Adószám: FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21."

Átírás

1 Adószám: FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21..

2 Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1, Alapadatok 2, Költségvetési támogatások felhasználása 3, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4, A cél szerinti juttatások kimutatása 5, A kapott támogatások bemutatása 6, A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege c) A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló

3 FACT ALAPÍTVÁNY Mérleg 2008 Adószám: adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések 53 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C) AKTIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 4 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév D) SAJÁT TİKE I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/ Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. T.évi er. alaptev.-bıl (közhasznú tev.-bıl) V. T.évi er. vállalkozási tevékenységbıl - - E) CÉLTARTALÉKOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G) Passziv idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) Kelt: Pécs, 2008.május 21..

4 FACT ALAPÍTVÁNY Eredménykimutatás 2008 Adószám: adatok ezer forintban elızı év korrekció tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai 823 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Kelt: Pécs, 2008.május 21..

5 FACT ALAPÍTVÁNY Tájékoztató adatok 2008 Adószám: adatok ezer forintban A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 792 ebbıl: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 262 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a 224/2000 Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, - illetve átadott támogatás Kelt: Pécs, 2008.május 21..

6 FACT ALAPÍTVÁNY 2008 Kiegészítı melléklet a közhasznúsági jelentéshez 1. Alapadatok Közhasznúságba vétel idıpontja: 1999.november 8. Bírósági bejegyzı végzés száma: 317. Foka: közhasznú. Az alapítvány közhasznú tevékenységként tudományos tevékenységet, kutatást, ismeretterjesztést végez. 2. Költségvetési támogatások felhasználása Központi állami támogatás összege a beszámolási idıszakban: 1457 eft. Ennek teljes összege pályázati úton elnyert támogatás. Összegét az alapítvány teljes egészében a "Pécsi Fecskék" megnevezéső, NCA-CIV-08-B-P-0146 kódszámú programra fordította. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyoni helyzet alakulásának mutatószámai: A tétel Számítási eft % megnevezése mód saját tıke ( t. évben) 3398 Saját tıke változása = 1,08 saját tıke ( e. évben) 3160 saját tıke 3398 Saját tıke részaránya = 98,87 95,18 mérleg fıösszeg 3570 befektetett eszközök 281 Befekt. eszk. fedezettsége = 10,73 8,27 saját tıke 3398 Az alapítvány vagyontárgyat nem értékesített, szabad pénzeszközeit lekötéssel kamatoztatta.

7 A vagyon szerkezete (adatok eft-ban): Aktívák értéke év elején (eft): ebbıl befektetett eszköz: ebbıl pénzeszköz: ebbıl követelés: 53 - ebbıl egyéb: 0 Aktívák értéke év végén (eft): ebbıl befektetett eszköz: ebbıl pénzeszköz: ebbıl követelés: 0 - ebbıl egyéb: 4 A pénzeszközök változása (adatok eft-ban): Pénzeszközök év elején: 2804 Tárgyévi eredmény + - : 238 Elszámolt amortizácó + : 58 Rövid lejáratú kötelezettség változása + - : 136 Rövid lejáratú követelések változása + - : 53 Befektetett eszközök beszerzése - : 0 Aktív elhatárolások - : -4 Pénzeszköz változás + - : 481 Pénzeszközök év végén: A cél szerinti juttatások kimutatása Juttatás megnevezése Összeg eft Megjegyzés A beszámolási idıszakban cél szerinti juttatás nem volt. 5. A kapott támogatások bemutatása Támogató megnevezése Összeg eft Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap - Helyi önkormányzat és szervei - Kisebbségi települési önkormányzat és szervei - Települési önkormányzatok társulásai - Magánszemély - Egyéni vállalkozó - Jogi személyiségő gazdasági társaság - Nem jogi személy gazdasági társaság, szervezet - 1 %-os szja felajánlás - APEH - Összesen 1 457

8 6. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az alapítvány igazgatója részére 2008-ban 85 eft költségtérítés került kifizetésre. Kelt: Pécs, 2008.május 21..

9 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FACT ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRİL A Fact Alapítvány és az alapítványt reprezentáló személyek tevékenységének egyik súlypontja a többségi társadalomban meglévı elıítéletek kutatására, valamint e témakörben társadalmi programok megvalósulásának segítésére, illetve azok eredményességének, hatékonyságának mérésére irányult. E területen a meglévı kutatási eredmények széleskörő bemutatására is törekedtünk. A Fact Alapítvány 2008-ben is folytatta aktív tevékenységét az egészségmegırzés, egészségfejlesztés, az egészségügyi ellátás kutatása és a környezetvédelem területén. A közösségi alapú egészségterv-program ideájának és megvalósításának támogatásához a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány szakmai segítıként a Fact szakértıivel dolgozott együtt. Az aktivitás mind az Alapítvány pályázati programjainak megvalósításában, mind a konferenciákon való részvételekben, tudományos publikációkban egyaránt megmutatkozott. A Fact Alapítvány tevékenysége folyamatos és széleskörő érdeklıdésre tartott számot a helyi és az országos médiában. A Fact Alapítvány fıbb programjai 2008-ban: Települési egészségterv programok megvalósításának segítése tréningprogramok megvalósításával. A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány támogatásával. A 2007-ben a Pécsi Fecskék névvel indított civil kezdeményezés folytatása Pécs városában egy élhetıbb, együttmőködıbb város megteremtéséért. Az NCA támogatásával. Az Önarcképek projekt célja a bevándorlók és romák társadalmi befogadásának és integrációjának segítésére irányult. A különbözı mővészi eszközökkel létrehozott önarcképek, üzenetek bemutatása különbözı médiumokban történt, ezzel segítve a sok szempontból hasonló okok miatt diszkriminált csoportok elıítélet-mentes bemutatkozását. A Menedék-Migránsokat Segítı Egyesülettel és az Artemisszió Alapítvánnyal közösen, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával. Kirekesztés és kirekesztıdés. A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. Kutatási program végzése a droghasználók és a józan szenvedélybetegek körében. Az ESZA támogatásával. A Fact Alapítvány szakértıinek könyvei, könyvfejezetei, tudományos közleményei, idézhetı absztraktjai, kéziratai, részvétele konferenciákon, workshopokon 2008-ban: Füzesi Zs., Szıke K., Tistyán L.: Egészségmegırzés a közösségekben. Béres egészség Hungarikum Alapítvány, Budapest, Füzesi Zs., Tistyán L., Szıke K.: Egy társadalmi modell: közösségekre alapozott

10 egészségtervek az életminıség javítására. In: Magyar lelkiállapot Esélyerısítés és életminıség a mai magyar társadalomban (szerk.: Kopp M.) Semmelweis Kiadó, Budapest, T. Ragadics, I. Varga, Zs. Füzesi: Cooperation between the non-governmental organizations in small settlements of Hungary. IV. Településföldrajzi Konferencia - Nagyközségek, kisvárosok. Berzsenyi Dániel Fıiskola Természettudományi Kar Társadalomföldrajz Tanszék, Szombathely, Savaria University Press, Agnes Csikos, Terry Albanese, Csilla Busa, Lajos Nagy, Steven Radwany: Hungarians' Perspectives on End-of-Life Care. = Journal of Palliative Medicine, p. Füzesi, Zs., Busa, Cs., Varga, I., Tistyán, L.: Employment discrimination in Hungary. New Solutions. A Journal of Environmental and Occupational Health Policy Vol.18(4) Füzesi Zs., Szilágyi J., Busa Cs., Tistyán L.: A romákkal kapcsolatos társadalmi környezet megjelenése a médiában és az újságírók véleményében. Esély, Füzesi Zs., Tistyán L., Szemelyácz J., Busa Cs.: Kirekesztés és kirekesztıdés, avagy mit kezdjen a népegészségügy a droghasználókkal és a józan szenvedélybetegekkel? A Népegészségügyi Képzı- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete A népegészségügy jövıje II. Konferenciáján elhangzott elıadás. Mátraháza, szeptember In: Népegészségügy Elıítéletesen gondolkoznak-e a gyerekek? Varga Stella interjúja Füzesi Zsuzsannával. Köznevelés, 64. évf., 2. sz január Gyermekek egészsége és az esélyegyenlıség Kézirat. Kirekesztıdés és kirekesztés. Szociológiai vizsgálat a droghasználók és józan szenvedélybetegek társadalmi megítélésérıl és kirekesztıdésérıl Kutatási jelentés. Hatástanulmány az Otthon a faluban - esély a nagyvilágban program keretében létrehozott diákklubokkal kapcsolatban Füzesi Zs.: Egészséget mindenkinek? Kiknek és mennyi egészség jut ma Magyarországon? Orvoskori Napok (felkért elıadó). Pécs, október 18. Füzesi Zs., Tistyán L., Szemelyácz J., Busa Cs.: Kirekesztés és kirekesztıdés, avagy mit kezdjen a népegészségügy a droghasználókkal és a józan szenvedélybetegekkel? Népegészségügyi Képzı- és Kutatóhelyek Országos Egyesülete A népegészségügy jövıje II. Konferenciája Mátraháza, szeptember Füzesi Zs., Tistyán L., Busa Cs.: Kirekesztés és kirekesztıdés. A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. Magatartástudományi Napok. Szeged, június 5-6. In: Program és Absztrakt füzet, p. 26.

11 Füzesi Zs., Tistyán L., Szıke K.: Egészség, autonómia, önbecsülés, együttmőködés. Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyőlése. Pécs, április (ld. idézhetı absztraktok) Tistyán L., Füzesi Zs., Busa Cs.: A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyőlése. Pécs, április (ld. idézhetı absztraktok) Füzesi Zs., Tistyán L., Szıke K.: Egészség, autonómia, önbecsülés, együttmőködés. A Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyőlésén elhangzott elıadás. Pécs, április In: Magyar Epidemiológia, Supplementum, V. évf. 2008, p.42. Tistyán L., Füzesi Zs., Busa Cs.: A droghasználók társadalmi kirekesztettsége. A Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyőlésén elhangzott elıadás. Pécs, április In: Magyar Epidemiológia, Supplementum, V. évf. 2008, p.100. Pécs, december 18. Dr. Füzesi Zsuzsanna a kuratórium elnöke

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.)

FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY (7624 Pécs, Barbakán tér 3.) közhasznúsági jelentés 2009 Kelt: Pécs, 2010.február 17.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben