A XXIX Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közmővelıdési és Könyvtártudományi Szekciójának helyezettjei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XXIX Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közmővelıdési és Könyvtártudományi Szekciójának helyezettjei"

Átírás

1 1 / :59 A XXIX Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közmővelıdési és Könyvtártudományi Szekciójának helyezettjei ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA 1.BIZOTTSÁG 1. CZETİ KRISZTINA Az iskolai agresszió kezelésének elmélete és gyakorlata? 2. HORVÁTH MÁRK PTE PMMK "Oktatói és hallgatói vélemények egy Bologna-konform vizsgaformáról" 3. SAUER KATALIN A felsıoktatásba belépı hallgatók akadémiai képességeinek vizsgálata ALKALMAZOTT PEDAGÓGIA 2. BIZOTTSÁG 1. BOGÁRDI TÜNDE A testvérféltékenységgel kapcsolatos szülıi attitőd 2. BÁRTFAI JUDIT ME CTFK Az integrált pedagógiai szemlélet a tanítási gyakorlatban 3. TÓTH-MÓZER SZILVIA Pedagógusok a változásokról és az innovációról ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1. BIZOTTSÁG

2 2 / :59 ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1. BIZOTTSÁG 1. NÉMETH ZOLTÁN ÉS ÉGENI NIKOLETT Igaza volt-e Vicarynak, avagy félnünk kell-e a szubliminális reklámoktól? Pszichológiai és jogi megközelítés 2. MATUSZKA BALÁZS PPKE BTK A drogfüggıség és a pszichotikus tünetek komorbiditása 3. VARGAY ADRIENN Az érintés jelentısége emlıdaganatos betegeknél ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2. BIZOTTSÁG 1. TOMBOR ILDIKÓ A nikotinfüggés három megközelítésének integrációja felé tett lépések 2. HARTUNG ISTVÁN Homogámia és szexuális imprinting a párválasztásban 3. SZABÓ TAMÁS ÉS TÓTH ÁDÁM Csalás az iskolában ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 1. BIZOTTSÁG 1. NÉMETH KORNÉL Utak és kerülık emlékeinkhez: Hozzáférhetıség vs. Rendelkezésre Állás Irányított felejtés után

3 3 / :59 2. TÓTH ANNAMÁRIA Hallási láncok stabilitása 3. PÁSZTOR ATTILA A tanulás hatásai az autóvezetés vizuális kontrolljában 3. SZİLLİSI ÁGNES "Az emlékek élménytartalmának elkülönítése önéletrajzi interjú alapján" ÁLTALÁNOS LÉLEKTAN 2. BIZOTTSÁG 1. VÁRHELYI KLÁRA Archasonlóság Miért látunk két arcot egymáshoz hasonlónak? 2. TURI ZSOLT ÉS JANACSEK KAROLINA A munkamemória, a szógyakoriság és a kontextus szerepe a lexikális kétértelmőség feldolgozásában 3. KOMLÓS JUDIT ÉS LUKÁCS BENCE "(Ne) hallgass az eszedre! Elınyös-e a döntéshozatalban a nemtudatos gondolkodás?" 3. SZANKA SZILVIA, LOVASSY NOÉMI ÉS GAZSÓ DOROTTYA A deklaratív/ procedurális modell pszicholingvisztikai vizsgálata magyar fınevek többes szám képzése és magyar igék múlt idı képzése esetén ANDRAGÓGIA 1. BIZOTTSÁG 1. HÁBER HAJNALKA MÁRIA

4 4 / :59 Andragógusokról andragógusoknak - A FEEK-en végzett diplomások munkaerıpiaci életútja, a tanult képességek hasznosításának tükrében 2. TÓTH ERIKA A demográfiai és gazdasági folyamatok hatása az oktatás hatékonyságára 3. KOROS ESZTER "Felnıttoktatás, -képzés a Zala megyei büntetés-végrehajtási intézetben" ANDRAGÓGIA 2. BIZOTTSÁG 1. OLÁH KRISZTINA Autonom tanulás 2. PRÁCSER TAMÁS A képzık képzésének európai aspektusai 3. KATHI HEDDA ÉS BUGLYÓ CSILLA DE HPFK A felnıttek tanulási motivációi ANDRAGÓGIA 3. BIZOTTSÁG 1. MOLNÁR BEÁTA ZSKF A felsıoktatási intézmények elektronikus hátterének vizsgálata 2. NÉMETH ÉVA BOGLÁRKA Nık az egyetemen, család és/vagy karrier 3. CSEHÓ ORSOLYA

5 5 / :59 3. CSEHÓ ORSOLYA SZTE JGYPK Kultúra és környezet - Az ökológiai antropológia kutatási eredményeinek jelentısége az ökológiai válság korában DIDAKTIKA ÉS KÖZOKTATÁS-POLITIKA BIZOTTSÁG 1. BARASSEVICH TAMÁS A kritikai gondolkodás fogalma és mérésének validitása 2. SCHNELLBACH MÁTÉ ÉS SIKÓ DÓRA Sémák és modellek - Pedagógusok vélekedései a hátrányos helyzettel és az esélyegyenlıséggel kapcsolatban 3. MOLNÁR ILDIKÓ A mátraszılısi iskolabezárás története - Narratívák egy oktatáspolitikai konfliktus mentén FEJLİDÉSLÉLEKTAN BIZOTTSÁG 1. JANACSEK KAROLINA Az öregedés hatása az implicit készségtanulásra 2. HORVÁTH DIÁNA ÁGNES A közös figyelem funkciója 9 és 12 hónapos korban 2. SZALAI GERDA A saját képi reprezentáció létrehozásának hatása a szimbólumok természetének megértésére 3. BALOGH VIRÁG ÉS FAZEKAS MÁRTA

6 6 / :59 "Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából: Autizmus és implicit tanulás" 3. PAPP ZSUZSANNA "Gátlás és irónia A végrehajtó mőködések szerepe a nem-szószerinti nyelvhasználat fejlıdésében" INTERDISZCIPLINÁRIS BIZOTTSÁG 1. MARÓDI ÁGNES SZTE JGYPK Az elıítéletek és sztereotípiák szerepének alakulása a reklámokban 2. SALLAI TÍMEA PPKE VJK "A palócok kincse A turizmus fejlesztés anomáliái Hollókı mintáján" 3. DOMINEK DALMA LILLA A Szépmővészeti Múzeum és a British Múzeum andragógiai és múzeumpedagógiai összehasonlító elemzése KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI BIZOTTSÁG 1. MÓRICZ PÉTER NYME BTK Felsıoktatási fotótárak létrehozása és mőködtetése - Összehasonlító elemzés 2. EGERVÁRI DÓRA Információs kompetenciáink - avagy hogyan szerzik, értékelik és használják az információkat az egyetemisták? 2. FARKAS KRISZTINA GABRIELLA

7 7 / :59 Az olvasás helye és megítélése az általános iskola felsı tagozatában 3. FARKAS RENÁTA DE IK A Miskolci Megyei Könyvtár pr-tevékenységének új arculati elemei 3. MIZERA TAMÁS A Kárpát-medence XVI-XVIII. századi olvasmánymőveltsége a foglalkozást őzı polgárok könyvjegyzékeinek tükrében MŐVELİDÉSTÖRTÉNET ÉS MŐVELİDÉSSZOCIOLÓGIA BIZOTTSÁG 1. PÁLFI MELINDA A nık mővelıdési lehetıségei különös tekintettel az egészségnevelésre a felvilágosodás kori Magyarországon 2. NÉMETH KORNÉL Cigány mágia a 21. században 2. NAGY ANDOR Történelemszemléletek a 16. századi Magyarországon a régi könyvek elıszavainak tükrében 3. KOVÁCS ZSÓFIA Szabadmővelıdési és ezüstkalászos tanfolyamok Zala vármegyében (1946/47 tele) 3. MÁTÉ KRISZTINA DE BTK A Mátészalkai Kistérség kulturális térképe NEVELÉSELMÉLET ÉS NEVELÉSFILOZÓFIA BIZOTTSÁG

8 8 / :59 1. VÁMOS GABRIELLA Általános iskolás diszlexiás tanulók pszichés és magatartási problémáinak kezelési lehetıségei osztálytermi keretek között 2. TİZSÉR ZOLTÁN DE BTK A pragmatista nevelésfilozófia és iskolakritika visszhangja az 1960-as évek nevelési gondolkodásában 2. LAKCSIK ATTILA A posztmodern állapot kezelésének hermeneutikai lehetısége az Európai Unió multikulturális környezetében neveléselméleti megközelítés 3. PRÓGLI BOGLÁRKA Drogprevenciótól az ártalomcsökkentésig, A megelızés hatékonysága az egri középiskolákban és az elektronikus zenei parti-élet szereplıi körében 3. SZİLLİSI TAMÁS DE HPFK "A berettyóújfalui Bessenyei György Szakközépiskola diákjainak iskolai motivációja" NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS NEVELÉSSZOCIOLÓGIA BIZOTTSÁG 2. GARAI IMRE A magyar középiskolai tanárképzés és az Eötvös Collegium. Az elbocsátottak körének alakulása 2. SZABÓ MARIANNA ME BTK A római katolikus községi elemi népiskola a két világháború közötti Magyarországon - Diákélet Domoszlón az es években

9 9 / :59 2. TOMPA ZSÓFIA SZTE JGYPK "Egészség a falakon innen és túl - Szükség van-e egészségtan tanárra, egészségfejlesztı szakemberre a Magyarországi büntetés-végrehajtási intézetekben?" 3. NAGY VIOLA A Mary Poppins címő filmben megjelenı pedagógiai jelenségek a reformpedagógia tükrében 3. PÉNZES DÁVID DE BTK A Debreceni Egyetem Pedagógia Tanszékének részvétele az országos pedagógiai (köz)életben az ötvenes évek elsı felében PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIA BIZOTTSÁG 1. TAKÁCS HILDA Az önhatékonyság hatása a matematikával kapcsolatos továbbtanulásra végzıs középiskolásoknál 2. BELCSIK ANDREA ELTE GYFK Diszlexiás és jól olvasó kisiskolás tanulók képességprofiljának összehasonlítása a neurodys kutatás alapján 2. ERİS DÓRA ELTE GYFK Gyengén olvasó és diszlexiás tanulók kognitív képességprofiljainak összehasonlítása a Neurodys kutatás alapján

10 10 / :59 SZEMÉLYISÉG-LÉLEKTAN BIZOTTSÁG 1. SMOHAI MÁTÉ ÉS TÓTH DÁNIEL KRE BTK A számítógépes játékokkal játszók lélektana 2. VARGA GÁBOR Szerotonin hiányában fejjel a falnak? Az impulzivitás genetikai háttértényezıi 3. HODOVÁN ZSÓFIA KRE BTK "Bırre varrt identitás A tetoválást készíttetık motivációja, személyisége és megküzdési stratégiái 3. NAGYGYÖRGY KATALIN, MIHALIK ÁRPÁD ÉS FODOR ÁDÁM "Virtuális világba zárkózott fiatalok. Magyar MMORPG játékosok motivációjának és személyiségvonásainak vizsgálata" SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 1. BIZOTTSÁG 1. ESPERGER ZSÓFIA A fókusz a másik elmén: spontán mentalizáció és machiavellizmus 3. MAGYAR EDIT ÉS LÉVAI EDIT "Egy összetett érzelem empirikus vizsgálata avagy a féltékenység, mint a mindenkit megigézı zöldszemő szörny " SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2. BIZOTTSÁG

11 11 / :59 1. MEDVÉS DÓRA ÉS PÁNTYA JÓZSEF DE BTK "A társas értékorientáció és az egyéni hozzájárulás észlelt jelentıségének szerepe a környezettudatos viselkedésben" 2. LEIPOLD ANNAMÁRIA ÉS HALAS KITTI A becsapás, mint mentális állapottulajdonításon alapuló interperszonális forgatókönyv vizsgálata SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 3. BIZOTTSÁG 1. KÓBOR ANDREA ÉS SZABOLCS ZSUZSANNA A választói magatartás hátterében álló pszichológiai és szociodemográfiai tényezık 2. PÁLINKÁS EDIT ÉS SZABÓ ÁGNES A férfi megérzés - Evolúciós pszichológiai kutatás: A férfiak féltékenysége a nık menstruációs ciklusának függvényében 3. CSANÁDI ANDRÁS ÉS LANTOS NÓRA ANNA Döntéseink nyomában

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4.

Tagozatok beosztása. A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Tagozatok beosztása A megnyitó és a tagozati ülések helyszíne: EKF Gyakorlóiskola Eger, Bartók tér 4. Kivéve könyvtártudományi tagozatok: Eszterházy Károly Főiskola (Líceum), Eger, Eszterházy tér 1. Tagozat:

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése PROGRAMFÜZET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29.

EGYÉN ÉS KULTÚRA. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira. PÉCS 2010. május 27-29. EGYÉN ÉS KULTÚRA A pszichológia válasza napjaink társadalmi kihívásaira PÉCS 2010. május 27-29. Programfüzet (A Kivonatkötet melléklete) A Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Országos Tudományos Nagygyűlése

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11

SZAKDOLGOZATOK LISTÁJA BETEKINTÉS KÉRVÉNYEZÉSÉHEZ 2015.06.11 EE_BA / 1. Aczél Beáta Toborzás és kompetencia alapú vezető kiválasztása a magyar közszférában Krúdy Emese 2010 EE_BA / 2. Acsai Anna A tűzoltóság oktatási képzési rendszere Dr. Rudnák Ildikó 2012 EE_BA

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303.

ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek alakulása. Pszichológia, 2, 287-303. ABELSON, R. P. (1984): A mesterséges intelligencia és az irodalmi mű befogadása: Milyen mély a szakadék? Pszichológia, 3, 323-335. ABULHANOVA, K. A., SZLAVSZKÁJA (1993): Rubinstein pályájának és nézeteinek

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció

Részletesebben

A tudomány emberi arca

A tudomány emberi arca A tudomány emberi arca A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Szombathely, 2012. május

Részletesebben

M E G H Í V Ó KUTATÁS ÉS TERÁPIA METSZÉSPONTJAI VÁRANDÓSSÁGTÓL A FELNİTTKORIG

M E G H Í V Ó KUTATÁS ÉS TERÁPIA METSZÉSPONTJAI VÁRANDÓSSÁGTÓL A FELNİTTKORIG M E G H Í V Ó Az MPT Klinikai Gyermekpszichológiai szekciója és a Pszichológiai Intézete két napos tudományos konferenciát rendez, melynek címe: VÁRANDÓSSÁGTÓL A FELNİTTKORIG IDİPONTJA: 2009. október 29.

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens

Egészségügyi tanulmányok 1. Nagy Ildikó BSc DE EK A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében Dr. Kiss János főiskolai docens A XXXII. OTDK helyezett és díjazott pályamunkái Társadalomtudományi Szekció Jelmagyarázat: = különdíj;, BSc = alapképzés; MA, = mesterképzés; Intézményi rövidítéseket lásd az intézményi betűkódjegyzékben

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS SZAKMÓDSZERTANI KONFERENCIA Vzdelávacia, výskumná a metodická konferencia KOMÁRNO, 2013. JANUÁR 7-8. PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK ABSTRAKTY International Research Institute s.r.o.

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem. 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom 9 18.00-20.00 Liszt Ferenc KK, Liszt terem Nyitó plenáris ülés Üléselnök: Kurimay Tamás Molnár Károly 18.00-19.00 Ünnepélyes megnyitó köszöntés 19.00-20.00 Nyitó elõadás Jankovics Marcell: Mese és Álom

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai A határtalan elme korlátai Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Hivogató Most 18. alkalommal, és Gyõrben harmadjára Nem végtelen nagy számok ezek.

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET

Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET Fővárosi Pedagógiai Napok PROGRAMFÜZET 2011 PROGRAMFÜZET Felelős kiadó: Sárik Zoltán igazgató Kiadja: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Budapest, 2011 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program 8:30-10:00 Regisztráció, sajtótájékoztató 10:00-10:15 Megnyitó 10:15-10:45 Plenáris előadás Illésné Kovács Mária dékán,

Részletesebben

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék

Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék 9.00-10.30 PLENÁRIS TEREM Bemutatkozik a Debreceni Pszichiátriai Tanszék Üléselnök: Frecska Ede - Égerházi Anikó Balla Petra: A pszichofarmakológiai munkacsoport bemutatkozása Berecz Roland: A farmakogenetikai

Részletesebben

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Levélcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. Telefon: 06-30-456-9649 E-mail: magye.1972.17@gmail.com KONFERENCIA FELHÍVÁS A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2012. évi

Részletesebben