J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-én, 10:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza, Sajóivánka Sajóivánka, Kossuth u képviselő-testületi tag: Seszták Ottó polgármester Tálas-Hényel Judit képviselő Kissné Gyenes Borbála képviselő Pintér Sándor alpolgármester Távol maradt: Okolicsányi Zsolt képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző - az 1. és a 2. napirendi ponthoz: Gergely Péter okl. településtervező mérnök - jegyzőkönyvvezető: Bellény Emese adminisztrációs kisegítő Seszták Ottó polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (4 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelettervezet partnerségi egyeztetésének lezárása. Seszták Ottó polgármester Előterjesztés módja szóban

2 2. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településkép védelméről szóló rendelet megalkotása. Seszták Ottó polgármester 3. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó polgármester szóban szóban N A P I R E N D I P O N T O K T Á R G Y A L Á S A I. N A P I R E N D Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet-tervezet partnerségi egyeztetésének lezárása. Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a törvényi kötelezettségének eleget téve, a főépítész útján elkészíttette Sajóivánka Településképi Arculati Kézikönyvét és a településkép védelméről szóló rendeletét, a vonatkozó Kormányrendelet eljárási- és a partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerint. A képviselő-testület november hónapban - a főépítész közreműködésével - már részletesen tárgyalta, megvitatta és véleményezte a kézikönyv- és rendelet-tervezetet. Kérte a képviselőket, hogy véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket tegyék meg. A napirenddel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés észrevétel nem hangzott el. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 89/2017.(XII.22.) Határozat Sajóivánka Község Településképi Arculati Kézikönyve és településkép védelmi rendelet tervezete kidolgozásával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló évi LXXIV. törvény alapján készülő Településképi Arculati Kézikönyv és településkép védelmi rendelet vonatkozásában a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 48/2017.(V.24.) határozat szerinti partnerek véleményét kikérte. Az egyeztetés során vélemény, észrevétel nem érkezett. A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetési eljárást lezárja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

3 II. N A P I R E N D Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településkép védelméről szóló rendelet megalkotása. Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Seszták Ottó Polgármester elmondta, hogy Gergely Péter főépítész nagyon igényes munkát készített, dicséret illeti. Szeretné megemlíteni, hogy Dósa Henrietta építész, helyi lakos is átnézte a Településképi Arculati Kézikönyvet. Szavazásra bocsátotta Sajóivánka Község Településképi Arculati Kézikönyve dokumentum és a településkép védelméről szóló rendelet-tervezet elfogadását a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 90/2017.(XII.22.) Határozat Sajóivánka Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló évi LXXIV törvény alapján a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 48/2017.(V.24.) határozata szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész Kamara, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Aggteleki/Bükki Nemzeti Park Igazgatósága és a kulturális örökség védelméért felelős miniszter véleményének kikérésével - megtárgyalta a Sajóivánka Településképi Arculati Kézikönyve című dokumentumot és azt a határozat mellékleteként jóváhagyólag elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

4 Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló évi LXXIV. törvény 12. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések 1. A rendelet célja 1. A település sajátos településképének védelme és alakítása a) a helyi építészeti örökség védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával, c) a településképi követelmények meghatározásával, d) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával valósul meg. 2. A helyi védelem célja 2. (1) A település, településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek. (3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése. 3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításainak célja 3. A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a településképhez illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása: a) az építési tevékenységgel érintett építményekre ide értve a sajátos építményfajtákra is, b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére, c) a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.

5 4. Értelmező rendelkezések 4. E rendelet alkalmazásában: a) áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál nagyobb mértékben nem korlátozott, b) cégfelirat: a vállalkozás nevét, a vállalkozást magában foglaló épület homlokzatán síkban feltüntető reklámberendezés. c) cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiség együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat; d) cégzászló: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazható, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló (anyaghasználattól függetlenül). e) címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla; f) eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott meg. g) épület főgerince: az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus legmagasabb és leghosszabb gerince. h) helyi védett érték: a helyi egyedi és területi védelem alatt álló elemek összessége. i) hirdetési célú berendezés: a cégfelirat, cégtábla, cégzászló, üzletfelirat, címtábla, egyedi információs célú berendezés, önkormányzati és egyéb célú berendezés és minden típusú utcabútor és reklámozás céljára szolgáló eszköz. j) egyedi információs célú berendezés: olyan egyedi méretű információs és más célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, melyen az elsősorban helyi reklámok és hirdetések mellett közérdekű információk is szerepelnek k) önkormányzati információs és egyéb célú berendezés: olyan az önkormányzat által kihelyezett egyedi méretű információs és más célú berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget biztosít elsősorban helyi reklámok és hirdetések elhelyezésére. l) kockaház típusú építmény: megközelítően négyzet alaprajzú egy vagy kétszintes, sátortetővel fedett lakóház. m) pasztellszínek: kis telítettségű színek, melyek között kerülni kell a mesterséges árnyalatokat, leginkább a neonszíneket és előnyben kell részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai. n) pasztelles földszínek: a vörös narancs sárga barna színtartomány természetközeli meleg színeinek kis telítettségű vagy kevéssé telített árnyalatainak gyűjtőneve. o) részben tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50% és 90 % között korlátozott. p) tömör kerítés: olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-nál nagyobb mértékben korlátozott. q) vállalkozást népszerűsítő felirat: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak. r) transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó.

6 II. FEJEZET A helyi védelem 5. A helyi védelem feladata 5. A helyi védelem feladata a helyi védelmet igénylő építészeti örökség a) meghatározása, dokumentálása, b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása, c) megőrzése, megőriztetése, d) a védelem alatt álló építészeti örökség, helyi védett érték károsodásának megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése. 6. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai 6. (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a polgármesterhez írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor. (2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását, d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét. (3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a) a helyi védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását, c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét. (4) Nem kezdeményezhető helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás, ha annak tárgyában öt éven belül ilyen eljárás lefolytatásra került, kivéve vis maior helyzetet. (5) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. (6) A helyi védelem alá helyezésére, vagy annak megszüntetésére vonatkozó eljárás megindításáról a kezdeményezés alapján a képviselő-testület dönt. 7. (1) A helyi védelem megszűntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a) a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy károsodás műszaki eszközökkel helyre nem állítható, vagy a helyreállításának költség nem áll arányban annak értékével, vagy b) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, vagy

7 e) magasabb fokú (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap f) telekosztás révén csak az egyik újonnan kialakuló telekre esik védendő érték, abban az esetben a másik újonnan kialakuló telekről levehető a helyi védelem. (2) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani. (3) A helyi védelem alá helyezés megszüntetésére irányuló eljárásban egyebekben a helyi védelem alá helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 7. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása 8. (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet. (2) A nyilvántartás tartalmazza: a) a védett érték megnevezését, b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát, c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése), d) a védelem típusát, e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett területlehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, építmény, emelet, ajtó, helyszínrajz), f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján, g) a rendeltetés és használati mód megnevezését, h) lehetőség szerint az eredeti tervdokumentáció másolatát, i) a védelem elrendelésére vonatkozó döntés számát, a védett érték állapot felmérésének adatait, j) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése). 8. Helyi védelem meghatározása 9. A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti érték jegyzékét a 1. melléklet tartalmazza. 9. Helyi védelem alatt álló érték fenntartása 10. (1) Helyi védett értékek jó karbantartása, állapotuk megóvása, a tulajdonos kötelessége. A helyi védett értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat. (2) A helyi védett értékek rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost terhelik. (3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a helyi védett érték állagának, állapotának romlásához vagy megsemmisüléséhez vezetne, úgy a polgármester településképi kötelezés formájában a rendeltetés szerinti használatra kötelezheti a használót.

8 III. FEJEZET Településképi szempontból meghatározó területek 10. Településképi szempontból meghatározó területek meghatározása 11. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területek a) a település belterületének a 2. melléklet szerint lehatárolt területe, b) a 26-os számú főút közép tengelyétől mért méteren belüli területek, c) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti értékek területei, d) a műemlék területe, műemléki környezet területe, e) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe, f) a helyi védett érték területe, g) a táj és természetvédelmi területek (értve ez alatt a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, országos jelentőségű és a fokozottan védett természetvédelmi terület, ex lege védett-természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe,a tájképvédelmi terület,egyedi tájérték és annak 25 méteres körzetének területe) IV. FEJEZET Településképi követelmények 11. Általános településképi követelmények 12. A településképi illeszkedés érdekében új épület építése, meglévő épület átalakítása során különös gondot kell fordítani a magas színvonalú építészeti megoldásokra, az épített és természeti környezet harmóniájára és a humánus, lakható környezet biztosítására. 12. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények 13. (1) Lakóépületek, üdülő épületek és pinceházak tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala, műanyag hullám-, trapézlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával. (2) Lakóépületen trapézlemez nem alkalmazható. (3) A tetőfedő anyagok közül az élénk (piros, kék, zöld, fehér, sárga) színek nem alkalmazhatók. (4) Homlokzatok burkolására és tetőszerkezet héjazataként csillogó, tükröződő felületek nem alkalmazhatók. (5) A homlokzatok színezésére a fehéren, pasztellszíneken és pasztelles földszíneken kívül további színek nem alkalmazhatók. (6) Építmények átszínezésekor nem alkalmazható az építmény egészének színezésével és anyaghasználatával, valamint a szomszédos épületekkel és az utcaképpel nem harmonizáló homlokzati színezés. 13. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények 14. (1) A beépítés, telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz igazítottan

9 a helyi építési szabályzat keretein belül kell meghatározni. (2) A jellemző szint számot, a környezeti adottságokhoz igazítottan a helyi építési szabályzat keretein belül kell megállapítani. 14. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 15. A településképbe való illeszkedés érdekében tilos olyan építési tevékenységet folytatni, mely eredményeként létrejött épület vagy építmény egésze vagy annak egy része nem illeszkedik a települési környezetre jellemző a) tetőidomokhoz, azok formáihoz és irányaihoz, b) kialakult párkánymagasságokhoz, c) tetőfelépítmények jellegéhez, méretéhez, arányaihoz, d) homlokzati- és tömegarányokhoz, tetőhajlásszöghöz, anyaghasználathoz. 16. (1) Az épület szélességi és hosszanti méreteit, azok arányait a környezetre jellemző kialakult állapotokhoz igazodóan lehet megválasztani (2) Az épület, épületbővítés helyét, tömegét és annak arányait a kialakult beépítési formához igazodóan lehet meghatározni. (3) Lakóépület építésekor, vagy meglévő tetőidom átépítésekor a) a földszintes lakóépület tetőhajlásszöge aa) a teljes tetőfelület vízszintes vetületének legalább 60%-a legalább 35 fok és legfeljebb 45 fok lehet. ab) 35 foknál alacsonyabb és 45 foknál meredekebb hajlásszög maximum a tetőfelület 40 %-a lehet, ac) lapos tető építése az ab) pontban szerinti mértékig lehetséges. b) többszintes lakóépület tetőhajlásszöge ba) a teljes tetőfelület vízszintes vetületének legalább 60%-a legalább 30 fok és legfeljebb 45 fok lehet, bb) 30 foknál alacsonyabb és 45 foknál meredekebb hajlásszög maximum a tetőfelület 40 %-a lehet, bc) lapos tető építése a bb) pontban szerinti mértékig lehetséges. 17. (1) Utólagos hőszigetelés kivitelezése során a hagyományos homlokzatdíszítések megőrzését és helyreállítását szem előtt kell tartani. (2) Közterületről látható homlokzatok színezése során a) elsősorban fehér, pasztell vagy pasztelles földszínárnyalatú színeket kell alkalmazni. b) a homlokzati sík 10%-ánál nagyobb felületen tilos a hagyományos pasztelles földszínektől eltérő rikító, élénk, neon szín alkalmazása. c) a területen lévő védett épületekkel színezéséhez illeszkedni szükséges. d) azt az egész épületre vonatkozó egységes koncepció alapján szükséges elvégezni. (3) A nyílászárók és a redőnyök egységes színűek lehetnek.

10 18. (1) Tetőfedésre egy tetőfelületen csak egyazon anyagú, színű, mintájú fedés alkalmazható. (2) Belterületen főépületen és közterületről látható melléképületen a tető fedésére, felújítására bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém hullámlemez, fém trapézlemez vagy hullámpala nem alkalmazható. (3) Külterületen a főépületen tető és előtető fedésére, felújítására bitumenes zsindely, bitumenes lemez, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém hullámlemez, hullámpala nem alkalmazható. (4) Külterületen fém trapézlemez csak üzemi, gazdasági célú épületeken és kizárólag a táji környezettel harmonizáló színben alkalmazható. (5) Fém cserepeslemez fedés esetén elsősorban a kőzúzalék hintéses alkalmazható. (6) Tető és előtető fedésére, felújítására cserepeslemez kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az a) matt bevonatú, csillogásmentes felületű, b) fekete, barna, rozsdabarna, vagy terrakotta színű. (7) Előtető és védőtető csak a homlokzat architektúrájához és színezéséhez illeszkedően építhető. 19. (1) A homlokzatok kialakítása során a rendezett településkép érdekében törekedni kell a nyílászárók méret és osztásrendszerének összehangolt tervezésére. (2) Tetőtér beépítés során homlokzatonként csak azonos szemöldökmagasságú tetőtéri ablak építhető be. Kivételt képez ez alól a tető és a kémények megközelítésére szolgáló tetőkibúvó. 20. (1) A telek utcavonalán elsősorban legfeljebb 1,8 m magas áttört léckerítés, kovácsoltvas-, vagy acélszelvényekből hegesztett kerítés, másodsorban legfeljebb 1,6 m magas részben áttört kerítés létesíthető. (2) A kerítés tömör lábazata legfeljebb 60 cm. (3) Az utcafronton 12 m-nél keskenyebb ingatlanokon egy darab legfeljebb 4,5 m széles személygépkocsi-behajtásra alkalmas kapu helyezhető el. A 12 m-nél szélesebb ingatlanokon legfeljebb két ilyen kapu nyitható. (4) Játszóterek lehatárolására szolgáló kerítés legfeljebb 1,40 méteres magassággal alakítható ki. (5) Településkép védelmi okokból a beépített belterületi ingatlanok elkerítése az (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kötelező. (6) A kerítés településképhez illeszkedő módon történő kialakítása, valamint a kerítés karbantartása a tulajdonos kötelessége. 21. (1) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítását: a) az épület környezetében kialakult előkerttől nem eltérő telepítésével, b) a táj- és a termőhelyi adottságoknak megfelelő, elsősorban az 3. melléklet 1. pontban meghatározott növények telepítésével. (2) A zöldfelület kialakítása során a) kerülni kell a 3. melléklet 2. pontban meghatározott fajok telepítését b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos telek használatát korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon. c) amennyiben közcélú épület elhelyezés történik, úgy az épület - a helyi építési szabályzat keretein belül - mélyebb előkerttel is telepíthető, ha az így kialakított megnövekedett

11 előkertet közkertként alakítják ki és azt megnyitják közhasználatra. Ettől eltérően nem lehet mélyebb az előkert. 22. (1) A településképi szempontból meghatározó külterületi, beépítésre nem szánt vagy természetvédelmi területekre vonatkozóan a ban foglalt követelményeket a (2)-(10) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az épületek, építmények telken belül rendezett, szabadon állóépítési módban helyezendők el. (3) A technológia szempontból szükséges magas építményeket elsősorban összevontan, csoportos módon szükséges elhelyezni. (4) Az újonnan kialakításra kerülő termelő, tároló és állattartó épületeket hagyományos tömegarányokkal kell kialakítani. Ettől eltérni csak technológiával igazolt módon és esetben lehetséges. (5) Az ipari funkciójú épületek esetén az egyszerű ipari formák alkalmazása az elsődleges, ezen belül a nagy fesztávú ipari csarnokszerkezet, a félnyeregtetős és lapostetős kialakítású egyedi szerkezet is építhető. (6) Szociális és iroda épületek modern építészeti anyag és tömegkialakítással is építhetők. A túlságosan tördelt és manzárd tető kialakítás nem lehetséges. (7) A szélvédelem és a táji látványvédelem biztosítása érdekében intenzív fásítás szükséges. (8) Tájképet zavaró építménynek számítanak, ezért itt nem helyezhetők el azok az építmények, melyek a táj jellegéhez képest erősen modern, technokrata karakterűek. (9) Az épületek homlokzata elsősorban világos, pasztellszínezésűek lehetnek. Tájidegen színezésnek minősülnek az élénk színek, a piros, az okkersárga, a lila, a kék színezések. (10) Kerítés elsősorban csak beton lábazat nélkül építhető. 15. Helyi védelemmel érintett értékekre vonatkozó követelmények 23. (1)Helyi területi védelemmel érintett területen az új építmény homlokzatának tagolásával követni kell a szomszédos, illetve az utcában kialakult jellemző földszinti szintmagasságot. (2) Helyi egyedi védelem alatt álló építmény homlokzatainak minden részlete eredeti formájában tartandó meg. A védett és a védelemre tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes körű vagy részleges felújításánál kizárólag az eredeti terveknek, vagy a bizonyíthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. (3) Helyi egyedi védelemmel érintett építmények közterületről látható homlokzatainak részleges színezéssel történő felújítása nem megengedett. (4) Helyi egyedi védelemmel érintett építmény nyílászáróinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a nyílászáró eredeti a) beépítési síkját, b) osztását, c) anyagát, d) színét, e) arányait. (5) A településkép védelme érdekében a helyi védelemmel érintett területen lévő építési tevékenységgel érintett építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez, cserepes lemez, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett.

12 (6) A helyi védelemmel érintett területen vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületen látszó - redőnytokos árnyékoló szerkezet beépítése nem megengedett. (7) Helyi egyedi védelemmel érintett építményen kizárólag annak természetes látványát nem zavaró berendezés helyezhető el, ezért az 1,20 méternél nagyobb átmérőjű parabolaantenna, műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei védett építményen nem helyezhetők el. (8) Helyi területi védelemmel érintett területen telekalakítás nem lehetséges. 16. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 24. (1) Hirdetési célú berendezés a meglévő épített és természetes környezetbe, a településképbe illeszkedően csak úgy helyezhető el, hogy az ne akadályozza a közterületek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési veszélyhelyzetet. (2) Épület homlokzatán cégér az épület homlokzati síkjára csak merőlegesen, cégtábla az épület homlokzati síkjával csak párhuzamosan, a homlokzati síkból ki nem fordulva helyezhető el. (3) A cégérek, cégtáblák tartó-, illetve hordozó szerkezeteit, továbbá a cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy a) azok mérete, aránya, anyaga szervesen illeszkedjen az érintett épület építészeti megoldásaihoz, a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához, b) naturális képeket, fotókat, a környezettől és az épület homlokzati színétől idegen, indokolatlanul elütő vagy erős színeket ne tartalmazzon, c) épületdíszt, díszítő tagozatot ne takarjon el. (4) Üzletenként legfeljebb 1 db cégtábla, 1 db címtábla és 1 db cégér helyezhető el, kivéve a saroképület esetét, amikor a sarkon elhelyezkedő üzlet esetében közterületenként egy-egy cégér helyezhető el. (5) Építmény homlokzatán, kerítésén csak olyan név- és címtábla helyezhető el, amely az épületben lévő rendeltetési egységre, az abban folytatott tevékenységre vonatkozik. (6) Belterületen ingatlanonként 1 db, maximum 0,5 m²-es nagyságú, külterületen 1 db, maximum 1m2-es nagyságú az ingatlan eladását, bérbeadását meghirdető tábla az épület falán, ablakában vagy az ingatlan kerítésén, a homlokzat vagy a kerítés síkjában helyezhető el. (7) Az épület homlokzatát érintő átalakítás, felújítás esetén az e rendeletnek nem megfelelő cégért, cégtáblát, cégfeliratot el kell távolítani. (8) Villódzó, káprázást okozó vagy futó fényű világító hirdetési célú berendezés nem alkalmazható. (9) A közterületen álló pavilonokon rendeltetési egységenként egy darab cégfelirat és cégér elhelyezése megengedett (10) A hirdetési célú berendezés tulajdonosa köteles gondoskodni annak rendszeres karbantartásáról, valamint arról, hogy a berendezés ne okozzon kárt az általa érintett létesítményben és annak rendeltetésszerű használatát ne korlátozza. 25. (1) A településen a közművelődési intézmények számával megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.

13 (2) Az önkormányzati információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdésben megállapított közérdekű információt kell, hogy tartalmazzon. (3) Az egyedi információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdésben megállapított közérdekű információt kell, hogy tartalmazzon. (4) Hirdetési célú berendezésen az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk közlése lehetséges: a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk; b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk; c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; d) idegenforgalmi és közlekedési információk; e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk; (5) A település közterületein hirdetési célú berendezés a kihelyezési hely karakteréhez illeszkedő módon (méretben, formában, anyaghasználatban, gyakoriságban, technológia alkalmazásával) helyezhető el. 26. (1) A polgármester a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára. (2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata. (3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti. 27. (1) A polgármester településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti. (2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja. (3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el. 17. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 28. (1) Közmű-létesítmények, ide értve a nyomvonalas létesítmények és a kapcsolódó műtárgyaik elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a településképi megjelenésre. (2) Az új közművezetékek létesítése, meglévő közművezetékek más nyomvonalra történő áthelyezése, nyomvonalának meghosszabbítása jogszabály eltérő rendelkezése hiányában elsősorban terepszint alatti elhelyezéssel történhet, kivéve az önkormányzati beruházásban megvalósuló közbiztonsági berendezésekhez (térfigyelő kamerákhoz), valamint a szélessávú internet biztosításához szükséges vezetékek.

14 (3) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeinek korszerűsítésekor a vezetékek földalatti elhelyezését előnyben kell részesíteni. (4) A közép-, a kisfeszültségű erőátviteli és közvilágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeit földalatti elhelyezéssel szükséges megvalósítani a helyi területi védelemmel érintett területeken. 29. (1) A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére a) elsősorban a védelemmel nem érintett külterületi ingatlanok alkalmasak, b) a belterületen fekvő védelemmel érintett ingatlanok, valamint azok telekhatárától mért 10 méteres környezete nem alkalmasak. (2) A település ellátását biztosító elektronikus hírközlési sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére a) elsősorban a védelemmel nem érintett külterületi ingatlanok alkalmasak, b) belterületi védelemmel érintett ingatlanok és azok 50 méteres környezete ide nem értve a templomtornyokban takartan elhelyezett berendezések esetén a vonatkozó ingatlant - nem alkalmasak. 18. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 30. (1) Antennát, gépészeti berendezést, égéstermék kivezetőt, szellőzőt, klímaberendezést utcafronti homlokzatra nem lehet elhelyezni. (2) Klímaberendezés és klíma-berendezések kültéri egysége a) védett elem és védett terület esetében a közterületről látható homlokzaton nem helyezhető el, b) nem védett építményeken a közterületről látható homlokzaton csak az építmény megjelenéséhez illeszkedve, takart módon helyezhető el és a kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre nem folyhat át; c) új építményen csak a településképhez illeszkedve, az építmény részeként, a megfelelő elhelyezés, kialakítás bemutatásával, annak lehetőségének biztosításával helyezhető el; utólag csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el. d) oldalhatáron álló beépítési mód esetén szomszéd oldali homlokzaton nem helyezhető el. (2) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takartan, az építményhez illeszkedő módon megengedett. (3) Antenna vevőegysége csak az épületek az utcafronti homlokzati síkjától mért 3,0 méteren túl helyezhető el. (4) Magastetős épületen utcaképben megjelenő síktáblás napelem, napkollektor a ferde tetősíktól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el.

15 V. FEJEZET Településkép érvényesítési eszközök 19. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 31. (1) Szakmai konzultáció igénybevétele a) az Étv. 33/A. -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött; b) védett épületen és annak ingatlanán történő; c) a településképi szempontból meghatározó területen minden, az utcaképet befolyásoló építési, átalakítási, felújítási, színezési munkákkal kapcsolatos; d) a település teljes közigazgatási területén reklám- és hirdető berendezés elhelyezésére, meglévő bővítésére vagy átalakítására vonatkozó; építési tevékenység tekintetében kötelező. (2) A szakmai konzultáció során a külön jogszabályban meghatározottak szerint szükséges eljárni. (3) A szakmai konzultáció iránti kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges mélységgel kidolgozott dokumentációt, az előzetes anyag- és színhasználat megjelölésével. 20. Településképi véleményezési eljárás 32. (1) A településkép véleményezési eljárás díj és illetékmentes. (2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény építésére, bővítésére, átalakítására, valamint terep megváltoztatására irányuló tevékenységre vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően. (3) A településképi véleményezési eljárásra az e rendeletben valamint a külön jogszabályban foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 33. A polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai álláspontja alapján alakítja ki. 34. (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni. (2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. (3) Nem megfelelő tartalmú tervdokumentáció esetén a polgármester hiánypótlási felhívást küld a kérelmezőnek a kérelem beadásától számított 5 napon belül. (4) Amennyiben a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőig a kérelmező a hiánypótlást nem teljesíti, kérelme elutasításra kerül (5) Az épület telepítésével kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a) a beépítés módja az (1) bekezdésben foglaltakon túl megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének, b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,

16 c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén da) biztosított lesz-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, és db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek. (6) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a) a tervezett rendeltetés, valamint az azzal összefüggő használat nem korlátozza vagy zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, és b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. (7) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, továbbá a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez, b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban áll-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására, d) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, és e) a tetőzet kialakítása különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz. (8) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy a közterület fölé benyúló építményrészek, szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő és a telepítendő fákra, fasorokra. (9) A településképi véleményhez minden esetben mellékelni kell a főépítészi szakvéleményt. 35. (1) A településképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 6 hónapig érvényes. (2) Az (1) bekezdés szerinti határidőn belül, ha a kérelmező nem indítja el az engedélyezési eljárást, akkor a településképi véleményezési eljárást újra le kell folytatni. 21. Településképi bejelentési eljárás 36. (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül a) településképi szempontból meghatározó területen található aa) épület, építmény felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése, ab) épület homlokzatának megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása, ac) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, homlokzaton valóelhelyezése,

17 b) közterületről látszódó, nettó 100 m 3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló, falakkal határolt építmény építése, bővítése, c) közterületi kerítés és azzal egybeépített építmények építése, átépítése, d) szélerőmű, szélgenerátor építése esetén. (2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni bármilyen épület rendeltetésének a megváltoztatásához. (3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtási rendeletében szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, meglévő bővítésénél vagy átalakításánál, valamint reklám- és hirdető-berendezések közül közterületen vagy magánterületen reklám- és hirdető berendezés elhelyezése, meglévő bővítése vagy átalakítása esetében. 37. (1) A településképi bejelentési eljárásra az e rendeletben valamint a külön jogszabályban foglaltakat együttesen kell alkalmazni. (2) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul. (3) A kérelemhez papír alapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni a bejelentés tárgyához igazodó tartalommal, mely az elvégzendő tevékenység tekintetében elegendő információt nyújt az elbírálásához. (4) Nem megfelelő tartalmú tervdokumentáció esetén a polgármester hiánypótlási felhívást küld a kérelmezőnek a kérelem beadásától számított 5 napon belül. (5) Amennyiben a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőig a kérelmező a hiánypótlást nem teljesíti, kérelme elutasításra kerül. 38. (1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatot, illetve a bejelentett tevékenység megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 pld. záradékkal ellátott dokumentációt a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki. (2) A bejelentett tevékenység tudomásulvételét rögzítő határozat érvényességi hatálya 3 év. Kerítés építése, átépítése esetén 1 év, mely két alkalommal további 1-1 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a tevékenység a vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak továbbra is megfelel. (3) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján a Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 39. (1) A bejelentő a polgármester döntésével szemben a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet az Önkormányzata Képviselő-testületéhez. (2) A Képviselő-testület döntését a fellebbezés benyújtását követő 60 napon belül hozza meg.

18 VI. FEJEZET Településképi kötelezés 22. A településképi kötelezési eljárás 40. A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le a) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és e tevékenységek eredményeként létrejött építmények, továbbá építmények rendeltetésének módosítása esetében a településképi szempontok érvényesítése érdekében: aa) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység esetében településképi bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztása esetén, ab) a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltak megszegése esetén, ac) az építmény vagy környezete nem felel meg a helyi építési szabályzat és a településkép védelmi rendelet előírásainak, ad) az építmény vagy környezete műszakilag, esztétikailag nem megfelelő, homlokzati elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott, ae) az építmény vagy környezetének megjelenése a településképet kirívó módon rontja, ae) az építményt vagy környezetét nem a szabályoknak megfelelően vagy a településképet kirívóan rontó módon használják. b) a bejelentési eljárás hatálya alátartozó esetekben; c) a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztása esetén; d) a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltak megszegése esetén; e) a kötelező településkép-védelmi konzultáció elmulasztása esetén; f) a településképet rontó feliratok, cégérek megszüntetése, átalakítása érdekében; g) a településkép védelme érdekében az e rendeletben meghatározott településképi követelmények megszegése esetén. 41. (1) A polgármester a településképi követelmények teljesülése érdekében kötelezi az érintett ingatlan tulajdonosát, vagy - amennyiben az ingatlant nem a tulajdonos használja - használóját az érintett építmény, építményrész, reklámhordozó vagy ezek környezetének, felújítására, karbantartására, átalakítására, elbontására vagy eltávolítására, a településképet kirívó módon történő használat felfüggesztésére. (2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld az érintett ingatlan tulajdonosának vagy használójának. (3) A polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez. A képviselő-testület döntését legkésőbb a fellebbezés benyújtását követő soron következő rendes ülésén hozza meg. 42. (1) A településképi kötelezésben előírtak megszegése esetén e magatartás elkövetőjével szemben a polgármester bírságot szabhat ki, mely bírság több alkalommal kiszabható és adók módjára behajtható. (2) A településképi bírságot a polgármester határozatban állapítja meg. (3) Az érintettet a településképi bírságról hozott határozatról tértivevényes levél útján értesíteni kell.

19 (4) A településképi bírság a) felső határa forint, b) alsó határa forint. (5) A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni: a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét, b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, d) a jogsértő állapot időtartamát, e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. (6) A polgármester döntésével szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható be Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez. A lépviselő-testület döntését legkésőbb a fellebbezés benyújtását követő soron következő rendes ülésén hozza meg. 43. A településképi bírság megfizetésének módja a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel, b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén a évi CXCV. törvény 42. (3) bekezdése értelmében a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani. 23. Támogatási és ösztönzési rendszer 44. (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. (2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg. (3) A támogatás ingatlanra eső mértékét az önkormányzati költségvetés keretei között az önkormányzat állapítja meg. (4) Az (1) szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha a) a helyi védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja, b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja. (5) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a helyi védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

20 VII. FEJEZET Záró rendelkezések 24. Hatályba léptető rendelkezések 45. (1) A rendelet január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a helyi építészeti értékek védelméről szóló 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelet. Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző III. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok Előterjesztő: Seszták Ottó polgármester Seszták Ottó polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Völgy Tv nem jött létre, a honlap rendes működésére igény van. Fontosnak tartja a kommunikációs csatorna frissítését, Palinkó Gábor kazincbarcikai lakos, informatikus januártól bruttó Ft/hó összegért vállalná. Elmondta, hogy a tárgykört 2012-ben tárgyalta a testület, akkor hozott is döntést, mely ezidáig nem realizálódott. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett. A döntéshozatali eljárásban 4 fő vett részt. A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület egyhangú (4 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 91/2017.(XII.22.) Határozat Önkormányzati honlap karbantartására irányuló megbízásról Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat hivatalos honlapjának frissítésére, karbantartására; a helyi eseményekről szóló hírek elkészítésére megbízást ad Palinkó Gábor kazincbarcikai lakosnak, informatikusnak. A tevékenységek ellenértékeként megbízási jogviszony keretei között Ft/hó összeget biztosít éves költségvetései terhére. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen

21 Mivel további indítvány, javaslat nem volt a polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

22 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓIVÁNKA község Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 22-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 89; 90; 91 d./ rendelete: 12 e./ meghívója TÁRGYSOROZAT: Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelettervezet partnerségi egyeztetésének lezárása. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településkép védelméről szóló rendelet megalkotása. Seszták Ottó polgármester Seszták Ottó polgármester 3. Indítványok, javaslatok Seszták Ottó polgármester Előterjesztés módja szóban szóban szóban Szuhakálló, december 1. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző