Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete a módosításáról szóló 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. és 20/2008. (XII. 22.) Kt. sz. rendeletekkel egységes szerkezetben Tát Nagyközség Önkormányzatának Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján Tát Nagyközség tiszta, esztétikus képének, a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme, valamint az építészeti örökség védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a település köztisztaságával összefügg feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 2. (1) A rendelet területi hatálya Tát Nagyközség mindenkori közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlantulajdonosra, kezel re és használóra kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint kiterjed mindazon vállalkozásra, amely e rendelet közigazgatási területén belül m ködik (a továbbiakban: tulajdonos). Kiterjed továbbá a személyi hatály a hulladékkezelési tevékenységet végz szolgáltatóra is. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkez háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra, a települési folyékony hulladékra és a velük összefügg tevékenységre. 3. (1) Tát Nagyközség Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegy jtését, rendszeres elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat által kijelölt lerakóhelyen, szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A 1 A 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

2 2 kijelölt lerakóhely: AVE Tatabányai regionális hulladéklerakó, valamint a 22. (9) bekezdés esetében a nyergesújfalui telepen tárolt edényzet. 2 (2) A Képvisel testület a településen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-t (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával összefügg jelen rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat a tulajdonos a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltér en nem rendelkezik. 4. (1) A köztisztaság meg rzésében mindenki köteles hathatósan közrem ködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyez dését, fert zését eredményez tevékenységt l, illet leg magatartástól tartózkodni. (2) Az e rendelettel összefügg tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellen rzése a jegyz feladata. E rendelet alkalmazása szempontjából II. fejezet Fogalom meghatározások 5. a.) közigazgatási terület: a település önkormányzatának m ködési területe, amely belterületb l (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületb l (belterületen kívüli terület) áll. b.) köztisztasággal összefügg tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterület tisztántartása. c.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek háztartási, termelési és egyéb hulladékoktól való tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illet leg pormentesítése. d.) háztartási hulladéktermel kkel egy tekintet alá es vállalkozók: akiknél csekély mennyiség, háztartási jelleg hulladék keletkezik. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. -ában és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételér l szóló 213/2001. (XI.4.) Korm. Rendelet 3. -ában foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. 3 2 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg 3 A 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

3 3 III. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 6. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az egyes ingatlanok folyamatos tisztántartásáról, b.) az ingatlan szükség szerinti rovar- és rágcsálóirtásáról. 7. A közterületek rendszeres tisztántartásáról a jegyz gondoskodik a megbízottja ill. a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai közrem ködésével, valamint az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével. 8. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az ingatlan el tti járdaszakaszra, járda hiányában két méter széles területsávra, illet leg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig (de maximum tizenöt méterig) terjed teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésér l (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekr l), hóeltakarításról és síkosság-mentesítésr l, a gy jt edényzet környezetének tisztántartásáról. b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó illetve elvezet típusú) és annak m tárgyai tisztántartásáról, c.) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, d.) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. e.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésér l. f.) a járdán felburjánzó gaz kiírtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelel nyesésér l. (2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

4 4 (3) Az ipari-, kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenységet folytató vállalkozók a tevékenység végzésére szolgáló ingatlan el tti járdaszakaszt, illet leg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjed teljes területet kötelesek tisztántartani, a közterületen a vendégeik, vásárlóik által okozott szennyez dések megszüntetésér l naponta kötelesek gondoskodni tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységt l származik-e. A kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek, elárusítóhelyek el tt hulladékgy jt tartályok elhelyezése és tisztántartása az üzemeltet feladata. (4) A közterület rendeltetést l eltér célú engedélyezett használata esetén (árusítás, anyagtárolás, építés-szerelés stb.), a használattal érintett terület közvetlen környezetét 3 méteres körzeten belül a használó köteles tisztántartani, majd a tevékenység befejezése után megfelel en összetakarítani. (5) Az (1)-(4) bekezdésben felsorolt kötelezettségek teljesítésével összegy jtött hulladék közterületr l történ elszállítása a tulajdonos, kezel, használó feladata. (6) Az árkokat és átereszeket feltölt iszap elszállítását a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve kell végrehajtani. Az iszapfeltölt dést a szomszédos ingatlanok tulajdonosai kötelesek a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. (7) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár. 9. A tulajdonosnak a közterület rendszeres tisztántartási kötelezettsége alatt a szükség szerinti, de hetenként legalább egyszeri teljesítés értend. 10. Amennyiben a tulajdonos e rendeletben el írt kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal jogosult azt a kötelezett költségére elvégeztetni. 11. Nem terjed ki a tulajdonos kötelezettsége a közterület tisztántartására, ha a szennyezést ismert személy okozta. Ilyen esetben a szennyezett közterület megtisztítása a szennyez dést okozó személy kötelessége. A szennyezést okozó kilétének megállapításában mindenki köteles együttm ködni. 12. A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járm vek belterületen lév várakozó- és megállóhelyeinek tisztántartásáról és az ott keletkezett hulladék elszállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 13.

5 5 (1) Mindennem anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyez djön. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy a szállítás alatt a közterület beszennyez dik, a szállító haladéktalanul köteles azt a fel-, vagy lerakás elvégzése után, illet leg a szállítás során megtisztítani, eltávolítani. (2) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb kísér je haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyez dés az utcai hulladékgy jt tartályokba helyezhet, az erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani. 14. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan el tt hótól, jégt l, ónos es t l síkossá vált járdaszakaszt a szükséghez képest akár naponta többször is letakarítani, ill. felszórni. (2) A felszórásra bomló, szerves anyagot nem tartalmazó (kivéve f részpor) szóróanyagot (k por, homok, hamu) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni nem lehet. (3) A hó, jég elolvadása után a tulajdonos köteles a szóróanyag maradványait eltávolítani. 15. (1) A település egész közigazgatási területén tilos: a.) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állai ürülékkel) beszennyezni. Hulladékot csak az erre a célra kihelyezett gy jt tartályokba szabad elhelyezni. b.) Közterületen háztartási és egyéb hulladékot, göngyöleget tárolni, gépjárm vet mosni. c.) Közterületen építési törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát és egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely nem rendeltetésszer tartozéka annak. d.) Közterületen és magánterületen fert z vagy robbanásveszélyes anyagot, t zveszélyes folyadékot, vagy egyéb olyan anyagot, amely a környék leveg jét szennyezheti, az egészséget veszélyezteti, elhelyezni, elhagyni. e.) Szennyvizet vagy más folyadékot közterületre kiönteni vagy kivezetni. f.) Az engedélyezett rendezvényeket kivéve közterületen szeszes italt fogyasztani. g.) A közterület felszerelési- és berendezései tárgyainak beszennyezése, illet leg megrongálása. h.) Közterületen lév növényeket (fák, díszcserjék, stb.) rongálni, csonkítani, leszakítani. i.) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni.

6 6 j.) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, kerítéseken az épület használati módjához kapcsolódó tartalommal a rendeltetésszer en hirdetésre szolgáló maximum 1 négyzetméter felület berendezések kivételével hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni. Falragaszoknak a nem kijelölt helyen való elhelyezéséért a tevékenységet végz és a tevékenységet megrendel felel sségük megállapítása esetén egyetemlegesen felelnek. k.) Nyílt vízfolyó árkok (Únyi-patak, Sásárok, Üveggyári-patak), árkok partjára szemetet, bármely eredet törmeléket, lombot, hulladékot, állati tetemet stb. elhelyezni, illetve elégetni. l.) Ingatlanok, intézmények szennyvizét nyílt vízfolyásba bevezetni. m.) Továbbhasznosítható hulladék gy jtése, tárolása közterületen még ideiglenes jelleggel is. Saját ingatlanon is csak saját célra gy jthet, m szakilag arra alkalmas gy jt helyen, megfelel véd távolságok betartásával szabad. n.) A településen lév bármely ivóvízellátást biztosító vízbázisok véd területén m trágyázni, szemetet elhelyezni és haszonállatot tartani. o.) M trágyát, növényvéd szert és szennyvizet, szennyvíziszapot, trágyát, emberi fekáliát a vízvédelmi területen belül tárolni és elhelyezni. (3) Ha az anyagok tárolása esztétikailag vagy biztonsági okokból kifogásolható, illetve a szomszédok vagy a köz érdekét bármely okból sérti, a tulajdonos a továbbhasznosítható hulladék saját költségén történ elszállítására kötelezhet. (4) Közterületen és magánterületen tüzet gyújtani, avart, hulladékot égetni csak a leveg tisztasági rendeletben leírtaknak megfelel en szabad. (5) Az él vizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton található szemét, uszadék és hulladék összegy jtésér l és elszállításáról a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles haladéktalanul gondoskodni. (6) Ha a csapadékvíz árokba történ akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásba kerül szemét, hulladék vagy hordalék, ben tt növényzet akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni. (7) A vízfolyások, árkok partjain lév növényzetet a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni tisztán tartásáról. IV. fejezet A közszolgáltatás ellátása és igénybevétele 16.

7 7 A hulladékot az ingatlanon felhalmozni tilos, a közszolgáltatás igénybevétele a település egész területén kötelez. A szilárd hulladék kizárólag az e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott hulladéktelepeken helyezhet el (1) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását valamennyi településrészen hetente egy alkalommal, a hét ugyanazon napján végzi. Az ürítési nap egyeztetetten kerül meghatározásra. (2) A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor: a.) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles rendszeresen, az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, annak kezelésér l pedig a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok megtartásával gondoskodni. b.) A szolgáltató köteles a gy jt edények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni, hogy az ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. c.) A gy jt edényekben okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani (szükség esetén kicserélni), amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az esetben szükség esetén a szolgáltatónak a javítás id tartamára edényzetet kell biztosítani. Az ilyen eseteket az érintett, igényének érvényesítési céljából a Polgármesteri Hivatalba jelentheti be. d.) Az átvétel, illetve az ürítés alkalmával beszennyez dött közterület megtisztításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. (3) A hulladékgy jt tartályba nem helyezhet el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fert z vagy robbanásveszélyes anyag, a t zveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begy jtése során a gépkocsi m szaki berendezésében rongálódást idézhet el. (4) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gy jt edényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével tájékoztatják. (5) A szolgáltató csak a külön jelzéssel (matricával) ellátott edényzetet üríti ki (1) A tulajdonos feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor: a.) A megfelel mennyiség szabványosított gy jt tartály beszerzésér l és állagmegóvásáról gondoskodni. 4 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg 5 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

8 8 b.) A háztartási hulladékot tartalmazó edényt a szállítási napokon a közterületre (átadási helyre) reggel 6 óráig kihelyezni. c.) A gy jt edényt szükség szerint, de legalább negyedévenként kitisztítani, fert tleníteni a környezetvédelmi szabályok betartásával. (2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve a szolgáltató által biztosított bérelt gy jt edényt, valamint az alkalmi hulladék gy jtésére ill. kiegészít jelleggel a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jelzéssel ellátott gy jt eszközt (környezetbarát zsák) köteles igénybe venni. (3) Az ingatlantulajdonos az alkalmazható gy jt edények közül olyan rméret t és abban a darabszámban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. (4) A szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelez en igénybe veend szolgáltatás minimális mértéke: - családi házas övezetben lakóingatlanonként egy személy esetén 1 db 60 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel - családi házas övezetben lakóingatlanonként két személy esetén 1 db 80 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel, - családi házas övezetben lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db 110/120 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel, - társasház, tömbház esetén a szerz désben rögzített rtartalmú, lakásszám arányos méret gy jt edényzet. (5) Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé nem valóságnak megfelel adatot közöl és ennek következtében az átadásra kerül hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gy jt edény rtartalmát, a szolgáltató jogosult a tényleges mennyiség hulladéknak megfelel rtartalmú edényre történ cserét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelel en módosítani. (6) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerz dést írásban kell megkötni. A szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat csak a közszolgáltatással összefügg tevékenységével kapcsolatban és a díjhátralék behajtása érdekében tett intézkedéseinél használhatja fel. (7) Ha a hulladékkezelésr l az ingatlantulajdonos nem gondoskodik, a szerz déskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a közszolgáltatás kötelez igénybevétele alól. (8) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerz désnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a szerz d felek megnevezését b.) a közszolgáltatás megnevezését c.) a közszolgáltatás igénybevételének kezd id pontját, a szüneteltetés szerz déses feltételeit d.) a szolgáltatást igénybevev által használt gy jt edény tulajdonosát, méretét

9 9 e.) az ürítés gyakoriságát és idejét f.) a közszolgáltatásért fizetend díjat, valamint ha az edényzet a szolgáltató, vagy az önkormányzat tulajdona, az edényzet használati díját g.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját h.) a szolgáltatónál m ködtetett ügyfélszolgálat helyét, idejét i.) a közszolgáltatási szerz dés módosításának és felmondásának feltételeit j.) a szolgáltató és az ingatlantulajdonos egyéb részfeltételekben is megállapodhat. (9) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató illetve a polgármesteri hivatal részére 15 napon belül bejelenteni az ingatlan tulajdonjogában beállt változást, amit hitelt érdeml en bizonyítani kell, a korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. (10) A nem lakossági eredet termelési és települési szilárd hulladékok esetében a termel köteles a tulajdonában lév hulladék környezetkárosítást kizáró módon történ gy jtésér l gondoskodni. (11) Gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéka tekintetében akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha: - nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyel ség által engedélyezett hasznosító vagy ártalmatlanító berendezéssel, illet leg létesítménnyel; - vagy rendelkezik ugyan, de a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvez bb megoldással történik. (12) A környezetvédelmi felügyel ség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatás nem kívánja igénybe venni. (13) A gy jt edényt a hulladék szállítási napok kivételével, a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni. (14) Amennyiben az edények tárolása csak közterületen történhet, az edényt használó ingatlan tulajdonosa (közös képvisel ) köteles a tárolóhely környékét rendben tartani. (15) Közületek részére a szolgáltató térítés ellenében gy jt edényzetet biztosít. 19. (1) A háztartási hulladék mértékét és összetételét meghaladó egyéb szilárd hulladék elszállításáról a szolgáltató évente kett alkalommal lomtalanítás keretében gondoskodik az ipari, vállalkozói hulladék kivételével. A lomtalanítás id pontját 10 nappal korábban a lakossággal közölni kell. Az évi kétszeri lomtalanítás költségét a hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza. 6 6 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel kiegészített szöveg

10 10 (2) A lomtalanítás keretében elszállításra szánt anyagokat a szállításhoz megfelel en el készítve kell az ingatlanok elé kihelyezni a szállítás napján úgy, hogy a járm - és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének el idézésével. 20. Az önkormányzat az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gy jtésére gy jt szigeteket hozott létre. A gy jt szigetekb l a gy jtött hulladékok ürítését, szállítását, továbbfeldolgozásra történ el készítését és értékesítését a közszolgáltató, az AVE Tatabánya Zrt. végzi. 21. A települési szilárd hulladék gy jtése, tárolása és szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járm be való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen el (1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillet díjat a Képvisel testület jogosult megállapítani a szolgáltatóval kötött szerz dés figyelembevételével. A díjfizetés alanya az igénybevev. A szolgáltatási díjat az igénybevev k közvetlenül a szolgáltató felé kötelesek fizetni. (2) A szolgáltató köteles évente november 15-ig költségelemzést tartalmazó javaslatot készíteni, amelyet a jegyz terjeszt a Képvisel testület elé. (3) A díjfizetési id szak egy év, amely a naptári évvel azonos. (4) Az önkormányzat által megállapított konkrét díjtételeket a rendelet melléklete, a díjkalkuláció sémát a rendelet függeléke tartalmazza. (5) A fizetend közszolgáltatási díj egytényez s, az egységnyi díjtétel és a díjfizetési id szakban ürített hulladékmennyiség szorzata. A hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata. (6) A közszolgáltatási díjat az igénybevev negyedévente a közszolgáltató által a tárgynegyedévet követ en kibocsátott számla alapján utólag a szolgáltatási szerz dés szerinti fizetési módon köteles megfizetni. Amennyiben az igénybevev a díjat felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, a szolgáltató jogosult annak adók módjára történ behajtását kezdeményezni. (7) Az üresen álló helyiségek, ingatlanok után nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha az üresedést a szolgáltatást végz nek 15napon belül bejelentik és az üresedés id tartama a 30 napot meghaladja. 7 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

11 11 (8) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot a 3. -ban meghatározott tatabányai létesítménybe mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja és a lerakási díj megfizetése mellett elhelyezheti. (9) Azt a hulladékot, lomot (veszélyes hulladék kivételével), amely a rendszeres hulladékszállítási körbe nem tartozik közvetlenül a 3. -ban megjelölt nyergesújfalui telepen tárolt edénybe történ beszállítás esetén a lakosság háztartásonként évi 200 kg mennyiségig térítésmentesen helyezheti el. V. fejezet Az ingatlantulajdonos egyéb feladatai az ingatlanokkal kapcsolatban 23. (1) A település területén lév ingatlanok tulajdonosai, kezel i, használói kötelesek az ingatlant megm velni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szemétt l, vadonél bokortól megtisztítani. Kiemelt feladata gondoskodni az allergiát okozó gyomnövények irtásáról. (2) Az ingatlan tulajdonosa, kezel je, használója, ahol lehet ség van rá, köteles gondoskodni az ingatlan el tti közterület füvesítésér l, parkosításáról. (3) Tilos településképet rontó jelenséget el idézni. (4) Településképet rontó jelenség az olyan közterületr l látható tevékenység vagy mulasztás, amelynek eredménye különösen: a.) esztétikailag és kifogásolható épület, építmény, b.) esztétikailag és etikailag kifogásolható grafikai ábra, c.) rozsdás, elhanyagolt szeméttároló edény, d.) szállító járm r l lehulló anyag (kavics, szénpor stb.), e.) közterületre kiterjed por, füst, stb. képz désével járó tevékenység, f.) kifogásolható látványt nyújtó elárusítóhely (ízléstelen feliratok, tarka lakókocsis elárusítóhely stb.), d.) ingatlantulajdonos saját ingatlanán olyan rendetlenség, amely a közterületr l is látható. e.) bármely anyag depónia (pl. épít anyag törmelék stb. 2 hónapon túl) 24.

12 12 A település köztisztaságának meg rzésében, a parkok és fák védelmében mindenki köteles hathatóan közrem ködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyez dését, fert zését eredményez tevékenységt l, illetve magatartástól tartózkodni. VI. fejezet A köztisztasági rendelet betartásának ellen rzése és a szabálysértési rendelkezések 25. (1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartatásáról és a szolgáltató vállalásainak megvalósulásáról a jegyz gondoskodik. Az ellen rzés a jegyz t és a rend rség helyi megbízottját illeti meg. (2) Amennyiben magasabb szint jogszabály eltér en nem rendelkezik, az e rendelet 6. -ba, ba, 11..-ba, ba, 19.. (2) bekezdésébe, 21. -ba, ba ütköz cselekmény vagy mulasztás szabálysértést valósít meg és ,- Ft-ig terjed pénzbírságot vonhat maga után. VII. fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ hó els napján lép hatályba, kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. (2) A hatálybalépéssel egyidej leg hatályukat vesztik a 7/1992. (VIII.25.) sz. és az azt módosító rendeletek a ok kivételével. Dérné dr. Varga Katalin Szenes Lajos jegyz polgármester A kihirdetés napja: február 8. Dérné dr. Varga Katalin jegyz

13 13 Melléklet a 16/2009. (XII.18.) Kt. számú rendelethez 8 Köztisztasági szolgáltatási díjtételek Tát Nagyközségben évben Az árak az edény térfogat szerint számított egyszeri ürítési díját jelentik, edénybérleti díjak nélkül, díjbeszedéssel. 1.) Lakossági kommunális hulladék szolgáltatási díj, edénybérlet nélkül, díjbeszedéssel: 60 literes edény 179,- Ft+ÁFA/db/ürítés 80 literes edény 233,- Ft+ÁFA/db/ürítés 110/120 literes edény 313,- Ft+ÁFA/db/ürítés 140 literes edény 394,- Ft+ÁFA/db/ürítés 240 literes edény 662,- Ft+ÁFA/db/ürítés 1100 literes edény 2.969,- Ft+ÁFA/db/ürítés Zsák 257,- Ft+ÁFA/db/ürítés Közös számlafogadás esetén a társas- és tömbháznak negyedévente egy számlát bocsátanak ki, amely egy darab díjbeszedési díjat tartalmaz, amennyiben a társas- és tömbház háztartásai egyedileg szerz dnek, úgy a 3. pontban meghatározott díjbeszedéssel együttes lakossági díj kerül kiszámlázásra lakásonként. 2.) Edénybérleti díj Edény típusa Lakossági bérleti díj Nem lakossági bérleti díj 1100 literes edény 1.406,-Ft+ÁFA /hó 2.291,-Ft+ÁFA/hó 2,5 m3-es edény Ft+ÁFA/hó 3.684,-Ft+ÁFA/hó 3 m3-es edény 2.661,-Ft+ÁFA/hó 4.335,-Ft+ÁFA/hó 5 m3-es edény 3.192,-Ft+ÁFA/hó 4.989,-Ft+ÁFA/hó 3.) Díjbeszedés éves díja 949,-Ft/db+ÁFA 8 A 16/2009. (XII.18.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l (Egységes szerkezetben a 27/2003.(XII.22.)sz., 25/2004.(XII.22.) sz.,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014.(I.29.)Ör a települési hulladékgazdálkodásról és a közterület tisztántartásáról Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben