé s ([koncentrikus körök] és nem a puszta víz) a meghatározó, ıselv, ıstörténés, -szemben az ún. tőz típusú rezgési [ táguló tölcsér] terjedéssel). 9 A részec ske karakterét egy saj átos rez gı-forgó és másokk al k ölcsönható minta adja. A hatás pedi g = tovaterjedés. A rész ecsk ék hullámmintáj áról a fizika Luis de Broglie herc eg óta tud (a [lambda hullámhossz] λ= h/p, ahol h a Planck -állandó, a mi nimális energias ugárz ás hatáskv antuma [h= 6, Js {Joule-sz ekundum}], per a p lendülettel [ami a m tömegő részecske és a v frekvencia szorzata: p=m v]). A testek a hullámtermész ettel (energiáv al) érnek egy másba, hogy ezt a vil ágot egyáltalán, mi nt világot (szövedék et, ös szefüggés rendszert, kölcsönhatás ok hálóját) kialakíthass ák. 10 Úgy tőnik a világegyetem k orai felfúvódását pont az a hatalmas energi a okoz ta, ami maga a vákuum, ekkor még nem érv ényes ült a gravitáció a világegyetem ultra korai szakasz ában (10-36 mp) a térnek feszültsége v olt, a nyomás negatív l ehetett, lás d: Alan Guth, Aleksz ej Sz tarobinszk 11 minden létezı bír energiával, és v an olyan energiával bíró létez ı 7

8 8 víz típu sú és tő z típu sú terjedések És mind a középkori zenei világmodell (Boēthius, Isodorus, Bonaventura, Cassiodorus újplatonitsa keresztény esztétika) esetében. Nihil nuovi sub sole? Nincs új a Nap alatt?? Sokan vádoltak azzal, hogy összefüggést látok, vagy találok meg ott, ahol nincs. Ma már inkább lezseniznek, pedig én nem sokat változtam. Inkább arról van szó, hogy (a túlzott, indokolatlan szerepelvárások és csoportnyomás során kialakult konformizmus miatt) sokan szeretnek szők körben mozogni. És az emberek nem olvasnak, a világ zenei modellje igen régi koncepció, az igaz, a modern felfedezések segítik ezt igazolni, és új megvilágításba helyezni. A kreativitás lényege szerint analogikus, nem egyszerően az új dolog meg ill. kitalálása (invenietív és ún. teremtı kreativitás -az alkotás-lélektani elnevezés szerint) hanem a dolgok/ jelenségek/ törvényszerőségek KÖZÖTTI KAPCSOLAT megtalálása is az. A gondolkodás nem egy szálon fut (konvergencia), hanem számos útvonalat képes bejárni (ún. divergens gondolkodás, és a tekintély sugallta sematizmus visszautasítása). Comissura, interconnectio 12 Ezért oly szomorú, hogy néhai esztétika tanárom kreativitásomat is, önbizalmamat is rombolván, erısen gúnyolódott, mikor egyik dolgozatomban a zene[iség] és az elektron kapcsolatát vizsgáltam. Ahelyett, hogy egy mővészeti fıiskolán mindenképp üdvözlendı kreativitást gondozott volna, egyenesen pusztította azt. Igaz, nem azért volt tanárunk, mert csellózni tudott, hisz nem, nem azért tanított, mert értett volna a Marxista esztétikához, nem, ezekhez sem értett. Viszont kiváló pártkáder volt Amit ezen oldalakon vázoltam nem csak tények, hanem az analogikus gondolkodás terméke is, ugyanazt a jelenséget más-más rendszerben is meglátni. Ez afféle intellektuális Lorentz transzformáció, azaz egyik koordináta rendszerbıl ugrunk a másikba. Átlépünk az egyik inercia (viszonyítási, vonatkoztatási) rendszerbıl egy másikba, hogy ott meglássuk a dolgok közötti ö s s z ef ü ggé s eket, vagy többet, az UNIVERZÁLISnak imponáló törvényeket. A részecskéket ma már a SZUPERHÚRELMÉLET modelljeiként (az atommagnál mintegy szor kisebb, rezgı húrok, ám, mindezt 10 dimenzióban kell elképzelni) próbálják leírni. Ez már kicsit távolabb áll a ré s ze cs ké k e t ál l óh ul l ámként (vagy épp rezgı membránként) modellezı, a részecskét (hangot!) állóhullámként (csomópont = a kitérés [amplitúdó] zérus) leíró de Broglie Schrödinger részecske leírás. 12 Össz ekötés, ereszték (asztalos sz ak ma) skál ával, skálaszerő menettel összekötni k ét hangot, s ıt, k ét tétel köz ötti néhány akk ordos csembaló improvizáció k ötheti öss ze az adott tételek et. (Pl.. Bac h III. Brandenburgisches Konz ert) Inter + konnekci ó (lat.) össz ek öttetésösszekapcsol ás itt a z enét és a vil ág fizikai j elenségei t ös szek ötı bekezdést és más tematikus részt jel enti. 8

9 9 A részecske a téridı zavara, egy-egy örvény a sima téridıben, vagy ha úgy tetszik az ürességben (súnyatá). Rezgı energiaörvények, események (!) alkotják a megnyilvánult (anyagi) világ alapját. A VILÁG ESEMÉNY, együttmőködés (kölcsönhatások végtelen láncolata), ezért nem találsz benne állandót. Az anyagi világ illúziónak tőnik a modern kvantumfizika, a szuperhúrelmélet (lásd: S-mátrix) szemszögébıl -és ez párhuzamban áll a buddhizmus állításával (!), a világ tudat, a világ leginkább álomszerő illúzió, a világ māya: NEM AZ, aminek tőnik. Az energia szétszóródik, az anyagi kölcsönhatások is energiát szórnak szét a környezetbe (= dissipatio), ami terjed, elnyelıdik, vagy épp továbbadódik. Ez a fajta terjedési jelenség a természetben mindenhol megtalálható, való igaz, natura horror vacui, a természet iszonyodik az ürességtıl (miként mi is; az üresség [felületesen] a semmit jelenti az ember számára, így az a szorongás forrása is). A mozgás, terjedés, szaporodás, sokszorozódás, tehát a multiplikáció, proliferáció az élet alapjelensége. Úgy tőnik, az Univerzum életjelenségeket mutat. Minden születik benne, él, növekedik, majd elhal; minta, a minta kibontása, növekedés, variált ismétlıdés, lefőzıdés, termináció mint a kristály, a vírus, vagy egy szerves élılény (sejt ciklus és szaporodási ciklus szakaszai: profázis inter-fázisok, metafázis anafázis, telofázis) fejlıdési szakaszok esetében! A zenei evolúció a gazd ag káos zb ól veszi kezdetét, mígnem megtalálja a konkrét hangmagasságot, majd a hangok rendszerét. A nyugati zenekultúra a zajoktól a bıvülı hangrendszereken át az újra a zajok és spektrumok (fehér zaj kivágásai, rózsaszín és barna zajok 13 ) felé vette útját. A természeti népek pentaton zenéje máig nem megfejtett rejtvény. Óriási változás a Nyugat zenéjében a hétfokúság (diatónia). Di á t ó n os z = az [egész] hangokon [értsd: nagy szekundokon] át, azaz a mai; dó-re-mifá-szó-lá-ti-dó, a nyolcadik hang az elsı oktávval magasabb ismétlıdése, innen a 7 fok. E hétfokúság azonban már Palestrina elıtt is egyre gyakrabban egészül ki az ún. diézisekkel, amik a ti-dó vezetıhangos kapcsolatot modellezik. Dór móduszban jól jön olykor a dó magas párja a di#, mixolyd móduszban a fá magas párja a fi#. Az eol módusz összhangzatos mollá alakulását a szó magas párja a szi# segítette elı. A fá ti disszonancia (diabolus in musicae, -ördög[i] a zenében) kiküszöbölésére is, és a dúr hangsor hetedik fokának modálissá szervezésében segített a ti mély párja, a tá Ь (lásd b -molle és b -kvadratum 14 ). E folyamatban megy tovább a jazz a maga piszkos, adott hangnembe nem illı hangjaival, (blue notes), tovább tágítva a zenei kifejezés alapjául szolgáló hangkészletet, hangnemi (tonális) lehetıségeket. Az egész (nyugati) zenei evolúciója a zörejtıl az újra a zörejig korszakig tart. Az orgánumok (diaphonia) oktáv és kvint, kvart párhuzamai, majd a terc használata, majd a kis szeptimé, nos ez a felhangsor hangjait (aliquot 15 ) veszi fokozatosan birtokba, ez a sejtszervezıdés folyamataival analóg. 13 A fehér zaj minden frekvenciát és minden hangerıt tartal maz. Ebbıl a mindenbıl l ehet kiv ágni egyes z örej, frekv encia s pektrumokat. 14 A B rotundum (kerek B) a mi mai lefel é módosított h hangunk, azaz: B. A hangkészlet bıvülések ént létre jött b hang egyben kiküszöböli a h-f tritónuszt is, a régiek H hangja valaha B quadratum (sz ögletes) hangként volt írva, s a latin ny elvő z eneelméletben elnev ezve Micrologus de Musica, [diaphóniáról való tanítás] Arezz oi Guidó T amás, 1025 (26?) 15 Adott hang csak l átsz atra egy hang, tov ábbi, néhány (= aliquot) más, igen halk, magasabb hangrez gés ek ún. eredı (sz ummatív, összeadódó) rezgése. A FELHANG TÖRV ÉNYE szeri nt elısz ör az alaphang, majd annak a más odik ok távj a, még egy oktáv, maj d a kvi nt, majd megint egy oktáv, majd az al aphang nagy terce, kvintj e és kis sz eptime, ismét oktávja stb. sz ólal meg. 9

10 10 3. ábra, a C hangra épülı fel hangsor eleje: A nagy C hang a többi rész -hang, felhang össz egzıdéseképpen áll elı, mint alaphang. Ahogy a zenetörténet során a zen ed ar abok f okozatos an i nte gr ál ják az úja bb é s úja bb töké le tlen k onszon an ci ákat, mint amilyen (a gótikában) a nagy terc, majd késıbb: a kifejezetten ambivalens kis terc, úgy nyeli le a sejt a ma már belsı alkotóivá lett sejt-organellumokat, sejt-szervecskéket. Ilyenek, pl. a mitokondriális 16 RNS t, a sejt más endoszimbiontái, belsı együtt-élıi valaha lenyelt, de önálló entitások voltak. Az ember szervezete is teli van ilyenekkel, amik nélkül, pl. az emésztı baktériumok nélkül nem tudnánk létezni. A mikrokozmosz hasonlít a makrokozmoszhoz, (Hermes Tristmegistos), ám a tudomány elvette az eszünk; a nem indokoltan külön-álló területekre hasított világunkban, az önkényes rész-terekre szeletelésben elvágjuk az összefüggéseket. Talán nincs is kicsi, meg nagy, ezek igen relativisztikus fogalmak, egy egész galaxis van egy homokszemben. A világ bármennyire is gazdag formákat és mőködéseket mutat, ezek mögött egyszerő, kevésszámú és univerzális mechanizmus, törvény, arkhé 17 húzódik meg. A világ egy-két alapötleten (inventio) és néhány alapvetınek tőnı mechanizmuson alapul, de passzív építmény. Az ötletek és törvények úgy tőnik- végtelen variációt engednek meg. A fizikai törvények (pl. Boltzmann, vagy Planck állandó) egy másik részterületen, életszilánkban, az egysejtőtıl az emberig mőködik, de álforgatott, transzponált, módosított alakban. Egy alapelven több lehetıség mőködési elv. A világ ezért moduláris (modul = építı kı, alapegység), azaz: lego szerő. Pl.: vagy; vagy;, stb. Néhány alapelem, ötlet (téma, atom, kristályok 18!, molekula, sejt) és sokszámú értelmes, az alaptémára önhasonló szimmetriát, variációt (fejlesztések) enged meg. A világ variáció, és a variációk együttélése, ám a variációs sorozatok nagyon nagy távolságra is elvezethetnek, fel sem ismerve az ısi Egy-séget. 16 Mítosz + chondra, az egys ejtő sz erv ez etek sej t-szervecskéje a sej tlégzés és az anyagcs ere egyik helye. 17 İselv, ám az ógörögben ennek érdekes módon- csak többes száma l étezik! 18 Alapsz erkez et sz erint csupán 7 féle k ristályszerkezet van, (k ocka, tetragonális, rombos, monokin, triklin, hárömszöges) mégis, a variációk száma a megsz áml álható v égtelenbe tart. Tipik us: egy al apelven több l ehetıség mőködési elv. 10

11 11 4. ábra Koch féle hópehely háromszögbıl matematikával elıálló hópehely Ennek anal ógi ája a termész et hangjaiban (rózs aszín z örejek) is megvan. A z ongorabillentyők véletl en, irányítatlan leütögetése, mint a koordináta rendsz erben bolyongó pont lassan-lassan tendencia, iránypreferencia (=dall am) és apró, értel mes rés zletek j önnek létre. A teremtés a s ok fejlıdési vonal a k áos zban potenci álisan adott. A lego játék darabkáiból, a fehérjéket alkotó molekulákból (cukorbázisok; citozin, adenin, guanin (DNS esetén), timin [uracil - RNS -ben]) 19 egy egész élet felépíthetı. A timin és uracil (5-metil-uracil) A csempékbıl és parkettákból, egyszerőbben és általánosan: alapkövekbıl-modulokból nagyszámú minta, szerkezet, mőködés konstruálható. Az alkoholok (R-O -H), az éterek, a fenolok ( benzolgyőrő, mint, modul elem), az etilén (CH 2 =CH 2 ), a mőanyag polimerek kiváló kémiai példák a moduláris építkezésre. Aki csempézett fürdıszobát, parkettázott (egybevágó alakzatok) lakószobát tudja, néhány elemmel a (1) transzformáció, elforgatás, (2) variáció, vetület nagyításával, kicsinyítésével sok-sok variáció hozható létre a kevésszámú alapelemekhez képest. 5 ábra: Penrose csempék (Ammann-csíkok ) és s peciális idomokk al (al apelemekkel ) rafinált matematikával a s ík így is l efedhetı. Alapelemek (hangok, motív umok, sejtek, molekul ák ) A lényeg: ALAPELEMEK + MŐVELETEK TRANSZFORMÁCIÓK ÚJ STRUKTÚRÁK Aminosav molekulák (alapkövek) peptideket 20 adnak, a peptidek polipeptiddé kapcsolódnak a peptid kötés által (NH-CO) a fehérjemolekulákat építik fel. Ami növekvı komplexitást tesz lehetıvé 6.1. ábra : +, aminosavak: di, tri, tetrapeptidek: - - -, polipeptid: / / / / / dipeptid dipep tid tetrapeptid 19 Vö.: Lambdoma, Ji-Csi ng és a genetikai variáci ók (64) összefüggés ét és a z enei hangk özök (1:2:4:8:16 64, v alamint az anyagi szerkezet N=8 térkvantum) mélyebb ös szefüggéseit. A világ : z enei!! R.Haase: Harmonikal e Synthese 1980 (?) 20 Ha szerves savak (pl. karbonsav) H atomját a jellegzetes NH2 (a mino) csoporttal helyettesítjük, aminosavat kapunk. Aminosavakból épülnek fel a peptidek, de a polipeptidek már fehé rjék. 11

a gyógyító esztétikum

a gyógyító esztétikum 1 a gyógyító esztétikum írta: orgonam ővész, zeneszer zı, zeneter apeuta filozó fia tanár, grafo lógus 1 2 PRELÚDIUM, VAGY ELŐSZÓ -TEGEZŐDHETÜNK? Tegezıdni, a másikat néven szólítani: SZEMÉLYES. A zeneterápia

Részletesebben

* * * (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL)

* * * (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL) (JEGYZET, NEKED, A ZENEMŰVÉSZETI EGYETEMEN, BUDAPEST, 2006, DUNKEL) Szia! Gyere velem, ezúttal egy spéci koncertre. Ezen a koncerten az idegsejtek kisülései adják a zenei mintát: gondolatok szimfóniájára

Részletesebben

Dunkel N. Norbert: Egymásba térő ösvények

Dunkel N. Norbert: Egymásba térő ösvények Dunkel N. Norbert: Egymásba térő ösvények KREATIVITÁS MŰVÉSZET LÉT SZINKRETIKUS ESZTÉTIKA ÚTBAN A METAELMÉLET FELÉ SUMMARY: Filozófia - benne az esztétika helye, jellemzője, az esztétika csak integratív-szinkretikus

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai

A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai A kvantummechanika alapegyenletei és egyes filozófiai vonatkozásai Tartalom Bevezetés Fogalmak és jelölések 3 A fény kvantumos természete 8 A Bohr féle atommodell 10 A részecskék hullámtermészete 11 A

Részletesebben

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán

Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán Mészáros Lukács György: A TERMÉSZET SZABADSÁGA Gondolatok Duns Scotus szabadság-fogalma nyomán A Föld és az élet fejlődése a keresztény természetbölcseletben speciális kollégium segédanyaga 1999 Kedves

Részletesebben

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM

RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM GAZDAG LÁSZLÓ RELATIVITÁSELMÉLET ÉS SZUPERFOLYÉKONY VÁKUUM (AVAGY A BÖLCSELET ALKONYA) Szeresd, aki az igazságot keresi! De óvakodj attól, aki már megtalálta! TARTALOM In medias res (A dolgok közepébe

Részletesebben

Integrál Táplálkozástan

Integrál Táplálkozástan Integrál Pszichológia szak Szakdolgozat Integrál Táplálkozástan Név: Balogh Péter Konzulens: Gánti Bence Budapest, 2010 2 Tartalom Bevezetés...4 1. Az integrál szemlélet bemutatása...5 1.1 Az evolúció

Részletesebben

Psziché és a kvantumleves

Psziché és a kvantumleves Psziché és a kvantumleves Szakdolgozat Írta: dr. Fenesi Gabriella Zsófia Paramed Holisztikus Parapszichológiai és Természetgyógyászati Oktatási és Gyógyító Központ 2006. május Tartalom Bevezető - kezdőpont...3

Részletesebben

Vállalati stratégiaalkotásra vonatkozó téziscsoport

Vállalati stratégiaalkotásra vonatkozó téziscsoport Értekezés címe magyar nyelven: Tanulás és stratégiaalkotás kis- és középvállalatoknál Értekezés címe angol nyelven: Learning and strategy formation in small and medium-sized enterprises Szerzı neve: Dr.Papp

Részletesebben

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell

A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell A részecskefizika anyagelmélete: a Standard modell Horváth Dezső MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest 1. Bevezetés A CERN nagy hadronütköztető (LHC) gyorsítóját 2008-ban indítják,

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3.

BUDAPESTI NEVELİ. A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata. XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. 1 BUDAPESTI NEVELİ A Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai folyóirata XLIV. évfolyam 3. szám 2008. év 3. szám 2 Szerkesztıbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztıbizottság

Részletesebben

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat

Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Károlyházy Frigyes Igaz varázslat k. Gondolat Zsebkönyvek i Károlyházy Frigyes Igaz varázslat Gondolat Budapest, 1976 Lektorálta: Dr. Marx György o'\j' " -'^ ;,L-UL:.1I hj.. 1 r..'i' 2. ISBN 963 280 436

Részletesebben

MÛHELY. Horgász Csaba

MÛHELY. Horgász Csaba Imágó Budapest (3 [24]) 2013, 1: 43 66 MÛHELY A zene pszichoanalízise Reflexiók Mosonyi Dezsõ elfeledett pszichoanalitikus zenelélektanára, Bartók fiatalkori mûveinek elemzésével illusztrálva Horgász Csaba

Részletesebben

Evolúció: a tudományos elmélet [2]

Evolúció: a tudományos elmélet [2] Evolúció: a tudományos elmélet [2] A sorozat összefoglalása [3] Ld. az előző előadást Bevezetés A mostani alkalommal az evolúció-elmélettel mint tudományos elmélettel szeretnék foglalkozni. Az előadáshoz

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 1 SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ARDAI SÁNDOR DE TTK INFORMATIKAI SZAKVIZSGA 2004. MÁJUS KONZULENS: DR. FAZEKAS GÁBOR EGY. DOCENS 2 A tölgyek alatt Szeretek pihenni, Hova el nem hat Város zaja semmi. Zöld lomb

Részletesebben

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek

Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Tóth László Lélektani és sportlélektani ismeretek Jegyzet az OKJ-s sportszakemberképzés számára Budapest, 2010 Készült az Önkormányzati Minisztérium megbízásából Szaklektor: Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Részletesebben

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés

Véletlenszerűség. Véletlenszerűség. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A matematika és a valóság viszonya. A véletlenszerűség és a legfontosabb hozzá kapcsolódó fogalmak magyarázata, a véletlenszerűség néhány alapvető tulajdonsága és törvényszerűsége. A véletlen

Részletesebben

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI.

Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak. Vizuális nevelés -VI. Babes -Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszihológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Vizuális nevelés -VI. félév- Lakatos Gabriella 2010 Tartalom: Bevezető...3 I. A vizuális

Részletesebben

(Kis útikalauz a mindenséghez)

(Kis útikalauz a mindenséghez) (Kis útikalauz a mindenséghez) Második kiadás Tisztelt Olvasó! Ön egy rendhagyó könyvet tart a kezében. A könyv írója több tucat kiadó megkeresése után találkozott velem... Nekem sem volt könnyű döntés

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW

A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW A NAGY TERV A NAGY TERV STEPHEN HAWKING ÉS LEONARD MLODINOW AKKORD KIADÓ Budapest, 2011 Az eredeti mű címe: Stephen Hawking Leonard Mlodinow The Grand Design Bantam Books, New York, 2010 Fordította: Both

Részletesebben

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK

INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK 1 INTEGRÁL AKADÉMIA INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA SZAK SZAKDOLGOZAT Integrál tanácsadói hálózat mûködési modellje Név: Bedõ Eleonóra Telefon: 06 30 2013333 E-mail: bedo.nora@sciamus.hu Konzulens: Franczia Ágnes

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám

E-mail: grandfer49@gmail.com. Egy hét a kıkorszakban. Szerkeszti: Ritz Ferenc. VI. évfolyam, 1. szám Szerkeszti: Ritz Ferenc E-mail: grandfer49@gmail.com VI. évfolyam, 1. szám Egy hét a kıkorszakban...1 Más anyatejet kapnak a fiúk és a lányok...2 Még közelebb került hozzánk a Neander-völgyi ember...3

Részletesebben

Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és

Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és 1 Tisztelt Mérnök Úr! Elnézést kérek a megkésett válaszért! de mostanában nagyon elfoglalt vagyok, és csak ritkán van időm számítógép elé ülni. Köszönöm a könyvem iránti érdeklődését és a megtisztel ő

Részletesebben