2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről"

Átírás

1 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a (2) bekezdése g) pontjának gc) és ge) alpontjában, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 83. -a (4) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed: a) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 3. -ának f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató), b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatra (a továbbiakban: ÁNTSZ). (2) Amennyiben a szolgáltatónak van önálló szakmai-szervezeti egysége, akkor a szolgáltatón - a 4. (1)-(2) bekezdésében foglaltak kivételével - e rendelet alkalmazása során azt is érteni kell. 2. (1) A szolgáltatókról és az általuk végezhető, engedélyezett szakmákról, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. (2) Az (1) bekezdés szerinti országos adatbázist (a továbbiakban: nyilvántartás) az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) működteti. (3) Az ÁNTSZ-nek a szolgáltató telephelye, amennyiben telephellyel nem rendelkezik, székhelye szerint területileg illetékes városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet), illetve megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet) a szolgáltatóra vonatkozó, a 4. -ban meghatározott adatokat, illetve az azokban bekövetkezett változásokat rögzíti az általa közvetlenül elérhető nyilvántartásban. 3. A nyilvántartás célja: a) áttekinthető, hiteles kép nyújtása az egészségügyi ellátórendszerről, a szolgáltatókról, valamint a számukra engedélyezett egészségügyi szakmákról, b) a működési engedély egyes adatainak, illetve az azokban bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása, c) a szolgáltatók azonosítása, d) az ellenőrzési és felügyeleti munka segítése, e) adatszolgáltatás az országos és területi szintű tervezéshez, irányításhoz, valamint statisztikához. 4. (1) A nyilvántartás a 3. szerinti célok megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - az alábbi adatokat tartalmazza: a) a szolgáltató: aa) rövidített és teljes cégnevét, ab) fenntartójának megnevezését, ac) gazdálkodási működési formáját az 1. számú mellékletben meghatározott kétjegyű kód feltüntetésével, ad) számára kiadott törzsszám első nyolc számjegyét, ae) közszolgáltatásban való részvételének tényét; b) a szolgáltató székhelyére és az egészségügyi szolgáltatás végzésének helyszínéül szolgáló telephelyére vonatkozó adatokat: - megye, - helységnév, - utca, házszám, - postai irányítószám, - telefonszám; c) a szolgáltató és amennyiben az rendelkezik önálló szakmai-szervezeti egységgel, akkor valamennyi szakmai-szervezeti egységére vonatkozóan külön-külön: ca) az engedélyezett egészségügyi szakmák megnevezését a 2. számú mellékletben meghatározott kóddal együtt, cb) a ca) alpont szerinti szakmákhoz tartozó szolgáltatási típusok és ellátási formák megnevezését, továbbá az ellátások progresszivitási szintjét, cc) a városi, illetve megyei intézet (a továbbiakban: engedélyező intézet) által kiadott országos érvényességű szolgáltatói azonosítót (a továbbiakban: azonosító), cd) amennyiben a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel fog működni, szakmánként a területi ellátási kötelezettséget, a tervezett ellátandó területet,

2 ce) az engedélyező intézet megnevezését, azonosítóját, cf) a működési engedély kiadásának keltét, számát, a működés korlátozásának megjelölésével, cg) a működés szüneteltetésével kapcsolatos adatokat, ch) a heti rendelési időt (a szolgáltató rendelésének óraszámát összesítve, illetve napi bontásban a rendelési idő kezdése és befejezése időpontjának megjelölésével) és a rendelkezésre állási időt, ci) az ágyszámot, cj) a szolgáltató - külön jogszabály szerinti - közreműködőjének az azonosítóját, valamint a működési engedélye számát, az engedélyező intézet megnevezését és azonosítóját, ck) a szakmához tartozóan, ellátási formától függően az ügyeleti részvételt, készenléti rendszerben való részvétel tényét, cl) az orvosi bélyegző számát, amennyiben a szolgáltató alapellátást nyújt, vagy egyéni vállalkozó. (2) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásával, javításával, illetve kölcsönzésével foglalkozó szolgáltatók vonatkozásában a nyilvántartás az (1) bekezdés a)-b) pontjában, valamint a ca), cc) és ce)-cg) alpontjában foglaltakon túl a következő adatokat tartalmazza: a) a szolgáltató heti nyitvatartási rendjét, b) annak megjelölését, hogy a szolgáltató - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított gyógyászati segédeszközt forgalmaz, javít, illetve kölcsönöz. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatok a szolgáltató azonosítójához rendelten szerepelnek a nyilvántartásban. (4) A nyilvántartásban szereplő adatok azonosítására az OTH további kódokat állapíthat meg. 5. (1) Az engedélyezési eljárás során az első engedély kiadásakor az engedélyező intézet az OTH-tól kapott kilencjegyű azonosítóval látja el a szolgáltatót. Az azonosító egyedi, ugyanazon szolgáltató esetében más azonosítóra nem cserélhető. A megszűnt szolgáltató azonosítója másik szolgáltatónak nem adható ki. (2) Az azonosító a szolgáltató azonosításán kívül más célra nem használható, és nem váltja fel az államigazgatásban használt egyéb azonosítókat. (3) Az azonosítót a működési engedély tartalmazza. 6. (1) Az engedélyező intézet új működési engedély kiadása, illetve érvényes működési engedély módosítása során a szolgáltató adataiban bekövetkezett változásokat átvezeti a nyilvántartásban. (2) Az engedélyező intézet felelős az általa nyilvántartásba vett adatok helyességéért. Az engedélyező intézet illetékességi területén a nyilvántartás adatainak helyességét rendszeresen ellenőrzi, az ellenőrzés során az érintett szolgáltatót megkeresheti. (3) A nyilvántartás alapjául szolgáló iratokat az engedélyező intézet a nyilvántartásba vétel napjától számított legalább 30 évig megőrzi. (4) A nyilvántartás folyamatos működéséért és a 2. (3) bekezdése szerinti hozzáférhetőség biztosításáért az OTH a felelős. Az OTH a tárgyhót követő hónap 15. napjáig - elektronikus formában - megküldi az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére a nyilvántartás tárgyhavi változásait. 7. (1) A nyilvántartásból a szolgáltatót törlik, ha a) jogutód nélkül megszűnt, b) meghalt, c) a működési engedélye - külön jogszabály szerinti - egyéb okból visszavonásra került. (2) Az (1) bekezdés szerinti törlés esetén a szolgáltató azonosítóját és nyilvántartott adatait archiválni kell. 8. (1) A nyilvántartás közhiteles, ellenkező bizonyításáig a bejegyzett adatok fennállását hitelesen tanúsítja. (2) A nyilvántartás adatai közérdekűek. Az engedélyező intézetek és az OTH kérelemre, költségtérítés ellenében a nyilvántartásból adatot szolgáltat. (3) A nyilvántartás adatait - kérelemre - térítésmentesen kapják meg: a) az egészségügyi ágazatért felelős minisztérium, b) a szakmai kamarák elemzés és külön jogszabályon alapuló nyilvántartás céljából, c) a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elemzési célból, d) az országos egészségügyi intézetek tervezési, elemzési és ellenőrzési célból, e) közigazgatási szerv, népképviseleti szerv, ügyészség, valamint bíróság jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából, f) az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet egészségpolitikai elemzési célból, g) az országgyűlési biztosok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásának céljából. 9. Jogszabály által kötelezően előírt adatkezelés (dokumentáció, finanszírozási és egyéb jelentések, beutalás más szolgáltatóhoz stb.) során a szolgáltató köteles az e rendelet szerinti azonosítóját alkalmazni. 10. (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3 (2) Az e rendelet hatálybalépésekor működési engedéllyel és kilencjegyű azonosítóval rendelkező szolgáltatók azonosítója nem változik meg, számukra új azonosítót nem kell kiadni. Amennyiben a szolgáltató e rendelet hatálybalépésekor több kilencjegyű azonosítóval rendelkezik, az engedélyező intézet határozza meg, hogy a szolgáltató melyik azonosítót használja tovább. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 32/1997. (X. 28.) NM rendelet és az azt módosító a) 33/2000. (XI. 16.) EüM rendelet, b) c) 42/2003. (VII. 17.) ESzCsM rendelet, d) 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 13. -ának a) pontja, e) 9/2004. (II. 20.) ESzCsM rendelet 2. -a, 3. -a (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdésének b) pontja, f) 55/2004. (VI. 12.) ESzCsM rendelet 1. -a, 3. -a (2) bekezdésének a) pontja és a (3) bekezdése hatályát veszti. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 5. -ának (5) bekezdése, valamint az 5. -a (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti. (5) a) b) c) 1. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez Gazdálkodási működési formák kódjai - a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közlemény alapján - 1. Jogi személyiségű vállalkozás: 11. jogi személyiségű gazdasági társaság 12. szövetkezet 13. egyéb jogi személyiségű vállalkozás 2. jogi személyiség nélküli vállalkozás: 21. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 22. jogi személyiség nélküli egyéb vállalkozás 23. egyéni vállalkozás 3. költségvetési szerv és intézménye: 31. központi költségvetési szerv és intézménye 32. helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye 33. társadalombiztosítási költségvetési szerv 34. köztestületi költségvetési szerv 35. országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv 5. jogi személyiségű nonprofit szervezet: 55. egyház, egyházi intézmény 56. alapítvány 57. közhasznú társaság 58. magánbiztosítás 59. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 6. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet: 61. jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 69. egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet 8. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 81. egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység 2. számú melléklet a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelethez

4 A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke 1. Az egészségügyi szakmák jegyzéke és a működési engedély szakmai kódja 1.1. Az alábbi szakmai jegyzék alkalmazásánál a kétszámjegyű szakmai kód az egészségügyi szakmai főcsoportot, az alá besorolt négy számjegyű alkódok pedig a főcsoporton belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakmákat jelölik Amennyiben egy egészségügyi szakma több főcsoportot jelölő szakmai kód alatt is nevesítésre került, az ugyanazon szakmai követelmények alapján kiadott működési engedély mindenütt a szakmailag elsődleges főcsoportban alkalmazott kódszámmal kerül jelölésre A -00 végződésű alkódok az adott főcsoport alap-szakképesítésbe sorolható tevékenységek végzésére való általános jogosultságot fejezik ki, a ráépített szakképesítéshez vagy speciális képzettséghez, vizsgához kötött tevékenységek végzésére az önálló alkóddal megjelölt szakmák szolgálnak A *sze* (szakosodott egység) jelzéssel ellátott kódok a kizárólag az adott szakmára (tevékenységre) fő profilként szakosodott egység jelölésére alkalmazhatók, az adott szakmai tevékenységre más szakmai megnevezés nem használható. 01 Belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia 0112 csontvelő transzplantáció 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0113 endokrinológia - *sze* 0123 diabetológia - *sze* 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria 0107 belgyógyászati kardiológia 0108 belgyógyászati tüdőgyógyászat (pulmonológia) 0109 allergológia és klinikai immunológia 0110 haemodialízis - *sze* 0505 gyermek-gasztroenterológia - *sze* 2202 belgyógyászati rehabilitáció 2203 gasztroenterológiai rehabilitáció 4603 baleseti belgyógyászat 5305 gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika - *sze* tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia - *sze* [kizárólag a /1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia - *sze* [kizárólag a /1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] 02 Sebészet 0200 általános sebészet 0201 esztétikai plasztikai sebészet 0202 tüdő- és mellkassebészet 0203 érsebészet 0204 idegsebészet - *sze*

5 0205 szívsebészet - *sze* 0215 csecsemő- és gyermekszívsebészet - *sze* 0206 proktológia 0207 ESWL - *sze* 0208 szerv-transzplantációs sebészet - *sze* 0209 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból 0302 kézsebészet 0303 arc- és állcsont-szájsebészet 0506 gyermeksebészet - *sze* 03 Traumatológia 0300 általános traumatológia 0301 plasztikai és égési sebészet 0302 kézsebészet 0303 arc- és állcsont-szájsebészet 2201 mozgásszervi rehabilitáció 9302 katasztrófa-orvostan 5700 általános fizioterápia-gyógytorna 04 Szülészet-nőgyógyászat 0400 általános szülészet-nőgyógyászat 0401 terhesgondozás (orvosi) 0402 nőgyógyászati onkológiai szűrés 0403 In vitro fertilizáció (IVF) - *sze* 0507 gyermeknőgyógyászat - *sze* 1404 menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 2204 nőgyógyászati rehabilitáció 5304 nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika - *sze* 6104 átültetési és visszaültetési célú csontvelői, perifériás és köldökvér sejt/őssejt gyűjtés (kizárólag őssejtre vonatkozóan) 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat 0500 általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 0501 neonatológia 0502 PIC - *sze* 0503 csecsemő- és gyermekkardiológia 0504 gyermek-tüdőgyógyászat 0505 gyermek-gasztroenterológia 0506 gyermeksebészet - *sze* 0507 gyermeknőgyógyászat - *sze* 0508 gyermekszemészet

6 0509 csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 0510 gyermekradiológia 0511 gyermekneurológia 0512 gyermek- és ifjúságpszichiátria 0521 fejlődésneurológia 6306 iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy 7102 gyermekpszichológia 7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés 06 Fül-orr-gégegyógyászat 0600 általános fül-orr-gégegyógyászat 0601 audiológia 0602 foniátria 0603 otoneurológia 0509 csecsemő és gyermek fül-, orr-, gégegyógyászat 07 Szemészet 0700 általános szemészet 0701 szaruhártya-átültetés - *sze* 0702 transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás holttestből 0703 szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés - *sze* 0704 optometria (nem orvosi szakképesítéssel) 0508 gyermekszemészet 08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 0800 általános bőr- és nemibeteg-ellátás 0801 bőrgyógyászat 0802 bőrgyógyászati allergológia 0803 nemibeteg-gondozás 1601 AIDS ellátás és gondozás - *sze* 1602 HIV/AIDS szűrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelező) - *sze* 09 Neurológia 0900 általános neurológia 0901 stroke ellátás 0902 fejfájás szakrendelés - *sze* 0903 neurológiai rehabilitáció

7 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 0204 idegsebészet - *sze* 0511 gyermekneurológia 5405 neuropatológia - *sze* 5700 általános fizioterápia-gyógytorna 10 Ortopédia 1000 ortopédia 1001 gerincsebészet 0302 kézsebészet 2201 mozgásszervi rehabilitáció (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) 5700 általános fizioterápia-gyógytorna 11 Urológia 1100 urológia 1101 andrológia 1102 urodinamia 1103 neuro-urológia 0207 ESWL - *sze* 12 Onkológia 1200 klinikai onkológia 1201 sugárterápia, onkoradiológia 1202 onkológiai szűrés - *sze* (a szervezett népegészségügyi onkológiai szűrővizsgálati programban működő szolgáltatók) 1203 onkológiai gondozás 5402 cytológia, cytopatológia (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) 5403 aspirációs cytológia 7306 hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) - *sze* 13 Fogászati ellátás 1300 fogászati ellátás (ideértve a fogászati alapellátást is) 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 1302 fogszabályozás 1303 parodontológia 1304 gyermekfogászat 1305 iskolafogászat 1306 fogászati röntgen

8 1307 klinikai fogászati higiénia 1308 konzerváló fogászat, fogpótlástan 0303 arc- és állcsontszájsebészet 14 Reumatológia 1400 reumatológia és fizioterápia 1401 reumatológia 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1404 menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 0109 allergológia és klinikai immunológia 5700 általános fizioterápia-gyógytorna 5702 mechanoterápiás eljárások 5711 gyógytorna 5712 gyógymasszázs 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 6501 radioizotópos terápia 15 Aneszteziológiai és intenzív betegellátás 1500 aneszteziológia és intenzív terápia 1501 aneszteziológia 1502 intenzív ellátás 1503 fájdalomterápia - *sze* 16 Infektológia 1600 fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 1601 AIDS ellátás és gondozás - *sze* 1602 HÍV/AIDS szűrés (önkéntes és külön jogszabály alapján kötelező) - *sze* 1603 trópusi betegségek ellátása 1901 tüdőgondozás 0803 nemibeteg-gondozás 18 Pszichiátria 1800 pszichiátria 1801 addiktológia 1811 alkohológia 1821 drogbetegellátás 1831 egyéb szenvedélybetegségek ellátása (pl. játékszenvedély) 1803 pszichiátriai gondozás 1804 pszichiátriai rehabilitáció

9 1805 pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 0512 gyermek- és ifjúságpszichiátria 7101 klinikai szakpszichológia 7104 pszichoterápia 7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné 8047 fülakupunktúrás addiktológiai ellátás 19 Tüdőgyógyászat (pulmonológia) 1900 tüdőgyógyászat 1901 tüdőgondozás 1902 Pulmonológiai allergológia és immunológia 1903 Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 1904 tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is) 0202 tüdő- és mellkassebészet tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia - *sze* [kizárólag a /1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia - *sze* [kizárólag a /1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] 22 Orvosi rehabilitáció 2201 mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 2202 belgyógyászati rehabilitáció 2203 gasztroenterológiai rehabilitáció 2204 nőgyógyászati rehabilitáció 4003 kardiológiai rehabilitáció 0903 neurológiai rehabilitáció 1402 fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1804 pszichiátriai rehabilitáció 1903 Pulmonológiai és légzésrehabilitáció 7204 gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítéssel) 25 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 2501 foglalkozás-egészségügyi alapellátás 2502 foglalkozás-egészségügyi szakellátás 2503 munkahigiénés tevékenység

10 7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben 26 Sportorvoslás 2602 sportszakorvosi ellátás 40 Kardiológia 4000 általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 4001 invazív kardiológia (haemodinamika) 4002 kardiológiai őrző tevékenység 4003 kardiológiai rehabilitáció 4004 echokardiográfiai diagnosztika 4005 EKG és Holterdiagnosztika 0205 szívsebészet - *sze* 0215 csecsemő- és gyermekszívsebészet - *sze* 0503 csecsemő- és gyermekkardiológia 46 Sürgősségi betegellátás, oxyológia 4601 központi ügyelet 4602 sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO1) - *sze* 4603 baleseti belgyógyászat 4604 sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás (SO2) - *sze* 9302 katasztrófa-orvostan 50 Laboratóriumi diagnosztika 5000 általános laboratóriumi diagnosztika 5001 általános kémiai laboratóriumi diagnosztika 5002 haematológiai laboratóriumi diagnosztika 5003 mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika 5004 biokémiai laboratóriumi diagnosztika 5005 immungenetikai laboratóriumi diagnosztika 5006 genetikai laboratóriumi diagnosztika 5007 izotóp laboratóriumi diagnosztika 5008 immunológiai laboratóriumi diagnosztika 51 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: röntgendiagnosztika és -terápia 5100 általános röntgendiagnosztika 5101 röntgenterápia (régi szolgáltatókra vonatkozik) 5102 mammográfiás szűrés és diagnosztika 5103 angiográfiás diagnosztika 5104 intervenciós radiológia 5105 neuroradiológia 5106 fogászati röntgendiagnosztika (az 1306-ba nem sorolható)

11 1904 tüdőszűrés (ideértve az önálló felvételkészítést is) 4001 invazív kardiológia (haemodinamika) 52 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: tomográfia 5201 CT 5202 MRI 53 Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia: ultrahang-diagnosztika és -terápia 5301 ultrahang-diagnosztika 5302 ultrahang-terápia 5303 echokardiográfia 5304 nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika - *sze* 5305 gasztroenterológiai ultrahang-diagnosztika - *sze* 54 Patológia és kórszövettan 5400 általános kórbonctan és kórszövettan 5401 szövettan, kórszövettan 5402 cytológia, cytopatológia (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) 5412 tüdő és/vagy pajzsmirigy cytológia, cytopatológia - *sze* [kizárólag a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] 5403 aspirációs cytológia 5413 tüdő és/vagy pajzsmirigy aspirációs cytológia - *sze* [kizárólag a 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet 6. -a, valamint a 39/1978. (EüK. 31.) EüM utasítás a alapján kiadott szakképesítéssel] 5404 immunhisztológia 5405 neuropatológia - *sze* 5406 halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel) 5407 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestből 56 Speciális diagnosztika 5601 thermographia 5602 lézerdiagnosztika 57 Fizioterápia 5700 általános fizioterápia-gyógytorna 5702 mechanoterápiás eljárások 5703 hydroterápia 5704 elektroterápia 5705 aeroterápia (egyéb Pulmonológiai és légzésrehabilitációs ellátásoktól független ellátásban) 5706 balneoterápia (gyógyvíz alkalmazásával végzett eljárások) 5707 thermoterápia 5708 magneto-, fototerápia (lézerterápia) 5711 gyógytorna 5712 gyógymasszázs

12 5722 fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 61 Transzfuziológia és szövetbanki tevékenység 6101 transzfuziológia 6102 véradószolgálat - *sze* 6103 szövet- és sejtbanki tevékenység - *sze* 6104 átültetési és visszaültetési célú csontvelői, perifériás és köldökvér sejt/őssejt gyűjtés - *sze* 62 Mentés és betegszállítás 6200 általános mentés 6201 koraszülöttmentés és -szállítás 6202 mozgóőrség (orvosi vagy mentőtiszti) 6203 őrzött betegszállítás 6205 mentőtiszti tevékenység (nem orvosi szakképesítéssel) 6206 betegszállítás ápolóval (nem felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel) 6207 betegszállítás felügyelet nélkül (nem szakképesítéssel) 63 Háziorvosi ellátás 6301 háziorvosi ellátás 6302 házi gyermekorvosi ellátás 6303 felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás 6304 háziorvosi ügyeleti ellátás 6305 házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 6306 iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy 7307 körzeti közösségi szakápolás 7901 körzeti védőnői ellátás 7902 iskolai védőnői ellátás 64 Általános orvosi ellátás 6400 általános orvosi ellátás 65 Nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia) 6500 izotópdiagnosztika és terápia 6501 radioizotópos terápia 6502 izotópdiagnosztika 6503 PET 67 Orvosi genetika (humángenetika) 6700 klinikai genetika 6701 genetikai tanácsadás és gondozás 70 Klinikai farmakológia és intézeti gyógyszerellátás 7001 klinikai farmakológia

13 7002 intézeti gyógyszerellátás (külön jogszabályban foglalt feltételek alapján) 71 Pszichológia (pszichológusi, illetve klinikai szakpszichológusi szakképesítéssel) 7100 általános pszichológia 7101 klinikai szakpszichológia 7102 gyermekpszichológia 7103 munkapszichológia 7104 pszichoterápia 7105 szexológia 72 Pedagógiai végzettséggel ellátható egészségügyi szakmák 7201 logopédia 7202 gyógypedagógia (és annak szakágai) 7203 konduktori tevékenység 7204 gyógyúszás (külön jogszabályban meghatározott képesítésekkel) 73 Betegápolás 7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben 7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné 7303 csecsemő- és gyermekszakápolás 7304 otthoni szakápolás 7305 szakápolás (szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján) 7306 hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) 7307 körzeti közösségi szakápolás 76 Dietetika 7600 dietetika 79 Védőnői ellátás 7901 körzeti védőnői ellátás 7902 iskolai védőnői ellátás 7903 családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás 7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatejgyűjtés 80 Kiegészítő gyógyászati tevékenységek (külön jogszabály alapján meghatározott képesítéssel és tartalommal) - nem konvencionális gyógyászati módok (csak orvos által végezhető): 8011 homeopátia 8021 manuálterápia 8031 biológiai fogorvoslás 8041 neurálterápiás módok - nemzeti (népi) gyógyászati módok (csak orvos által végezhető): 8012 hagyományos kínai orvoslás (ezen alapuló egyéb technikák) 8022 indiai (Ájurvédikus gyógyászati eljárások) 8032 tibeti gyógyítóeljárások - biokémiai módok (csak orvos által végezhető): 8023 méregtelenítő módok

14 - pszichológiai eljárások (csak orvos által végezhető): 8004 pszichológiai eljárások (csak orvos által végezhető) - szakképesítéssel végezhető tevékenységek: 8016 akupresszúra 8026 keleti mozgás- és masszázsterápia 8036 életmód oktatás és tanácsadás 8046 reflexzóna terápia - vizsgával záruló képzésben szerzett képesítéssel végezhető tevékenységek: 8017 kiegészítő fizioterápiás módszerek 8037 fitoterápia 8047 fülakupunktúrás addiktológiai eljárások 8057 kineziológiai módszerek 8067 szemtréning eljárások 93 Honvédorvostan és katasztrófa-orvostan 9301 honvédorvostan 9302 katasztrófa-orvostan 94 Megelőző orvostan és népegészségtan 9400 megelőző orvostan és népegészségtan 9401 sugáregészségtan 2503 munkahigiénés tevékenység 6701 genetikai tanácsadás és gondozás 6306 iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy 7903 családvédelmi szolgálatnál nyújtott ellátás 7904 anyatejgyűjtő állomás, anyatej gyűjtés 95 Igazságügyi orvostan 9500 igazságügyi orvostan 9501 igazságügyi pszichiátria 9502 igazságügyi toxikológia 9503 igazságügyi pszichológia 9504 egészségbiztosítási orvosszakértés 5000 általános laboratóriumi diagnosztika 5001 általános kémiai laboratóriumi diagnosztika 5004 biokémiai laboratóriumi diagnosztika 5005 immungenetikai laboratóriumi diagnosztika 5006 genetikai laboratóriumi diagnosztika 5400 általános kórbonctan és kórszövettan 5401 szövettan, kórszövettan 5406 halottkezelés és halottkonzerválás (nem orvosi szakképesítéssel) 5407 transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás holttestből 97 Repülőorvostan 9700 repülőorvostan

15 GYS Gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos tevékenységek GYS1 GYS2 GYS3 GYS4 GYS5 GYS6 GYS7 gyógyászati segédeszköz forgalmazás (önálló üzletben) gyógyászati segédeszköz forgalmazás (fióküzletben) gyógyászati segédeszköz forgalmazás (egyedi gyártóműhellyel) ortopéd cipészet fogtechnika gyógyászati segédeszköz kölcsönzés gyógyászati segédeszköz javítás 0703 szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés - *sze* 0704 optometria (nem orvosi szakképesítéssel) 2. A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni: - 1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul, - 2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul, - 3-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély gyógyszerészi feladatra irányul, - 4-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély egyéb felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, - 5-ös kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély középfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, - 6-os kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély alapfokú egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, - 7-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a külön jogszabályban előírt bármely egészségügyi szakképesítéssel ellátható feladatra irányul, - 8-as kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély az adott egészségügyi szakmára a külön jogszabályban előírt nem egészségügyi felsőfokú szakképesítéssel ellátható feladatra irányul.

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató

Kitöltési útmutató. Általános tájékoztató Kitöltési útmutató Általános tájékoztató Ezen nyomtatványok a személyes közreműködésre irányuló, illetve a szabadfoglalkozású tevékenység megkezdésére vonatkozóan az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03

Szakorvosi óraszám. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 7101 0 25 2011.02.03 Szakma 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak u. 12. gyermekneurológia 0511 16 0 2011.02.03 016420 "Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért" 1038 Budapest, Észak

Részletesebben

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ

CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Készítette: Ellenőrizte: 2013.04.01. Dr. Hunyadfalvi Balázs Dátum ügyvéd 2013.04.01. Dr. Dávid Gyula Dátum orvosigazgató A dokumentáció kódja: SZMSZ Állomány

Részletesebben

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól. 1. Általános rendelkezések 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet. 2013.12.3. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet 73/203. (II. 2.) EMMI rendelet az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel

Részletesebben

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által

3 3.2.4. A külső kapcsolattartás területén:...41 3.3. A katonai főigazgató-helyettes helyettesítése...41 3.4. A katonai főigazgató-helyettes által 2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 6 BEVEZETŐ... 9 I. FEJEZET... 11 Az ÁEK JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI ÉS VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK RENDJE... 11 1. Az ÁEK jogállása, rendeltetése,

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról hatályos: 2013.12.24 - Módosított rendeletek: Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Részletesebben

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CCXLIV. törvény az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 86329 (4) A Civil Információs Portál felé a (3) bekezdés szerinti adatokat azok jogerőre emelkedését, érvényessé válását vagy az adatszolgáltató tudomására

Részletesebben

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

52/2014. (XII. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 52/2014. (II. 19.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.12.20-2014.12.21 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.

Részletesebben

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: 1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYAR KÖZLÖNY 116. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 5., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról 63634 2013.

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 5033 5480. OLDAL 2012. július 5. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek-

Részletesebben

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról

T/13099. számú. törvényjavaslat. az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13099. számú törvényjavaslat az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. november

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az egészségügyi szolgáltatóról és az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókról szóló adatszolgáltatáshoz Ezen adatszolgáltatás valamennyi egészségügyi szolgáltatás ideértve a gyógyszerellátást

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 177 376. OLDAL 2012. január 16. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

hatályos: 2015.04.11 -

hatályos: 2015.04.11 - 12/2015. (IV. 10.) EMMI utasítás a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól hatályos: 2015.04.11 - Az egészségügyi fekvőbeteg-

Részletesebben

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi

Részletesebben

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi

A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai. Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi A klinikai fogászati higiénikusi tevékenység ántsz vonatkozásai Sira Emese Jogi szakokleveles közegészségügyijárványügyi felügyelő ??? Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezeti felépítése

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben