Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája"

Átírás

1 Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003.

2 Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság helyismereti irodalma címő bibliográfia (Karcag 1989.) napvilágot látott. Igaz, témaajánlóként, fıiskolai vagy egyetemi szakdolgozatként több összeállítás is készült, de ezek a nagyközönség, a téma iránt érdeklıdık számára elérhetetlenek maradtak. Ezért igyekeztünk a Nagykunság felé tájékozódó olvasók, kutatók, tanárok, diákok számára egy olyan válogatást adni, ami segít eligazodni a különbözı tudományágak (földrajz, történelem, régészet, néprajz, antropológia, nyelvészet) kutatóinak publikációiban, amelyek az önálló, tematikus kötetek mellett, győjteményes munkákban, forráskiadványokban, évkönyvekben, tudományos vagy ismeretterjesztı szakfolyóiratokban jelentek meg. Akkor a táj egészét tekintettük bibliográfiánk tárgyának. Az eltelt közel tizenöt év rengeteg változást hozott: ismét megjelentek a városi újságok, a kalendáriumok, önkormányzatok, egyesületek, tudományos szervezetek vállalkoztak könyvek kiadására, s a felszabadultabb légkörben tudományos publikációk sokasága láthatott napvilágot. Ezért is látszott célszerőnek az 1989-ben kiadott bibliográfiát kibıvítve és bıségesen kiegészítve ismét megjelentetni. Az már a kezdeteknél látható volt, a kötet témája ismét a táj kell legyen, de nyilvánvaló volt az is, hogy az immár nyolc települést számláló Nagykunság irodalmát egyedül feldolgozni szinte kivihetetlen. Jelen kötet tehát elsısorban Karcag város irodalmát, könyvészetét igyekszik bemutatni, nem ragadva ki természetesen a természeti és közigazgatási környezetbıl, amelyben él. Az érintett tudományágakat is célszerőnek látszott újabbakkal kibıvíteni (turisztika, térképek, heraldika, szociológia, gasztronómia, irodalomtörténet, tudós-, tanár-, mővész- és iparos portrék). Jelentısen tágítottuk például a (vidék) város történetének idıhatárait. Az elızı bibliográfiban 1914-ig dolgoztuk fel a történeti tárgyú munkákat, az új kötetben - amennyire lehetett - igyekeztünk a mához minél közelebb hozni az idıhatárt. A történelmi elemzések örvendetes meggyarapodása a történeti korszakok irodalmának tagolását is lehetıvé tette. Elégedetlenek vagyunk viszont az irodalomtörténetet és a szépirodalmat ajánló tételek mennyiségével. Ez újabb speciális feltárómunkát igényelne, ahogy az itt élı képzımővészek bibliográfiája is. (Sokat ígérı vállakozás lenne a nagykunsági hírlapok és folyóiratok - városunkban például a 15 éve folyamatosan megjelenı Karcagi Hírmondó - repertóriumának elkészítése. Ez utóbbi akár önálló kötetet is megtöltene.) 1989-ben és 2003-ban is elsısorban a városi győjtemények, a Városi Csokonai Könyvtár, a Györffy István Nagykun Múzeum, a Gábor Áron Gimnázium

3 könyvanyagából, bekötött folyóirataiból dolgoztunk, ami elıny, hiszen az érdeklıdı a kötetbe felvett könyv, tanulmány, cikk stb. bármelyikét itt helyben megtalálhatja. Hátránya viszont, hogy az ezredfordulón, s az azt követı egy-két évben megjelent tekintélyes mennyiségő kiadvány jó része nem jutott el az említett közgyőjteményekhez, az ezek felıl való tájékozódás a megyei, vagy országos szintő intézmények révén lehetséges. Végezetül reméljük ezen szerény munka, a maga korlátain belül is betölti a feladatot, mely reá bízatott: legyen tanácsadó, térkép, fogódzó a "jászkun kis haza" s Karcag városa felfedezésében, megismerésében, amelyhez kíván sok sikert a szerzı Karcag, karácsony havában

4 T A R T A L O M Természeti viszonyok... 6 Útikönyvek, turisztika, térképek Várostérképek Régészet Antropológia Történelem Több korszakot átfogó, általános vagy győjteményes munkák A Rákóczi-szabadságharc ( ) A redemptió ( ) A bácskai kitelepülés ( ) A kiköltözöttek élete 1785-tıl máig A forradalom és szabadságharc idıszaka ( ) A II. világháború ( ) Településmonográfiák, tanulmánykötetek a Nagykunságról és térségébıl Heraldika, pecséttan Szociológia, szociográfia Néprajz Gasztronómia Nyelvészet

5 Irodalomtörténet Tudós-, tanár-, mővész- és iparosportrék Tudósok Tanárok, mővészek, mesterek, iparosok Bibliográfiák, repertóriumok A felhasznált tanulmánykötetek és győjteményes munkák jegyzéke Szépirodalom Körmendi Lajos mővei A Barbaricum könyvmőhely kiadványai Névmutató (szerzık) Név- és tárgymutató

6 6 TERMÉSZETI VISZONYOK 1 Az ALFÖLD fásítása: Tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából. Püspökladány :(kiad. Nagyalföld Alapítvány), p. 2 AZ ALFÖLD helyzete és perspektívái: Alföldkutatási program Békéscsaba, p. 3 ARANY Sándor: A szikes talaj és javítása. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p tábla 4 ARBORÉTUM nyílt az Alföld közepén: Növényritkaságok a karcag szíken = Szolnok megyei Néplap, sz. 16 p. 5 BACSÓ Nándor: A hımérséklet eloszlása Magyarországon Bp., p. (-Kertész József könyvnyomdája, Karcag) 6 BACSÓ Nándor: A hımérséklet szélsı értékei Magyarországon Bp. Athanaeum kvk, én. 112 p. 7 BACSÓ Nándor - Kakas József - Takács Lajos: Magyarország éghajlata. Bp. Athanaeum, p. 8 BALLENEGGER Róbert - Finály István: A magyar talajtani kutatások története 1944-ig. Bp. Akadémiai Kiadó, p.: ill. 9 BALOGH Béla: A Nagykunság vízgazdálkodása = Élet és Tudomány, sz p. 10 BALOGH Péter: Árvízvédelem és gazdálkodás. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 11 BARABÁS Imre: A berekfürdıi hévízkutatás története = Karcagi Hírmondó, sz. április BARABÁS Imre: A karcagi Dósa Balázs gázos hévízforrás In. Karcagi kalendárium 1996.: p. 13 BARABÁS Imre: Kisújszállás, Fülöp-kerti hévízkút = Jászkunság, sz p. 14 BARABÁS Imre: A Közép-Tisza vidék fúrt kutas ivóvízellátásának fejlıdéstörténeti vázlata = Jászkunság, sz p. 15 BELLON Tibor: A Tisza-ártér rekonstrukciójának kérdései. In. Kultúrtáj - történeti táj - mőemlékvédelem. Budapest - Keszthely, 1993.: p.

7 7 16 BELUSZKY Pál: Magyarország településföldrajza: Általános rész. Budapest - Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p.: ill. 17 BELUSZKY Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p.: ill. 18 BÉRES Mária: Az ember tájalakító tevékenysége a Körös-vidéken = Jászkunság, sz p. 19 BÉRES Mária: A helyismereti irodalom felhasználásának lehetıségei a természet- és környezetvédelmi nevelésben = Karcagi Hírmondó, sz. január BÉRES Mária: A helyismereti oktatásról néhány századforduló idején használt földrajztankönyv alapján. In. Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 49., 1994.: p. 21 BLASKÓ Lajos: Nyíri László munkássága. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 22 BLASKÓ Lajos: A Tiszántúl kötött talajainak javítása. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 23 BODNÁR László - Fodor István - Lehman Antal: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Szerk.: Bodnár László. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó 391 p. + XI tábla 24 BOLEMAN János: Kisújszállási székesföld. In. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Besztercebányán tartott harmadik nagy-győlésének munkálatai. Pest, p. 25 BOSNYÁK Imre: A szennyvíz elhelyezése olcsóbb módszerrel: Beszélgetés dr. Kapocsi Istvánnal a DATE Kutatóintézetének tudományos osztályvezetıjével = Karcagi Hírmondó, sz. szeptember BUDAY Andrea - Szántó József - Budayné Kálóczi Ildikó: Kunhalomkutatás és kunhalom-rekonstrukció a Hortobágy térségében. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 27 CSELÉNYI Csaba (Cseba): Madárlesen = Karcagi Hírmondó, sz. jún CSERI Rezsı: Szolnok megye környezetvédelmérıl = Búvár, sz p. 29 CSÉVHARASZTTÓL Bátorligetig: Az Észak-Alföld természeti értékei. Szerk.: Rakonczay Zoltán. Bp.: Mezıgazdasági Könyvkiadó, p.: ill.

8 8 30 CSONTOS Imre: Szikes legelık fásításának tapasztalatai. In. Talajjavítás - talajvédelem, 2003.: p. 31 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum: Kutató Intézet, Karcag, p. 32 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet = Agrártudományi Közlemények (Különszám) 33 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutató Intézet = Agrártudományi Közlemények, (Különszám) 34 DUCZA Lajos: A Nagykunság agroökológiai viszonyainak megváltozása az ár- és vízszabályozás után. In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 35 ECSEDY István: A Tiszántúl földpiramisai = Élet és Tudomány, sz p. 36 ELEK György (-e): Látogatás a város körül = Karcagi Hírmondó, sz. nov ELEK György: Mi lesz veletek kunhalmok? = Karcagi Hírmondó, sz. szept ELEK György: Színek és helyszínek a karcagi határból = Karcagi Hírmondó, sz. szept ELEK György (-e): Tőz Kecskeri pusztán = Karcagi Hírmondó, sz. ápr ENDES Mihály: Adatok a tiszai Alföld növényvilágához = Természettudományos tájékoztató, Debrecen, II/1. sz p. 41 ENDES Mihály: Az élı Tisza. Debrecen: Csokonai Csp p.: ill. 42 ENDES Mihály: Az ismeretlen Nagykunság = Búvár, sz. 43 ENDES Mihály: A Közép-Tiszától a Nagy-Sárrétig In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 44 ENDES Mihály: A Nagykunság gerinces faunájáról. In. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv Szolnok, 1983.: p. 45 ENDES Mihály: Nagykunsági barangolások. Karcag: kiad. a Hatkunság településeinek tanácsa, : ill. (Nagykunsági füzetek 7.) 46 ENDES Mihály: Ritkaságok és jellegzetességek: Bepillantás a tiszai Alföld növényvilágába. Jászberény, (Jászsági füzetek 15. sz.)

9 9 47 ENDES Mihály - Harka Ákos: Adatok a Közép-Tiszavidék és az Észak-alföldi hordalékkúpság templomépületeinek denevérállományáról. In. A Puszta, 1998.: p. 48 ENDES Mihály - Harka Ákos: Adatok a tiszai Alföld kisemlısfaunájához, bagolyköpet vizsgálatok alapján. In. A Puszta, 1998.: p. 49 ERDİSÁVOK a Nagykunságban = Erdıgazdaság és Faipar, sz. 19 p. 50 FÁY Andor: A magyar szikesek növényzete. Bp: Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, p. 51 FAZEKAS Miklós: Biológiai alapok fejlesztése, különös tekintettel a Nagykunság ökológiai adottságaira = Jászkunság, sz p. 52 FEHÉR Ferenc: A karcagpusztai talajnedvesség-szabályozási kutatások eredményeinek hasznosítása a területi vízgazdálkodásban. In. Talajjavítástalajvédelem, 2003.: p. 53 FEJÉR István:... a fák sértıire minden egyes fáért 12 páltza büntetés határoztatott = Erdıgazdaság és Faipar, sz. 19. p. 54 FEJÉR László: A víz és az ember tájformáló szerepe a Tisza-völgyben. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. Ua. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 55 FÉLEGYHÁZI Enikı - Tóth Csaba: Adatok a Hortobágy pleisztocén végi fejlıdéstörténetéhez. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 56 FINTA István: Alföldünk titokzatos dombjai a kunhalmok = Élet és Tudomány, sz p. 57 FORGÁCH Balázs: A fehér gólya állományának helyzete Békés megyében. In. A Puszta, 1997.: p. 58 FORGÁCS Lajos: Talajvédı mővelési rendszerek néhány hatékonysági mutatója az átállás idıszakában. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 59 FÖLDMŐVELÉSTAN: Szerk.: Nyíri László, dr. Bp. Mezıgazda Kiadó, p.: ill. 60 FRISNYÁK Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp. Tankönyvkiadó, p.: ill. 61 FÜRI András: Szolnok megye fekete gólya (Ciconia nigra L.) állományának alakulása ( ) = Jászkunság, sz p.

10 10 62 GARAMI László: Védett természeti értékeink: Képes útikalauz. (Bp.): Panoráma, p.: ill. 63 GAZDÁLKODÁS szikeseinken. Szerk.: Vezekényi Ernı. Bp.: Mezıgazdasági kvk p. 64 GÉCZI Gábor: Magyarország mezıgazdasági területe. Bp. Akadémia Kiadó, p. 65 GUNDA Béla: Az atterado földmővelés és az alföldi kunhalmok kérdése = Ethnographia, sz p. 66 GYÁRFÁS József: Sikeres gazdálkodás szárazságban, magyar dry-farming. Sajtó alá rend. és szerk.: Nyíri László. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p. 67 GYÖRFFY István: Kunhalmok és telephelyek a karcagi határban. In. Alföldi népélet, 1983.: p. 68 HAJÓSSY Ferenc: Magyarország csapadékviszonyai Bp. Atheneum, p. 69 HANK Olivér - Frank Melanie: A kisújszállási Növény- és Talajélettani Kísérleti Állomás. Debrecen, (Klny. a Tiszántúli Öntözésügyi Közlemények V-VIII. füzetébıl.) 70 HARKA Ákos - Juhász Péter - Sallai Zoltán: Hortobágyi mocsarak halfaunisztikai vizsgálata. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 71 HORTOBÁGY: a nomád pusztától a Nemzeti Parkig. Szerk.: Kovács Gergelyné, Salamon Ferenc. Bp. Natura, p.: ill. 72 INTÉZETI bibliográfia. In. Jubileumi Évkönyv, 1997.: p. 73 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye infrastruktúrája: A megye településeinek hálózati infrastruktúrája és a népesség térbeli mozgása. Szerk.: Síkos T. Tamás. Pécs, p.: ill. 74 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI Vadászati Almanach. Szerk.: V. Szász József. Szolnok, p.: ill. 75 JÓZSA Árpád: Hatékony talajhasználat és a talaj védelme. In. Talajjavítástalajvédelem, 2003.: p. 76 JÓZSA Árpád - Nyíri László - Balogh István: A mának és a jövı századnak is: A Közép-Tiszavidék kutatási-fejlesztési és oktatási bázisa Karcagon = Jászkunság, sz p.

11 11 77 JUBILEUMI Évkönyv: 50 éves a Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete, Karcag. Hn p.: ill. 78 KAÁN Károly: Alföldi kérdések. Bp. Stádium, KALIVODA Béla: Kisemlıs-faunisztikai és populációdinamikai összehasonlító - vizsgálatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyöngybagoly (Tito Alka) köpetek alapján. In. Tisicum, 1993.: p. 80 KALMÁNNÉ Vass Eszter: Az emberi tevékenység hatása a Körös-völgyi talajok fejlıdésére. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 81 KAPOCSI István - Tar János: Adatok a daru 1996-os hortobágyi vonulásáról. In. A Puszta, 1997.: p. 82 KAPOCSI (István): Baglyok Karcagon = Karcagi Hírmondó, sz. jan KAPOCSI (István): Bombatéri helyzetkép = Karcagi Hírmondó, sz. nov KAPOCSI István: Idıjárási tényezık hatása a szántóföldi növénykultúrában költı székicsér populációra. In. A Puszta, 2000.: p. 85 KAPOCSI (István): Itt még él... a vidra = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI (István): Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI István: A Konta-mocsár madártani szempontú jellemzése. In. A Puszta, 1998.: p. 88 KAPOCSI (István): İ is király = Karcagi Hírmondó, sz. dec KAPOCSI István: Pusztai képek: Karcag védett természeti területei és természeti értékei. In. Karcagi Kalendárium, 1998.: p. 90 KAPOCSI István: A székicsér és a feketeszárnyú székicsér megfigyelési adatai Karcag környékén. In. A Puszta, 1997.: p. 91 KAPOCSI István: A települési szennyvizek utótisztítása és az élıhely-rekonstrukció kapcsolata nádas és tavas ökológiai rendszerben. In. A Puszta, / p. 92 KAPOCSI István: A túzokállomány helyzete Karcag környékén. In. Karcagi Kalendárium Karcag, 2002.: p. 93 KAPOCSI (István): Utolsó menedék? = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI Judit: Adatok a tündérfátyol (Nymphoides Pelsata) tisztántúli elterjedéséhez. In. A Puszta, / p. 95 KARÁCSONY Sándor: Az Alföld fásításáról és erdısítésérıl, különös tekintettel a szikes vidékekre. Kisújszállás, 1921.

12 12 96 KARCAGI Gábor: A Mirhó-gát megépítésének vízrajzi következményei. In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 97 KARCAG Research Institute of Debrecen University - founded in (Én.) 19. p. (Angol nyelvő ismertetı a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézetérıl.) 98 KARCAGI növényfajták. Karcag: kiad. DATE Kutató Intézet, (én.) 24 lap. 99 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson: A Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. ( ): Az ısi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei. Bp., p.: ill. 100 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II.: A rendszeres szabályozások kora ( ). Bp., p.: ill. 101 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson - Pálhidy Csaba: A Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III.: A vízgazdálkodás eredményei. Bp., p.: ill. 102 KIESELBACH Gyula, dr: A sulyom. In. A Puszta, 1997.: p. 103 KISKUNSÁGTÓL a Sárrétig: A Dél-Alföld természeti értékei. Szerk.: Rakonczai Zoltán. Bp.: Mezıgazdasági Kvk., p t.: ill. 104 KOVÁCS Gábor: Adatok a Hortobágy ragadozó madarainak ismeretéhez. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 105 KOVÁCS József István: Fiatalok a természetért: Röviden a KÖZOK-ról = Kunhalom, sz. július KOVÁCS József István: Új állatfaj a karcagi faunában = Karcagi Hírmondó, sz. június CS. KOVÁCS Károly (Cs.K.K.): Az Alföld sivatagosodása és a Tisza: Beszélgetés Horváth Benı ökológussal = Karcagi Hírmondó, sz. okt CS. KOVÁCS Károly: Amíg egy faunisztikai könyv megjelenik = Karcagi Hírmondó, sz. jan CS. KOVÁCS Károly (Cs.K.K.): Elıadás a kunhalmok neveinek jelentésérıl = Karcagi Hírmondó, nov sz. 110 KÖRMENDI Lajos: Földkatedrálisok = Karcagi Hírmondó, sz. júl KÖRMENDI Lajos: Kívül a városon = Szolnok megyei Néplap, sz. 5 p. (Kutató Intézet) 112 KÖRMENDI Lajos: Magánerdık = Karcagi Hírmondó, sz. szept KÖRMENDI Lajos: Mőhely a hatékony talajjavításért = Szolnok megyei Néplap (Kutató Intézet) sz. 3. p.

13 KÖRNYEZETVÉDELEM, tájvédelem, tájhasznosítás: Karcagi tanácskozás az Alföld-programról = Nagykunsági Hírmondó, aug p. 115 KÖRÖS-SÁRRÉTI Kistérség. Hn. CEBA Kiadó, p.: ill. (-Magyarország kisrégiói 3/6. Békés megye: Körös-Sárrét) 116 KÖRÖS-SÁRRÉTI útikalauz. Szerk.: Goda Péter, Köteles Lajos. Kondoros: Békés megyei Természetvédelmi- és Idegenforgalmi Gazdasági Társaság, p tábla: ill. 117 KUNHALMOK. Kisújszállás, p.: ill. 118 A KUTATÓ INTÉZET története. In. Jubileumi Évkönyv, p. 119 MAGYAR Pál: Alföldfásítás 1.: Általános és leíró rész. Bp p. + 1 térkép 120 MAGYAR Pál: Alföldfásítás 2.: Alkalmazott rész. Bp. Akadémiai Kvk., p + 3 tábla 121 A MAGYAR szikesek, különös tekintettel vízgazdálkodás útján való hasznosításukra. Szerk.: Sajó Elemér, Trumer Árpád. Bp.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.T., p.: ill. 122 MAGYARORSZÁG földmívelése. Bp.: Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, p. 123 MAGYARORSZÁGI települések védett természeti értékei. Szerk.: Tardy János, dr. Bp. Mezıgazda Kiadó, p.: ill. 124 MALKAY János: Mi menti meg a kunhalmokat? = Népszabadság, okt MARTON Tibor: Újabb kezdeményezés Szolnok megyében a fásítások folytatására = Erdıgazdaság és Faipar, sz p. 126 MÁTÉ Ferenc: Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához = Agrokémia és Talajtan, MÁTÉ Ferenc: A Nagykunság talajviszonyai, különös tekintettel a réti talajképzıdésre (kandidátusi disszertáció) Bp., MÁTÉ Ferenc: Talajtérképezési kérdések a Nagykunságban I.: A Nagykunság talajainak leírása. Bp.: OMMI, MISLEY Károly: Az alföldi települések környezetvédelmi kérdései. In. Falvak, mezıvárosok az Alföldön. Nagykırös, 1986.: p. 130 MOLNÁR Attila: Gondolatok a karcagi halmok védetté nyilvánításáról = Karcagi Hírmondó, sz. 131 MOLNÁR Attila: Még nem késı = Karcagi Hírmondó, sz. nov. 1.

14 MOLNÁR Attila: Védett és védtelen természeti értékeink. In. Karcagi Kalendárium, 1993.: p. 133 MOLNÁR Melinda: A nagykunsági tanyavilágról jelen idıben. Bp p: ill. 134 MONOKI Ákos: A kisújszállási Gyalpár természeti értékei. In. A Puszta, 1998.: p. 135 MONOKI Ákos: İszi kikerics Kisújszállás határában. In. A puszta, 1997.: p. 136 NAGY Illés, dr: Közép-tiszai vízitúra-kalauz Tiszafüredtıl Csongrádig. Bp.: (Aqua Kiadó), p.: ill. + térkép (a Tisza-tó vízitúra térképe) 137 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Ismertetıje. Szerk.: Sipos Sándor. Bp., p.: ill. 138 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Közleményei Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 139 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet cikkgyőjteménye. Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 140 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Közleményei. Szerk.: Sipos Sándor. Bp..: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 141 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet, Karcag (Ismertetı). Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 142 NYIRI László: Talajfejlıdés és tájhasznosítás. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. 143 NYIRI László: Tájproblémánk a másodlagos szikesedés. In. Áldás és átok a víz, 1987.: p. 144 NYIRI László: A talajjavítás fejlesztésének lehetıségei: Doktori tézisek. Karcag, p. (Bibliográfia p.) 145 NYIRI László - Soós Géza - Vincze Nándor: "Zöld szívvel, szelíden a jövıért" = Karcagi Hírmondó, sz. máj OHATTÓL Meggyesig: A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor huszonkét éve Szerk.: Tóth Albert. Bp.: Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesülete, p.: ill. 147 OROSZI Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között Magyarországon. Budapest-Szolnok: Nagykunsági Erdı- és Fafeldolgozó Gazdaság; Országos Erdészeti Egyesület, p.

15 15 (- Erdészettörténeti Közlemények I.) 148 OROSZI Sándor: Alföldfásítási tervek, erdısítések a Nagykunságban a két világháború között. In. Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei, : p. 149 OROSZI Sándor: Az elsı nagykunsági vadásztársulatok. In. Zounuk 10., 1995.: p. 150 OROSZI Sándor: Erdık, erdısávok, fasorok Kunhegyes határában. In. Zounuk 6., 1991.: p. 151 OROSZI Sándor: Az XXXI. tc. bevezetése, végrehajtása a Nagykunságban. In. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XV. sz. Szerk. Hiller István. 123 p. 152 OROSZI Sándor: Az évi XX. törvénycikk alapján mőködı Jász-Nagykun- Szolnok vármegyei vadásztársulatok. In. Zounuk 12., 1997.: p. 153 OROSZI Sándor: Gazdálkodás a kisújszállási Redemptus Közbirtokosság Tisza menti erdıiben. In. Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XVI. sz., 1988.: p. 154 OROSZI Sándor: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Erzsébet királyné emlékligetek és - ültetvények. In. Zounuk 8., 1993.: p. 155 OROSZI Sándor: Karcag város erdıgazdálkodása a XVIII. sz. közepétıl napjainkig. In. Zounuk 3., 1988.: p. 156 OROSZI Sándor: Karcagi hétköznapok = Erdészettörténeti Közlemények VI. Bp., 1992.: p. 157 OROSZI Sándor: Kisújszállás szabályrendelete az Alföld fásítása érdekében. In. Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XV p. 158 OROSZI Sándor: Kisújszállás szerepe az erdészeti igazgatásban és kutatásban. In. Zounuk 7., p. 159 OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. Bp.: Országos Erdészeti Egyesület, p. 160 OROSZI Sándor: Miért éppen Nagykunság? = Erdészeti Lapok, sz p. 161 OROSZI Sándor: Nagykunsági erdıtelepítések és fásítások 40 éve = Agrártörténeti Szemle, sz p.

16 OROSZI Sándor: Nagykunsági erdıtelepítések és fásítások a XVIII. századtól 1945-ig = Agrártörténeti Szemle, sz p. 163 OROSZI Sándor: Paraszt puskások Karcagon = Erdészettörténeti Közlemények II. Bp., 1991.: p. 164 OROSZI Sándor: Természetvédelmi emlékek a Nagykunságból = Jászkunság, sz p. 165 OSZONICS István: Érdekességek Túrkeve környékének ormányosbogarairól. In. A Puszta, 1997.: p. 166 ÖRSI Zsolt (i.t.): Karcag és a környezetvédelem = Karcagi Hírmondó, sz. máj ÖRSI Zsolt: A Kecskeri Puszta Természetvédelmi Terület kultúrtörténeti áttekintése. In. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv XI., 1999.: p. 168 PASZTERNÁK Ferenc: Az ökogazdálkodás lehetısége a Közép-Tisza vidéken. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. 169 PEPÓ Péter: A földmőveléstan oktatás és a kutatás jelentısége a megújult agrárképzésben In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 170 PÉCSI Mária: Az Alföldkutatás feladatai In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 171 PÉLDAADÓ fásítás Túrkevén = Erdıgazdaság, sz. 172 PRETTENHOFFER Imre: Hazai szikesek javítása és hasznosítása: Tiszántúli szikesek. Bp. Akadémiai Kiadó, p.: ill. 173 RÓNAI András: Az Alföld földtani atlasza M: Szolnok-Budapest: Magyar Állami Földtani Intézet, XV p. 174 RÓNAI András: Az Alföld talajvíztérképe. Bp RUTTKAY Udo: A magyar Alföld öntözése. Bp.: Pallas Kvk. Nyomdája (én) p. 176 SALLAI R. Benedek: A bucsai jenımajori erdı és rét természeti értékeinek bemutatása. In. A Puszta, 1997.: p. 177 SALLAI R. Benedek: A Túrkeve melletti Pásztó-puszta védelmi javaslatának indoklása. In. A Puszta, 1997.: p. 178 SALLAI Zoltán: A Hortobágy-Berettyó halai. In. A Puszta, / p. 179 SALLAI Zoltán - Györe Károly: Adatok a Kis-Sárrét halfaunájához. In. A Puszta, 1998.: p.

17 SALLAI Zoltán: A Berettyó és a Nagysárrét halfaunájának változása. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: SOÓ Rezsı: A Tiszántúl flórája. Debrecen, p. + 1 térkép. 182 SURÁNYI Béla: Az Alföld mint kultúrtáj, különös tekintettel a XIX-XX. századra. In. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, 1998.: p. 183 SÜMEGHY József: A Tiszántúl. Bp SZABÓ Lajos: A vadgazdálkodás és a vadászat szabályozása a Hortobágyi Nemzeti Park területein = Karcagi Hírmondó, sz. nov SZABOLCS István: Túrkeve talajviszonyai és a víz szerepe a tájban. In. Túrkeve földje és népe. I., 1992.: p. 186 SZABOLCS István: A Hortobágy talajai. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p tábla 187 SZABOLCS István: A vízrendszerek és öntözések hatása a tiszántúli talajképzıdési folyamatokra Bp.: Akadémiai Kvk., p. + 1 t. 188 SZÉLL Antal: Fokozottan védett állat, és védett növényfajok szaporodó közösségeinek elıfordulása a Dévaványai Tájvédelmi Körzet térségében. In. A Puszta, / p. 189 SZÉLL Antal - Puskás László: Tervjavaslat a körösladányi Kisrét védetté nyilvánítására. In. A Puszta, 1997.: p. 190 SZENTANNAY Sámuel: A sziktalaj mővelése és javítása. Debrecen: Tiszántúli Mezıgazdasági Kamara, p. 191 SZENTANNAY Sámuel: Sikeres gazdálkodás sziken és aszályban. H.n.: Földmővelésügyi Minisztérium, SZIKESEK fásítása: Szikes fásítási kutatások és gyakorlat Magyarországon. Írták: Tóth Béla, Jassó Ferenc et. al. Bp. Akadémiai Kiadó, p. 193 A SZIKJAVÍTÁS helyzete és a fejlesztés szempontjai címmel rendezett vitaülés anyaga, Karcag Szerk.: Kurucz Gyula. Karcag: Talajmővelési Kutató Intézet, p. 194 SZILÁGYI Gáborné: Elképzelések a Hortobágy hasznosításáról a kultúrmérnöki hivatal iratainak tükrében ( ). In. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve XXII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1995.: p. 195 SZILÁGYI Gábor: Világörökség-listán a Hortobágyi Nemzeti Park = Karcagi Hírmondó, dec sz.

18 SZOBOSZLAI László: A kisújszállási Öregerdı természeti értékei és értékpotenciál felmérése. In. A Puszta, 1998.: p. 197 A SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR kéziratos térképeinek katalógusa 1867-ig. Összeáll.: Antal Árpád. Szolnok, 1974.: 212 p.: ill. 198 SZOLNOK, a Közép-Tiszavidék tájszervezı centruma. Szerk.: Szurmay Ernı. Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, p.: ill. 199 SZOLNOK erdısít = Erdıgazdaság, sz. 4 p. 200 SZOLNOK megye fásítása = Erdıgazdaság, sz p. 201 SZOLNOK MEGYE természeti értékei. Szerk.: Gombos Istvánné, Harka Ákos, Kaposvári Gyula et. al. Szolnok, p.: ill. 202 TÁJÉKOZTATÓ a DATE Kutató Intézetének munkájáról és eredményeirıl (Kézirat). Karcag, p. 203 TÁJÉKOZTATÓ a Nagykunsági Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Öntözéses Növénytermesztési Osztályáról. Szerk.: Kurucz Gyula. Karcag, p. 204 TALAJJAVÍTÁS-TALAJVÉDELEM. Tudományos ülés Nyíri László professzor tiszteletére. Szerk.: Pepó Péter, Jávor András. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaság-tudományi Kar, p.: ill. 205 TALAJMŐVELÉSI Kutató Intézet: Jubileumi tudományos ülésszak Szerk.: Sipos Sándor Karcag, p.: ill. 206 TALAJTERMÉKENYSÉG. Szerk.: Sipos Sándor. Karcag, p. 207 TALLÓSI Béla: A Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület futóbogarai. In. A Puszta, 2000.: p. 208 A TISZAI ALFÖLD. Szerk.: Marosi Sándor, Szilárd Jenı. Bp.: Akadémiai Kiadó, p. + 6 tábla. 209 TISZÁNTÚLI Mezıgazdasági Tudományos Napok: Karcag, június Karcag: Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete, p. 210 TISZA-VÖLGYI holtágak. Szerk.: Pálfai Imre dr. Bp.: kiad. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, p.: ill. 211 TOMA Ádám: Erdıgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Bp.: Mővelt Nép Kvk VIII. p. 212 TÓTH Albert (szerk.): Az Alföld piramisai (fotóalbum). H.n.: Kiadja az Alföldkutatásért Alapítvány, p.

19 TÓTH Albert: Agroökológiai jellegzetességek a Nagykunság vidékén. In. Víz- és emberformálta táj, p. 214 TÓTH Albert: Az Alföld-program idıszerősége = Jászkunság, sz p. 215 TÓTH Albert: Az Alföld-program és a Nagykunság. In. Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 49., 1994.: p. 216 TÓTH Albert: Alföldi táj és ember: (Esszé.) In. Tisicum XII., 2001.: p. 217 TÓTH Albert: Erdı - emlékbe = Élet és Tudomány, június TÓTH Albert: Három táj szorításában = Búvár, sz. 219 TÓTH Albert: A Jászság kunhalmai In. Zounuk 4., 1989.: p. 220 TÓTH Albert: Kisújszállás város természeti viszonyai. In. Kisújszállás története I., 1986.: p. 221 TÓTH Albert: A Közép-Tiszavidék felszínének mai arculata. In. Áldás és átok a víz, 1987.: p. 222 TÓTH Albert - Tóth Csaba: A kunhalmok állapotfelmérése a Hortobágy déli pusztáin és a szomszédos hajdúsági területeken. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 223 TÓTH Albert: Szolnok környékének kunhalmai. In. Zounuk 5., 1990.: p. 224 TÓTH Albert: Szolnok megye tiszántúli területeinek kunhalmai = Zounuk 3., 1988.: p. 225 TÓTH Albert: A talajmozaikosság megjelenése a Hortobágyi Nemzeti park pufferzónájában. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 226 TÓTH Albert: A Tisza-völgy vízrajzi állapotának változása a történelem folyamán. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 227 TÓTH Albert: Túrkeve természeti viszonyai. In. Túrkeve földje és népe I., 1992.: p. 228 TÓTH Béla: Az alföldi erdık, fásítások aszály és belvízhatást mérséklı szerepe. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.:71-77.p U.a. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 229 TÓTH Béla: Szolnok megye fásítási helyzete = Jászkunság, sz p. 230 TÓTH Béla: A Tisza-völgy erdei. In. Víz- és emberformálta táj, 2001.: p. 231 TÓTH Károly: Az Alföld fásításának eredményei Szolnok megyében = Jászkunság, sz p.

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK

SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK SZENTESI HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYOK Labádi Lajos elıadása a XII. Országos Honismereti Kiadványszekesztıi Konferencián - 2007 Az 1919-es proletárdiktatúra Szentesen. In: Tanácsköztársaság Csongrád megyében.

Részletesebben

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl

A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA. 1. A településtörténetrıl Bárth János A TELEPÜLÉSTÖRTÉNET ÉS A TELEPÜLÉSNÉPRAJZ KAPCSOLATA 1. A településtörténetrıl A magyar településtörténet kifejezést elıadásokban, mindennapi beszédben, tanulmányok szövegében, címadásban rengetegen

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Árvíz, belvíz, védekezés

Árvíz, belvíz, védekezés Árvíz, belvíz, védekezés Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: F. Kripner Veronika

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006.

ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. ÍROTT EMLÉKEZET FÉL EMBERÖLTŐ LEVÉLTÁRI KIADVÁNYAIBÓL A MAGYAR LEVÉLTÁRAK 1986 ÉS 2005 KÖZÖTT MEGJELENT KIADVÁNYAI BUDAPEST, 2006. MÁJUS (2. javított kiadás) BUDAPEST 2006. 2 A Nemzeti Kulturális Örökség

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Szelesi Zoltán bibliográfiája

Szelesi Zoltán bibliográfiája Szelesi Zoltán 197 Szelesi Zoltán bibliográfiája SZELESI RÓZSA (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest) Az élet nem tűr halogatást, nem vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat időben sem előre, sem hátra helyezni,

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december

Tájházi Hírlevél. A tájékoztatója. 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december Tájházi Hírlevél A tájékoztatója 2005. 4. füzet Jósvafı, 2005. december III. évfolyam 4. szám 2005. Felelıs szerkesztı: Szablyár Péter Felelıs kiadó: Hadobás Pál igazgató HU ISSN 1785-4873 Kiadja a Mővelıdési

Részletesebben

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön. Kerületünk õsi falvai. Egy családról az Erdõs Renée Házban. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó XII. évfolyam 1. szám Ingyenes Árvíz a Ferencvárosban Az emlékezetes nagy vízözön Kerületünk õsi falvai Középkori elõdtelepülések a XVI. kerületben Elegáns és ötletes

Részletesebben

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft

1. kötet, A Siófoki Gyógyfürdőbizottság Jegyzőkönyvei : 1914. május 24-1918. augusztus 3.. - 82 p. Fénymásolat Fűzött : 1000,-Ft Részletek lista 2014.03.10. Siófok várostörténeti bibliográfia Feltételek: tárgyszó = Siófok történet (pontos) E 40 Az Elnöki Tanács 20/1968. számú határozta Sárvár, Siófok, Sárospatak várossá alakításáról

Részletesebben

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Kossuth-emlékek a Belvárosban. Pesti piac a rakparton. Pestszentimre Gyûjtemény. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó VIII. évfolyam 4. szám Kossuth-emlékek a Belvárosban Pesti piac a rakparton Vászonsátor alól vascsarnokba költöztek Lakás munkahely esküvõ Kedden és pénteken nyüzsgõ

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben