PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT"

Átírás

1 PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK IV. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 2

3 BEVEZETÉS Hazánkban a környezetvédelem jogi szabályozását a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (KvT) alapozza meg. Az átfogó környezetvédelmi terv részeként a TKP-nak tartalmaznia kell: - a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, - a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, - a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok megvalósításának ütemezését, - a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, - az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. Az előbbiekben átfogóan megfogalmazottakon kívül a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban még a TKP-nak ki kell térni az alábbiakra: - légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, - zaj- és rezgés elleni védelem, - zöldfelület-gazdálkodás, - települési környezet és a közterületek tisztasága, - ivóvízellátás, - települési csapadékvíz-gazdálkodás, - kommunális szennyvízkezelés, - településihulladék-gazdálkodás, - energiagazdálkodás, - közlekedés- és szállításszervezés, - feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. A TKP a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja: - a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítását, valamint a természeti értékek védelmét és a fenntartható használata érdekében - a területhasználatot, 3

4 - a földtani képződmények védelmét, - a talaj, illetve a termőföld védelmét, - a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmét, - a rekultivációt és rehabilitációt, - a természet- és tájvédelmet, - az épített környezet védelmét, - az ár- és belvízgazdálkodást, - az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodást - a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A évben készült TKP az akkor érvényes törvényi előírásokon túl a jelenleg előírtakat is figyelembe véve a település méretét, helyét és lehetőségeit megfelelően tartalmazza. Jelen felülvizsgálat keretében az aktualizálások beépítése és az előírt tartalom tematikus bemutatása történt. 4

5 I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS A település természeti viszonyaiban változás év TKP elkészülte óta nem történt. A társadalmi, gazdasági környezet enyhén csökkenő állapotot jelez. A tervi környezet változásai: Püspökmolnári község településrendezési terve és a helyi építési szabályzat évben elkészült, (Tervező: MODULOR KFT. Szombathely) mely időközben több alkalommal módosításra került. Püspökmolnári Község Önkormányzatának jelenleg érvényes környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei: - 13/2006.(VIII.13.) rendelet: Püspökmolnári község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról - 21/2002. (XII.30.) rendelet: folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról - 6/2004. (II.13.) rendelet: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról. Az önkormányzat megbízására készített környezetvédelmi vonatkozású tervezések: - Püspökmolnári község szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása (tervező: Szemes és Fia KFT. Szombathely). A vízi-létesítmények kivitelezésére a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely) 421-1/3/2010.I. számon vízjogi létesítési engedélyt. A település évben csatlakozott a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, melynek keretében Püspökmolnári 521 hrsz-ú ingatlanon a hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozására /2/2011. szám alatt engedélyt adott ki a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely). 5

6 I/1. Környezeti elemek: Levegő Püspökmolnári község A településen légszennyező telephely nem található. A évben elkészített TKP alapján a légszennyezettség a határértéknél kisebb. A közlekedésből származó légszennyezés sem jelentős. Levegővédelmi szempontból az alapvető cél a fenntartható fejlődéssel összhangban meg kell őrizni a meglévő jó állapotot. Felszíni víz Jelentősebb vízfelületek található a településen a Rába folyó, valamint a bányászati tevékenységből fennmaradt tavak, jelenleg 5 db. A tavak hasznosítása többnyire horgásztó, illetve a bányaművelés felhagyását követően rekultiváció alatt van. Püspökmolnári község szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító vízi-létesítményekre 419-1/18/2010.I. szám alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyben rögzítettek alapján a tisztított szennyvíz befogadója a Rába folyó. A tisztítási technológia alapján a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeknek megfelel. Felszín alatti víz A felszín alatti vízbe jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével csökkenhetett. A Püspökmolnári község szennyvíztisztítására készült engedélyezési terv alapján biológiai úton történő szerves anyag lebontással kerül sor a szennyvíztisztításra. Talaj A településen a mezőgazdasági hasznosítás arányaiban a évben elkészült TKP óta jelentős mértékben változás nem történt. A talaj termőképessége gyenge. A szippantott szennyvizet a közszolgáltató Sárvár-Pannon Víz KFT. szállítja el a településről a szombathelyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvízcsatorna-hálózat évi kiépítésével ez a veszélyforrás csökken a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével. Települési zöldterület-gazdálkodás: 6

7 Az önkormányzat az előző évekhez képest nagyobb létszámban foglalkoztat közcélú munkavállalókat, annak érdekében, hogy a településen az önkormányzati kezelésű utakat karbantartsák, a közterületeket gyom- és hulladék-mentesítsék. Hulladékgazdálkodás: A településen a szilárd hulladék elszállítását a lakosságtól közvetlenül a Müllex-Körmend KFT. végzi. A településen kettő szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, továbbá a lakosság részére a közszolgáltató un. sárga szelektív gyűjtőzsákokat biztosít, melynek begyűjtési időpontját közzéteszi. Környezetállapot: A évben elkészült TKP értékelése során a szemétszállítás és az ivóvízellátás minőségét ítélte az átlagértéken felülinek. A legnagyobb javulást a zöldterületek, parkok minőségében ítélték meg. A legrosszabb helyzetet az utak, járdák műszaki állapota, valamint a zaj mértéke hozta. A településen a szennyvízberuházást követően az utak, járdák helyreállítását kell elvégezni. Az elmúlt időszakban a bányákból kitermelt sóder elszállítása a Kossuth Lajos utcában történik, az elkerülő utat a koncessziós bánya művelésének felfüggesztése miatt - nem használják, emiatt a lakossági panaszok számának növekedésével lehet számolni a forgalomból adódó zaj- és rezgés miatt. 7

8 Állapotértékelés S.W.O.T. analízis Erősségek minimális az ipari eredetű környezeti terhelés kiépített ivóvízhálózat, megfelelő minőségű ivóvíz belterületi burkolt utak aránya átlag feletti településkép gondozott, zöldfelületek állapota jó kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat szelektív hulladékgyűjtés Gyengeségek lakossági légszennyezésre vonatkozó adatok hiánya közlekedési eredetű zaj- és légszennyezés a főutak forgalma miatt felszíni csapadékvíz-elvezető hálózat hiánya népesség elöregszik, csökkenő lakosság- szám talaj termőképessége gyenge talajvíz szennyezettsége 8

9 II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK Levegőtisztaság-védelem: Cél: a jó levegőminőségi állapot fenntartása, lehetőség szerint további javítása. Zaj és rezgés elleni védelem: Cél: a környezeti zajok, rezgések olyan elfogadható szinten tartása, mely a lakosság egészségét, nyugalmát nem veszélyezteti. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés: Cél: kedvező környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet kialakítása, fenntartása, amely a település lakosainak jó életfeltételt biztosít. Települési hulladék-gazdálkodás: Cél: a termelés és fogyasztás során a legkevesebb hulladék keletkezése, és a keletkezett hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a környezeti elemek minőségének veszélyeztetése nélkül. A konkrét célok meghatározása a helyi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. Energiagazdálkodás: Cél: energiatakarékosság, környezetbarát energiafajták arányának növelése Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés: Cél: a település lakosainak biztonsága, nyugalma érdekében a környezetveszélyeztetés megelőzése, elhárítása, és a károsodások csökkentése. Talajvédelem: Cél: a talaj termőképességének megőrzése, javítása. Olyan területhasználati rendszer kialakítása, amely a természeti adottságokon alapul és a termelés hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi követelményeket. 9

10 Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme: Cél: a felszín és a felszín alatti vizek minőségi jellemzőinek javítása, a szennyező források számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének csökkentése Természet- és tájvédelem: Cél: az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a fenntartható fejlődést biztosító többcélú tájhasznosítás és a tájpotenciál védelme. Épített környezet védelme: Cél: a településszerkezet, a lakóházak, egyéb építmények és gazdálkodási módok akár több száz évvel ezelőtti állapotának megőrzése, bemutatása. III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN 10

11 TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK Levegőtisztaság-védelem: Cél: - a talaj eredetű porterhelés csökkentése - a környezeti levegő minőségének megőrzése, javítása - közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése - a bűzszennyezések mérséklése - pollenszennyezés csökkentése - lokális légszennyezések (faszén-, tarló-, szemétégetés stb.) számának, mértékének csökkentése Feladat: - légszennyező források feltárása, ellenőrzése - a talaj növényzettel való borítottságának növelése, megfelelő mezőgazdasági technológiák alkalmazása - a gyomok fokozott irtása különös tekintettel a parlagfűre - földgáz tüzelés arányának növelése a lakosság körében - levegőt nem szennyező energiaforrások felhasználásának elterjesztése pl. napkollektorok, geotermikus energia fűtési célú alkalmazása Zaj- és rezgés elleni védelem: Cél: - zajkibocsátási határértékek megállapítása - közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése Feladat: - ipari tevékenység engedélyezése, telepengedély kiadása csak szakvélemény alapján történjen annak érdekében, hogy a határértékek betartása biztosított legyen. - zajvédő sávok telepítése Zöldfelület-gazdálkodás: 11

12 Cél: - településképi romboló hatások megszűntetése - zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése - helyi adottságok zöldterületi szemléletű, természetközeli kihasználása, fejlesztése Feladat: - növényanyag gazdagítása, fásítás, parkosítás - utcabútorok telepítése, új zöldfelületek kialakítása - sétaút, kerékpárút, játszótér, természetközeli pihenőhelyek kialakítása A települési környezet és közterületek tisztasága: Feladat: - a köztisztasági feladatok ellátásának fejlesztése - a kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása - állati tetemek elhelyezésének megoldása Ivóvízellátás: - az ivóvízhálózat rendszerének korszerűsítése - az ivóvíz minőségének javítása Települési csapadékvíz-gazdálkodás: A település csapadékvíz-elvezetési problémáinak hosszú távú és fenntartható megoldása, a csapadékvíz-elvezető rendszer elemeinek fejlesztése, rekonstrukciója, az erózió és a feliszapolódások csökkentése. A település felszíni vizeinek befogadóira egységes vízrendezési terv készítése szükséges. Ellenőrizni kell, hogy a befogadók a mértékadó nagyvizeket kiöntésmentesen képesek-e elszállítani. Amennyiben a befogadók kiépítése nem felel meg, a vízrendezési tervvel egyidejűleg a befogadók rendezését is be kell tervezni. Kommunális szennyvízkezelés: El kell érni, hogy 100 %-os rácsatlakozás legyen a településen a szennyvízelvezető hálózatra, és a környezetszennyező szennyvízszikkasztó műtárgyak használaton kívül, illetve felszámolásra kerüljenek. Települési hulladék-gazdálkodás: 12

13 A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírása alapján az önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodni kell. Cél: - a keletkező hulladék mennyiségének csökkenése - korszerű hulladékkezelés- és hasznosítás kialakítása - illegális hulladéklerakó felszámolása, további lerakás megakadályozása Feladat: - regionális és házi komposztálás, biogáz hasznosítás támogatása - hulladékhasznosítás arányának növelése - önkormányzati rendeletek megalkotása, a meglévők felülvizsgálata - lakosság tájékoztatása, tudatformálás Energiagazdálkodás - kis energiaigényű korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése - települési energiagazdálkodási terv készítése, folyamatos aktualizálása Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés A bel- és külterületi úthálózat fejlesztést igényel. A településen áthaladó utakon veszélyes anyag szállítás során környezetveszélyeztetéssel is számolni kell, ehhez a kárelhárítási terveket naprakészen kell tartani, a lakosságot tájékoztatni kell a veszélyeztető tényezőkre. A környezeti káresemények során riasztásra kerülő állomány számbavétele, felkészítésük. Ismert és ismeretlen szennyező források felmérésének/felkutatásának elősegítése, figyelemmel kísérése, melyek a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését okozhatják. A feltárás/ felkutatás során a tartós károkozások számbavétele, részletes feltárása, a szennyezők felelősségre vonása, a szennyező források megszüntetése és a környezeti károk felszámolása. Az önkormányzat közvetve hozzájárulhat az egészségi állapotának javításához a lakosság tájékoztatásával, egészségügyi felvilágosító programok szervezésével, illetve sportprogramok szervezésével. Talajvédelem: Cél: - a termőföld minőségének termékenységének megőrzése, javítása - a termőföldterület csökkenésének minimalizálása - a környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése Feladat: - mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területeken a viszonyoknak megfelelő hasznosítás 13

14 - racionális földhasználat, az ökológiai szempontok alapján művelési ág rendezés - védett területek, érzékeny természeti területek, régészeti lelőhelyek védelme Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme: Cél: - A felszíni és felszín alatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme - vízminőségi romlás megakadályozása Feladat: - takarékos öntözési eljárások bevezetése - lakosság csatlakozása a szennyvízcsatorna-hálózatra - szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése Természet- és tájvédelem: Cél: - a táji- és biodiverzitás megőrzése - az erdőterületek, illetve azok ökológiai értékének növelése - a Rába folyónak és holtágainak, mint térségi ökológiai folyosónak kiemelt védelme - kultúrtörténeti és természeti adottságok együttes megőrzése - térségi ökoturisztikai lehetőségek kiaknázása Feladat: - rosszabb minőségű mezőgazdasági területek művelési ág váltása - környezetvédelmi természetvédelmi szempontok előtérbe helyezése a Rába menti területeken - további telepítésre alkalmas területek őshonos fajokkal történő beerdősítése - a Rába és holtágai természetes élővilágának megőrzése - a Rába és holtágai mentén természetközeli területhasználat - a legmeghatározóbb kultúrtörténeti és természetvédelmi értékek helyi védelem alá helyezése - rekreációs területhasználat szorgalmazása Épített környezet védelme: Épített környezet értékes elemeinek helyi védetté nyilvánítása (területi és egyedi). IV. 14

15 A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI A település minden lakosának joga, hogy egészséges környezetben éljen, ugyanakkor fogyasztóként hozzájárul a környezeti problémák kialakulásához. A Települési Környezetvédelmi Program (TKP) a település minden lakóját szolgáló program, és minden a település fejlődésében érdekelt összehangolt cselekvését igényli. A helyi közigazgatás feladata, hogy az elfogadott környezetvédelmi programot végrehajtsa, a lakosság környezetvédelmi igényeinek és érdekeinek megfelelő módon. Ugyanakkor kapcsolódjon be a magasabb szintű környezetvédelmi programok kidolgozásába és végrehajtásába, képviselve a helyi lakosság érdekeit. Már a tervezés folyamatában az érdekeltek bevonása elkezdődik a bemutatással, ismeretterjesztéssel, kommunikációval, a gazdasági és területfejlesztési elképzelések összehangolásával. A tervezés folyamatát követő végrehajtási fázis az érdekeltek közreműködését továbbra is igényli, sőt annak hiánya veszélyezteti a program sikerét. A TKP-ban kitűzött célok elérésének folyamatrészei: - szemléletformálás, - környezettudatosság növelése, - tervezés, - jogi szabályozás, - közreműködés, - megvalósítás, - ellenőrzés A megvalósítás eszközei A TKP megvalósításának eszközei a következők lehetnek: Közvetlen beavatkozás, amelyek új beruházások, létesítmények megvalósítása, rekonstrukciós munkák, pl: - Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer létesítése - Új hulladék-ártalmatlanítási technológiák, rendszerek kialakítása - Energiatakarékos berendezések alkalmazása - Új zöldterületek létrehozása, zöldsáv kialakítása - Szennyezett területek kármentesítése Szabályozás, amely lehet jogi, műszaki, gazdasági, pl: 15

16 - Hiányzó helyi rendeletek megalkotása, meglévők felülvizsgálata - Helyi környezetvédelmi alap létrehozása - Bizonyos tevékenységek területi korlátozása Információs rendszer fejlesztése, amely a meglévő és potenciális szennyeződések felmérésére irányulhat. Kutatási, tervezési, fejlesztési lépések, melyek közé tartoznak a környezetvédelmi témájú tervek, programok, állapotfelmérések: - Helyi hulladékgazdálkodási terv készítése - TKP készítése, kétévenkénti aktualizálása Tudatformálás, oktatás, tájékoztatás, amely a lakosság bevonását, elkötelezettségének növelését is elősegíti: - Egészségügyi felvilágosító programok szervezése - A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok Együttműködés, amely jelenthet: - Települések közötti, kistérségi szintű együttműködést - Együttműködést a hatóságokkal, intézményekkel - Együttműködést a településen működő vállalkozásokkal, stb. A TKP-ban leírt célokon kívül a megvalósítás alatt lévő programokra, tervekre, koncepciókra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A konkrét beavatkozások mellett kiemelten kell kezelni a megelőző típusú közvetett intézkedéseket, a beruházásokat megalapozó tanulmány, koncepció szintű, - kisebb ráfordítást igénylő, de több oldalról megvizsgált tervezéseket. A szabályozás területén olyan rendszer létrehozására és működtetésére kell törekedni, amely elérhetővé teszi a TKP-ban meghatározott célok meghatározását. A település jogi, gazdasági és műszaki környezetvédelmi szabályozásának hatékonynak, bevezethetőnek érvényesíthetőnek kell lenni. Mind a meglévő, mind az új szabályozások szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételeit körültekintően kell biztosítani, és egységes jogelveken kell nyugodnia. Az Önkormányzat megalkotta a szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet. Folyamatban van a talajterhelési díj, valamint a hulladékégetés szabályozásáról szóló környezetvédelmi tárgyú rendeletek megalkotása. A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése a körjegyző feladata. önkormányzatnál nincs szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs. Az A környezetvédelmi érdekek érvényesítéséhez, pályázatok megírásához, illetve jelen TKPban meghatározott környezetvédelmi célú programok koordinálásához, megvalósításához külső szakértő/k bevonása szükséges. 16

17 V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 17

18 A program címe: I. Közműellátás javítása (Vízminőség-védelem) A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság számára biztosított legyen az egészséges ivóvízzel való ellátottság, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Kiépült a csatornahálózat a lakosságot ösztönözni kell ingatlanaik rákötését végezzék el. Szükségességének indokolása: A szolgáltatott ivóvíz minősége időnként nem megfelelő, a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt határértékek betartása kötelező érvényű, és az egészséges vízellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Azon ingatlanok ahol nem történt rákötés a csatornahálózatra a szennyvíz egy része jelenleg elszikkad a talajban, amely komoly veszélyt jelent a talajra és a felszín alatti vizekre. Eredménymutató: - szolgáltatott ivóvíz minősége, - közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma, - kezelt szennyvíz minőségi mutatói. Feladat: ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása Költségigénye: 10 millió Ft pályázati forrásból Végrehajtásért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: illetékes hatóságok, szakhatóságok, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: II. Felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása 18

19 A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszín alatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. Szükségességének indokolása: A település közigazgatási területén lévő vízfolyás vízminőségi szempontból szennyezett. A szennyező forrás az illegális szennyvízelhelyezések illetve az intenzív mezőgazdasági területhasználatból beszivárgó nitrogén- és foszforformák. Feladat: felszíni vízfolyások, belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartása Költségigénye: 30 millió forint pályázati forrásból Eredménymutató: - felszíni vizek minőségjavulása - felszín alatti vizek minőségjavulása. Végrehajtásért felelős: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: III. Kül- és belterületi vízrendezés A program rövid leírása: A települési vízelvezető hálózatot a szükséges helyeken ki kell építeni, illetve gondoskodni kell állapotának fenntartásáról. 19

20 Szükségességének indokolása: A településen a kiépítetlen csapadékvíz-elvezető rendszer miatt a nagyobb mennyiségű csapadék lakossági problémát eredményeznek. A meglévő vízelvezető rendszer megfelelő állapota is csak akkor tartható fenn, ha az elvezető csatornák rendszeresen karbantartottak. Feladat: csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, folyamatos karbantartása Költségigénye: 40 millió Ft pályázati forrásból Eredménymutató: - vízfolyások, csatornák karbantartott szakaszainak hosszúsága - biztonságos csapadékvíz-elvezetés. Végrehajtásért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, közútkezelő, illetékes vízitársulat. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: IV. A talaj védelme 20

21 A program rövid leírása: A talaj racionális, ökológiai szempontú hasznosítása révén annak környezeti károsodása csökkenjen. Szükséges az állattartó telepek hígtrágya kezelésének feltérképezése. Szükségességének indokolása: A talajterhelés leginkább az állattartó telepek tevékenysége során fordul elő. A nem megfelelően kezelt hígtrágya a talaj mellett kedvezőtlenül befolyásolja a felszín és felszín alatti vizeket és a levegőt is. Feladat: állattartó telepek vizsgálata, várhatóan forrást nem igényel. Eredménymutató: - termőföld művelési ág szerinti megoszlása, - korszerű hígtrágya kezelést folytató gazdaságok száma. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: V. Korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése 21

22 A program rövid leírása: Az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. Cél a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése és újrahasznosítás mértékének növelése. Szükségességének indokolása: Az egészséges környezet kialakítása és megóvása kiemelt jelentőségű az ember életében. A lakossági szilárd hulladék szelektív gyűjtése és ezáltal az újrahasznosítás mértékének növelése elengedhetetlen. Feladat: illegális hulladéklerakó megszüntetése a püspökmolnári 521 hrsz-ú területen,, lakosság tudatformálása a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára Az illegális hulladéklerakó rekultivácója pályázati forrásból kerül megvalósításra a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázata alapján. Eredménymutató: - szelektív módon gyűjtött hulladék mennyisége, - újrahasznosított hulladék mennyisége, - közterületen összegyűjtött hulladék mennyisége. Közreműködő szervezetek: települési önkormányzat, társulás, hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: VI. Épített környezet védelme 22

23 A program rövid leírása: A program célja, hogy a település tervszerű rendezése révén a lakosság számára egészséges, kulturált lakókörnyezet jöjjön létre. Az ésszerű beépítések révén, valamint a történelmi, kulturális népi és természeti értékek fokozott védelmével a település vonzereje nő, térségi megítélése javul. Szükségességének indokolása: Az épített környezet szempontjából fontos, hogy a meglévő országos és helyi védett emlékek állagmegóvása mellett, a még védendő területeket vonják helyi védelem alá, ezúton is őrizve a település hagyományait. Fontos figyelmet fordítani a védett épületek fenntartására és állagmegóvására. Feladat: műemlékek állagának megóvása, eredeti tervek szerinti helyreállítása Eredménymutató: védett épületek, létesítmények száma, állapota. Költségigénye: 25 millió forint, pályázati forrásból. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: VII. Zöldfelület-gazdálkodás 23

24 A program rövid leírása: A település jelenleg is igényes zöldfelületekkel, gazdag növényesítéssel, kedvező településképpel rendelkezik. A program célja egy komplex zöldfelület-gazdálkodási fejlesztési koncepció keretében a zöldfelületi fejlesztési igények és szükséges összefoglalása, illetve a helyi természeti és kultúrtörténeti értékek, egyedi tájértékek feltárása és megőrzése. Szükségességének indokolása: A zöldfelületek további fejlesztéséhez szükséges egy szakember által elkészített települési zöldfelület-gazdálkodási fejlesztési koncepció és kertészeti terv. A település nagy számú természeti és kultúrtörténeti értékkel rendelkezik, ezért szükséges a helyi értékvédelmi rendelet elkészítése és az egyedi tájértékek kataszterezése. Feladat: zöldfelület- és településkép fejlesztési koncepció és kertépítészeti terv elkészítése és kivitelezése Költségigénye: 20,5 millió forint várhatóan pályázati forrásból. Eredménymutató: - egy főre eső zöldterület nagysága, - közterületi növényanyag mennyisége, - utcabútorok mennyisége. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, civil szervezetek, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: Országos Területfejlesztési Koncepció Magyarország Nyugati Határmenti Régiójának Komplex Területfejlesztési Koncepciója Vas Megye Területrendezési Terve. A Vasvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. 24

25 A program címe: VIII. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése A program rövid leírása: A település bel- és külterületi útjai, valamint az állami közúthálózat fejlesztése révén a környezetet ért terhelés minimálisra csökkenjen. Szükségességének indokolása: A településen áthaladó számú út jelentős forgalma környezeti terhelést okoz, az állami kezelésű utak állapota rossz. Feladat: bel- és külterületi út- és járdahálózat kiépítése és felújítása, állami kezelésű utak felújítása, a kialakított kikötő vonzóvá tétele a vízi turisták számára a Rábán. Költségigénye: 70 millió forint, pályázati forrásból. Eredménymutató: - burkolt utak arányának növekedése, - felújított belterületi utak hossza. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, közútkezelő, vállalkozások, civil szervezetek, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: Magyar Közlekedéspolitika A Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja Rábavölgy komplex vízgazdálkodási Program Vas megye környezetvédelmi koncepciója 25

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 6. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Bodajk Város környezetvédelmi program tervezetének véleményezésére ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 2009. 1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban

Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Környezet- és természetvédelmi pályázati kiírások a Közép-magyarországi régióban Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség közép-magyarországi műhelytalálkozója, Budapest, 2010. május 20. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A település helyzete és sajátosságai

A település helyzete és sajátosságai Környezetvédelmi tapasztalatok Herceghalom Önkormányzatánál Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Program Tisztább Termelés Magyarországi Központja 2008. Február 20. Hadfalvi Ágnes Kertészmérnök Rónaszéki

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2003. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2003. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2003. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KAC 2003 Zöld Falu program: kistelepülések fejlesztését szolgáló környezetvédelmi intézkedések (1.1) Támogatható

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program (NAKP) céljának ismertetése.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései

A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései A kavicsbányászat, valamint a víz- és termőföld védelme konfliktusának egyes kérdései FAVA 2012. konferencia, Siófok dr. Balásházy László balashaz@enternet.hu A konfliktus lényege Kavicsbányászatra

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK

TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK TERMÉSZTVÉDELMI ELVÁRÁSOK AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN - TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMAPOLITIKAI KERETEK A természet mindennél és mindenkinél jobb vezető, ha tudjuk, hogyan kövessük. C. G. Jung Az előadás vázlata Természetvédelmi

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013.

TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. TÁJÉKOZTATÓ Nádasd Község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2013. Nádasd Községi Önkormányzat I. Bevezető A környezet védelméről szóló módosított 1995. évi LIII. Törvény határozza meg a magyar környezetpolitika célkitűzéseit

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Tájékoztató. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a VP2-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése c. pályázati felhívás A pályázati kiírás elsősorban a mezőgazdasági

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 27/1999.(XII.21.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Környezetvédelmi Programjáról A program főbb célkitűzései: A főbb elérendő célok az 1995. évi LIII.

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben