Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 1 Tokodaltáró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2000 (XI.30.) számú rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Tokodaltáró Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény 46. (1) bekezdés c.) pontja, valamint az 58. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme. (2) A rendelet megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti a) a környezet terhelésének és szennyezésének csökkentését; b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását; c) az önkormányzat feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját; d) a szomszédos településekkel való környezetvédelmi együttműködést; e) a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az önkormányzatnak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Tokodaltáró Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyakre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, működnek, tevékenykednek. (2) E rendelet a mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék égetésével, a háztartási és szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmények, valamint az avar, tartló, és kerti hulladék égetésével kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi szabályokat tartalmazza /1986. (VI.2.) MT rendelet a levegő tisztaságának védelméről

2 2 (3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen: térzene, mutatványos tevékenység, művelődési intézmény, cirkusz, játékterem, üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, sportpálya, autóbusz állomás hirdetésre, reklámozásra figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések működésére. (4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre: mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik, amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl. közművezeték meghibásodása ) származik. I. fejezet A KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME A FÖLD VÉDELME 3. (1) Beruházás (építés, bányászat) folytatása során; annak megkezdése előtt gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és termőtalajonkénti felhasználásáról. (2) A kommunális hulladékok elhelyezésének, szállításának és kezelésének feltételeit az önkormányzatnak a köztisztaságról, a házi szemét elszállításáról szóló rendelete szabályozza. (3) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein túl a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. (4) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, hogy a földfelszín legalább füvesített legyen, és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre. (5) Az önkormányzati utak és egyéb közterületek síkosság mentesítése csak homokkal vagy fűrészporral történhet. Tilos a sóval szórás. 1 12/1983. (V.12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

3 3 A VÍZ VÉDELME 4. (1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet bevezetni tilos. (2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornába, illetve nyílt árokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos (3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb.) nyílt felszínű illetve zárt csapadékvíz elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba, illetve bármilyen módon a talajba juttatni. (4) Az Önkormányzat a közigazgatási területén nem támogatja semmiféle hulladék lerakó létesítését a karsztvíz bázis védelme érdekében. A LEVEGŐ VÉDELME Ipari tevékenység 5.. (1) Az ipari tevékenységi körben a légszennyező források nyilvántartása, a határértékek megállapítása és az esetleges bírságolás az Észak-dunántúli Környezetvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartozik. (2) A kibocsátási határértéket a Helyi Építési Szabályzat tartalmazza. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékok kezelésének, égetésének szabályai 6.. (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait kell betartani. (2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1. és április 30. között lehet. Május 1. és szeptember 30. közötti időszakban külterületen égetni tilos.

4 4 (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon 7-16 óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 20 m-en belül égetni tilos. (4) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot ( műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait ) nem tartalmazhat. 7.. (1) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben, járványveszély elhárítása érdekében engedélyezhető. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 8.. (1) Avar és kerti hulladék kezelése elsősorban komposztálással történhet. (2) Fertőzés esetén külön jegyzői engedéllyel lehet hulladékot égetni október 1. és április 30. között megfelelő légköri viszonyok esetén 7,00 16,00 óra közötti időszakban. (3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. (4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait). Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 9.. (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapíotban szabad szállítani. (2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. (3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani. Allergén növények elleni védekezési szabályok 10.. (1) Tokodaltáró Község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban lévő területeket kötelesek az allergiát okozó gyomnövényektől mentesen tartani. Ez a kötelezettség a tulajdonost és a használót ( a továbbiakban: kötelezettek ) egy sorban terheli.

5 5 (2) Az allergiát okozó gyomnövény különösképpen virágzás előtt irtásáról vegetációjának alakulásától függően, a szükséges gyakorisággal kell gondoskodni. (3) Az allergiát okozó gyomnövények irtásánál a lehetséges eszközök közül előnyben kell részesíteni a mechanikus megoldásokat a vegyszeres felhasználókkal szemben. (4) Az allergiát okozó gyomnövények vegyszeres gyomirtása tekintetében a Komárom- Esztergom megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. (5) Az Önkormányzat a növény előfordulási helyével, irtásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése, az allergiát okozó gyomnövények okozta allergiás megbetegedések egészségfelvilágosítási ismereteinek tudatosítása érdekében szakemberek által összeállított ismertetők közzétételével, szükség szerint szórólapok terjesztésével gondoskodik. (6) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedtségének visszaszorításával, az általa okozott allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz a legszélesebb körben igénybe kell venni a helyi tömegkommunikációs eszközöket. AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME 11.. (1) A települési Rendezési tervben vegyes használatú jelzéssel szereplő területek hasznosítása egyedi elbírálás szerint történik. (2) Az Önkormányzat társult vadászati joggal rendelkezik. Ennek hasznosítására szerződést kötött a Dorogi Vadásztársasággal. (3) A fák védelmét az önkormányzat külön rendelete szabályozza. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 12.. (1) A környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét a helyi Építési Szabályzatot megállapító önkormányzati rendelet írja elő. ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM Utcai zenészek működése 13.. (1) Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez, eseményekhez kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen rendeletben rögzített engedélyek birtokában.

6 6 II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA A Környezetvédelmi Alap létrehozása 14.. (1) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Alap), melynek kiinduló összege 200 eft. Ezen összeg a évi költségvetés elfogadásakor kerül betételre az alszámlára. (2) Az Alap megnevezése: Tokodaltáró Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja. (3) Az Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását: a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása, b) a környezeti károk mérséklése, c) a környezetvédelmi ártalmak megelőzése, d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése, e) a zöldfelület-gazdálkodás, f) a természeti értékek megóvása, g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén. Bevételi források 15.. (1) Az Alap bevételei: a) A települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; b) Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által az Önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a; c) A környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része (váromány, a vonatkozó jogszabály megjelenése után); d) Az Alap lekötéséből származó kamatbevételek; e) Az évi LIII. törvény 58.. (6) bekezdése alapján az Önkormányzatot arányosan megillető osztott bevétel; f) Az állampolgárok, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő befizetések, illetve bármely, az Alapot illető bevétel; g) Az Önkormányzat saját költségvetéséből elkülönített rész.

7 7 Az Alap felhasználása 16.. (1) Az Alap bevételeit csak környezet- és természetvédelmi célokra lehet felhasználni, más célra még átmenetileg sem vonhatók el. (2) Az Alap felhasználásáról az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján évente a Képviselő-testület a költségvetési rendelete és zárszámadása elfogadásával egyidejűleg rendelkezik. (3) Az Alapot az Önkormányzat közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni: a) környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítására, helyreállítására, b) környezet-egészségügyi megelőzési célokra (védőfásítás9, c) a helyi természeti értékek megőrzésére, növelésére, fenntartására, d) a környezetvédelemmel kapcsolatos találmányok, ötletek megvételére, e) a környezet- és természetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, f) környezet- és természetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, g) új szelektív hulladékgyűjtő udvarok létesítésére, hulladékgyűjtési rendszer bevezetésére, fenntartására, (4) Az Alap egy része a képviselő-testület döntése alapján az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság által kiírt pályázat útján is felhasználható. (5) Az Alapba befolyt összeget, melyet a (2) bekezdésben foglaltak szerint a tárgyévben nem terveztek felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. Az alap kezelése 17.. (1) Az Alap felhasználásáról szóló képviselő-testületi döntések végrehajtását az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság ellenőrzi, évente egy alkalommal tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. (2) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a polgármester felelős. (3) A jegyző köteles tájékoztatást adni az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságnak a befolyt, illetve felhasznált összegekről. (4) Az Alapba befolyó összegeket és az onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.

8 8 III. fejezet SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 18.. Aki jelen rendelet. Bekezdésében foglalt szabályokat megszegi amennyiben egyéb jogszabályok szerint súlyosabb elbírálás alá nem esik -, különös tekintettel, aki a rendelet hatálya alá tartozó hangosító, zajkeltő berendezést a rendeletben előírt engedély nélkül üzemelteti, szabálysértést követ el, és az elkövető Ft-ig terjedő pénzbírsággal, illetve a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője vagy a rendőrség által Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. IV. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19.. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével január hó 1. napján lép hatályba. (2) A Környezetvédelmi Alap 19.. (1) bekezdés szerint megállapítása a évi költségvetés elfogadásakor történik. (3) Az önkormányzat évente értékeli e rendelet végrehajtásának tapasztalatait, s arról falugyűlésen számol be a lakosságnak. Varga János Polgármester Ruzsa Anna jegyző

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

22/1993. (10.11.) Kgy. sz. rendelet 1. A környezetvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben

22/1993. (10.11.) Kgy. sz. rendelet 1. A környezetvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben 22/1993. (10.11.) Kgy. sz. rendelet 1 A környezetvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben I. fejezet A rendelet célja Az emberi környezet védelme, alakítása során a természeti egység fenntartása

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 16/2005. (IV.20.) számú rendelete. a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 16/2005. (IV.20.) számú rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2005.(IX.28.), 14/2008.(IV.24.),

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben