Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája"

Átírás

1 Dr. Bellon Tibor emlékének Karcag város és a Nagykunság válogatott bibliográfiája Összeállította: Elek György K a r c a g, 2003.

2 Elıszó Közel másfél évtizede, hogy ezen összeállítás elızménye A Nagykunság helyismereti irodalma címő bibliográfia (Karcag 1989.) napvilágot látott. Igaz, témaajánlóként, fıiskolai vagy egyetemi szakdolgozatként több összeállítás is készült, de ezek a nagyközönség, a téma iránt érdeklıdık számára elérhetetlenek maradtak. Ezért igyekeztünk a Nagykunság felé tájékozódó olvasók, kutatók, tanárok, diákok számára egy olyan válogatást adni, ami segít eligazodni a különbözı tudományágak (földrajz, történelem, régészet, néprajz, antropológia, nyelvészet) kutatóinak publikációiban, amelyek az önálló, tematikus kötetek mellett, győjteményes munkákban, forráskiadványokban, évkönyvekben, tudományos vagy ismeretterjesztı szakfolyóiratokban jelentek meg. Akkor a táj egészét tekintettük bibliográfiánk tárgyának. Az eltelt közel tizenöt év rengeteg változást hozott: ismét megjelentek a városi újságok, a kalendáriumok, önkormányzatok, egyesületek, tudományos szervezetek vállalkoztak könyvek kiadására, s a felszabadultabb légkörben tudományos publikációk sokasága láthatott napvilágot. Ezért is látszott célszerőnek az 1989-ben kiadott bibliográfiát kibıvítve és bıségesen kiegészítve ismét megjelentetni. Az már a kezdeteknél látható volt, a kötet témája ismét a táj kell legyen, de nyilvánvaló volt az is, hogy az immár nyolc települést számláló Nagykunság irodalmát egyedül feldolgozni szinte kivihetetlen. Jelen kötet tehát elsısorban Karcag város irodalmát, könyvészetét igyekszik bemutatni, nem ragadva ki természetesen a természeti és közigazgatási környezetbıl, amelyben él. Az érintett tudományágakat is célszerőnek látszott újabbakkal kibıvíteni (turisztika, térképek, heraldika, szociológia, gasztronómia, irodalomtörténet, tudós-, tanár-, mővész- és iparos portrék). Jelentısen tágítottuk például a (vidék) város történetének idıhatárait. Az elızı bibliográfiban 1914-ig dolgoztuk fel a történeti tárgyú munkákat, az új kötetben - amennyire lehetett - igyekeztünk a mához minél közelebb hozni az idıhatárt. A történelmi elemzések örvendetes meggyarapodása a történeti korszakok irodalmának tagolását is lehetıvé tette. Elégedetlenek vagyunk viszont az irodalomtörténetet és a szépirodalmat ajánló tételek mennyiségével. Ez újabb speciális feltárómunkát igényelne, ahogy az itt élı képzımővészek bibliográfiája is. (Sokat ígérı vállakozás lenne a nagykunsági hírlapok és folyóiratok - városunkban például a 15 éve folyamatosan megjelenı Karcagi Hírmondó - repertóriumának elkészítése. Ez utóbbi akár önálló kötetet is megtöltene.) 1989-ben és 2003-ban is elsısorban a városi győjtemények, a Városi Csokonai Könyvtár, a Györffy István Nagykun Múzeum, a Gábor Áron Gimnázium

3 könyvanyagából, bekötött folyóirataiból dolgoztunk, ami elıny, hiszen az érdeklıdı a kötetbe felvett könyv, tanulmány, cikk stb. bármelyikét itt helyben megtalálhatja. Hátránya viszont, hogy az ezredfordulón, s az azt követı egy-két évben megjelent tekintélyes mennyiségő kiadvány jó része nem jutott el az említett közgyőjteményekhez, az ezek felıl való tájékozódás a megyei, vagy országos szintő intézmények révén lehetséges. Végezetül reméljük ezen szerény munka, a maga korlátain belül is betölti a feladatot, mely reá bízatott: legyen tanácsadó, térkép, fogódzó a "jászkun kis haza" s Karcag városa felfedezésében, megismerésében, amelyhez kíván sok sikert a szerzı Karcag, karácsony havában

4 T A R T A L O M Természeti viszonyok... 6 Útikönyvek, turisztika, térképek Várostérképek Régészet Antropológia Történelem Több korszakot átfogó, általános vagy győjteményes munkák A Rákóczi-szabadságharc ( ) A redemptió ( ) A bácskai kitelepülés ( ) A kiköltözöttek élete 1785-tıl máig A forradalom és szabadságharc idıszaka ( ) A II. világháború ( ) Településmonográfiák, tanulmánykötetek a Nagykunságról és térségébıl Heraldika, pecséttan Szociológia, szociográfia Néprajz Gasztronómia Nyelvészet

5 Irodalomtörténet Tudós-, tanár-, mővész- és iparosportrék Tudósok Tanárok, mővészek, mesterek, iparosok Bibliográfiák, repertóriumok A felhasznált tanulmánykötetek és győjteményes munkák jegyzéke Szépirodalom Körmendi Lajos mővei A Barbaricum könyvmőhely kiadványai Névmutató (szerzık) Név- és tárgymutató

6 6 TERMÉSZETI VISZONYOK 1 Az ALFÖLD fásítása: Tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából. Püspökladány :(kiad. Nagyalföld Alapítvány), p. 2 AZ ALFÖLD helyzete és perspektívái: Alföldkutatási program Békéscsaba, p. 3 ARANY Sándor: A szikes talaj és javítása. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p tábla 4 ARBORÉTUM nyílt az Alföld közepén: Növényritkaságok a karcag szíken = Szolnok megyei Néplap, sz. 16 p. 5 BACSÓ Nándor: A hımérséklet eloszlása Magyarországon Bp., p. (-Kertész József könyvnyomdája, Karcag) 6 BACSÓ Nándor: A hımérséklet szélsı értékei Magyarországon Bp. Athanaeum kvk, én. 112 p. 7 BACSÓ Nándor - Kakas József - Takács Lajos: Magyarország éghajlata. Bp. Athanaeum, p. 8 BALLENEGGER Róbert - Finály István: A magyar talajtani kutatások története 1944-ig. Bp. Akadémiai Kiadó, p.: ill. 9 BALOGH Béla: A Nagykunság vízgazdálkodása = Élet és Tudomány, sz p. 10 BALOGH Péter: Árvízvédelem és gazdálkodás. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 11 BARABÁS Imre: A berekfürdıi hévízkutatás története = Karcagi Hírmondó, sz. április BARABÁS Imre: A karcagi Dósa Balázs gázos hévízforrás In. Karcagi kalendárium 1996.: p. 13 BARABÁS Imre: Kisújszállás, Fülöp-kerti hévízkút = Jászkunság, sz p. 14 BARABÁS Imre: A Közép-Tisza vidék fúrt kutas ivóvízellátásának fejlıdéstörténeti vázlata = Jászkunság, sz p. 15 BELLON Tibor: A Tisza-ártér rekonstrukciójának kérdései. In. Kultúrtáj - történeti táj - mőemlékvédelem. Budapest - Keszthely, 1993.: p.

7 7 16 BELUSZKY Pál: Magyarország településföldrajza: Általános rész. Budapest - Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p.: ill. 17 BELUSZKY Pál: A Nagyalföld történeti földrajza. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, p.: ill. 18 BÉRES Mária: Az ember tájalakító tevékenysége a Körös-vidéken = Jászkunság, sz p. 19 BÉRES Mária: A helyismereti irodalom felhasználásának lehetıségei a természet- és környezetvédelmi nevelésben = Karcagi Hírmondó, sz. január BÉRES Mária: A helyismereti oktatásról néhány századforduló idején használt földrajztankönyv alapján. In. Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 49., 1994.: p. 21 BLASKÓ Lajos: Nyíri László munkássága. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 22 BLASKÓ Lajos: A Tiszántúl kötött talajainak javítása. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 23 BODNÁR László - Fodor István - Lehman Antal: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Szerk.: Bodnár László. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó 391 p. + XI tábla 24 BOLEMAN János: Kisújszállási székesföld. In. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Besztercebányán tartott harmadik nagy-győlésének munkálatai. Pest, p. 25 BOSNYÁK Imre: A szennyvíz elhelyezése olcsóbb módszerrel: Beszélgetés dr. Kapocsi Istvánnal a DATE Kutatóintézetének tudományos osztályvezetıjével = Karcagi Hírmondó, sz. szeptember BUDAY Andrea - Szántó József - Budayné Kálóczi Ildikó: Kunhalomkutatás és kunhalom-rekonstrukció a Hortobágy térségében. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 27 CSELÉNYI Csaba (Cseba): Madárlesen = Karcagi Hírmondó, sz. jún CSERI Rezsı: Szolnok megye környezetvédelmérıl = Búvár, sz p. 29 CSÉVHARASZTTÓL Bátorligetig: Az Észak-Alföld természeti értékei. Szerk.: Rakonczay Zoltán. Bp.: Mezıgazdasági Könyvkiadó, p.: ill.

8 8 30 CSONTOS Imre: Szikes legelık fásításának tapasztalatai. In. Talajjavítás - talajvédelem, 2003.: p. 31 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum: Kutató Intézet, Karcag, p. 32 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézet = Agrártudományi Közlemények (Különszám) 33 DEBRECENI Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutató Intézet = Agrártudományi Közlemények, (Különszám) 34 DUCZA Lajos: A Nagykunság agroökológiai viszonyainak megváltozása az ár- és vízszabályozás után. In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 35 ECSEDY István: A Tiszántúl földpiramisai = Élet és Tudomány, sz p. 36 ELEK György (-e): Látogatás a város körül = Karcagi Hírmondó, sz. nov ELEK György: Mi lesz veletek kunhalmok? = Karcagi Hírmondó, sz. szept ELEK György: Színek és helyszínek a karcagi határból = Karcagi Hírmondó, sz. szept ELEK György (-e): Tőz Kecskeri pusztán = Karcagi Hírmondó, sz. ápr ENDES Mihály: Adatok a tiszai Alföld növényvilágához = Természettudományos tájékoztató, Debrecen, II/1. sz p. 41 ENDES Mihály: Az élı Tisza. Debrecen: Csokonai Csp p.: ill. 42 ENDES Mihály: Az ismeretlen Nagykunság = Búvár, sz. 43 ENDES Mihály: A Közép-Tiszától a Nagy-Sárrétig In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 44 ENDES Mihály: A Nagykunság gerinces faunájáról. In. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv Szolnok, 1983.: p. 45 ENDES Mihály: Nagykunsági barangolások. Karcag: kiad. a Hatkunság településeinek tanácsa, : ill. (Nagykunsági füzetek 7.) 46 ENDES Mihály: Ritkaságok és jellegzetességek: Bepillantás a tiszai Alföld növényvilágába. Jászberény, (Jászsági füzetek 15. sz.)

9 9 47 ENDES Mihály - Harka Ákos: Adatok a Közép-Tiszavidék és az Észak-alföldi hordalékkúpság templomépületeinek denevérállományáról. In. A Puszta, 1998.: p. 48 ENDES Mihály - Harka Ákos: Adatok a tiszai Alföld kisemlısfaunájához, bagolyköpet vizsgálatok alapján. In. A Puszta, 1998.: p. 49 ERDİSÁVOK a Nagykunságban = Erdıgazdaság és Faipar, sz. 19 p. 50 FÁY Andor: A magyar szikesek növényzete. Bp: Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, p. 51 FAZEKAS Miklós: Biológiai alapok fejlesztése, különös tekintettel a Nagykunság ökológiai adottságaira = Jászkunság, sz p. 52 FEHÉR Ferenc: A karcagpusztai talajnedvesség-szabályozási kutatások eredményeinek hasznosítása a területi vízgazdálkodásban. In. Talajjavítástalajvédelem, 2003.: p. 53 FEJÉR István:... a fák sértıire minden egyes fáért 12 páltza büntetés határoztatott = Erdıgazdaság és Faipar, sz. 19. p. 54 FEJÉR László: A víz és az ember tájformáló szerepe a Tisza-völgyben. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. Ua. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 55 FÉLEGYHÁZI Enikı - Tóth Csaba: Adatok a Hortobágy pleisztocén végi fejlıdéstörténetéhez. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 56 FINTA István: Alföldünk titokzatos dombjai a kunhalmok = Élet és Tudomány, sz p. 57 FORGÁCH Balázs: A fehér gólya állományának helyzete Békés megyében. In. A Puszta, 1997.: p. 58 FORGÁCS Lajos: Talajvédı mővelési rendszerek néhány hatékonysági mutatója az átállás idıszakában. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 59 FÖLDMŐVELÉSTAN: Szerk.: Nyíri László, dr. Bp. Mezıgazda Kiadó, p.: ill. 60 FRISNYÁK Sándor: Magyarország történeti földrajza. Bp. Tankönyvkiadó, p.: ill. 61 FÜRI András: Szolnok megye fekete gólya (Ciconia nigra L.) állományának alakulása ( ) = Jászkunság, sz p.

10 10 62 GARAMI László: Védett természeti értékeink: Képes útikalauz. (Bp.): Panoráma, p.: ill. 63 GAZDÁLKODÁS szikeseinken. Szerk.: Vezekényi Ernı. Bp.: Mezıgazdasági kvk p. 64 GÉCZI Gábor: Magyarország mezıgazdasági területe. Bp. Akadémia Kiadó, p. 65 GUNDA Béla: Az atterado földmővelés és az alföldi kunhalmok kérdése = Ethnographia, sz p. 66 GYÁRFÁS József: Sikeres gazdálkodás szárazságban, magyar dry-farming. Sajtó alá rend. és szerk.: Nyíri László. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p. 67 GYÖRFFY István: Kunhalmok és telephelyek a karcagi határban. In. Alföldi népélet, 1983.: p. 68 HAJÓSSY Ferenc: Magyarország csapadékviszonyai Bp. Atheneum, p. 69 HANK Olivér - Frank Melanie: A kisújszállási Növény- és Talajélettani Kísérleti Állomás. Debrecen, (Klny. a Tiszántúli Öntözésügyi Közlemények V-VIII. füzetébıl.) 70 HARKA Ákos - Juhász Péter - Sallai Zoltán: Hortobágyi mocsarak halfaunisztikai vizsgálata. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 71 HORTOBÁGY: a nomád pusztától a Nemzeti Parkig. Szerk.: Kovács Gergelyné, Salamon Ferenc. Bp. Natura, p.: ill. 72 INTÉZETI bibliográfia. In. Jubileumi Évkönyv, 1997.: p. 73 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK megye infrastruktúrája: A megye településeinek hálózati infrastruktúrája és a népesség térbeli mozgása. Szerk.: Síkos T. Tamás. Pécs, p.: ill. 74 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI Vadászati Almanach. Szerk.: V. Szász József. Szolnok, p.: ill. 75 JÓZSA Árpád: Hatékony talajhasználat és a talaj védelme. In. Talajjavítástalajvédelem, 2003.: p. 76 JÓZSA Árpád - Nyíri László - Balogh István: A mának és a jövı századnak is: A Közép-Tiszavidék kutatási-fejlesztési és oktatási bázisa Karcagon = Jászkunság, sz p.

11 11 77 JUBILEUMI Évkönyv: 50 éves a Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete, Karcag. Hn p.: ill. 78 KAÁN Károly: Alföldi kérdések. Bp. Stádium, KALIVODA Béla: Kisemlıs-faunisztikai és populációdinamikai összehasonlító - vizsgálatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében gyöngybagoly (Tito Alka) köpetek alapján. In. Tisicum, 1993.: p. 80 KALMÁNNÉ Vass Eszter: Az emberi tevékenység hatása a Körös-völgyi talajok fejlıdésére. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 81 KAPOCSI István - Tar János: Adatok a daru 1996-os hortobágyi vonulásáról. In. A Puszta, 1997.: p. 82 KAPOCSI (István): Baglyok Karcagon = Karcagi Hírmondó, sz. jan KAPOCSI (István): Bombatéri helyzetkép = Karcagi Hírmondó, sz. nov KAPOCSI István: Idıjárási tényezık hatása a szántóföldi növénykultúrában költı székicsér populációra. In. A Puszta, 2000.: p. 85 KAPOCSI (István): Itt még él... a vidra = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI (István): Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI István: A Konta-mocsár madártani szempontú jellemzése. In. A Puszta, 1998.: p. 88 KAPOCSI (István): İ is király = Karcagi Hírmondó, sz. dec KAPOCSI István: Pusztai képek: Karcag védett természeti területei és természeti értékei. In. Karcagi Kalendárium, 1998.: p. 90 KAPOCSI István: A székicsér és a feketeszárnyú székicsér megfigyelési adatai Karcag környékén. In. A Puszta, 1997.: p. 91 KAPOCSI István: A települési szennyvizek utótisztítása és az élıhely-rekonstrukció kapcsolata nádas és tavas ökológiai rendszerben. In. A Puszta, / p. 92 KAPOCSI István: A túzokállomány helyzete Karcag környékén. In. Karcagi Kalendárium Karcag, 2002.: p. 93 KAPOCSI (István): Utolsó menedék? = Karcagi Hírmondó, sz. okt KAPOCSI Judit: Adatok a tündérfátyol (Nymphoides Pelsata) tisztántúli elterjedéséhez. In. A Puszta, / p. 95 KARÁCSONY Sándor: Az Alföld fásításáról és erdısítésérıl, különös tekintettel a szikes vidékekre. Kisújszállás, 1921.

12 12 96 KARCAGI Gábor: A Mirhó-gát megépítésének vízrajzi következményei. In. Áldás és átok a víz. Kisújszállás, 1987.: p. 97 KARCAG Research Institute of Debrecen University - founded in (Én.) 19. p. (Angol nyelvő ismertetı a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Karcagi Kutatóintézetérıl.) 98 KARCAGI növényfajták. Karcag: kiad. DATE Kutató Intézet, (én.) 24 lap. 99 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson: A Közép-Tiszavidék vízügyi múltja I. ( ): Az ısi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei. Bp., p.: ill. 100 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson: Szolnok és a Közép-Tiszavidék vízügyi múltja II.: A rendszeres szabályozások kora ( ). Bp., p.: ill. 101 KÁROLYI Zsigmond - Nemes Gerzson - Pálhidy Csaba: A Közép-Tiszavidék vízügyi múltja III.: A vízgazdálkodás eredményei. Bp., p.: ill. 102 KIESELBACH Gyula, dr: A sulyom. In. A Puszta, 1997.: p. 103 KISKUNSÁGTÓL a Sárrétig: A Dél-Alföld természeti értékei. Szerk.: Rakonczai Zoltán. Bp.: Mezıgazdasági Kvk., p t.: ill. 104 KOVÁCS Gábor: Adatok a Hortobágy ragadozó madarainak ismeretéhez. In. Ohattól Meggyesig, 1996.: p. 105 KOVÁCS József István: Fiatalok a természetért: Röviden a KÖZOK-ról = Kunhalom, sz. július KOVÁCS József István: Új állatfaj a karcagi faunában = Karcagi Hírmondó, sz. június CS. KOVÁCS Károly (Cs.K.K.): Az Alföld sivatagosodása és a Tisza: Beszélgetés Horváth Benı ökológussal = Karcagi Hírmondó, sz. okt CS. KOVÁCS Károly: Amíg egy faunisztikai könyv megjelenik = Karcagi Hírmondó, sz. jan CS. KOVÁCS Károly (Cs.K.K.): Elıadás a kunhalmok neveinek jelentésérıl = Karcagi Hírmondó, nov sz. 110 KÖRMENDI Lajos: Földkatedrálisok = Karcagi Hírmondó, sz. júl KÖRMENDI Lajos: Kívül a városon = Szolnok megyei Néplap, sz. 5 p. (Kutató Intézet) 112 KÖRMENDI Lajos: Magánerdık = Karcagi Hírmondó, sz. szept KÖRMENDI Lajos: Mőhely a hatékony talajjavításért = Szolnok megyei Néplap (Kutató Intézet) sz. 3. p.

13 KÖRNYEZETVÉDELEM, tájvédelem, tájhasznosítás: Karcagi tanácskozás az Alföld-programról = Nagykunsági Hírmondó, aug p. 115 KÖRÖS-SÁRRÉTI Kistérség. Hn. CEBA Kiadó, p.: ill. (-Magyarország kisrégiói 3/6. Békés megye: Körös-Sárrét) 116 KÖRÖS-SÁRRÉTI útikalauz. Szerk.: Goda Péter, Köteles Lajos. Kondoros: Békés megyei Természetvédelmi- és Idegenforgalmi Gazdasági Társaság, p tábla: ill. 117 KUNHALMOK. Kisújszállás, p.: ill. 118 A KUTATÓ INTÉZET története. In. Jubileumi Évkönyv, p. 119 MAGYAR Pál: Alföldfásítás 1.: Általános és leíró rész. Bp p. + 1 térkép 120 MAGYAR Pál: Alföldfásítás 2.: Alkalmazott rész. Bp. Akadémiai Kvk., p + 3 tábla 121 A MAGYAR szikesek, különös tekintettel vízgazdálkodás útján való hasznosításukra. Szerk.: Sajó Elemér, Trumer Árpád. Bp.: "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.T., p.: ill. 122 MAGYARORSZÁG földmívelése. Bp.: Hornyánszky Viktor könyvnyomdája, p. 123 MAGYARORSZÁGI települések védett természeti értékei. Szerk.: Tardy János, dr. Bp. Mezıgazda Kiadó, p.: ill. 124 MALKAY János: Mi menti meg a kunhalmokat? = Népszabadság, okt MARTON Tibor: Újabb kezdeményezés Szolnok megyében a fásítások folytatására = Erdıgazdaság és Faipar, sz p. 126 MÁTÉ Ferenc: Adatok tiszántúli réti talajaink genetikájához = Agrokémia és Talajtan, MÁTÉ Ferenc: A Nagykunság talajviszonyai, különös tekintettel a réti talajképzıdésre (kandidátusi disszertáció) Bp., MÁTÉ Ferenc: Talajtérképezési kérdések a Nagykunságban I.: A Nagykunság talajainak leírása. Bp.: OMMI, MISLEY Károly: Az alföldi települések környezetvédelmi kérdései. In. Falvak, mezıvárosok az Alföldön. Nagykırös, 1986.: p. 130 MOLNÁR Attila: Gondolatok a karcagi halmok védetté nyilvánításáról = Karcagi Hírmondó, sz. 131 MOLNÁR Attila: Még nem késı = Karcagi Hírmondó, sz. nov. 1.

14 MOLNÁR Attila: Védett és védtelen természeti értékeink. In. Karcagi Kalendárium, 1993.: p. 133 MOLNÁR Melinda: A nagykunsági tanyavilágról jelen idıben. Bp p: ill. 134 MONOKI Ákos: A kisújszállási Gyalpár természeti értékei. In. A Puszta, 1998.: p. 135 MONOKI Ákos: İszi kikerics Kisújszállás határában. In. A puszta, 1997.: p. 136 NAGY Illés, dr: Közép-tiszai vízitúra-kalauz Tiszafüredtıl Csongrádig. Bp.: (Aqua Kiadó), p.: ill. + térkép (a Tisza-tó vízitúra térképe) 137 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Ismertetıje. Szerk.: Sipos Sándor. Bp., p.: ill. 138 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Közleményei Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 139 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet cikkgyőjteménye. Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 140 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Közleményei. Szerk.: Sipos Sándor. Bp..: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 141 A NAGYKUNSÁGI Mezıgazdasági Kísérleti Intézet, Karcag (Ismertetı). Szerk.: Sipos Sándor. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p.: ill. 142 NYIRI László: Talajfejlıdés és tájhasznosítás. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. 143 NYIRI László: Tájproblémánk a másodlagos szikesedés. In. Áldás és átok a víz, 1987.: p. 144 NYIRI László: A talajjavítás fejlesztésének lehetıségei: Doktori tézisek. Karcag, p. (Bibliográfia p.) 145 NYIRI László - Soós Géza - Vincze Nándor: "Zöld szívvel, szelíden a jövıért" = Karcagi Hírmondó, sz. máj OHATTÓL Meggyesig: A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor huszonkét éve Szerk.: Tóth Albert. Bp.: Természet- és Környezetvédı Tanárok Egyesülete, p.: ill. 147 OROSZI Sándor: Az alföldfásítás a két világháború között Magyarországon. Budapest-Szolnok: Nagykunsági Erdı- és Fafeldolgozó Gazdaság; Országos Erdészeti Egyesület, p.

15 15 (- Erdészettörténeti Közlemények I.) 148 OROSZI Sándor: Alföldfásítási tervek, erdısítések a Nagykunságban a két világháború között. In. Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei, : p. 149 OROSZI Sándor: Az elsı nagykunsági vadásztársulatok. In. Zounuk 10., 1995.: p. 150 OROSZI Sándor: Erdık, erdısávok, fasorok Kunhegyes határában. In. Zounuk 6., 1991.: p. 151 OROSZI Sándor: Az XXXI. tc. bevezetése, végrehajtása a Nagykunságban. In. Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XV. sz. Szerk. Hiller István. 123 p. 152 OROSZI Sándor: Az évi XX. törvénycikk alapján mőködı Jász-Nagykun- Szolnok vármegyei vadásztársulatok. In. Zounuk 12., 1997.: p. 153 OROSZI Sándor: Gazdálkodás a kisújszállási Redemptus Közbirtokosság Tisza menti erdıiben. In. Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XVI. sz., 1988.: p. 154 OROSZI Sándor: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Erzsébet királyné emlékligetek és - ültetvények. In. Zounuk 8., 1993.: p. 155 OROSZI Sándor: Karcag város erdıgazdálkodása a XVIII. sz. közepétıl napjainkig. In. Zounuk 3., 1988.: p. 156 OROSZI Sándor: Karcagi hétköznapok = Erdészettörténeti Közlemények VI. Bp., 1992.: p. 157 OROSZI Sándor: Kisújszállás szabályrendelete az Alföld fásítása érdekében. In. Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztály Közleményei XV p. 158 OROSZI Sándor: Kisújszállás szerepe az erdészeti igazgatásban és kutatásban. In. Zounuk 7., p. 159 OROSZI Sándor: A magyar természetvédelem kezdetei. Bp.: Országos Erdészeti Egyesület, p. 160 OROSZI Sándor: Miért éppen Nagykunság? = Erdészeti Lapok, sz p. 161 OROSZI Sándor: Nagykunsági erdıtelepítések és fásítások 40 éve = Agrártörténeti Szemle, sz p.

16 OROSZI Sándor: Nagykunsági erdıtelepítések és fásítások a XVIII. századtól 1945-ig = Agrártörténeti Szemle, sz p. 163 OROSZI Sándor: Paraszt puskások Karcagon = Erdészettörténeti Közlemények II. Bp., 1991.: p. 164 OROSZI Sándor: Természetvédelmi emlékek a Nagykunságból = Jászkunság, sz p. 165 OSZONICS István: Érdekességek Túrkeve környékének ormányosbogarairól. In. A Puszta, 1997.: p. 166 ÖRSI Zsolt (i.t.): Karcag és a környezetvédelem = Karcagi Hírmondó, sz. máj ÖRSI Zsolt: A Kecskeri Puszta Természetvédelmi Terület kultúrtörténeti áttekintése. In. Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv XI., 1999.: p. 168 PASZTERNÁK Ferenc: Az ökogazdálkodás lehetısége a Közép-Tisza vidéken. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: p. 169 PEPÓ Péter: A földmőveléstan oktatás és a kutatás jelentısége a megújult agrárképzésben In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 170 PÉCSI Mária: Az Alföldkutatás feladatai In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 171 PÉLDAADÓ fásítás Túrkevén = Erdıgazdaság, sz. 172 PRETTENHOFFER Imre: Hazai szikesek javítása és hasznosítása: Tiszántúli szikesek. Bp. Akadémiai Kiadó, p.: ill. 173 RÓNAI András: Az Alföld földtani atlasza M: Szolnok-Budapest: Magyar Állami Földtani Intézet, XV p. 174 RÓNAI András: Az Alföld talajvíztérképe. Bp RUTTKAY Udo: A magyar Alföld öntözése. Bp.: Pallas Kvk. Nyomdája (én) p. 176 SALLAI R. Benedek: A bucsai jenımajori erdı és rét természeti értékeinek bemutatása. In. A Puszta, 1997.: p. 177 SALLAI R. Benedek: A Túrkeve melletti Pásztó-puszta védelmi javaslatának indoklása. In. A Puszta, 1997.: p. 178 SALLAI Zoltán: A Hortobágy-Berettyó halai. In. A Puszta, / p. 179 SALLAI Zoltán - Györe Károly: Adatok a Kis-Sárrét halfaunájához. In. A Puszta, 1998.: p.

17 SALLAI Zoltán: A Berettyó és a Nagysárrét halfaunájának változása. In. Víz- és emberformálta táj. Kisújszállás, 2001.: SOÓ Rezsı: A Tiszántúl flórája. Debrecen, p. + 1 térkép. 182 SURÁNYI Béla: Az Alföld mint kultúrtáj, különös tekintettel a XIX-XX. századra. In. Debreceni Déri Múzeum Évkönyve Debrecen, 1998.: p. 183 SÜMEGHY József: A Tiszántúl. Bp SZABÓ Lajos: A vadgazdálkodás és a vadászat szabályozása a Hortobágyi Nemzeti Park területein = Karcagi Hírmondó, sz. nov SZABOLCS István: Túrkeve talajviszonyai és a víz szerepe a tájban. In. Túrkeve földje és népe. I., 1992.: p. 186 SZABOLCS István: A Hortobágy talajai. Bp.: Mezıgazdasági Kiadó, p tábla 187 SZABOLCS István: A vízrendszerek és öntözések hatása a tiszántúli talajképzıdési folyamatokra Bp.: Akadémiai Kvk., p. + 1 t. 188 SZÉLL Antal: Fokozottan védett állat, és védett növényfajok szaporodó közösségeinek elıfordulása a Dévaványai Tájvédelmi Körzet térségében. In. A Puszta, / p. 189 SZÉLL Antal - Puskás László: Tervjavaslat a körösladányi Kisrét védetté nyilvánítására. In. A Puszta, 1997.: p. 190 SZENTANNAY Sámuel: A sziktalaj mővelése és javítása. Debrecen: Tiszántúli Mezıgazdasági Kamara, p. 191 SZENTANNAY Sámuel: Sikeres gazdálkodás sziken és aszályban. H.n.: Földmővelésügyi Minisztérium, SZIKESEK fásítása: Szikes fásítási kutatások és gyakorlat Magyarországon. Írták: Tóth Béla, Jassó Ferenc et. al. Bp. Akadémiai Kiadó, p. 193 A SZIKJAVÍTÁS helyzete és a fejlesztés szempontjai címmel rendezett vitaülés anyaga, Karcag Szerk.: Kurucz Gyula. Karcag: Talajmővelési Kutató Intézet, p. 194 SZILÁGYI Gáborné: Elképzelések a Hortobágy hasznosításáról a kultúrmérnöki hivatal iratainak tükrében ( ). In. Hajdú-Bihar megyei Levéltár Évkönyve XXII. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1995.: p. 195 SZILÁGYI Gábor: Világörökség-listán a Hortobágyi Nemzeti Park = Karcagi Hírmondó, dec sz.

18 SZOBOSZLAI László: A kisújszállási Öregerdı természeti értékei és értékpotenciál felmérése. In. A Puszta, 1998.: p. 197 A SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR kéziratos térképeinek katalógusa 1867-ig. Összeáll.: Antal Árpád. Szolnok, 1974.: 212 p.: ill. 198 SZOLNOK, a Közép-Tiszavidék tájszervezı centruma. Szerk.: Szurmay Ernı. Szolnok: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, p.: ill. 199 SZOLNOK erdısít = Erdıgazdaság, sz. 4 p. 200 SZOLNOK megye fásítása = Erdıgazdaság, sz p. 201 SZOLNOK MEGYE természeti értékei. Szerk.: Gombos Istvánné, Harka Ákos, Kaposvári Gyula et. al. Szolnok, p.: ill. 202 TÁJÉKOZTATÓ a DATE Kutató Intézetének munkájáról és eredményeirıl (Kézirat). Karcag, p. 203 TÁJÉKOZTATÓ a Nagykunsági Mezıgazdasági Kísérleti Intézet Öntözéses Növénytermesztési Osztályáról. Szerk.: Kurucz Gyula. Karcag, p. 204 TALAJJAVÍTÁS-TALAJVÉDELEM. Tudományos ülés Nyíri László professzor tiszteletére. Szerk.: Pepó Péter, Jávor András. Debrecen: Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaság-tudományi Kar, p.: ill. 205 TALAJMŐVELÉSI Kutató Intézet: Jubileumi tudományos ülésszak Szerk.: Sipos Sándor Karcag, p.: ill. 206 TALAJTERMÉKENYSÉG. Szerk.: Sipos Sándor. Karcag, p. 207 TALLÓSI Béla: A Kecskeri-puszta Természetvédelmi Terület futóbogarai. In. A Puszta, 2000.: p. 208 A TISZAI ALFÖLD. Szerk.: Marosi Sándor, Szilárd Jenı. Bp.: Akadémiai Kiadó, p. + 6 tábla. 209 TISZÁNTÚLI Mezıgazdasági Tudományos Napok: Karcag, június Karcag: Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézete, p. 210 TISZA-VÖLGYI holtágak. Szerk.: Pálfai Imre dr. Bp.: kiad. A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, p.: ill. 211 TOMA Ádám: Erdıgazdaság és természetátalakító fásítás Magyarországon. Bp.: Mővelt Nép Kvk VIII. p. 212 TÓTH Albert (szerk.): Az Alföld piramisai (fotóalbum). H.n.: Kiadja az Alföldkutatásért Alapítvány, p.

19 TÓTH Albert: Agroökológiai jellegzetességek a Nagykunság vidékén. In. Víz- és emberformálta táj, p. 214 TÓTH Albert: Az Alföld-program idıszerősége = Jászkunság, sz p. 215 TÓTH Albert: Az Alföld-program és a Nagykunság. In. Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 49., 1994.: p. 216 TÓTH Albert: Alföldi táj és ember: (Esszé.) In. Tisicum XII., 2001.: p. 217 TÓTH Albert: Erdı - emlékbe = Élet és Tudomány, június TÓTH Albert: Három táj szorításában = Búvár, sz. 219 TÓTH Albert: A Jászság kunhalmai In. Zounuk 4., 1989.: p. 220 TÓTH Albert: Kisújszállás város természeti viszonyai. In. Kisújszállás története I., 1986.: p. 221 TÓTH Albert: A Közép-Tiszavidék felszínének mai arculata. In. Áldás és átok a víz, 1987.: p. 222 TÓTH Albert - Tóth Csaba: A kunhalmok állapotfelmérése a Hortobágy déli pusztáin és a szomszédos hajdúsági területeken. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 223 TÓTH Albert: Szolnok környékének kunhalmai. In. Zounuk 5., 1990.: p. 224 TÓTH Albert: Szolnok megye tiszántúli területeinek kunhalmai = Zounuk 3., 1988.: p. 225 TÓTH Albert: A talajmozaikosság megjelenése a Hortobágyi Nemzeti park pufferzónájában. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.: p. 226 TÓTH Albert: A Tisza-völgy vízrajzi állapotának változása a történelem folyamán. In. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 227 TÓTH Albert: Túrkeve természeti viszonyai. In. Túrkeve földje és népe I., 1992.: p. 228 TÓTH Béla: Az alföldi erdık, fásítások aszály és belvízhatást mérséklı szerepe. In. Talajjavítás-talajvédelem, 2003.:71-77.p U.a. Tisza-völgyi tájváltozások. Kisújszállás, 2003.: p. 229 TÓTH Béla: Szolnok megye fásítási helyzete = Jászkunság, sz p. 230 TÓTH Béla: A Tisza-völgy erdei. In. Víz- és emberformálta táj, 2001.: p. 231 TÓTH Károly: Az Alföld fásításának eredményei Szolnok megyében = Jászkunság, sz p.

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram!

FELHÍVÁS a Jászkun Redemptio 270. évfordulója alkalmából. Tisztelt Hölgyem/ Uram! Tisztelt Hölgyem/ Uram! A Redemptio a jászkunok életében évszázadokra volt hatással, meghatározta a térség gazdasági és kulturális fejlődését, identitását. Máig él az önmegváltásban részt vevő települések

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2009. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2009. év 1. Kedvezményezett neve: OKM Támogatáskezelő Alap Budapest A támogatás

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39

EGYES F Ő T Á B L A. Senior 30-39 Senior 3-39 EGYES F Ő T Á B L A.. 5. 6. 7. 8. 9.... 5. 39 Bunda Szabolcs Szentesi Kinizsi BYE 39 Bunda Szabolcs 39 Bunda Szabolcs 3 Marosvölgyi László Szeged 3 / Takács László Takács László Szentes Kinizsi

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr.

1. 5. X Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy. 2. 11. X Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány u. 3. 12. X Szabics Katalin 1076 Bp. Péterfi. 4. 2. X Dr. Ejelöltek pártonként 1 Körz. Budapest Ejelölt elérhetőség Megjegyzés tel.:702749891- email. hapeduo@gmail.co m 1. Hurai Józsefné 1117 Bp, Karinthy Frigyes út 15/1/9, 2. 11. Imrich Zoltán 1221 Bp. Sárkány

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR 1 1986 és 2013 között 1411 középiskolás vett részt a magyar nyelv és magyar irodalom OKTV döntőin, ezek évenkénti megoszlása a következő volt: MAGYAR IRODALOM: 1986 1987

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről

Nyilvántartási. az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartás az üzletszerű és szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetekről Nyilvántartási cégjegyzék/nyilvántartási sz. 13334-2/2010 TISZA-LIMES Ingatlanforgalmazási-és vállalkozási Kft. 5000 Szolnok,

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok

A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A Munkácsy Mihály Múzeum gondozásában megjelent, kedvezményes áron megvásárolható kiadványok A kiadvány címe Borítókép Eredeti ár Kedvezményes ár Czeglédi Imre: Munkácsy Békés megyében ( Közleményei 26.)

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesültek köre Év Díjat kapta Milyen Település területről 1991. Botka Lajosné, igazgató Szolnok Fejér Mária, tanító életmű Dr.Figus Ilinyi Albert, orvos Szabó András,

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC

2009. 09. 18-19. MiSTER CLASSiC 1 2 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Kaefer cabrio 1965 1 0 424 379 Szakaszeredmények: T19: 12(13.) 1: 13(14.) T20: 2(4.) 2: 28(4.) 3: 21(24.) 4: 10(6.) 5: 36(10.) 6: 17(1.) T21: 21(27.) 7: 20(8.)

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV

RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV RÉSZLETES PÁLYÁZATI TERV 1. Előzmények, indoklás: A kiadvány a tiszaföldvári Tiszazugi Földrajzi Múzeum gondozásában jelenik meg, amelynek felelős kiadója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola

Andrássy Gyula Szakközépiskola 2011 2015 Meghívó Andrássy Gyula Szakközépiskola A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola ÉRETTSÉGIZŐ ÉVFOLYAMA 2015. április 30-án 17.00 órakor búcsúzik iskolájától A ballagási ünnepélyre szeretettel

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

VERSENYJEGYZİKÖNYV. Sárvári Sakk Club SE Petanque Szakosztálya Magyar Petanque Szövetség Magyar Diáksport Szövetség

VERSENYJEGYZİKÖNYV. Sárvári Sakk Club SE Petanque Szakosztálya Magyar Petanque Szövetség Magyar Diáksport Szövetség VERSENYJEGYZİKÖNYV VERSENY MEGNEVEZÉSE: VERSENY HELYSZÍNE: X. Petanque Diákolimpia Országos Döntı Sárvár, Várpark VERSENY IDEJE: 2014. május 21.(szerda) 9:00 16:00 VERSENYBIZOTTSÁG TAGJAI: Havasi József

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2.

Helyszín: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. Helyszín: TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék Szeged, Egyetem utca 2. PROGRAM (http://www.sci.u-szeged.hu/gafo/): Március 12., csütörtök 13.00-14.00: Regisztráció. Gazdaság- és Társadalomföldrajzi

Részletesebben

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása

A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása A TIKEVIR működésének ismertetése és a pályázat keretében tervezett fejlesztések bemutatása Szabó János osztályvezető Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Körösök és a TIKEVIR-t érintő

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben