MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA január 20., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet Az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között az európa műholdas navgácós programokról szóló együttműködés megállapodás khrdetéséről 514 9/2014. (I. 20.) Korm. rendelet A vllamos energáról szóló év LXXXVI. törvény egyes rendelkezésenek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról /2014. (I. 20.) Korm. rendelet A Környezet és Energa Operatív Program Vzenk jó kezelése című prortása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közgazgatás hatóság ügyek kemelt jelentőségű üggyé nylvánításáról 523 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról /2014. (I. 20.) Korm. határozat Az Észak-Magyarország Operatív Program évekre szóló akcótervében nevesített, turzmusfejlesztés témájú kemelt projekt akcóterv nevesítésének vsszavonásáról és az Észak-Alföld Operatív Program évekre szóló akcótervében nevesített turzmusfejlesztés témájú kemelt projekt támogatás szerződésének módosításáról /2014. (I. 20.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú [ M4 gyorsforgalm út Abony Fegyvernek szakasz ( kmsz.) új Tsza híddal című] projekt kapcsán felmerült régészet többletköltségek fnanszírozásáról /2014. (I. 20.) Korm. határozat A KÖZOP azonosító számú ( M44 autóút építése Kecskemét Békéscsaba-nyugat csomópontok között című) projekt kapcsán felmerült régészet költségek fnanszírozásáról /2014. (I. 20.) Korm. határozat A KMOP-4.6.1/D azonosító számú ( Intézmény nformatka nfrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című) projekt akcóterv nevesítéséről /2014. (I. 20.) Korm. határozat Az NYDOP-5.3.1/C azonosító számú ( A német nyelvű és német nemzetség nevelés-oktatás nfrastrukturáls kapactásának bővítése Győrben című) projekt akcóterv nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról /2014. (I. 20.) Korm. határozat A DAOP-5.2.1/D azonosító számú ( Komplex belvízrendezés program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulat csatornán I. ütem című) kemelt projekt támogatásának növeléséről és a Dél-Alföld Operatív Program évekre szóló akcóterve 5. prortásának módosításáról 687 5/2014. (I. 20.) ME határozat Helyettes államttkár knevezéséről 690

2 514 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelete az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között az európa műholdas navgácós programokról szóló együttműködés megállapodás khrdetéséről 1. A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között az európa műholdas navgácós programokról szóló együttműködés megállapodás (a továbbakban: megállapodás) kötelező hatályának elsmerésére. 2. A Kormány a megállapodást e rendelettel khrdet. 3. A megállapodás hteles magyar nyelvű szövege a következő: AZ EURÓPAI UNIÓ, valamnt A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG, A HORVÁT KÖZTÁRSASÁG, AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG, MAGYARORSZÁG, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A HOLLAND KIRÁLYSÁG, AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG, A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG, ROMÁNIA, A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG, A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, A FINN KÖZTÁRSASÁG, A SVÉD KIRÁLYSÁG, NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA, egyrészről az Európa Unóról szóló szerződés és az Európa Unó működéséről szóló szerződés szerződő fele (a továbbakban: tagállamok), valamnt másrészről a SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG, (a továbbakban: Svájc), (a továbbakban: fél vagy felek),

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 515 FIGYELEMBE VÉVE egy globáls navgácós műholdrendszer (a továbbakban: GNSS) kfejezetten polgár célokra történő fejlesztésében rejlő közös érdekeket, FELISMERVE az európa GNSS-programok jelentőségét az európa unós és a svájc navgácós és nformácós nfrastruktúrához való hozzájárulás terén, FIGYELEMBE VÉVE az Európa Unóban, Svájcban és a vlág más területen a GNSS-alkalmazások egyre fokozódó elterjedését, FIGYELEMBE VÉVE az Európa Unó, annak tagállama és Svájc között a műholdas navgácó terén megvalósuló hosszú távú együttműködésben rejlő közös érdekeket, FELISMERVE Svájc jelentős szerepvállalását a Galleo és az EGNOS programokban azok meghatározás szakasza óta, FIGYELEMBE VÉVE az Űrtanács állásfoglalásat, különösen a május 22-én elfogadott Európa űrpoltka, valamnt a szeptember 29-én elfogadott Az európa űrpoltka előmozdítása című állásfoglalásokat, amelyek az Európa Unót, az Európa Űrügynökséget (a továbbakban: ESA) és ezek tagállamat, lletve tagjat az európa űrpoltka kulcsfontosságú szereplőnek tekntk, valamnt a november 25-én elfogadott, Globáls khívások: az európa űrrendszerek maradéktalan khasználása című állásfoglalást, amelyben az Űrtanács felkér az Európa Bzottságot és az ESA-t, hogy segítse elő azon tagállamoknak, lletve tagoknak az együttműködés programok valamenny szakaszában való részvételét, amelyek nem tagja egyúttal az Európa Unónak és az ESA-nak, FIGYELEMBE VÉVE a áprls 4-, Az Európa Unónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégája felé című bzottság közleményt, AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy az európa GNSS-programok valamenny vonatkozásában hvatalosan s együttműködést alakítsanak k, FELISMERVE Svájcnak az EGNOS és a Galleo által nyújtott valamenny GNSS-szolgáltatás ránt érdeklődését, a kormányzat ellenőrzésű szolgáltatást (a továbbakban: PRS) s deértve, FIGYELEMBE VÉVE az egyrészről az Európa Közösség és az Európa Atomenerga-közösség, másrészről a Svájc Államszövetség között tudományos és technológa együttműködésről szóló júnus 25-e megállapodást, SZEM ELŐTT TARTVA az Európa Unó és a Svájc Államszövetség között, a mnősített adatok megosztására vonatkozó bztonság eljárásokról szóló, áprls 28- megállapodást (a továbbakban: bztonság megállapodás), FIGYELEMBE VÉVE azokat az előnyöket, amelyeket az európa GNSS és szolgáltatásanak a felek területén bztosított egyenértékű védelme jelentene, ELISMERVE a nemzetköz jog alapján a felekre háruló kötelezettségeket, különösen Svájcnak az állandó semleges státuszából fakadó kötelezettséget, TUDATÁBAN ANNAK, hogy az európa műholdas navgácós programok (EGNOS és Galleo) végrehajtásának folytatásáról szóló, júlus 9-683/2008/EK európa parlament és tanács rendelet 1 megállapítja, hogy az említett rendeletben meghatározott európa GNSS-programok keretében létrehozott vagy kfejlesztett tárgy eszközök és mmateráls javak összességének az Európa Közösség tulajdonát kell képezne, FIGYELEMBE VÉVE az Európa GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló, szeptember 22- európa parlament és tanács 912/2010/EU rendeletet 2, FIGYELEMBE VÉVE a Galleo program keretében megvalósuló globáls navgácós műholdrendszer nyújtotta kormányzat ellenőrzésű szolgáltatáshoz való hozzáférés szabályaról szóló, október /2011/EU európa parlament és tanács határozatot 3, A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. CIKK Cél (1) E megállapodás célja, hogy a polgár rányítás alatt álló műholdas navgácó terén ösztönözze, elősegítse és erősítse a felek között hosszú távú együttműködést, különösen Svájcnak az európa GNSS-programokban való részvétele révén. (2) Svájc programokban való részvételének formájáról és feltételeről e megállapodás rendelkezk. 1 HLEU L 196., , 1. o. 2 HLEU L 276., , 11. o. 3 HLEU L 287., , 1. o.

4 516 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 2. CIKK Fogalommeghatározások E megállapodás alkalmazásában: 1. európa globáls navgácós műholdrendszerek (európa GNSS): a Galleo-program és az európa geostaconárus navgácós átfedés szolgáltatás (EGNOS) keretében létesített rendszerek; 2. teljesítménynövelés : regonáls vagy hely mechanzmusok, mnt például az EGNOS, amelyek a globáls GNSS felhasználó számára fokozottabb teljesítményt, így nagyobb pontosságot, hozzáférhetőséget, ntegrtást és megbízhatóságot tesznek lehetővé; 3. Galleo : polgár rányítás alatt álló, önálló európa globáls műholdas navgácós és dőmérő rendszer, amelyet az Európa Unó, az ESA és azok tagállama, lletve tagja GNSS-szolgáltatások nyújtására terveztek és dolgoztak k. A Galleo üzemeltetése magánfélre s átruházható. A Galleo nyílt hozzáférésű, kereskedelm célú, életbztonság, felkutatás és mentés szolgáltatásokat, valamnt egy korlátozott hozzáférésű, kfejezetten a közszféra engedélyezett felhasználónak szükséglete szernt kdolgozott, védett kormányzat ellenőrzésű szolgáltatást foglal magában; 4. Galleo hely eleme : olyan hely rendszerek, amelyek a használt fő konstellácóból származó nformácókon túlmenően nput-nformácókkal látják el a Galleo műholdalapú navgácós és dőmérő jelenek felhasználót. A hely elemek telepítésére repülőterek, kkötők, város területek vagy földrajz okok matt kedvezőtlen adottságú egyéb területek körül tovább teljesítmény elérése érdekében kerülhet sor. A Galleo a hely elemeket általános modellekkel látja el; 5. globáls navgácós, helymeghatározás és dőmérő berendezés : bármlyen polgár végfelhasználó berendezés, amelyet arra terveztek, hogy műholdas navgácós vagy dőmérő jeleket továbbítson, fogadjon vagy dolgozzon fel szolgáltatásnyújtás vagy regonáls teljesítménynöveléssel történő működés céljából; 6. kormányzat ellenőrzésű szolgáltatás (PRS): a Galleo-program keretében létesített rendszer által nyújtott szolgáltatás, amely olyan, kzárólag a kormány által felhatalmazott felhasználók számára fenntartott, érzékeny alkalmazások céljára érhető el, amelyek hatékony hozzáférés ellenőrzést és magas szntű szolgáltatás folyamatosságot követelnek meg; 7. szabályozás ntézkedés : a felek bármely törvénye, rendelete, stratégája, szabálya, eljárása, határozata vagy hasonló közgazgatás ntézkedése; 8. nteroperabltás : a globáls és a regonáls műholdas navgácós rendszerek és teljesítménynövelések, valamnt az általuk nyújtott szolgáltatások együttes alkalmazásában rejlő lehetőségek, amelynek célja, hogy felhasználó sznten nagyobb kapactások álljanak rendelkezésre, mnt ha csupán egyetlen rendszer nyílt hozzáférésű szolgáltatását vennék génybe; 9. szellem tulajdon : a Szellem Tulajdon Vlágszervezete létesítésére, júlus 14-én Stockholmban kelt egyezmény 2. ckke v. pontjának fogalommeghatározása szernt tulajdon; 10. mnősített adat : a jogosulatlan közzététel ellen védelmet génylő, bármlyen formában meglévő adat, amelynek smertté válása különböző mértékben sérthet a felek vagy az egyes tagállamok alapvető így például nemzetbztonság érdeket. Az lyen adat mnősítését mnősítés jelölés jelz. Az lyen adatokat a felek a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően mnősítk, és azokat bzalmas jellegük, ntegrtásuk és hozzáférhetőségük elvesztésével szemben véden kell. 3. CIKK Együttműködés elvek A felek a következő elveket alkalmazzák az e megállapodás hatálya alá tartozó együttműködés tevékenységek tekntetében: (1) a jogok és a kötelezettségek átfogó egyensúlyán alapuló kölcsönös előnyök, beleértve a szolgáltatásokhoz való hozzájárulást és hozzáférést a 15. ckkel összhangban; (2) kölcsönös lehetőségek bztosítása az európa unós és a svájc GNSS-projekteken belül együttműködés tevékenységekben való részvételre; (3) az együttműködés tevékenységekre esetlegesen hatást gyakorló nformácók kellő dőben megvalósuló cseréje; (4) a 9. ckkben említett, szellem tulajdonhoz fűződő jogok megfelelő és hatékony védelme; (5) a műholdas navgácós szolgáltatások nyújtásának szabadsága a felek területén; (6) az európa GNSS-termékekkel való korlátozásmentes kereskedelem a felek területén.

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 517 II. RÉSZ AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 4. CIKK Együttműködés tevékenységek (1) A műholdas navgácó és dőmérés területén az együttműködés tevékenységek a következő ágazatokra terjednek k: rádóspektrum, tudományos kutatás és képzés, beszerzések, par együttműködés, szellemtulajdon-jogok, exportellenőrzések, kereskedelem és pacfejlesztés, szabványok, tanúsítás és szabályozás ntézkedések, bztonság, mnősített adatok cseréje, személyzet csereprogramok, és szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A felek a 25. ckkel összhangban módosíthatják az ágazatok lstáját. (2) E megállapodás nem érnt az Európa Unó európa GNSS-programok szabályozására vonatkozó ntézmény autonómáját, sem pedg az Európa Unó által, az európa GNSS-programok működtetése céljából létrehozott struktúrát. E megállapodás nem érnt továbbá az alkalmazandó, a a prolferácó megakadályozására vonatkozó kötelezettségvállalásokat, az exportellenőrzéseket és az mmateráls technológaátadás ellenőrzését végrehajtó szabályozás ntézkedéseket. E megállapodás nem érnt a nemzetbztonság ntézkedéseket sem. (3) Az alkalmazandó szabályozás ntézkedésekre s fgyelemmel, a felek a lehető legnagyobb mértékben elősegítk az e megállapodás keretében létrejövő együttműködés tevékenységeket a célból, hogy hasonló lehetőségeket bztosítsanak az (1) bekezdésben felsorolt ágazatokban megvalósuló tevékenységekben való részvételhez. 5. CIKK Rádóspektrum (1) A felek a rádóspektrummal kapcsolatos kérdésekben folytatják az együttműködést és egymás kölcsönös támogatását a Nemzetköz Távközlés Egyesület (a továbbakban: ITU) keretében, fgyelembe véve a Galleo műholdas rádónavgácós rendszer ITU-hoz benyújtott frekvencagényenek kezeléséről szóló, november 5- egyetértés megállapodást. (2) A felek nformácót cserélnek a frekvencagényekkel kapcsolatban, és megvédk a Galleo számára juttatott megfelelő frekvencaelosztásokat annak érdekében, hogy vlágszerte, és különösen Svájcban és az Európa Unóban bztosítsák a Galleo-szolgáltatások elérhetőségét a felhasználók számára. (3) A rádónavgácós spektrum üzemzavarral és nterferencával szemben védelmének bztosítása érdekében a felek azonosítják az nterferenca forrásat, és kölcsönösen elfogadható megoldásokat keresnek az lyen zavarok megszüntetésére. (4) E megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az az ITU alkalmazandó rendelkezésetől így például az ITU Rádószabályzatától eltérne. 6. CIKK Tudományos kutatás és képzés (1) A felek európa unós és svájc kutatás programok, valamnt egyéb vonatkozó kutatás programjak révén előmozdítják az európa GNSS területét érntő közös kutatás és képzés tevékenységeket. A közös kutatás tevékenységeknek hozzá kell járulnuk az európa GNSS jövőbel továbbfejlesztésére rányuló tervezéshez. (2) A felek meghatározzák a megfelelő mechanzmust a hatékony kapcsolatok, valamnt a vonatkozó kutatás programokban való részvétel bztosítása céljából. 7. CIKK Közbeszerzés (1) Az európa GNSS-programokkal kapcsolatos beszerzésekre vonatkozóan a felek kötelezettségvállalásakat a Kereskedelm Vlágszervezet (WTO) közbeszerzésről szóló megállapodásának (a továbbakban: GPA), valamnt az Európa Közösség és a Svájc Államszövetség között létrejött, a közbeszerzések egyes vonatkozásaról szóló júnus 21- megállapodásnak megfelelően alkalmazzák. (2) A GPA XXIII. ckkének (a módosított GPA III. ckkének) sérelme nélkül svájc szervezetek s jogosultak az európa GNSS-programokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtásra rányuló közbeszerzésekben való részvételre.

6 518 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 8. CIKK Ipar együttműködés A felek az európa műholdas navgácós rendszerek megfelelő működése, valamnt a Galleo-alkalmazások és -szolgáltatások használatának és fejlesztésének előmozdítása céljából ösztönzk és támogatják a gazdaság ágazatak között együttműködést, többek között közös vállalkozások, a vonatkozó európa par társulásokban való svájc, valamnt a vonatkozó svájc par társulásokban való európa unós részvétel révén. 9. CIKK Szellemtulajdon-jogok Az par együttműködés megkönnyítése érdekében a felek az európa GNSS fejlesztése és működése szempontjából releváns területeken és ágazatokban a legmagasabb szntű, a WTO szellemtulajdon-jogok kereskedelm vonatkozásaról szóló megállapodásában (TRIPS) rögzített nemzetköz előírásokkal összhangban bztosítják a szellemtulajdon-jogok megfelelő és hatékony védelmét, beleértve az említett előírások hatékony érvényesítését s. 10. CIKK Exportellenőrzés (1) Annak bztosítása érdekében, hogy a felek az európa GNSS-programokkal kapcsolatban egységes szempontok alapján hajtsák végre az exportellenőrzést és a nonprolferácós előírásokat, Svájc joghatóságán belül, valamnt nemzet jogszabályaval és eljárásaval összhangban kellő dőben elfogadja és végrehajtja azokat az ntézkedéseket, amelyek kfejezetten az európa GNSS-programok számára kfejlesztett vagy módosított technológák, adatok és áruk exportellenőrzésére és prolferácójának megakadályozására vonatkoznak. Ezeknek az ntézkedéseknek az Európa Unóban hatályos ntézkedések szntjével egyenértékű szntet kell bztosítanuk az exportellenőrzés és a prolferácó megakadályozása terén. (2) Amennyben olyan esemény következk be, amelynek során nem érhető el az e ckk (1) bekezdésében említettel egyenértékű sznt az exportellenőrzés és a prolferácó megakadályozása terén, a 22. ckkben előírt eljárást kell alkalmazn. 11. CIKK Kereskedelem és pacfejlesztés (1) A felek ösztönzk az európa unós és a svájc műholdas navgácós nfrastruktúrákkal, a globáls navgácós, helymeghatározás és dőmérő berendezésekkel így például a Galleo hely elemevel és az európa GNSS-programok szempontjából releváns alkalmazásokkal való kereskedelmet és az ezekbe történő beruházásokat. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a felek fokozzák a Galleo műholdas navgácós tevékenységenek smertségét, meghatározzák a GNSS-alkalmazásokra vonatkozó fejlődés lehetséges akadályat, és megfelelő ntézkedéseket tesznek az lyen fejlődés elősegítése érdekében. (3) A felhasználók gényenek azonosítása és az azokra való hatékony reagálás érdekében a felek szervezete használhatják a jövőben létrehozandó GNSS felhasználó fórumot. (4) Ez a megállapodás nem érnt a feleknek a WTO-t létrehozó egyezmény alapján fennálló jogat és kötelezettséget. 12. CIKK Szabványok, tanúsítás és szabályozás ntézkedések (1) A globáls műholdas navgácós szolgáltatásokat érntő összehangolt nemzetköz szabványosítás és tanúsítás fórumok értékét felsmerve a felek különösképpen közösen támogatják a Galleo- és az EGNOS-szabványok kdolgozását, és előmozdítják azok vlágszerte történő alkalmazását, hangsúlyt fektetve a más GNSS-rendszerekkel való nteroperabltásra. Ezen összehangolás egyk célja, hogy előmozdítsa a Galleo-szolgáltatások vlágszerte alkalmazott navgácós és dőmeghatározás szabványként való, széles körű nnovatív alkalmazását nyílt hozzáférésű, kereskedelm és életvédelm célokból. A felek kedvező feltételeket teremtenek a Galleo-alkalmazások fejlesztéséhez. (2) A felek e megállapodás célktűzésenek előmozdítása és végrehajtása érdekében adott esetben együttműködnek a különösen a Nemzetköz Polgár Repülés Szervezetben, a Nemzetköz Tengerészet Szervezetben és az ITU-ban felmerülő, a GNSS-t érntő valamenny kérdésben. (3) A felek gondoskodnak arról, hogy az európa GNSS-t érntő technka szabványokra, tanúsításra, valamnt engedélyezés követelményekre és eljárásokra vonatkozó ntézkedések ne korlátozzák szükségtelenül

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 519 a kereskedelmet. A nemzet követelményeknek objektív, megkülönböztetésmentes, előre meghatározott és átlátható krtérumokon kell alapulnuk. (4) A felek a joghatóságukhoz tartozó területeken meghozzák a Galleo-vevőkészülékek, a föld és a vlágűrbe telepített elemek teljes körű használatát lehetővé tevő szükséges szabályozás ntézkedéseket. E tekntetben Svájc a joghatóságához tartozó területeken a Galleo számára legalább olyan kedvező bánásmódot bztosít, mnt a több hasonló műholdas rádónavgácós szolgáltatás rendszer számára. 13. CIKK Bztonság (1) Annak érdekében, hogy az európa GNSS-programokat megvédjék az olyan fenyegetésekkel szemben, mnt a vsszaélés, az nterferenca, az üzemzavar és az ellenséges cselekmények, a felek a 4. ckk (2) bekezdésének sérelme nélkül mnden ésszerű ntézkedést megtesznek a területükön lévő műholdas navgácós szolgáltatások, valamnt az azokhoz kapcsolódó nfrastruktúra és létfontosságú eszközök folyamatosságának, bztonságának és védelmének bztosítása érdekében. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában Svájc saját joghatóságán belül, valamnt nemzet jogszabályaval és eljárásaval összhangban kellő dőben elfogadja és végrehajtja azokat az ntézkedéseket, amelyek az Európa Unóban az európa GNSS-programokkal kapcsolatos létfontosságú eszközök, nformácók és technológák fenyegetésekkel és nemkívánatos nylvánosságra hozatallal szemben védelmére, ellenőrzésére és kezelésére vonatkozó védelm és bztonság ntézkedések szntjével egyenértékű szntet bztosítanak. (3) Amennyben olyan esemény következk be, amelynek során nem érhető el az e ckk (2) bekezdésében említettel egyenértékű sznt a védelem és a bztonság terén, a 22. ckkben előírt eljárást kell alkalmazn. 14. CIKK A mnősített adatok megosztása (1) Az európa unós mnősített adatok megosztásának és védelmének összhangban kell lenne a bztonság megállapodással, valamnt a bztonság megállapodás végrehajtó rendelkezésevel. (2) Svájc az európa GNSS-programokkal kapcsolatos, nemzet mnősítés jelöléssel ellátott mnősített adatokat megoszthat azon tagállamokkal, amelyekkel e célból kétoldalú megállapodást kötött. (3) A felek olyan átfogó és koherens jog keret felállítására törekednek, amely lehetővé tesz a Galleo-programmal kapcsolatos mnősített adatoknak a felek között megosztását. 15. CIKK A szolgáltatásokhoz való hozzáférés Svájc hozzáférést kap az e megállapodás tárgyát képező valamenny európa GNSS-szolgáltatáshoz, valamnt a külön PRS-megállapodás tárgyát képező, kormányzat ellenőrzésű szolgáltatáshoz. Svájc érdeklődését fejezte k a kormányzat ellenőrzésű szolgáltatással kapcsolatban, mvel úgy ítél meg, hogy ez az európa GNSS-programokban való részvételének egyk fontos eleme. A felek törekednek egy PRS-megállapodás megkötésére annak érdekében, hogy amnt Svájc benyújtja erre vonatkozó kérelmét és befejeződk az Európa Unó működéséről szóló szerződés 218. ckkében előírt eljárás bztosítsák Svájc részvételét a PRS-ben. 16. CIKK Az Európa GNSS Ügynökségben való részvétel Svájc jogosult részt venn az Európa GNSS Ügynökségben egy, az Európa Unó és Svájc között megállapodásban meghatározandó feltételek mellett. Amnt Svájc benyújtja erre vonatkozó kérelmét, és befejeződnek az Európa Unó részéről szükséges eljárások, a tárgyalásokat meg kell kezden. 17. CIKK Bzottságokban való részvétel Svájc képvselőt fel kell kérn, hogy a vonatkozó szabályokkal és eljárásokkal összhangban, valamnt szavazat jog nélkül megfgyelőként vegyenek részt az európa GNSS-programok alapján létrehozott tevékenységek gazgatásával, fejlesztésével és végrehajtásával foglalkozó bzottságok ülésen. Ez különösen a GNSS-programbzottság és a GNSS bztonság tanács ülésen való részvételre vonatkozk, beleértve a munkacsoportok üléset s.

8 520 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám III. RÉSZ PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK 18. CIKK Fnanszírozás Svájc hozzájárul az európa GNSS-programok fnanszírozásához. A Svájc által nyújtandó hozzájárulás összegét arányosság alapon, a következőképpen kell kszámítan: Svájc pac áron számított bruttó haza termékének és a tagállamok pac áron számított bruttó haza terméke összegének az aránya. A as dőszakra vonatkozóan Svájc által az európa GNSS-programokhoz nyújtott hozzájárulás EUR. Ezen összeget a következőképpen kell fzetn: 2013: EUR, 2014: EUR et és az azt követő dőszakot lletően Svájc hozzájárulása évente fzetendő. IV. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19. CIKK Felelősség Mvel az európa GNSS rendszer nem kerül Svájc tulajdonába, Svájcot nem terhel tulajdonos felelősség. 20. CIKK Vegyes bzottság (1) Létrejön az Európa Unó/Svájc GNSS-bzottság. A bzottság a felek képvselőből áll, és e megállapodás működéséért és megfelelő alkalmazásáért felel. A vegyes bzottságnak e célból ajánlásokat kell tenne. Határozatokat kell hozna az e megállapodásban meghatározott esetekben; ezeket a határozatokat a felek saját szabályak szernt hajtják végre. A vegyes bzottságban közös megegyezéssel kell döntést hozn. (2) A vegyes bzottság elfogadja saját eljárás szabályzatát, amelynek egyéb rendelkezések mellett az ülések összehívásának és az elnök jelölésének módját, valamnt az elnök hvatal dejének meghatározását kell tartalmazna. (3) A vegyes bzottságnak szükség szernt kell ülésezne. Az ülés összehívását az Európa Unó vagy Svájc kérhet. A vegyes bzottságnak a 22. ckk (2) bekezdése szernt kérelem benyújtását követő 15 napon belül össze kell ülne. (4) A vegyes bzottság dönthet munkacsoportok, lletve szakértő csoportok felállításáról, amennyben ezt a feladata ellátása érdekében szükségesnek ítél. (5) A vegyes bzottság dönthet az I. melléklet módosításáról. 21. CIKK Konzultácók (1) E megállapodás megfelelő végrehajtásának bztosítása érdekében a felek rendszeresen nformácót cserélnek, és bármelykük kérésére konzultálnak a vegyes bzottságban. (2) A felek bármelykük kérésére haladéktalanul konzultálnak mnden olyan kérdésről, amely e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban merül fel. 22. CIKK Védntézkedések (1) A vegyes bzottságon belül konzultácót követően a felek megteszk a megfelelő védntézkedéseket beleértve egy vagy több együttműködés tevékenység felfüggesztését, amennyben úgy vélk, hogy az exportellenőrzés vagy a bztonság egyenértékű szntje nem bztosított közöttük. Amennyben bármely késedelem veszélyeztethetné a GNSS megfelelő működését, előzetes konzultácó nélkül deglenes védntézkedések hozhatók, feltéve hogy ezek elfogadását követően azonnal konzultácóra kerül sor. (2) Az (1) bekezdésben említett ntézkedések hatályát és dőtartamát a helyzet rendezéséhez és az e megállapodásból fakadó jogok és kötelezettségek között megfelelő egyensúly bztosításához szükséges mértékre kell korlátozn. A másk fél felkérhet a vegyes bzottságot, hogy folytasson konzultácót ezen ntézkedések arányosságáról. Amennyben a jogvta rendezése hat hónapon belül nem lehetséges, a jogvtával kapcsolatban bármelyk

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 521 fél az I. mellékletben meghatározott eljárással összhangban kötelező érvényű választottbíróság eljárást kezdeményezhet. Ennek keretében nem rendezhetők az e megállapodás azon rendelkezésenek értelmezésével kapcsolatos kérdések, amelyek azonosak az európa unós jog vonatkozó rendelkezésevel. 23. CIKK Jogvták rendezése A 22. ckk sérelme nélkül, az e megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő jogvtákat a vegyes bzottság keretében folytatott konzultácók útján kell rendezn. 24. CIKK Mellékletek E megállapodás melléklete a megállapodás szerves részét képezk. 25. CIKK Felülvzsgálat E megállapodás a felek között közös megegyezéssel bármkor módosítható és kegészíthető. 26. CIKK Megszüntetés (1) Az Európa Unó vagy Svájc a másk félnek küldött értesítés útján megszüntethet ezt a megállapodást. A megállapodás az értesítés kézhezvételének napját követő hat hónap elteltével hatályát veszt. (2) E megállapodás megszüntetése nem érnt az e megállapodás alapján létrejött megállapodások vagy a szellemtulajdon-jogokkal kapcsolatban felmerült különleges jogok és kötelezettségek érvényességét vagy dőtartamát. (3) E megállapodás megszüntetése esetén a vegyes bzottságnak javaslatot kell tenne annak érdekében, hogy a felek az dőarányosság elvét fgyelembe véve rendezhessék a lezáratlan kérdéseket, beleértve a pénzügy következményeket s. 27. CIKK Hatálybalépés (1) A felek saját belső eljárásaknak megfelelően hagyják jóvá ezt a megállapodást. Ez a megállapodás az utolsó jóváhagyás értesítést követő másodk hónap első napján lép hatályba. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére Svájc és az Európa Unó e megállapodásnak az Európa Unó hatáskörébe tartozó eleme vonatkozásában megállapodnak abban, hogy ezt a megállapodást deglenesen alkalmazzák a másodk azon értesítést követő hónap első napjától, amely megerősít, hogy az e célból szükséges eljárások befejeződtek. E megállapodás deglenes alkalmazása során a 20. ckkben említett vegyes bzottság Svájc és az Európa Unó képvselőből áll. (3) A megállapodást a felek határozatlan dőre kötk meg. (4) E megállapodás két-két eredet példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, fnn, franca, görög, holland, horvát, lengyel, lett, ltván, magyar, málta, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven; e szövegek mndegyke egyaránt hteles. I. MELLÉKLET VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS Ha egy jogvtát választottbíróság elé terjesztenek, a választottbíróságnak három választottbíróból kell állna, hacsak a felek másképpen nem döntenek. Mndegyk fél 30 napon belül knevez egy választottbírót. E két knevezett választottbíró közös megegyezéssel knevez egy meghívott választottbírót, ak nem lehet egyk fél állampolgára sem. Ha a választottbírók a knevezésüktől számított két hónapon belül nem tudnak megállapodn,

10 522 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám a vegyes bzottság által összeállított hét fős lstáról kell kválasztanuk a meghívott választottbírót. A vegyes bzottságnak eljárás szabályzatával összhangban kell összeállítana és naprakészen tartana ezt a lstát. Hacsak a felek másképpen nem határoznak, a választottbíróság maga határozza meg az eljárás szabályzatát. Határozatat egyszerű többséggel hozza meg. II. MELLÉKLET Svájc pénzügy hozzájárulása az európa GNSS-programokhoz 1. Az európa GNSS-programokban való részvétel céljából Svájc a as dőszakban az alábbak szernt nyújt pénzügy hozzájárulást az Európa Unó költségvetéséhez (az összegek EUR-ban kfejezve): et és az azt követő dőszakot lletően Svájc hozzájárulása évente fzetendő. 2. Az Európa Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetés rendeletet 4 és annak végrehajtás szabályat 5 kell alkalmazn, különösen Svájc hozzájárulásának kezelésére. 3. A Bzottság a tagállamok szakértő esetében jelenleg hatályos eljárások alapján és azoknak megfelelően térít meg Svájc képvselőnek és szakértőnek a programok végrehajtásával kapcsolatos, a Bzottság által szervezett találkozókon való részvétele kapcsán felmerülő utazás és tartózkodás költséget. 4. A Bzottság e megállapodással összhangban fzetés kérelmeket bocsát k Svájc részére Svájcnak a programok költségvetéséhez való hozzájárulásával megegyező összegekre vonatkozóan. A hozzájárulások euróban értendők, és a Bzottság egy euróban vezetett bankszámlájára kell azokat átutaln. 5. A hozzájárulás befzetését az alábbak szernt kell végrehajtan: a) 2013-ban, a megállapodás deglenes alkalmazását követően, Svájc a fzetés kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30 nap elteltével fzet be hozzájárulását. b) 2014-ben Svájc a fzetés kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30 nap elteltével fzet be hozzájárulását (a as dőszak és 2014 vonatkozásában egyaránt). A fzetés kérelem nem nyújtható be júlus 1-je előtt. c) 2015-ben és az azt követő években Svájc áprls 1-jég fzet be hozzájárulását, amennyben márcus 1-jég kézhez kapta a fzetés kérelmet. Ha Svájc márcus 1-je után kapja kézhez a fzetés kérelmet, azt a kézhezvételt követő legfeljebb 30 nap elteltével teljesít. A hozzájárulás kfzetésében bekövetkezett bármely késedelem esetén a fzetés határdő lejártakor még esedékes összeg után Svájc késedelm kamatot fzet. A kamatláb mértéke az Európa Központ Bank által a fő refnanszírozás műveleteknél alkalmazott, az összeg esedékessége szernt hónap első naptár napján hatályos, az Európa Unó Hvatalos Lapjának C sorozatában közzétett kamatlábnál 3,5 százalékponttal magasabb. 4. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kvétellel a khrdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. és a 3. a megállapodás 27. ckk (1) bekezdésében meghatározott dőpontban lép hatályba. (3) A megállapodás, lletve a 2. és a 3. hatálybalépésének naptár napját a külpoltkáért felelős mnszter annak smertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. (4) E rendelet végrehajtásához szükséges ntézkedésekről az elektronkus hírközlésért felelős mnszter gondoskodk. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök 4 Az Unó általános költségvetésére alkalmazandó pénzügy szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanács rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október /2012/EU, Euratom európa parlament és tanács rendelet (EUHL L 298., , 1. o.). 5 A Bzottság október /2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az Unó általános költségvetésére alkalmazandó pénzügy szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európa parlament és tanács rendelet alkalmazás szabályaról (EUHL L 362., , 1. o.).

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 523 A Kormány 9/2014. (I. 20.) Korm. rendelete a vllamos energáról szóló év LXXXVI. törvény egyes rendelkezésenek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a vllamos energáról szóló év LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el: 1. (1) A vllamos energáról szóló év LXXXVI. törvény egyes rendelkezésenek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbakban: Vet. Vhr.) 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az átvtel rendszerrányító a rendszerszntű szolgáltatások bztosításához, az átvtel hálózat veszteség pótlásához, az átvétel kötelezettség alá eső vllamos energa mérlegkörének kegyenlítéséhez szükséges kapactások és energa beszerzésére vonatkozó ajánlat felhívását honlapján közzétesz, továbbá az érntett termelő engedélyesnek, felhasználónak és termelő engedélyessel rendszerszntű szolgáltatás bztosításához szükséges szabályozás képesség lekötésére vagy felhasználóval keresletoldal szabályozás képesség lekötésére rányuló megállapodással rendelkező vllamosenerga-kereskedőnek (a továbbakban e -ban: megállapodással rendelkező vllamosenerga-kereskedő) elektronkusan közvetlenül s megküld. (2) A Vet. Vhr. 7. -a a következő (6a) bekezdéssel egészül k: (6a) Kzárólag olyan vllamosenerga-kereskedő ajánlata fogadható be, ak legalább három éve jogerős vllamosenerga-kereskedelemre vonatkozó működés engedéllyel rendelkezk. (3) A Vet. Vhr a helyébe a következő rendelkezés lép: 122. Nem köthető 7. (8) bekezdése szernt szerződés olyan vllamosenerga-kereskedővel, ak a 7. (6a) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg. 2. A Vet. Vhr. 7. (6) bekezdésében a felhasználó, lletve a termelő engedélyessel hosszú távú kapactás-lekötés megállapodással rendelkező kereskedő szövegrész helyébe az a felhasználó, lletve a megállapodással rendelkező vllamosenerga-kereskedő szöveg lép. 3. Hatályát veszt a Vet. Vhr. 7. (6) bekezdésében a műszak szövegrész. 4. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök A Kormány 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelete a Környezet és Energa Operatív Program Vzenk jó kezelése című prortása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közgazgatás hatóság ügyek kemelt jelentőségű üggyé nylvánításáról A Kormány a nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló év LIII. törvény 12. (5) bekezdés a), b), e) és f) pontjában, valamnt a közgazgatás hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályaról szóló év CXL. törvény 174/A. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. ckk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendel el: 1. (1) A Kormány nemzetgazdaság szempontból kemelt jelentőségű üggyé nylvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közgazgatás hatóság ügyeket. (2) A Kormány az (1) bekezdés szernt közgazgatás hatóság ügyben eljáró a) első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szernt elsőfokú hatóságként jár el, b) első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szernt elsőfokú szakhatóságként jár el.

12 524 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám (3) A Kormány az (1) bekezdés szernt közgazgatás hatóság ügyben eljáró a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szernt másodfokú hatóságként jár el, b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöl k, amely az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szernt másodfokú szakhatóságként jár el. 2. Az 1. (1) bekezdése szernt közgazgatás hatóság ügyekben a) a döntést 21 napon belül meg kell hozn, a szakhatóságok tekntetében a szakhatóság állásfoglalás kbocsátásának határdeje 10 nap, b) hozott döntés fellebbezésre tekntet nélkül végrehajtható, c) a döntések kézbesítése az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kvételével hrdetmény úton történk, a döntés kézbesítésének napja a hrdetmény kfüggesztését követő ötödk nap. 3. Ez a rendelet a khrdetését követő napon lép hatályba. 4. E rendelet rendelkezéset a 2. a) pont kvételével a folyamatban lévő ügyekben s alkalmazn kell. Orbán Vktor s. k., mnszterelnök

13 1. melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez A B C 1. Projekt azonosító száma Projekt címe Projektgazda 2. KEOP-2.3.0/2F/ Tsza-tav Régó hulladéklerakót rekultváló egycélú Önkormányzat Társulás tagtelepülésenek felhagyott település szlárdhulladék-lerakónak rekultvácója Tsza-tav Régó Hulladéklerakót Rekultváló Egycélú Önkormányzat Társulás 3. KEOP-2.3.0/2F/ Karcag Kstérség hulladéklerakónak rekultvácós programja Karcag Többcélú Kstérség Társulás 4. KEOP-2.3.0/2F/09/ A Hajdúság Szlárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepülésenek felhagyott település szlárdhulladéklerakónak Hajdúság Szlárd Hulladék Lerakó és Hasznosító Társulás rekultvácója 5. KEOP-2.3.0/2F/ A bhar szlárdhulladék lerakó és hasznosító társulás tagtelepülésenek település szlárdhulladék-lerakónak rekultvácója Bhar Szlárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 6. KEOP-2.3.0/2F KEOP-2.3.0/2F/09/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ Közép-Duna Vdéke Hulladékgazdálkodás Rendszer hulladéklerakók rekultvácója 2. ütem A Debrecen Agglomerácó Hulladékgazdálkodás Társulás település szlárdhulladék-lerakónak rekultvácója Heves hulladékgazdálkodás program tszh lerakók rekultvácója REGIO-KOM Térség Kommunáls Szolgáltató Társulás Jászberény és Dél-Heves kstérségében lévő 31 település felhagyott szlárd hulladéklerakójának rekultvácója Gyöngyös Kstérség Hulladékgazdálkodás Program TSZH lerakók rekultvácója Duna-Vértes köze regonáls hulladékgazdálkodás program tszh lerakók rekultvácója Közép-Duna Vdéke Hulladékgazdálkodás Önkormányzat Társulás Debrecen Agglomerácó Hulladékgazdálkodás Társulás Heves Megye Regonáls Hulladékgazdálkodás Társulás REGIO-KOM Térség Kommunáls Szolgáltató Társulás Település Szlárdhulladék-lerakókat Rekultváló Társulás Duna-Vértes Köze Regonáls Hulladékgazdálkodás Társulás 12. KEOP-2.3.0/2F/ Kaposment Hulladéklerakó Rekultvácós Program Kaposment Hulladékgazdálkodás Önkormányzat Társulás 13. KEOP-2.3.0/2F/ Hernád völgye település szlárd hulladék rekultvácós projekt Hernád Völgye és Térsége Szlárdhulladék-kezelés Önkormányzat Társulás 14. KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ Abaúj-Zemplén Szlárdhulladék Gazdálkodás Önkormányzat Társulás területén lévő felhagyott szlárdhulladék lerakók rekultvácója Sajó-Bódva Völgye Település Szlárd Hulladék Rekultvácós Projekt Abaúj-Zemplén Szlárdhulladék Gazdálkodás Önkormányzat Társulás Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelés Önkormányzat Társulás M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 525

14 16. KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ Település szlárdhulladék-lerakók rekultvácója a Délkelet-Alföld Regonáls Hulladékgazdálkodás Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás területén 1. ütem Település szlárdhulladék-lerakók rekultvácója a Délkelet-Alföld Regonáls Hulladékgazdálkodás Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás területén 2. ütem A Szelevény és az egykor Hunyadfalva-Kőtelk hulladékgazdálkodás rendszerhez tartozó települések szlárdhulladék-lerakónak térség szntű rekultvácós programja Délkelet-Alföld Regonáls Hulladékgazdálkodás Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás Délkelet-Alföld Regonáls Hulladékgazdálkodás Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzat Társulás Körös-Tsza Ment Önkormányzatok Hulladékrekultvácós Társulása 19. KEOP-2.3.0/2F/ Kelet-nógrád térség hulladékrekultvácós program Kelet-Nógrád Hulladékrekultvácós Társulás 20. KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/2F/ KEOP-2.3.0/B/ KEOP-2.3.0/B/ KEOP-2.4.0/2F/ KEOP-2.4.0/2F/ Hulladéklerakók rekultválása s Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szlárdhulladék-gazdálkodás Társulás területén Az észak-balaton térség település szlárdhulladékkezelés rendszer működés területén lévő 34 db település szlárdhulladék-lerakó rekultvácójának megvalósítása Észak-Kelet Pest és Nógrád Megye Térség Hulladéklerakó és Rekultvácós Projekt Az Abaúj-Zemplén Szlárdhulladék Gazdálkodás Önkormányzat Társulás területén lévő felhagyott 9 db hulladéklerakó rekultvácója Az Észak-Kelet Magyarország Hulladék Rekultvácós Önkormányzat Társulás területén lévő bezárt lletve felhagyott TSZH lerakók rekultvácója Székesfehérvár, Alba Rega laktanya területén feltárt szénhdrogén szennyezettség kármentesítése Tarnaszentmára, üzemen kívül üzemanyagbázs területén feltárt szennyezettség kármentesítése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Szlárdhulladék-gazdálkodás Társulás Észak-Balaton Térség Regonáls Település Szlárdhulladék Kezelés Önkormányzat Társulás Észak-Kelet Pest és Nógrád Megye Regonáls Hulladékgazdálkodás és Környezetvédelm Önkormányzat Társulás Abaúj-Zemplén Szlárdhulladék Gazdálkodás Önkormányzat Társulás Észak-Kelet Magyarország Hulladéklerakó Rekultvácós Önkormányzat Társulás Honvédelm Mnsztérum Védelemgazdaság Hvatal Honvédelm Mnsztérum Védelemgazdaság Hvatal 27. KEOP-2.4.0/2F/ A taszár laktanya területének környezet kármentesítése Taszár Község Önkormányzat 28. KEOP-2.4.0/2F/ A Szeged Tudományegyetem kezelésében lévő Szeged-Öthalom volt szovjet laktanya hordós tároló Szeged Tudományegyetem kármentesítése 29. KEOP-2.4.0/2F/ Hajdúböszörmény Város Szennyvíztsztító telepének kármentesítése Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám

15 30. KEOP-2.4.0/2F/ Eger, Ipar Park 9847 hrsz-ú ngatlan és környékének kármentesítése Eger Megye Jogú Város Önkormányzata 31. KEOP-2.4.0/2F/ Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének kármentesítése Körös-vdék Vízügy Igazgatóság 32. KEOP-2.4.0/2F/ Szgetszentmklós, Bucka-tó kármentesítése Szgetszentmklós Város Önkormányzata 33. KEOP-2.4.0/2F/ Körösladány 035/13 és 035/14 hrsz-ú területek kármentesítése Körös-vdék Vízügy Igazgatóság 34. KEOP-2.4.0/2F/ Berhda Ipartelep szennyezett területek kármentesítése Magyar Nemzet Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 35. KEOP-2.4.0/2F/ Berettyóújfalu, 0490/4 hrsz. alatt volt szovjet katona objektum területén lévő föld alatt tartályok által okozott Berettyóújfalu Város Önkormányzata szénhdrogén szennyezés kármentesítése 36. KEOP-2.4.0/2F/ Peremartongyártelep észak bányaterület kármentesítése Közép-dunántúl Vízügy Igazgatóság 37. KEOP-2.4.0/2F/ Felcsút, 2. számú üzemanyagbázs környezet kármentesítése Honvédelm Mnsztérum Védelemgazdaság Hvatal 38. KEOP-2.4.0/2F/ Szolnok, Klán György út laktanya MH 86. SZHB központ üzemanyagtelep szénhdrogén szennyezettségének kármentesítése Honvédelm Mnsztérum Védelemgazdaság Hvatal 39. KEOP-2.4.0/2F/ KEOP-2.4.0/2F/ KEOP-2.4.0/2F/ KEOP-2.4.0/B/2F/ KEOP-2.4.0/B/2F/ KEOP-2.4.0/B/2F/ KEOP-2.4.0/B/2F/ Sármellék-Zalavár volt szovjet katona repülőtér kármentesítése Az MH ócsa üzemanyagraktár területén feltárt szénhdrogén szennyezettség kármentesítése Fertő tó / Neusedler See Vlágörökség Kultúrtáj területén lévő sarród, László-major kármentesítése Nagybajcs 011/13. hrsz-ú területen található település szlárd hulladéklerakó, mnt szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása Kskunhalas Jóka utca település szlárd hulladéklerakó, mnt szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Rajka 0229/5. hrsz-ú területen található település szlárd hulladéklerakó, mnt szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása Zrc város területén lévő település szlárd hulladéklerakó, mnt szennyező forrás és a lerakó által okozott szennyezés megszüntetése Sármellék-Zalavár volt szovjet repülőtér kármentesítés feladatat a KEOP programban való részvétellel megvalósító Önkormányzat Társulás Honvédelm Mnsztérum Védelemgazdaság Hvatal Fertő-Hanság Nemzet Park Igazgatóság Nagybajcs Község Önkormányzat Kskunhalas Város Önkormányzata Rajka Község Önkormányzata Zrc Város Önkormányzat M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 527

16 46. KEOP-2.4.0/B/2F/ KEOP-2.4.0/B/2F/ melléklet a 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelethez Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalzálása, szennyezés csökkentése Zalaegerszeg Búslakpuszta bezárt hulladéklerakó okozta szennyezés lokalzácója Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megye Jogú Város Önkormányzata Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kemelt jelentőségű üggyé mnősített közgazgatás hatóság eljárások: 1. környezetvédelm hatóság eljárások, 2. természetvédelm hatóság eljárások, 3. területrendezés hatóság eljárások, 4. általános építésügy hatóság eljárások, 5. örökségvédelm hatóság engedélyezés eljárások és régészet feltárásokkal kapcsolatos hatóság eljárások, 6. útügy hatóság eljárások, 7. a Magyar Kereskedelm Engedélyezés Hvatalról és a terület mérésügy és műszak bztonság hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szernt építésügy hatóság engedélyezés eljárások, 8. hírközlés hatóság eljárások, 9. telekalakításra rányuló hatóság eljárások, 10. ngatlan-nylvántartással összefüggő hatóság eljárások, 11. földmérés hatóság eljárások, 12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre rányuló hatóság eljárások, 13. talajvédelm engedélyezésre rányuló hatóság eljárások, 14. erdővédelm hatóság eljárások, 15. tűzvédelm hatóság eljárások, 16. műszak bztonság engedélyezés eljárások, 17. közegészségügy hatóság eljárások, 18. vízügy hatóság eljárások, és 19. az pontban felsorolt ügyfajtákban kadott hatóság döntések módosítására rányuló hatóság eljárások. 528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám

17 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 529 V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erőforrások mnsztere 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról A kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (3) bekezdés d) pontjában, valamnt (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdaság mnszterrel egyetértésben, a 2. alcím és a melléklet tekntetében a kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. alcím, valamnt a melléklet tekntetében a kötelező egészségbztosítás ellátásaról szóló év LXXXIII. törvény 83. (6) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes mnszterek, valamnt a Mnszterelnökséget vezető államttkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása 1. (1) Az egészségügy szakellátás társadalombztosítás fnanszírozásának egyes kérdéseről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szernt módosul. (2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szernt módosul. (3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szernt módosul. (4) Az R1. 2. számú melléklete a 4. melléklet szernt módosul. (5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szernt módosul. (6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szernt módosul. (7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szernt módosul. (8) Az R1. 8. számú melléklete a 8. melléklet szernt módosul. (9) Az R1. 9. számú melléklete a 9. melléklet szernt módosul. (10) Az R számú melléklete a 10. melléklet szernt módosul. (11) Az R számú melléklete a 11. melléklet szernt módosul. (12) Az R számú melléklete a 12. melléklet szernt módosul. (13) Az R számú melléklete a 13. melléklet szernt módosul. 2. Az R1. a) 2/D. -ában a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszer szövegrész helyébe a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot de nem értve a humán normál mmunglobulnokat tartalmazó gyógyszer szöveg, b) 7. (6a) bekezdésében az a 22 mozgásszerv rehabltácó és 09 neurológa szakmákban szövegrész helyébe az az ellátásoknak megfelelő szakmákban szöveg, c) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 13B2 megjelölésű sorában a Toldy Ferenc Kórház Kft. szövegrész helyébe a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőntézet szöveg, 4. számú melléklet 31/a., 31/b., 47/a., 54., 55., 56., 64., 65., 65/a., 65/b., 67., 69., 71., 72., 73., 74., 75., 99. és 111. pontjában a Toldy Ferenc Kh. Kft. szövegrész helyébe a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőntézet szöveg, d) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1501 megjelölésű sorában, 1/A. számú melléklet 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 13. pontjában, 2. számú melléklet 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 24, 27, 37, 39, 46 pontjában, 4. számú

18 530 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám melléklet 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 14/c., 18., 19., 22., 23., 24., 25., 25/a., 31/a., 31/b., 35., 35/a., 36., 37., 38., 54., 55., 56., 61., 62., 62/a., 64., 65., 65/a., 65/b., 65/c., 65/d., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 97., 98., 99., 100., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 114., 119., 120., 122/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kórházak és Egyetem Oktatókórház szöveg, e) 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12. pontjában, 4. számú melléklet 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/m. pontjában a Jósa András Oktató Kórház Nonproft Kft., Nyíregyháza szövegrész helyébe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kórházak és Egyetem Oktatókórház szöveg, f ) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 1801 megjelölésű sorában, 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3., 4., 5., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 11., 12., 13. pontjában, 2. számú melléklet 40 pontjában, 4. számú melléklet 14/c., 15., 16., 95., 121. pontjában a Vas Megye Markusovszky Kórház Egyetem Oktatókórház Nonproft Zrt. szövegrész helyébe a Markusovszky Egyetem Oktatókórház szöveg, g) 1/A. számú melléklet 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b. pontjában, 2. számú melléklet 1, 5, 11/a, 12, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 37, 39, 44, 46 pontjában, 4. számú melléklet 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 18., 22., 23., 24., 31/a., 31/b., 35., 35/a., 36., 37., 38., 54., 55., 56., 61., 62., 62/a., 65., 65/a., 65/b., 65/c., 66., 66/a., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94., 94/b., 96., 97., 98., 99., 100., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 114., 119., 120., 122/a., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a Markusovszky Kórház Zrt. szövegrész helyébe a Markusovszky Egyetem Oktatókórház szöveg, h) 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 5., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b3., 7/b4. pontjában a Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktató Kórház Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház szöveg, ) 1/A. számú melléklet 7/b2. pontjában a Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ és Egyetem Oktatókórház Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház szöveg, j) 2. számú melléklet 3, 4, 37 pontjában, 4. számú melléklet 7., 22., 23., 24., 65/a., 65/b., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 119., 120., 125/a., 125/e. pontjában a Mskolc Semmelwes Ignác Egészségügy Központ Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Mskolc Semmelwes Kórház és Egyetem Oktatókórház szöveg, k) 1/A. számú melléklet 3., 4. pontjában a Kenézy Gyula Kórház-Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőntézet szöveg, l) 1/A. számú melléklet 6/a1., 6/a2., 6/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f. pontjában a Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőntézet szöveg, m) 2. számú melléklet 1, 4, 5, 24 pontjában, 4. számú melléklet 3/a., 3/b., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 8., 18., 24., 54., 55., 56., 66/a., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 85., 87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 110/k., 111., 112., 114., 123/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a Kenézy Kórház Rendelőntézet Egészségügy Szolgáltató Kft. szövegrész helyébe a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőntézet szöveg, n) 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 11., 12. pontjában, 2. számú melléklet 3, 4, 5, 6, 11, 11/a, 12, 24, 27, 46 pontjában, 4. számú melléklet 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 18., 54., 55., 56., 65/a., 65/b., 66/a., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 89., 93/c., 94/b., 99., 111., 112., 114., 119., 120., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a Markhot Ferenc Kórház Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft. szövegrész helyébe a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőntézet szöveg, o) 4. számú melléklet 93/d., 93/e., 93/f., 93/g. pontjában a Heves Megye Önkormányzat Kórháza Egészségügy Szolgáltató Nonproft Kemelkedően Közhasznú Kft. szövegrész helyébe a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőntézet szöveg,

19 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám 531 p) 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1., 1/b2., 2/a., 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12. pontjában, 2. számú melléklet 46 pontjában a Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Nonproft Zrt. szövegrész helyébe a Csolnoky Ferenc Kórház szöveg, 2. számú melléklet 3, 4, 6, 32 pontjában, 4. számú melléklet 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 18., 19., 54., 55., 56., 65/a., 65/b., 66., 66/a., 66/m., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 82., 83., 84., 87., 87/a., 87/b., 89., 93/b., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94/b., 97., 99., 111., 112., 114., 119., 120., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j. pontjában a Veszprém Megye Csolnoky Ferenc Kórház Non-proft Zrt. szövegrész helyébe a Csolnoky Ferenc Kórház szöveg, q) 1/A. számú melléklet 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b. pontjában a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház szöveg, r) 4. számú melléklet 93/c. pontjában a Szent András Állam Reumatológa és Rehabltácós Kórház, Hévíz szövegrész helyébe a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház szöveg, s) 2. számú melléklet 3, 4, 7 pontjában, 4. számú melléklet 65/a., 65/b., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 93/c., 94/b., 99., 111., 112. pontjában a Kskunhalas, Semmelwes Halas Kórház Nonproft Kft. szövegrész helyébe a Kskunhalas Semmelwes Kórház szöveg, t) 2. számú melléklet 3, 4, 5, 6, 7 pontjában a Dombóvár Integrált Egészségügy Szolgáltató Kht., Dombóvár szövegrész helyébe a Dombóvár Szent Lukács Kórház szöveg, u) 4. számú melléklet 94/b. pontjában a Dombóvár Integrált Egészségügy Szolgáltató KHT., Dombóvár szövegrész helyébe a Dombóvár Szent Lukács Kórház szöveg, v) 4. számú melléklet 84., 88. és 89. pontjában a Bács-Kskun Megye Önkormányzat Kórháza szövegrész helyébe a Bács-Kskun Megye Kórház szöveg lép. 2. Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 3. (1) Az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható járóbeteg-szakellátás tevékenységek meghatározásáról, az génybevétel során alkalmazandó elszámolhatóság feltételekről és szabályokról, valamnt a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R2.) 2. melléklete a 14. melléklet szernt módosul. (2) Az R2. 3. melléklete a 15. melléklet szernt módosul. 3. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása 4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbztosítás Alap terhére fnanszírozható homogén betegségcsoportok kódolás és besorolás szabályaról szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbakban: R3.) 18. (5) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A tételesen fnanszírozott, nagy értékű, országosan nem elterjedt műtét eljárással összefüggő ellátások esetén két fnanszírozás eset számolható el. 5. Az R (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A Kr. 40. (3) bekezdése alapján az egy kórház ellátás során több aktív osztályon történt kezelést az áthelyezés ndokától függetlenül egy fnanszírozás esetként kell elszámoln. Ez alól kvételt jelent, ha] b) az R. 8. számú melléklet 1., 2., és pontja szernt nagy értékű beavatkozást tartalmazó ellátás és az azt megelőző ellátás önálló fnanszírozás esetként számolható el. 6. (1) Az R3. 1. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (2) Az R3. 2. melléklete a 17. melléklet szernt módosul. (3) Az R3. 4. melléklete a 18. melléklet szernt módosul.

20 532 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y év 6. szám (4) Az R3. 7. melléklete a 19. melléklet szernt módosul. (5) Az R melléklete a 20. melléklet szernt módosul. (6) Az R melléklete a 21. melléklet szernt módosul. 4. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kvétellel a khrdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1. (4) bekezdése és a 4. melléklet február 1-jén lép hatályba. (3) Az 1. (7) bekezdése és a 7. melléklet október 1-jén lép hatályba. Balog Zoltán s. k., ember erőforrások mnsztere

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21

84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 84 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A KOREAI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/CE/BA/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/BA/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21

86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Vertragstext ungarisch - HU (Normativer Teil) 1 von 21 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, VALAMINT A MAROKKÓI KIRÁLYSÁG

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2013) 848 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között a polgári globális

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, VALAMINT UKRAJNA KÖZÖTT A POLGÁRI GLOBÁLIS MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓS RENDSZERRŐL (GNSS) CE/UA/hu 1 Egyrészről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól

Jegyzőkönyv az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Protokoll in ungarischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAI KÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2012. május 14. (OR. en) CIG

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1

AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/CE/CH/FRAUDE/hu 1 A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 228/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.)

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 15., szerda Tartalomjegyzék 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.VI.26.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG, A SPANYOL KIRÁLYSÁG, MEGÁLLAPODÁS A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGNAK,

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz:

MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 90 final ANNEX 1 MELLÉKLET I. MELLÉKLET MEGÁLLAPODÁS A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL a következőhöz: Javaslat

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10397. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója. Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről A Közbeszerzési Hatóság útmutatója Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi szerződéseiről (KÉ 2012. évi 129. szám; 2012. november 9.) A Közbeszerzési Hatóság a

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE

BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE V Í Z J O G I L É T E S Í T É S I E N G E D É L Y E Z É S I T E R V - 2013 - A L Á Í R Ó L A P a BUDAPEST III. KERÜLET RÓMAI PART IDEIGLENES

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 16. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 31., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról 1330 10/2013.

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza.

(,1E69 (3. Az Országgyűlés a módosító Jegyzőkönyvet e törvénnyel kihirdeti. A módosító Jegyz őkönyv hiteles magyar nyelv ű tartalmazza. (,1E69 (3 t ;í-er. ; 2010 V 2 4. 2010. évi... törvény az Európai Unióról szóló Szerz ődéshez, az Európai Unió Működéséről szóló Szerz ődéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó Szerződéshez

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.3. COM(2015) 420 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió által az EU EFTA egységes árutovábbítási vegyes bizottságban az

Részletesebben

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYAR KÖZLÖNY 28. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2017. február 24., péntek Tartalomjegyzék 35/2017. (II. 24.) Korm. rendelet Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról

A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelete a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG MÓDOSÍTOTT ÚTMUTATÓJA 2013. szeptember 27. 2013 114 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság módosított útmutatója

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁGNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL EEE/BG/RO/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. áprls 30., szerda Tartalomjegyzék 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet Az árva mű felhasználásának részletes szabályaról 8815 139/2014. (IV. 30.)

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

'. t'*.! '.Í '"d.p"?./!'..'' Hvatal Á) Szocáls és Gyámhvatala '\y 8000 Székesfehérvár Pac tér 1214. Tel 221526931 Fax 221526943 Fejér Megye Kczgazgatás emal: hvatal@kdrkh.hu web: www.fejerkozg.helynfo.hu

Részletesebben

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján

Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT GAZDASÁGI VEZETŐ 1399 Budapest 62. Pf.: 710/4-2. Ikt.sz.: 30700/21293- /2015. 1. számú példány Összegzés a 92/2011.(XII.30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. év 6. szám 529 V. A Kormány tagjanak rendelete Az ember erőforrások mnsztere 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelete egyes egészségbztosítás tárgyú mnszter rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 33/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2014.04.19-2014.07.02 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.12. COM(2016) 574 final 2016/0271 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.2. COM(2011) 238 végleges 2011/0102 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és tagállamai, harmadrészről

Részletesebben

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet. egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2012.07.01 - A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 29/1995.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/1995.(VII.1.) számú r e n d e l e t e a vásárokról és piacokról (egységes szerkezetben a 17/1997. (III.1.) sz., 46/1997. (VI.1.) sz., 30/1998. (VII.1.) a

Részletesebben

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek

Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Környezetvédelmi derogációs vállalások teljesítéséhez kapcsolódó projektek Szennyvíztisztítás- és kezelés Település neve Projekt neve Projekt állapota Projektgazda Projekt előkészítettsége Megvalósítás

Részletesebben

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1

31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet egyes egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 1 hatályos: 2015.06.13-2015.06.14 Tartalom: Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

T/807. számú. törvényjavaslat

T/807. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/807. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság között a műholdas navigációról 1636 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 24 Vertragstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 9 L 283/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.29. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az Európai

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.

Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG L 199/84 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.7.29. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. július 20.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 62 Anhänge_ 46-Prot_1999_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 8 A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉG-KIIGAZÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KETTŐS ADÓZTATÁS MEGSZÜNTETÉSÉRŐL SZÓLÓ,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2007/VIII/21 B(2007) 3926 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 A 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 167. szám 68647 III. Kormányrendeletek A Kormány 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelete a felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben