PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT"

Átírás

1 PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK IV. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 2

3 BEVEZETÉS Hazánkban a környezetvédelem jogi szabályozását a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (KvT) alapozza meg. Az átfogó környezetvédelmi terv részeként a TKP-nak tartalmaznia kell: - a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, - a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, - a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok megvalósításának ütemezését, - a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, - az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. Az előbbiekben átfogóan megfogalmazottakon kívül a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban még a TKP-nak ki kell térni az alábbiakra: - légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, - zaj- és rezgés elleni védelem, - zöldfelület-gazdálkodás, - települési környezet és a közterületek tisztasága, - ivóvízellátás, - települési csapadékvíz-gazdálkodás, - kommunális szennyvízkezelés, - településihulladék-gazdálkodás, - energiagazdálkodás, - közlekedés- és szállításszervezés, - feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. A TKP a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja: - a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítását, valamint a természeti értékek védelmét és a fenntartható használata érdekében - a területhasználatot, 3

4 - a földtani képződmények védelmét, - a talaj, illetve a termőföld védelmét, - a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmét, - a rekultivációt és rehabilitációt, - a természet- és tájvédelmet, - az épített környezet védelmét, - az ár- és belvízgazdálkodást, - az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodást - a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A évben készült TKP az akkor érvényes törvényi előírásokon túl a jelenleg előírtakat is figyelembe véve a település méretét, helyét és lehetőségeit megfelelően tartalmazza. Jelen felülvizsgálat keretében az aktualizálások beépítése és az előírt tartalom tematikus bemutatása történt. 4

5 I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS A település természeti viszonyaiban változás év TKP elkészülte óta nem történt. A társadalmi, gazdasági környezet enyhén csökkenő állapotot jelez. A tervi környezet változásai: Püspökmolnári község településrendezési terve és a helyi építési szabályzat évben elkészült, (Tervező: MODULOR KFT. Szombathely) mely időközben több alkalommal módosításra került. Püspökmolnári Község Önkormányzatának jelenleg érvényes környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei: - 13/2006.(VIII.13.) rendelet: Püspökmolnári község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról - 21/2002. (XII.30.) rendelet: folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról - 6/2004. (II.13.) rendelet: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról. Az önkormányzat megbízására készített környezetvédelmi vonatkozású tervezések: - Püspökmolnári község szennyvízelvezetésének és tisztításának megoldása (tervező: Szemes és Fia KFT. Szombathely). A vízi-létesítmények kivitelezésére a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely) 421-1/3/2010.I. számon vízjogi létesítési engedélyt. A település évben csatlakozott a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, melynek keretében Püspökmolnári 521 hrsz-ú ingatlanon a hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozására /2/2011. szám alatt engedélyt adott ki a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Szombathely). 5

6 I/1. Környezeti elemek: Levegő Püspökmolnári község A településen légszennyező telephely nem található. A évben elkészített TKP alapján a légszennyezettség a határértéknél kisebb. A közlekedésből származó légszennyezés sem jelentős. Levegővédelmi szempontból az alapvető cél a fenntartható fejlődéssel összhangban meg kell őrizni a meglévő jó állapotot. Felszíni víz Jelentősebb vízfelületek található a településen a Rába folyó, valamint a bányászati tevékenységből fennmaradt tavak, jelenleg 5 db. A tavak hasznosítása többnyire horgásztó, illetve a bányaművelés felhagyását követően rekultiváció alatt van. Püspökmolnári község szennyvízelvezetését és tisztítását biztosító vízi-létesítményekre 419-1/18/2010.I. szám alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyben rögzítettek alapján a tisztított szennyvíz befogadója a Rába folyó. A tisztítási technológia alapján a jogszabályban rögzített kibocsátási határértékeknek megfelel. Felszín alatti víz A felszín alatti vízbe jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével csökkenhetett. A Püspökmolnári község szennyvíztisztítására készült engedélyezési terv alapján biológiai úton történő szerves anyag lebontással kerül sor a szennyvíztisztításra. Talaj A településen a mezőgazdasági hasznosítás arányaiban a évben elkészült TKP óta jelentős mértékben változás nem történt. A talaj termőképessége gyenge. A szippantott szennyvizet a közszolgáltató Sárvár-Pannon Víz KFT. szállítja el a településről a szombathelyi szennyvíztisztító telepre. A szennyvízcsatorna-hálózat évi kiépítésével ez a veszélyforrás csökken a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével. Települési zöldterület-gazdálkodás: 6

7 Az önkormányzat az előző évekhez képest nagyobb létszámban foglalkoztat közcélú munkavállalókat, annak érdekében, hogy a településen az önkormányzati kezelésű utakat karbantartsák, a közterületeket gyom- és hulladék-mentesítsék. Hulladékgazdálkodás: A településen a szilárd hulladék elszállítását a lakosságtól közvetlenül a Müllex-Körmend KFT. végzi. A településen kettő szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, továbbá a lakosság részére a közszolgáltató un. sárga szelektív gyűjtőzsákokat biztosít, melynek begyűjtési időpontját közzéteszi. Környezetállapot: A évben elkészült TKP értékelése során a szemétszállítás és az ivóvízellátás minőségét ítélte az átlagértéken felülinek. A legnagyobb javulást a zöldterületek, parkok minőségében ítélték meg. A legrosszabb helyzetet az utak, járdák műszaki állapota, valamint a zaj mértéke hozta. A településen a szennyvízberuházást követően az utak, járdák helyreállítását kell elvégezni. Az elmúlt időszakban a bányákból kitermelt sóder elszállítása a Kossuth Lajos utcában történik, az elkerülő utat a koncessziós bánya művelésének felfüggesztése miatt - nem használják, emiatt a lakossági panaszok számának növekedésével lehet számolni a forgalomból adódó zaj- és rezgés miatt. 7

8 Állapotértékelés S.W.O.T. analízis Erősségek minimális az ipari eredetű környezeti terhelés kiépített ivóvízhálózat, megfelelő minőségű ivóvíz belterületi burkolt utak aránya átlag feletti településkép gondozott, zöldfelületek állapota jó kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat szelektív hulladékgyűjtés Gyengeségek lakossági légszennyezésre vonatkozó adatok hiánya közlekedési eredetű zaj- és légszennyezés a főutak forgalma miatt felszíni csapadékvíz-elvezető hálózat hiánya népesség elöregszik, csökkenő lakosság- szám talaj termőképessége gyenge talajvíz szennyezettsége 8

9 II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK Levegőtisztaság-védelem: Cél: a jó levegőminőségi állapot fenntartása, lehetőség szerint további javítása. Zaj és rezgés elleni védelem: Cél: a környezeti zajok, rezgések olyan elfogadható szinten tartása, mely a lakosság egészségét, nyugalmát nem veszélyezteti. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés: Cél: kedvező környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet kialakítása, fenntartása, amely a település lakosainak jó életfeltételt biztosít. Települési hulladék-gazdálkodás: Cél: a termelés és fogyasztás során a legkevesebb hulladék keletkezése, és a keletkezett hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a környezeti elemek minőségének veszélyeztetése nélkül. A konkrét célok meghatározása a helyi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. Energiagazdálkodás: Cél: energiatakarékosság, környezetbarát energiafajták arányának növelése Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés: Cél: a település lakosainak biztonsága, nyugalma érdekében a környezetveszélyeztetés megelőzése, elhárítása, és a károsodások csökkentése. Talajvédelem: Cél: a talaj termőképességének megőrzése, javítása. Olyan területhasználati rendszer kialakítása, amely a természeti adottságokon alapul és a termelés hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi követelményeket. 9

10 Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme: Cél: a felszín és a felszín alatti vizek minőségi jellemzőinek javítása, a szennyező források számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének csökkentése Természet- és tájvédelem: Cél: az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a fenntartható fejlődést biztosító többcélú tájhasznosítás és a tájpotenciál védelme. Épített környezet védelme: Cél: a településszerkezet, a lakóházak, egyéb építmények és gazdálkodási módok akár több száz évvel ezelőtti állapotának megőrzése, bemutatása. III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN 10

11 TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK Levegőtisztaság-védelem: Cél: - a talaj eredetű porterhelés csökkentése - a környezeti levegő minőségének megőrzése, javítása - közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése - a bűzszennyezések mérséklése - pollenszennyezés csökkentése - lokális légszennyezések (faszén-, tarló-, szemétégetés stb.) számának, mértékének csökkentése Feladat: - légszennyező források feltárása, ellenőrzése - a talaj növényzettel való borítottságának növelése, megfelelő mezőgazdasági technológiák alkalmazása - a gyomok fokozott irtása különös tekintettel a parlagfűre - földgáz tüzelés arányának növelése a lakosság körében - levegőt nem szennyező energiaforrások felhasználásának elterjesztése pl. napkollektorok, geotermikus energia fűtési célú alkalmazása Zaj- és rezgés elleni védelem: Cél: - zajkibocsátási határértékek megállapítása - közlekedési eredetű zaj- és rezgésterhelés csökkentése Feladat: - ipari tevékenység engedélyezése, telepengedély kiadása csak szakvélemény alapján történjen annak érdekében, hogy a határértékek betartása biztosított legyen. - zajvédő sávok telepítése Zöldfelület-gazdálkodás: 11

12 Cél: - településképi romboló hatások megszűntetése - zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése - helyi adottságok zöldterületi szemléletű, természetközeli kihasználása, fejlesztése Feladat: - növényanyag gazdagítása, fásítás, parkosítás - utcabútorok telepítése, új zöldfelületek kialakítása - sétaút, kerékpárút, játszótér, természetközeli pihenőhelyek kialakítása A települési környezet és közterületek tisztasága: Feladat: - a köztisztasági feladatok ellátásának fejlesztése - a kommunális szilárd hulladékok megfelelő kezelése és ártalmatlanítása - állati tetemek elhelyezésének megoldása Ivóvízellátás: - az ivóvízhálózat rendszerének korszerűsítése - az ivóvíz minőségének javítása Települési csapadékvíz-gazdálkodás: A település csapadékvíz-elvezetési problémáinak hosszú távú és fenntartható megoldása, a csapadékvíz-elvezető rendszer elemeinek fejlesztése, rekonstrukciója, az erózió és a feliszapolódások csökkentése. A település felszíni vizeinek befogadóira egységes vízrendezési terv készítése szükséges. Ellenőrizni kell, hogy a befogadók a mértékadó nagyvizeket kiöntésmentesen képesek-e elszállítani. Amennyiben a befogadók kiépítése nem felel meg, a vízrendezési tervvel egyidejűleg a befogadók rendezését is be kell tervezni. Kommunális szennyvízkezelés: El kell érni, hogy 100 %-os rácsatlakozás legyen a településen a szennyvízelvezető hálózatra, és a környezetszennyező szennyvízszikkasztó műtárgyak használaton kívül, illetve felszámolásra kerüljenek. Települési hulladék-gazdálkodás: 12

13 A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírása alapján az önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodni kell. Cél: - a keletkező hulladék mennyiségének csökkenése - korszerű hulladékkezelés- és hasznosítás kialakítása - illegális hulladéklerakó felszámolása, további lerakás megakadályozása Feladat: - regionális és házi komposztálás, biogáz hasznosítás támogatása - hulladékhasznosítás arányának növelése - önkormányzati rendeletek megalkotása, a meglévők felülvizsgálata - lakosság tájékoztatása, tudatformálás Energiagazdálkodás - kis energiaigényű korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése - települési energiagazdálkodási terv készítése, folyamatos aktualizálása Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés A bel- és külterületi úthálózat fejlesztést igényel. A településen áthaladó utakon veszélyes anyag szállítás során környezetveszélyeztetéssel is számolni kell, ehhez a kárelhárítási terveket naprakészen kell tartani, a lakosságot tájékoztatni kell a veszélyeztető tényezőkre. A környezeti káresemények során riasztásra kerülő állomány számbavétele, felkészítésük. Ismert és ismeretlen szennyező források felmérésének/felkutatásának elősegítése, figyelemmel kísérése, melyek a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését okozhatják. A feltárás/ felkutatás során a tartós károkozások számbavétele, részletes feltárása, a szennyezők felelősségre vonása, a szennyező források megszüntetése és a környezeti károk felszámolása. Az önkormányzat közvetve hozzájárulhat az egészségi állapotának javításához a lakosság tájékoztatásával, egészségügyi felvilágosító programok szervezésével, illetve sportprogramok szervezésével. Talajvédelem: Cél: - a termőföld minőségének termékenységének megőrzése, javítása - a termőföldterület csökkenésének minimalizálása - a környezeti károkozás lehetőségeinek csökkenése Feladat: - mezőgazdaságilag kevésbé hasznosítható területeken a viszonyoknak megfelelő hasznosítás 13

14 - racionális földhasználat, az ökológiai szempontok alapján művelési ág rendezés - védett területek, érzékeny természeti területek, régészeti lelőhelyek védelme Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme: Cél: - A felszíni és felszín alatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme - vízminőségi romlás megakadályozása Feladat: - takarékos öntözési eljárások bevezetése - lakosság csatlakozása a szennyvízcsatorna-hálózatra - szippantott szennyvíz leürítés ellenőrzése Természet- és tájvédelem: Cél: - a táji- és biodiverzitás megőrzése - az erdőterületek, illetve azok ökológiai értékének növelése - a Rába folyónak és holtágainak, mint térségi ökológiai folyosónak kiemelt védelme - kultúrtörténeti és természeti adottságok együttes megőrzése - térségi ökoturisztikai lehetőségek kiaknázása Feladat: - rosszabb minőségű mezőgazdasági területek művelési ág váltása - környezetvédelmi természetvédelmi szempontok előtérbe helyezése a Rába menti területeken - további telepítésre alkalmas területek őshonos fajokkal történő beerdősítése - a Rába és holtágai természetes élővilágának megőrzése - a Rába és holtágai mentén természetközeli területhasználat - a legmeghatározóbb kultúrtörténeti és természetvédelmi értékek helyi védelem alá helyezése - rekreációs területhasználat szorgalmazása Épített környezet védelme: Épített környezet értékes elemeinek helyi védetté nyilvánítása (területi és egyedi). IV. 14

15 A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI A település minden lakosának joga, hogy egészséges környezetben éljen, ugyanakkor fogyasztóként hozzájárul a környezeti problémák kialakulásához. A Települési Környezetvédelmi Program (TKP) a település minden lakóját szolgáló program, és minden a település fejlődésében érdekelt összehangolt cselekvését igényli. A helyi közigazgatás feladata, hogy az elfogadott környezetvédelmi programot végrehajtsa, a lakosság környezetvédelmi igényeinek és érdekeinek megfelelő módon. Ugyanakkor kapcsolódjon be a magasabb szintű környezetvédelmi programok kidolgozásába és végrehajtásába, képviselve a helyi lakosság érdekeit. Már a tervezés folyamatában az érdekeltek bevonása elkezdődik a bemutatással, ismeretterjesztéssel, kommunikációval, a gazdasági és területfejlesztési elképzelések összehangolásával. A tervezés folyamatát követő végrehajtási fázis az érdekeltek közreműködését továbbra is igényli, sőt annak hiánya veszélyezteti a program sikerét. A TKP-ban kitűzött célok elérésének folyamatrészei: - szemléletformálás, - környezettudatosság növelése, - tervezés, - jogi szabályozás, - közreműködés, - megvalósítás, - ellenőrzés A megvalósítás eszközei A TKP megvalósításának eszközei a következők lehetnek: Közvetlen beavatkozás, amelyek új beruházások, létesítmények megvalósítása, rekonstrukciós munkák, pl: - Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer létesítése - Új hulladék-ártalmatlanítási technológiák, rendszerek kialakítása - Energiatakarékos berendezések alkalmazása - Új zöldterületek létrehozása, zöldsáv kialakítása - Szennyezett területek kármentesítése Szabályozás, amely lehet jogi, műszaki, gazdasági, pl: 15

16 - Hiányzó helyi rendeletek megalkotása, meglévők felülvizsgálata - Helyi környezetvédelmi alap létrehozása - Bizonyos tevékenységek területi korlátozása Információs rendszer fejlesztése, amely a meglévő és potenciális szennyeződések felmérésére irányulhat. Kutatási, tervezési, fejlesztési lépések, melyek közé tartoznak a környezetvédelmi témájú tervek, programok, állapotfelmérések: - Helyi hulladékgazdálkodási terv készítése - TKP készítése, kétévenkénti aktualizálása Tudatformálás, oktatás, tájékoztatás, amely a lakosság bevonását, elkötelezettségének növelését is elősegíti: - Egészségügyi felvilágosító programok szervezése - A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok Együttműködés, amely jelenthet: - Települések közötti, kistérségi szintű együttműködést - Együttműködést a hatóságokkal, intézményekkel - Együttműködést a településen működő vállalkozásokkal, stb. A TKP-ban leírt célokon kívül a megvalósítás alatt lévő programokra, tervekre, koncepciókra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A konkrét beavatkozások mellett kiemelten kell kezelni a megelőző típusú közvetett intézkedéseket, a beruházásokat megalapozó tanulmány, koncepció szintű, - kisebb ráfordítást igénylő, de több oldalról megvizsgált tervezéseket. A szabályozás területén olyan rendszer létrehozására és működtetésére kell törekedni, amely elérhetővé teszi a TKP-ban meghatározott célok meghatározását. A település jogi, gazdasági és műszaki környezetvédelmi szabályozásának hatékonynak, bevezethetőnek érvényesíthetőnek kell lenni. Mind a meglévő, mind az új szabályozások szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételeit körültekintően kell biztosítani, és egységes jogelveken kell nyugodnia. Az Önkormányzat megalkotta a szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet. Folyamatban van a talajterhelési díj, valamint a hulladékégetés szabályozásáról szóló környezetvédelmi tárgyú rendeletek megalkotása. A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése a körjegyző feladata. önkormányzatnál nincs szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs. Az A környezetvédelmi érdekek érvényesítéséhez, pályázatok megírásához, illetve jelen TKPban meghatározott környezetvédelmi célú programok koordinálásához, megvalósításához külső szakértő/k bevonása szükséges. 16

17 V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 17

18 A program címe: I. Közműellátás javítása (Vízminőség-védelem) A program rövid leírása: A program célja, hogy a lakosság számára biztosított legyen az egészséges ivóvízzel való ellátottság, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a mérséklése. Kiépült a csatornahálózat a lakosságot ösztönözni kell ingatlanaik rákötését végezzék el. Szükségességének indokolása: A szolgáltatott ivóvíz minősége időnként nem megfelelő, a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt határértékek betartása kötelező érvényű, és az egészséges vízellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Azon ingatlanok ahol nem történt rákötés a csatornahálózatra a szennyvíz egy része jelenleg elszikkad a talajban, amely komoly veszélyt jelent a talajra és a felszín alatti vizekre. Eredménymutató: - szolgáltatott ivóvíz minősége, - közüzemi csatornára kapcsolt ingatlanok száma, - kezelt szennyvíz minőségi mutatói. Feladat: ivóvíz hálózat folyamatos karbantartása Költségigénye: 10 millió Ft pályázati forrásból Végrehajtásért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: illetékes hatóságok, szakhatóságok, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: II. Felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása 18

19 A program rövid leírása: A felszíni és felszín alatti vizek minőségének megóvása, állapotának javítása. A felszíni- és felszín alatti vízkészletek vízmennyiségének és vízminőségének védelme, ivóvízbázis védelem. Szükségességének indokolása: A település közigazgatási területén lévő vízfolyás vízminőségi szempontból szennyezett. A szennyező forrás az illegális szennyvízelhelyezések illetve az intenzív mezőgazdasági területhasználatból beszivárgó nitrogén- és foszforformák. Feladat: felszíni vízfolyások, belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartása Költségigénye: 30 millió forint pályázati forrásból Eredménymutató: - felszíni vizek minőségjavulása - felszín alatti vizek minőségjavulása. Végrehajtásért felelős: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: III. Kül- és belterületi vízrendezés A program rövid leírása: A települési vízelvezető hálózatot a szükséges helyeken ki kell építeni, illetve gondoskodni kell állapotának fenntartásáról. 19

20 Szükségességének indokolása: A településen a kiépítetlen csapadékvíz-elvezető rendszer miatt a nagyobb mennyiségű csapadék lakossági problémát eredményeznek. A meglévő vízelvezető rendszer megfelelő állapota is csak akkor tartható fenn, ha az elvezető csatornák rendszeresen karbantartottak. Feladat: csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, folyamatos karbantartása Költségigénye: 40 millió Ft pályázati forrásból Eredménymutató: - vízfolyások, csatornák karbantartott szakaszainak hosszúsága - biztonságos csapadékvíz-elvezetés. Végrehajtásért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, közútkezelő, illetékes vízitársulat. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: IV. A talaj védelme 20

21 A program rövid leírása: A talaj racionális, ökológiai szempontú hasznosítása révén annak környezeti károsodása csökkenjen. Szükséges az állattartó telepek hígtrágya kezelésének feltérképezése. Szükségességének indokolása: A talajterhelés leginkább az állattartó telepek tevékenysége során fordul elő. A nem megfelelően kezelt hígtrágya a talaj mellett kedvezőtlenül befolyásolja a felszín és felszín alatti vizeket és a levegőt is. Feladat: állattartó telepek vizsgálata, várhatóan forrást nem igényel. Eredménymutató: - termőföld művelési ág szerinti megoszlása, - korszerű hígtrágya kezelést folytató gazdaságok száma. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: V. Korszerű hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése 21

22 A program rövid leírása: Az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. Cél a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése és újrahasznosítás mértékének növelése. Szükségességének indokolása: Az egészséges környezet kialakítása és megóvása kiemelt jelentőségű az ember életében. A lakossági szilárd hulladék szelektív gyűjtése és ezáltal az újrahasznosítás mértékének növelése elengedhetetlen. Feladat: illegális hulladéklerakó megszüntetése a püspökmolnári 521 hrsz-ú területen,, lakosság tudatformálása a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára Az illegális hulladéklerakó rekultivácója pályázati forrásból kerül megvalósításra a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázata alapján. Eredménymutató: - szelektív módon gyűjtött hulladék mennyisége, - újrahasznosított hulladék mennyisége, - közterületen összegyűjtött hulladék mennyisége. Közreműködő szervezetek: települési önkormányzat, társulás, hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: VI. Épített környezet védelme 22

23 A program rövid leírása: A program célja, hogy a település tervszerű rendezése révén a lakosság számára egészséges, kulturált lakókörnyezet jöjjön létre. Az ésszerű beépítések révén, valamint a történelmi, kulturális népi és természeti értékek fokozott védelmével a település vonzereje nő, térségi megítélése javul. Szükségességének indokolása: Az épített környezet szempontjából fontos, hogy a meglévő országos és helyi védett emlékek állagmegóvása mellett, a még védendő területeket vonják helyi védelem alá, ezúton is őrizve a település hagyományait. Fontos figyelmet fordítani a védett épületek fenntartására és állagmegóvására. Feladat: műemlékek állagának megóvása, eredeti tervek szerinti helyreállítása Eredménymutató: védett épületek, létesítmények száma, állapota. Költségigénye: 25 millió forint, pályázati forrásból. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: II. Nemzeti Környezetvédelmi Program Vas megye környezetvédelmi programja Vas Megye Területfejlesztési Programja. A program címe: VII. Zöldfelület-gazdálkodás 23

24 A program rövid leírása: A település jelenleg is igényes zöldfelületekkel, gazdag növényesítéssel, kedvező településképpel rendelkezik. A program célja egy komplex zöldfelület-gazdálkodási fejlesztési koncepció keretében a zöldfelületi fejlesztési igények és szükséges összefoglalása, illetve a helyi természeti és kultúrtörténeti értékek, egyedi tájértékek feltárása és megőrzése. Szükségességének indokolása: A zöldfelületek további fejlesztéséhez szükséges egy szakember által elkészített települési zöldfelület-gazdálkodási fejlesztési koncepció és kertészeti terv. A település nagy számú természeti és kultúrtörténeti értékkel rendelkezik, ezért szükséges a helyi értékvédelmi rendelet elkészítése és az egyedi tájértékek kataszterezése. Feladat: zöldfelület- és településkép fejlesztési koncepció és kertépítészeti terv elkészítése és kivitelezése Költségigénye: 20,5 millió forint várhatóan pályázati forrásból. Eredménymutató: - egy főre eső zöldterület nagysága, - közterületi növényanyag mennyisége, - utcabútorok mennyisége. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, vállalkozások, civil szervezetek, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: Országos Területfejlesztési Koncepció Magyarország Nyugati Határmenti Régiójának Komplex Területfejlesztési Koncepciója Vas Megye Területrendezési Terve. A Vasvári Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. 24

25 A program címe: VIII. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése A program rövid leírása: A település bel- és külterületi útjai, valamint az állami közúthálózat fejlesztése révén a környezetet ért terhelés minimálisra csökkenjen. Szükségességének indokolása: A településen áthaladó számú út jelentős forgalma környezeti terhelést okoz, az állami kezelésű utak állapota rossz. Feladat: bel- és külterületi út- és járdahálózat kiépítése és felújítása, állami kezelésű utak felújítása, a kialakított kikötő vonzóvá tétele a vízi turisták számára a Rábán. Költségigénye: 70 millió forint, pályázati forrásból. Eredménymutató: - burkolt utak arányának növekedése, - felújított belterületi utak hossza. Végrehajtástért felelős szervezet: Püspökmolnári Község Önkormányzata Közreműködő szervezetek: hatóságok, szakhatóságok, közútkezelő, vállalkozások, civil szervezetek, lakosság. Program kapcsolódása magasabb szintű tervekhez: Magyar Közlekedéspolitika A Nyugat-dunántúli Régió Területfejlesztési Programja Rábavölgy komplex vízgazdálkodási Program Vas megye környezetvédelmi koncepciója 25

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007 TARTALOMJEGYZÉK Nem árt elgondolkodni... 3 1. A település bemutatása... 4 2. A települési környezet tisztasága... 4 2.1 Települési környezet tisztasága...

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben