J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 08- án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza Tanácsterme Nagyvázsony Jelen voltak: Fábry Szabolcs János polgármester Henn János Pál alpolgármester Husvéthné Bocskay Éva képviselő Stefanovitsné Sipos Mária képviselő Szautner Antalné képviselő Wágenhoffer Károly Ottóné képviselő Zékány Zsolt képviselő dr. Bónis Csilla jegyző Molnárné Mátyás Annamária jegyzőkönyvvezető Meghívott vendég: Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. 1 fő a lakosság részéről Fábry Szabolcs János polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította a testület határozatképességét, mivel a képviselő-testület 7 tagja közül 6 fő jelen volt. Előterjesztette az ülés napirendjét. A 8. napirend elnapolását javasolta, mert további egyeztetést látták szükségesnek az építésszel. Az 1. napirendi pont előadói jelezték, hogy később fognak megérkezni egyéb kötelező feladataik ellátása miatt, így az ő előadásukra a 8. napirendi pontként kerül sor. Első napirendi pontként a most kiosztásra kerülő Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalását javasolta. Egyéb ügyek napirendnél - Mikrobusz pályázat beadását, - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítását, - pályázatíró cég megbízását, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználását, javasolta megtárgyalásra. Az imént felsorolt napirendek írásos előterjesztései kiosztásra kerülnek azok megtárgyalása előtt. Felkérte jegyzőkönyv hitelesítőnek Szautner Antalné és Wágenhoffer Károlyné képviselőket. Az ismertetett napirenddel és a jegyzőkönyv hitelesítőkkel a képviselő-testület - külön számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag egyetértett. 1

2 Elfogadott napirend: 1./ Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalása Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 2./ A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszabályzatának elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 3./ Nagyvázsony Község Önkormányzatának gazdasági programja, fejlesztési terve. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester; dr. Bónis Csilla jegyző 4./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelete Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző 5./ Bűnmegelőzési koncepció elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester 6./ Kezességvállalási díj mértékének megállapítása Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző 7./ Kinizsi Nonprofit kft. tagi kölcsön kérelme Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester, Mekler Norbert ügyvezető 8./ Responsum belső ellenőrzés eredményeinek bemutatása. Előadó: Lendvay Endre, dr. Mészáros Katalin 9./ Egyéb aktuális ügyek - Mikrobusz pályázat beadása, - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása, - pályázatíró cég megbízása, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 10./ Szociális kérelmek elbírálása /zárt ülés/ Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 2

3 II. Napirend tárgyalása 1./ Kisiskolával kapcsolatos információk és határozati javaslatok megtárgyalása Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: a Türr István Képző és Kutató Intézet által a településen megvalósult képzési program kapcsán utalt bérleti díj felhasználásával kapcsolatban javasolta, hogy a Ft-ot a Kisiskola épület felújítására valamint a közterületek parkosítására fordítsa az önkormányzat. Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátott az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. 36/2015. (IV. 08.) határozat a TKKI-val kötött megállapodás alapján az elméleti és gyakorlati képzésekből befolyó bevétel felhasználásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a TKKI-val kötött megállapodás szerinti elméleti és gyakorlati képzésekből befolyó Ft bérleti díjat a Kisiskola felújítására és a közterületek parkosítására fordítja. Felkéri a polgármestert, hogy koordinálja a felújítás és a parkosítás folyamatát. Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette a Koronczai Krisztán tulajdonában lévő lóerő kiállítással kapcsolatos írásos előterjesztést. Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő szállítási költség összege lényegesen kevesebb lesz, mivel a Happ Kft. ügyvezetője Happ János úr felajánlotta, hogy visszfuvar keretében megoldja a gépek ideszállítását. Így előreláthatóan Ft alatt lesz a szállítási költség. Henn János alpolgármester: mikortól indulna a kiállítás? Fábry Szabolcs János polgármester: előreláthatóan május végétől, szeptember végéig. A gyűjtemény %-a marad a téli időszakban is, a fennmaradó % a következő évre kicserélődik. Ha nyereséges lesz a kiállítás, akkor a következő években is marad, ha nem akkor megszüntetik. dr. Bónis Csilla jegyző: a Kinizsi Kft. ügyvezetőjével egyeztetni kell a jegyértékesítés feltételeiről. 3

4 Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: természetesen együttműködnek a jegyértékesítésben, a Kinizsi Vár jegypénztárában. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. 37/2015. (IV. 08.) határozat Koronczai Krisztián és Nagyvázsony Község Önkormányzata között a lóerő-kiállítás tárgyában kötendő szerződés feltételeiről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Koronczai Krisztián lóerő-kiállításának tárgyában kötendő szerződés megkötését, mely szerint forint nyereséghatárig az összes költség levonása után a nyereségen ½-½ arányban osztozik Koronczai Krisztián és az Önkormányzat. Az forint nyereség feletti összeg teljes egészében az Önkormányzatot illeti. A képviselő-testület elfogadja a kiállítás költségvetését 10%-os eltérést engedélyezve. Nagyvázsony Község Önkormányzata megbízza a Kinizsi Vár Nonprofit Kft.-t, hogy együttműködjön a jegyek értékesítésében és népszerűsítésében. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kinizsi Vár Nonprofit Kft.-t megbízza a jegyek értékesítésével és népszerűsítésével. Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, hogy a Kisiskola épület jelenleg nem rendelkezik használatba vételi engedéllyel. Szükség van az építési tervek elkészítésére, engedélyeztetésére, valamint a termek befogadóképességéhez arányos akadálymentes ki- és bejáráshoz szükséges feltételek megteremtésére. Szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. 38/2015. (IV. 08.) határozat a Nagyvázsony 554 hrsz-ú Kisiskola épület felújításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy elkészíttettesse a Nagyvázsony 554 hrsz-ú Kisiskola vonatkozásában az építési terveket, és koordinálja az engedélyeztetési folyamatot, valamint a termek befogadóképességéhez arányos akadálymentes ki- és bejáráshoz 4

5 szükséges feltételek megteremtését. Felkéri a polgármestert, hogy a folyamatról a későbbiekben számoljon be. 2./ A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Telefonszabályzatának elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Henn János alpolgármester: a korlátlansággal nem ért egyet, egy felső határt meg kellene szabniuk. Wágenhoffer Károlyné képviselő: soknak tartja az öt telefon költségének vállalását, és a korlátlansággal sem ért egyet. dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az öt telefon költségét az elmúlt időszakra vonatkozóan. Nem haladja meg a telefonálás költsége egyénenként az Ft+ÁFA összeget. Minden esetben a pénzügyi ügyintézők megnézik a beérkező telefonszámlát, ha valakinél kiugróan magas telefonköltséget tapasztalnak, azt azonnal jelzik feléje, a szükséges intézkedést megteszi. Wágenhoffer Károlyné képviselő: ebben a formában ezt elfogadhatónak tartja. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályait az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester, dr. Bónis Csilla jegyző 39/2015. (IV. 08.) határozat a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályainak elfogadásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályait az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el., dr. Bónis Csilla jegyző 3./ Nagyvázsony Község Önkormányzatának gazdasági programja, fejlesztési terve. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester; dr. Bónis Csilla jegyző Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. 5

6 Az ismertetette előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi gazdasági programját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 40/2015. (IV. 08.) határozat Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselőtestületének évi gazdasági programjának elfogadásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi gazdasági programját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 4./ Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelete Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Wágenhoffer Károlyné képviselő: elmondta, hogy fontos, hogy ez a rendelet megalkotásra kerüljön, jónak tartja a tervezetet. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló rendelet tervezet elfogadását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2015. (IV. 09.) önkormányzati r e n d e l e t e az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról /rendelet szövege mellékelve/ 6

7 5./ Bűnmegelőzési koncepció elfogadása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el., 41/2015. (IV. 08.) határozat Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának elfogadásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyvázsony Község Önkormányzatának bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. 6./ Kötelezettségvállalási díj mértékének megállapítása Előterjesztő: dr. Bónis Csilla jegyző dr. Bónis Csilla jegyző: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Az ismertetett előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. 42/2015. (IV. 08.) határozat kezességvállalási díj megállapításáról. Nagyvázsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kizárólag hitel, kölcsön vagy kötvény visszafizetésére vállalt kezességnél a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 1 %-os kezességvállalási díjat állapít meg. A kötelezett a megállapított kezességvállalási díjat a kezességvállalási 7

8 megállapodás aláírását követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat pénzforgalmi számlájára. Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy e döntését minden önkormányzati kezességvállalásnál vegye figyelembe. Felelős: dr. Bónis Csilla jegyző 7./ Kinizsi Nonprofit kft. tagi kölcsön kérelme Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester, Mekler Norbert ügyvezető Fábry Szabolcs János polgármester: felkérte Mekler Norbert ügyvezető urat ismertesse kérelmét. Nekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát: Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsony Kinizsi Nonprofit Kft. részére április 10. napjától június 10. napjáig Ft tagi kölcsönt nyújt az átmeneti likviditási problémák áthidalására. A kezességvállalás díja a Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (IV. 08.) számú határozat alapján az igényelt tagi kölcsön összegének 1 %-a, ebben az esetben Ft azaz húszezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft.-vel kötendő határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés aláírására. Felelős: Fábry Szabolcs János polgármester, 43/2015. (IV. 08.) határozat a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyvázsony Kinizsi Nonprofit Kft. részére április 10. napjától június 10. napjáig Ft tagi kölcsönt nyújt az átmeneti likviditási problémák áthidalására. A kezességvállalás díja a Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (IV. 08.) számú határozat alapján az igényelt tagi kölcsön összegének 1 %-a, ebben az esetben Ft azaz húszezer forint. Felhatalmazza a polgármestert a Nagyvázsonyi Kinizsi Nonprofit Kft.-vel kötendő határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés aláírására. 8

9 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő órakor megérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 7 főre bővült. 8./ Egyéb aktuális ügyek - Mikrobusz pályázat beadása - a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása, - pályázatíró cég megbízása, - a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 8.1./Mikrobusz pályázat beadása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Darányi Ignác Terv keretében működő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére irányuló intézkedés újranyitása várható. A pályázat benyújtási időszak kezdete április 15. a támogatható tevékenység új gépjármű beszerzése. Több képviselőtársával egyeztetve arra a következtetésre jutottak, hogy egy személygépjárműre és egy mikrobuszra kellene pályázni. A személygépjárművel valósítanák meg az ebéd kiszállítását. Mivel az önkormányzat nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, az így felmerült költséget a meglévő mikrobusz értékesítéséből fedezné az önkormányzat. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: mennyiért tudnák értékesíteni a meglévő gépjárművet? Fábry Szabolcs János polgármester: véleménye szerint 2,5 3 millió Ft körüli összegért lehetne értékesíteni. Szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 44/2015. (IV. 08.) határozat új gépjármű beszerzése tárgyában pályázati jelentkezésről. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy amint kiírásra kerül új gépjármű beszerzése tárgyában pályázat, Nagyvázsony Község pályázzon egy mikrobusz és egy személyautó beszerzésére Pályázatíró cég megbízása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester 9

10 Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Korábbi testületi ülésükön már határoztak egy pályázatíró cég megbízásáról, a feltételek azonosak. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta határozati javaslatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 45/2015. (IV. 08.) határozat megbízási szerződés megkötéséről az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel pályázatfigyelésre és pályázatírásra. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatfigyelés és pályázatírásra az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. megbízza. A megbízás határozatlan időre szól. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Felelős: polgármester 8.3. Helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosítása. Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: rendelkezik az önkormányzat a helyi piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzattal, ami változtatásra szorul. A piac helye az 554 hrsz-ú, az 552 hrsz-ú közterület és az 1107/1 hrsz-ú közterület lenne. A piac nyitvatartási ideje 7-12 órára módosulna. Henn János alpolgármester: az 554 hrsz a kisiskola udvara, az 552 hrsz a Fodorék előtti közterület, a 1107/1 hrsz pedig a templom előtti terület. Fábry Szabolcs János polgármester: igen, erről a területekről van szó. Henn János alpolgármester: az 552 hrsz-ú közterületet nem tartja megfelelőnek, mivel a nyári időszakban nagyon sokan használják parkolás céljára. Zékány Zsolt képviselő: a templom előtti területet jelölné meg fő területként, mivel a Kisiskola udvara nem olyan feltűnő helyen van. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a templom előtti területnek, térnek hagyománya van, régen is ott volt a piac. Délelőtt 7 és 12 óra között nem ön olyan sok turista, véleménye szerint maradhat az 552 hrsz-ú közterület is. 10

11 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: véleménye szerint, ha egy műanyag tömegárut értékesítő vásározó kipakol a templom elé, az nem egy felemelő látvány. Jó a terület zöldség, gyümölcs árusítására, de ilyen tömegcikk árusítására nem tartja megfelelőnek. Fábry Szabolcs János polgármester: a templom előtti területre lehet esztétikai előírásokat tenni. Henn János alpolgármester: azért tartaná megfelelőbbnek a Kisiskola udvarát, mert előfordul, hogy némelyik árus elég nagy koszt, hulladékot hagy maga után. Fábry Szabolcs János polgármester: ezeknek a területeknek a tisztántartására bevonhatóak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak és az önkormányzat fizikai dolgozói is. Wágenhoffer Károlyné képviselő: aki igénybe veszi a területet, attól meg kell követelni, hogy tisztán hagyja ott maga utána területet. Fábry Szabolcs János polgármester: egységes arculatot lehet kialakítani, előre elhelyezett asztalokkal. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: ha egységes arculat kerül kialakításra, akkor az elfogadható számára. Fábry Szabolcs János polgármester: egységes standok kialakítására kérnek árajánlatot. Szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 46/2015. (IV. 08.) határozat a helyi piac üzemeltetési szabályzatának módosításáról Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a helyi piac üzemeltetési szabályzatát. A piac helye: Nagyvázsony Kinizsi u.554. Hrsz., az 552. hrsz-ú közterület és az 1107/1. hrsz. közterületre módosul. A piac nyitvatartási ideje 7-12 óráig tart. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az üzemeltetési szabályzatot módosítsa., dr. Bónis Csilla jegyző Határidő: április A Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösség által az önkormányzatnak visszautalt pénzösszeg felhasználása Előterjesztő: Fábry Szabolcs János polgármester Fábry Szabolcs János polgármester: ismertette az írásos előterjesztés tartalmát. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 11

12 Fábry Szabolcs János polgármester: szavazásra bocsátotta az írásos előterjesztés szerinti határozati javaslatát. Jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 7 fő Döntéshozatalban részt vevők száma: 7 fő Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 46/2015. (IV. 08.) határozat a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösségtől kapott Ft összeg felhasználásáról. Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Zánka Vadászati Földtulajdonosi Közösségtől szabadon felhasználható összegként kapott Ft-ot a Temető és a Pálos Rom közötti gyalogút befejezésére fordítja. Fábry Szabolcs János polgármester: elmondta, hogy többen megkeresték azzal a problémával, hogy a Dobány utca végén lévő sorompó kerüljön megszüntetésre. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: a Dobány utca végén lévő sorompó elhelyezését korábban ő kérelmezte e képviselő-testületnél. A Dobány utca lakói talán egy kivételével aláírták ezt a kérelmet. A fő oka az volt, hogy az ipari parkot ezen az úton közelítették meg a nagy teherautók, a nyerges kamionok. Ez az út nem erre lett tervezve, féltek, hogy idő előtt tönkre fog menni. Ő személy szerint szeretné, ha maradna ez a sorompó, de természetesen elfogadja azt is, ha eltávolításra kerül. Ha eltávolításra kerül, akkor kéri, hogy nyomatékosan szólítsák fel az ipari parkban lévő cégek tulajdonosait, hogy az ipari park megközelítése a Kinizsi utca felől történjék. Zékány Zsolt képviselő: tényleg nem erre tervezték azt az utat, de főként a szélessége miatt nem alkalmas erre a célra. A rendőrség szerint nem lehet büntetni azokat a teherautókat, akik arra közelítik meg az ipari parkot, véleménye szerint ez nem így van. Szúrópróbaszerű ellenőrzésekkel ennek egy idő után gátat lehetne szabni. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: mint Dobány utcai lakos ő is támogatja, hogy maradjon a sorompó, főként azért, mert így sikerült kiszorítani onnan a teherautókat. Fábry Szabolcs János polgármester: örült volna, ha vár utcáknál megszüntetésre kerülő lezárások feloldásánál is ilyen véleménye lett volna képviselő asszonynak. Meghajlik a lakossági igények előtt. Javasolta, hogy a település forgalmi rendjének felülvizsgálatáról egy későbbi alkalmon tárgyaljon a képviselő-testület. Zékány Zsolt képviselő: bejárást kell tartani a településen, nagyon sok a rossz kressz tábla. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: rendszám figyelő kamera elhelyezése is megoldás lenne a Dobány utcában. 12

13 Fábry Szabolcs János polgármester: a településre bevezető utakon mindenképp indokolt lenne kamerák elhelyezése. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: a Kft. a kamerák beszerzésében szívesen részt vállalna. Fábry Szabolcs János polgármester: a Kinizsi várat is jobban ki kell táblázni. Mekler Norbert Kinizsi Nonprofit Kft. ügyvezető: meg fogja oldani, ez az ő hibája, hogy eddig erre nem fordított figyelmet. Henn János alpolgármester órakor távozott az ülésről, így a jelen lévő képviselők száma 6 főre csökkent. 9./ Responsum belső ellenőrzés eredményeinek bemutatása. Előadó: Lendvay Endre Lendvay Endre Responsum Kft. ügyvezetője: köszöntötte a jelen lévőket. Átadta a szót Dr. Mészáros Katalinnak, hogy tartsa meg prezentációját. Prezentáció anyaga mellékelve. Fábry Szabolcs János polgármester: köszöni a tájékoztatót. Elmondta, hogy a Strabag Kft.-vel megállapodás kezd körvonalazódni. Jövő héten megbeszélést tartanak a Strabag Kft. képviselőivel. Henn János alpolgármester órakor visszaérkezett az ülésre, így a jelen lévő képviselők száma 7 főre bővült. A vis maior kapcsán szintén előre fel nem mért, nem megfelelően beárazott projektről beszélünk. Csak a tervezés majdnem Ft volt, és a hídhoz kapcsolódó költségek felmérése során aluláraztak. Csak a híd és a pillérek megközelítő költsége Ft lenne, erre most az önkormányzatnak nincs költségvetési kerete. A Belügyminisztériumhoz kellene fordulni, mert pályázott pénzből a tervezett hidat nem lehet kivitelezni. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: a híd dokumentációt átnézte és nem emlékszik, hogy az tartalmazott volna árajánlatot. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: ő is átnézte az anyagot és véleménye szerint a költségkalkuláció nem megfelelő. Amúgy az anyag tartalmaz költségkalkulációt. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: véleménye szerint olyan hídnak kellene épülnie, ami kibír egy újabb szélsőséges időjárási viszonyt és stabil. Henn János alpolgármester: kérdezte, hogy miért kell egy gyaloghídnak 2,5 méter szélesnek lennie? Fábry Szabolcs János polgármester: látványos híd lenne, de ebből a pénzből ez nem valósítható meg. 13

14 Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: 11 millió forint volt a bekerülési költség, melyhez 30 % önerőt az önkormányzat vállalt, mert a Csányi hídnál csak kőmunkák kerültek tervezésre. Az alapján, ami a dokumentációban benne van, meg lehet valósítani. Kósa Imre megbízott műszaki tanácsadó: a Henn Zsolt csinálta a költségkalkulációt, ami tervrajz nélkül készült. dr. Bónis Csilla jegyző: attól is függnek a részletek, hogy mennyi idő állt a rendelkezésükre, hogy a pályázati anyagot összeállítsák. Fábry Szabolcs János polgármester: a vis maior nem időhöz kötött. Henn János alpolgármester: szerinte volt határidő. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: az alakuló ülésen a pályázat beadásáról ez a testület döntött. Fábry Szabolcs János polgármester: lett volna 1 hónap arra, hogy ezt az anyagot elkészítsék, de ezt tették a testület elé, ez került elfogadásra. Wágenhoffer Károlyné képviselő: a tervek elfogadásáról az előző képviselő-testület döntött. Fábry Szabolcs János polgármester: a beruházás költsége alul lett tervezve, módosításra lenne szükség, ez lenne az egyetlen lehetőség. Janzsó Tibor lakos: felajánlja az önkormányzatnak szakértői segítséget, mivel minőségbiztosítással foglalkozik, így az elégedettség mérésében jó. Fábry Szabolcs János polgármester: megköszöni Janzsó Tibornak a felajánlást, amint adódik rá alkalom, élni fognak a lehetőséggel. Stefanovitsné Sipos Mária képviselő: kérte, hogy minden olyan ügy, aminek gazdasági vonzata van, az ne szóban és az egyéb ügyek napirendben legyen előterjesztve, mert nem lehet rá rendesen felkészülni. Egyéb nyilvános ülésen tárgyalandó ügy nem volt, Fábry Szabolcs János polgármester órakor az ülést bezárta, és szociális ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el. k.m.f. Fábry Szabolcs János polgármester dr. Bónis Csilla jegyző Szautner Antalné jkv hitelesítő Wágenhoffer Károlyné jkv hitelesítő 14

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-20 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. október 25- én 18.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 28-án 18. 45. órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 8/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. október 20-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. december 06-án megtartott testületi ülése 3-22/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. december 06-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 110/2012. (XII.06.) Z1 111/2012. (XII.06.) Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-20/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek:

Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 08-án megtartott testületi ülése. Rendeletek: 3-19/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 08-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 82/2012. (XI.08.) D6 83/2012. (XI.08.) D1 Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 801-41 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről

amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Tokodaltáró község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2008. július 3-án 17.00órakor megtartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 1-én megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Árva-Lóky Zsófia képviselő

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel/Fax: 74/595-900. sz. példány Szám: 476-23/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 429 ~ 73-19/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 73-19/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. november 14-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 208/2012.(XI.14.) 209/2012.(XI.14.) 210/2012.(XI.14.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21. napján 10,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyve. Napirend:

Jegyzőkönyve. Napirend: 2/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 28.-án (pénteken) de. 10. 00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Részletesebben