Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Terhe Zoltán Úr polgármester részére. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel: cégvezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunmajsa Város Önkormányzata. Terhe Zoltán Úr polgármester részére. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelettel: cégvezető"

Átírás

1 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u Tel.: Fax.: bmsz radonholding.hu Kiskunmajsa Város Önkormányzata Terhe Zoltán Úr polgármester részére Dátum : Melléklet : Rekultiváció engedély Iktatószám : 2010/b/642 Ügyintéző : Tárgy: Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt Kiskunmajsai hulladéklerakó rekultiváció Tisztelt Polgármester Úr! Megkeresésük alapján tájékoztatom önöket, hogy.a kiskunmajsai hulladéklerakó rekultivációjának következő ütemét elindítottuk, mely szerint a lerakó átlagosan 30 cm kiegyenlítő-réteget fog kapni. A kiegyenlítő réteg funkciója, hogy a lerakó felszínének durva egyenlőtlenségeit kiküszöbölje (melyet földmunkagépekkel a lerako tt hulladék tulajdonságai miatt nem lehet elérni) és a fedőréteg (50 cm) fogadására a felszínt alkalmassá tegye. Kiegyenlítő réteg alkalmazását a rekultivációs terv, a kiadott engedély (6. oldal), valamint a 20/2006. KvVM rendelet írja elő. Állunk továbbra is rendelkezésükre, Tisztelettel: BÁCSKA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT 6400 Kiskunhalas, Szli.. ^ Adószárn. '^: cégvezető Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. Cégjegyzék száma:

2 ^. ^^^'^t :. ^ I 9,,., ^:íí;; ÁPR ^ L. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Hatósági Osztály Szám: /2007. Fa.: Yádár C:sllla (hulladékgazd.) Dr. Buza Judit (jog) Tárgy: Kiskunmajsa települési szilárd hulladék lerakó müködési engedélye HATÁROZAT A Kiskunmajsa Város Önkormányzata. - továbbiakban engedélyes - (6120 Kiskunmajsa, Fő út 82.) részére a REX-TERRA Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában és a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 4.) használatában és kezelésében álló Kiskunmajsa, 0353/7, 0353/8, 0353/10, 0353/13, 0353/66, 0353/75, 0353/85 hrsz. alat ti települési szilárd hulladék lerakóra készített teljes körü környezetvédelmi felülvizsgálat alapján az alábbi feltételekkel rekultivációra is feljogosító működési engedélyt adok: Az űzemeltetés során betartandó előírások: 1. A lerakóra hulladék behordása december 31. után tilos. 2. A hulladéklerakó mellett felhalmozott gumi és üveg hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni legkésőbb december 31-ig. Ennek megtörténtét felügyelőségünk részére dokumentálni kell. 3. A hulladéklerakó folyamatos őrzéséről gondoskodni kell, megelőzve ezzel az illegális hulladéklerakást, valamint a gyújtogatásokat, ás megteremtve a gyors beavatkozás lehetőségét öngyulladás és elemi kár (pl. villámlás) okozta tűz esetére. 4. A lerakón folyékony hulladék nem helyezhető el. 5. A lerakott hulladék takarását folyamatosan biztosítani kell. 6. A lerakóra behordott hulladék mennyiségét és EWC kódját regisztrálni kell. 7. A hulladéklerakón tilos lerakni a következő hulladékokat: a) folyékony hulladékot; b) nyomás alatt lévő gázt; Központ: 6721 Szeged, Felső Tisza-part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pr: 1048 Tel.: (62) Fax: (62) Kirendeltség: 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Postacím: 5701 Gyula, Pf.: 99 Tel.: (66) ; Fax: (66) alsotiszavideki zoldhatosag.hu, Internet: http!/atiktv zoldhatosag.hu Ügyfélfogadás: H - Sze és kőzött, P

3 c) a hulladéklerakás körülményei között a hulladékgazdálkodásról szóló évi XL III. törvény 2. számú melléklete szerint: ca) robbanásveszélyes (Hl), cb) oxidáló (H2), cc) tűzveszélyes (H3-A ás H3-B); cd) maró, korrozív (H8), ce) kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményből származó feit(sz6 (H9)hulladékul, d) hulladékká vált gumiabroncsot, kivéve a kerékpár gumiabroncsot és az 1400 mm külső átmérőnél nagyobb gumiabroncsot, továbbá tilos lerakni az aprított hulladék gumiabroncsot; e) előkezelés nélküli szennyvíziszapot; f) bármely hulladékot, mely nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átvételi követelményeknek. 8. Tilos a hulladék keverése, hígítása abból a célból, hogy az így nye rt hulladék megfeleljen a hulladéklerakóban való elhelyezés követelményeinek. 9. A lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szerves anyag-tartalmat július 1-ig 50%-ra kell csökkenteni. 10.A lerakott hulladékot folyamatosan tömöríteni és takarni kell.. 11.A hulladéklerakó üzemeltetője azt a hulladékot veheti át, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak. 12.A hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban, egyéb kísérő dokumentumban leírt hulladékkal. 13.Ha az alapjellemzés, a megfelelőségi vizsgálat alapján, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható. Ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia. 14.AZ üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását az indoklást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát pedig a hulladék átadójának, valamint felügyelőségünknek megküldeni. 15.A kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról a 164/2003. (X. 18.) Korira. rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a felügyelőség felé teljesíteni. 16.Az üzemeltető kőteles az általa átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni. 17.A hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer összefoglaló jelentést ke ll készíteni a

4 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint, amit a tárgyévet követő év április 30-ig felügyelőségünk részére meg ke ll küldeni. 18. A külső felszíni vizek távoltartására, és a csapadékvizek hulladéklerakótól való elvezetésére a területen ővárkot kell létesíteni. A terepviszonyok kialakítása, a tereprendezés úgy történjen, hogy a lerakó rézsűlába mente tt legyen a területen keletkező csapadékvizektől. az övárok vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció benyújtására: az engedély jogerőre emelkedésétől számított 12 hónap. - az üzemképes övárok kiépítésére: december A depónia vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszert kell kiépíteni. Határidő: - az üzemképes figyelőkút kiépítésére: október Az alapállapot vizsgálatát a létesítésre kerülő figyelőkút talajvíz mintáiban általános vízkémiai paraméterekre, toxikus fémekre és TPH komponensre kell kiterjeszteni. 23. A monitoring rendszer talajvíz-mintavételi helyeiről akkreditált talajvíz-mintavételt és akkreditált laboratóriumi vizsgálatot kell végeztetni félévente. A kutakban a felszín alatti vízszint megállapítása is félévente történjen. Folyamatosan üzemeltetni kell a monitoring rendszert, az eredményeket és az azokon alapuló értékelést évi rendszerességgel ke ll megküldeni felügyelőségünk részére minden tárgyévet kővető év március 31-ig. 24. A telep üzemelését ellenőrző monitoring kutak vízmintáinak vizsgálatát az üzemeltetési engedélyben meghatározótt komponensekre ke ll elvégeztetni. 26. A jármümozgások által keltett porzást minimálisra kell csökkenteni, szükség esetén a közlekedő utakat locsolni kell. 27. Az üzemi zaj vonatkozásában a 8/2002. (III. 22.) KöM-EÜM együttes rendelet 1 számú mellékletében megadott L = 50/40 db zajterhelési, illetve az MSZ :85. számú szabvány 3.2. pontja szerinti LKH = 70 db(a) zajkibocsátási határértékeknek kell teljesülniük a környező védendő homlokzatok elő tt 2 m-re, illetőleg a telekhatáron. Előírások a rekultivációra, utógondozásra vonatkozóan 1. A hulladéklerakó területét a lezáró szigetelés építésének megkezdése előtt a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 2. A hulladéklerakó átmeneti felső szigetelő, rendszerét a tery szerinti kivitelben kell kialakítani legkésőbb december 31-ig. 3. Talaj- és talajvíz-vizsgálatokkal ke ll igazolni, hogy a hulladék áthalmozással érintett terület depóniatükre alól átlag 20 cm vastagságban kitermelt föld alatti terület reprezentatív pontjaiból vett minták nem szennyezettek A mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell bevizsgáltatni. A mintavételeket és a vizsgálatokat csak akkreditált szervezet végezheti. Az állapotértékelésről és a vizsgálatokról összeállított dokumentációt be kell küldeni felügyelőségünkre.

5 Határidő: A hulladék áthalmozását követő 1 hónapon belül, de legkésőbb december 31-ig. 4. A hulladéklerakó végleges lezárásának szükségességéről szóló engedélyezési tervet legkésőbb június 30-ig be kell nyújtani felügyelőségünkre a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai figyelembe vételével. 5. A rekul *vá : t követ: en a te e.q,.,_.,..a_ ell. d. időszakban a terület megfigyeléséért és ellenőrzéséért az üzemeltető, illetve az általa megbízott szervezet felel. 6. Az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről évenként egyszer összefoglaló jelentést kell készíteni a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint, amit a tárgyévet követő év április 30-ig felügyelőségcink részére meg ke ll küldeni. 7. A földtakaráshoz csak olyan talaj használható, amely nem tartalmaz (B) szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban szennyezőanyagot. 8. A kivitelezés során a dózer és kompaktor tankolását a helyszínen tartálykocsiról végzik, a feltöltés erre kijelölt helyen, megfelelő műszaki védelemmel történjen. 9. Az építési (rekultiváció) zaj vonatkozásában a 8/2002. ( III. 22.) KöM-EüM rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési ill. az MSZ :85. sz. szabvány 3.2. pontja szerinti L = 70 db(a) zajkibocsátási határértékeknek ke ll teljesülniük a környező védendő homlokzatok előtt 2 m-re ill., a telekhatáron. 10.Az építkezés ideje alatt minden lehetséges intézkedést meg ke ll tenni a porterhelés csökkentésére (pl. locsolás, napi takarítás-sepregetés, előre megtervezett, szervezett munka- ás gépjármű koordi lás). 11.A rekultivációs munkálatokban csak oly an gépjárművek és munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek és. szállítójárművek motorjai fölöslegesen kipufogógá77a1" nem terhelhetik a környezetet. 12.A rekultiváció, tereprendezés során hulladékok elégetése tilos. 13.A munkálatok során a szállítási útvonalakat szükség szerint nedvesítéssel pormentesíteni kell. 14.A burkolt útfeliileteket rendszeresen takarítani ke ll a felhordott szennyeződésektől (p1. sár) a másodlagos porszennyezés megelőzése miatt. 15.A hulladékdombot füvesíteni kell, a kialakított hulladékdombra csak fü telepíthető. 16.A lerakó telekhatárán egyidejű fa- és cserjesor telepítése szükséges. 17.A fíi- és fafajok kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy érzékeny természeti területről lévén szó, őshonos halai fajok kerülhetnek telepítésre. Az engedély érvényességi ideje: 2016.december 31.

6 5 A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi ás Vízügyi Főfelügyelőséghez címvett, de az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (továbbiakban: felügyelőség) két példányban benyújtandó Ft, illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. A határozat fellebbezés hiányában az átvételtől számított 16. napon az engedélyes külön értesítése nélkül jogerőre emelkedik. INDOKOL Á S A felügyelőség december 28-án kelt, //2005. számú határozatával működési engedélyt adott a Kiskunmajsa, 0353/7, 0353/8, 0353/10, 0353/13, 0353/66, 0353/75, 0353/85 hrsz. alatti hulladéklerakó üzemeltetésére. Az engedély érvényességi ideje december 31-én lejárt. A REX TERRA Kft. Csongrád Város önkormányzata, a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) megrendelésére március 19-án benyújtotta a kiskunmajsai hulladéklerakó rekultivációs tervét. A terület tulajdonosa: Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskumajsa, Fő út 82.tér ) A terület kezelője és használója: Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. (Kiskunhalas, Szegedi út 4.). A hulladéklerakó helye: Kiskunmajsa, 0353/7, 0353/8, 0353/10, 0353/13, 0353/66, 0353/75, 0353/85 hrsz. alatti terület. Elhelyezkedés:a településtől délkeleti irányban, mintegy 2,5 km-re található A szilárd hulladéklerakó évtől üzemel. A hulladékdepónia tükörszintje átlagosan 105,00 mbf. A szilárd hulladék lerakó terűlete: 6,0 ha. A lerakott hulladék mennyisége m 3. Maximális talajvízszint: 105,20 m Bf. A talajvíz áramlás iránya: D-DK-i. Az altalaj vízáteresztő képessége k1,8 1 * 10'S m/sec A lerakó szomszédságában mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók. A lerakó legközelebbi vízfolyásoktól való távolsága: Fehértói-Majsai főcsatorna 2 km, a Dorozsmai-Majsai focsatorna 1,5 km.

7 6 A legközelebbi vízkészlet igénybevételi hely: a lerakótól 700 m-re elhelyezkedő tanya, vízellátása rétegvízből történik. A hulladéklerakó műszaki védelem nélkül létesült, területén nincs kiépített in frastruktúra. A 0353/85 és 0353/86 hrsz. alatti ingatlanon 1985-ben kommunális folyékony hulladék leürítő helyet alakítottak ki. A leürítést a szilárd hulladéklerakó telep szilárd hulladékától elkülöníte tt részében, főtdmedencékben végezték tol kezdődően. A leúntés helyet szilard hulladékkal töltötték fel. A leürítés környeze tre gyakorolt hatásának ellenőrzésére 2 db monito ring kút létesült, vízjogi engedélyük nincs. A lerakó délnyugati oldalán hulladékkal betöltött medencék találhatók, melyet a MOL Rt. fúrási iszapjainak leürítésére használták. A Mol Rt. által használt csurgalékvíz szikkasztó medencerendszert gumihulladékkal töltötték fel. A lerakó műszaki védelem nélkül létesült. A területen 15 db furatot létesítettek mintavételezés céljából. A talajvízmintákat általános vízkémiai paraméterekre, nehézfémekre és TPH-ra vizsgáltatták. A talajvíz vizsgálatok eredményei szerint a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben megállapított (B) szenyezettségi határértéket a következő komponensek koncentrációi haladták meg. Ammónia maximum: 294 mg/l Nitrát maximum: 370 mg/1 Szulfát maximum: 1180 mg/l. Bór maximum: 2,150 mg/l. Arzén maximum: 0,0339 mg/l. Szélén maximum: 0,0065 mg/l. TPH maximum: 0,140 mg/1. A depónia vízkészletre gyakorolt hatását a lerakó környezetében létesítendő monitoring kutakkal tervezik vizsgálni, felhasználva a korábban létesített folyékony leürítőt ellenőrző kutakat. A lerakó rekultivációjának első ütemeként átmeneti felső záróréteg rendszert fognak kiépíteni évben. Az átmeneti felső záróréteg felépítése: - 30 cm kiegyenlítő réteg, - 50 cm fedőréteg, A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15.. (3) A hulladéklerakó lezárására a lerako tt hulladék szervesanyag-tartalmától függően két ütemben kerülhet sor, ha a hulladékban lévő sze rves összetevők biológiai lebomlásának meggyorsítása és a hulladéktest stabilizálódása érdekében átmeneti felső záróréteg rendszer alkalmazása indokolt. (4) A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására akkor kerülhet sor, ha a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag befejeződött. 16. (3) A hulladéklerakó rekultivációjára a lerakott hulladék szervesanyag-tartalmától függően kettő ütemben kerülhet sor. Az első ütemben átmeneti felső záróréteg rendszerrel kell lezárni

8 a hulladéklerakót a hulladéktest biológiailag lebomló szerves ősszetevőinek biológiai stabilizálódásáig, de-legfeljebb 10 évig. (4) A végleges felső záróréteg rendszer kialakítására a (3) bekezdés szerinti időtartam leteltét követően kerülhet sor. A lerakót várhatóan december 31-ig fogják üzemeltetni, és év végéig ellátják az.iri:r - i -I. re r' I _ -. - r.ur - r'. után legkésőbb 10 éven belül ki kell alakítani, és az engedély érvényességi idején belül a felügyelőségnek rendelkeznie kell a végső lezárásról, a felügyelőség december 31-ben állapította meg az engedély érvényességi idejét állapította meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy a tevékenység során a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben előírtakat és azok végrehajtási utasításait kell betartani. A határozat az évi LIII. törvény (Ktv). 79. (1) bekezdés b) pontjában és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM sz. 15. (1) bekezdésében, valamint 16. (1) békezdésében foglaltakon alapul. A felügyelőség hatáskörét és illetékességét a 347/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. A felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 98. (1) bekezdése és a 99. (I) bekezdése alapján biztosította a fellebbezési jogot. A fellebbezés illetékét az évi XCIII. törvény mellékletének XIII. fejezete állapítja meg. Kanja: I. Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft Kiskunhalas. Szilády Á. u Kiskunma jsa Város Őnkományzata 6120 Kiskunmajsa, Fő fasor RexTerra Kft Kiskunhalas. Szilády Á. u irattár Szeged, április 20. mell: 5 pld rekultivációs terv Csókásiné dr. Király Anikó s. k. hatósági igazgatóhelyettes

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Hatósági Iroda ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Hatósági Iroda Ügyszám: 14/206/17/2008. Előadó: dr. Nyerges-Filep Eszter, Babcsány Ildikó, dr. Horváth Zsolt, Karda József, Kálóczy

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása

Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267. Tárgy: SPAR KFT Bp. IX. Napfény u. 10. áruház átalakítása Szám: Kp/1900/2010/VIII Ügyintéző: Moldoványi Judit Telefonszám: 2151-077/267 BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA KÖZIGAZGATÁSI IRODA ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI CSOPORT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben