Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Lezáró cement (Lezáró masztix)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Lezáró cement (Lezáró masztix)"

Átírás

1 Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Felülvizsgálat dátuma 09-szept Verziószám Termékazonosító A termék neve VANDEX UNIMÖRTEL / VANDEX UNI MORTAR 1 Szinonimák Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Javasolt felhasználás Termék kategória Lezáró cement (Lezáró masztix) PC10-Máshovánem soroltépítőiparikeverékek 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai Beszállító Vandex Isoliermittel-Gesellschaft Industriestrasse D Schwarzenbek Phone: Fax: További információkért forduljon: 1.4 Sürgősségitelefonszám Vandex International Ltd / Vandex AG P.O. Box / Rötistrasse 6 CH-4500 Solothurn Phone: Fax: Ezatelefonszám csakhivataliórákbanelérhető Sürgősségitelefonszám Chemtrec: ex-usa Chemtrec: USA Európa 112 Bulgária Ciprus Horvátország Cseh Köztársaság Észtország 112 Görögország Magyarország Lettország Litvánia Málta 112 Lengyelország Poison Control and Information Centre, Warsaw (PL): Románia Szlovénia Szlovákia A veszély meghatározása Oldal 1 / 10

2 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 1272/2008/EK RENDELETE Bőrkorózió/bőriritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) 2. kategória - (H315) 1. kategória - (H318) 3. kategória - (H335) 2.2 Címkézési elemek Jelzőszó Veszély Veszélyre utaló mondatok H315-Bőriritálóhatású H318 - Súlyos szemkárosodást okoz H335 - Légúti irritációt okozhat Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. ) P102-Gyermekektőlelzárvatartandó P261 - Kerülje a por belélegzését P280-Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P304+P341-BELÉLEGZÉSESETÉN:Légzésinehézségekeseténazérintetszemélytfrisslevegőrekelvinniésolyannyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni P302+P352-HABŐRREKERÜL:Lemosásbőszappanosvízzel P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz Tartalom: PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm Bizonyos készítmények speciális címkézése Alacsony kromát tartalmú cement az EN szerint 2.3. Egyéb veszélyek 3.1 Anyagok 3.Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok Ezatermékegykeverék.Egészségügyiveszélyességiinformációkösszetevőialapján 3.2 Keverékek Vegyi jelleg Cement, kvarchomok és adalékok keveréke. Felülvizsgálat dátuma 09-szept EGH2 - Magyar - Oldal 2 / 10

3 Kémiai név EU-szám CAS szám Tömegszázalék Osztályozás (1272/2008/EK) REACH regisztrációs szám SILICA SAND nem áll rendelkezésre nem áll rendelkezésre adat adat PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) nem áll rendelkezésre adat Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben 4.1 Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4.Elsősegélynyújtás Általános tanács Belélegzés Bőrelvalóérintkezés Szembe kerülés Lenyelés Elsősegély-nyújtókvédelme A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljonorvoshoz.apor/füst/gáz/köd/gőzök/permetbelélegzésetilos.szembe,bőrevagy ruhára nem kerülhet. Frisslevegőrekelmenni.Hairitációlépfelésazfolytatódik,orvostkelhívni.Haalégzés szabálytalan vagy leállt, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Azösszesszennyezetruhátéscipőtlevéveszappannalésbővízzelazonnallekelmosni. Azonnalnagymennyiségűvízzelkikelöblíteni.Akezdetiöblítésutánakontaktlencsét-ha van - el kell távolítani és az öblítést legalább még 15 percig kell folytatni. Tartsa a szemet nagyra nyitva az öblítés közben. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. A száj belsejét finoman ki kell törölni vagy vízzel öblíteni. Igyon sok vizet. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Orvosi utasítás nélkül ne hánytasson. Személyivédőfelszereléstkelhasználni. 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek Szem iritációja.bőrizgatóhatású,izgatjaalégutakat. 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Feljegyzések az orvosnak Alkalmazzon tüneti kezelést. 5.Tűzvédelmiintézkedések 5.1 Oltóanyagok őoltóanyag Alkalmazzaahelyikörülményeknekésakörnyezetnekmegfelelőoltásiintézkedéseket,Atermékmaganem ég,vízpermetet, alkohol-álló habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot kell használni. Biztonságiokokmiatnem használhatótőzoltókészülék. 5.2 Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek. 5.3 Tűzoltóknakszólójavaslat Tűzeseténviseljenönhordólégzőkészüléket. 6.Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál Oldal 3 / 10

4 6.1 Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Személyes óvintézkedések Személyivédőfelszereléstkelhasználni.Aszemélyivédelemrőllásda8.részt. Tanácsokamentésbenrésztvevőkszámára Aszemélyivédelemrőllásda8.részt. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Előzzemegavízfolyásokba,csatornába,pincébevagyzártterületekrevalóbejutását.Nem szabadfelszínivizekbevagya kommunális csatornarendszerbe beleengedni. Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. További környezetvédelmi tájékoztatásért, lásd a 12 fejezetet. 6.3 A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek Feltisztítási módszerek Akadályozzamegatovábbiszivárgástvagykiömlést,haezbiztonságosanmegtehető. Géppel össze kell szedni és a hulladékelhelyezésre megfelelo tartályba gyujteni. Söpréssel vagy vákuummal azonnal fel kell takarítani. 6.4 Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. és 13. bekezdést. 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. Kezelés és tárolás A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Egészségügyi intézkedések Agőzöketvagyaködpermetetnem szabadbelélegezni.aporbelélegzésetilos.bőrel, szemmelésruhávalneérintkezzen.személyivédőfelszereléstkelviselni.újrahasználat előtaszennyezetruhátlekelvenniéskimosni.atermékhasználataközbentilosenni, inni vagy dohányozni. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények Tartsaazedényzetetjóllezárva,szárazésjólszelőzőhelyen.Gyermekekkezébenem kerülhet. Német tárolási osztály LGK Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Specifikus felhasználás(ok) SU19-Építőipar Expozíciós forgatókönyv. Oldal 4 / 10

5 8.Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 8.1 Elenőrzésiparaméterek Exponálási határértékek. Kémiai név Bulgária Horvátország Ciprus Cseh Köztársaság Észtország Európai Unió SILICA SAND TWA: 0.07 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm TWA: 8.0 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 TWA: 10.0 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m Kémiai név Görögország Magyarország Lettország Litvánia Málta Ukrajna SILICA SAND TWA: 0.15 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm TWA: 10 mg/m 3 TWA: 6 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m Kémiai név Lengyelország Románia Oroszország Szlovénia Törökország Szlovákia SILICA SAND PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm TWA: STEL: LLV: STV: TWA: 2 mg/m 3 TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: 4.0 mg/m 3 TWA: 1.0 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 MAC: 5 mg/m 3 STEL: 3 mg/m 3 STEL: 6 mg/m 3 TWA: 0.15 mg/m 3 TLV / TWA: 0.1 mg/m 3 TLV / STEL: 0.5 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 6.0 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 8 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 2.0 mg/m 3 idővelsúlyozotátlag Rövid távú expozíciós határ Exponálási határértékek Rövid Távú Érték Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2 Azexpozícióelenőrzése Műszakiintézkedések Személyesvédőfelszerelés Szem és arcvédelem Kézvédelem Bőréstestvédelem Légutak védelme Ajánlotszűrőtípus: Egészségügyi intézkedések Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben. Szorosanileszkedőbiztonságivédőszemüveg.Viseljenvegyszerálóvédőszeművegetés arcpajzsot,amikorszemmelvagyarccaltörténőérintkezeslehetőségefennálakezelés vagy bedolgozás során. Gumi/latex/neoprénvagymásalkalmasvegyszerálókesztyű.Kérjük,tartsákbeakesztyű gyártójánakazáteresztőképességreésazáthatolásiidőrevonatkozóutasításait.vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét. hosszúujúruházat.szükségeseténviseljenvízhatlankesztyűtésruházatot,azanyag bőrekerülésénekmegelőzéseérdekében. Hatásospor-álarc.Köd-,permet-vagyaeroszol-expozícióeseténmegfelelőegyéni légzésvédelmetésvédőruházatotkelviselni. Avédőfelszereléstípusátazadotmunkahelyentapasztalhatóveszélyesanyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani. Használat közben tilos enni, inni és dohányozni. Környezetiexpozíció-elenőrzések Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Oldal 5 / 10

6 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Halmazállapot Szilárd Külsőjelemzők Por Szín Szürke Szag Szagtalan Szag küszöbérték Tulajdonság ph Olvadáspont/fagyáspont Forráspont/forrási hőmérsékletartomány Lobbanáspont Párolgási sebesség Tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Gyuladásihatároklevegőben felsőgyuladásihatár alsó gyulladási határ Gőznyomás Gőzsűrűség Fajsúly Vízoldhatóság Oldhatóság egyéb oldószerekben Megoszlási hányados Öngyuladásihőmérséklet Bomlásihőmérséklet Kinematikus viszkozitás Dinamikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Értékek approx. 1.5 g/l Megjegyzések (mint vizes oldat) 9.2 Egyéb információk Illékony szerves vegyületek (VOC) mennyisége Térfogatsűrűség Nincs 1.85 kg/l Oldal 6 / 10

7 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil 10.3 Aveszélyesreakcióklehetősége Normál feldolgozás mellett semmi Kerülendőkörülmények A nedvességet el kell kerülni Nem összeférhetőanyagok Savak 10.6 Veszélyes bomlástermékek Egyik sem normál használati körülmények alatt A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás 11. Toxikológiai adatok A termék ismertetése Aterméknem jelentakutmérgezésveszélytazismertvagyrendelkezésrebocsátotinformációknakmegfelelőenatermékszintjén. Belélegzés Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Izgatja a légutakat. Szemizgató hatású. Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőrizgatóhatású. Irritálást okozhat. Tájékoztatásazösszetevőkről Bőrkorózió/bőriritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció.. Légzőszervivagybőrszenzibilizáció. Csírasejt-mutagenitás Rákkeltőhatás.. Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció.. Oldal 7 / 10

8 Célszervitoxicitás-ismétlődő expozíció Célszervek Aspirációs veszély. Szem.Bőr.Légzőrendszer.Tüdő Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Ökotoxicitás VízbeöntvehatássalvanapH-értékreésártalmasavíziszervezetekre.Mielőtaszennyvizetaszennyvízkezelőbeküldenénk, általában szükség van semlegesítésre 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás. Mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezazanyagnem minősülperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt).ezazanyagnem minősülsem nagyon perzisztensnek, sem nagyon bioakkumulatívnak (vpvb) Egyéb káros hatások Hulladékkezelési módszerek 13. Ártalmatlanítási szempontok Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék Szennyezett csomagolás EWC (Európai hulladék katalógus) hulladékártalmatlanítási szám Egyéb információk Haazújrahasznosításnem megvalósítható,ahelyiszabályozásnakmegfelelőenkel kezelni. Újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, az üres edényeket jóváhagyott hulladékkezelési telepre kell vinni , Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásrajelemzőek. Oldal 8 / 10

9 14. Szállításra vonatkozó információk ADR 14.1 UN-szám Nincsen szabályozva 14.2 őszálítási Nincsen szabályozva megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva 14.5 Környezeti veszély Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs IMDG 14.1 UN-szám Nincsen szabályozva 14.2 őszálítási Nincsen szabályozva megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva 14.5 Tengeriszennyező Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 14.7 Nagy mennyiség szállítása a MARPOL 73/78 és az IBC kód alapján IATA 14.1 UN-szám Nincsen szabályozva 14.2 őszálítási Nincsen szabályozva megnevezés 14.3 Veszélyességi osztály Nincsen szabályozva 14.4 Csomagolási csoport Nincsen szabályozva 14.5 Környezeti veszély Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Nemzeti szabályozási információ Németország WGK osztályozás Vizekre veszélyes /1. osztály Denmark - MAL Factor 00-4 Kémiai név Francia RG-szám Cím SILICA SAND RG PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm RG 8,RG 10 - Európai Unió Vegyefigyelembeajavasoltfoglalkozásiexpozícióshatárértékekelsőlistájátlétrehozó2000/39/EKirányelvet Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságánakvédelmérőlszóló98/24/ekirányelvet Afiatalemberekmunkahelyivédelmérőlszóló94/33/EKirányelvetfigyelembekelvenni Avárandósanyákmunkahelyibiztonságárólésegészségérőlszóló92/85/EKirányelvetfigyelembekelvenni Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások: Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet) Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet) Oldal 9 / 10

10 Maradandószervesszennyezőanyagok Nem alkalmazható Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok elenőrzésénekatörvénye) EINECS/ELINCS DSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL NZIoC - Jelmagyarázat EINECS/ELINCS -LétezőKereskedelmiVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke/TörzskönyvezetVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland 15.2 Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása A 3. fejezetben hivatkozott H-mondatok teljes szövege H335 - Légúti irritációt okozhat H315-Bőriritálóhatású H318 - Súlyos szemkárosodást okoz 16. Egyéb információk Készítette Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma Vandex Regulatory Affairs/Product Safety 09-szept Teljes egészében frissítve az 1272/2008/EU rendelet szerint. Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Felelősségkorlátozásinyilatkozat AzinformációezenazSDSkorektekalegjobbtudásunk,információinkésmeggyőződésünkszerintkiadásának időpontjábanhelyes.amegadotinformációkcéljacsakisútmutatókéntabiztonságoskezeléshez,használathoz, feldolgozáshoz,tároláshoz,szálításhoz,huladékelhelyezéshezésmegsemmisítéshezésnem tekinthetőgaranciának vagyminőségispecifikációnak.azinformációcsakamegadotanyagravonatkoznakésnem érvényesekezenanyagok együtt bármilyen más anyag, vagy bármely eljárásra, hacsak nincs a szövegben. A biztonsági adatlap vége Oldal 10 / 10