A holland környezetvédelmi szervezetek a joghoz fordulnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A holland környezetvédelmi szervezetek a joghoz fordulnak"

Átírás

1 Esettanulmány A holland környezetvédelmi szervezetek a joghoz fordulnak Egy lehetséges példa a közép- és kelet-európai NGO-k számára Milieukontakt Oost-Europa, Amsterdam, 1994 Szerkesztõség Felelõs kiadó Ton van Eck, Ralph Hallo, Krisztina Horvath, Joost Rutteman, Marga Verheije Milieukontakt Oost-Europa Alapítvány Pf ZB Amsterdam Hollandia Tel: Fax: A Holland Környezetvédelmi Minisztérium (VROM) támogatásával készült 1

2 Tartalomjegyzék Elõszó 1. A holland jogrendszer alapvetõ jellemzõi Krisztina Horvath 1.1 A magánjog és a közjog különbségei 1.2 Törvényhozás és -alkalmazás 1.3 A holland környezetvédelmi jog 1.4 A környezetvédelmi jog érvényesítése a környezetvédelmi szervezetek által Jogérvényesítés az államigazgatási jogon keresztül Jogérvényesítés a polgári jogon keresztül Jogérvényesítés a büntetõjogon keresztül 2. A holland környezetvédelmi szervezetek számára rendelkezésre álló jogi lehetõségek Krisztina Horvath 2.1 Locus standi Az "érintett fél" elve 2.2 Jogellenes cselekmény 2.3 A környezetvédelmi információkhoz való hozzáférés 2.4 Jogi alapelvek 2.5 Követelések és szankciók 3. A holland jogi eljárások infrastruktúrája Joost Rutteman 3.1 Tartalmi követelmények 3.2 Ténybeli ismeretek 3.3 Jogi ismeretek 3.4 A szükséges infrastruktúra Szakértõk Kiadások Társadalmi támogatás 3.5 A hollandiai helyzet 4. Esettanulmány: A holland környezetvédelmi szervezetek által indított jogi eljárások 4.1 Történeti elõzmények Marius Aalders 4.2 Jogi ügyek Az "Ambt Delden" ügy Jonathan Verschuuren A "Hydro Agri" ügy Prof. Th.G. Drupsteen "Iszap-elhelyezés az amszterdami kikötõ területén" ügy 2

3 Prof. Th.G. Drupsteen A "Cockerill Sambre" ügy Joost Rutteman A "De Nieuwe Meer" ügy Krisztina Horvath A "Borcea" ügy Krisztina Horvath A "Solvay kontra Greenpeace" ügy Luuk Boogert A "Brittania" ügy Luuk Boerema & Nynke Bout Három országúti eset: A "BAB 61" ügy, A "Tweede Coen Alagút" ügy és A "Blankenburg Alagút" ügy Marga Robesin Címek Függelék 90/313/EEC számu Tanácsi Irányelv "A környezeti információkhoz való jutás szabadságáról" 3

4 Elõszó Hollandiában az állampolgárok akár egyénenként, akár környezetvédelmi csoportokba tömörülve, fontos szerepet játszanak a környezet minõségének megõrzésében. A legkülönbözõbb módokon védelmezik a környezeti érdekeket, az információterjesztéstõl a lobbizáson keresztül, a jogi csatornákig. Számos esetben, amikor a jogszabályokat megsértik, a környezetvédelmi szervezetek jogi eljárást indíthatnak a környezetvédelmi jogszabályok érvényesítése érdekében. A holland környezetvédelmi szervezetek már a hetvenes évek óta indítanak jogi eljárásokat a környezet védelme érdekében. Ez mindig is hosszadalmas és nehéz küzdelem volt. Ennek ellenére a környezetvédõ csoportok számos sikert könyvelhettek el és ma már - jelentõs ellenállás ellenére - a jogi eszközök széles skálájával rendelkeznek. A legtöbb kelet-európai országban a környezetvédelmi szervezetek és az állampolgárok kevésbé tapasztaltak a környezetvédelmi jogszabályok bíróságok és állami szervek elõtti érvényesítésében. Jelen kiadvány célja megismertetni a kelet-közép európai olvasót azokkal a jogi eljárásokkal, amelyeket a holland környezetvédelmi szervezetek fejlesztettek ki. Ennek érdekében ez a kiadvány különös hangsúlyt helyez a jogi gyakorlatra, ezért mutatunk be esettanulmányokat; példákat az aktuális gyakorlatból. 1 Reményeink szerint a holland joggyakorlat használható a magyar olvasó számára is, mivel Hollandia és Magyarország jogai hasonlóságokat mutatnak. Ugyanis mindkét rendszer a római jogon alapszik, különös tekintettel a polgári jogra. Ezért a jelen kiadvány fõképpen a polgári jogból hoz fel példákat. Reméljük, hogy ez a könyv inspirál és megalapozza a holland és a magyar környezetvédõk közötti párbeszéd és kapcsolatok folytatását. Ezenkívül segítheti a magyar környezetvédõ szervezeteket és egyéneket a környezetvédelem jogi úton történõ érvényesítésében. Azonban távolról sem hisszük, hogy e könyv feladata lenne megmondani, mit is kell tenni. Mivel jelen kiadvány célja a peres ügyek ismertetése, így nem azt részletezzük, hogyan folytathatnak a holland környezetvédelmi szervezetek jogi eljárásokat és mire kell figyelniük. Ennek ellenére, azért hogy az olvasó jobban megértse az itt felsorolt eseteket, az elsõ fejezetben röviden bemutatjuk a holland jogrendszert. A második fejezetben azonban azokat a jogi területeket mutatjuk be, amelyek számos ügyben jelentõs szerepet kapnak. A harmadik fejezet felvázolja, milyen infrastruktúrára van szükség a hatékony jogi fellépés érdekében. Végül, a negyedik fejezet számos, a környezetvédelmi csoportok által indított peres eljárást (ügyeket) ismertet. 1 "Eset"-nek vagy "ügy"-nek hívjuk a bírósági peres ügyeket. 4

5 1. A holland jogrendszer alapvetõ jellemzõi Ahhoz, hogy megérthessük a holland környezetvédelmi szervezetek számára rendelkezésre álló jogi csatornákat és eszközöket, röviden ismertetni kell a holland jogrendszert. Ebben a fejezetben errõl a rendszerrõl adunk rövid áttekintést. Ezt követi a holland környezetvédelmi jog bemutatása, amely után a környezetvédelmi szervezetek számára a környezetvédelmi jogszabályok érvényesítéséhez biztosított lehetõségeket ismertetjük. 1.1 A magánjog és a közjog különbségei A holland jogrendszerben - hasonlóan számos európai országhoz - megkülönböztetjük egyrészt a magánjogot (vagy polgári jogot), másrészt a közjogot. A magánjog az állampolgárok közötti jogviszonyt szabályozza, míg a közjog a kormány (az állam) és az állampolgár közötti viszonyt. A közjog tovább bontható alkotmányjogra, államigazgatási jogra és büntetõjogra. Ezenkívül még két fontos jellemzõben tér el a magánjog és a közjog: jogszabályok érvényesítésében és alkalmazásában. A közjogban általában a kormány kezdeményezi a jog érvényesítését, például bûncselekmény esetén a közvádló, vagy engedély nélküli tevékenység folytatása esetében a helyi önkormányzat. A magánjogban az állampolgár jogairól van szó. Ha az állampolgár jogait sértik igy vagy úgy, õ kezdeményezi a jogi eljárást jogainak érvényesítéséért. Ez a megkülönböztetés azonban nincs ilyen élesen meghatározva. Hiszen a kormány maga is alkalmazhatja a magánjogot jogszabályok érvényesítése során és a közjog alá tartozó területeken eldöntheti, hogy jogszabályok betartását kikényszerítse-e. Ezenkívül az állampolgár vagy érdekcsoport is kényszeríthet egy államigazgatási szervet jogszabály betartatására (erre még késõbb visszatérünk), de azonban az állampolgár személyesen nem használhatja a közjogot a jogszabályok betartásának kikényszerítésére; ez a kormány monopóliumja. A második jellegzetesség - a jog szabályainak alkalmazása - alatt azt értjük, hogy a magánjog olyan szabályokat ír elõ, amelyek akkor alkalmazandók, ha az állampolgárok maguk nem alkotnak meg egyéb szabályokat. Ezzel szemben a közjog általában korlátozó szabályokat tartalmaz, így például a közlekedési szabályok és az engedélyek. Ezeket a korlátozó szabályokat a társadalom érdekeinek érvényesítése céljából alkotják. 1.2 Törvényhozás és -alkalmazás A jog nemcsak irott szabályokból áll, mint például a környezetvédelmi törvények, hanem jogalkalmazásból is (bírósági döntések). Jogtudománynak hivjuk a bírák írásba foglalt jogértelmezését, amely a törvények és más jogszabályok értelmezése során fontos szerepet játszik. A bíró egyik feladata a törvények érvényesitése; a jogszabályokat azért hozták, hogy azokat betartsák. A második fontos feladata pedig közvetlenül ered az elsõbõl: értelmeznie kell a törvény rendelkezéseit. Ez az értelmezés teremti meg az alapját a jogszabályok gyakorlati alkalmazásának. A bíró e két fontos feladata, azaz a jogszabályok érvényesítése és értelmezése, fontos a környezetvédelmi szervezetek számára is, akiknek szintén az az érdekük, hogy a jogszabályokat betartsák. A környezetvédelmi jog felhasználásával számtalan út nyílik e cél megvalósításához. Az államigazgatási joggal történõ érvényesítés (lásd az fejezetet), a polgári joggal történõ érvényesítés (lásd az fejezetet) mellett lehetõség van a jogérvényesítésre a büntetõjog alapján 5

6 is (lásd az fejezetet). Mielõtt ezeket a különbözõ jogérvényesítési lehetõségeket hollandiában ismertetnénk, meghatározzuk a holland környezetvédelmi jog mibenlétét. 1.3 A holland környezetvédelmi jog Melyik környezetre vonatkozik a környezetvédelmi jog? A környezetvédelmi jog csak a fizikai környezetre vonatkozik, szemben a társadalmi környezettel. 2 A fizikai környezetet az alábbiak szerint lehet definiálni: "a környezet összes élõ és élettelen eleme, önmagában és kölcsönhatásaikban, azaz a víz, a talaj, a levegõ, az emberek, az állatok, a növények és ezek kölcsönhatásai: az ökoszisztémák, a természet és a táj". 3 A környezetvédelmi jog a környezetet érintõ problémákkal foglalkozik, így határait e problémák jelölik ki. A környezet védelme érdekében a jogág áthatol mind a magánjogon, mind a közjogon, ezért a környezetvédelmi jogot - Hollandiában - funkcionális jogterületnek nevezik. Így a holland környezetvédelmi jog az alkotmányos jogok közé is tartozik, lásd a Holland Alkotmány 21. cikkelyét "a kormány figyelmet fordít az ország életszínvonalára, valamint a környezet védelmére és javítására". Továbbá a környezetvédelmi jog az államigazgatási jog alá esik. Több környezetvédelmi törvény van, mint például a holland Környezetvédelmi Alaptörvény (Wet milieubeheer), a Felszínivizek szennyezésérõl szóló Törvény (Wet verontreiniging oppervlaktewater), a Talajvédelmi Törvény (Wet bodembescherming) és a Levegõszennyezésrõl szóló Törvény (Wet inzake de luchtverontreiniging). A büntetõjog egyes szakaszai is a környezetvédelmi jog alá tartoznak, például a környezetvédelmi törvények büntetõ jogszabályai, valamint a holland Büntetõ Törvénykönyvnek (Wetboek van Strafrecht) a közegészségügy védelmét biztosító büntetõ rendelkezései. Szintén a magánjog - egyre erõsödõen - fontos szerepet játszik a környezetvédelmi jogban, melynek során az állampolgárok rendszeresen indítanak peres eljárásokat polgári bíróság elõtt a környezetvédelmi törvények betartatása, illetve az okozott környezeti kár megtérítése érdekében. Végül, nem szabad kifelejtenünk megemlíteni, hogy a környezetvédelmi jog jelentõs szerepet játszik a nemzetközi magán- és közjogban, hiszen a környezeti problémák nem maradnak meg az országhatárokon belül, így nemzetközi megközelítést igényelnek. Példa erre az Európai Közösség (ma már Európai Unió) környezetvédelmi joga, valamint az olyan nemzetközi egyezmények, mint a Megállapodás a tenger szárazföldrõl történõ szennyezésének megelõzésérõl. (Treaty to Prevent the Pollution of the Sea from the Land). 4 A környezetvédelmi jog jogszabályokból áll, amelyek némelyike általánosan kötelezõ az állampolgárra nézve, míg mások nem kötelezõ érvényûek. Egy általánosan kötelezõ szabály, például egy tanácsi határozatt érvényes lehet minden állampolgárra, vagy egy meg nem határozott csoportjára is. Az egyénileg kötelezõ szabály egy adott személyre vagy csoportra vonatkozik, mint például egy konkrét tevékenységre vonatkozó engedély. Az irányelvek a nem kötelezõ szabályokra adnak példát, amelyek ha egyáltalán kötelezõek az állami testületekre, soha nem kötelezõek az A "társadalmi környezet" kifejezésen az emberek társadalmi viszonyait értjük. Lásd P.A. Kottenhagen-Edzes, "Omschrijving van het begrip milieuschade" (A környezeti kár fogalmának meghatározása), in: N.S.J. Koeman, W.J. Ouwekerk, J.M. van Dunné, "Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade" (Polgári jogi felelõsség környezeti károkozásért), Zwolle, 1989 p. 35. Párizs, június 4., a kiegészítéssel és a módosításokról szóló jegyzõkönyvvel, Párizs, március 26. 6

7 állampolgárokra. 1.4 A környezetvédelmi jog érvényesítése a környezetvédelmi szervezetek által Mint már láttuk a fent idézett alkotmányos cikkelybõl, a holland kormány (az önkormányzatot is beleértve) elsõdlegesen köteles az általános érdekeket védeni; ennélfogva a környezetvédelmi érdekek védelmezõje. Az õ dolga biztosítani, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat betartsák. Számos eltérõ érdekeltség van azonban jelen, amelyek a környezetvédelmi érdekek mellett szerepet kapnak és ezek gyakran fölébe helyezõdnek a környezetvédelmi érdekeknek; ez történhet például, ha a hatóság szabadon alakíthatja politikáját Jogérvényesítés az államigazgatási jogon keresztül Ha Hollandiában egy hatóság - például egy városi tanács - nem tesz lépéseket valamely környezetvédelmi szabály megsértése ellen, vagy ha a döntéshozatalában nem vette kellõen figyelembe a környezetvédelmi érdekeket, akkor bármelyik állampolgár vagy környezetvédelmi szervezet az államigazgatási bíróságnál vagy a fellebbezési fórumon kényszerítheti az adott hatóságot a jogszabály betartására, illetve a környezeti szempontok újraértékelésére. Ezt hívjuk a államigazgatási jogon keresztül történõ jogérvényesítésnek. Ez közvetett út, hiszen végül a hatóság az, aki a jogszabály betartását érvényesíti, például szankciókkal. Ennek ellenére a környezetvédelem nemcsak (ön)kormányzati feladat, hanem ugyanúgy a polgárok feladata is (polgárokon értjük az egyéneket és a testületeket is). Például, ha egy vállalat egy bizonyos tevékenységhez létrehozásához nem rendelkezik engedéllyel, az illetékes hatoság a környezetvédelmi szervezet nyomására kiadhatja az engedélyt a megfelelõ feltételekkel, de be is zárathatja a vállalatot. Így hát a környezetvédelmi szervezet, amely a környezeti érdeket próbálja védeni, rá van utalva a hatóság cselekedeteire. Az államigazgatási jogon keresztül történõ jogérvényesítés során, amelyben államigazgatási szerv lépései mindig szerepet kapnak, a környezetvédelmi szervezetek mindig jogosultak jogorvoslatra, illetve fellebbezést benyújtani az illetes hatóságnál, továbbá eljárást indítani az államigazgatási bíróságon Jogérvényesítés a polgári jogon keresztül A holland környezetvédelmi szervezetek - államigazgatási szervek közremûködése nélkül - polgári bíróságon is érvényesíthetik a jogszabályok betartatását. A jogi személyiségû környezetvédelmi szervezet (általában szövetség vagy alapítvány) felhasználhatja a polgári jogot a környezet védelmében és pert indíthat polgári bíróság elõtt. Ez általában úgynevezett "jogellenes cselekmény" (onrechtmatige daad) esetében következik, amelyet a felperes kárára követtek el. A jogellenes cselekmény a holland Polgári Törvénykönyv (Burgerlijk Wetboek) 2. cikkely 162. szakasz 2. pontja szerint "jogsértés és jogi kötelezettség, illetve a társadalmi együttélés íratlan szabályainak be nem tartása, kivéve a kellõen indokolt eseteket". Más szóval: a jogellenes cselekmény az általános kötelezettség be nem tartása. Részletesebb elemzés a 2. fejezetben található. A polgári bíróság igénybe vétele a környezetvédelmi szervezetek számára többnyire csak akkor áll 7

8 rendelkezésre ha államigazgatási eljárásra (már) nincs lehetõségük. Ha az elõírt államigazgatási eljárás lehetõsége még nincs kimerítve - például az államigazgatási bírósághoz történõ fordulással - akkor többnyire nincs lehetõség a polgári jogi eljárásra Jogérvényesítés a büntetõjogon keresztül Noha a környezetvédelmi szervezetek jogérvényesítési lehetõsége a büntetõjogi bíróságokon fontos, de ez a lehetõség igen korlátozott. Ennek oka, hogy kizárólag a közvádló indíthat büntetõjogi eljárást, ha ennek megindításáról dönt. Ebben az esetben a közvádló monopol helyzetben van. Ennek ellenére a környezetvédelmi szervezet megadhatja a lökést a büntetõjogi eljárás beindításához azáltal, hogy értesíti a közvádlót a jogsértésrõl. Ekkor a közvádló úgy dönthet, hogy elindítja az eljárást, amely büntetõjogi bírósági tárgyaláshoz vezethet és ennek eredményeként a jogsértõt megbüntethetik. 8

9 2. A holland környezetvédelmi szervezetek számára rendelkezésre álló jogi lehetõségek Ha egy holland környezetvédelmi szervezet elhatározza, hogy pert indít, tudnia kell, milyen akadályokat kell leküzdenie, ha sikeres eredményt akar elérni. Ezért a környezetvédelmi szervezetnek, mielõtt a jogi eljárást elindítaná, ismernie kell az elõtte álló akadályokat, amelyek feltételekben és követelményekben nyilvánulnak meg, továbbá azt is, hogy milyen jogai vannak. A következõ bekezdésekben röviden ismertetjük azokat a jogi kérdéseket, amelyek szerepet játszottak (és játszanak) a holland környezetvédelmi szervezetek által indított eljárásokban és amelyek kulcsfontosságúak voltak ezzek sikerében. 2.1 Locus standi Mielõtt a bíróság az ügy megítéléséhez hozzákezdene, a bíró megvizsgálja, hogy a felperes jogosulte, azaz az adott személynek van-e joga keresetet benyújtani a bírósághoz. A felperes e jogosultságának vizsgálata abból áll, hogy a bíróság saját magának feltesz számos kérdést, mielõtt magával az ügy tartalmával kezdene foglalkozni. A jogalap megítélése vonatkozik mind a polgári, mind az államigazgatási bíróságokra. Az államigazgatási bíróság esetében a jogalap megítéléséhez tartozik az is, hogy a bíróság jogosult-e a vitában dönteni. Az illetékessége általában függ annak a döntésnek vagy tevékenységnek a jellegétõl, amely ellen a felperes panasszal él. A polgári bíróság esete egyszerûbb: ha a felperes azt állítja, hogy a holland Polgári Törvénykönyvben (Burgerlijk Wetboek) polgári jogait megsértették, akkor a polgári bíróság automatikusan illetékesnek tekinti magát Az "érintett fél" elve Miután a bíró megállapította az illetékességet, eldönti, hogy a felperes (esetünkben a környezetvédelmi szervezet) érdekelt-e a keresetében; más szóval, hogy a felperes érintett fél-e. Ez mind az államigazgatási, mind a polgári bíró feladata. Az államigazgatási jogszabályokból gyakran egyértelmûen meghatározható, hogy ki tekinthetõ érdekelt félnek. Minden esetben szükséges azonban, hogy az érdekelt félnek saját, személyes, közvetlen érdekeltsége legyen, amely érdeket objektívan meg lehet állapítani. Saját érdekeltségen azt értjük, hogy az ügy az illetõ saját személyét érinti. A holland Környezetvédelmi Alaptörvény (Wet milieubeheer) kimondja, hogy azok az érdekek, amelyekért a magánszemélyek szervezõdéseit létrehozták, saját érdekeknek minõsülnek. Ez azt jelenti, hogy ha egy környezetvédelmi szervezet alapszabályában kimondja, hogy környezet védelméért hozták létre, továbbá a gyakorlatban ezen érdek megvalósításáért tevékenykedik és ezentúl ezen érdekben érintett, akkor jogosult az államigazgatási bírósághoz fordulni ezen érdekének sérelme miatt. Személyes érdekeltségrõl akkor beszélünk, ha a személyt ezen érdekeltsége megkülönbözteti másoktól. Ez az elõfeltétel kivételesen nem vonatkozik a környezetvédelmi szervezetekre, mivel õk általános érdeket képviselnek, ami elvileg minden egyes személy érdeke. Közvetlen érdekeltség az, amelyet közvetlenül csorbítanak, illetve az érdekeltség nem valamely másik személy érdekeltségébõl származott. Ha például egy bank érdeke az, hogy egy vállalat egy 9

10 bizonyos engedélyt megkapjon, mivel az a vállalat kölcsönt vett fel a banktól és az engedély szükséges a vállalat fenntartásához, akkor ebben az esetben a bank nem közvetlenûl érintett. Az adott érdekeltség objektívan megítélhetõ kell hogy legyen. Az az érdekeltség, amely csupán egy személy aggódó érzelmein alapul, ezen az alapon nem fogadható el. Például ha valakinek egy adott földterület iránti érdeke azon alapszik, hogy az õsei e földhöz kapcsolódtak, igen valószínû, hogy ez nem elégséges érdekeltségnek tekinthetõ. Egy további kikötés a (környezetvédelmi) szervezetekkel kapcsolatban, hogy azok jogi alapokon szervezõdjenek; más szóval jogi személyiségû társaságok legyenek. A környezetvédelmi szervezetek a legtöbb esetben alapítványként vagy szövetségként jegyeztetik be magukat. Hollandiában rendkívül egyszerûen, gyorsan és olcsón lehet alapítványokat létesíteni. Ezért az alapítvány egyedi helyzetekben nagyon hatékony megoldás lehet. Továbbá azokat a konkrét környezetvédelmi érdekeket, amelyeket a környezetvédelmi szervezet képviselni akar, bele kell foglalni a szervezet alapszabályzatába és ezenkivûl a gyakorlatban is köteles az adott érdeket védeni. Csak ha mindezeket az elõfeltételeket teljesítették, akkor tekinthetõ jogosultnak perindításra a környezet védelmét céljául kitûzõ szervezet. Az, hogy a környezetvédelmi szervezetek idealisztikus érdekeket képviselnek, nem bír jelentõséggel az államigazgatási bíróság elõtt. Csak az számít, hogy a környezetvédelmi szervezet teljesítse az elõírt feltételeket. A polgári bíróságok sok évig nem ismerték el a környezettel kapcsolatos idealisztikus érdeket valós érdeknek. Csak 1986, a "De Nieuwe Meer" ítélet (lásd a fejezetet) óta, ismeri el a Legfelsõbb Bíróság (Hoge Raad) a környezetvédelmi érdeket mint a polgári jog alá tartozó érdek. A környezetvédelmi érdekeket képviselõ szervezetek ezen az alapon már tudnak pert indítani polgári bíróságon. 2.2 Jogellenes cselekmény Az bekezdésben láttuk, hogy a környezetvédelmi szervezetek által benyújtott polgári jogi keresetek alapja legtöbb esetben valamely jogellenes cselekmény volt. Ezt a cselekményt úgy határoztuk meg, hogy az valamely általános kötelezettség be nem tartása. Azonban számos további követelménynek meg kell felelni - az általános kötelezettség elmulasztásán túl - ahhoz, hogy jogellenes cselekményrõl lehessen beszélni, ezek: - A jogellenes cselekményt elkövetõ személy vétkes is kell, hogy legyen. Példaként: egy vállalat valamilyen vegyi anyagot engedett egy folyóba az ötvenes években. Amikor ez megtörténik nem tudja és nem is tudhatja, hogy az az anyag szennyezi a környezetet mivel ez az ismeret akkor még nem áll rendelkezésre. Ez a vállalat nem tekinthetõ vétkesnek, mivel nem volt abban a helyzetben, hogy tudhatta volna, hogy káros, amit tesz. - Ezenkívül kár is kell hogy legyen (bármely anyagi vagy nem anyagi negatív következmény) vagy kár bekövetkezése kell hogy fenyegessen. - A kár a cselekménybõl kell hogy eredjen. Ezt oksági összefüggésnek nevezik. - A megszegett szabály célja a sértett személy védelme kell hogy legyen; ez az ugynevezett relativitás elve. Ha mindezek a feltételek teljesülnek, jó esély van arra, hogy a jogellenes cselekményre alapozott kereset sikeres lesz. Ebben az esetben a környezetvédelmi szervezet kérheti a jogellenes cselekmény folytatásának megtiltását, illetve annak bírói megállapítását, hogy a cselekmény jogellenes, továbbá kártérítést. 2.3 A környezetvédelmi információkhoz való hozzáférés 10

11 A környezetvédelmi jog érvényesítése során a környezetvédelmi szervezetek egyértelmû érdeke, hogy az információkhoz hozzáférjenek. A jogi lépések sikere és hatékonysága nagyban függ a rendelkezésre álló (helyes) információktól. Hollandiában minden hatóság köteles kérésre minden meglévõ adatot rendelkezésre bocsátani, kivéve az üzleti titkokat és a nemzetbiztonsági okokból titkos információkat. Ezt tartalmazza az Államigazgatás nyíltságáról szóló Törvény (Wet openbaarheid van bestuur). A holland Környezetvédelmi Alaptörvényben vannak rendelkezések a megadott engedélyek és a környezeti hatásvizsgálatok nyíltságáról. Az említett alaptörvény 19.2 cikkelyében például egy államigazgatási szerv, amely olyan információval rendelkezik, amely a környezeti hatásvizsgálat elbírálásában lényeges lehet, köteles az ilyen információt bármely érdeklõdõ rendelkezésére bocsátani. Az EK jogban szintén vannak rendelkezések az információk nyilvánosságáról. A 90/313 számú EK irányelv például rendelkezik a környezeti információk szabad hozzáférhetõségérõl (lásd a Függeléket). 5 Hollandia és számos további EK tagország érvénybe léptette ezt a rendelkezést. Az irányelv, a 3. cikkely 1. szakaszában, kötelezi a tagállamok államigazgatási szerveit, hogy kérésre bocsássák rendelkezésre a környezetre vonatkozó információkat - kivéve néhány konkrétan meghatározott okot ennek megtagadására - bármely természetes és jogi személynek, anélkül, hogy annak bizonyítania kellene az információk iránti érdekeltségét. A tagállamok azt is kötelesek garantálni, hogy a kérelmezõ fellebbezhet, ha az információ megadását megfelelõ indoklás nélkül megtagadják. Az irányelv a környezeti információkat úgy határozza meg, mint: "a víz, levegõ, növény- és állatvilág, mezõgazdasági földek és természetes területek állapotával kapcsolatos adatok továbbá azon tevékenységek és intézkedések, amelyek negatívan befolyásolják, illetve befolyásolhatják a környezetet, vagy éppen megvédik azt". Az információkhoz való hozzáférést kétféle módon lehet biztosítani. Hatóságok, a polgárok felkérése nélkül, saját kezdeményezésükre is tájékoztathatják a lakosságot. Erre a formára a 90/313 számú Irányelv 7. cikkelyében találunk utalást, amely szerint a tagállam köteles az állampolgárait a környezet állapotáról tájékoztatni, anélkül, hogy az állampolgárok az ilyen tájékoztatást kérnék. A hatóságok a lakosság külön kérésére is szolgáltathat információkat. A 90/313 számú EK Irányelv 3. cikkely 1. szakasza erre az utóbbi esetre vonatkozik. 2.4 Jogi alapelvek A jogban számos normatív szabály van a jogszabályokon kívül, amelyeket a törvények nem tartalmaznak, ezek az úgynevezett íratlan viselkedési szabályok. A legfontosabb íratlan viselkedési szabályok közé tartoznak a jogi alapelvek. Számos a környezetre vonatkozó jogi alapelv jelentõs szerepet játszik a környezetvédelmi jog érvényesítésében. Mielõtt e jogi elveket ismertetnénk, bemutatjuk a holland államigazgatási jogban alkalmazott általános elveket: algemene beginselen van behoorlijk bestuur, röviden, ABBB ("a tisztességes államigazgatás általános elvei"). Az államigazgatási szerveknek mind az írott mind az íratlan jogelveket figyelembe kell venniük. Ez azért fontos, mivel a jogszabályok rendszerint nagyfokú szabadságot biztosítanak az államigazgatási szervek döntéshozatalában. Ha egy államigazgatási szerv döntéseiben nagy szabadsággal rendelkezik, akkor ezt a szabadságot alaposan megfontolva kell kihasználnia. A jogelvek rákényszerítik a kormányszerveket a megfontolásra, mivel ezen jogelvek alapján bírálják el az államigazgatási bíróságok az államigazgatási 5 PBEG 90/L 158/56. 11

12 szervek döntéseit és tevékenységeit. Az állampolgár kérheti az államigazgatási bíróságtól a fenti vizsgálat elvégzését, ha úgy véli, hogy az államigazgatási hatóság az ABBB elvével ellentétesen járt el. A következõ bekezdésekben röviden ismertetünk egy pár ilyen elvet. "Az alapos elõkészítés elve" (het beginsel van de zorgvuldige voorbereiding) például megköveteli, hogy a hatóság döntés elõkészítésekor figyelembe vegye az összes jelentõs tényezõt és körülményt. Az "Ambt Delden"- ügyben (az eset leírását lásd a fejezetet) az államigazgatási bíróság megsemmisített egy engedélyt, mivel e fenti elvet megsértették. Ezenkívül létezik még "a bizalom elve" (het vertrouwensbeginsel), amely szerint a hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy az állampolgárok megbízhassanak benük, illetve, hogy szerzõdéseiket betartják és oly módon járjanak el, hogy az állampolgároknak ne kelljen csalódniuk. Egy másik ABBB-elv "a fair play elve" (het fair play beginsel), azon a koncepción alapul, hogy az állampolgároktól nem lehet megtagadni a jogérvényesítés bármely lehetõségét és részrehajlást ki kell zárni. Ezzel szemben "a motiváció elve" (het motiveringsbeginsel) megköveteli, hogy a hatóság által hozott döntések mögött megfelelõ motiváció legyen. Például kellõen meg kell indokolni, ha egy végleges hatósági döntés során a szakértõi véleménytõl eltérnek, de azt is, ha azt követik. A holland államigazgatási jog fenti elvein kívül, amelyek jelentõs szerepet játszanak az államigazgatási jog alkalmazásában, számos jogelv vonatkozik a környezetvédelmi jogra is. Ezek az elvek jelentõs szerepet kapnak mind a holland, mind az EK környezetvédelmi jogban. "A fenntartás elve" (het stand-still-beginsel) például kimondja, hogy a környezet minõsége a tisztább területeken nem romolhat, továbbá a szennyezett területek szennyezése tovább nem növekedhet csak csökkenhet. Érdemes megjegyezni, hogy ezt az elvet lefektették a holland Környezetvédelmi Alaptörvényben és mint ilyen, már nem lehet íratlan szabálynak minõsíteni. Ez az elv szintén fontos volt az "Ambt Delden"-ügyben (lásd a fejezetet), amelyben a szarvasmarhatenyésztõk azzal a követelménnyel találták szemben magukat, hogy nem csak az õ érdekeiket, de a régió érdekeit is, amelyben mûködnek, figyelembe kell venni a káros hatások felhalmozódásának megelõzése érdekében. "A helyreállítás az okozónál elve" (het beginsel van de bestrijding aan de bron) az egyik legfontosabb jogelv a holland és az EK környezetvédelmi jogban. Ez azt biztosítja, hogy a környezetvédelmi jog kiindulópontja, azaz a környezet védelme elsõsorban a megelõzésre irányuljon. Például egy engedélybe foglalt szabályozással elõre meg lehet határozni, milyen módon vegyék figyelembe a környezeti szempontokat és milyen védõintézkedések szükségesek. Ezenkívül "a legjobb gyakorlati módszer elve" (het beginsel van de best practicle means) az engedélyek és hozzájárulások megadásánál játszik fontos szerepet. Ez elõírja, hogy a vállalat olyan környezetvédelmi módszereket alkalmazzon, amelyek egyrészt a technika jelenlegi állása szerint a leghatékonyabbak, másrészt viszont a vállalat számára gazdaságosan alkalmazhatók. És a "a rendelkezésre álló legjobb és nem túlzottan költséges technológia" elve (best available technology not entailing excessive costs, röviden BATNEEC-beginsel) egy lépéssel ennél is tovább megy; kimondja, hogy kötelezõ a legjobb rendelkezésre álló technológiát alkalmazni, amennyiben az nem okoz túlzott költségeket. Ezt az elvet alkalmazták a "Cockerill Sambre"-ügyben, amelyet a fejezetben ismertetünk. Mint láttuk, az íratlan elvek szintén jelentõs szerepet játszanak a jogalkalmazásban. Az elvek értelmezése és gyakorlatban alkalmazzása, többnyire a bíró elõjoga. Ennélfogva a környezetvédelmi szervezetek maguk is felhasználhatják ezeket az íratlan normákat, amikor a környezetvédelmi jog érvényesítéséért pereskednek. 12

13 2.5 Követelések és szankciók Végül röviden ismertetjük azokat a követeléseket, amelyekkel a környezetvédelmi szervezetek a bírósághoz (vagy fellebbviteli fórumhoz) fordulhatnak. Ez minden egyes eljárásnál más és más. Az államigazgatási jogban követelhetõ: a megadott engedély visszavonása, az államigazgatási hatalom gyakorlása - például egy vállalat bezárása -, valamint az államigazgatási bírság kirovása (nem teljesítés esetén naponta). Az állampolgárok legtöbb esetben magasabb kormányzati hatósághoz fordulhatnak és kérhetik, hogy a hatóság alkalmazza a fenti szankciók valamelyikét. Ha a hatóság döntése kedvezõtlen, akkor államigazgatási bírósághoz lehet fordulni. A polgári bíróságon benyújtott kereset más jellegû. Az alábbi alapokon lehet keresetet benyújtani: - kártérítés (természetben is lehetséges - igazság megállapítása (miszerint egy adott tevékenység a felperesre nézve jogellenes) - az eredeti állapot helyreállítása - egy bizonyos tevékenység betiltása, amelyhez még államigazgatási bírság is járulhat (nem teljesítés esetén naponta kirovandó). 13

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12

Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások... 12 [1] Tartalomjegyzék I. Bevezetés, a környezetjog alapjai... 2 I.1. Bevezetés... 2 I.2. A környezethez való jog... 3 I.3. A környezetjog elveiről... 7 II. A környezetjog jogintézményei, jogágak és megoldások...

Részletesebben

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban

Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi gyakorlat és a jövõ lehetõségei Magyarország Állampolgári részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban Kézikönyv A jelenlegi

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK Útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna,

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban

A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban Auer Ádám Botos Gyöngyvér Holndonner Roland Kiss Balázs végzős joghallgatók, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A bírói szerepvállalás egyes aspektusai a magyar alapjogi bíráskodásban 1.

Részletesebben

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei

KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON. A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei KÖRNYEZETI DEMOKRÁCIA MAGYARORSZÁGON A TAI módszertannal végzett második magyar környezeti demokrácia felmérés eredményei 1. Bevezetés A környezetvédelmi problémák ma már olyan súlyosak, hogy a leggazdagabb

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV

Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala KÉZIKÖNYV a menekült státusz meghatározására szolgáló eljárásról és az azzal kapcsolatos követelményekről a menekültek helyzetéről szóló 1951. évi

Részletesebben

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l

Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Fazekas Flóra a velencei bizottság 2012. júniusi véleményei Öt sarkalatos törvényró l Az Európa Tanács keretében működő Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (közismert nevén Velencei Bizottság, a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása

Magyarországon. A környezeti demokrácia megvalósulása Magyarországon 2002 A környezeti demokrácia megvalósulása RÖVIDÍTÉSEK Irta: F. Nagy Zsuzsa, dr. Fülöp Sándor, Móra Veronika Szerkesztette: Varga Éva Tipográfia, tördelés: Typoézis Kft. Kiadja: Ökotárs

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS

2001.1.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja C 17. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Általános érdekű szolgáltatások Európában (2001/C 17/04) ÖSSZEFOGLALÁS Az általános érdekű szolgáltatások az európai társadalommodell kulcsfontosságú elemei. Az EK-Szerződés új 16.

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 VARGA ISTVÁN UDVARI KERSTIN A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen felhatalmazás alapján végzik a magánszférába beavatkozó környezettanulmányokat.

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Az állam felelősségének egyes kérdései

Az állam felelősségének egyes kérdései Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék 1. Bevezetés 2010. október 4-én mintegy 700 ezer köbméter erősen maró hatású,

Részletesebben