A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: a KKMK vezetıi értekezlete április 7-én Aktualizálásért felel: KKMK Állománygyarapító és Feldolgozó Osztály vezetıje GYİR 2008

2

3 A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Gyır-Moson-Sopron Megye Közgyőlése által fenntartott nyilvános közkönyvtár. A szakmai rendszerben elfoglalt helye: megyei könyvtár, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtára. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvényben megfogalmazottak alapján az Alapító okirattal összhangban fejti ki tevékenységét, figyelembe véve az IFLA/UNESCO közkönyvtári nyilatkozatában foglaltakat. A könyvtár általános győjtıkörő, nyilvános könyvtárként győjteményeihez, szolgáltatásaihoz a hozzáférést állampolgári jogon biztosítja. A megyei lakosság igényeinek kielégítése érdekében alapfeladatai a győjtıkörrel összefüggésben: győjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megırzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, mint az ODR tagkönyvtára részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat győjt, feldolgoz és szolgáltat, ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos feladatokat, szervezi a területén mőködı könyvtárak együttmőködését, végzi, illetıleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, községi könyvtárak számára végzi a dokumentum-ellátást megállapodás alapján (győjtıköri szabályzatuk e szabályzat mellékletét képezi). A könyvtár társadalmi környezete a győjteményszervezés szempontjából A könyvtár a Nyugat-dunántúli régió egyik legnagyobb közkönyvtára, elsısorban annak északi részén meghatározó a tevékenysége. Gyır-Moson-Sopron megye az ország iparilag fejtett területe, a gazdaságban kiemelkedı szerepet tölt be. Az 1990-es évek második felétıl nagy külföldi cégek települtek be, jelentıs ipari beruházásokat végrehajtva. A gazdaság mellett jelentıs a turizmus és a kereskedelem is. A megye településszerkezete jellemzıen aprófalvas. Területén két egyetem mőködik, amelyek képzési profilja szinte valamennyi tudományterületet lefedi. A használók köre A könyvtár használói között magas számban szerepelnek egyetemi, fıiskolai hallgatók és középiskolai diákok, akiknek igényeit figyelembe kell venni, de emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a közkönyvtári funkciók erısítésével a használók körének bıvítésére és a hátrányos helyzető olvasók ellátására. 1

4 A győjtıkör határai Tartalmi szempontok A megyei könyvtár győjtıköre általános. Ugyanakkor győjtıkörünk alakításánál figyelembe vesszük, hogy a már érvényét vesztett /1984 sz. MM határozat a könyvtárat tudományos könyvtárrá minısítette. Így továbbra is törekszünk a szakirodalmi ellátásban a városi könyvtárak győjtési szintjét meghaladó olvasói igények kielégítésére. Beszerezzük valamennyi tudományterület tájékoztatást segítı kézikönyveit, adattárait, monográfiáit, lexikonjait és szótárait. Teljességre törekvıen győjtjük a klasszikus szépirodalmi alkotásokat, az értékes kortárs irodalmat, válogatva a szórakoztató jellegő kiadványokat. Az átlagosnál gazdagabb választékra törekszünk a társadalom-, irodalom-, történettudományi mővekbıl, valamint a könyvtár- és információtudományi irodalomból. A többi tudományterület anyagát erısen szelektálva győjtjük, figyelve a győjtemény arányos fejlesztésének követelményére. A helyismereti különgyőjtemény vonatkozásában tematikai megkötés nincs. Nyelvi szempontok Elsıdlegesen a magyar nyelvő dokumentumok kerülnek a győjteménybe. A világnyelveken (angol, német, francia, olasz, orosz és spanyol) megjelent mővek esetében a fı győjtıkörbe tartozó mőveket válogatva győjtjük. Elsısorban a referensz mőveket, nyelvtanulást segítı anyagokat és a klasszikus szépirodalmi alkotásokat. A helyismereti dokumentumok esetében nincs nyelvi határ. Kronológiai szempontok A győjtıkörbe elsısorban a kurrens dokumentumok tartoznak. Idıhatárok nélkül győjtjük a tudománytörténeti vagy mővelıdéstörténeti értékkel rendelkezı kiadványokat, szépírók munkáit, helyismereti tartalmú dokumentumokat, helyi kiadványokat. Földrajzi szempontok A győjtıkör kiterjed az egész magyar könyv- és dokumentumkiadásra és erısen válogatva a külföldön megjelenı kiadványokra. Formai szempontok A nyomtatott dokumentumok közül győjtjük a szöveges dokumentumokat: a könyveket, az idıszaki kiadványokat és sorozatokat, a lap- és képkivágatokat, az aprónyomtatványokat, bekötött kéziratokat (gépiratokat, nyomtatott szövegeket), térképeket. A helyi tartalmú állóképeket, fıleg a képes levelezılapokat és a régi fotókat, mikrofilmeket. Hangdokumentumokat: az irodalmi- és zenei CD-ket, hangkazettákat, bakelitlemezeket. Audiovizuális dokumentumokat: videokazettákat, DVD-ket. Az elektronikus dokumentumok közül győjtjük az offline hordozón létezı lexikonokat, kéziés segédkönyveket, periodikumokat és bibliográfiákat, multimédia CD-ROM-okat. A fıként szöveg alapú, de képi formában megtalálható archív állományokat: helyismereti dokumentumok digitalizált változatait; állományvédelmi céllal digitalizált régi folyóiratokat. Interneten elérhetı, letölthetı helyismereti vonatkozású, nyilvánosságnak szánt elektronikus dokumentumokat. Archiválási szempont: Megırzési kötelezettség: a 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges értékkel bíró dokumentumokat, továbbá a kötelespéldányként érkezı kiadványokat a könyvtár köteles megırizni. Tartalmi avulás címén sem selejtezhetık a 2

5 jelentıs tudománytörténeti és mővészeti értékkel bíró mővek, valamint a helyismereti különgyőjteménybe tartozó dokumentumok. Selejtezés: Folyamatosan kivonásra kerülnek azok a dokumentumok, amelyek az olvasók számára friss információkat már nem tartalmaznak (elavultak), az adott téma újabb feldolgozása, vagy az adott mő újabb kiadása következtében feleslegessé váltak vagy véglegesen nem ırzött periodikumok. Használati szempont A kölcsönözhetı állomány dokumentumai a használók számára a könyvtárhasználati szabályzatban rögzített feltételek mellett és módon kölcsönözhetık. Az olvasóterem és a kézikönyvtár, valamint a nem hagyományosan kölcsönözhetı dokumentumok kölcsönzése osztályvezetıi engedélyhez és díjtételhez kötött a használati szabályzatban rögzítettek szerint. A helyismereti különgyőjtemény, a muzeális győjtemény, valamint a dolgozói segédkönyvtárak állománya és az offline adatbázisok prézens anyagnak minısülnek és csak helyben használhatók. A legalább két példányban meglévı helyismereti dokumentumok egyikének indokolt esetben való kölcsönzését az osztályvezetı engedélyezheti. A védett, ritkasága, értéke, fizikai állapota miatt különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra és külön engedéllyel vehetık igénybe. Ezeket kölcsönözni egyáltalán nem lehet. A védett és különleges értékkel bíró könyvekrıl, folyóirat- és újságpéldányokról, állóképekrıl, aprónyomtatványokról fénymásolat nem készíthetı. Példányszám A kölcsönözhetı állomány példányainak darabszámát az állománygyarapító munkacsoport határozza meg az állomány arányos fejlesztésének követelménye és a mindenkori költségvetési kondíciók szerint. Két példányban győjtjük a kritikai kiadásokat, a hangtár helyismereti győjtıkörbe tartozó hangdokumentumait és a helyi szépírók munkáit. A helyismereti különgyőjteménybe kerülı dokumentumok példányszáma kettı, ill. egy példány a győjtemény részletes szabályaiban rögzítettek szerint. A gyarapítás forrásai Vásárlás A költségvetési összeg függvényében közbeszerzés alapján történik. Ajándék A könyvtár elfogad ajándékként felajánlott dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, de csak a győjtıkörébe tartozó és szükséges mennyiségő példányt vesz állományba. 3

6 Kötelespéldány A 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. $ (2) bekezdése alapján könyvtárunk a helyi vonatkozású sajtótermékekbıl kötelespéldányt kap a megyében mőködı nyomdák termékeibıl. Ezeket a teljesség igényével győjtjük és a rendeletben elıírtak szerint feltárjuk. Csere A könyvtár saját kiadású dokumentumai felhasználásával csere útján is szerez be kiadványokat. Egyéb Más könyvtárak fölös példányaiból történı beszerzések; fénymásolással, hangfelvétellel, mikrofilmezéssel, szükség szerint digitalizálással elıállított, ill. a hálózatról archiválási céllal letöltött és megırzött dokumentumok. Az egyes dokumentumtípusokra vonatkozó szabályok Könyvek A könyvtár meghatározó kiadványtípusa. Győjtésüknél a fı- és mellék győjtıkörnél leírtak szerint járunk el. A dokumentumok tartalmukat és színvonalukat tekintve ismeretterjesztı mővek és tudományos feldolgozások, ill. szépirodalmi alkotások. Célunk, hogy biztosítsuk a tanuláshoz, mővelıdéshez, önképzéshez, szórakozáshoz szükséges dokumentumokat. A győjtésnek nem képezik tárgyát a kifejezetten magánhasználatra szánt és a színvonaltalan alkotások. A tankönyvek közül csak a kötelespéldányként kapott mőveket dolgozzuk fel. Folyóiratok, hírlapok és egyéb idıszaki kiadványok A könyvtár válogatva győjti az országos napi- és hetilapokat, a különbözı tudományterületek szakfolyóiratait, az irodalmi, mővészeti hetilapokat és folyóiratokat, a CD-ROM-on, ill. online megjelenı folyóiratokat és repertóriumokat. Térképek A könyvtár beszerzi a magyarországi településeket, megyéket, tájegységeket, ill. az ország egészét bemutató térképeket, atlaszokat. Válogatva győjti a világ országait, fıvárosait, idegenforgalmi nevezetességeit bemutató térképeket. Megırzi és önállóan feltárja a folyóiratok térképmellékleteit. A könyvek térképmellékleteit csak a feltárt példánynál jelöljük, önálló feltárást csak egyedi elbírálás alapján végzünk. Metszetek, plakátok, röplapok, aprónyomtatványok, és egyéb nyomdai sokszorosítványok A könyvtár a helyismereti tartalmú dokumentumokon kívül a közhasznú információszolgáltatáshoz szükséges nyomtatványokat győjti. Késıbbi megırzésükre vonatkozóan a helyismereti különgyőjtemény szabályai érvényesek. Gépiratok, kéziratok, fénymásolatok Csak a helyismereti győjtıkörbe tartozó gépiratokat, szakdolgozatokat, kéziratokat győjtjük. A könyvtár az eredetiben be nem szerezhetı, ill. az elhasználódott dokumentumai helyett fénymásolatokat is felvesz állományába. Ezen dokumentumok beszerzésénél és használatánál az évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról elıírásait vesszük figyelembe. Mikromásolatok Győjtjük a helyi idıszaki kiadványok mikroformátumait, amelyeknek nem rendelkezünk eredeti példányaival vagy állományvédelmi szempontok azt indokolttá teszik. 4

7 Állóképek (képes levelezılapok, fényképek, diafilmek) A helyismereti különgyőjtemény győjtıkörébe tartozó dokumentumokat győjtjük. Audiovizuális dokumentumok (videofilm, DVD) Videokat és DVD-ket a könyvtár szolgáltatásainak kiszélesítése érdekében válogatva győjt. Ennek következtében erısen szelektálva, anyagi lehetıségei függvényében beszerzi a magyar és egyetemes filmmővészet klasszikusainak alkotásait, a kortárs magyar filmmővészet alkotásait, a kötelezı olvasmányok filmes adaptációit, a természetfilmeket és a nemzetközi díjazásban részesült alkotásokat, mesefilmeket és a zenés színházi mőfajok dokumentumait. Mindkét hordozón megjelent alkotások közül elsıbbséget élveznek a DVD-n megjelenı mővek. Hangdokumentumok (hanglemezek, hangszalagok, CD-lemezek, hangkazetták) A hangdokumentumok esetén végbemenı folyamatos technikai változások miatt az új, korszerőbb és könyvtári használatra alkalmasabb CD-lemez győjtését végezzük elsıdlegesen. A hanglemezeket már nem gyarapítjuk, csak a hiánypótló felvételeket ırizzük. Elektronikus dokumentumok (CD-ROM, adatbázis, web-hely stb.) Győjtıkörünkbe tartozó elektronikus dokumentumokat győjtjük. Elsısorban az adatbázisokat, adattárakat, más módon nem hozzáférhetı dokumentumok elektronikus változatait szerezzük be. Fı- és mellékgyőjtıkör Fıgyőjtıkör A fıgyőjtıkörbe tartoznak azok a dokumentumok, amelyek a megyei feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek, amellyel a könyvtár a nyilvános közkönyvtári feladatokat, a lakossági dokumentum- és információellátást biztosítja. Az ide sorolt dokumentumok alkotják a győjtemény törzsanyagát. A helyismereti dokumentumok valamennyi témakörben a fı győjtıkörbe, vagy törzsanyagba tartoznak. Mellékgyőjtıkör A mellékgyőjtıkör a fıgyőjtıkör határterületeit, valamint a táblázatban felsorolt tudományterületeket tartalmazza. Ezeket a dokumentumokat válogatva és kurrensen kell beszerezni. Nem vásárolunk általános iskolai tankönyveket. 5

8 0 Általános mővek Alapgyőjtemény Teljességre törekvıen győjtjük a szakmailag megalapozott magyar nyelvő általános lexikonokat és enciklopédiákat. Az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. A világnyelveken megjelenık közül a fontos, híresebb kiadványokat szerezzük be a kézikönyvtárunkba. Válogatva győjtjük a társintézmények (múzeum, levéltár stb.) kiadványait, figyelembe véve a cserekapcsolatok lehetıségét. A Gyır-Moson-Sopron megyei testületek, szervezetek, intézmények esetén a Helyismereti Győjtemény szabályai érvényesek. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a gyermek szakkönyveket. Tudománypolitika, Tudománytörténet Írástörténet, Írásfajták Fıgyőjtıkör Információelmélet, Kommunikációelmélet Mővelıdéspolitika Bibliográfiák, Nemzeti bibliográfiák Mellékgyőjtıkör 001 Tudományos munka szervezése és módszertana, Találmányok, szabadalmak, Tudományfilozófia 002 Dokumentációs intézmények, szervezetek, Könyvtörténet 003 Jelképek, Szimbólumok 006 Szabványosítás, Mértékegységek Egyes civilizációk bemutatása, Futurológia Szakbibliográfiák, Ajánló bibliográfiák 6

9 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Nyilvános könyvtárak, gyermekkönyvtárak, iskolai könyvtárak Könyvtárépítészet Könyvtárhasználat Könyvtári menedzsment Könyvtártörténet, Olvasásszociológia Általános lexikonok, enciklopédiák Sajtótörténet Általános évkönyvek, címtárak, almanachok Egyes folyóiratok repertóriumai Idıszaki kiállítások Kongresszusok Muzeológia 070 Újságírás 090 Könyvritkaságok Fakszimile kiadások 7

10 1 Filozófia, pszichológia Tartalmi teljességgel győjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy neves filozófus, pszichológus életét bemutató mőveket.) Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, a gyermek szakkönyveket. Fıgyőjtıkör Filozófiatörténet Általános pszichológia Logika Etika Mellékgyőjtıkör 100 Asztrológia Egyes filozófusok munkásságát bemutató monográfiák 133 Okkult jelenségek 140 Különbözı filozófiai irányzatok 150 Grafológia A pszichológia különbözı területei Pszichológiai vizsgálati módszerek Ismeretelmélet 170 Egyes foglalkozások etikája 180 Általános esztétika 8

11 2 Vallás, teológia Tartalmi teljességgel győjtjük a szaklexikonokat, szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket. Válogatva győjtjük a Biblia irodalmát, az egyháztörténeti munkákat, mitológiákat, a gyakorlati teológiát és a nem keresztény vallások történetét és irodalmát, az egyetemi- és fıiskolai tankönyveket. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a gyermek szakkönyveket. Biblia Egyháztörténet Mitológia Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 200 Vallásfilozófia 220 Bibliamagyarázat 230 Dogmatika 240 Morálteológia 280 A kereszténység általános irodalma Egyes nem keresztény vallások irodalma Vallástudomány 9

12 3 Társadalomtudományok Tartalmi teljességgel győjtjük az egy, ill. többnyelvő szakszótárakat, szaklexikonokat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló mőveket). Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi, fıiskolai tankönyveit. Teljességgel győjtjük a Gyır-Moson-Sopron megyei, valamint az általános országos statisztikai kiadványokat. A szakstatisztikai kiadványokat válogatva szerezzük be. Válogatva győjtjük az Európai Unió irodalmát. A hatályos magyar és európai uniós jogszabályok a Complex DVD Jogtárban érhetık el. Válogatva győjtjük a fontosabb jogszabály-magyarázatokat. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát. Fıgyőjtıkör Szociológia Szociográfia Általános statisztika Politikatörténet Magyar belpolitika Mellékgyőjtıkör 300 Általános társadalomtudományi mővek 301 Kommunikáció 303 Társadalomtudományi vizsgálati, elemzési módszerek Népszámlálások Statisztikai évkönyvek 312 Demográfiai összefoglalások Népesedési statisztikák Politikatudomány 322 Egyházpolitika 323 Egyes országok belpolitikája Nemzeti kisebbségek Nemzetiségi kérdés 324 Választások, választási eredmények összefoglalói Választási kampány 10

13 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 325 Gyarmatosítás 327 Magyar külpolitika Diplomáciatörténet Egyes országok külpolitikája Külpolitikai évkönyvek 328 Kormányzati formák Parlamentek 329 Politikai pártok és mozgalmak Közgazdaságtan Foglalkoztatáspolitika Munkaerıpiac Munkaügy Szakszervezetek 333 Földhasználat Lakásgazdaság Regionalizmus Területfejlesztés 334 Különbözı gazdasági formák Nonprofit szervezetek 336 Pénzügy Államháztartás Költségvetés 338 Gazdaságtörténet Gazdaságpolitika Idegenforgalom Iparpolitika Turizmus 339 Bel- és külkereskedelem Európai Unió Világgazdaság 340 Általános jogtudományi és jogtörténeti összefoglalások 341 Nemzetközi egyezmények, szerzıdések Nemzetközi jog Nemzetközi szervezetek Alkotmányjog 342 Emberi jogok Szentkorona-tan 11

14 Fıgyőjtıkör Büntetıjog Polgári jog Állampolgári ismeretek Neveléstan Neveléstörténet Gyógypedagógia Néprajz általában Mellékgyőjtıkör 343 Büntetés-végrehajtási intézmények Kriminalisztika Viktimológia 347 Szerzıi jog 348 Egyházjog 350 Államigazgatás Közigazgatás KRESZ Önkormányzati szervek 355 Hadtörténet Katonai szervezetek Biztosításügy Gyermek- és ifjúságvédelem Szociálpolitika 370 Közoktatás Szociálpedagógia 371 Egyes tantárgyak oktatási módszerei Iskola-egészségügy Reformpedagógia 372 Óvodai nevelés Felnıttképzés Iskolán kívüli nevelés Mővelıdésszervezés Szakképzés 378 Egyetemi és fıiskolai képzés 379 Szabad idı és szabad idıs tevékenységek 390 Díszítımővészet Népi építészet 12

15 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 391 Divattörténet Népviseletek 392 Családi ünnepek Lakodalmi szokások Népi ételek 394 Népi játékok Néptánc Társadalmi szokások 395 Illemszabályok Protokoll Rendezvényszervezés 396 Nımozgalom 398 Babonák Egyes országok népmeséi Mondák Népszokások 13

16 5 Természettudományok Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat. Tartalmi teljességgel győjtjük az egy, ill. többnyelvő szakszótárakat, tudománytörténeti mőveket (a tudományterület egészét átfogó, egy-egy korszak történetét tárgyaló, ill. egy-egy neves természettudós életét bemutató írásokat), növény- és állathatározókat. Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit, az éghajlati atlaszokat. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, valamint a fotóalbumokat és a gyermek szakkönyveket. Fıgyőjtıkör Környezettudomány, környezettechnika, hulladék- és energiagazdálkodás, Fenntartható fejlıdés, környezeti etika, környezet és gazdaság kapcsolata, környezetterhelés, környezetszennyezés, Mellékgyőjtıkör Világ nemzeti parkjai, Magyarország nemzeti parkjai Környezeti nevelés Matematika egyes ágainak összefoglaló mővei Egyetemi példatárak, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Képlet-és táblázatgyőjtemények, Matematikaversenyek feladatai, példatárai, Oktatást segítı kézikönyvek, fejtörık Kozmológia, Bolygók és őrkutatás, Térképészet, térképek története, Geodézia Fizika egyes tudományterületeinek összefoglaló mővei Egyetemi-, fıiskolai- és középiskolai példatárak, megoldás-kötetek, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Fizikai kísérletek 14

17 Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Kémia egyes területeinek összefoglaló mővei Kémiai kísérletek, Egyetemi példatárak, Érettségire elıkészítı feladatgyőjtemények, Éghajlattan, éghajlati változás, Meteorológia, Földtörténet Barlangászat 560 İslénytan Biológia Antropológia Genetika Mikrobiológia Kísérletgyőjtemények, Egyetemi tankönyvek, Érettségire felkészítı győjtemények Növénytan, Növényföldrajz, Növényélettan Föld állatvilága, állatföldrajz, Hazánk állatvilága, Állatkertek, Egyes kontinensek és tengerek élıvilága Etológia Állatvédelem 15

18 6 Alkalmazott tudományok Tartalmi teljességgel győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat. Tartalmi teljességgel győjtjük a tudománytörténeti mőveket. Az egyes szakmák elsajátítását segítı szakkönyveket. Válogatva győjtjük az egyes tudományterületek összefoglaló mőveit, kézikönyveit, egyetemi tankönyveit. Erısen válogatva győjtjük a tudományterület idegen nyelvő irodalmát, a gyermek szakkönyveket. Fögyőjtıkör Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, Növénybetegségek, Kertészet Állattenyésztés, Mellékgyőjtıkör Az orvostudomány egyes ágainak ismeretterjesztı irodalma Természetgyógyászat, Alternatív gyógymódok Csecsemıgondozás Masszázs, Gyógytorna Állatorvos-tudomány Ipar- és technikatörténet Géptan, Elektrotechnika Bányászat Mély- és magasépítés, Út-, alagút- és hídépítés, Vízépítés Egészségügyi technika Jármőtechnika, Jármőtörténet Állati termékek feldolgozása Méhészet, Halászat Hobbikertész, kistermelıi ismeretek Magyar szakácskönyvek, diétáskönyvek, Étkezési kultúra története, Vendéglátás, vendéglátó helyek Lakberendezés, Kézimunka 16

19 Vezetés és szervezés Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör Vezetési módszerek Irodaszervezés, Híradásügy, Szállításszervezés Számvitel Üzemgazdaság, Reklám Könnyőipar, élelmiszeripar, vegyipar a kisipari tevékenységben Számítástechnika Hangszerkészítés Kismesterségek, barkácsolás Építıipar 17

20 7 Mővészet, szórakozás, sport Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, szignótárakat, adattárakat, filmográfiákat, diszkográfiákat, színházi-, film- és sportévkönyveket, az egyes sportágak szabálykönyveit, valamint a tudományterület szakszótárait. Válogatva győjtjük az egyes mővészeti technikákat bemutató köteteket, egy-egy szerzı mőveibıl készült kritikai összeállításokat, forrásgyőjteményeket, a kiállítási katalógusokat, mővészinterjúkat. Nem győjtjük az egy-egy mővész, sportoló vagy médiaszereplı magánéletét bulvár szinten tárgyaló írásokat. Fıgyőjtıkör Mővészettörténet Építészettörténet Szobrászat Festészet Grafika Numizmatika Fotómővészet története Zenetörténet Mellékgyőjtıkör 7-71 Mővészetesztétika, Mővészetelmélet, Mővészetterápia Településtervezés, Településrendezés, Tájtervezés és kerttervezés, Kertmővészet Mőemlékvédelem, Építészeti stílusok Kerámiamővészet Fémmővesség 73/76 Formatervezés Iparmővészet, Népi iparmővesség Környezetkultúra, Lakberendezés, Hobbi, kézmővesség 77 Fotóelmélet, Fotóesztétika, Fotótechnika 78 Zenei korszakok, Zenei mőfajok Könnyőzene klasszikusai Hangszertörténet, Hangszerismeret 18

21 Sporttörténet Sport eredmények Fıgyőjtıkör Mellékgyőjtıkör 790/792 Rádió Televízió Filmmővészet Színházmővészet Mozgókép- és médiaismeret 793 Tánctörténet Táncegyüttesek, Táncmővészek, Koreográfusok munkássága Klasszikus balett, Modern mővészi tánc, Történeti társastáncok, Néptáncok, Társastáncok 794 Játékgyőjtemények, Társas szórakozás Sakk 796/799 Egyes sportágak és sportegyesületek Sportpszichológia, Sportpedagógia, Sportszociológia Rekreáció, Egészséges életmód Iskolai testnevelés Sportszervezés, Sportmarketing Edzéselmélet Technikai sportok Vadászat 19

22 8 Nyelv- és irodalomtudomány Teljességre törekvıen győjtjük a tudományos szintő magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, repertóriumokat. Összefoglaló nyelv- és irodalomelméleti és nyelv- és irodalomtörténeti munkákat, a kétnyelvő általános szótárakat. A felsıfokú oktatást támogató szakkönyveket. A magyar és világirodalom kiemelkedı alkotóinak monográfiáit. Válogatva győjtjük a nyelvkönyveket, nyelvtani összefoglalókat, szakszótárakat, a középfokú oktatást segítı elemzı könyveket. Fıgyőjtıkör A nyelv általános kérdései, Nyelvtörténet Szókincs Hangtan Nyelvtan Verstan Filológia Egyes nyelvek és nyelvcsaládok Irodalomtudomány Irodalomtörténet Irodalomesztétika Mellékgyőjtıkör 800 Helyesírás, nyelvhelyesség Rétegnyelv, Tájnyelv, Nyelvjárások Mesterséges nyelv, Jelnyelv Nyelvészeti iskolák Irodalomkritika 20

23 9 Földrajz, történelem Tartalmi teljességgel győjtjük a magyar nyelvő lexikonokat, enciklopédiákat és szakbibliográfiákat, adattárakat, kronológiákat, helységnévtárakat, fogalomtárakat, forrásgyőjteményeket és évkönyveket. A tudomány történetét tárgyaló mőveket, monográfiákat, jelentıs életrajzokat és családtörténeteket. A természeti- és gazdasági világatlaszokat, megyeatlaszokat. Egyes országok történetét bemutató összefoglaló monográfiákat. Válogatva győjtjük az útleírásokat, útikönyveket, felfedezı utazások történetét tárgyaló mőveket. Az autós-, kerekpáros-, és túratérképeket, valamint a településtérképeket. Nem győjtjük az utazási prospektusokat. Fıgyőjtıkör Természet- és gazdaságföldrajz Honismeret Életrajz, Családtörténet Mővelıdéstörténet Európa története Magyarország története Közép-európai országok története Mellékgyőjtıkör 904 Régészet Egyes települések földrajza Egyes települések honismerete Kontinensek földrajza Címertan, Nemesség, Lovagrendek Ókori történelem 940- Egyes európai országok története Európán kívüli országok történelme 21

24 Szépirodalom Szépirodalmi alkotást csak magyarul vagy eredeti nyelven győjtünk. Eredeti nyelven regényeket, drámákat, versesköteteket és antológiákat győjtünk. Válogatva beszerezzük a nyelvtanulást segítı könnyített olvasmányokat. Világirodalom: Teljességre törekvıen győjtjük az európai és az amerikai irodalmak klasszikusainak munkáit. (Fıként angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz szerzık, valamint a szomszédos népek nyelvén alkotó szerzıket). Válogatva szerezzük be az ázsiai, ausztráliai és az afrikai népek irodalmát, a kortárs külföldi irodalmat és a szórakoztató mőveket. A külföldi klasszikus meseírók alkotásait. Magyar irodalom: Teljességre törekvıen győjtjük a klasszikus és kortárs alkotók életmőkiadásait, összegyőjtött, ill. válogatott mőveit. Válogatva beszerezzük a határon túli alkotók munkáit, a kortárs írók és költık köteteit, a szórakoztató irodalmat. Válogatva megvásároljuk az iskolai, nemzeti és naptári ünnepek megünneplését segítı mősorfüzeteket, segédanyagokat. A beszédtanulást, beszédjavítást segítı gyakorlókönyveket. Az ifjúsági irodalomból beszerezzük az igényes szépirodalmi mőveket, mesegyőjteményeket, a magyar népi kultúrát népszerősítı gyermekeknek szánt köteteket. Kézikönyvtári állomány A tájékoztatást és tájékozódást segítı funkciója alapján állományába beszerzendık: Az általános és szaklexikonok, enciklopédiák, bibliográfiák. Történeti feldolgozások, átfogó kézikönyvek, kiterjedt bibliográfiai tartalommal. Könyvtártanok és a könyvtári munkát szabályozó dokumentumok, könyvészetek. Címtárak, évkönyvek, almanachok, névtárak, rövidítésjegyzékek és statisztikák. Válogatva a két- ill. többnyelvő szótárak, szakszótárak, értelmezı szótárak, (a kétnyelvő szótárak közül a nagyszótárak, ezek hiányában a kéziszótárak), szabványok. Olvasóteremi állomány Az olvasóteremben az alábbi dokumentumok találhatók: Folyóirat repertóriumok, szöveggyőjtemények, kronológiák, eseménytárak, forrásgyőjtemények és törvénymagyarázatok. Válogatva a felsıoktatási tankönyvek, kétnyelvő nagy szótárak, fotó- és képzımővészeti albumok, valamint nyelvvizsga elıkészítı anyagok. Értékük (áruk) miatt fokozottan védendı dokumentumok. A könyvek mellett az olvasóteremben találhatók a folyóiratok és az elektronikus dokumentumok is. 22

25 Folyóiratok és hírlapok győjtıköri szabályzata Teljességre törekvıen győjtjük a Magyarországon megjelenı országos napilapokat, Gyır- Moson-Sopron megye sajtóját, az egyes tudományágak reprezentáns szakfolyóiratait, és a könyvtári szaksajtót. Kiemelten a társadalomtudományi szakfolyóiratokat. Válogatva az igényesebb heti és havi magazinokat és ismeretterjesztı lapokat, a különbözı felekezeti lapokat. Erısen válogatva a hobbi jellegő lapokat, valamint a gyermek és ifjúsági irodalmat. A bulvár sajtót nem győjtjük. A külföldön megjelenı idıszaki kiadványok közül győjtjük a jelentısebb magyar nyelvő kulturális, irodalmi folyóiratokat, valamint a világnyelveken megjelenı heti, vagy havi képes magazinokból egyet-egyet. Példányszám A periodikumokat egy példányban szerzeményezzük. Kivételt képez a könyvtári szaksajtó, amelyekbıl duplumokat szerzünk be a könyvtár egyes osztályaira, valamint a Hangtárba. A helyismereti tartalmú idıszaki kiadványokat két példányban győjtjük. Megırzés Végleges: napilapok, szakfolyóiratok, helyismereti és kötelespéldányok 5 éves ırzés: szórakoztató magazinok, egyes hobbi lapok 1 év után selejtezés: hirdetési, gyorsan avuló információkat tartalmazó lapok Teljes győjtemények kialakítására törekszünk, figyelembe vesszük egy periodikum győjtésénél, hogy milyen régóta jár a könyvtárba. Ennek ellenére idıszakosan felül kell vizsgálni a megırzött régi állományt, mert elektronikusan (interneten, CD-ROM-on) elérhetı változat esetén a könyvtár lemondhat az eredeti példány ırzésérıl. 23

26 Helyismereti különgyőjtemény A könyvtár különgyőjteményei Az évi CXL. tv. 65. (2) c) pontja alapján és Gyır-Moson-Sopron megye közgyőjteményi struktúrájához igazodva a győjtés alapelveit az alábbiakban határozzuk meg. A győjtıkör megállapítása területi, tartalmi, személyi és formai szempontok alapján készült. Kronológiai és nyelvi határai a győjteménynek nincsenek, kivéve a területi szempontoknál felsoroltakat. Mellızzük az ideológiai-politikai vagy etikai megfontolásokat is. A könyvtár győjt minden könyvtári dokumentumot, ami részben vagy egészében, bármilyen vonatkozásban a.) a mindenkori közigazgatási határok szerinti Gyır-Moson-Sopron, ill. Gyır, Moson, Sopron megyével, a megye településeivel, tájegységeivel foglalkozik; b.) a megyével szoros kapcsolatban lévı személy szellemi terméke, vagy vele, tevékenységével foglalkozó munka; c.) a megyében, ill. megyei szervezet, intézmény, magánszemély stb. megrendelése alapján keletkezett, vagy a megyében megrendezett konferencia anyaga; d.) a megyében nyomtatták 1949-ig. Területi szempontok A győjtés földrajzi határainak megállapításánál a megye mindenkori közigazgatási területét vesszük figyelembe. Így a történelmi Gyır, Moson, Sopron vármegye területe, helységei csak az idetartozásuk idejéig - pl. Burgenland 1920-ig, Dunacsun 1947-ig, Csikvánd 1954-ig és 1992-tıl ismét - tekinthetık a megye részének és a győjtés területének. Személyi (intézményi) szempontok Helyi személynek minısül: a.) a Gyır-Moson-Sopron megyében született; b.) gyermekkorát legalább itt töltı és felnıtt korában a megyében valamilyen könyvtári dokumentumban regisztrált tevékenységet végzı, helyi személyiségnek tekintett személy; c.) más megyében született, de munkásságával a megyéhez kötıdı itt letelepedett személyek; d.) helyi személyek továbbá azok is, akik nem publikáltak, de híressé váltak tevékenységük során. Győjtjük a rájuk vonatkozó irodalmat. Ilyenek lehetnek mővészek, közéleti személyiségek, gazdasági szakemberek, történelmi személyiségek. A b.), c.), és d.) pontban felsorolt személyek csak a letelepedés idıszakában tekintendık helyi személynek. A megyében született személyekre vonatkozó irodalmat válogatás nélkül győjtjük, az itt meghaltaknak csak a megyében leélt idejükre, ill. haláluk körülményeire és az emlékük ápolására vonatkozó dokumentumokat győjtjük. Két példányban, ha a teljes dokumentum tárgya az illetı személy; egy példányban, ha csak részinformációkat tartalmaz róla. Helyi szerzınek nevezzük azokat a helyi személyeket, akik publikációs tevékenységet fejtenek ki. 24

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Levélcím: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.. Tel.: 52/373-137 E-mail: ladine.ibolya@gmail.com 2./2013. (V. 15..) számú intézményvezetői előírás GYŰJTŐKÖRI

Részletesebben

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár

GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT. Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja. Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár GYŐJTİKÖRI SZABÁLYZAT Ady Endre Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ, Baja Helye a könyvtári rendszerben: városi könyvtár Típusa: nyilvános közmővelıdési könyvtár Alapfunkciói Az információkat szabadon,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Székhely: Kultúrház és Könyvtár 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Telephely: Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 8182 Berhida, Orgona u. 2. 2014 Jelen Gyűjtőköri Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

A Pogány Frigyes Kéttannyelvő Építıipari Szakközépiskola és Gimnázium Könyvtárának Győjtıköri Szabályzata

A Pogány Frigyes Kéttannyelvő Építıipari Szakközépiskola és Gimnázium Könyvtárának Győjtıköri Szabályzata 1. sz. melléklet A Pogány Frigyes Kéttannyelvő Építıipari Szakközépiskola és Gimnázium Könyvtárának Győjtıköri Szabályzata Készítette: Freschl-Drexler Judit 2010-01-19 Szakértıi vélemény után átírva 2010-05-20

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Gyűjtőköri Szabályzat

Gyűjtőköri Szabályzat Gyűjtőköri Szabályzat A könyvtár típusa, nagysága, feladatköre, munkaszervezete Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár összevont intézményként Gyál Város nyilvános közkönyvtára. A város központjában,

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Gyűjtőköri szabályzata

Gyűjtőköri szabályzata Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Gyűjtőköri szabályzata 2014. Alapdokumentumok: - Az 1996. évi LXII. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Szerencsi Művelődési Központ Szerencs GYŰJTŐKÖRI NYILVÁNTARTÁSI FELTÁRÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. A könyvtárra vonatkozó adatok 2. oldal 2. Gyűjtőköri szabályzat 2. oldal általános gyűjtési szempontok

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 1.1 Az iskola és a könyvtár tárgyi és személyi feltételei A dorogi Eötvös József Általános Iskola 1985 októberében

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a felhasználók konkrét és látens igényei az információk szolgáltatásával kapcsolatosan könyvtárunk

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei

A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei A könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei I. melléklet: A könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Általános jellemzés A könyvtár gyűjtőköri szabályzatát az iskolát érintő jogszabályokra (Közoktatási

Részletesebben

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A Karikó János Könyvtár gyűjtőköri szabályzata A könyvtári állomány gyűjtésének helyi szabályozását, mindig a Gyűjtőköri szabályzat foglalja össze. A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának célja, hogy meghatározza

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A NYÍRBÁTORI VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. A könyvtár típusa, feladatai A Városi Könyvtár Nyírbátor város nyilvános közkönyvtára. Fenntartója Nyírbátor Város Önkormányzata. A város központjában

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 2. sz. melléklete. Gyűjtőköri szabályzat

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 2. sz. melléklete. Gyűjtőköri szabályzat A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Könyvtára Ügyrendjének 2. sz. melléklete Gyűjtőköri szabályzat 2014 GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT A Gyűjtőköri Szabályzat a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 Gyűjtőköri Szabályzat Jelen gyűjtőköri szabályzat az 1997. évi CXL. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT TISZAFÜRED GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Általános szabályok A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a gyűjtemény

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Schottné Gloiber Ida intézményvezető 2015 1 A GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT CÉLJA: A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait,

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata

A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár. Gyűjtőköri Szabályzata A százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata Százhalombatta 2016 Módosítások A 2015. január 30-án életbe lépett Gyűjtőköri Szabályzat záró rendelkezése szerint a könyvtár Gyűjtőköri

Részletesebben

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A KISFALUDY KÁROLY MEGYEI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Gyır-Moson-Sopron Megyei Közgyőlés Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2009. szeptember 10-én Némethné Fülöp Terézia a bizottság

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Fotószolgáltatási ártáblázat

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum. Fotószolgáltatási ártáblázat Önköltségszámítási szabályzat 2.sz. melléklete A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Fotószolgáltatási ártáblázat Fekete-fehér és színes fényképek, dia, tárgyfelvételek, illetve reprodukciós felvételek árai külsı

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA

DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA A THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR DIGITALIZÁLÁSI STRATÉGIÁJA 2015 Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Az Arany János Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata I. A könyvtár általános adatai: 1. A könyvtár neve: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum Székhelye: Komárom-Esztergom megye

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI ÉS APASZTÁSI SZABÁLYZAT THURY-VÁR NONPROFIT KFT. KRÚDY GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR Összeáll. Budai László könyvtárvezető, szakmai ig. h. Jóváhagyta: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető ig. Érvényes: 2015.

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2013 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 213 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

nyelvoktatásban Bernadett

nyelvoktatásban Bernadett Világh gháló a nyelvoktatásban Angol Német Készítette: Dobó Gabriella és s dr. Gaál Bernadett soha nem volt még ilyen könnyő a tudás létrehozásához szükséges információkat összegyőjteni, míg tudást létrehozni

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1 A gyűjtőköri szabályzatban foglalt feladatok célja, hogy meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2007.(II.14.) rendelete 1 a helyi közmővelıdésrıl. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV-es számú melléklet Iskolai könyvtári SzMSz Iskolai könyvtár 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához,

Részletesebben

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-jétıl Tartalomjegyzék: 1. Általános szabályok 2. Fogadótér 3. Gyermek- és ifjúsági részleg 4. Felnıtt

Részletesebben

A DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŐVELİDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja, hogy rögzítse az intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezetı és az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cserkeszőlő, Ady E u. 1/a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 201884 Hatályba lépés időpontja: 2013. I. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI 1. A könyvtárra vonatkozó adatok Hivatalos neve: Petőfi Sándor

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT I. A KÖNYVTÁR FUNKCIÓRENSZERE, VALAMINT AZ EBBŐL KÖVETKEZŐ GYŰJTŐKÖRI FELADATOK A városi könyvtár funkciója: a közkönyvtári szolgáltatásokkal, valamint a tudományos és szakkönyvtárak

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. A könyvtár gyűjtőköre

1. Bevezetés. 2. A könyvtár gyűjtőköre 1. Bevezetés A HM HIM Hadtörténeti Könyvtár (a továbbiakban Könyvtár) alapításkori jogelődjének, a Magyar Királyi Hadilevéltár és Múzeum IV., könyvtári csoportjának működését az 1921 es Szolgálati utasítás"

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában

Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában Segédkönyvtári szakszámok az MTA Könyvtárában ÁLTALÁNOS MŰVEK 001 Tudomány és ismeretek általában 001.89 A tudomány és a tudományos munka szervezése 002 Dokumentáció, könyvek, írásművek. 003 Írástörténet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 1. A Kislángi ÁMK Könyvtárának nyitva tartási ideje: Hétfőn: 13-17 óráig Keddtől péntekig 8-12 13-17 óráig 2. A Kislángi ÁMK Könyvtárának részlegei (gyűjteményrészei): Felnőttkönyvtár

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2. sz. melléklet A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1 A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők: 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról [valamint

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár 1. sz. melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 2006 A Békés Városi Könyvtár nyilvános közmővelıdési könyvtár, amelynek szolgáltatásait minden magyar állampolgár igénybe veheti, az

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész

A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Általános rész A RÓMER FLÓRIS MŰVÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI MÚZEUM RÓMER FLÓRIS MÚZEUMI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A könyvtárra vonatkozó adatok: I. Általános rész Megnevezése: Rómer Flóris Művészeti és

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges.

Az iskolai könyvtár vezetıjének, a könyvtárostanárnak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. Munkaterv beszámoló az iskolai könyvtári munkában Az iskolai könyvtár vezetıjének, a nak éppen úgy, mint az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának éves munkáját tervezni szükséges. A munkaterv elkészítésének

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2009. (I. 30.) r e n d e l e t e a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete

melyet Devecser Város Önkormányzatának Képviselıtestülete DEVECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİTESTÜLETE 8461. Devecser, Petıfi tér 1.Tel: 512-730 Devecser Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megállapítja az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben