A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: a KKMK vezetıi értekezlete április 7-én Aktualizálásért felel: KKMK Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetıje GYİR 2008

2

3 A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése által fenntartott nyilvános közkönyvtár. A szakmai rendszerben elfoglalt helye: megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtára. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvényben megfogalmazottak alapján az Alapító okirattal összhangban fejti ki tevékenységét, figyelembe véve az IFLA/UNESCO közkönyvtári nyilatkozatában foglaltakat. A könyvtár általános győjtıkörő, nyilvános könyvtárként győjteményeihez, szolgáltatásaihoz a hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. A megyei lakosság igényeinek kielégítése érdekében alapfeladatai a győjtıkörrel összefüggésben: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, mint az ODR tagkönyvtára részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, feldolgoz és szolgáltat, ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat, szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését, végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, községi könyvtárak számára végzi a dokumentum-ellátást megállapodás alapján (győjtıköri szabályzatuk e szabályzat mellékletét képezi). A könyvtár társadalmi környezete a győjteményszervezés szempontjából A könyvtár a Nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb közkönyvtára, elsısorban annak északi részén meghatározó a tevékenysége. Gyır-Moson-Sopron megye az ország iparilag fejtett területe, a gazdaságban kiemelkedı szerepet tölt be. Az 1990-es évek második felétıl nagy külföldi cégek települtek be, jelentıs ipari beruházásokat végrehajtva. A gazdaság mellett jelentıs a turizmus és a kereskedelem is. A megye településszerkezete jellemzıen aprófalvas. Területén két egyetem mőködik, amelyek képzési profilja szinte valamennyi tudományterületet lefedi. A használók köre A könyvtár használói között magas számban szerepelnek egyetemi, fıiskolai hallgatók és középiskolai diákok, akiknek igényeit figyelembe kell venni, de emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a közkönyvtári funkciók erısítésével a használók körének bıvítésére és a hátrányos helyzető olvasók ellátására. 1

4 A győjtıkör határai Tartalmi szempontok A megyei könyvtár győjtıköre általános. Ugyanakkor győjtıkörünk alakításánál figyelembe vesszük, hogy a már érvényét vesztett /1984 sz. MM határozat a könyvtárat tudományos könyvtárrá minısítette. Így továbbra is törekszünk a szakirodalmi ellátásban a városi könyvtárak győjtési szintjét meghaladó olvasói igények kielégítésére. Beszerezzük valamennyi tudományterület tájékoztatást segítı kézikönyveit, adattárait, monográfiáit, lexikonjait és szótárait. Teljességre törekvıen győjtjük a klasszikus szépirodalmi alkotásokat, az értékes kortárs irodalmat, válogatva a szórakoztató jellegő kiadványokat. Az átlagosnál gazdagabb választékra törekszünk a társadalom-, irodalom-, történettudományi mővekbıl, valamint a könyvtár- és információtudományi irodalomból. A többi tudományterület anyagát erısen szelektálva győjtjük, figyelve a győjtemény arányos fejlesztésének követelményére. A helyismereti különgyőjtemény vonatkozásában tematikai megkötés nincs. Nyelvi szempontok Elsıdlegesen a magyar nyelvő dokumentumok kerülnek a győjteménybe. A világnyelveken (angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol) megjelent mővek esetében a fı győjtıkörbe tartozó mőveket válogatva győjtjük. Elsısorban a referensz mőveket, nyelvtanulást segítı anyagokat és a klasszikus szépirodalmi alkotásokat. A helyismereti dokumentumok esetében nincs nyelvi határ. Kronológiai szempontok A győjtıkörbe elsısorban a kurrens dokumentumok tartoznak. Idıhatárok nélkül győjtjük a tudománytörténeti vagy mővelıdéstörténeti értékkel rendelkezı kiadványokat, szépírók munkáit, helyismereti tartalmú dokumentumokat, helyi kiadványokat. Földrajzi szempontok A győjtıkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentumkiadásra és erısen válogatva a külföldön megjelenı kiadványokra. Formai szempontok A nyomtatott dokumentumok közül győjtjük a szöveges dokumentumokat: a könyveket, az idıszaki kiadványokat és sorozatokat, a lap- és képkivágatokat, az aprónyomtatványokat, bekötött kéziratokat (gépiratokat, nyomtatott szövegeket), térképeket. A helyi tartalmú állóképeket, fıleg a képes levelezılapokat és a régi fotókat, mikrofilmeket. Hangdokumentumokat: az irodalmi- és zenei CD-ket, hangkazettákat, bakelitlemezeket. Audiovizuális dokumentumokat: videokazettákat, DVD-ket. Az elektronikus dokumentumok közül győjtjük az offline hordozón létezı lexikonokat, kéziés segédkönyveket, periodikumokat és bibliográfiákat, multimédia CD-ROM-okat. A fıként szöveg alapú, de képi formában megtalálható archív állományokat: helyismereti dokumentumok digitalizált változatait; állományvédelmi céllal digitalizált régi folyóiratokat. Interneten elérhetı, letölthetı helyismereti vonatkozású, nyilvánosságnak szánt elektronikus dokumentumokat. Archiválási szempont: Megırzési kötelezettség: a 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges értékkel bíró dokumentumokat, továbbá a kötelespéldányként érkezı kiadványokat a könyvtár köteles megırizni. Tartalmi avulás címén sem selejtezhetık a 2

5 jelentıs tudománytörténeti és mővészeti értékkel bíró mővek, valamint a helyismereti különgyőjteménybe tartozó dokumentumok. Selejtezés: Folyamatosan kivonásra kerülnek azok a dokumentumok, amelyek az olvasók számára friss információkat már nem tartalmaznak (elavultak), az adott téma újabb feldolgozása, vagy az adott mő újabb kiadása következtében feleslegessé váltak vagy véglegesen nem ırzött periodikumok. Használati szempont A kölcsönözhetı állomány dokumentumai a használók számára a könyvtárhasználati szabályzatban rögzített feltételek mellett és módon kölcsönözhetık. Az olvasóterem és a kézikönyvtár, valamint a nem hagyományosan kölcsönözhetı dokumentumok kölcsönzése osztályvezetıi engedélyhez és díjtételhez kötött a használati szabályzatban rögzítettek szerint. A helyismereti különgyőjtemény, a muzeális győjtemény, valamint a dolgozói segédkönyvtárak állománya és az offline adatbázisok prézens anyagnak minısülnek és csak helyben használhatók. A legalább két példányban meglévı helyismereti dokumentumok egyikének indokolt esetben való kölcsönzését az osztályvezetı engedélyezheti. A védett, ritkasága, értéke, fizikai állapota miatt különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra és külön engedéllyel vehetık igénybe. Ezeket kölcsönözni egyáltalán nem lehet. A védett és különleges értékkel bíró könyvekrıl, folyóirat- és újságpéldányokról, állóképekrıl, aprónyomtatványokról fénymásolat nem készíthetı. Példányszám A kölcsönözhetı állomány példányainak darabszámát az állománygyarapító munkacsoport határozza meg az állomány arányos fejlesztésének követelménye és a mindenkori költségvetési kondíciók szerint. Két példányban győjtjük a kritikai kiadásokat, a hangtár helyismereti győjtıkörbe tartozó hangdokumentumait és a helyi szépírók munkáit. A helyismereti különgyőjteménybe kerülı dokumentumok példányszáma kettı, ill. egy példány a győjtemény részletes szabályaiban rögzítettek szerint. A gyarapítás forrásai Vásárlás A költségvetési összeg függvényében közbeszerzés alapján történik. Ajándék A könyvtár elfogad ajándékként felajánlott dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, de csak a győjtıkörébe tartozó és szükséges mennyiségő példányt vesz állományba. 3

6 Kötelespéldány A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. $ (2) bekezdése alapján könyvtárunk a helyi vonatkozású sajtótermékekbıl kötelespéldányt kap a megyében mőködı nyomdák termékeibıl. Ezeket a teljesség igényével győjtjük és a rendeletben elıírtak szerint feltárjuk. Csere A könyvtár saját kiadású dokumentumai felhasználásával csere útján is szerez be kiadványokat. Egyéb Más könyvtárak fölös példányaiból történı beszerzések; fénymásolással, hangfelvétellel, mikrofilmezéssel, szükség szerint digitalizálással elıállított, ill. a hálózatról archiválási céllal letöltött és megırzött dokumentumok. Az egyes dokumentumtípusokra vonatkozó szabályok Könyvek A könyvtár meghatározó kiadványtípusa. Győjtésüknél a fı- és mellék győjtıkörnél leírtak szerint járunk el. A dokumentumok tartalmukat és színvonalukat tekintve ismeretterjesztı mővek és tudományos feldolgozások, ill. szépirodalmi alkotások. Célunk, hogy biztosítsuk a tanuláshoz, mővelıdéshez, önképzéshez, szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A győjtésnek nem képezik tárgyát a kifejezetten magánhasználatra szánt és a színvonaltalan alkotások. A tankönyvek közül csak a kötelespéldányként kapott mőveket dolgozzuk fel. Folyóiratok, hírlapok és egyéb idıszaki kiadványok A könyvtár válogatva győjti az országos napi- és hetilapokat, a különbözı tudományterületek szakfolyóiratait, az irodalmi, mővészeti hetilapokat és folyóiratokat, a CD-ROM-on, ill. online megjelenı folyóiratokat és repertóriumokat. Térképek A könyvtár beszerzi a magyarországi településeket, megyéket, tájegységeket, ill. az ország egészét bemutató térképeket, atlaszokat. Válogatva győjti a világ országait, fıvárosait, idegenforgalmi nevezetességeit bemutató térképeket. Megırzi és önállóan feltárja a folyóiratok térképmellékleteit. A könyvek térképmellékleteit csak a feltárt példánynál jelöljük, önálló feltárást csak egyedi elbírálás alapján végzünk. Metszetek, plakátok, röplapok, aprónyomtatványok, és egyéb nyomdai sokszorosítványok A könyvtár a helyismereti tartalmú dokumentumokon kívül a közhasznú információszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványokat győjti. Késıbbi megırzésükre vonatkozóan a helyismereti különgyőjtemény szabályai érvényesek. Gépiratok, kéziratok, fénymásolatok Csak a helyismereti győjtıkörbe tartozó gépiratokat, szakdolgozatokat, kéziratokat győjtjük. A könyvtár az eredetiben be nem szerezhetı, ill. az elhasználódott dokumentumai helyett fénymásolatokat is felvesz állományába. Ezen dokumentumok beszerzésénél és használatánál az évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról elıírásait vesszük figyelembe. Mikromásolatok Győjtjük a helyi idıszaki kiadványok mikroformátumait, amelyeknek nem rendelkezünk eredeti példányaival vagy állományvédelmi szempontok azt indokolttá teszik. 4

7 Állóképek (képes levelezılapok, fényképek, diafilmek) A helyismereti különgyőjtemény győjtıkörébe tartozó dokumentumokat győjtjük. Audiovizuális dokumentumok (videofilm, DVD) Videokat és DVD-ket a könyvtár szolgáltatásainak kiszélesítése érdekében válogatva győjt. Ennek következtében erısen szelektálva, anyagi lehetıségei függvényében beszerzi a magyar és egyetemes filmmővészet klasszikusainak alkotásait, a kortárs magyar filmmővészet alkotásait, a kötelezı olvasmányok filmes adaptációit, a természetfilmeket és a nemzetközi díjazásban részesült alkotásokat, mesefilmeket és a zenés színházi mőfajok dokumentumait. Mindkét hordozón megjelent alkotások közül elsıbbséget élveznek a DVD-n megjelenı mővek. Hangdokumentumok (hanglemezek, hangszalagok, CD-lemezek, hangkazetták) A hangdokumentumok esetén végbemenı folyamatos technikai változások miatt az új, korszerőbb és könyvtári használatra alkalmasabb CD-lemez győjtését végezzük elsıdlegesen. A hanglemezeket már nem gyarapítjuk, csak a hiánypótló felvételeket ırizzük. Elektronikus dokumentumok (CD-ROM, adatbázis, web-hely stb.) Győjtıkörünkbe tartozó elektronikus dokumentumokat győjtjük. Elsısorban az adatbázisokat, adattárakat, más módon nem hozzáférhetı dokumentumok elektronikus változatait szerezzük be. Fı- és mellékgyőjtıkör Fıgyőjtıkör A fıgyőjtıkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a megyei feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek, amellyel a könyvtár a nyilvános közkönyvtári feladatokat, a lakossági dokumentum- és információellátást biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a győjtemény törzsanyagát. A helyismereti dokumentumok valamennyi témakörben a fı győjtıkörbe, vagy törzsanyagba tartoznak. Mellékgyőjtıkör A mellékgyőjtıkör a fıgyőjtıkör határterületeit, valamint a táblázatban felsorolt tudományterületeket tartalmazza. Ezeket a dokumentumokat válogatva és kurrensen kell beszerezni. Nem vásárolunk általános iskolai tankönyveket. 5

8 0 Általános mővek Alapgyőjtemény Teljességre törekvıen győjtjük a szakmailag megalapozott magyar nyelvő általános lexikonokat és enciklopédiákat. Az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. A világnyelveken megjelenık közül a fontos, híresebb kiadványokat szerezzük be a kézikönyvtárunkba. Válogatva győjtjük a társintézmények (múzeum, levéltár stb.) kiadványait, figyelembe véve a cserekapcsolatok lehetıségét. A Gyır-Moson-Sopron megyei testületek, szervezetek, intézmények esetén a Helyismereti Győjtemény szabályai érvényesek. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a gyermek szakkönyveket. Tudománypolitika, Tudománytörténet Írástörténet, Írásfajták Fıgyőjtıkör Információelmélet, Kommunikációelmélet Mővelıdéspolitika Bibliográfiák, Nemzeti bibliográfiák Mellékgyőjtıkör 001 Tudományos munka szervezése és módszertana, Találmányok, szabadalmak, Tudományfilozófia 002 Dokumentációs intézmények, szervezetek, Könyvtörténet 003 Jelképek, Szimbólumok 006 Szabványosítás, Mértékegységek Egyes civilizációk bemutatása, Futurológia Szakbibliográfiák, Ajánló bibliográfiák 6

9 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Nyilvános könyvtárak, gyermekkönyvtárak, iskolai könyvtárak Könyvtárépítészet Könyvtárhasználat Könyvtári menedzsment Könyvtártörténet, Olvasásszociológia Általános lexikonok, enciklopédiák Sajtótörténet Általános évkönyvek, címtárak, almanachok Egyes folyóiratok repertóriumai Idıszaki kiállítások Kongresszusok Muzeológia 070 Újságírás 090 Könyvritkaságok Fakszimile kiadások 7

10 1 Filozófia, pszichológia Tartalmi teljességgel győjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy neves filozófus, pszichológus életét bemutató mőveket.) Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, a gyermek szakkönyveket. Fıgyőjtıkör Filozófiatörténet Általános pszichológia Logika Etika Mellékgyőjtıkör 100 Asztrológia Egyes filozófusok munkásságát bemutató monográfiák 133 Okkult jelenségek 140 Különbözı filozófiai irányzatok 150 Grafológia A pszichológia különbözı területei Pszichológiai vizsgálati módszerek Ismeretelmélet 170 Egyes foglalkozások etikája 180 Általános esztétika 8

11 2 Vallás, teológia Tartalmi teljességgel győjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket. Válogatva győjtjük a Biblia irodalmát, az egyháztörténeti munkákat, mitológiákat, a gyakorlati teológiát és a nem keresztény vallások történetét és irodalmát, az egyetemi- és fıiskolai tankönyveket. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a gyermek szakkönyveket. Biblia Egyháztörténet Mitológia Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 200 Vallásfilozófia 220 Bibliamagyarázat 230 Dogmatika 240 Morálteológia 280 A kereszténység általános irodalma Egyes nem keresztény vallások irodalma Vallástudomány 9

12 3 Társadalomtudományok Tartalmi teljességgel győjtjük az egy, ill. többnyelvő szakszótárakat, szaklexikonokat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló mőveket). Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi, fıiskolai tankönyveit. Teljességgel győjtjük a Gyır-Moson-Sopron megyei, valamint az általános országos statisztikai kiadványokat. A szakstatisztikai kiadványokat válogatva szerezzük be. Válogatva győjtjük az Európai Unió irodalmát. A hatályos magyar és európai uniós jogszabályok a Complex DVD Jogtárban érhetık el. Válogatva győjtjük a fontosabb jogszabály-magyarázatokat. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát. Fıgyőjtıkör Szociológia Szociográfia Általános statisztika Politikatörténet Magyar belpolitika Mellékgyőjtıkör 300 Általános társadalomtudományi mővek 301 Kommunikáció 303 Társadalomtudományi vizsgálati, elemzési módszerek Népszámlálások Statisztikai évkönyvek 312 Demográfiai összefoglalások Népesedési statisztikák Politikatudomány 322 Egyházpolitika 323 Egyes országok belpolitikája Nemzeti kisebbségek Nemzetiségi kérdés 324 Választások, választási eredmények összefoglalói Választási kampány 10

13 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 325 Gyarmatosítás 327 Magyar külpolitika Diplomáciatörténet Egyes országok külpolitikája Külpolitikai évkönyvek 328 Kormányzati formák Parlamentek 329 Politikai pártok és mozgalmak Közgazdaságtan Foglalkoztatáspolitika Munkaerıpiac Munkaügy Szakszervezetek 333 Földhasználat Lakásgazdaság Regionalizmus Területfejlesztés 334 Különbözı gazdasági formák Nonprofit szervezetek 336 Pénzügy Államháztartás Költségvetés 338 Gazdaságtörténet Gazdaságpolitika Idegenforgalom Iparpolitika Turizmus 339 Bel- és külkereskedelem Európai Unió Világgazdaság 340 Általános jogtudományi és jogtörténeti összefoglalások 341 Nemzetközi egyezmények, szerzıdések Nemzetközi jog Nemzetközi szervezetek Alkotmányjog 342 Emberi jogok Szentkorona-tan 11

14 Fıgyőjtıkör Büntetıjog Polgári jog Állampolgári ismeretek Neveléstan Neveléstörténet Gyógypedagógia Néprajz általában Mellékgyőjtıkör 343 Büntetés-végrehajtási intézmények Kriminalisztika Viktimológia 347 Szerzıi jog 348 Egyházjog 350 Államigazgatás Közigazgatás KRESZ Önkormányzati szervek 355 Hadtörténet Katonai szervezetek Biztosításügy Gyermek- és ifjúságvédelem Szociálpolitika 370 Közoktatás Szociálpedagógia 371 Egyes tantárgyak oktatási módszerei Iskola-egészségügy Reformpedagógia 372 Óvodai nevelés Felnıttképzés Iskolán kívüli nevelés Mővelıdésszervezés Szakképzés 378 Egyetemi és fıiskolai képzés 379 Szabad idı és szabad idıs tevékenységek 390 Díszítımővészet Népi építészet 12

15 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 391 Divattörténet Népviseletek 392 Családi ünnepek Lakodalmi szokások Népi ételek 394 Népi játékok Néptánc Társadalmi szokások 395 Illemszabályok Protokoll Rendezvényszervezés 396 Nımozgalom 398 Babonák Egyes országok népmeséi Mondák Népszokások 13

16 5 Természettudományok Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat. Tartalmi teljességgel győjtjük az egy, ill. többnyelvő szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy neves természettudós életét bemutató írásokat), növény- és állathatározókat. Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit, az éghajlati atlaszokat. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a fotóalbumokat és a gyermek szakkönyveket. Fıgyőjtıkör Környezettudomány, környezettechnika, hulladék- és energiagazdálkodás, Fenntartható fejlıdés, környezeti etika, környezet és gazdaság kapcsolata, környezetterhelés, környezetszennyezés, Mellékgyőjtıkör Világ nemzeti parkjai, Magyarország nemzeti parkjai Környezeti nevelés Matematika egyes ágainak összefoglaló mővei Egyetemi példatárak, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Képlet-és táblázatgyőjtemények, Matematikaversenyek feladatai, példatárai, Oktatást segítı kézikönyvek, fejtörık Kozmológia, Bolygók és őrkutatás, Térképészet, térképek története, Geodézia Fizika egyes tudományterületeinek összefoglaló mővei Egyetemi-, fıiskolai- és középiskolai példatárak, megoldás-kötetek, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Fizikai kísérletek 14

17 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Kémia egyes területeinek összefoglaló mővei Kémiai kísérletek, Egyetemi példatárak, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Éghajlattan, éghajlati változás, Meteorológia, Földtörténet Barlangászat 560 İslénytan Biológia Antropológia Genetika Mikrobiológia Kísérletgyőjtemények, Egyetemi tankönyvek, Érettségire felkészítı győjtemények Növénytan, Növényföldrajz, Növényélettan Föld állatvilága, állatföldrajz, Hazánk állatvilága, Állatkertek, Egyes kontinensek és tengerek élıvilága Etológia Állatvédelem 15

18 6 Alkalmazott tudományok Tartalmi teljességgel győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat. Tartalmi teljességgel győjtjük a tudománytörténeti mőveket. Az egyes szakmák elsajátítását segítı szakkönyveket. Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, a gyermek szakkönyveket. Fögyőjtıkör Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, Növénybetegségek, Kertészet Állattenyésztés, Mellékgyőjtıkör Az orvostudomány egyes ágainak ismeretterjesztı irodalma Természetgyógyászat, Alternatív gyógymódok Csecsemıgondozás Masszázs, Gyógytorna Állatorvos-tudomány Ipar- és technikatörténet Géptan, Elektrotechnika Bányászat Mély- és magasépítés, Út-, alagút- és hídépítés, Vízépítés Egészségügyi technika Jármőtechnika, Jármőtörténet Állati termékek feldolgozása Méhészet, Halászat Hobbikertész, kistermelıi ismeretek Magyar szakácskönyvek, diétáskönyvek, Étkezési kultúra története, Vendéglátás, vendéglátó helyek Lakberendezés, Kézimunka 16

19 Vezetés és szervezés Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Vezetési módszerek Irodaszervezés, Híradásügy, Szállításszervezés Számvitel Üzemgazdaság, Reklám Könnyőipar, élelmiszeripar, vegyipar a kisipari tevékenységben Számítástechnika Hangszerkészítés Kismesterségek, barkácsolás Építıipar 17

20 7 Mővészet, szórakozás, sport Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, szignótárakat, adattárakat, filmográfiákat, diszkográfiákat, színházi-, film- és sportévkönyveket, az egyes sportágak szabálykönyveit, valamint a tudományterület szakszótárait. Válogatva győjtjük az egyes mővészeti technikákat bemutató köteteket, egy-egy szerzı mőveibıl készült kritikai összeállításokat, forrásgyőjteményeket, a kiállítási katalógusokat, mővészinterjúkat. Nem győjtjük az egy-egy mővész, sportoló vagy médiaszereplı magánéletét bulvár szinten tárgyaló írásokat. Fıgyőjtıkör Mővészettörténet Építészettörténet Szobrászat Festészet Grafika Numizmatika Fotómővészet története Zenetörténet Mellékgyőjtıkör 7-71 Mővészetesztétika, Mővészetelmélet, Mővészetterápia Településtervezés, Településrendezés, Tájtervezés és kerttervezés, Kertmővészet Mőemlékvédelem, Építészeti stílusok Kerámiamővészet Fémmővesség 73/76 Formatervezés Iparmővészet, Népi iparmővesség Környezetkultúra, Lakberendezés, Hobbi, kézmővesség 77 Fotóelmélet, Fotóesztétika, Fotótechnika 78 Zenei korszakok, Zenei mőfajok Könnyőzene klasszikusai Hangszertörténet, Hangszerismeret 18

21 Sporttörténet Sport eredmények Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 790/792 Rádió Televízió Filmmővészet Színházmővészet Mozgókép- és médiaismeret 793 Tánctörténet Táncegyüttesek, Táncmővészek, Koreográfusok munkássága Klasszikus balett, Modern mővészi tánc, Történeti társastáncok, Néptáncok, Társastáncok 794 Játékgyőjtemények, Társas szórakozás Sakk 796/799 Egyes sportágak és sportegyesületek Sportpszichológia, Sportpedagógia, Sportszociológia Rekreáció, Egészséges életmód Iskolai testnevelés Sportszervezés, Sportmarketing Edzéselmélet Technikai sportok Vadászat 19

22 8 Nyelv- és irodalomtudomány Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, repertóriumokat. Összefoglaló nyelv- és irodalomelméleti és nyelv- és irodalomtörténeti munkákat, a kétnyelvő általános szótárakat. A felsıfokú oktatást támogató szakkönyveket. A magyar és világirodalom kiemelkedı alkotóinak monográfiáit. Válogatva győjtjük a nyelvkönyveket, nyelvtani összefoglalókat, szakszótárakat, a középfokú oktatást segítı elemzı könyveket. Fıgyőjtıkör A nyelv általános kérdései, Nyelvtörténet Szókincs Hangtan Nyelvtan Verstan Filológia Egyes nyelvek és nyelvcsaládok Irodalomtudomány Irodalomtörténet Irodalomesztétika Mellékgyőjtıkör 800 Helyesírás, nyelvhelyesség Rétegnyelv, Tájnyelv, Nyelvjárások Mesterséges nyelv, Jelnyelv Nyelvészeti iskolák Irodalomkritika 20

23 9 Földrajz, történelem Tartalmi teljességgel győjtjük a magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, adattárakat, kronológiákat, helységnévtárakat, fogalomtárakat, forrásgyőjteményeket és évkönyveket. A tudomány történetét tárgyaló mőveket, monográfiákat, jelentıs életrajzokat és családtörténeteket. A természeti- és gazdasági világatlaszokat, megyeatlaszokat. Egyes országok történetét bemutató összefoglaló monográfiákat. Válogatva győjtjük az útleírásokat, útikönyveket, felfedezı utazások történetét tárgyaló mőveket. Az autós-, kerekpáros-, és túratérképeket, valamint a településtérképeket. Nem győjtjük az utazási prospektusokat. Fıgyőjtıkör Természet- és gazdaságföldrajz Honismeret Életrajz, Családtörténet Mővelıdéstörténet Európa története Magyarország története Közép-európai országok története Mellékgyőjtıkör 904 Régészet Egyes települések földrajza Egyes települések honismerete Kontinensek földrajza Címertan, Nemesség, Lovagrendek Ókori történelem 940- Egyes európai országok története Európán kívüli országok történelme 21

24 Szépirodalom Szépirodalmi alkotást csak magyarul vagy eredeti nyelven győjtünk. Eredeti nyelven regényeket, drámákat, versesköteteket és antológiákat győjtünk. Válogatva beszerezzük a nyelvtanulást segítı könnyített olvasmányokat. Világirodalom: Teljességre törekvıen győjtjük az európai és az amerikai irodalmak klasszikusainak munkáit. (Fıként angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz szerzık, valamint a szomszédos népek nyelvén alkotó szerzıket). Válogatva szerezzük be az ázsiai, ausztráliai és az afrikai népek irodalmát, a kortárs külföldi irodalmat és a szórakoztató mőveket. A külföldi klasszikus meseírók alkotásait. Magyar irodalom: Teljességre törekvıen győjtjük a klasszikus és kortárs alkotók életmőkiadásait, összegyőjtött, ill. válogatott mőveit. Válogatva beszerezzük a határon túli alkotók munkáit, a kortárs írók és költık köteteit, a szórakoztató irodalmat. Válogatva megvásároljuk az iskolai, nemzeti és naptári ünnepek megünneplését segítı mősorfüzeteket, segédanyagokat. A beszédtanulást, beszédjavítást segítı gyakorlókönyveket. Az ifjúsági irodalomból beszerezzük az igényes szépirodalmi mőveket, mesegyőjteményeket, a magyar népi kultúrát népszerősítı gyermekeknek szánt köteteket. Kézikönyvtári állomány A tájékoztatást és tájékozódást segítı funkciója alapján állományába beszerzendık: Az általános és szaklexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák. Történeti feldolgozások, átfogó kézikönyvek, kiterjedt bibliográfiai tartalommal. Könyvtártanok és a könyvtári munkát szabályozó dokumentumok, könyvészetek. Címtárak, évkönyvek, almanachok, névtárak, rövidítésjegyzékek és statisztikák. Válogatva a két- ill. többnyelvő szótárak, szakszótárak, értelmezı szótárak, (a kétnyelvő szótárak közül a nagyszótárak, ezek hiányában a kéziszótárak), szabványok. Olvasóteremi állomány Az olvasóteremben az alábbi dokumentumok találhatók: Folyóirat repertóriumok, szöveggyőjtemények, kronológiák, eseménytárak, forrásgyőjtemények és törvénymagyarázatok. Válogatva a felsıoktatási tankönyvek, kétnyelvő nagy szótárak, fotó- és képzımővészeti albumok, valamint nyelvvizsga elıkészítı anyagok. Értékük (áruk) miatt fokozottan védendı dokumentumok. A könyvek mellett az olvasóteremben találhatók a folyóiratok és az elektronikus dokumentumok is. 22

25 Folyóiratok és hírlapok győjtıköri szabályzata Teljességre törekvıen győjtjük a Magyarországon megjelenı országos napilapokat, Gyır- Moson-Sopron megye sajtóját, az egyes tudományágak reprezentáns szakfolyóiratait, és a könyvtári szaksajtót. Kiemelten a társadalomtudományi szakfolyóiratokat. Válogatva az igényesebb heti és havi magazinokat és ismeretterjesztı lapokat, a különbözı felekezeti lapokat. Erısen válogatva a hobbi jellegő lapokat, valamint a gyermek és ifjúsági irodalmat. A bulvár sajtót nem győjtjük. A külföldön megjelenı idıszaki kiadványok közül győjtjük a jelentısebb magyar nyelvő kulturális, irodalmi folyóiratokat, valamint a világnyelveken megjelenı heti, vagy havi képes magazinokból egyet-egyet. Példányszám A periodikumokat egy példányban szerzeményezzük. Kivételt képez a könyvtári szaksajtó, amelyekbıl duplumokat szerzünk be a könyvtár egyes osztályaira, valamint a Hangtárba. A helyismereti tartalmú idıszaki kiadványokat két példányban győjtjük. Megırzés Végleges: napilapok, szakfolyóiratok, helyismereti és kötelespéldányok 5 éves ırzés: szórakoztató magazinok, egyes hobbi lapok 1 év után selejtezés: hirdetési, gyorsan avuló információkat tartalmazó lapok Teljes győjtemények kialakítására törekszünk, figyelembe vesszük egy periodikum győjtésénél, hogy milyen régóta jár a könyvtárba. Ennek ellenére idıszakosan felül kell vizsgálni a megırzött régi állományt, mert elektronikusan (interneten, CD-ROM-on) elérhetı változat esetén a könyvtár lemondhat az eredeti példány ırzésérıl. 23

26 Helyismereti különgyőjtemény A könyvtár különgyőjteményei Az évi CXL. tv. 65. (2) c) pontja alapján és Gyır-Moson-Sopron megye közgyőjteményi struktúrájához igazodva a győjtés alapelveit az alábbiakban határozzuk meg. A győjtıkör megállapítása területi, tartalmi, személyi és formai szempontok alapján készült. Kronológiai és nyelvi határai a győjteménynek nincsenek, kivéve a területi szempontoknál felsoroltakat. Mellızzük az ideológiai-politikai vagy etikai megfontolásokat is. A könyvtár győjt minden könyvtári dokumentumot, ami részben vagy egészében, bármilyen vonatkozásban a.) a mindenkori közigazgatási határok szerinti Gyır-Moson-Sopron, ill. Gyır, Moson, Sopron megyével, a megye településeivel, tájegységeivel foglalkozik; b.) a megyével szoros kapcsolatban lévı személy szellemi terméke, vagy vele, tevékenységével foglalkozó munka; c.) a megyében, ill. megyei szervezet, intézmény, magánszemély stb. megrendelése alapján keletkezett, vagy a megyében megrendezett konferencia anyaga; d.) a megyében nyomtatták 1949-ig. Területi szempontok A győjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási területét vesszük figyelembe. Így a történelmi Gyır, Moson, Sopron vármegye területe, helységei csak az idetartozásuk idejéig - pl. Burgenland 1920-ig, Dunacsun 1947-ig, Csikvánd 1954-ig és 1992-tıl ismét - tekinthetık a megye részének és a győjtés területének. Személyi (intézményi) szempontok Helyi személynek minısül: a.) a Gyır-Moson-Sopron megyében született; b.) gyermekkorát legalább itt töltı és felnıtt korában a megyében valamilyen könyvtári dokumentumban regisztrált tevékenységet végzı, helyi személyiségnek tekintett személy; c.) más megyében született, de munkásságával a megyéhez kötıdı itt letelepedett személyek; d.) helyi személyek továbbá azok is, akik nem publikáltak, de híressé váltak tevékenységük során. Győjtjük a rájuk vonatkozó irodalmat. Ilyenek lehetnek mővészek, közéleti személyiségek, gazdasági szakemberek, történelmi személyiségek. A b.), c.), és d.) pontban felsorolt személyek csak a letelepedés idıszakában tekintendık helyi személynek. A megyében született személyekre vonatkozó irodalmat válogatás nélkül győjtjük, az itt meghaltaknak csak a megyében leélt idejükre, ill. haláluk körülményeire és az emlékük ápolására vonatkozó dokumentumokat győjtjük. Két példányban, ha a teljes dokumentum tárgya az illetı személy; egy példányban, ha csak részinformációkat tartalmaz róla. Helyi szerzınek nevezzük azokat a helyi személyeket, akik publikációs tevékenységet fejtenek ki. 24

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 2. függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala PÉNZÜGYI ÜGYRENDJE Készült: az államháztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM

1. 5. 1. 5. 1. 1. 5. 2 1. 6. 2. NEVELÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETİ... 3 1. 1. Kedves Olvasó!... 3 1. 2. Rövid iskolatörténet... 3 1. 3. Intézményünk fı tevékenység-területei az alapító okiratunk alapján... 3 1. 3. 1. Alapvetı szakfeladataink:...

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT Jelen terv a NAVA működésének és intézményi felépítésének elveit és főbb vonalait tartalmazza. A NAVA tevékenységét tekintve példa nélküli vállalkozás Magyarországon,

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE 2015-2019 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR STRATÉGIAI TERVE Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Módosítások jegyzéke... 3 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A stratégiai tervezés célja... 4 1.2. A könyvtár bemutatása... 4 1.2.1.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben