2014. január ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA"

Átírás

1 ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA január Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi programok Mária néni köszöntése Lochberg-hírek Mária Napforduló Ünnep Ötórai tea parti Zsámbéki Sport Klub hírei Beszélgetés Kollár Ilonával Interjú Pregitzer Györggyel

2 BEHARANGOZÓ Ez újév reggelén minden jót kívánok, amerre csak járok, nyíljanak virágok! Még hó felett is virág nyiladozzon, dalos madár zengjen minden rózsabokron! Minden szép, minden jó legyen mindig bôven, szálljon áldás rátok ez új esztendôben! (Népköltés) Január elején Képek a Betlehemi láng köszöntése rendezvényrôl Elbúcsúztattuk a 2013-as esztendôt, amely sokunk számára hozott jót, rosszat egyaránt. A kellemetlen dolgokat gyorsan elfelejtjük, a kellemeseket emlékeinkben megôrizzük. Az újévi pezsgôs koccintás után, itt az új esztendô, a 2014-es év. A világtörténelem órája ismét egyet elôre lépett. Rohan az idô! Ismét lesz tavaszi virágnyílás, nyári tikkasztó hôség, ôszi lombhullás, téli zimankó. Igaz, változó világunkban, idônként már az évszakok is összekeverednek egy kicsit. Új év, új feladatok! Ilyenkor az ember miközben elôzô évi naptárát lapozgatja, áttekinti mi is történt vele az elmúlt esztendôben számvetést készít, mit csinált helyesen, mi az, amit a jövôben másképp tenne. Elgondolkozik azon, mivel tehetné jobbá, gondtalanabbá az életét? Néha még fogadalmat is tesz, aztán minden a régi kerékvágás szerint történik Vagy talán mégsem? Tûzzünk ki célokat, feladatokat magunk elé, amelyeket vagy sikerül megvalósítanunk, vagy nem. A megvalósítás felé vezetô aprólékos, néha göröngyös út mindig épít, nemessé tesz. Az állandó kesergés helyett örüljünk annak, amit már felépítettünk, létrehoztunk, ami körülveszi életünket. Legyünk hálásak azért, hogy van családunk, otthonunk, munkánk, hazánk Igazi értékek ezek! Megtartásukhoz, továbbfejlesztésükhöz a szorgalom, a hit, a szeretet óriási erejû összekötô kapocs. Ha ezek áthatják napjainkat, akkor sikeres lesz a 2014-es esztendô is. Új év, új kihívások! Hazánk ismét megmérettetések elôtt áll, mégpedig a 2014-es magyar országgyûlési, az európai uniós parlamenti, valamint a helyhatósági választások elôtt. Ilyenkor gyakran elszabadul a pokol, durvul a közélet, a kampányok alatt különösen. Arany János szavai legyenek elôttünk, aki így fogalmazott: Nemes önbizalom, de ne az önhittség, Rugói lelkedet nagy célra feszítsék: Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben. Végezetül minden kedves olvasónknak boldog, egészségben, szeretetben, kitartásban, bölcs döntésben gazdag új esztendôt kívánok! Olvassák továbbra is élvezettel a nyomdafesték illatú, lélekkel teli, Zsámbéki Polgár nevû önkormányzati havi lapot! ben sem változott a mottónk: önöknek, önökért, önökkel együtt! Klotz Mária fôszerkesztô Fotók: K. M.

3 Megkérdeztük dr. Malik Dean jegyzôt Az új év kezdetén általában az ember végiggondolja, mi az amit elvégzett, mely feladatok várnak még megvalósításra. Ez így van egy hivatal mûködésében is. A 2013-as év értékelésére Zsámbék Város Jegyzôjét, dr. Malik Dean-t kértük meg, aki nemcsak az elmúlt esztendôrôl, de a 2014-es év terveirôl, feladatairól is beszámolt lapunknak. Hogyan tekint vissza az elmúlt évre? Minden szempontból mozgalmas évet hagytunk magunk mögött. A közigazgatásban a járási hivatalok megalakulásával együtt járó változás kihívást jelentett mindannyiunk számára. Feladatok rendezôdtek át, csökkent a hivatal személyi állománya. Munkaköröket, tevékenységi köröket kellett átcsoportosítani. Ugyanakkor egyes ügyek a járási hivatalok mellett továbbra is intézhetôk a polgármesteri hivatalokban is, amely olykor félreértésekre ad okot. Zsámbékon a Polgármesteri Hivatal épületében a Budakeszi Járási Hivatalnak kirendeltsége mûködik, amely nem a Zsámbéki Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége, mi csupán a kirendeltség elhelyezését biztosítjuk. Január 1-tôl a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola és a Gungl József Zeneiskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, azonban az épület mûködtetését saját vállalása szerint továbbra is az önkormányzat látja el. Ez annyit jelent, hogy míg az oktatással kapcsolatos dolgokba nincs az önkormányzatnak beleszólása, addig az épület fenntartása étkeztetés, fûtés, világítás, teremhasználat, takarítás, portaszolgálat stb. biztosítása az önkormányzat feladata. Az önkormányzat e feladatokat saját intézményei útján biztosítja: az étkeztetést a Tündérkert Óvoda konyhájáról, a mûködtetést a Polgármesteri Hivatal és a Városüzemeltetési Csoport bevonásával látjuk el. Milyen változások történtek még? 2013 tavaszától a Zsámbékvíz Kft.-tôl a városüzemeltetési feladatok átkerültek az önkormányzathoz. A feladatellátásra a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretében létrehoztuk a Városüzemeltetési Csoportot. E csoport látja el az intézmények mûködtetéséhez kapcsolódó feladatokat és a gondoskodik a közterületek rendben tartásáról. Munkájukhoz az önkormányzat gépeket, gépjármûveket, szerszámokat biztosított. Ezzel lehetôvé vált saját dolgozóinkkal épületeket felújítani, kisebb kivitelezési munkákat megvalósítani. Megkezdôdött a csapadékvíz-elvezetô rendszer takarítása, helyreállítása. Több évtizedes elmaradást kell behozni, amely nem megy egyik napról a másikra. Igyekszünk a legproblémásabb helyeken megoldani az esôvíz elvezetést. A közfoglalkoztatási program keretében is sikerült ehhez munkaerôt találni. Év közben továbbá összevonásra került a bölcsôde és az óvoda konyhája, amibôl a gyermekek alig vettek észre valamit. Talán annyi változás történt, hogy változatosabb, ízletesebb ételek kerülnek a gyerekek elé. Minden munkatársat köszönet illet a zökkenômentes feladatellátásért. Milyen feladatokat lát el még az ön által vezetett Polgármesteri Hivatal? A Polgármesteri Hivatal feladatai közé tartozik az államigazgatási ügyek intézése, a képviselôtestület döntéseinek elôkészítése és végrehajtása, az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat adminisztratív feladatainak elvégzése, rendezvények szervezése, az intézmények gazdálkodási feladatainak ellátása, a beszerzésekhez kapcsolódó eljárások lefolytatása, adatszolgáltatás a pályázatokhoz és még számtalan más feladat. Az összes feladatkört lehetetlenség lenne felsorolni. Munkánk mennyiségét jól jellemzi, hogy ban a hivatalba érkezô küldemények száma közel db volt, a feldolgozandó számlák száma pedig meghaladta az et. A képviselôtestület 18 alkalommal ülésezett és 2 alkalommal tartott közmeghallgatást. Emellett több témakörben is tartott lakossági fórumot különbözô témákban. Számos önkormányzati rendezvény volt 2013-ban, amely munkatársaim munkáját dicsérte. Sajnálatos tény, hogy a programokat egyre kevesebben látogatják, pedig a legtöbbje ingyenes. Az év folyamán 66 közfoglalkoztatott alkalmazására nyílt lehetôség. Az ô foglalkoztatásukkal kapcsolatos feladatokat is a hivatal végezte el. A Polgármesteri Hivatalon keresztül került megszervezésre a zöldfelületek karbantartása és felkészültünk a síkosságmentesítési, hóeltakarítási feladatok ellátására is. Elkészült a térfigyelô kamerarendszer, megtörtént az üzembe helyezésük és elkészült a mûvelôdési ház udvarának felújítása, a Magyar utcai játszótér sokadik felújítása, a Gagarin utcai Körházban Nevelési Tanácsadó kezdte meg mûködését és átadásra került az új Zsámbéki Rendôrôrs is. Kiemelne-e valamit a hivatalhoz érkezô beadványok közül? Talán a tavaly divattá vált lakossági aláírásgyûjtésekrôl ejtenék néhány szót ban több alkalommal, különbözô témákról érkeztek lakossági beadványok a hivatalhoz. Ezek közül kiemelném azt, amelyet több százan írtak alá és arról szólt, hogy a Határ úti szántóföldeken állati tetemeket láttak. Ugyanezen a beadványon a nyárvégi mezôgazdasági munkákhoz kapcsolódó bûz miatti bejelentés is szerepelt. A helyszínen több alkalommal is tartottunk ellenôrzést, de állati maradványoknak nyomát sem találtuk. Az aláírók közül többeket megkérdeztünk, akik nem tudtak állati tetemekrôl. Elmondásuk szerint az ívet is csak azért írták alá, mert zavarta ôket a bûz. Ezzel kapcsolatban megemlíteném, hogy ha valaki állati tetemet lát, a fertôzésveszély elhárítása érdekében haladéktalanul köteles bejelenteni azt az illetékes hatóságokhoz. A bûzzel kapcsolatban pedig birtokvédelmi kérelemmel lehet a hivatalhoz fordulni, a birtoksértô személyének megjelölésével. Azért említem mindezt, mert ha bármelyik aláíró megkérdezi a tennivalókról a Polgármesteri Hivatalt, ugyanezeket az információkat megkapta volna és megelôzhetô lett volna az aláírások százainak összegyûjtésével járó gond. Minden ügyintézésnek van egy ügymenete. Bármilyen bejelentés érkezik függetlenül az azt aláírók számától, ugyanúgy kell elintézni. Ugyanez a helyzet egyébként a közösségi oldalakon történô INTERJÚ ügyintézéssel. A Polgármesteri Hivatalra tartozó ügyeket kizárólag a Polgármesteri Hivatalban lehet intézni, közösségi oldalakon a hivatal munkatársainak nincs módja az ügyintézésre. Viszont az ott megjelent, esetleg megalapozatlan hozzászólások félrevezethetik az olvasókat. A Polgármesteri Hivatalhoz beadványokat egyébként munkaidô alatt az ügyfélszolgálaton lehet leadni, munkaidôn túl postán, vagy költségmentesen elektronikusan illetve a hivatal bejárata mellett elhelyezett postaládába lehet eljuttatni. Az ügyintézôket ügyfélfogadási idôben lehet megkeresni. Ezen kívül az önkormányzat feladatkörébe tartozó életveszéllyel, káreseménnyel járó ügyek bejelentésére ügyeleti telefont mûködtetünk. Mire számít 2014-ben? Nyugalmasabb idôszak lesz? 2014-ben országgyûlési és helyi önkormányzati választások is lesznek, így a napi feladatok mellett a választásokkal kapcsolatos szervezési, elôkészítési, szervezési és végrehajtási feladatok ellátása is további kihívásokat jelent munkatársaimnak re marad továbbá a közvilágítás, a hulladékszállítási közszolgáltatás valamint az ivóvíz- és csatornaüzemeltetés ellátásának biztosítása is. Bár ezekben az ügyekben az elôkészületek 2013-ban megkezdôdtek, a közszolgáltatások továbbra is biztosítottak, a megváltozott jogszabályoknak megfelelô ellátási szerzôdések véglegesítése 2014-re marad. Tehát lesz bôven tennivalónk. Van-e valamilyen tanácsa az olvasók részére? Nem is tanácsom, inkább kérésem lenne. Ezúton kérek mindenkit arra, amennyiben bármilyen önkormányzati, polgármesteri hivatali vagy önkormányzati fenntartás alá tartozó intézményhez kapcsolódó feladattal kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz a fentebb említett lehetôségek egyikén, mielôtt laikusoktól kérne és kapna tanácsot, amivel esetleg még ha jó szándékkal is saját magát és másokat is félrevezetne. Megragadva a lehetôséget ezúton is szeretnék magam és munkatársaim nevében is köszönetet mondani mindazoknak, akik jobbító szándékkal bármilyen módon segítették munkánk végzését. Munkatársunktól TARTALOM Január elején 2 Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel 3 Önkormányzat 4-5 Közbiztonsági hírek Zsámbékról 6 Betlehemi láng köszöntése 7 Faragó Tiborné emlékére 7 Decemberi ünnepek a Tündérkert Óvodában 8 A legkisebbek karácsonya a bölcsôdében 9 Csillagvilág Református Óvoda hírei 9 Szalagavató volt a Premoban 10 Zsámbéki tanulók sikere egy rajzpályázaton 10 Karácsony fényei Zichy-hírek 10 Mária néni születésnapján 11 Lochberg-meghívó 11 Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014-es programja 12 Lochberg-hírek 12 Programajánló 13 Szabad-e bejönni ide betlehemmel 13 Ének, tánc és vidámság 13 Mária Napforduló Ünnep 14 Ötórai tea parti 14 Zsámbéki Sport Klub hírei 15 Aranykor Nyugdíjas Egyesület beszámolója 16 Hitélet 16 Interjú Kollár Ilonával 17 Beszélgetés Pregitzer Györggyel 18 Emlôsállatok Zsámbékon 19 Decemberi pillanatképek JANUÁR 3

4 ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzati döntések december December 19-én rendkívüli ülést tartott a képviselô-testület, melyen az alábbi döntések születtek meg: A 198/2013.(XII.19.) számú határozattal a évi munkaterv módosításait fogadta el a képviselô-testület. A 199/2013.(XII.19.) számú határozattal a évi költségvetésben a polgármesteri keret, fesztiválkeret alsorán elkülönített összeg, fel nem használt részének átcsoportosításáról született döntés a polgármesteri keret fôsorra. A 200/2013.(XII.19.) számú határozattal a Zsámbéki Közmûvelôdési Intézet és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását, a 201/2013. (XII.19.) számú határozattal pedig a Szent Vendel Népi Lakóház mûködési engedélyére vonatkozó határozatot fogadta el a képviselô-testület. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban 202/2013. (XII.19.) számon a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához, dr. Bánsághy Dánielt, Horváth Lászlót és Csenger-Zalán Zsoltot választotta a testület a bíráló bizottság tagjaivá, majd a 203/2013. (XII.19.) számú határozattal a szolgáltatással kapcsolatban lefolytatandó közbeszerzési eljárás módosított ajánlattételi felhívását hagyták jóvá képviselôink. 204/2013.(XII.19.) számon határozat született arról, hogy 2014-tôl minden május hónap utolsó vasárnapján a sportegyesületek bevonásával Hôsök napja elnevezésû programot szervez az önkormányzat a sportpályán. A fôépítész megbízási szerzôdésének kiegészítésérôl határozott a képviselô-testület a 205/2013.(XII.19.) számú határozattal. A közvilágítási feladatok biztosítására a beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása mellett a Beszerzési Szabályzat alapján az ESTIVILL Kft.-vel 2 éves, határozott idejû szerzôdés megkötésérôl hozott határozatot a testület. (206/2013.(XII.19.) számú határozat. A 207/2013.(XII.19.) számon meghozott határozattal a Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesülettel közbiztonsági feladatokban történô közremûködésre vonatkozó megállapodás megkötésérôl született döntés, mely a polgármester intézkedése alapján kiterjed a feladatellátáshoz egy Dacia Duster gépjármû biztosítására is. A 208/2013.(XII.19.) számú határozattal a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötésérôl, a 209/2013. (XII.19.) számú határozattal pedig a lejárt határidejû határozatok elfogadásáról döntött a testület. Rendeletek 36/2013.(XII.23.) számon az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról alkotott rendeletet a testület, melynek értelmében a rendeleten átvezetésre kerültek a képviselôtestületi döntésekbôl és a jogszabályi változásokból eredô módosítások. A képviselô-testület a napirendek megtárgyalását követôen, a területi járóbeteg szakellátás kialakult helyzetét vitatta meg. Az egyeztetés irányvonala az alapellátásban tevékenykedô háziorvosok jelzése, továbbá az ügyeletvezetô fôorvos által elkészített tájékoztató és javaslat megvitatása, a további lépések és lehetôségek körvonalazása, a felmerülô kérdések tisztázása volt. Abban mindenki egyetértett, hogy a jelenlegi járóbeteg-szakellátási beutalási rend mindenképpen felülvizsgálatra és módosításra szorul, az önkormányzat részérôl szükségessé váló intézkedésekrôl konkrét döntést a következô ülésén tud hozni a képviselô-testület. dr. Malik Dean jegyzô (A határozatok és a rendeletek teljes szövege tájékoztatás céljából a weboldalon és a Polgármesteri Hivatalban tekinthetô meg. Az önkormányzati döntésekrôl hivatalos felhasználásra az erre rendszeresített nyomtatványon költségtérítés mellett a Polgármesteri Hivatalban kérhetô másolat vagy kivonat.) TÁJÉKOZTATÁS Értesítjük, hogy a évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012. (XII.11.) BM rendelete értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a települési önkormányzat közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését kollegáink március 01. és szeptember 30. között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Magyar Kémény Kft. Felhívás kulturális digitalizációs közfoglalkoztatási programban való részvételre Tisztelt Zsámbéki Lakosok! Olyan, a Zsámbékon élô, regisztrált álláskeresôket keresünk kulturális digitalizációs közfoglalkoztatási programban való részvételre, aki lehetôség szerint minimum középfokú végzettséggel, valamint számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Képességei és szándékai szerint alkalmas kulturális intézményben ellátandó feladatokra. A közfoglalkoztatás célja: A magyar kulturális örökség részét képezô értékek, képzômûvészeti, fotómûvészeti, irodalmi, audiovizuális és egyéb dokumentumok, kulturális örökség digitális rögzítése, feldolgozása. A jelentkezéseket az alábbi adatok megadásával a elektronikus levélcímre várjuk: Név: Születési idô: Lakcím: Iskolai végzettség: Képzettség: Munkatapasztalat (korábbi munkahelyek): Számítógépes ismeret: Elérhetôség: Telefon: Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Tájékoztatás Zsámbék Posta nyitvatartási ideje január 1-jétôl Hétfô: 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óráig Kedd: 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óráig Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-18:00 óráig Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00 óráig Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 óráig Szombat-Vasárnap: Zárva ANYAKÖNYVI HÍREK Gólyahír Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Bogdándi Blanka Szujó Anna Tóth Janka Tóth Adél Réka Gyász Ôszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak! Faragó Tiborné JANUÁR

5 ÖNKORMÁNYZAT Helyi adókkal kapcsolatos idôszerû teendôk az adóév elején Zsámbék Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy Zsámbékon bevezetett Építményadóban, Telekadóban, Magánszemélyek kommunális adójában (kivetéses jellegû adók) az adókötelezettség keletkezését, (változását), illetve megszûnését követô 15 napon belül az adóhatóság által rendszeresített adóbevallási és bejelentési nyomtatványokon kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság felé. Az Adózás rendjérôl szóló (Art.) évi XCII. tv (1) bekezdése értelmében az adóbevallás (bejelentés, változás-bejelentés) benyújtási határideje: az adókötelezettség keletkezésétôl számított 15. nap, vagyis (legkésôbb) a változást követô adóév január 15. napja. Az említett helyi adók ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben bevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, ha a saját személyes vagy az ingatlan adataiban olyan változás következett be évben (vagy a korábbi években), ami befolyással bír a 2014-tôl fizetendô adóra. Ilyen adókötelezettséget érintô fontosabb változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell vallani: vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszûnése, vagyoni értékû jog szerzése vagy megszûnése, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, belterületbôl külterületté minôsítés, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása, jognyilatkozat megváltoztatása stb. Például: Ingatlan tulajdonjogában változás következik be június 9-én, akkor a változást követô adóév elsô napján (2014. január 1.) az ingatlan eladójának és vevôjének bevallási (bejelentési) kötelezettsége keletkezik, azaz az adóév elsô napját (2014. január 1.) követô 15 napon belül (2014. január 15-ig) kell a bevallási kötelezettségüknek eleget tenni. Az adózóknak a bevallási kötelezettségüket abban az esetben is teljesíteniük kell, ha az adóhatóság errôl külön nem értesítette és nem bocsájtotta rendelkezésre az ehhez szükséges nyomtatványokat. Az adózók az adókötelezettségük elmulasztását nem indokolhatják azzal, hogy pld. az építési engedély vagy a használatbavételi engedély 1 példányát az önkormányzat megkapta, vagy pld. beköltöztek az új házban és állandó lakosként bejelentkeztek Zsámbékra, amirôl az önkormányzat is tud stb. Adózó részére az adót csak az adózó által benyújtott bevallásban közölt adatok alapján lehet megállapítani. Így aki bevallási kötelezettségét nem teljesíti, az Art (1) bekezdés b) és c) pontjai alapján mulasztási bírsággal sújtható, melynek összege magánszemély esetén , Ft-ig, más adózónál , Ft-ig terjedhet. A bevezetett adókról, azok változásáról kihirdetés útján, helyi újságban, Zsámbék város honlapján és személyesen, az adóhatóságnál értesülhetnek. Fôbb változások a helyi adókban január 1-tôl Az önkormányzat által bevezetett helyi adókban az adó mértékek nem emelkednek. Telekadóban bôvült az adómentesség és változott az adókötelezettség keletkezése, változása és megszûnésére vonatkozó meghatározások. Így pld. a Helyi adókról szóló (Htv.) évi C. törvény 19.. szerint mentes a telekadó alól: a belterületi, mûvelés alól kivett, 1 hektár területnagyságot meg nem haladó földterület, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezôgazdasági mûvelés alatt áll és ezt a tényt a telek fekvése szerint illetékes mezôgazdasági szakigazgatási szerv az adóévben igazolja, továbbá az adóalany termék-elôállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági elôírásban megállapított védô-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelôzô adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját elôállítású termék értékesítésébôl származik. A törvény pontosítja a telek fogalmát (Htv pontja), mely szerint telek: az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve a) a belterületen fekvô termôföldet, feltéve, ha az tényleges mezôgazdasági mûvelés alatt áll, b) a külterületen fekvô termôföldet, c) a tanyát, d) a közút területét, e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, f) a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló törvény temetô fogalma alá tartozó földterületet, g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét, h) az erdôt, i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet; termôföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szôlô, gyümölcsös, kert, rét, legelô (gyep), nádas, fásított terület, halastó mûvelési ágban nyilvántartott földrészlet; (Htv pontja) tanya: az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként vagy majorként szerepel; (Htv pontja) erdô: az ingatlan-nyilvántartásban erdô mûvelési ágban nyilvántartott földterület, továbbá az a földterület, amelyet az Országos Erdôállomány Adattárban erdôként tartanak nyilván; (Htv pontja) Építményadóban, Magánszemélyek kommunális adójában: A törvény (Htv pontja) pontosítja az építményadó tárgyi hatályának megállapítása kapcsán az épület épületrész fogalmát. Az épület fogalom helyett az építmény kifejezés (mint gyûjtôfogalom) szerepel. Helyi iparûzési adóban: A helyi adókról szóló törvény évtôl hatályos rendelkezései értelmében lehetôvé vált, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi iparûzési adóban adóévre válassza az egyszerûsített adóalap-megállapítási módszert, ezért ha valamilyen okból már nem tartja racionálisnak az ilyen módon történô adóalap-megítélést, választhatja az általános szabályok alkalmazását, míg továbbra is KATA alany marad. A törvény 2014-tôl szabályozza a KATA adóalanyok számára, hogy mely esetekben és mikor kell bevallást benyújtaniuk. A jogelôd nélkül kezdô vállalkozók adóelôleg bejelentése és bevallása egységes jogértelmezése érdekében a törvény rögzíti, hogy esetükben az adóelôleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az elsô elôlegfizetési idôszakra vonatkozik. Módosult a távközlési tevékenységet végzô vállalkozások esetében a helyi iparûzési adó vállalkozási szintû adóalap megosztása is. Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi adókról részletes tájékoztatást kaphat Zsámbék város honlapján [(www.zsambek.hu/ Polgármesteri Hivatal/ Szervezeti egységek/ Adóigazgatási Iroda (Tájékoztatók, Letölthetô nyomtatványok)] és személyesen vagy telefonon az Adóigazgatási Irodán. Zsámbék Város Önkormányzati Adóhatósága Dátum évi helyi adónaptár Az adófizetés és adóbevallás jogcíme Változást követô Az építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója év január 15. kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése Tárgyhó 12. Kifizetô által levont termôföld bérbeadásából származó jövedelemadó befizetése* Január 15. Az elôzô negyedévben beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása Február 15. A termôföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása a kifizetô által Március 15. Az építményadó, helyi iparûzési adóelôleg**, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjármûadó I. félévi részének befizetése Március 20. A termôföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallás benyújtása magánszemély által Március 31. A évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfizetése Április 15. Az elôzô negyedévben beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása Május 31. A évi helyi iparûzési adó bevallása. A vállalkozó által már évben befizetett adóelôleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejûleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet Július 15 Az elôzô negyedévben beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása Szeptember 15. Az építményadó, magánszemélyek kommunális adó, telekadó, gépjármûadó II. félévre esô részének és a évi szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelôleg befizetése Október 15. Az elôzô negyedévben beszedett idegenforgalmi adó befizetése és az adóbevallás benyújtása December 20. Iparûzési adó feltöltési kötelezettségrôl adóbevallás benyújtása és az adókiegészítés megfizetése * Ha a magánszemélynek föld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetôtôl származik, vagy a kifizetô a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizetô a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követô hó 12-éig fizeti meg. (Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek föld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetôtôl származik és a kifizetô az adót levonta, vagy a föld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.) ** A I. félévi iparûzési adóelôleg a évi adóelôleg 50%-a. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparûzési adó bevallásának határideje a tevékenység befejezése napját követô hónap 15. napja JANUÁR 5

6 KÖZBIZTONSÁG Közbiztonsági hírek Zsámbékról Rablás miatt kerültek elôzetesbe. Mint ahogy arról korábban hírt adtunk, lopás vétség és rablás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Budaörsi Rendôrkapitányság T. Péter 19 éves és K. Zsolt 21 éves zsámbéki lakosok ellen. A gyanúsítottakat a nyomozóhatóság bûnügyi ôrizetbe vette és kezdeményezték az elôzetes letartóztatásuk elrendelését. A Budaörsi Járásbíróság november 21-én T. Péter és K. Zsolt elôzetes letartóztatását elrendelte november :38 (Forrás: Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság) December 4-én az egyik zsámbéki városôr, véletlenül belefutott egy, az utcán eszméletlenül heverô férfiba. Mivel hiába próbálta magához téríteni, hívta az OMSZ-t, akik értesítették a zsámbéki orvosi ügyeletet, így ôk érkeztek elsôként a helyszínre. Közben a mentôk diszpécserének utasításait követve sikerült magához téríteni az úriembert. Az eset megdöbbentô érdekessége, hogy bár nem egy nagyvárosban élnek, megérkezéskor, illetve a mentôkre várakozás ideje alatt az egy fô intézkedô városôrön kívül, egy perbáli polgárôr kolléga, egy korábbi egyesületi tag és (milyenek ezek a mai fiatalok?!) két huszonéves fiatalember állt meg megkérdezni, hogy segíthet-e. Mások gyakorlatilag átléptek, elkocsikáztak a földön fekvô ember mellett. December 10-én a zsámbéki városôrök amatôrként, egy eltûnt személy felkutatásában próbáltak segíteni rendôreiknek, Perbál környékén. Estére nagy számban érkeztek a profik: helyi rendôrökön kívül, a környezô települések rendôrei, a Pest megyébôl a Kutató-Mentô Szolgálat Fotó: Udvardy Olivér tagjai kutyákkal, valamint Budapestrôl a Készenléti Szolgálat emberei. Az eltûnt személyt másnap perbáli kollégánk megtalálta. December 20-tól a városôrség tagjai egy, az önkormányzat által Fotó: Szalai Csaba vásárolt használt Dacia Duster típusú autóval látják el szolgálatukat. Köszönjük ezt a nagyszerû lehetôséget! Az ünnepek ideje alatti fokozott utcai jelenléttel és jövôbeni munkánkkal igyekszünk meghálálni a támogatást minden zsámbéki lakosnak. December 31-én a Zsámbéki Városôrség tagjai az év utolsó napján is járôröztek, új körzeti megbízottunkkal és a budakeszirôl érkezô járôrrel együttmûködve. Sok ember tartózkodott az utcán a városban, de különösebb rendzavarás nem történt, ilyen esetrôl bejelentést nem kaptunk. Január 1-én szolgálatba állt Zsámbékon az új gyepmester óráig hívható telefonszáma: / Január hónaptól a Zsámbéki Polgár címû helyi lapot, az önkormányzattal kötött megállapodás keretében, a Zsámbéki Városôrség Polgárôr Egyesület tagjai fogják önöknek kézbesíteni. Bármilyen kérdésük, észrevételük, információjuk van Zsámbék közbiztonságával kapcsolatban, kérjük, hogy bátran szólítsák meg kollégáinkat, akár újságkihordás közben is, akár a fent olvasható elérhetôségeink valamelyikén. TÁJÉKOZTATÁS A Zsámbéki Városôrség telefonszáma: / (Az informácókat természetesen bizalmasan kezelik.) A Városôrség Zsámbék Facebook csoporthoz csatlakozva is megtehetik bejelentéseiket. Dudás István fôtörzszászlós, zsámbéki körzeti megbízott telefonszáma: / Gyepmester telefonszáma: / Tisztelt Zsámbéki Polgárok! A Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület vezetôsége megköszöni a Tisztelt Polgárok évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának egyesületünk részére juttatott támogatását, melynek összege Ft. Ezt az összeget egyéni védôfelszerelések és tûzoltó technikai eszközök vásárlására fordítottuk. Kérjük a Tisztelt Polgárokat, hogy a évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával is támogassák egyesületünket, hogy minél korszerûbb felszereléseket tudjunk vásárolni, és a személyi állomány egyéni védôfelszerelését is biztosítani tudjuk. Egyesületünk valamennyi tagja minden térítés nélkül, a szabadidejét feláldozva végzi ezt a feladatot. A Zsámbék Város Önkéntes Tûzoltó Egyesület adószáma: Elôre is köszönjük a megtisztelô támogatásukat. Köszönettel: Csepilek István ÖTE elnök Boldog új évet kívánok a Zsámbéki Városôrség tagjai nevében: Horváth László elnök JANUÁR

7 AKTUÁLIS Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Adventi délután a Zsámbéki Mûvelôdési Házban A 2013-as év adventjének utolsó programját december 22-én délután tartották Zsámbékon. A Betlehemi láng köszöntése címû rendezvényt Zsámbék Város Önkormányzata és a Zsámbéki Mûvelôdési Ház közösen szervezte, amelynek végén Horváth László alpolgármester osztotta a betlehemi lángot. A Betlehemi láng köszöntése címû rendezvényen került sor az Úton Betlehembe címû kiállítás megnyitójára. Balázs Mónika Csilla köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette: a délutáni mûsor arra készíti fel az érdeklôdôket, hogy valóban egy szép adventi napot élhessenek át közösen. Az intézmény igazgatója hangsúlyozta: az Iharos Népmûvészeti Egyesület kézmûves gyermekpályázatára érkezett munkákból készült kiállítást, immár ötödik alkalommal hívták életre a mûvelôdési házban. A természetes anyagokból készített munkákon sokféle technika, így a gyöngyfûzéstôl a fafaragásig minden fellelhetô. A felhívás célja a hagyományok ápolásán túl, a kézmûves tevékenységek továbbadása volt. Fotó: K. M. A megnyitóbeszéd után adventi hangulatot, Vizeli Judit tanítványainak lucázása és betlehemes játéka varázsolt a kiállító terembe. A Keresztelô Szent János Általános Iskola tanítványai az adventi idôszak folyamán többször is elôadták a Menjünk Betlehembe címû játékot, így a Romtemplomnál is. A gyermekek szereplése minden alkalommal nagy sikernek örvendett. A betlehemes játék bemutatása után, Leveleki Gyöngyvér osztotta meg gondolatait az érdeklôdôkkel az Iharos Népmûvészeti Egyesület képviseletében. Az egyesület elnöke beszédében kiemelte: az ötödik éve megrendezett kiállítás lassan hagyománnyá válik. A Zsámbéki-medence településeirôl érkeztek a kiállított darabok, amelyek minden hétvégén más-más településre vándorolnak. Ahogy régen hagyomány volt, hogy egy falun belül végigjárták az ismerôsöket és vitték az énekeket, a játékokat, az örömhírt, úgy ma is próbálják élôvé tenni ezt a szokást. A kapcsolatokat, a közvetlen találkozásokat szeretnék megôrizni és a karácsonyfa alá vinni hangsúlyozta Leveleki Gyöngyvér, majd hozzátette: a mindennapi rohanás közepette ez legyen a fontos. A kiállított darabokról elmondta, minden évben új ötletekkel állnak elô a gyermekek. Gondolatébresztôje után megnyitotta a kiállítást, majd Balázs Mónika Csilla hozzáfûzte: Leveleki Gyöngyvér csütörtök délelôttönként a mûvelôdési házban Kerekítô bábos torna címen baba-mama foglalkozást tart, ahol a gyermekeknek népi éneket, hangszeres játékot mutat be. Az adventi délután moderálást Szûcs Terézia vette át, aki ismertette a betlehemi láng történetét: 1986 óta Bécsbôl cserkészek kíséretében egyegy gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesbôl lángot vegyen. Idén, advent elsô napján 420 zarándok kíséretében Michael Weixlbaumer ifjú tûzoltó vette át a lángot, hogy azt megsokszorozva, a következô hetekben cserkészek közremûködésével, több mint harminc európai országba, Amerikába, Oroszországba juttassák el, majd december 18-án Ferenc pápának adja át. A Betlehemi láng köszöntése címû program a színházteremben folytatódott a Zsámbéki Tündérkert Óvoda óvodásainak B. Tóth Boglárka, B. Tóth Mihály, Bugár Balázs, Kutasi Máté, Mayer Zóra, Nagy Olívia, Ozsvald Tamara, Pócsi Hanna, Temesvári Viktória, Mócza Krisztofer lélekmelengetô, alkalomhoz illô karácsonyi mûsorával. A kicsik szüleik és a nézôk nagy örömére adventi és újévi dalokat énekeltek, verseket adtak elô. A gyermekeket Jankovics Erika és Kaiser Éva óvodapedagógus készítette fel. Az óvodások szereplése után a zsámbéki zeneiskola tanítványai, a Zsámbéki musical stúdió növendékei a Bánfi testvérek, Zsoldos Vivien, Kövesi Anna Mia, Bárdosi Zsuzsa, valamint Tatár Szidónia impozáns mûsora lepte meg a közönséget. A produkció után a Zsámbéki Nótaszeretôk Társasága vezetôje, Bordezné Gyalog Éva adott elô karácsonyi dalokat, Sándor Gábor harmonika kíséretével. Végül a Keszkenô Népdalkör dalai nyújtottak örömteli perceket a közönségnek. Az adventi mûsor után Horváth László ünnepi köszöntôje következett. Az alpolgármester kiemelte: az adventi várakozás jó üzenet nekünk, Impresszum ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA január Honlap: Alapító: Zsámbék Város Önkormányzata 2072 Zsámbék, Rácváros u Kiadó, fôszerkesztô: Klotz Mária / ; / Szerkesztôség címe: Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék Rácváros u Tördelés, tipográfia: Kerekes István Nyomdai kivitelezés: Syled Express, 2094 Nagykovácsi, Bajcsy-Zsilinszky. u. 1. Felelôs vezetô: Zgyerka Zsolt ISSN X Lapzárta: minden hónap 5-e. Megjelenik havonta 1900 példányban. Az újság példányai beszerezhetôk Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalában. A szerkesztôségünkbe beküldött kéziratokat szerkesztve jelentetjük meg, illetve fenntartjuk a jogot kihagyásukra. Kéziratokat, fotókat nem tartunk meg és nem küldünk vissza. Címlapfotó: Klotz Mária hogy elfelejtsük a hétköznapok gondjait, és oda tudjunk figyelmi magunkra, egymásra, a Jóistenre. A betlehemi lángról elmondta: valóban nagyon távolról, Betlehembôl érkezett a cserkészek segítségével. Mindenki karácsonyát megörvendeztetik vele, hiszen ahogyan már évek óta, idén is elhozták a lángot Zsámbékra. Aki szeretne otthonába hazavinni a lángból, az megteheti tette hozzá az alpolgármester, végül Zsámbék Város Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyt és boldog újévet kívánt a jelenlévôknek. Miközben a délután végén friss kalács, forralt bor és finom tea mellett folyt a beszélgetés, Horváth László alpolgármester osztotta a betlehemi lángot, hogy az beragyogja az emberek otthonát a karácsonyi ünnepekre. Klotz Mária Faragó Tiborné emlékére Megrendülten állok Faragó Tiborné, Mária koporsója elôtt. A Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola igazgatójaként búcsúzom a Zichy Miklós Általános Iskola egykori igazgatójától. Bár nem dolgoztunk együtt, nem én váltottam ôt az igazgatói székben, pedagógiai munkája, vezetôi tevékenysége számomra is útmutatást adott az iskolában. Negyvenkét év pedagógiai munka nem múlik el nyomtalanul. Fôleg nem egy hivatását, munkáját, gyermekeket szeretô ember életében. Mária óvónôként kezdte pályáját Pilisvörösváron 1962-ben, de rögtön tovább is tanult, és 1965-ben már tanítói diplomával dolgozott Pátyon ban került vissza Zsámbékra, hiszen általános iskolai tanulmányait is itt végezte. Elôször tanítóként dolgozott, majd 1975-ben matematika szakos tanári diplomát szerzett és attól fogva matematikát tanított. Tanítványai, akik már az iskola jelenlegi tanulóinak szülei, ma is tisztelettel, szeretettel beszélnek róla. Nagyon szigorú, következetes, igazságos pedagógusnak tartották, aki a leggyengébb tanulóból is kihozta a maximumot! Kiváló tanári képességei mellett hamarosan megmutatkozott vezetôi rátermettsége is, hiszen igazgatója, Hrubos József 1989-ben helyettesévé választotta Máriát. Ô irányította az egész felsô tagozat munkáját, s emellett a pályaválasztásért, a nyolcadikosok megfelelô beiskolázásáért is ô felelt ben igazgatója betegségének idejére megbízott igazgatói kinevezést kapott, ahol már bizonyította, hogy magasabb vezetôi feladatokat is kiválóan el tud látni, így nem volt kétséges, hogy Hrubos igazgató úr nyugállományba vonulása után ô kerül az intézmény élére. Az igazgatói posztot 1998-tól 2004-ig töltötte be. Kollégái szerint erôskezû, határozott, következetes vezetô volt. Mindenkor a tanulók, az iskola érdekeit részesítette elônyben. Kedves Mária! 2004-ben becsuktad magad mögött az iskola kapuját, s most becsukódik rövid földi életed kapuja is. Kollégáim és egykori tanítványaid nevében kívánom: Nyugodj békében! Elhangozott: december 13-án. Elmondta: Kovács Mária igazgató JANUÁR 7

8 NEVELÉS Decemberi ünnepek a Tündérkert Óvodában A gyermekek szíve decemberben tele van várakozással. Idén is, mint minden évben ellátogatott hozzánk a Mikulás. Nagy izgalom elôzte meg a nagy eseményt. Megannyi kérdés merült fel beszélgetéseink közben. Vajon az igazi Mikulás jön? Rénszarvasok húzzák a szánt? A szakálla hosszú, a puttonya óriási? A Tündérkert Óvoda minden csoportja ünnepi díszbe öltözve várta ôt. A faliújságok, folyosók ünnepi díszben pompáztak a gyermekek által készített szebbnél szebb csizmáktól, puttonyoktól, hajtogatott, festett, ragasztott díszektôl. Az óvodások versekkel, dalokkal készültek, hogy örömet szerezzenek vele a Mikulásnak. December 5-én összegyûlt az óvoda apraja-nagyja a tornateremben, hogy együtt várjuk az öreg Mikulást, és együtt örüljünk. A megérkezést megelôzte a Mackók karácsonya címû bábelôadás. Az esemény végén megérkezett a várva-várt igazi, ôsz szakállú, nagy puttonyos apóka, tehát nem maradtak kérdések válaszok nélkül. Ezután minden gyermek a saját csoportjába várta ôt, aki sorban kiosztotta az ajándékait. Óvodánkban hagyománya van a karácsonyi ünnepnek is, amely az adventi idôszakkal kezdôdött. Itt ismerkedtek meg az óvodások az ünnep lényegével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal. Készült adventi koszorú az ovisok aktív közremûködésével. Gyertyagyújtással és adventi naptárral számoltuk a heteket, napokat karácsonyig. Luca-búza ültetésével próbáltuk kitalálni, jó termés várható-e jövôre? Már az elôkészületekkel érzelmileg ráhangolódtunk az ünnepre: karácsonyi verseket, dalokat tanultunk, közösen barkácsoltunk díszeket a szülôkkel. Elmaradhatatlanok voltak a meghitt beszélgetések, és a mézeskalácssütés. A nagycsoportosok pásztorjátékkal készültek. Az idén a Csigabiga csoport örvendeztette meg betlehemes elôadásával a szülôket, nagyszülôket, az egész Tündérkert Óvodát. A tornateremben örömmel elevenítették fel a karácsony éjjelén történteket, a fiúk szeretettel öltöztek pásztornak, három királynak, a lányok angyalkáknak, csillagoknak, és vitték a hírt: A kis Jézus megszületett, / Örvendjünk!. A betlehemes után az óvó nénik énekeltek kétszólamú, német és hagyományos karácsonyi dalokat, kánonokat a kicsiknek, akik szájtátva, csillogó szemmel hallgatták azokat. Az ismert dallamokat velük együtt énekelték. A óvodások természetesen várták a fenyôfa alá az ajándékokat, ami nélkül nem lenne teljes a kicsik öröme. A tornaterembôl a csoportba visszatérve boldogan fedezték fel, hogy itt járt az angyalka. Ebéd elôtt megnéztük az ajándékokat, persze ki is próbálták azokat. Hagytunk idôt nekik a játékra, hiszen nem ettek és pihentek volna nyugodtan, amíg az új iránti kíváncsiságukat ki nem elégítették. Fotók: Szûcsné Pacsika Judit Csigabiga és Katica csoport óvodapedagógusai Fotók: Szabó Tamás JANUÁR

9 A legkisebbek karácsonya a bölcsôdében Az egész december ünnepi hangulatban telt, a gyermekek apraja-nagyja dalokkal, ajándékokkal készült az ünnepekre. Mikulás napján körbeültük a nagy puttonyt, ahonnan került mindenkinek egy szép nagy csomag is. A kicsik sorba beültek a Mikulás ölébe egy fotó megörökítése miatt; szerencsére csak néhányuknál tört el a mécses. Beszélgettünk, ajándékokat bontogattunk, a végén mosolyogva integettünk az elballagó Télapónak, akinek még annyi dolga volt aznap éjjel A következô pár napban várakoztunk, csodáltuk a csillogó díszeket, készítettük a helyet a karácsonyfának, amit Jézuska hoz majd nekünk. Vajon mi lesz alatta, én is kapok ajándékot? kérdezték nap mint nap a gyermekek. Aztán egyik délelôtt halk csilingelés jelezte: megérkezett! Nem csak az aulában, hanem a csoportszobákban is ott pompázott a feldíszített kis fenyô, alatta telis-tele játékokkal. Öröm volt látni a kipirult arcokat, ahogy elmélyülten autóztak a kisfiúk, rajzoltak a kislányok, lapozgatták az új mesekönyveket. Bölcsôdénk ezúton mond köszönetet a Tesco- Global Zrt.-nek, amely bôségesen ellátott minket adományokkal, így haza is tudtak vinni bölcsôdéseink egy kis csomagot. Reméljük, maradandó élményhez juttattuk a zsámbéki gyermekeket. Egy pici fényt is vittek magukban haza, ami majd tovább lobog, melegíti ôket a késôbbiekben. Simon Magdolna kisgyermeknevelô NEVELÉS Hírek a Csillagvilág Református Óvodából Jótékonysági adventi vásár Mondhatnánk akár hagyományosnak is hiszen nagyon szeretnénk, ha Zsámbékon hagyománnyá válna az idén megrendezett második adventi vásárunkat, december 14-én. Komoly elôkészület elôzte meg ismét a vásárt: anyukák, apukák, gyermekek, családtagok, óvó nénik, dadusok, jó szándékú barátok, ismerôsök, gyülekezeti tagok azt vették a fejükbe, hogy vásárt rendeznek az általuk készített ajándéktárgyakból, díszekbôl ételekkel, italokkal. Az ovis gyerekek meg azzal készültek, hogy ünnepélyes megnyitója lehessen a vásárnak: énekeltek, verseltek. Jól sikerült! Nem csak a megnyitó (youtube.com!), hanem maga a vásár is! Egy kis hó hiányzott, de a az adventi hangulat, a hideg megvolt, nem beszélve a karácsonyi dallamokról. Az árak kikiáltási árak voltak: nem mindig kellett visszaadni a visszajárót! Az elején nem tudtuk Fotó: youtube.com Fotók: Aszt Imréné Köszönjük a támogatást! Az Apróka Alapítvány a Zsámbéki Bölcsôdéért kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a évi jövedelemadójuk 1%-át szervezetünknek ajánlották fel. A felajánlott összeg Ft, melyet az oktató-nevelô munka színvonalának emelésére fordítunk. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával továbbra is támogassák szervezetünket az alábbi adószámon: Köszönettel: Hauck Györgyé a kuratórium elnöke eldönteni, hogy a bögrék, a fülbevalók, vagy a karácsonyfadíszek voltak a legjobbak! Persze, hála Istennek, a vásárlót ez nem mindig érdekelte! Ô azt vett, ami neki a legjobban tetszett. S volt mibôl válogatni: szebbnél szebb, ötletesnél ötletesebb saját kézzel készített apróságok! Nekünk legjobban a kiégett izzóból készült karácsonyfadísz jött be, de vettünk WC-papír gurigából készült mikulást is. Sokan a fali díszeket vitték, mások a könyvekbôl választottak. Jó volt ott lenni, jó érzés volt a nemes cél érdekében vásárolgatni. Köszönjük mindazoknak, akik ezt lehetôvé tették! Matyó Gabriella *** Az adventi vásár összbevétele már meghaladta a 250 eft-ot. Köszönjük! Ezzel az összeggel és a múlt évi bevétel maradékával az óvoda kerti játékait szeretnénk felfrissíteni, lecserélni! Cseh Ágnes megbízott óvodavezetô JANUÁR 9

10 NEVELÉS OKTATÁS Szalagavató volt a Premoban Október 28-án tartotta a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a szalagavatóját. Az ünnepség 16 órakor kezdôdött. A zászlóvivôk vonultak be elsônek a terembe: Fehér Szabina, Baranyai Bella, Róth Erik. Utánuk a szalagavatós diákok jöttek be zenére. A narrátorok Rákóczi Annamária és Swanda Renáta voltak. A szalagavató a Himnusz eléneklésével kezdôdött, majd Márton atya köszöntötte a vendégeket, és a végzôs osztályokat. A köszöntô után a szalagok megáldása következett. Tálcahordozó tanulók voltak: Révész Attila 14.v, Telkes Dávid 12.a, Fodor Vince 12.c, Vörös Bence 12.g, Gáspár Alexandra 12.h, Czakó Dorina 12.j, Banda Georgina 11.e, Szilasi Horváth Á. 11.f. A szalagot Káldi Kitti tûzte a zászlóra, a virágokat Szatai Ádám és Laki Norbert adta át. Ezután a végzôsök kivonultak átöltözni, a szünetben a Lochberg Tánccsoport szórakoztatta a vendégeket. A végzôs osztályok táncával folytatódott a program. Táncok: 12.h: angolkeringô, 12.g: Pápai fiúk tánca, 12.c: görög tánc, 12.j: angolkeringô, 12.h: táncóra, 12.g: edzés, 12.a: bécsi keringô. A szereplések után a diákok fölkérték a szüleiket táncolni, ezzel fejezôdött be a szalagavató. Az iskolában az idei tanévtôl több változásra is sor került. Az elsô, hogy megváltozott az iskola neve (Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola), erre azért került sor, mert a következô tanévtôl esti gimnázium indítására kaptak engedélyt. Az idei tanévtôl a szakiskolai képzésben megindult a hároméves képzés, vagyis nyolcadik osztály után azonnal a választott szakmán folytatják tanulmányaikat a diákok, kiesik a két elôkészítô évfolyam. A szakiskolás tanulók a Premontrei Kft.-vel kötnek szerzôdést, és ott töltik a külsô gyakorlataikat. Ez kedvezôbb, mert valódi munkát végezhetnek, több gyakorlatot szereznek, emellett fizetést is kapnak. A köznevelési törvény változása alapján a mostani tizedik osztálytól felfelé kötelezô a diákoknak közösségi szolgálatot teljesíteniük ahhoz, hogy megkaphassák az érettségi bizonyítványukat. A tizedikesek segítenek a szegények karácsonyának elôkészítésében, ajándékok csomagolásában, kiosztásában, és a lakóhelyükön látogatnak idôsöket, vagy gyermekekkel foglalkoznak, játszanak velük. Bevezetésre került a mindennapos testnevelés a kilencedik, tizedik évfolyamon. Átadásra került az új épület a Magyar utca sarkán, ebben kapott helyet a könyvtár, amely nagyobb térben, kulturált körülmények között várja a diákokat. Megújult az udvar. Bathó Nikolett Zsámbéki tanulók sikere egy rajzpályázaton A Hagyományok Háza Készülj velünk az ünnepre! címmel meghirdetett rajzpályázatán felsôs kategóriában két zsámbéki tanuló, Csótai Zsófia (8. osztályos) második helyezést, Árkos Márton (5. osztályos) pedig harmadik helyezést ért el. Fotók: hagyomanyokhaza.hu/galeria Karácsony fényei Már hetekkel ezelôtt elkezdôdött a Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskolában a készülôdés: felvillantak a karácsonyi fények az iskola épületén, innen-onnan egyre többször csendültek fel karácsonyi dallamok, becsomagolt kis ajándékokkal jöttek-mentek a gyermekek a folyosókon. Nagy volt a meglepetés, mikor a zsibongóban megjelent egy csodálatos fenyôfa. Nem sokáig voltak üresek az ágai, hisz a pedagógusok és Szülôi Szervezet tagjai alkotódélutánt szerveztek tanítványainknak, ahol sok karácsonyi dísz és ajándék született. Az utolsó tanítási napon gyúltak ki igazán a fények iskolánkban, lobogó gyertyaláng és csengettyûszó mellett elcsendesült az épület. Karácsonyi mûsorra gyûltünk össze. Kicsik és nagyok adtak nekünk ajándékba énekeket, zenét, pásztorjátékot, verseket, életképeket. Bepillanthattunk az angol nyelvterületek szokásaiba is, az angolosok segítségével. Mindannyian meghatottan néztük a sok mosolygó, kedves gyermeket, akik szokásukhoz hûen színvonalas produkcióval melengették meg szíveinket. Lelkünkben is kigyúltak a fények! Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a szép délelôtthöz! Ombodi Erzsébet Fotó: Bárándi Zoltán tanár Háromszázötven pályamûbôl választották ki Zsófi a Marci alkotását. Köszönjük Bangó Aliz keramikusmûvésznek, etnográfusnak a felkészítést, a törôdést és a gondoskodást! Hivatalos eredményhirdetésre december 7-én, szombaton 12 órakor került megrendezésre a Hagyományok Házában. Berkó Gyöngyi (Szeretettel gratulálunk a tanulók és tanáruk sikeréhez! a szerk.) Köszönetnyilvánítás Az Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért alapítvány kuratóriuma köszöni minden támogatójának a felajánlását! Tisztelt Adományozók! Az Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért alapítvány számlájára a évi adókból Ft érkezett, mely összeget taneszközök vásárlására, valamint a tanulók nyári táboroztatásának támogatására fordítjuk. Kérjük Önöket, hogy a évi adójuk 1%-át is alapítványunk számára ajánlják fel. Alapítvány a Zsámbéki Általános iskoláért Adószám: Zombori László elnök, Kovács Mária titkár JANUÁR

11 Köszöntés Mária néni 90. születésnapján Bognár Istvánné (született Donovitz Mária) 90. születésnapjának megünneplését december 7-én tartották a zsámbéki Német Nemzetiségi Közösségi Házban. A meghívott vendégek között ott voltak Mária néni rokonai, barátai, régi pedagógustársai és tanítványai. Megható volt, ahogy megtelt a ház, ahogy látszódott az öröm és a meglepetés hangulata minden résztvevô arcán. Mária néni születésnapjára a köszöntôt Bechtold János tartotta. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta: Mária néni személyében Zsámbék történetének leghosszabb ideig tevékenykedô, zsámbéki születésû pedagógusát, a közéletben aktívan szerepet vállaló alkotó személyt, szülôhazájának díszpolgárát köszönthetjük. Köszönetet mondhatunk neki azért, amit az élete során tett. Szüleitôl és a keresztes nôvérektôl kapott nevelés, HAGYOMÁNYÁPOLÁS lyesen már kevesebbet tud az emberekkel kapcsolatban lenni, de lélekben ma is jelen van, szeretett szülôhazájának életében. Nagy családban él, egykori tanítványai az ön gyermekei. A köszöntô után Mária néni köszönetnyilvánítása következett. Beszédében felelevenítette a régi idôket, elmesélt egy-két rövid epizódot az életébôl, pályakezdésébôl és életének fontosabb állomásairól. Ezután három rövid filmrészletben láthattuk ôt, egy Zsámbékról készült filmes interjú közben, a Díszpolgári Oklevél átadásakor 1996-ban, és egy Németországból hazalátogató, régi zsámbéki kitelepítettek társaságában. A küszöntôk után Mária nénit, versel és ajándékkal köszöntették: a családja, Kerényi Ferenc iskolás tanuló, Reiner Ferencné, Gruber Heidi, dr. Günther Miklós állatorvos, Stunberger Ferenc, Rubányi András, Gesztler Mihály, Aszt Mária, Bajtek Mihály, Mohácsi Irénke, Fockter Vilmos, Varga Lászlóné, Soós Erzsébet, Bitó Róbert képviselô, Horgos Zsolt képviselô, Dévényi Lászlóné és Meggyes Gábor. A köszöntések után az elmaradhatatlan születésnapi torta behozatala és a jelképes 90 gyertya meggyújtása után, a Zsámbéki Német Nemzetiségi Vegyes Kórus egy születésnapi énekkel köszöntötte az ünnepeltet. A torta és a többi finom sütemények fogyasztása közben, minden meghívottnak volt egy-egy kedves szava, története. Az idô kora estéig kötetlen beszélgetés formájában telt el. Mindenki további jó egészséget kívánva búcsúzott el az ünnepelttôl, és szép emlékekkel gazdagodva tért haza. B. N. tehetsége és a magasra állított egyéni elvárások eredményeként, egész fiatalon a mindenkori környezetében meghatározó egyéniséggé formálódott. Kitûnôvel elvégzett tanulmányai után Lacza Lajos igazgató felkérésére, egykori iskolájában állt a katedra mögé, és nyugdíjba meneteléig szolgálta hivatását. Több tantárgyat tanított, minden tantárgy tanításán keresztül megtalálta annak módját, miként lehet az életben való boldogulásra diákjait felkészíteni. Következetesen szigorú, sokat követelô pedagógus! Tanítványaival folyamatosan azt próbálta megértetni, hogy amivel éppen foglalkozunk, annak tétje van. Egyszeri alkalom minden pillanatunk. Fotók: Geszler Mihály A közélet számos területén érvényesítette kivételes kapcsolatteremtô képességét. Életre hívója volt több helyi egyesületnek. A helyi élet alakulását igyekezett megérteni, jó rálátása volt a tanári katedráról a település életére. Amikor úgy gondolta kellô ismerettel rendelkezik, vállalta a képviselôi megmérettetést. Tanárként felelôsnek érezte magát diákjai, képviselôként a falu lakóinak testi, lelki javaiért. Lelkiismeretének és igazságérzetének csengôje gyakran megszólalt, cselekvésre, intézkedésre intette. A csengô hangja idôvel halkabb lett, ritkábban szólal meg, de amikor megszólal: Mária néni segít! Szemé- MEGHÍVÓ Ismerjük meg együtt zsámbéki családunk történetét! A Lochberg Regionális Tánccsoport sok szeretettel hív mindenkit a családfakutatásba bevezetô találkozójára. A rendezvényre január 24. pénteken 17:30-tól kerül sor a Zsámbéki Városi Könyvtárban. Szeretettel várjuk azokat, akiket érdekel családjuk, ôseik múltja, akik már végeztek kutatásokat vagy csak érdeklôdnek a téma iránt. Tervezünk elôadásokat zsámbéki származású családfakutatók bevonásával, lesz beszélgetés és tapasztalatcsere is. Meghívott vendégeink, két régi zsámbéki család sarja: dr. Görög János és Scharle Krisztina. Jelentkezés: Fuchs Sandra Titanilla JANUÁR 11

12 HAGYOMÁNYÁPOLÁS KULTÚRA Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Rendezvénytáblázat, 2014 Dátum Idôpont Program Helyszín Rendezô, kapcsolat : 00 Szent Sebestyén-napi Barokk templom Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Szo német nyelvû nagymise, Zsámbék, Magyar u. 13. Bechtold János: / kórusok részvételével Krisztián Irma: / Farsangi mulatság Nemzetiségi Ház Zsámbék, Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Szo zenével és tánccal Szent István tér Bechtold János: / hrsz Bathó Lajos: / Északi régiós német nyelvû Zsámbéki Zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskola Cs vers és prózamondó verseny Zichy Miklós Általános Iskola Zsámbék, Honvéd u. 4. Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Tradicionális teadélután Nemzetiségi Ház Zsámbék, Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Szo a zsámbéki sváb lakosok részére Szent István tér Bechtold János: / hrsz Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Nemzetiségi hét Zsámbék, Rákóczi u. 23/a. Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék H-P a Zsámbéki Tündérkert Óvodában Bechtold János: / Zátonyi Lôrincné: / Kitelepítési megemlékezés Öregek otthona, emléktábla Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V 68. évforduló Zsámbék, Magyar u. Bechtold János: / Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Húsvéti harmatszedés Zsámbék, Kálvária hegy Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V a Kálváriahegyen Bechtold János: / Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Búzaszentelés. Pátyi úti kápolna Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V Felvonulás a kápolnához Bechtold János: / Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Wettenbergi cserediákok fogadása, Nemzetiségi Ház Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék megvendégelése Zsámbék, Szent István tér Bechtold János: / hrsz Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Krisztus mennybemenetele, Wettenberg Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék H-V Krämmermarkt Wettenberg, Bechtold János: / Delegáció ill. lángos sütés Búcsú. Barokk templom Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V Templomszentelési nagymise. Zsámbék, Magyar u. 13. Bechtold János: / Részvétel a Testvérvárosi Találkozón Uhrinyiné Hajdú Etelka: / Romtemplomi nagymise Romtemplom Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Sze a német kórus részvételével Zsámbék, Corvin J. u. Bechtold János: / Krisztián Irma: / Dalkörtalálkozó Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör Szo a Zsámbéki Német Nemzetiségi Zichy Miklós Általános Iskola Krisztián Irma: / Vegyes Kórus szervezésében Zsámbék, Honvéd u Koszorúzás, gyertyagyújtás Templom téri emlékmû, Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék Szo a háborús hôseinkért Zsámbék Magyar u. Bechtold János: / éstemetôi emlékmû Bathó Lajos Szent Márton-napi Romtemplom Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék K lámpás felvonulás Zsámbék, Corvin J. u. Bechtold János: / Zátonyi Lôrincné: / Adventi délutánok. Nemzetiségi Ház Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V A programot az iskolás Zsámbék, Szent István tér Bechtold János: / és óvodás gyermekek, hrsz valamint a német kórus biztosítja Zátonyi Lôrincné: / Adventi délutánok. Nemzetiségi Ház Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék V A programot az iskolás gyermekek Zsámbék, Szent István tér Bechtold János: / valamint a német kórus biztosítja hrsz Zátonyi Lôrincné: / Egész - Idôs zsámbéki svábok köszöntése, Német Nemzetiségi Önkormányzat Zsámbék évben kerek évfordulós Bechtold János: / folyamatosan (70., 75., 80., 85., 90. stb.) születésnapjukon Bathó Lajos: / Kegyeleti helyek gondozása (keresztek, kápolna) Lochberges évzáró A Lochberg Regionális Tánccsoport december 13-án tartotta évzáró rendezvényét, ahol különbözô díjak is kiosztásra kerültek. Az est folyamán a táncosok tagjai hagyományosan megajándékozták egymást és a közös vacsora elfogyasztása után, értékelések hangzottak el az év közben lezajlott programokkal kapcsolatban. A Lochberg Tánccsoport a 2013-as évben, több mint 40 programon és fellépésen vett részt. A csoport honlapja (www.schambek.eoldal.hu) elérte a es látogatószámot, Facebook oldalunknak (www.facebook.com/lochbergtanccsoport) pedig majdnem 300 követôje van. Az év folyamán ismétlésekkel kb. 3 órát láthattak minket képernyôn a következô csatornákon: M1, M2, Duna TV, Hegyvidék TV, Echo és ATV. Emellett a kisebbségi sajtóban is többször címlapra kerültünk. Belföldön 1500 km-t utaztunk, hogy eljussunk fellépéseinkre, külföldön ez km volt (Wettenberg és Gotha). Így a tánccsoport tagjai km-t tettek meg Európán és az országon keresztül-kasul. Jelenleg 3 korcsoportunk mûködik (gyermek, utánpótlás és ifjúsági tánccsoport), ahová kb. 45-en járnak. Az évzárón sor került a kimagasló teljesítmények értékelésére is. Idén az ÉV TÁNCOSA címet a táncosok szavazatai alapján Jencsik Ildikó nyerte, aki 5 éve tagja a Lochbergnek. Az ÉV SEGÍTÔI: Fuchs Tiborné és Báder Dániel lettek. Szívbôl gratulálunk a díjazottaknak, alázatos és odaadó munkájuk óriási segítség a Lochberg Tánccsoport értékôrzô tevékenységében. Fotó: F. S. T ben ünnepeljük 10 éves alapításunkat egy nagyszabású gálaest keretében, amelyre november 8-án kerül sor. A rendezvényre szeretettel várjuk önöket! Fuchs Sandra Titanilla Lochberg Regionális Tánccsoport JANUÁR

13 ZSÁMBÉKI KÖZMÛVELÔDÉSI INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMSOROLÓ január 14. február 15. Január 14. (kedd), 18 óra Zsámbékiak Szabadegyeteme Madárvédelem hogyan segíthetjük madarainkat? Böhm András elôadása a mûvelôdési házban Január 18. (szombat), 15 óra 20 év múltán Fekete Csaba festményei és grafikái Kiállítás megnyitó a mûvelôdési házban Január 18. (szombat), este 7 óra Csodálatos képes rettenetek zenés színházi est Ady Endre versei alapján a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szereplôk: Legerszki Krisztina és Csuja Imre Jászai-díjas, Érdemes Mûvész. Hegedûn közremûködik: Baranyi Zoltán Jegyár: Ft; diák- és nyugdíjas jegy: Ft Január 22. (szerda), 10 óra HANGSZERCSODÁK Mandel Róbert hangszerbemutatóval (10-12 különleges régi hangszer) egybekötött koncertje gyerekeknek a mûvelôdési házban a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Jegyár: 800 Ft Január 29. (szerda), óra Családi Egészségklub a mûvelôdési házban: Elfogytak az ünnepek, megszaporodtak a kilók Fogyókúra másképp! Lúgosítás, méregtelenítés, böjtölés természetesen, könnyedén. Fogyókúrák divatdiéták elônyei, hátrányai. TOMBOLA sorsolás Február 1. (szombat), 20 óra RETRÓ FARSANG táncos lábúaknak A Classic Beat Band koncertje a mûvelôdési házban. Jegyár: Ft Február 8-9. (szombat-vasárnap), óra Kedvezményes Múzeumi Hétvége Február 8. (szombat), 14 óra Farsangi játszóház a Lámpamúzeumban Február 11. (kedd), 18 óra Zsámbékiak Szabadegyeteme Színésznek lenni beszélgetés Legerszki Krisztinával a mûvelôdési házban Február 13. (csütörtök), 18 óra Zsámbékiak a nagyvilágban úti beszámolók a könyvtárban Szafari Kelet-Afrika vadonjában. Elôadó: Somkuti Nándor Február 15. (szombat), 15 óra Textilmánia Nagy Ágnes és Patai István textilmunkái a mûvelôdési házban A kiállítás megnyitón közremûködik: Csuja Imre Jászai-díjas, Érdemes Mûvész Ének, tánc és vidámság Szabad-e bejönni ide betlehemmel? KULTÚRA A Zsámbéki Musical Stúdió Karácsonyi mûsorán ismét zsúfolásig telt a Zsámbéki Mûvelôdési Ház elôadótermének nézôtere. A csapat egy hangulatos mûsor keretében dalolt, táncolt, illetve mesélt a SzereTETT Ünnepérôl. A közönség vastapssal jutalmazta az angyalok és krampuszok kedves színpadi játékát. Fotó: Budaházi Anikó Januártól újult erôvel folytatjuk a közös munkát, játékost tanulást, és készülünk a tanév végi mûsorainkra. Kis csoportunk a Hupikék Törpikék mókás színpadi változatát készíti, míg a junior csoportunk a Csinibaba címû film rövidített változatát mutatja be. Szeretettel várjuk a 7 és 14 év közötti gyermekeket, akik szívesen csatlakoznának a Zsámbéki Musical Stúdióhoz. Elérhetôségeink: Telefon: / ; Dombi Enikô december 14-én szombaton, 14 órakor apró, jelmezes lucázók, pásztorok, háromkirályok jelentek meg a Romtemplomnál, Máriácska, József és a kisded Jézus, no meg szüleik kíséretében. Vizeli Judit tanítványai, a Keresztelô Szent János Általános Iskola mindenkori 2. osztályos tanulói immár harmadik éve színesítik így december idusán, a Nyitott Múzeumok Hétvégéi rendezvénysorozatot. A nyirkos hidegben melengetô volt a gyerekek kedvessége, vidámsága. Köszönjük! Balázs Mónika Csilla FOGADD ÖRÖKBE HÍREK decemberben történt: - Kovács István az önkormányzat által biztosított anyagokból kialakította a mûvelôdési ház udvarán a Falu Kemencéjének világítását. Köszönjük! Bôvebb információ: / mizsambekunk.hu Köszönet Ebben az évben is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, támogatását, akik valamilyen módon (adományokkal, folyóirat elôfizetéssel, díszítéssel, rendezvényszervezéssel) segítették 2013-ban a Városi Könyvtár mûködését. Kristály Istvánné könyvtáros Fotók: Budaházi Anikó JANUÁR 13

14 CIVIL Mária Napforduló Ünnep nyolcadszor December 15-én nyolcadik alkalommal került megrendezésre a téli Mária Napforduló Ünnep, a Zsámbéki Mûvelôdési Házban és környékén. A téli napfordulós ünnepeink évek óta baráti, szinte családias hangulatban telnek. Sok kedves ismerôs és ismeretlenül idelátogató válik részesévé évrôl évre az adventi készületünknek. Az idén sem volt ez másképp. Már délelôtt benépesedett a mûvelôdési ház. A kézmûvesek, ôstermelôk igazi ünnepi kínálattal várták a látogatókat. A baráti körös fiúk felfûtötték Boldogasszony Kemencéjét és megkezdôdhetett a kenyérlángos sütése. Felizzottak a fahasábok, és máris rotyogott a kondérokban az ebéd. A választék: marhalábszárból készült pörkölt és füstölt tarjás bableves volt. Gratulálunk nekik! A nap végéhez közeledve Malik Édua kitûnô elôadásában meghallgathattuk a baráti körünk egyik kedvenc dalát, a Nélküledet (Ismerôs Arcok). Ezt követte a hamarjában összeverbuválódott FALUKÓRUS, akiknek énekét Koncz Balázs hegedûjátékéval tartotta egyben. A nap zárása a Drywing zenekar Sütô Balázs (fuvola), Gyöngyösi Gergô (basszusgitár), Müller Tamás (dob) koncertje volt. Fiatal zenészek, akiket sokan ismernek a Zsámbéki-medencében. Különleges hangzás, fiatalos lendület, tehetség jellemezte játékukat, így nem csoda hogy nagy sikert arattak. Teljes, szép napot zártunk megint. A Jóisten velünk volt! Bízunk benne, hogy önök, kedves Zsámbékiak számon tartják a napfordulós rendezvényeinket a zsámbéki programok között. Ennek reményében hívjuk önöket következô ünnepünkre. Kérem, írják be naptárjukba, ha érdemesnek tartják rá: VIII. Íjász Napforduló, március 22. vasárnap. December 21-én immár ötödik éve csatlakozott baráti körünk a FÉNYLÁNC-hoz a Nyakas-hegyi kettôs keresztnél. Minden kedves zsámbéki honfitársunknak boldog új évet kíván a Zsámbéki Hagyományôrzô Baráti Kör! Bort, búzát és békességet, sötétségben fényességet! Újesztendô újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon, ki elindult, az haladjon. Elbertné Szekeres Éva Teltházas volt az Ötórai tea parti Fotók: K. M. Kora délután megkezdôdtek a benti programok is. Elôször Horváth Zoltán György diavetítéses elôadását tekinthették meg az érdeklôdôk, Szent Miklós ábrázolások Erdélytôl-Itáliáig címmel. Ezt követte Varga Géza rovásírásról tartott elôadása. A nagyteremben igazi adventi hangulat fogadta a vendégeket. Ehhez járult hozzá barátunk Szombathelyi Tamás, aki Wass Albert gondolatait idézte meg, elmesélve egy részt a Funtineli boszorkány címû regénybôl. Ezt követte a Zsámbéki Nótakedvelôk dalcsokra, majd az iskolásoké lett a színpad. Baráti körünk tagja, Vizeli Judit tanárnô vezetésével, a Keresztelô Szent János Iskolaközpont néptáncos növendékeinek betlehemes játéka következett. Malik Édua népdalcsokrával folytatódott a mûsor, majd régi jó ismerôsünk, kedvenc mesemondónk, Róka Szabolcs mesélt a kicsiknek, nagyoknak. A hangulat csak fokozódott, amikor a Signum Etyeki Kórusok Egyesülete, Magdó Ildikó vezetésével csodálatos karácsonyi mûsorral örvendeztette meg a nézôket. Nagy sikert arattak! Bali Éváék minden alkalommal gyönyörû grillázstortát ajánlanak fel a tombola fôdíjának. Ezúton is köszönjük nekik az önzetlen felajánlást! A falu legjobb mézeskalácsa címet a Keresztelô Szent János Iskola 5. osztálya nyerte el. December 8-án hatalmas sikert aratott a Zsámbéki Táncsport Egyesület hagyományos évadzáró rendezvénye, az Ötórai tea parti. A mûvelôdési ház szinte kicsinek bizonyult, sokan be sem fértek a nagyterembe, a folyosóról figyelték a színvonalas mûsort. Bemutatkozott az idén szeptemberben indult kezdô gyermek csoport mintegy 30 tagja, táncoltak a felnôttek, láthattuk az életvidám senior tánccsoport két koreográfiáját, és persze mindenkit lenyûgöztek a versenytáncosok, Kökényes Melinda-Kemény Imre, valamint Zink Zsófia-Kelemen András páros. Zsófi és Andris a szeptember óta eltelt hónapokban három versenyen vett rész, minden alkalommal dobogós helyen végeztek. Melinda és Imre felkészülési idôszakon vannak túl, januártól verseny könyvvel, a Magyar Tánc Sport Szakszövetség E-osztályában folytatják a versenyzést. A Mikulás is ellátogatott hozzánk, minden gyermeknek hozott meglepetés csomagot. A tombolát a gyerekek élvezték a legjobban, vidáman hordták az ajándékokat a nyerteseknek. Sikeres és eredményes évet zárt a jó hangulatú rendezvénnyel a Zsámbéki Táncsport Egyesület. Büszkék lehetnek tanítványaikra a városunkban több mint húsz éve oktató neves táncpedagógusok, Várhegyi István és Várhegyi Rózsa. Köszönet az egész éves áldozatos munkájukért! Zirkelbach Éva Zsámbéki Táncsport Egyesület elnöke Fotók: K. M JANUÁR

15 ZSÁMBÉKI SPORT KLUB 2072 Zsámbék, Petôfi S.u.97. Mikulás Torna A Mikulás is szeret sportolni, most éppen focizott egy jót, a segítô manóival. A segítô manók ezúttal a Zsámbéki Sport Klub játékosai voltak december 8-án, vasárnap rendeztük elsô Mikulás Kupa elnevezésû sport rendezvényünket. A háziverseny helyszínéül a Zichy Miklós Általános Iskola tornaterme szolgált, melyet már a reggeli órákban birtokba vettünk. A sportban és az életben is arra kell összpontosítanod, amit akarsz! Az eredményhirdetésen nem csak a legjobb csapatokat, hanem az egyéni kategóriákban kiemelkedôen teljesítô játékosokat is jutalmaztuk. A torna legjobb kapusa, Cs. Kovács Sándor az öregfiúk hálóôre lett, a felnôtt csapat szélsôje, Nagy Tibor lett a torna legjobb játékosa, míg a gólkirálynak járó elismerést, Izeli József, az öregfiúk gólvágója érdemelte ki remek teljesítményével. Az egész napot jókedv jellemezte, kiváló hangulatban, sportszerû keretek között szurkolhattunk a csapatoknak. SPORT SZABADIDÔ Képzés november 29-én Telkiben vehette át két sporttársunk a Grassroots C elnevezésû diplomát, mely képesítést az UEFA is elismer. Gratulálunk Káldi Sándor és Sulyok Attila sikeres vizsgájához. Az MLSZ Felnôttképzési Intézete a Komárom- Esztergom Megyei Igazgatósággal közösen november 30-tól Grassroots Önkéntes Szervezô tanfolyamot indított. A hallgatóknak a képzés során szakmai, elsôsegély, szervezési, rendezési és vezetési kompetenciákat kellett elsajátítani, majd vizsgát tenni. Egyesületünkbôl Veszelovszkiné Palóczi Krisztina sikeresen teljesítette az elôírt követelményeket. Gratulálunk! Futsal Csatlakozva a Magyar Labdarúgó Szövetség fejlesztési stratégiájához, január március (a téli felkészülési idôszak) hónapokban futsal tornákat rendez a megyei igazgatóság U11, U13, valamint U15-ös korosztályok számára. A Zsámbéki Sport Klub mindhárom korosztály nevezését benyújtotta. A kötelezôen elôírt tornák mellett több meghívásnak is eleget teszünk mind az egyesület, mind a város hírnevét öregbítve. Az U19-es korosztály játékosai január napokon Esztergomban a Ficak Kupa elnevezésû teremlabdarúgó versenyen vesznek részt. A kispályás labdarúgó tornán egyesületünk korosztályai álltak ki egymás ellen (Felnôtt csapat, 2 csapatot állított ki az U19, Öregfiúk, és egy csapatot az Apukák alkottak), így öt csapat versengett egymással a minél jobb helyezésekért. A nevezett csapatok körmérkôzéses rendszerben küzdöttek meg egymással, a játékmenet szabályosságára pedig Szántó Ruben és Harcos Robi felügyelt. Nagy meccseket láthattunk, sokszor lélekszakadva futottak egy-egy találatért. A bronzmérkôzésen az Apukák szoros küzdelemmel 5-4-re verték az Ifi 2 együttesét, míg az aranyéremrôl döntô összecsapáson az Öregfiúk diadalmaskodtak a Felnôtt csapat ellen. A nap végén díjaztuk az elsô három helyezést elért csapatot. Az eredmények az alábbiak szerint alakultak: 1. helyezett Öregfiúk 2. helyezett Felnôtt 3. helyezett Apukák 4. helyezett Ifi 2 5. helyezett Ifi 1 Fotók: Veszelovszkiné Palóczi Krisztina A tornát követôen tartottuk meg évzáró rendezvényünket. Eme eseményen az egyesületi illetve szakmai beszámolók után kerültek kiosztásra az új melegítôk. Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni Szabó Tamásnak a Perbálablak Kft. ügyvezetôjének, hogy segített e célunk elérésében. Sportbál Nem kezdôdhet az újesztendô anélkül, hogy ne rendeznénk meg a hagyományos Sportbálunkat. Idén is a hónap utolsó szombatján, január 25-én, a Zichy Miklós Általános Iskola aulájában kerül megrendezésre. A rendezvényen ez alkalommal is szeretnénk tombolasorsolást tartani, melyhez ajándéktárgy(ak) felajánlásához kérjük segítségüket! Tisztelettel kérjük, hogy Önök is járuljanak hozzá a bál sikerességéhez! Belépôjegyek megvásárolhatóak a Kovács pékségüzletében, a Harcos boltban, a vezetôség tagjaitól, valamint a helyszínen. Az egyesület vezetôsége és minden játékosa nevében boldog új évet kívánunk! Hajrá Zsámbék! Veszelovszkiné Palóczi Krisztina Bittó Róbert HIRDETÉSI INFORMÁCIÓ Díjak: Fekete-fehér: 1/8 oldal 3.750, Ft; 1/4 oldal 7.500, Ft; 1/2 oldal , Ft; 1/1 oldal , Ft (+27% Áfa) Színes: 1/8 oldal 5.000, Ft; 1/4 oldal , Ft; 1/2 oldal , Ft; 1/1 oldal , Ft (+ Áfa) Kedvezmény: a fél évre elôre fizetett hirdetési díjból egy hónap ingyenes. Apróhirdetés: 500, Ft (+ Áfa) Átutalás esetén a bankszámlaszám: Zsámbék Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Fizetési Számlája. Készpénzes befizetésre a Polgármesteri Hivatal pénztárában van lehetôség. Ügyfélfogadási idôben: Hétfô: óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Kedd: nincs ügyfélfogadás Péntek: óráig Szerda: óráig óráig Telefon: / , / ; Fax: / Felvilágosítást lehet kérni -en: Telefonon: / ; / A hirdetés szövegét kérjük a befizetéshez csatolni, vagy -en átküldeni JANUÁR 15

16 MOZAIK Kedves Olvasó! Az Aranykor Nyugdíjas Egyesület nevében kívánok mindannyiuknak nagyon boldog új esztendôt, valamint sok jó egészséget! Olvassák szeretettel beszámolóimat idôrôlidôre, amikor valami arra érdemes dolog történik a házunk táján. Most elmesélem önöknek, hogy az ó-év utolsó megmozdulása részünkrôl az volt, amikor mi aranykoros asszonyok bejglit, meg egy nagy adag apró süteményt sütöttünk. Megbeszélt idôben felkerekedtünk és a Gondozási Központba mentünk karácsonyozni. Vártak bennünket az ott lakók, igen nagy szeretettel. Miután köszöntöttünk mindenkit, leültünk közéjük, melléjük és karácsonyi és betlehemes dalokat énekeltünk együtt. Meghitt hangulatban boldog embereket érezhettünk magunk mellett. Azután jött az ajándékozás: valamennyien kaptak egy-egy rúd bejglit, volt ott diós és mákos is. Ebédhez a süteményeket, majd egy kis ízelítôt a hegy levébôl. Mikor ez megtörtént minket is megvendégeltek, köszönjük errôl a helyrôl is. Várnak vissza bennünket minden alkalommal így válunk el! Már régebben tudom, hogy nagyon jó kapni, de adni sokkal jobb! Sajnos a bejárósok ezen a napon már nem voltak jelen, ezért az egyik gondozónô vállalta a sütemények házhoz szállítását. Így ôk sem maradtak le a karácsonyi finomságról. Még egyszer MINDENKINEK BUÉK! Bordez Gyalog Éva Aranykor Nyugdíjas Egyesület elnöke A Nótakedvelôk Társaságának adventi szereplése A Zsámbéki Református Egyházközség hírei Karácsony tájékán HITÉLET Kedves Olvasó! Engedje meg, hogy beszéljek önnek arról az örömrôl, amit karácsony tájékán szoktam érezni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a zene révén ajándékokat kapok, adok kedves ismerôseimnek és ismeretleneknek egyaránt. Ajándékozni egy gyönyörû dallamot, kapni érte egy mosolyt; közvetíteni egy harmóniát, kapni egy lelkes tapsot; elénekelni a Csendes éjt, és lélekben kapcsolódni az elhomályosult tekintetû hallgatóhoz. Ez zajlik karácsony tájékán. Ez történt december 18-án is a zsámbéki református templomban. A zeneiskola néhány diákja és néhány lelkes énekes hölgy, adventi hangulatú hangszeres muzsikával és gyönyörû karácsonyi dallamokkal hangolta rá közönségét a közelgô ünnepi hangulatra. Immár bevett szokásunkká vált, hogy decemberi ünnepi mûsorunkkal, Isten házában ajándékozzuk meg a meghitt zenére szomjazókat. Köszönjük Matyó Lajos református lelkésznek, hogy helyet ad áhítatos muzsikánknak, köszönjük az ajándékozás lehetôségét. Dombi Enikô Figyelem! Új, most indul! Beszélgetések emberrôl, hitrôl, Istenrôl Az Eduvital nonprofit egészségnevelô társaság (www.eduvital.net) és a Zsámbéki Református Egyházközség január 31-i kezdéssel, kéthetente péntek esténként egy öt részbôl álló beszélgetôs elôadássorozatot indít hívôknek, keresôknek és hitükben ingadozóknak egyaránt. Ebben a sorozatban alkalmunk nyílik majd gondolatokat hallani, kérdéseket feltenni mindazon problémákról, amelyek érintik mindennapjainkat és hitünket. Az Eduvitalt néhai Dr. Kopp Mária és Prof. Dr. Falus András akadémikus alapította, abból a célból, hogy segítséget nyújtson lelkészeknek, pedagógusoknak, szociális munkásoknak, családoknak az élet legszélesebb területérôl. Az Eduvital számos egyházi intézménnyel kapcsolatban van, elôadóik képzéseket tartanak a református, a katolikus és az evangélikus hittudományi egyetemeken. A tervezett program a következô: 1. Január 31. Testi, lelki egészségünk a hit tükrében (mit öröklünk és mi múlik rajtunk) FALUS ANDRÁS 2. Február 14. Gyermekkortól a felnôtté válásig egyéni, szülôi és közösségi felelôsség, nevelés és keresztyén hit a szekularizálódó világban 3. Február 28. Testi és lelki higiénia hit és egészség MERSDORF ANNA és TOMPA ANNA 4. Március 14. Lelki és testi egészség, betegség, fájdalom, gyógyulás ERDÉLYI DÁNIEL 5. Március 28. Ember a teremtett világban (kreáció ÉS evolúció) FALUS ANDRÁS Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra a zsámbéki református templomban. Fotók: K. M. Tisztelettel: a Zsámbéki Református Egyházközség presbitériuma JANUÁR

17 Egy ilyen jól sikerült, fergeteges Höcögô Néptáncegyüttes által szervezett adventi fellépés után joggal kérdezhetem, elégedettek? Milyen évet zártak? Igen, mindannyian nagyon elégedettek vagyunk. Mindenképpen sikeres évet zártunk, hiszen saját rendezvényeinkre rengetegen eljöttek, idén is eljutottunk a csodaszép Erdélybe, havonta több fellépésünk volt, sok új kapcsolatra tettünk szert és megkaptuk a nagyon elismerô, Zsámbék Kultúrájáért Díjat. Az Ide lábam, ne tova! címet adták karácsonyi mûsoruknak. Ez egy csíkszentdomokosi rikoltás. Vagy felhívás hagyományápolásra? Mindkettôt magában foglalja. Mi nagyon szeretjük a népzenét, a néptáncot, számunkra fontos a hagyományok ápolása és a táncainkkal ezt szeretnénk megmutatni az embereknek. Estjükön fellépett a Csicsergô Néptáncegyüttes is. Igaz, még a Höcögô táncosai fiatalok, ennek ellenére nem gondolkodnak bôvítésen, utánpótláson? A Csicsergô Néptáncegyüttes a Höcögô utánpótlás-csoportjaként jött létre. Ennek szellemében idén ôsztôl már több fiatal is csatlakozott a próbáinkhoz, és a karácsonyi mûsorba is bevontuk ôket. Januártól pedig még komolyabban szeretnénk velük foglalkozni. Van-e összhang, összmunka a Csicsergôkkel? Egyeztetnek-e a csoport vezetôjével, Sztankovics Judittal a repertoárok összeállításánál? A Csicsergôket Sztankovics Judit vezeti, ô ismeri ôket a legjobban, ô tudja, milyen táncokat tudnak elsajátítani. Judit lánya, Petra aki egyébként höcögôs szintén sokat foglalkozik velük. Jövôre pedig tervbe van véve egy közös próba, esetlegesen egy közös koreográfia is. Ide lábam, ne tova, Ne a szomszéd faluba. Mert a szomszéd faluba Nincs ilyen jó muzsika. Ismét sikeres volt az adventi höcögés Kollár Ilona: januártól újra lesz mûvészeti vezetônk Az 1988-ban alakult Höcögô Néptáncegyüttes december 21-én tartotta hagyományos évzáró bemutatóját. Az Ide lábam, ne tova! címû karácsonyi mûsorral ismét megörvendeztette a közönséget. A rendezvényen fellépett a Csicsergô Néptáncegyüttes, a zenei kíséretet az Üsztürü együttes szolgáltatta. A színvonalas fellépés után Kollár Ilona a tánccsoport elnöke egyben táncos is nyilatkozott lapunknak a Höcögô éppen aktuális kérdéseirôl, jövôbeli terveirôl. Az est folyamán az Üsztürü együttes kísérte a tánccsoportot. Megfigyeltem, többnyire élôzenei kísérettel lépnek fel. Miért éppen velük? Mit kell tudnunk róluk? Általában az évente kétszer általunk megrendezésre kerülô mûsorainkon lépünk fel élô zenei kísérettel, hiszen ezek a nagyobb volumenû fellépéseink. Véleményünk szerint az Üsztürü együttes a népzenei berkekben az egyik legjobb, legismertebb zenekar. Nagyon szeretjük ôket, hiszen gyönyörûen játszanak és jól tudunk velük együttmûködni. A hagyományos karácsonyi fellépésük ingyenes volt, de támogató jegyet is vásárolhattak a résztvevôk. Egyáltalán mibôl tartják fenn magukat? Kik, mely szervezetek támogatták a rendezvényt? A nagyobb rendezvényeinket rendszeresen támogatja Zsámbék Város Önkormányzata. A Zsámbéki Mûvelôdési Házban ingyen próbálhatunk, illetve Balázs Mónika Csilla igazgató sokat segít nekünk a rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Sok támogatást és segítséget kapunk a Bethlen Gábor Egyesülettôl is, illetve a helyi és környékbeli cégektôl, például: Harcos Bolt, Motúz Péter, Nyakas Pince. Természetesen nem feledkezhetünk meg a szülôkrôl, rokonokról, barátokról sem, akik szintén mindig ott állnak mögöttünk, munkájukkal hozzájárulnak mûsoraink sikeréhez. Augusztus 20-a alkalmával a Höcögô Néptáncegyüttes tevékenységét Zsámbék Város Önkormányzata, Zsámbék Kultúrájáért Díjjal jutalmazta. Mit jelentett önöknek ez az elismerés? Nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebben a díjban részesültünk. Ez az elismerés AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK az elmúlt évek munkájának köszönhetô, de egyfajta felelôsséget is jelent, hogy a jövôben is ugyanúgy vagy jobban, szélesebb körben ismertessük meg a Höcögô, ezáltal Zsámbék nevét. Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek minket és nekünk ítélték a díjat. Igyekszünk továbbra is megfelelni ennek az elismerésnek. Hogyan tovább? 2014-ben milyen terveik, céljaik vannak? Lesz-e változás a Höcögô életében? Mindenképpen lesz változás! Már elkezdôdött a csoport bôvítése, bôvülése, hiszen mint már korábban említettem, a Csicsergôbôl több fiatal feljött hozzánk, rajtuk kívül pedig külsôs jelentkezôk is akadtak, nagy örömünkre. Januártól újra lesz mûvészeti vezetônk, akinek a segítségével újabb és újabb táncokat sajátíthatunk el ben is szeretnénk megrendezni a nyári és téli mûsorainkat, illetve szeretnénk külföldre is eljutni. Továbbra is ápolni kívánjuk a hagyományainkat és a kapcsolatainkat, illetve újakat kialakítani, és ezek által öregbíteni mind a Höcögô, mind pedig Zsámbék hírnevét. Klotz Mária Fotók: Budaházi Anikó JANUÁR 17

18 MESTERSÉGEM CÍMERE Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt. (Platón) A sakk szerelmese Interjú Pregitzer György sakkoktatóval Pregitzer György a Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete sakk szakosztályának sakkedzôje. A mûvelôdési házban hetente tart foglalkozásokat, nemcsak gyermekeknek, hanem újabban felnôtteknek is. Jelenleg a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában (Telki) a sakkoktatást, órarendi keretek között végzi. Szerinte a sakk fejleszti a tanulók képzelôerejét, a memóriáját, a stratégiai és a taktikai érzékét. Erôsíti a szabálytudatot. Segíti a számolási és a kombinációs készség kialakulását. Már gyermekkorában is érdekelte a sakkjáték? Mióta sakkozik? Jó az indítás. Elsô osztályos koromban, a téli szünetben ismerkedtem meg ezzel a csodálatos játékkal. Édesanyám húga aki tanító néni volt akkor mutatta meg az alaplépéseket. Eleinte édesanyámmal és két évvel fiatalabb húgommal sakkozgattam. Édesapámat aki szerintem akkoriban Perbál legjobb sakkozója volt csak tizenhét évesen gyôztem le elôször. Ön pedagógus végzettséggel rendelkezik, mégpedig tanító, technika tanár és sakkoktató. Mióta dolgozik a telki Pipacsvirág Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában? Két éve kerültem Telkire, ahol órarend szerint taníthatom sakkozni az alsó tagozatos gyermekeket. Ön részt vett az elôször szakköri szintû, majd két éve heti két órában történô sakkoktatás tartalmi dokumentumainak összeállításában? Gondolok itt a helyi tantervben megjelenô tartalmakra, követelményekre? Pontosan így történt. Telkin az általános iskolában, ahol már öt éve tartottam szakkört, fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a válaszható tantárgyként kéne oktatni a sakkot. Több tényezô szerencsés együttállása tette lehetôvé, hogy ez az elképzelés megvalósuljon. Az iskola igazgatója, Sarlós Erzsébet kezdeményezésére összeállt egy lelkes csapat és nagyon komoly szakmai munkát végezve, elkészített egy tematikát. Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet által készített kerettantervek munkálataiban is szerepet vállaltak? Egyáltalán van központi program a sakkoktatáshoz? Olyannyira, hogy ma Magyarországon két választható kerettanterv van érvényben. Az egyik Polgár Judit nevével fémjelzett Judit az Európai Unióban is kezdeményezte a sakkoktatás minél szélesebb körû elterjesztését, a másik akkreditált kerettantervet a már említett Telki munkacsoport állította össze. Hogyan valósul meg az iskolában a sakkoktatás? Más mint a szakkör. Az elôbbi azért egyszerûbb, mert oda azok a gyermeket jelentkeznek, akik motiváltak a sakk iránt (vagy ôk vagy szüleik mert ilyen is van szeretnék). Egy osztályba huszonnégy-huszonhét gyerek jár. Úgy kell megválasztani a tananyagot, hogy mindenkit lekössön. Demonstrációs nagyméretû, falra szerelhetô mágneses tábla segítségével, frontális osztály munkában. Tudásszintnek megfelelô feladatlapok használatával. Közös játszmaelemzésekkel. Saját versenypartijaimból vett példák segítségével. És természetesen sok-sok sakkmesével. Milyen képességeket, készségeket fejleszt a sakk, mint sportág? Itt akár nagyon hosszú felsorolás is következhetne. Nem fontossági sorrendben és a teljesség igénye nélkül említek néhányat. Erôsíti a szabálytudatot, a fegyelmet, a koncentráló képességet, a kombinációs készséget, a problémamegoldó gondolkodást, a döntéshozást (a felelôsség felvállalásával), az állóképességet (komoly fizikai terhelés egy kétszer kétórás versenyparti, vagy egy hétfordulós rapid verseny lejátszása), fejleszti a stratégiai és a taktikai érzéket. Milyen kapcsolat áll fenn a matematikai logika és a sakkozás között? Egy sakkjátszmának vannak olyan szakaszai, melyeket túlzás nélkül lehetne szín tiszta matematikának is nevezni. Ki kell tudni számolni több lépésre elôre, hogy számunkra mi a legeredményesebb lépés. Ezt vehetem mechanikus számolásnak. Számba kell venni az összes lehetôséget és csoportosítani (halmazokba rendezni) hasznosságuk szerint. Megfelelô sorrendbe kel rakni a lépéseket (felcserélt lépés vesztes partit eredményezhet). A tehetséggondozásban milyen szerepe van a sakknak? Kiváló lehetôség a kiemelkedô képességû gyermekek számára. Leköti az energiájukat, fejlesztô hatású, sikerélményhez juttat. Térjünk rá a zsámbéki sakkozókra. A Zsámbéki Sportbarátok Egyesülete mikor és milyen céllal alakult? 1992 óta van Zsámbéknak sakkszakosztálya, az Egyetértés TSZ SK Perbál jogutódjaként. Mivel Zsámbékon az általános iskolában tanítottam tizenhat évig, magától értetôdött, hogy az iskolai szakkörben oktatgattam a gyermekeket. Az évek alatt olyak játékerôre tettek szert a fiatalok, hogy kiszorították a csapatból a felnôtt alapítókat. Perbálinak én maradtam egyedül. Így került sor az egyesület váltásra. Ön a sakk szakosztály sakkedzôje. Ez a poszt milyen feladatokkal jár? Egyáltalán hány csoportot és milyen korosztályt vezet? A felnôtt csapat az országos bajnokságban szerepel (NB II. Breyer Csoport), van egy megyei csapatunk is. Az utánpótlás a Budapesti Ifi bajnokságban és nemzeti bajnokságban versenyez. Az utóbbi két évben tanítványaim nyerték szinte az összes Pest megyei diáksakk versenyt. Igen, tanítványai nagyon sikeresek a hazai és nemzetközi versenyeken. Mi a sikerük titka? A játékszeretet, a tehetségük és a segítô szülôi háttér. Vannak támogatóik? Kik szponzorálják a munkájukat? A végre elérkeztünk a legfájóbb témához. Évekig önfenntartó volt a sakk. A felnôtt csapat tagjai viselték a versenyzés szinte minden költségét. A versenyszerû gyereksakk anyagi terheit a szülôk vállalták. Korábban az ALEX támogatott minket. A bajnoki mérkôzésekhez az asztalokat a Perbáli telephelyû BRENT Kft. biztosítja, térítésmentesen ban, gondolom a nemzetközi eredmények és az országos sikereknek köszönhetôen, Zsámbék Város Önkormányzata többször hozzájárult a versenyeink költségeihez. Irigykedem azokra a szerencsés csapatokra, akik eredményekben a nyomunkba sem érhetnek, még is több százezer forintos költségvetésbôl gazdálkodhatnak. Milyen terveik vannak a 2014-es évre? 2014-es terveink, hogy a megkezdett úton haladunk tovább. Személy szerint abban látom a feladatot, hogy a támogatásban lépjünk elôre. Remélem, hogy az eddig elért eredményeink ránk irányítják a figyelmet. Klotz Mária Fotók: dr. Berki Beáta JANUÁR

19 Emlôsállatok Zsámbékon TERMÉSZET KÖRNYEZET A hideg idô jelentôs változást hoz az állatok életében. Azok az állatok, amelyek táplálékforrása megszûnik (pl. rovarevôk), téli álmot alszanak, míg mások a fagyok és a hó ellenére is aktívak tudnak maradni. Érdemes ilyenkor is kirándulnunk, mert sok élôlénnyel, közöttük emlôssel találkozhatunk a réteken, erdôben. A friss hóban pedig nagyszerû élmény lehet a nyomok keresése. Lássuk, milyen emlôsállatok fordulnak elô lakóhelyünk környékén! Törpeegér A legkisebb rágcsáló kisemlôs Európában, mindössze 5-7 gramm. Erdôszegélyek, dús növényzetû vízpartok lakója. Télen föld alatti üregében tartózkodik, téli álmot nem alszik. Áprilisnovember között fûszálakból, nádlevelekbôl épített teniszlabda nagyságú fészkében tartózkodik, melyet bokrokra, gabona- és nádszálakra épít, és puha levelekkel bélel. Fôleg magvakkal, hajtásokkal táplálkozik, olykor rovarokkal kiegészíti étrendjét. Élôhelyeinek megritkulása miatt került természetvédelmi oltalom alá. Fotó: J. Bohdal Menyét Kis termetû, gyors mozgású ragadozó. Elsôsorban pockokkal, egerekkel táplálkozik, melyeket az üregükbe is követ. Anyagcseréje magas, szinte folyamatosan táplálkoznia kell. Dús növényzetû erdôszélek, vízpartok lakója. Egércincogást utánozva közelre csalogatható. Korábban dúvadként tûzzel-vassal irtották, emiatt nagyon megritkult, jelenleg természetvédelmi oltalom alatt áll. Fotó: Internet Korai denevér Nagyobb termetû, nappal is látható denevérfaj. Tavasztól ôszig alkonyatkor már megjelennek példányaik, és magasan repülve vadásznak. Télen sok száz példányos telelô kolóniákba csoportosulnak. Vonuló, augusztusban Zách Attila megfigyelései szerint akár százas példányszámú csapatokban jelenhet meg. Fotó: D. Atherton Mezei cickány Egérre emlékeztetô küllemû, de rovarevô kisemlôsünk. Anyagcseréje rendkívül gyors, ezért szinte éjjel-nappal aktív, folyamatosan táplálkozik. Domb- és hegyvidéken egyaránt gyakran elôfordul Fotó: L. Hlasek Borz Bár gyakori faj, megpillantani mégis nehéz, mert éjszaka aktív. Hangos csörtetéssel kutat eleség után, étlapján a gyümölcsöktôl kezdve a madártojásig sok minden szerepel. Kiterjedt üregrendszert ás a talajba, ott élnek a családok. Nem védett állat. Fotó: M. Braddock Vaddisznó Lomberdôkben, bokrosokban gyakran lehet vele találkozni, lábnyomát, valamint túrásait szinte mindenhol felfedezhetjük. Az utóbbi évtizedekben jelentôsen nôtt a létszámuk, emiatt városba, lakott településekre is bemerészkednek táplálékért. Gyökerekért, gumókért vagy földigilisztákért nagy területeket túrnak fel. Fotó: M. Braddock Piszedenevér A denevérek igazi téli álmot alvó élôlények. Tavasszal a repülô rovarok megjelenésével hagyják el a biztonságos telelésüket biztosító barlangokat. A piszedenevér nevét jellegzetes orráról kapta, zárt erdôkben (tölgyesek, bükkösök) él. Rendszerint a kéreg alatt tölti a nappalt, éjszaka repülô lepkékre vadászik. Zsámbékra ritkán vetôdik, 2013 augusztusában egy sérült példány a Fidrich család kertjében került kézre. Fotó: Zách A. Gímszarvas Legnagyobb termetû vadfajunk, zártabb, zavartalanabb erdôk lakója. Tél végén a zavartalan gyümölcsösökbe, szôlôkbe is ellátogatnak kisebb csapatai. Fotó: J. Bohdal Keleti sün Gyakori vendég a kertekben. Téli álmot alszik, március-áprilisban kezd elôbújni búvóhelyérôl. Rendkívül hasznos, rengeteg bogarat, rovart, gyûrûsférget fogyaszt, bár nem ritka, hogy földön fészkelô madarak fészkeit is kirabolja. Ha kertünk egyik sarkában a lombot vagy komposztot felhalmozzuk, ideális telelôhelyet tudunk számukra készíteni. Az utakon sok példányukat ütik el autók. Fotó: vadonlesô.hul Bôhm András Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület

20 ESEMÉNYTÜKÖR Decemberi pillanatképek Fotó: Budaházi Anikó Fotók: K. M. Fotó: Szabó Tamás

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek

Elballagtak diákjaink. 2013. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. A kitelepítésre emlékeztek 2013. május www.zsambek.hu A kitelepítésre emlékeztek Önkormányzati döntések Közmeghallgatás Elballagtak diákjaink ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Zsámbéki Sport Klub hírei Beszámoló

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Hírlap. Sámsoni. Békés Karácsonyi ünnepet és boldog, sikeres új évet kívánunk minden Kedves Olvasónknak! Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja. Alapítva 1995-ben. XIX. évf. 8. szám 2013. DECEMBER Kedves Olvasók! Minden év decemberében megérinti a lelkünket a Karácsony és ünnepi

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

Ünnepeltünk március idusán. 2015. április www.zsambek.hu. zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. április www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja melocco Miklós 80 éves beszélgetés Horváth László polgármesterrel önkormányzati hírek, Közbiztonság Március 15-i megemlékezések

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről...

Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Fotó: Tamás Gábor A TARTALOMBÓL: Hivatali hírek Kóbor kutyák Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2015-ben A rendről... Mozaik Perbáli Ünnep Karácsonyi összeállítás Óvodai hírek Iskolai hírek A Közösségi

Részletesebben

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony

Pálfalvi Nándor: FÓRUM. Karácsony Pálfalvi Nándor: Karácsony Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke, mint amilyen bent lakik az emberek szívébe. FÓRUM 23. évfolyam

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Részletek a 3. oldalon

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120. Részletek a 3. oldalon SZE N XXVII. évf. 20. szám 2013. november 11. 20 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 1 Bakos Lehel 20. oldal Barcsay

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február. Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak

Pomáz Város Önkormányzatának Lapja. XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február. Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak - Pomázi Polgár Pomáz Város Önkormányzatának Lapja XXIV. évfolyam, 2. szám, 2015. február Ingyenes Nemzetiségekért Díj az Opankénak Sószoba az ovisoknak HIRDETÉS ÉPÜLET BÁDOGOS SZAKBOLT 2013 Pomáz, Orgona

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30.

Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Szüreti felvonulás Újhartyánban 2012. szeptember 30. Az Újhartyáni Önkormányzat hivatalos lapja Engedélyszám: ISSN 2062-6339 Példányszám: 1200 db Főszerkesztő: Dr Szikszay Péter Szerkesztők: Tölli Andrea,

Részletesebben