GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI"

Átírás

1 GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: grafológus szakasszisztens II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE 2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások 2.2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások Betölthető munkakörök és foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma Megnevezése 3319 egyéb szociális foglalkozások 3249 egyéb humán egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások 3320 munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások 3603 humánerő-gazdálkodási ügyintézők 3910 egyéb ügyintézők Rokon munkakörök, foglalkozások vagy továbblépési lehetőségek A munkakör, foglalkozás FEOR száma Megnevezése 3311 szociális asszisztens 3312 mentálhigiénés asszisztens 3155 munkapszichológiai és ergonómiai asszisztens 3419 egyéb pedagógusok 3525 nyomozó, magánnyomozó 3639 egyéb pénzintézeti ügyintézők 3910 egyéb ügyintézők

2 2.3. A munkaterület rövid jellemző leírása A grafológus szakasszisztens emberismereti tanácsadóként működik. Közreműködő tevékenységet folytat, munkáját a felkérő szakember (grafológus, pszichológus stb.) irányítása, útmutatása alapján végzi. A grafológus szakasszisztens támogató tevékenységének specifikuma a kézírás jellegzetességeinek kigyűjtése, rendezése alapján az író személy pszichológiai értelemben vett személyiségére vonatkozó információ kommunikálása a grafológus vagy más emberismereti igénnyel fellépő személy vagy intézmény számára anélkül, hogy pszichológiai, orvosi értelemben diagnosztizálna vagy terápiát végezne. Tevékenységét egyéb jogszabályban, rendeletben leírtakkal összhangban végzi. A grafológus szakasszisztens tevékenységének célja: mentálhigiénés prevenció vagy segítségnyújtásban való közreműködés (pl. önismeretfejlesztéshez, nevelési, pályaválasztási és párkapcsolati kérdésekhez, krízis-intervencióhoz stb. támpontok nyújtása a grafológus, az ügyfél vagy a beavatkozást végző szakember számára), humánerő-gazdálkodási probléma megoldásának elősegítése (pl. pályaalkalmassággal, vezetőkiválasztással, karriertervezéssel, követéssel, munkacsoport kialakítással vagy konfliktusainak feltárásával, terhelhetőséggel és igénybevétellel stb. kapcsolatos kérdésekben támpontok nyújtása a grafológus, az ügyfél vagy a beavatkozást végző szakember számára), pedagógiai munka hatékonyságának fokozásához való hozzájárulás (pl. a tanulói egyéni adottságok és képességek hatékonyabb kiaknázása érdekében differenciált módszerek kiválasztásához, tehetség felismeréséhez, pedagógus és tanuló kapcsolatának javításához, kortárscsoportba való beilleszkedés elősegítéséhez stb. kiindulásként szolgáló információk biztosítása, nyújtása a grafológus, a beavatkozást végző szakember vagy a nevelő személy számára), vagy más, a gazdaság és a társadalom egyéb területein (pl. kriminalisztika, történettudományi kutatás, orvosi, igazságszolgáltatási gyakorlat stb. speciális emberismereti igényt támasztó feladatok megoldásában való közreműködés). III. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 1. Cél- és feladatmeghatározás Meghatározza a grafológiai vizsgálat célját és jellegét a probléma pontosítása = a probléma szempontjából felmerülő emberismereti igény ügyféllel való tisztázása és részletes megfogalmazása (pl. szociabilitás vizsgálata esetén párválasztás, team építés, ügyfélfogadási munkakör betöltése, katonai szolgálat, ügynöki munka stb.), vizsgálati kérdések megfogalmazása = az együttműködési cél eléréséhez szükséges teljesítés kritériumainak megállapítása az ügyfél közreműködésével (pl. ügynöki munkavégzésnél kommunikációs készség, kreativitás, agilitás, lojalitás, kompromisszumkötési hajlam, figyelemkoncentráció stb.).

3 2. Vizsgálati feltételek biztosítása Gondoskodik a vizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételekről a vizsgálati anyagról, az írásmintáról = minden vizsgálati személytől írásmintát, szükség esetén összehasonlító írást szerez be törvényes úton, az írásmintára vonatkozó követelmények meghatározásáról = az együttműködési cél eléréséhez szükséges feltételek és a teljesítés kritériumainak megállapítása az ügyfél közreműködésével (meghatározza pl. a szükséges terjedelmet, az aláírások számát és módját, íróeszközt, esetleg az írás laboratóriumi körülményeit), a vizsgálat jogi, etikai és szakmai feltételeiről = az írás grafológiai feldolgozását engedélyező, és az abból eredményekként adódó információk átvételére jogosult személyeket kijelölő nyilatkozat beszerzése az író személytől, meghatározott feltételek esetén az írásminta tulajdonosától vagy az ügyféltől, a szakmai etikai előírások figyelembevételével beszerzi az írás feldolgozását engedélyező nyilatkozatokat, meghatározza az író személyére vonatkozó speciális adatokat, a szükséges technikai eszközök meglétéről = az írás vizsgálatához szükséges mérőeszközök, berendezések, segédeszközök hozzáférhetővé tétele és működőképes állapotuk biztosítása (pl. írássztenderek, nagyító, fax, számítógép, pszichogram, nyomásmérő, grafológiai értékelő táblázatok stb.), a szerződések, megbízások, űrlapok kitöltéséről, aláírásáról = kitölti az adatlapokat, megköti a megbízás szerinti szerződést. 3. A vizsgálat előkészítése Megállapítja a feldolgozási lehetőség határait, kizárási lehetőségeket a rendelkezésre álló információk ellenőrzése = ellenőrzi a vizsgálati anyag hitelességét, a kort, a kezességet, a nemzetiséget, a foglalkozást és a szemüvegességet (esetleg a befolyásoltsági fokot), a grafikai produktum anyagkritikája = az írásminták jellemzőinek értékelése a vizsgálati anyaggal szemben támasztott követelmények minimuma szempontjából (írásmennyiség, olvashatóság, originalitás, hamisítás stb.), a kizárási lehetőségek felfedezése = befolyásoltság lehetősége, betegség, patológiás, írászavaros lehetőségek, rendkívüli íráskörülmények stb. 4. A grafikai produktum elemzése Elvégzi a meghatározott grafológiai jellemzők vizsgálatait a produktum sajátosságainak rendszerezett vizsgálata = az íráselemzés összeredményei szerint, a vizsgálati anyag sajátosságai alapján, a személyiségre vonatkozó jelentés-tulajdonítása lehetővé tett irányának, körének és megbízhatóságának meghatározása (az írásjellemzőket táblázatokból, a teszteredményeket utasítások alapján), a megjelenített grafológiai jegyek értékelése = összegyűjti, kiszámolja, kategóriákba rendezi tipikusság és előfordulási gyakoriság szerint, értelmezésre előkészíti. 5. Ellenőrzés Elkészített vizsgálatának eredményét ellenőrzi a lehető legtöbb és legjobb módszerek segítségével tesztek felhasználása

4 = grafológiai tesztek, pszichológiai tesztek, kontroll grafikai produktumok elemzése, személyes kapcsolattartás = másik grafológus bevonásával, pszichológus bevonásával, egyéb szakértő bevonásával. 6. Javaslattétel, intézkedés A megrendelő igénye alapján vagy szükség szerint teszi meg javaslatát, intézkedéseit vizsgálati eredmények megvitatása az ügyféllel = az ügyfél kérdései, felvetései kapcsán a vizsgálati eredmények megbeszélése, érvekkel való alátámasztása, vagy további kérdésfeltevések, vizsgálati lehetőségek és célok megfogalmazása, írásbeli vagy élőszóban zajló kommunikációs folyamatban, az írás átadása grafológusnak részletes elemzés céljából = speciális fejlesztőeljárás grafoterápia írásváltoztató program tervezése és végrehajtása céljából, elirányítja a megrendelőt a szükséges szakemberhez = személyiségfejlesztő kurzus elvégzése céljából, = probléma jogi útra terelése céljából. 7. Szervezés, dokumentáció A beérkező feladatokat, megbízásokat fogadja, dokumentálja a beérkező feladatokat, megbízásokat a szóbeli és/vagy írásbeli kommunikáció szabályai szerint fogadja = a magyar nyelv kiejtési szabályainak megfelelően, = értelmes, érthető megfogalmazással, kerülve az idegen kifejezéseket, = szükségszerűen és helyesen alkalmazva a pszichológiai megfogalmazásokat, = a partnereket és a megbízókat az etikettnek megfelelően fogadva, = a kérdezési technikákat a tartalmi és formai sajátosságoknak megfelelően érvényesítve, = felkészülve a szóbeli és telefonon adott kommunikációs lehetőségekre, = a levelekkel szemben támasztott szakmai, etikai és fogalmazási követelményeket betartva, az elvégzett munkafolyamat dokumentációs anyagát rendszerezi, irattározza = a beérkező és kimenő leveleket, bizonylatokat megfelelően irattározva, a dokumentumok nyilvántartása és irattározása a grafológusi titoktartás betartásával. 8. Grafológiai ismeretek elsajátítása A grafológus szakasszisztensnek munkatevékenysége szakszerű ellátásához rendelkeznie kell kialakult készségekkel, illetve legalább alapvető jártassággal a következőkben: 8.1. Íráselemzés-analizálás az írásjelenségek csoportosításának módjai = a klasszikus leíró, a metrikus, a személyiségjellemzők szerinti és a rendszerszemléletű írásjelenségek tételes felsorolása, definiálása és jellemzői értelmező megfogalmazása folyamatos előadásmóddal, az írásértékelő táblázatok fajtái = a magyar, német és angol sztenderdírás táblázatok felismerése és kiválasztása 10 sztenderdírás táblázat közül, a dőlésszögmérő táblázat alkalmazásának bemutatása adott írásjellemző táblázat (pl. Lüke, GUL, sparoditás, nyomatékmérő stb. táblázat) kitöltése, értékelése a táblázathoz tartozó időintervallum alatt, az írás technikai jellemzőinek fogalma, típusai és fajtái = felsorolni és bemutatni a leggyorsabb íráshordozókat és íróeszközöket legfontosabb jellemzői alapján, bemutatni az íróeszközök tartásának és az íráshelyzeteknek legjellemzőbb módjait,

5 a grafikai produktumot jellemző sajátosságok típusainak és fajtáinak fogalma, minősítési kritériumai = térkitöltés, térbeli viszony, arány és harmónia, irányultság, dinamika, grafikai megjelenítés összetevőinek felsorolása, legjellemzőbb típusának definiálása és bemutatása írásminták alapján, a grafikai produktum mennyiségi és/vagy minőségi sajátosságai = alakiság, eredetiség, torzulás, sablonosság, a sablontól vagy elméletileg elvárt jellemzőktől való eltérései legjellemzőbb formáinak, ezek megállapítási módjainak, viszonyítási alapjainak verbális megfogalmazása leíró jelleggel, a grafikai produktum értékelhetősége = a szakmai kritériumok (mennyiség, minőség, jelleg, keletkezési feltételek, torzitásmentesség) tételes felsorolása és ismertetése, egyéb a normál pszichikus sajátosságokon kívüli jellemzők megjelenése a kézírásban = íráskörülmények specifikumaira utaló írásjelenségek rendszerezett felsorolása, a kiértékelésre alkalmas módszerek és eljárások = elméleti szinten ismerni és felsorolni a szemrevételezési mód, az analíziskészítés alapelvei, a szakvélemény készítésének menete, a grafológiai értelmezés során tett megállapítások rendezése, megfogalmazása, speciális sajátosságok kiemelése, összehasonlítások feladatokat, valamint gyakorlati szinten kezelni a komputeres grafológiai íráselemző program adatbeviteli és kiértékelési feladatokat adott programmal, az írástömb szerkezeti egységeit jellemző sajátosságok típusai és fajtái = definiálni, és adott írásmintán felismerni a sorok, szavak, sorközök, szóközök és az aláírás térbeliségi, alakisági, relatív viszonyítási jellemzőit, az írás alapegységeit jellemző sajátosságok típusai és fajtái = definiálni, és adott írásmintán felismerni a betűk, betűközök, kötővonalaik, a kezdőbetűk és a kiemelt betűk térbelisége, alakisága, relatív viszonyítási jellemzőit, az írás alapegységeinek járulékos elemeit jellemző sajátosságok típusai és fajtái = definiálni, és adott írásmintán felismerni a kezdő- és végvonalak, ékezetek, központozás, t, f, A, z áthúzások, vonalrészek, elrántások, elírások, korrekciók térbelisége, alakisága, írásdinamikai jellemzőit Írástörténet az írás mint kultúrtörténeti jelenség = leíró jelleggel ismerni az írás előzményeit, kialakulását és fejlődését a kezdettől napjainkig a latin betűs írás és a magyar nyelven történő írás vonatkozásában, normaírások = bemutatott írásmintán felismerni és megmutatni a mai írásfajták főbb csoportjainak rendszerbeli és grafikus jellegzetességeit, a latin betűs írások mai nemzeti változatainak főbb grafikus jellegzetességeit, az európai nemzeti normaírások főbb típusait, a mai magyar normaírások grafikus sajátosságait Grafológiatörténet grafológia történetének legfontosabb állomásai = reproduktív jelleggel felsorolni az idevonatkozó alapismereteket: a grafológia előzménye az ókortól, a grafológia újkori fejlődése, a XX. század elméleti és szervezeti grafológiai munkássága, a grafológia kiemelkedő hazai szakembereinek munkássága, a grafológia II. világháború utáni magyarországi fejlődése, a Magyar Írástanulmányi Társaság előtörténete és újjáéledése, a grafológia hazai szakirodalmának áttekintése, értékelése. 9. Pszichológiai ismeretek elsajátítása

6 A grafológus szakasszisztensnek munkatevékenysége szakszerű ellátáshoz rendelkezni kell kialakult készségekkel, illetve legalább alapvető jártassággal a következőkben: 9.1. Írásfiziológia az írásfolyamat ideg- és izomtevékenysége = reproduktív jelleggel felsorolni az írástevékenység megvalósításában szerepet játszó idegés izomrendszeri struktúrákat, az írástevékenység mechanizmusát, az írómozgás alapelveit, az írástanulás élettani és pszichés feltételeit, az íráskép individualizálódásának folyamatát, az írástanulás és az írástevékenység folyamatát és tüneteit Általános pszichológia alapvető pszichológiai ismeretek = reproduktív jellegű ismeretekkel kell rendelkeznie a következő témakörökről: = érzékelés, észlelés = tanulás, figyelem, emlékezés = képzelet, beszéd = kreativitás, intelligencia, gondolkodás = motiváció, emóció = tudat, éberség, aktivitás Személyiséglélektan személyiséglélektani alapismeretek = reproduktív jellegű ismeretekkel kell rendelkeznie a következő témakörökről: = a személyiség fogalma, különböző aspektusai = átfogó személyiségelméletek lényege és fogalomrendszere = a személyiség fejlődésére vonatkozó lényegesebb állomások = személyiségtipológiai rendszerek alapelvei, kategóriái és értékelésük = a személyiség leírásának megközelítésmódjai és kategóriái Pszichometria jártasság a méréses módszerekben = gyakorlati alkalmazás szintjén kell ismerni, és adott példán bemutatni az alábbi témaköröket: = mérés és adatszerzés = sztenderdizáció = reliabilitás = validitás = tesztek kitöltésének, értékelésének szempontjai. 10. Etikai ismeretek elsajátítása A grafológus szakasszisztensnek tudatosan kimunkált szemlélettel kell rendelkeznie a következő vonatkozásban: 10.1 A szakmai etika fogalma, jelentősége, ismérvei = önálló megfogalmazás szintjén kell tudnia, illetve alkalmaznia a következőket: = az etika fogalma, szerepe általánosságban, = a grafológusi tevékenység etikai alaphelyei, szabályai, = pszichológiai biztonság fogalma,

7 = etikai vétségek és kezelésük. IV. A SZAKKÉPESÍTÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI A grafológus szakasszisztens szakmai képesítő vizsgát az adott időpontban érvényes rendelet előírásai szerint a munkaügyi miniszter által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt kell tenni. 1. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. Az egyes vizsgarészek a következő vizsgatárgyakat tartalmazzák: Írásbeli vizsga írás- és grafológiatörténet, íráselemzés-analízis. A vizsga időtartama: vizsgatárgyanként 60 perc. Szóbeli vizsga pszichológia, grafológiaelmélet. A felkészülési idő valamennyi vizsgatárgy előtt min. 40 perc. Gyakorlati vizsga grafológia alkalmazása. A vizsga időtartama: 240 perc. 2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével Írás- és grafológiatörténet vizsgatárgy A vizsga keretében a jelöltnek írástörténetből leíró jelleggel kell fogalmazványt készítenie az írás előzménye, kialakulása, fejlődése témakörökből (a latin és a magyar nyelvű írás kialakulásával kapcsolatba hozva); grafológiatörténetből három adott témakörből választhatóan két grafológiai fejlődési állomást vagy elméletet kell összehasonlítania fogalmazvány formájában (felsorolással, definiálással, jellemzéssel, összehasonlítással, magyarázó kifejtéssel és azonosítással). Íráselemzés-analízis vizsgatárgy A vizsga keretében a jelöltnek kiadott írásminta alapján az írástömb szerkezeti egységei, az írás alapegységei, az írás alapegységeinek járulékos elemei témakörben kell öt, a tények, fogalmak relációk, struktúrák és módszerek szintjét érintő kérdést megválaszolnia felismeréssel, felsorolással, definiálással, jellemzéssel, összehasonlítással, magyarázó kifejtéssel és azonosítással, rendezéssel. Pszichológia vizsgatárgy A vizsga keretében a jelöltnek az alábbi témakörökben kell egy tételt kihúzva egy-egy átfogó,

8 a tények, fogalmak, relációk, struktúrák szintjét érintő kérdést megválaszolnia reproduktív jelleggel, magyarázó és értékelő kifejtéssel: írásfiziológia, általános pszichológia, személyiséglélektan. Grafológiaelmélet vizsgatárgy A vizsga keretében a jelöltnek az alábbi témakörökből adott írásmintán felismerve kell egy tételen szereplő három különböző témát, a tények, relációk, struktúrák szintjét érintő kérdést megválaszolnia felsorolással, definiálással, jellemzéssel, összehasonlítással és magyarázó kifejtéssel: írásjelenségek csoportosítási módjai, a grafikai produktumot jellemző mennyiségi sajátosságok, a grafikai produktumot jellemző minőségi sajátosságok. Grafológia alkalmazása vizsgatárgy A vizsga keretében a jelöltnek egy esetleírás alapján egy grafológusi szakasszisztensi szakfeladat megoldásának menetét kell megterveznie, az esethez tartozó kézírás vizsgálati előkészítését kell elvégeznie a megfelelő írásértékelő táblázat, teszt és technikai eszköz alkalmazásával, bizonyítva jártasságát a méréses módszerekben, majd az eredményeket az ügyféllel vagy a grafológussal való írásbeli közlésre előkészítenie, és szóbeli közlésként bemutatnia, eljárásait és megállapításait kérdezésre érvekkel alátámasztania, indokolnia az alábbiakra kitérve: a probléma és a vizsgálati kérdések pontosítása, a kizárási lehetőségek felfedése, technikai jellemzők, a grafikai produktum értékelhetősége, anyagkritikája, a kiértékelésre alkalmas módszer és eljárás, a megjelenített grafológiai jegyek kiértékelése, a szükséges dokumentálás megfogalmazása. A vizsgafeladatként felhasználni kívánt esetet előzetesen grafológiai és pszichológiai eljárásokkal is fel kell dolgozni. 3. A szakmai vizsga értékelése A vizsga értékelése a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet előírásai szerint történik, az alábbiak figyelembevételével: 3.1. A jelöltnek az írásbeli vizsgarészen nyújtott teljesítményét tantárgyanként külön érdemjeggyel kell értékelni, s az ezek egészre kerekített számtani átlaga képezi az írásbeli vizsgarész összesített érdemjegyét, kivéve, ha a jelölt valamely vizsgatárgy elégtelen osztályzatot kapott, mert ez esetben az összesített eredmény is elégtelen mindaddig, amíg az adott vizsgatárgyból javítóvizsgán legalább elégséges érdemjegyet nem szerez Az írásbeli vizsgarészen a vizsgakérdésekkel együtt útmutatót kell kiadni az egyes tantárgyak vizsgáján nyújtott teljesítmények értékeléséhez A gyakorlati vizsgarész értékelésekor a jelölt teljesítményét a következő szempontokból részjegyekkel kell értékelni: szakmai tartalom: ahol a megítélés alapját a képzési tematikában ismertetett grafológiai és

9 pszichológiai követelményekkel való megegyezés és az álláspontok megvédése érdekében kifejtett érvelés szakmai helytállósága képezi; kifejezésmód: ahol a megítélés alapján a fogalomhasználat szakszerűsége és a kifejezésmódnak a feladathoz műfaji és bánásmódbeli szempontból való adaptáltsága képezi; feladat megoldása: ahol a megítélés alapját a probléma megoldásának elősegítéséhez való hozzájárulás, ezzel kapcsolatban az ügyfélben a megfelelő motiváltság kiváltásának elérése képezi; etikai hozzáállás: ahol a megítélés alapját az esettel kapcsolatos eljárás és magatartás etikai szempontból vett helyessége és körültekintő volta képezi. A részjegyek egészre kerekített számtani átlaga képezi a gyakorlati vizsgarész érdemjegyét, kivéve, ha valamely részjegy elégtelen, mert ez esetben az összesített érdemjegynek is elégtelennek kell lennie A gyakorlati vizsgarészben a vizsgakérdésekkel együtt útmutatót kell kiadni az értékeléshez Az írásbeli és gyakorlati vizsgarészben nyújtott teljesítmények értékeléséhez kiadandó útmutatók készítéséhez előzetesen szabályzatot kell készíteni az értékelő kategória (osztályzatok) teljesítményhatárainak megállapításakor követendő elvekről. 4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltétele Pszichológia tárgyból vizsgakötelezettség alóli felmentést kapnak azok a személyek, akik igazolják, hogy pszichológus, pszichiáter vagy pszichoterapeuta képesítéssel rendelkeznek. * * *

GRAFOLÓGUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

GRAFOLÓGUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés GRAFOLÓGUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GRAFOLÓGUS Feladatok és tevékenységek A grafológus

Részletesebben

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS

GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése GRAFOLÓGUS SZAKASSZISZTENS

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 230. sorszámú Vámügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése

IRODAI ASSZISZTENS. 2 éves iskolarendszerű szakképzés A képzés megkezdésének szükséges feltétele: a 10. évfolyam elvégzése IRODAI ASSZISZTENS 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 01 Megnevezés: Gépíró Azonosítószám: 33 346 01 0100 31 02 Megnevezés: Gépíró, szövegszerkesztő 3.2 Elágazások nincsenek 3.3

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 31 5002 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Fogtechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1[3] I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai I/1. A szakképesítés azonosító száma: 54 5046 01 I/2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI A SPORTOKTATÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 13/1996. (XI. 5.) MKM-BM együttes rendelet a sportszakmai képesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról I. A szakképesítés Országos

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Banki szakügyintéző OKJ száma: 55

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 77. sorszámú Közművelődési szakember II. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 1.2.

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye Az 62. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 581 03

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ Az iskolában indított elágazások: ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ ÚJSÁGÍRÓ I. 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 01 Megnevezés: Fotóriporter Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 02 Megnevezés:

Részletesebben

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 1MINTA 55 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*) 1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE 8933 01 CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-GONDOZÓ 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA INFANT AND CHILD CARE NURSE (A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

GRAFOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GRAFOLÓGUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRFOLÓGUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 725 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Grafológus 3. Szakképesítések

Részletesebben

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5012 05 2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi menedzser 3. Szakképzés formája: iskolarendszeren

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A.. sorszámú Megújuló energetikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54.. 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 8. sorszámú Bőrdíszműves megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 542 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 1.2.

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 5148103 2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 61. sorszámú Lovász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 17. sorszámú Világítástechnikus részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 521 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus

54 725 01 0000 00 00 Grafológus Grafológus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben