Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete a módosításáról szóló 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. és 20/2008. (XII. 22.) Kt. sz. rendeletekkel egységes szerkezetben Tát Nagyközség Önkormányzatának Képvisel testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján Tát Nagyközség tiszta, esztétikus képének, a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme, valamint az építészeti örökség védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosíthatják a település köztisztaságával összefügg feladatok eredményes végrehajtását, a köztisztasági szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét. 2. (1) A rendelet területi hatálya Tát Nagyközség mindenkori közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya valamennyi ingatlantulajdonosra, kezel re és használóra kiterjed függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint kiterjed mindazon vállalkozásra, amely e rendelet közigazgatási területén belül m ködik (a továbbiakban: tulajdonos). Kiterjed továbbá a személyi hatály a hulladékkezelési tevékenységet végz szolgáltatóra is. (3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanon keletkez háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyaggal kapcsolatos szolgáltatásra, nem terjed ki a veszélyes és radioaktív hulladékra, a települési folyékony hulladékra és a velük összefügg tevékenységre. 3. (1) Tát Nagyközség Önkormányzata a község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegy jtését, rendszeres elszállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat által kijelölt lerakóhelyen, szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja. A 1 A 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

2 2 kijelölt lerakóhely: AVE Tatabányai regionális hulladéklerakó, valamint a 22. (9) bekezdés esetében a nyergesújfalui telepen tárolt edényzet. 2 (2) A Képvisel testület a településen a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt-t (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával összefügg jelen rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására. (3) Az (1) bekezdésben felsorolt közszolgáltatásokat a tulajdonos a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni, ha jogszabály vagy hatósági határozat eltér en nem rendelkezik. 4. (1) A köztisztaság meg rzésében mindenki köteles hathatósan közrem ködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyez dését, fert zését eredményez tevékenységt l, illet leg magatartástól tartózkodni. (2) Az e rendelettel összefügg tevékenység és a rendelet végrehajtásának ellen rzése a jegyz feladata. E rendelet alkalmazása szempontjából II. fejezet Fogalom meghatározások 5. a.) közigazgatási terület: a település önkormányzatának m ködési területe, amely belterületb l (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületb l (belterületen kívüli terület) áll. b.) köztisztasággal összefügg tevékenység: az egyes ingatlanok ezen belül a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, szállás, stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterület tisztántartása. c.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek háztartási, termelési és egyéb hulladékoktól való tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illet leg pormentesítése. d.) háztartási hulladéktermel kkel egy tekintet alá es vállalkozók: akiknél csekély mennyiség, háztartási jelleg hulladék keletkezik. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. -ában és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételér l szóló 213/2001. (XI.4.) Korm. Rendelet 3. -ában foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni. 3 2 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg 3 A 15/2003. (XII.1.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

3 3 III. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 6. Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az egyes ingatlanok folyamatos tisztántartásáról, b.) az ingatlan szükség szerinti rovar- és rágcsálóirtásáról. 7. A közterületek rendszeres tisztántartásáról a jegyz gondoskodik a megbízottja ill. a Polgármesteri Hivatal alkalmazottjai közrem ködésével, valamint az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével. 8. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: a.) az ingatlan el tti járdaszakaszra, járda hiányában két méter széles területsávra, illet leg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig (de maximum tizenöt méterig) terjed teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítésér l (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekr l), hóeltakarításról és síkosság-mentesítésr l, a gy jt edényzet környezetének tisztántartásáról. b.) a járdaszakasz melletti nyílt árok (szikkasztó illetve elvezet típusú) és annak m tárgyai tisztántartásáról, c.) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, d.) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. e.) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésér l. f.) a járdán felburjánzó gaz kiírtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelel nyesésér l. (2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg.

4 4 (3) Az ipari-, kereskedelmi, vendéglátóipari tevékenységet folytató vállalkozók a tevékenység végzésére szolgáló ingatlan el tti járdaszakaszt, illet leg ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjed teljes területet kötelesek tisztántartani, a közterületen a vendégeik, vásárlóik által okozott szennyez dések megszüntetésér l naponta kötelesek gondoskodni tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységt l származik-e. A kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek, elárusítóhelyek el tt hulladékgy jt tartályok elhelyezése és tisztántartása az üzemeltet feladata. (4) A közterület rendeltetést l eltér célú engedélyezett használata esetén (árusítás, anyagtárolás, építés-szerelés stb.), a használattal érintett terület közvetlen környezetét 3 méteres körzeten belül a használó köteles tisztántartani, majd a tevékenység befejezése után megfelel en összetakarítani. (5) Az (1)-(4) bekezdésben felsorolt kötelezettségek teljesítésével összegy jtött hulladék közterületr l történ elszállítása a tulajdonos, kezel, használó feladata. (6) Az árkokat és átereszeket feltölt iszap elszállítását a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve kell végrehajtani. Az iszapfeltölt dést a szomszédos ingatlanok tulajdonosai kötelesek a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. (7) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak teljesítéséért ellenszolgáltatás nem jár. 9. A tulajdonosnak a közterület rendszeres tisztántartási kötelezettsége alatt a szükség szerinti, de hetenként legalább egyszeri teljesítés értend. 10. Amennyiben a tulajdonos e rendeletben el írt kötelezettségét nem teljesíti, a Polgármesteri Hivatal jogosult azt a kötelezett költségére elvégeztetni. 11. Nem terjed ki a tulajdonos kötelezettsége a közterület tisztántartására, ha a szennyezést ismert személy okozta. Ilyen esetben a szennyezett közterület megtisztítása a szennyez dést okozó személy kötelessége. A szennyezést okozó kilétének megállapításában mindenki köteles együttm ködni. 12. A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járm vek belterületen lév várakozó- és megállóhelyeinek tisztántartásáról és az ott keletkezett hulladék elszállításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 13.

5 5 (1) Mindennem anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyez djön. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy a szállítás alatt a közterület beszennyez dik, a szállító haladéktalanul köteles azt a fel-, vagy lerakás elvégzése után, illet leg a szállítás során megtisztítani, eltávolítani. (2) Ebek által okozott szennyezés eltakarításáról az eb kísér je haladéktalanul köteles gondoskodni, ezen szennyez dés az utcai hulladékgy jt tartályokba helyezhet, az erre alkalmas eszközöket az eb sétáltatója köteles magánál tartani. 14. (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan el tt hótól, jégt l, ónos es t l síkossá vált járdaszakaszt a szükséghez képest akár naponta többször is letakarítani, ill. felszórni. (2) A felszórásra bomló, szerves anyagot nem tartalmazó (kivéve f részpor) szóróanyagot (k por, homok, hamu) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni nem lehet. (3) A hó, jég elolvadása után a tulajdonos köteles a szóróanyag maradványait eltávolítani. 15. (1) A település egész közigazgatási területén tilos: a.) Úttestet, járdát és egyéb közterületet bármiféle szeméttel (szennyvízzel, vizelettel, emberi és állai ürülékkel) beszennyezni. Hulladékot csak az erre a célra kihelyezett gy jt tartályokba szabad elhelyezni. b.) Közterületen háztartási és egyéb hulladékot, göngyöleget tárolni, gépjárm vet mosni. c.) Közterületen építési törmeléket, veszélyes hulladékot, állati tetemet, trágyát és egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely nem rendeltetésszer tartozéka annak. d.) Közterületen és magánterületen fert z vagy robbanásveszélyes anyagot, t zveszélyes folyadékot, vagy egyéb olyan anyagot, amely a környék leveg jét szennyezheti, az egészséget veszélyezteti, elhelyezni, elhagyni. e.) Szennyvizet vagy más folyadékot közterületre kiönteni vagy kivezetni. f.) Az engedélyezett rendezvényeket kivéve közterületen szeszes italt fogyasztani. g.) A közterület felszerelési- és berendezései tárgyainak beszennyezése, illet leg megrongálása. h.) Közterületen lév növényeket (fák, díszcserjék, stb.) rongálni, csonkítani, leszakítani. i.) A parkosított és füves területeket rendeltetésellenesen használni.

6 6 j.) Fákon, közterületeken álló építményeken, épületek falán, kerítéseken az épület használati módjához kapcsolódó tartalommal a rendeltetésszer en hirdetésre szolgáló maximum 1 négyzetméter felület berendezések kivételével hirdetni, falragaszt, vagy reklámot elhelyezni. Falragaszoknak a nem kijelölt helyen való elhelyezéséért a tevékenységet végz és a tevékenységet megrendel felel sségük megállapítása esetén egyetemlegesen felelnek. k.) Nyílt vízfolyó árkok (Únyi-patak, Sásárok, Üveggyári-patak), árkok partjára szemetet, bármely eredet törmeléket, lombot, hulladékot, állati tetemet stb. elhelyezni, illetve elégetni. l.) Ingatlanok, intézmények szennyvizét nyílt vízfolyásba bevezetni. m.) Továbbhasznosítható hulladék gy jtése, tárolása közterületen még ideiglenes jelleggel is. Saját ingatlanon is csak saját célra gy jthet, m szakilag arra alkalmas gy jt helyen, megfelel véd távolságok betartásával szabad. n.) A településen lév bármely ivóvízellátást biztosító vízbázisok véd területén m trágyázni, szemetet elhelyezni és haszonállatot tartani. o.) M trágyát, növényvéd szert és szennyvizet, szennyvíziszapot, trágyát, emberi fekáliát a vízvédelmi területen belül tárolni és elhelyezni. (3) Ha az anyagok tárolása esztétikailag vagy biztonsági okokból kifogásolható, illetve a szomszédok vagy a köz érdekét bármely okból sérti, a tulajdonos a továbbhasznosítható hulladék saját költségén történ elszállítására kötelezhet. (4) Közterületen és magánterületen tüzet gyújtani, avart, hulladékot égetni csak a leveg tisztasági rendeletben leírtaknak megfelel en szabad. (5) Az él vizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton található szemét, uszadék és hulladék összegy jtésér l és elszállításáról a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles haladéktalanul gondoskodni. (6) Ha a csapadékvíz árokba történ akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásba kerül szemét, hulladék vagy hordalék, ben tt növényzet akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni. (7) A vízfolyások, árkok partjain lév növényzetet a part menti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni tisztán tartásáról. IV. fejezet A közszolgáltatás ellátása és igénybevétele 16.

7 7 A hulladékot az ingatlanon felhalmozni tilos, a közszolgáltatás igénybevétele a település egész területén kötelez. A szilárd hulladék kizárólag az e rendelet 3. (1) bekezdésében meghatározott hulladéktelepeken helyezhet el (1) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását valamennyi településrészen hetente egy alkalommal, a hét ugyanazon napján végzi. Az ürítési nap egyeztetetten kerül meghatározásra. (2) A szolgáltató feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás végrehajtásakor: a.) A rendelet hatálya alá tartozó hulladékot köteles rendszeresen, az (1) bekezdésben meghatározott gyakorisággal elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, annak kezelésér l pedig a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok megtartásával gondoskodni. b.) A szolgáltató köteles a gy jt edények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal elvégezni, hogy az ingatlantulajdonosok nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. c.) A gy jt edényekben okozott károkat a szolgáltató köteles térítésmentesen kijavítani (szükség esetén kicserélni), amennyiben a meghibásodás a szolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az esetben szükség esetén a szolgáltatónak a javítás id tartamára edényzetet kell biztosítani. Az ilyen eseteket az érintett, igényének érvényesítési céljából a Polgármesteri Hivatalba jelentheti be. d.) Az átvétel, illetve az ürítés alkalmával beszennyez dött közterület megtisztításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. (3) A hulladékgy jt tartályba nem helyezhet el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fert z vagy robbanásveszélyes anyag, a t zveszélyes hulladék, olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begy jtése során a gépkocsi m szaki berendezésében rongálódást idézhet el. (4) Ha a szolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a gy jt edényben a (3) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, a kiürítést jogosultak megtagadni. Az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok feltüntetésével tájékoztatják. (5) A szolgáltató csak a külön jelzéssel (matricával) ellátott edényzetet üríti ki (1) A tulajdonos feladatai és kötelességei a köztisztasági közszolgáltatás igénybevételekor: a.) A megfelel mennyiség szabványosított gy jt tartály beszerzésér l és állagmegóvásáról gondoskodni. 4 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg 5 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

8 8 b.) A háztartási hulladékot tartalmazó edényt a szállítási napokon a közterületre (átadási helyre) reggel 6 óráig kihelyezni. c.) A gy jt edényt szükség szerint, de legalább negyedévenként kitisztítani, fert tleníteni a környezetvédelmi szabályok betartásával. (2) Az ingatlantulajdonos a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített saját tulajdonú, illetve a szolgáltató által biztosított bérelt gy jt edényt, valamint az alkalmi hulladék gy jtésére ill. kiegészít jelleggel a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jelzéssel ellátott gy jt eszközt (környezetbarát zsák) köteles igénybe venni. (3) Az ingatlantulajdonos az alkalmazható gy jt edények közül olyan rméret t és abban a darabszámban köteles igénybe venni, amellyel az ingatlanán keletkezett szilárd hulladék tárolása két ürítés között környezetszennyezés nélkül megoldható. (4) A szolgáltató által nyújtandó, illetve kötelez en igénybe veend szolgáltatás minimális mértéke: - családi házas övezetben lakóingatlanonként egy személy esetén 1 db 60 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel - családi házas övezetben lakóingatlanonként két személy esetén 1 db 80 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel, - családi házas övezetben lakóingatlanonként három vagy több személy esetén 1 db 110/120 literes gy jt edény heti egyszeri ürítéssel, - társasház, tömbház esetén a szerz désben rögzített rtartalmú, lakásszám arányos méret gy jt edényzet. (5) Ha az ingatlantulajdonos a szolgáltató felé nem valóságnak megfelel adatot közöl és ennek következtében az átadásra kerül hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja a gy jt edény rtartalmát, a szolgáltató jogosult a tényleges mennyiség hulladéknak megfelel rtartalmú edényre történ cserét kezdeményezni, a szolgáltatás díját a tényleges mennyiségnek megfelel en módosítani. (6) A szolgáltató és az ingatlantulajdonos közötti szerz dést írásban kell megkötni. A szolgáltató a közszolgáltatás teljesítése során tudomására jutott személyes adatokat csak a közszolgáltatással összefügg tevékenységével kapcsolatban és a díjhátralék behajtása érdekében tett intézkedéseinél használhatja fel. (7) Ha a hulladékkezelésr l az ingatlantulajdonos nem gondoskodik, a szerz déskötés megtagadása nem mentesít a díj megfizetése és a közszolgáltatás kötelez igénybevétele alól. (8) A szilárd hulladék közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerz désnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a szerz d felek megnevezését b.) a közszolgáltatás megnevezését c.) a közszolgáltatás igénybevételének kezd id pontját, a szüneteltetés szerz déses feltételeit d.) a szolgáltatást igénybevev által használt gy jt edény tulajdonosát, méretét

9 9 e.) az ürítés gyakoriságát és idejét f.) a közszolgáltatásért fizetend díjat, valamint ha az edényzet a szolgáltató, vagy az önkormányzat tulajdona, az edényzet használati díját g.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját h.) a szolgáltatónál m ködtetett ügyfélszolgálat helyét, idejét i.) a közszolgáltatási szerz dés módosításának és felmondásának feltételeit j.) a szolgáltató és az ingatlantulajdonos egyéb részfeltételekben is megállapodhat. (9) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltató illetve a polgármesteri hivatal részére 15 napon belül bejelenteni az ingatlan tulajdonjogában beállt változást, amit hitelt érdeml en bizonyítani kell, a korábbi tulajdonost a díjfizetési kötelezettség a bejelentés hónapjának utolsó napjáig terheli. (10) A nem lakossági eredet termelési és települési szilárd hulladékok esetében a termel köteles a tulajdonában lév hulladék környezetkárosítást kizáró módon történ gy jtésér l gondoskodni. (11) Gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladéka tekintetében akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha: - nem rendelkezik a környezetvédelmi felügyel ség által engedélyezett hasznosító vagy ártalmatlanító berendezéssel, illet leg létesítménnyel; - vagy rendelkezik ugyan, de a közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvez bb megoldással történik. (12) A környezetvédelmi felügyel ség eljárását az köteles kezdeményezni, aki a közszolgáltatás nem kívánja igénybe venni. (13) A gy jt edényt a hulladék szállítási napok kivételével, a szolgáltatással érintett ingatlanon belül kell elhelyezni. (14) Amennyiben az edények tárolása csak közterületen történhet, az edényt használó ingatlan tulajdonosa (közös képvisel ) köteles a tárolóhely környékét rendben tartani. (15) Közületek részére a szolgáltató térítés ellenében gy jt edényzetet biztosít. 19. (1) A háztartási hulladék mértékét és összetételét meghaladó egyéb szilárd hulladék elszállításáról a szolgáltató évente kett alkalommal lomtalanítás keretében gondoskodik az ipari, vállalkozói hulladék kivételével. A lomtalanítás id pontját 10 nappal korábban a lakossággal közölni kell. Az évi kétszeri lomtalanítás költségét a hulladékkezelési közszolgáltatási díj tartalmazza. 6 6 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel kiegészített szöveg

10 10 (2) A lomtalanítás keretében elszállításra szánt anyagokat a szállításhoz megfelel en el készítve kell az ingatlanok elé kihelyezni a szállítás napján úgy, hogy a járm - és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset- vagy károkozás veszélyének el idézésével. 20. Az önkormányzat az újrahasznosítható települési hulladékok elkülönített gy jtésére gy jt szigeteket hozott létre. A gy jt szigetekb l a gy jtött hulladékok ürítését, szállítását, továbbfeldolgozásra történ el készítését és értékesítését a közszolgáltató, az AVE Tatabánya Zrt. végzi. 21. A települési szilárd hulladék gy jtése, tárolása és szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járm be való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetterhelést ne idézzen el (1) A közszolgáltatás ellátásáért a szolgáltatót megillet díjat a Képvisel testület jogosult megállapítani a szolgáltatóval kötött szerz dés figyelembevételével. A díjfizetés alanya az igénybevev. A szolgáltatási díjat az igénybevev k közvetlenül a szolgáltató felé kötelesek fizetni. (2) A szolgáltató köteles évente november 15-ig költségelemzést tartalmazó javaslatot készíteni, amelyet a jegyz terjeszt a Képvisel testület elé. (3) A díjfizetési id szak egy év, amely a naptári évvel azonos. (4) Az önkormányzat által megállapított konkrét díjtételeket a rendelet melléklete, a díjkalkuláció sémát a rendelet függeléke tartalmazza. (5) A fizetend közszolgáltatási díj egytényez s, az egységnyi díjtétel és a díjfizetési id szakban ürített hulladékmennyiség szorzata. A hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata. (6) A közszolgáltatási díjat az igénybevev negyedévente a közszolgáltató által a tárgynegyedévet követ en kibocsátott számla alapján utólag a szolgáltatási szerz dés szerinti fizetési módon köteles megfizetni. Amennyiben az igénybevev a díjat felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, a szolgáltató jogosult annak adók módjára történ behajtását kezdeményezni. (7) Az üresen álló helyiségek, ingatlanok után nem kell szolgáltatási díjat fizetni, ha az üresedést a szolgáltatást végz nek 15napon belül bejelentik és az üresedés id tartama a 30 napot meghaladja. 7 A 20/2008. (XII.22.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

11 11 (8) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot a 3. -ban meghatározott tatabányai létesítménybe mennyiségi korlátozás nélkül maga is elszállíthatja és a lerakási díj megfizetése mellett elhelyezheti. (9) Azt a hulladékot, lomot (veszélyes hulladék kivételével), amely a rendszeres hulladékszállítási körbe nem tartozik közvetlenül a 3. -ban megjelölt nyergesújfalui telepen tárolt edénybe történ beszállítás esetén a lakosság háztartásonként évi 200 kg mennyiségig térítésmentesen helyezheti el. V. fejezet Az ingatlantulajdonos egyéb feladatai az ingatlanokkal kapcsolatban 23. (1) A település területén lév ingatlanok tulajdonosai, kezel i, használói kötelesek az ingatlant megm velni, rendben tartani, gyomtól, gaztól, szemétt l, vadonél bokortól megtisztítani. Kiemelt feladata gondoskodni az allergiát okozó gyomnövények irtásáról. (2) Az ingatlan tulajdonosa, kezel je, használója, ahol lehet ség van rá, köteles gondoskodni az ingatlan el tti közterület füvesítésér l, parkosításáról. (3) Tilos településképet rontó jelenséget el idézni. (4) Településképet rontó jelenség az olyan közterületr l látható tevékenység vagy mulasztás, amelynek eredménye különösen: a.) esztétikailag és kifogásolható épület, építmény, b.) esztétikailag és etikailag kifogásolható grafikai ábra, c.) rozsdás, elhanyagolt szeméttároló edény, d.) szállító járm r l lehulló anyag (kavics, szénpor stb.), e.) közterületre kiterjed por, füst, stb. képz désével járó tevékenység, f.) kifogásolható látványt nyújtó elárusítóhely (ízléstelen feliratok, tarka lakókocsis elárusítóhely stb.), d.) ingatlantulajdonos saját ingatlanán olyan rendetlenség, amely a közterületr l is látható. e.) bármely anyag depónia (pl. épít anyag törmelék stb. 2 hónapon túl) 24.

12 12 A település köztisztaságának meg rzésében, a parkok és fák védelmében mindenki köteles hathatóan közrem ködni és a települési környezet (különösen a közterületek) szennyez dését, fert zését eredményez tevékenységt l, illetve magatartástól tartózkodni. VI. fejezet A köztisztasági rendelet betartásának ellen rzése és a szabálysértési rendelkezések 25. (1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartatásáról és a szolgáltató vállalásainak megvalósulásáról a jegyz gondoskodik. Az ellen rzés a jegyz t és a rend rség helyi megbízottját illeti meg. (2) Amennyiben magasabb szint jogszabály eltér en nem rendelkezik, az e rendelet 6. -ba, ba, 11..-ba, ba, 19.. (2) bekezdésébe, 21. -ba, ba ütköz cselekmény vagy mulasztás szabálysértést valósít meg és ,- Ft-ig terjed pénzbírságot vonhat maga után. VII. fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követ hó els napján lép hatályba, kihirdetésér l a jegyz gondoskodik. (2) A hatálybalépéssel egyidej leg hatályukat vesztik a 7/1992. (VIII.25.) sz. és az azt módosító rendeletek a ok kivételével. Dérné dr. Varga Katalin Szenes Lajos jegyz polgármester A kihirdetés napja: február 8. Dérné dr. Varga Katalin jegyz

13 13 Melléklet a 16/2009. (XII.18.) Kt. számú rendelethez 8 Köztisztasági szolgáltatási díjtételek Tát Nagyközségben évben Az árak az edény térfogat szerint számított egyszeri ürítési díját jelentik, edénybérleti díjak nélkül, díjbeszedéssel. 1.) Lakossági kommunális hulladék szolgáltatási díj, edénybérlet nélkül, díjbeszedéssel: 60 literes edény 179,- Ft+ÁFA/db/ürítés 80 literes edény 233,- Ft+ÁFA/db/ürítés 110/120 literes edény 313,- Ft+ÁFA/db/ürítés 140 literes edény 394,- Ft+ÁFA/db/ürítés 240 literes edény 662,- Ft+ÁFA/db/ürítés 1100 literes edény 2.969,- Ft+ÁFA/db/ürítés Zsák 257,- Ft+ÁFA/db/ürítés Közös számlafogadás esetén a társas- és tömbháznak negyedévente egy számlát bocsátanak ki, amely egy darab díjbeszedési díjat tartalmaz, amennyiben a társas- és tömbház háztartásai egyedileg szerz dnek, úgy a 3. pontban meghatározott díjbeszedéssel együttes lakossági díj kerül kiszámlázásra lakásonként. 2.) Edénybérleti díj Edény típusa Lakossági bérleti díj Nem lakossági bérleti díj 1100 literes edény 1.406,-Ft+ÁFA /hó 2.291,-Ft+ÁFA/hó 2,5 m3-es edény Ft+ÁFA/hó 3.684,-Ft+ÁFA/hó 3 m3-es edény 2.661,-Ft+ÁFA/hó 4.335,-Ft+ÁFA/hó 5 m3-es edény 3.192,-Ft+ÁFA/hó 4.989,-Ft+ÁFA/hó 3.) Díjbeszedés éves díja 949,-Ft/db+ÁFA 8 A 16/2009. (XII.18.) Kt. sz. rendelettel módosított szöveg

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának 22/2010. (XII.08) sz. KT Rendelete A települési szilárd hulladék kezelésérıl Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki.

1. fejezet. Általános rendelkezések. E rendelet hatálya a Község közigazgatási területére terjed ki. Pusztazámor Község Önkormányzatának 8/2004.(VII. 09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (IV.24.) ÖR. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Egységes szerkezetben a 9/2010.(XII.22.)Ör.számú

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.( IX..) önkormányzati rendelete A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásának szabályairól

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000.(VIII.3.) sz. önkormányzati r e n d e l e t e A köztisztasággal, és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1996. (XII. 30.) számú és a módosításáról szóló 5/2003. (II.19.) rendelete a köztisztasági és a településtisztasággal összefüggő közfeladatok ellátásáról (Egységes

Részletesebben

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E

ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E ZSÁMBÉK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2 /2004/(II.3.) számú* R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Zsámbék Nagyközség

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1999. (III. 02.) számú rendelete egységes szerkezetben a 6/2001.(III.27.) számú a 4/2002.(III.26.) számú a 4/2003.(IV.01.) számú a 5/2004.(III.30.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelete A köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról a módosításokkal egységes szerkezetben Szendrő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Somoskıújfalu Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2007. (I. 12.) SKt. sz. rendelete a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Somoskıújfalu

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2004.(IV.8.) rendelete CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004.(IV.8.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Csátalja Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzata Képviselőtestületének. 4/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Imola község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására

Részletesebben

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete

ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE. 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete Hatályos:2016-05-28 -tól Almáskeresztúr Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2016.(V.27.) önkormányzati

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Ellend község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/1999. (VII.27.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete

Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/1999. (VIII. 19.) számú. rendelete Kisbárkány Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/1999. (VIII. 19.) számú rendelete a köztisztaságról, települési szilárd hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról Kisbárkány Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e

Badacsonytomaj Város Önkormányzat. Képviselő-testülete 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2007. (XII.28.) r e n d e l e t e a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről Badacsonytomaj Város

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. (1) A R. hatálya Nyalka község egész közigazgatási területére kiterjed. Nyalka község Önkormányzatának /2010. (06. 11.) rendelete A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről és kötelező igénybevételéről, valamint a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002. (IV.04.) sz. rendelete A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Egységes szerkezetben Sződ

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete

Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete Arló Nagyközség Önkormányzat képvisel -testületének 10/2004. (III.29.) rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelez igénybevételér

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Gádoros Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet. Fogalom meghatározások

I. fejezet. Fogalom meghatározások Diósjen községi önkormányzat képvisel -testületének 10/2012. (XI. 30.) számú rendelete a 2/2012. (I. 27.) és a 12/2011. (XII. 01.) számú rendeletekkel módosított, a helyi környezetvédelemr l, a közterületek

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉR L, A KÖZTERÜLETEK ÉS INGATLANOK RENDJÉR L, A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁRÓL (A módosításokkal:

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2003. (II. 1.) rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete. A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. I. Epöl Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. Epöl Község Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.18.) rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Szenna Község Önkormányzat Képviselő - testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete

Egységes szerkezet. 18/2007. (XII.14.) rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XII.10.), 4/2011. (II.16.), 7/2013. (V. 02.), 4/2015. (V.04.) rendeletekkel módosított 18/2007. (XII.14.) rendelete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete

Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének. 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete Iklanberény község Önkormányzat Képviselıtestületének 8 / 2004./ X II. 29. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Iklanberény község

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. ( XII.29. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékszállításról Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani;

(1) Az ingatlantulajdonos köteles: a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani; MHK JogszabDly szolgdltatds 1. oldal, összesen: 6 oldal Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.19.) rendelete a a települési szilárd

Részletesebben

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

T E R V E Z E T! 1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése T E R V E Z E T! Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Bazsi Község Önkormányzata

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: 41/2004. (XII. 20.) Ör. számú rendelet A Képviselõtestület a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzatának 10/2001. (XII.11.) Ök. számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Dunaalmás Község Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet területi hatálya Szentdénes település közigazgatási területére terjed ki. Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-01-01 -tól Szentdénes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi

Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi Nyáregyháza község Képviselő-testületének 15/2009. (XII. 01.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. Nyáregyháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 5/2006.(III.30.) SZÁMÚ RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAINAK ÉS DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL a módosításokkal egységes

Részletesebben

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. Nagykozár Község Önkormányzatának 20/2002.(XII.11.). sz. rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről. A község önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Vállus Község Önkormányzata Képvisel Testületének 12/2007.(XII.3.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2007.(IX.11.) számú rendelettel,

Részletesebben

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.

2. A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. MHK Jogszab>ly szolg>ltat>s 1. oldal, összesen: 8 oldal Csatka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2005 (II.15.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról. Csatka Község

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 32/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról és

Részletesebben