Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szeptember hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez. 2002. szeptember hó"

Átírás

1 Segédlet a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szeptember hó

2 Tartalomjegyzék 1. A hulladéklerakó üzemeltetése Általános előírások Az üzemeltető kötelessége Az üzemeltetéshez szükséges dokumentáció Műszaki-technológiai dokumentáció Üzemi terv Munkavédelmi Szabályzat (MVSz) Vonatkozó műszaki-jogi előírások kivonatos gyűjteménye Üzemi napló Kezelőszemélyzet, személyi feltételek A kezelőszemélyzet feladatai Pályaalkalmasság, személyi korlátozások Szakmai képesítés Munkavédelmi oktatás és vizsga A telep üzemeltetésével kapcsolatos követelmények Általános követelemények A kezelőszemélyzet feladatai A telep vezetőjére vonatkozó előírások (telepvezető, térmester) A beosztott dolgozókra vonatkozó előírás A térmester felelőssége, kötelessége A kompaktorkezelő felelőssége, kötelessége A mérlegkezelő felelőssége, kötelessége A dolgozók kötelessége A hulladéklerakó telep általános ismertetése Technológiai ismertetés A hulladéklerakó telep üzemeltetéséről általában Karbantartási terv A hulladékdeponálás és kezelés munka- és tűzvédelmi leírása Veszélyes és ártalmas üzemeltetési tényezők Fizikai veszélyek, ártalmak Kémiai ártalmak Biológiai veszélyek Pszichés és fiziológiai veszélyek Veszélyek, ártalmak elhárítása Kollektív védőeszközök Egyéni védőeszközök Tűzvédelmi vonatkozások Megelőző tűzvédelmi előírások Munkavédelmi előírások Munkavédelmi ellenőrzés A létesítmény üzembe helyezésének munkavédelmi ellenőrzése Munkavédelmi használatbavételi engedély Munkavédelmi alkalmassági felülvizsgálat előírásai Műtárgyak és berendezések üzemeltetése Depónia üzemeltetése A telepen elhelyezhető hulladékok Depónia üzemeltetés, hulladék betöltés Hulladékok ellenőrzési rendszere Betöltés előírásai Téli és nyári üzemeltetés Technológiai mérések, monitoring vizsgálatok Az üzemeltetési utasításban nem szabályozott teendők Kútgépház A telepen elhelyezendő táblák jegyzéke A hulladéklerakó létesítményei Behajtó +üzemi út Személy- és tehergépjármű parkolók

3 Depónia betöltő rámpa, kompaktor út Hídmérleg, mérlegház, beléptetés ellenőrzése Abroncsmosó Kocsimosó és konténermosó Olajleválasztó Üzemanyagtöltő állomás Csurgalékvíz gyűjtés, elvezetés, kezelés Depóniagáz kinyerés, kezelés és hasznosítás Csapadékvíz elvezetés Tűzvédelem Kerítés, kapu, vagyonvédelem Hulladékfogó háló Véderdő Meteorológiai állomás A hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges gépek listája Emissziók ellenőrzése Depóniagáz Szemrevételező ellenőrzések Monitoring rendszer Szigetelési rendszer működőképességének ellenőrzése Talajvíz monitoring Levegő Talaj monitoring Csurgalékvíz és szivárgó rendszer monitoring A csurgalékvíz tározó medence ellenőrzése Gáz-monitoring A lerakó mozgásmegfigyelő rendszere A megfigyelések gyakorisága Rekultiváció Folyamatos rekultiváció Rézsűk rekultivációja Felső lezáró szigetelés rétegrendje és rekultivációja Utógondozás 43 Melléklet: 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 3

4 1. A hulladéklerakó üzemeltetése Általános Előírások Az üzemeltető kötelessége A vonatkozó, 40/1986.sz.Korm.rendelet szerint az üzemeltető /üzemeltetést végző, bírság fizetésének terhe mellett tartozik arról gondoskodni, hogy a depónia és kiszolgáló berendezései rendeltetésszerűen, a jelen kezelési utasításnak megfelelően üzemeljenek. Ehhez megfelelő képesítésű és elengedő számú kezelő alkalmazása szükséges. A hulladékdeponáló és kezelő létesítményben csak előzetesen egyedileg szervezett tanfolyamon betanított személyek dolgozhatnak. Az üzemeltető köteles új, telepkezelői vizsgával nem rendelkező személy alkalmazása esetén azonnal a betanításról gondoskodni. A depóniát és a kiszolgáló berendezéseket kezelő személyzetnek ismernie kell az üzemeltetés és karbantartás munkavédelmi, illetve tűzvédelmi előírásait, így az üzemeltetőnek azokat a vállalati Munkavédelmi Szabályzatban (MVSz), illetve a Tűzvédelmi Utasításban rögzítenie kell és gondoskodnia kell arról, hogy a dolgozók a munkakörükhöz tartozó munkavédelmi, illetve tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák. Az újonnan belépő dolgozókat a munka megkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig évente ismétlődő elméleti gyakorlati munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni a vonatkozó rendeletekben meghatározott dolgozóknak pedig munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgát kell tenniük /1993.évi XCIII. tv. a munkavédelemről, ill. a 4/1980.BM.sz. rendelet/. A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendjének, a vizsgára kötelezettek körének követelményei a vállalat (MVSz)-ben kell meghatározni. A depónia és a kiszolgáló berendezések jó karbantartása és üzemeltetése érdekében az üzemeltetőnek biztosítani kell minden szükséges egyéni és kollektív védőfelszerelést, szerszámot, anyagot és munkát. Gondoskodnia kell az üzemnaplóban feltüntetett hibák azonnali kijavításáról. A fentiek biztosítása érdekében az üzemeltetőnek kötelessége a hulladéklerakó telep üzeméért felelős személy írásbeli kijelölése Az üzemeltetéshez szükséges dokumentáció Az üzemeltetéshez mindazon dokumentációnak rendelkezésre kell állnia, melyek ismeretére az üzemeltetés során szükség van. Ezek a következők: Műszaki - technológiai dokumentáció A kiviteli terv alapján készül. Részletességét a telephelyen alkalmazott hulladékkezelési, válogatási, hasznosítási technológia határozza meg. A dokumentáció a telep létesítményeinek leírását és a technológia ismertetését a telep üzemeltetéséhez szükséges mélységben tartalmazza. A műszaki-technológiai dokumentáció szerves tartozékát képezik az építési, gépészeti, energiaellátási és műszerautomatikai kiviteli (megvalósulási) dokumentációk. A dokumentációkban foglaltakat jelen ideiglenes kezelési utasításban nem ismételjük meg Üzemi terv A depónia üzemeltetéséhez éves bontású üzemi-betöltési tervet kell készíteni. A telep üzemeltetése alatt az üzemeltetési utasítás előírásait be kell tartani. A hulladékbetöltés az üzemi tervnek megfelelően történhet. 4

5 Az üzemi tervben meg kell határozni az éves rekultivációs tevékenységet is Munkavédelmi Szabályzat /MVSz/ Az üzemeltető, a cégre vonatkozó MVSz-ben határozzák meg a munkahelyre, továbbá a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket, végrehajtások módját, a vezetők és a beosztott dolgozók munkavédelmi feladatait, valamint a munkavédelmi eljárási szabályokat. A rendelet szerint technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításokban kell meghatározni a vonatkozó jogszabályok és szabványok figyelembevételével (1. bővebben MSZ ) a munkafolyamatok egészséges és biztonságos végrehajtásának személyi, tárgyi, magatartásbeli és egyéb követelményeit. Az MVSz-ben fel kell dolgozni az előírtakat. Az MVSz-ben ki kell dolgozni olyan szabályozásokat is, melyekre előírások nincsenek, de az üzemeltető a szabályozást saját hatáskörén belül szükségesnek tartja a sajátságos körülmények miatt. Tartalmaznia kell a védőital osztásának rendjét, az egyéni és kollektív védőeszközök berendezések listáját, stb. használatát, a mentés, elsősegély-nyújtás rendjét, a mentődoboz használatát, tárolási helyét, tartalmát. A végleges MVSZ-ot az üzemeltetőnek a próbaüzemi tapasztalatok figyelembevételével kell kidolgoznia Vonatkozó műszaki-jogi előírások kivonatos gyűjteménye Mindazokat az előírásokat és egyéb szabályozási kiadványokat tartalmazza, amelyek a telep üzemeltetését befolyásolják és az üzemeltető számára előírt feladatokkal összefüggésben vannak /pl. szennyvízbírságra vonatkozó rendelet, vagy mintavételre vonatkozó előírások építési engedély, szakhatósági előírások, stb./ Üzemi napló A hulladéklerakó telepen üzemi naplót kell vezetni, az abban tett be jegyzéseket a telepvezető köteles ellenőrizni. A telepvezető a hatósági személyek kívánságára naplót köteles bemutatni. Az üzemi naplót folyamatosan kell vezetni és azt a lelépőműszak át kell, hogy adja a kezdő műszaknak. Az üzemi naplóba a következőket kell bejegyezni: - a bejegyzés időpontját, - a műszakvezető (telepvezető, vagy helyettese) nevét és a szolgálat átvételének időpontját, - a szolgálatban lévő kezelők nevét és a munkába lépés időpontját, - a gépi berendezések működtetésére vonatkozó adatokat, - a gépi hajtású berendezéseknél az indítás és leállítás időpontját, valamint a működés időtartamát, - minden olyan eseményt, amely a telep üzemével kapcsolatos, - a gépi berendezések üzemében tapasztalt rendellenességeket és elhárításukra tett intézkedéseket, - a gépi berendezések szerelésére és a védelmi berendezések eltávolítására kiadott intézkedéseket, - mindazon intézkedéseke, amelyek a lerakó telep üzemének ellenőrzéséhez szükségesek (pl. csurgalékvíz elszállítás időpontja, mennyisége, visszalocsolt csurgalékvíz mennyisége, stb.) - a tervszerű karbantartások idejét, a karbantartáshoz felhasznált anyagok mennyiségét, a berendezések és gépek állagára vonatkozó megállapításokat, - az esetleges baleseteket, a balesetek okát /ez azonban a baleseti jegyzőkönyvet és az eljárást nem helyettesíti/, - a gépi és biztonsági berendezések állapotában végrehajtott minden változtatást. A szolgálattevő ilyen értelmű naplóbejegyzésének tudomásulvételét, a szolgálatot átvevő felelős személy aláírásával köteles igazolni, - az egyes műszerek hitelesítési (ellenőrzési) adatainak időpontját, eredményét, stb.), - mintavételek módját, idejét és laboratóriumi elemzés fontosabb adatait, - problémás hulladékok telepre kerülésének összes körülményét /beszállító, időpont, jármű rendszáma, hulladékanalízis eredményei, megtett intézkedések, stb./ Kezelőszemélyzet, személyi feltételek A kezelőszemélyzet feladatai A kezelőszemélyzet vezetőjét az üzemeltető vezetője tartozik kijelölni, egyben kiadva az üzemeltető kezelőszemélyzet munkaköri leírását is. A kezelőszemélyzet az alábbi személyekből tevődik össze: 5

6 -telepvezető: aki elsősorban felelősséggel tartozik a depónia és a berendezések szakszerű kezeléséért, irányítja és ellenőrzi a működést. A telep vezetőjének a saját meghatározott munkavédelmi vizsgákkal kell rendelkeznie, melynek birtokában a lerakóhely kezelőszemélyzetének munkavédelmi oktatását el tudja látni. Rendelkeznie kell továbbá a hídmérleg kezeléséhez szükséges ismeretekkel, a mérlegkezelő átmeneti helyettesítése céljából. A telepvezető képestésére vonatkozó előírásokat külön jogszabály tartalmazza. -felelős kezelő: aki a lerakóhely tényleges és állandó kezelője, (térmester) figyeli és karbantartja az egész berendezést, legfontosabb feladata, hogy a hulladékdeponáló és kezelő létesítmény optimális üzemeltetését biztosítsa, nehézgépkezelői vizsga birtokában a kompaktorkezelőt átmenetileg helyettesítse. Ténykedéseiről, a berendezések üzemeltetéséről, a berendezések üzemeltetésével kapcsolatban észlelt adatokról, eredményekről és hibákról pontos üzemi naplót kell vezetnie. Ténykedéseiről a lerakóhely üzemeltetésével kapcsolatban az üzemeltetési vezetőnek tájékoztatást ad. Minden műszakban egy-egy felelős kezelő jelölendő ki. -szakmunkás: (kompaktorkezelő, mérlegkezelő): aki az üzemeltetési vezető és vagy a felelős térmester utasítása, vagy meghatározott munkaköri kötelessége alapján elvégzi mindazokat a teendőket, amelyek a telep rendeltetésszerű üzemeltetését - a telep szakképzettségéhez megfelelő területén szükségesek. A kompaktorkezelő átmenetileg helyettesíti a térmestert. - egyéb: a telep méretétől, működésétől, felszereltségétől fejlesztésétől, stb. függően egyéb, a telep alapberendezéseinek közvetlen kezelését végzők kötelezettségein túlmenően feladatokat ellátó dolgozók (pl. szelektíven gyűjtött hulladék utóválogatása, ellenőrzése, csomagolása) alkalmazása is szükséges lehet Pályaalkalmasság, személyi korlátozások A lerakóhely berendezéseit csak egészséges dolgozók kezelhetik. Az Üzemeltetőnek biztosítani kell, hogy a vonatkozó előírásokban rögzített módon a dolgozók az előzetes, illetve időszakos orvosi vizsgálatokon részt vegyenek. Vonatkozó előírások: - 6/1982 (VI. 12) EÜM r. a nők és fiataloknak egészségének és testi épségének védelméről évi XCIII. törvény a munkavédelemről - 4/1981 (XII. 31.) EÜM r. a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatáról Szakmai képesítés A kezelők megkívánt szakmai képesítésére a vonatkozó rendeletek az irányadók Munkavédelmi oktatás és vizsga A dolgozókat a munkamegkezdése előtt előzetes, a továbbiakban pedig évente ismétlődő elméleti-gyakorlati munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, a vonatkozó rendeletekben meghatározott dolgozóknak pedig munkavédelmi és tűzvédelmi vizsgát kell tenniük. A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás rendjének a vizsgára kötelezettek körének követelményeit a vállalati Munkavédelmi Szabályzatban kell meghatározni A telep üzemeltetésével kapcsolatos követelmények Általános követelmények a./ Jól látható helyen fel kell tüntetni a következő adatokat: - a telep pontos megnevezését, - a telep üzemeltetőjének megnevezését és címét, 6

7 - az üzemzavarok esetén értesítendők jegyzékét (cím, telefon), - a mentők, tűzoltók és rendőrség gyors értesítésének módját (tel.) b./ További követelmények: - a telep működtetéséhez állandó műszaki felügyelet szükséges, - a munkát irányító telepvezető és végző dolgozó köteles a biztonságos és egészséges munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítani és megtartani, a balesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzésében tevékenyen részt venni. - a dolgozó a telepen csak olyan tevékenységet folytathat, amelyekhez a szükséges munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkezik, kivételt képez a balesetek megelőzését, a jelentős gazdasági kár elhárítását célzó tevékenység, - ha a munkakörülmények olyanok, hogy bárkinek az életét, vagy testi épségét vagy egészségét közvetlen veszély fenyegeti, a veszély elhárításáig munkát végezni vagy végeztetni tilos, - a telepre - a hivatalosan munkavégzés céljára kijelölteken kívül csak a telepvezető engedélyével lehet belépni, - a telepre belépőktől meg kell követelni a telepen érvényes biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások betartását, - a telepen szeszes italt fogyasztani, ittas dolgozót a telep területére beengedni tilos! Az ittas dolgozót a telep területéről haladéktalanul el kell távolítani! - a műtárgyakhoz, elektromos kapcsolószekrényekhez, biogázrendszer berendezéseihez, hulladékszállítás és betöltés célgépeihez csak illetékes személy nyúlhat, - a nyílászáró fedlapokat mindig a helyén kell tartani, az esetleges felnyitott aknát őrizetlenül hagyni nem szabad, azokat a munkák elvégzése után azonnal le kell fedni, ill. körül kell keríteni, - a medencébe, aknákba, stb. beszállni csak a telepvezető vagy kijelölt megbízottja engedélyével és felelősségére szabad. A beszállókra szükség szerinti légzőkészüléket, mentőkötelet kell erősíteni, ezenkívül célszerű egy jelzésre szolgáló kézikötelet is használni. A beszállót egy erre kijelölt, erőteljes 18 éven felüli és megbízható egyén figyelje. Mentés céljából a biztosító is csak légzésvédő készüléket használva kezdheti meg tevékenységét. - a telep területén tilos minden olyan magatartás (fegyelmezetlenség, zavarás munka közben stb.), amely az egészséges és biztonságos munkavégzést akadályozza, - a telepen hozzáférhető, megfelelő helyen, a vonatkozó szabvány /MSZ 445/ előírásainak megfelelő mentődobozt kell tartani. A mentődoboz tartalmát és az elsősegélynyújtás előírásait a Munkavédelmi Szabályzatban kell részletesen meghatározni, - minden műszakban az ott dolgozókból legalább egy elsősegélynyújtó személyt kell kijelölni és kiképezni, - a csurgalékvízgyűjtő rendszerben lévő technológiai gépészeti berendezések javítását vagy műtárgyból eltávolítva és fertőtlenítve, vagy a műtárgyak kitisztítása és fertőtlenítése után szabadvégezni, - a hulladékkal kapcsolatban foglalkoztatott dolgozókat 4 évenként a megfelelő védőoltásban kell részesíteni, -a depónián - a tűzveszélyességi osztálya miatt - nyílt lángot használni tilos. A depónia területén tilos a dohányzás. Az üzemviteli épületnél dohányzó helyet kell kialakítani, azt táblával meg kell jelölni, - utasítás nélkül gépet megindítani, tolózárat nyitni, vagy zárni, illetve bármilyen munkát végezni tilos! - az indítást végző dolgozó indítás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az indítással senkit sem veszélyeztet, 7

8 - a szerszámokat, munkaeszközöket, felszereléseket és egyéni védőeszközöket minden kiadás, illetve használatbavétel előtt ellenőrizni kell. - a műtárgyakon lévő sérüléseket, vakolathiányokat ki kell javítani, a vasszerkezetek, korlátok, stb. festési hiányosságait rendszeresen, de legalább az évi főjavítás alkalmával fel kell újítani, - rendszeresen gondoskodni kell az épületek állagának megóvásáról, az épületgépészeti vezetékek meghibásodását azonnal ki kell javítani. Szükség szerint mázolni kell az összes nyílászáró szerkezeteket és az épület belső felületeinek festését is el kell végezni - a telepen készenlétben kell tartani a gépi berendezéshez a gyártóművek által ajánlott tartalék-alkatrészeket, valamint a gépek és berendezések karbantartásához előírt anyagokat, - a villamos berendezéseken szerelési, kezelési, javítási munkát csak megfelelően szakképzett, azzal megbízott, munkavédelmi ismeretekkel, vizsgával rendelkező dolgozókkal, feszültségmentes állapotban szabad végeztetni, - az elektromos kapcsoló-berendezéseket /MSZ 453. szerint/, továbbá a tolózárakat felirati táblákkal kell ellátni, hogy a beavatkozási helyek egyértelműen megkülönböztethetők legyenek, - a telepen állandóan kifogástalan állapotban, készenlétben kell tartani a tűzoltást szolgáló készülékeket, - tűzoltó készüléket kell tartani a kompaktorban és a hulladékszállító célgépekben is, - az előírt elsősegélycsomagot hozzáférhető helyen, teljes felszereléssel készenlétben kell tartani, - a telepen közvetlen emberi fogyasztásra is felhasználható nővényeket termeszteni nem szabad, - villamos berendezésen biztonságot csökkentő változtatást eszközölni nem szabad, - a tartósan vagy véglegesen használaton kívül helyezett villamos berendezést le kell szerelni, meg kell szüntetni. Amíg le nem szerelték, a berendezést feszültség alatt álló berendezésre vonatkozó előírások érvényesek. - a biztonságos üzemvitel érdekében a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint ellenőrizni kell a berendezések szigetelés ellenállási értékeit az érintés - és villámvédelmi berendezések, valamint az egyéni védőeszközök, szerszámok, segédeszközök hatásosságát, - a telep területét fertőzésveszélyesnek kell tekinteni, a telepen étezni - tisztálkodás után - az erre a célra kijelölt helyiségben szabad, - a telepet a telepi védőöltözetben a dolgozók nem hagyhatják el, - a telep mindazon helyiségeit és tereit, műtárgyait, amelyekben biogáz felhalmozódás előfordulhat, robbanásveszélyesnek kell tekinteni. Ezekben a helyiségekbe és aknákba nyílt lánggal, szikrát okozó felszereléssel bemenni, és ott munkát végezni csak kellő mértékű szellőztetés után szabad. A munkavégzés DAWY lámpa és DRAGER gázvizsgáló készülék jelenléte mellett történhet, - a telepen állandóan készenlétben kell tartani a gépi berendezésekhez a gyártóművek által ajánlott tartalék alkatrészeket, - a gépek és berendezések karbantartásához előírt anyagokat állandó készenlétben kell tartani, - a gépi berendezéseken a garanciális idő alatt változtatásokat eszközölni nem szabad, - a gépi berendezés indítását végző dolgozó indítás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az indítással senkit sem veszélyeztet, - oda - visszajelzést (fény, hang) kell alkalmazni ahhoz a géphez, berendezéshez, amelynek indítása távolról vagy több kezelőhelyről történik, vagy amelynél a gép, berendezés kezelőhelyei az indítás helyéről nem láthatók, - az indítás módját a gép, berendezés kezelési utasításában kell szabályozni és a kezelőhelyen, ki kell függeszteni, 8

9 - olyan gépnél, berendezésnél, amely akaratlan vagy illetéktelenek által történő ki- vagy bekapcsolásával balesetet okozhat, gondoskodni kell az akaratlan indítás vagy elállítás megakadályozásáról, - javítás, vagy tisztítás céljából leállított gép indítókapcsolójára a "Bekapcsolni tilos" feliratú táblát minden esetben ki kell függeszteni, - a gépi berendezések, meghajtómotorok kezelését, működtetését, karbantartását, javítását a gyártómű előírásai szerint, a vonatkozó gépkönyvek alapján kell elvégezni, - utasítás nélkül gépet megindítani, elzárószerkezetet nyitni, vagy zárni, illetve a műtárgyakon, berendezéseken bármilyen munkát végezni tilos, - vízfelület felett munkát végezni csak megfelelően leerősített munkapallón, mentőkötelet viselve, biztosító személy jelenlétében szabad, - a TMK munkákat a telepvezető jelöli ki. A telep vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó vegyen részt a berendezések felülvizsgálatában, a rendszeresen visszatérő ellenőrző tevékenységben. Ennek feladata részleteiben feltárni a gépek állapotát, az esetleges hibákat, - a telep területén létesített, illetve létesítendő villamos berendezések terveit, nyomvonaltervét az üzemeltetőnek meg kell őrizni, az időközben történt változásokat azokon fel kell tüntetni. Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és nyomvonalrajzát el kell készíteni A kezelőszemélyzet feladatai A telep vezetőjére vonatkozó előírások (telepvezető, térmester) - A telepvezető felelős az üzemeltetési utasításban foglaltak betartásáért, valamint a gépi berendezések működtetéséért. Feladatát személyre szóló munkaköri leírás alapján végzi. - A telepvezető közvetlenül az ügyvezetők alá rendelt helyzetben van, velük szemben felelősséggel tartozik. - A telepvezető köteles betartani és betartatni a technológiai előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a telep üzeméhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak. - A telepvezető jogosult a technológiai előírásoktól való eltérésre akkor, ha azt különleges események indokolják (pl. berendezések meghibásodása), - A telepen dolgozó beosztott személyzet, az esetenként a telepen dolgozó külső munkatárs és egyéb látogató egyaránt köteles a telepvezető utasításai maradéktalanul betartani. - A telepvezető kötelessége a rövid, és középtávú üzemi tervezés és szervezés. A telepvezető állítja össze a betöltési és rekultiválási terveket a prognosztizált hulladékmennyiség figyelembevételével. - Az ügyvezetők által jóváhagyott üzemi tervek keretein belül a telepvezető saját döntéseit érvényesíti. - Különleges hulladékok átvételével kapcsolatban a telepvezető dönt. Vitás esetekben az ügyvezetők és a telepvezető közösen hoznak döntést. - A telepvezető hatáskörének megfelelően az előírt munkavédelmi szemle megtartásán kívül is köteles rendszeresen ellenőrizni és gondoskodni arról, hogy: - a telepen a munkafeltételek és munkaeszközök a munkavédelmi követelményeknek megfeleljenek. - a dolgozók a munkájukkal összefüggő munkavédelmi előírásokat megtartsák és a szükséges védőfelszereléseket használják, - a telepen rend, fegyelem legyen, 9

10 - a telepvezető távollétében a telepvezető útmutatása szerint a tér mester látja el az üzemeltetéssel kapcsolatos irányítási feladatokat, - a telepvezető, térmester műszakonként - szükség esetén többször is - köteles meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények a biztonságos követelményeknek megfelelnek-e. A rendszeres ellenőrzés gyakoriságát és módját az MVSZ-ben kell szabályozni. - a telepvezető, térmester köteles a tudomására jutott rendellenességet azonnal kivizsgálni, és megszüntetésére intézkedni, közvetlen veszély esetén pedig a munkát azonnal leállítani. Amennyiben a telepvezető a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében foganatosítani nem tudja, ezt a körülményt a gazdálkodó szerv illetékes vezetőjének haladéktalanul jelenteni tartozik, - a telepvezető feladata a gépek és berendezések balesetveszélyt és tűzveszélyt elhárító szerkezeteinek üzemképes állapotban tartása, - a telepvezetőnek, térmesternek biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez szükséges gép, berendezés, szerszám, munkaeszköz, anyag, védőeszköz, védőfelszerelés, stb. olyan mennyiségben és minőségben álljon a dolgozó rendelkezésére, hogy munkáját folyamatosan, biztonságosan és egészségi ártalom nélkül tudja végezni, - a telepvezető, térmester köteles ellenőrizni, hogy a dolgozó nem követ-e el olyan mulasztást, amely miatt a vonatkozó jogszabályok értelmében a munkától el kell tiltani /ittas, figyelmeztetés ellenére az előírt védőfelszerelést, stb. nem használja, oktatáson nem vesz részt, vagy az előírt biztonságtechnikai vizsgát nem tette le, saját hibájából orvosi vizsgálaton nem vett részt, stb./. Ha a telepvezető, térmester ilyesmit észlel, a dolgozót a munkavégzéstől el kell tiltani. - a telepvezető, térmester a munkához annyi dolgozót köteles biztosítani, amennyit a munka biztonságos végzése megkíván, - ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több dolgozó végez és az egészséges és biztonságos munkavégzés szükségessé teszi, hogy a dolgozók közül egyet a munka biztonságos irányításával meg kell bízni és ezt a csoport tagjainak tudomására kell hozni, - a kezelőszemélyzet csak olyan berendezések működtetésével bízható meg, amelyek kezelésére előzőleg kioktatták A beosztott dolgozókra vonatkozó előírás - A dolgozó köteles a rábízott feladatokat a kezelési utasításban foglaltak szerint a munkavédelmi szabályok megtartásával legjobb tudása szerint végrehajtani, - A dolgozó munkahelyét csak a vezető engedélyével hagyhatja el, de csak akkor, ha meggyőződött, hogy félbehagyott munkája balesetveszélyt nem okoz. - A dolgozó köteles tevékenyen részt venni és közreműködni a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésében, ezen belül különösen: - A munkaköréhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos szakmai, ennek keretében a munkavédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során alkalmazni. - A munkakörének betöltéséhez szükséges előzetes és időszakos orvosi vizsgálaton részt venni. - A munkahelyén a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, és így munkát végezni. - A rábízott gépet, berendezést, egyéb eszközt, szerszámot, anyagokat, valamint a védőfelszereléseket munkakezdés előtt a számára előírtak szerint megvizsgálni, azt rendeltetés, valamint utasítás szerint használni és a részére meghatározott karbantartási feladatokat, elvégezni. - A dolgozó köteles az előírt és rendelkezésére bocsátott védőeszközöket rendeltetésének megfelelően használni. - A dolgozó köteles munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani, külön utasítás nélkül is. 10

11 - A telepen dolgozók a munkahelyen szeszes italt nem fogyaszthatnak. - Szállítási és rakodási munkánál a dolgozó munka közben gyűrűt, karkötőt nem viselhet. - Mozgó gépek közelében dolgozóknak szabadon lógó ruhát, gyűrűt, karkötőt, nyakláncot viselni tilos! - A dolgozó a tőle elvárható módon köteles a munkavégzés közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességet megszüntetni, vagy felettesétől erre intézkedést kérni. - A dolgozó a munka közben elszenvedett legkisebb sérülést, rosszullétet, balesetet, üzemzavart köteles a telep vezetőjének, műszakvezetőnek azonnal jelenteni, és elsősegélyt kérni A térmester felelőssége, kötelessége - A térmester felelős az üzemeltetési leírásban rögzített munkaidő betartásáért. - A térmester ellenőrzi a jelenléti ívet. - A térmester határozza meg a napi feladatokat, a géppark működését, alkalmazandó technológiát. - A térmester zárja a telephely épületeit, tárolóhelyeit, és kapcsoló, valamint vezérlő szekrényeit. - A térmester felelős a hulladék előírás szerinti átvételéért, ellenőrzéséért, mérlegeléséért, szakszerű deponálásáért. - A térmester ellenőrzi a hulladék átvételi jegyzőkönyveket és a hulladék nyilvántartást, valamint vezeti az üzemi naplót. - A térmester felelős a telep tisztaságáért, a karbantartásért, védőeszközök használatáért. - A térmester kötelessége a csapadékvíz, a csurgalékvíz medencék, valamint az abroncsmosó műtárgy folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti ürítés, fertőtlenítés stb. lebonyolítása, valamint a csurgalékvíz visszalocsolás megvalósítása. - A térmester kötelessége a mintavételek feltételeinek biztosítása. - A térmester kezeli az aktív biogáz rendszert. - A térmester felelős az üzemviteli terület létesítményeinek működéséért. - A térmester további kötelességeit az általános előírások tartalmazzák. - A térmester kötelessége a csurgalékvíz visszalocsolás lehetőségének biztosítása, és a visszalocsolás lebonyolítása. - A térmester kezeli a csurgalékvíz rendszert, felelős a dréncsövek és gyűjtőcsövek tisztántartásáért, a csapadékvíz - csurgalékvíz "kormányzásáért". - A térmester kötelessége a csurgalékvíz-gyűjtő rendszer működésének napi ellenőrzése. - A térmester felelős a depóniatüzek oltásáért. - A térmester további kötelességei az általános előírásoknak megfelelően, szükség szerint helyettesíti a kompaktorkezelőt, vagy a telepvezetőt A kompaktorkezelő felelőssége, kötelessége - A kompaktorkezelő felelős a hulladék szakszerű betöltéséért. - Kötelessége az ürítőhelyre érkező gépjárművek irányítása. 11

12 - A kompaktorkezelő jelöli ki az ürítési vonalakat, kezeli a kompaktort. Felelős az ürítés zavartalan, folyamatos és balesetmentes végrehajtásáért. - A kompaktorkezelő kötelessége az álcázó töltések kialakítása, a folyamatos rekultiváció megvalósítása, valamint a már rekultivált felületek ápolása. - A kompaktorkezelő felelős az ürítési helyen ideiglenes szélkihordás elleni védőháló felszereléséért. - A kompaktorkezelő felelős a depónia töltőutak karbantartásáért, nyári időszakban locsolásáért, téli időszakban síktalanításáért. - A kompaktorkezelő kötelessége az ürítőhelyen a hulladék utólagos ellenőrzése. Gyanús hulladék esetén a kompaktorkezelő utasítást ad a hulladék visszaszállítására, vagy átmeneti deponálására. - A kompaktorkezelő felelős a napi földtakarás megvalósításáért. - A kompaktorkezelő felelős a gázkutak folyamatos magasításáért, kötelessége a gázkutak védelmének megvalósítása. - A kompaktorkezelő felelős a kompaktor műszaki állapotáért, és a megfelelő tárolásáért. - A kompaktorkezelő feladata az ürített hulladék utólagos ellenőrzése, problémás hulladékok esetén a hulladék deponálását nem végezheti el. Ebben az esetben köteles a mérlegkezelőt és a térmestert a további intézkedés érdekében haladéktalanul értesíteni. - A kompaktorkezelő folyamatos rádiókapcsolat (mérlegkezelő) mellett látja el a feladatát, szükség szerint helyettesíti a térmestert A mérlegkezelő felelőssége, kötelessége - A mérlegkezelő felelős a beszállítás maradéktalan mérlegeléséért, bizonylatolásáért. A hulladék nyilvántartást számítógépen végzi. - Felelős a hulladék mennyiségi, minőségi adatainak továbbításáért. - A mérlegkezelő kötelessége hulladék-átvételi jegyzőkönyvek vezetése. - A mérlegkezelő felelős a készpénz beszedéséért, könyveléséért, a pénztár vezetéséért. A készpénzt naponta kell elszámolni az üzemeltetővel. - A mérlegkezelő kötelessége a mérlegház és a mérlegek tisztántartása - A mérlegkezelő kötelessége a mérlegelő rendszer hibájának azonnali jelentése. - A mérlegkezelő kötelessége a beérkező hulladék eredetének, össze tételének első ellenőrzése. Gyanús hulladék esetén a térmestert értesíteni kell. Köteles értesíteni a térmestert abban az esetben is, ha a kompaktor kezelő a hulladék utóellenőrzése során gyanús körülményeket észlel A dolgozók kötelessége A dolgozók kötelessége az üzemeltetési utasításban foglaltak, valamint a vezetői utasítások azonnali, maradéktalan végrehajtása és üzemviteli problémák elhárítása A hulladéklerakó telep általános ismertetése Technológiai ismertetés 12

13 A hulladéklerakó telep...terv alapján megépített szigetelt aljzatú, csurgalékvíz-gyűjtő drénrendszerrel, és biogáz kinyerő rendszerrel ellátott depóniatér a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel. A lerakó létesítésének célja,..település és vonzáskörzetében keletkező szilárd kommunális hulladékok és víztelenített szennyvíziszapok ártalommentes, szakszerű és időtávú elhelyezésének biztosítása. A technológia ennek megfelelő, amelynek leírása részletes kiviteli tervben megtalálható A hulladéklerakó telep üzemeltetéséről általában A hulladéklerakó telep üzemeltetése során az alábbi alapvető üzemeltetési feladatokat kell megoldani: - Hulladékbetöltés a depónia kapacitásának optimális kihasználásával tömörítés szeletekben történő deponálással. A deponálás álcázó töltések védelme mellett történik napi földtakarás mellett. A deponálási tevékenységért a kompaktorkezelő felelős, aki tevékenységét a telepvezető által készített és cégvezetés által jóváhagyott rövid- és középtávú üzemi tervek alapján végzi. - A deponálási tevékenység során csurgalékvízek képződnek. A csurgalékvíz gyűjtése vízzáró kivitelű vb. medencében történik. A csurgalékvíz drénrendszer karbantartására a kompaktorkezelő, a csurgalékvíz - gyűjtő medence üzemvitele, a csurgalékvizek elszállíttatása, illetve visszalocsolás a térmester feladata. A térmester és a kompaktorkezelő a visszalocsolást összehangoltan végzi el. A csurgalékvizek szennyvíztelepre történő elszállítása abban az esetben szükséges, ha csapadékos időjárás következtében a visszalocsolási tevékenység nem folytatható. - A szennyvíztelepre történő elszállítást megelőzően a csurgalékvíz minőségét ellenőrizni kell, s gondoskodni kell szükség szerint a csapadékvíz medencéből történő hígításról. Átlagos időjárási körülmények között a visszalocsolható csurgalékvíz mennyiség: 30 dm 3 / hulladék tonna évente. A hulladék megfelelő víztartalma szükséges a hulladék bomlásához, biogázképzéséhez is. A csurgalékvíz medence vízszintjét naponta ellenőrizni kell. A rendszeresen tárolt csurgalékvíz mennyiség nem haladhatja meg az összes hasznos térfogat 50%-át. A öntözőcsatornába nem engedhető. - A szennyezetlen csapadékvizek a csapadékvíz-gyűjtő medencébe kerülnek. A csapadékvíz medence egyben tartalékvíz tárolóként is szolgál. Ezért azt teljesen leüríteni csak a karbantartások idején szabad. Átlagos üzemeltetési időszakban a betárolt vízmennyiség az összes hasznos térfogat 50%-a lehet. - A hulladék mérlegelése a technológia része. A mérlegelés alapján történik a hulladék nyilvántartása. A telepre érkező szállító járművek mindegyikét mérni szükséges bemenetkor és kimenetkor egyaránt. - A szállítójárműveknek át kell hajtani az abroncsmosón, amelynek vizét szükség szerint kell cserélni és fertőtleníteni. - Üzemviteli és szociális épület a kezelőszemélyzetet szolgálja. A szociális szennyvizek gyűjtőaknáját szükség szerint kell üríteni a teltség függvényében. A szennyvizet a csatornahálózatba, a szippantott szennyvizet a szennyvíztisztító telepre kell szállítani. - A technológia része az aktív biogáz kinyerés. Megfelelő mennyiségű hulladék betöltése után a biogáz elvezetését, ártalmatlanítását, esetleg hasznosítását meg kell kezdeni, ez előreláthatólag 1 év üzemelés után esedékes. A biogáz-hasznosító rendszer letelepítése után ezen üzemeltetési leírást ki kell egészíteni. - A telep üzemeltetésének része a monitoring rendszer észlelése. Ezt a szakhatóságok előírásainak megfelelően kell elvégezni. A monitoring üzemeltetési kérdéseit külön fejezet tartalmazza. - Az üzemeltetéshez karbantartási tervet kell készíteni, amelyben ki kell térni a telep összes létesítményének karbantartási elemeire. Különösen fontos a csurgalékvíz-gyűjtő rendszer és csapadékvíz rendszer tervszerű karbantartása, csőszakaszok nagynyomással történő átmosása. 13

14 - Az üzemeltetéshez tűzvédelmi utasítást és osztálybasorolást kell készíteni, a tűzvédelmi felelőst kell kijelölni a helyi dolgozók között. - A telepen elhelyezett hulladékok az üzemeltető tulajdonába kerülnek. Ezért a telepen az illegális hulladékválogatás tilos. - A telep tűz- és robbanásveszélyes létesítmény, tehát az üzemeltetés során a tűzvédelmi fejezetben részletezett tűzvédelmi előírásokat be kell tartani. - A telep motoros gépi berendezéseinek, a gázhasznosító berendezésnek, az elektromos és fűtőberendezéseknek üzemeltetését a gépkönyvekben előírtaknak megfelelően kell végezni Karbantartási terv A telep üzemeltetéséhez szükséges karbantartási tervet a telepvezető állítja össze, ezen tervben a telep dolgozóira személyre lebontva határozza meg a feladatokat. Itt nem térünk ki a TMK terv részleteire, csupán a főbb szempontokat adjuk meg. a./ Csapadékvíz elvezető rendszer A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása napi üzemeltetési feladat, amely során a csapadékvíz elvezető árkok, csatornák, átereszek, aknák napi tisztántartásáról gondoskodni kell. A csapadékvíz rendszerbe hulló hulladékot el kell távolítani, gondoskodni kell a bemosódó föld, iszap eltávolításáról. Évente egy alkalommal, a csapadékvíz medencét teljesen le kell üríteni a fenékiszapot el kell távolítani. A zárt csatornákat és az átereszeket szükség szerint de legalább évente egyszer tisztítani kell. Évente egy alkalommal általános telepszemlét kell tartani, ekkor felülkell vizsgálni a csatornák, árkok és beton műtárgyak állapotát, s meg kell határozni a szükséges javítási, karbantartási feladatokat. Ellenőrizni kell a tolózárak állapotát, a hibás tolózárakat ki kell cserélnib./ Csurgalékvíz elvezető rendszer A csurgalékvíz-gyűjtő dréneket és elvezető csatornákat évente két alkalommal nagynyomású berendezéssel át kell mosatni. A tolózárakat ellenőrizni kell, a hibás tolózárakat haladéktalanul ki kell cserélni. A csurgalékvízgyűjtő medence karbantartási igénye a csapadékvíz medencéjével azonos. c./ Abroncsmosó -fertőtlenítő -műtárgy Az abroncsmosó tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. A műtárgy fagyhatásait évente kell javítani. d./ Telepi utak A telepi utakat folyamatosan tisztán és pormentes állapotban kell tartani. A burkolatlan utak kátyúit folyamatosan kell feltölteni. Az aszfalt felületek kátyúit évente egy alkalommal /fagymentes időszakban/ kell kijavítani. Pormentesítésre, locsolásra a csapadékvíz felhasználható. e./ Depóniagáz elvezető és hasznosítási rendszer A depóniagáz rendszer.. típusú technológia. A karbantartási követelményeket a technológiai leírás tartalmazza. f./ Gyepfelületek gondozása A telep parkosított részeinek és a rekultivált depóniarészek gyepfelületeit a csapadékvíz felhasználásával kell locsolni. A gyepfelületet 2-4 hetente szükséges nyírni. g./ Egyéb karbantartási teendők 14

15 A telep üzemeltetéséhez szükséges robbanó motoros villamos berendezések karbantartását a berendezések gépkönyvében meghatározottak szerint kell elvégezni. A telep mázolt létesítményeit (üzemi épület nyílászárói, korlátok, kapu stb.) évente kell mázolni. Betonfelületek javítását évente, fagymentes időszakban kell elvégezni A hulladékdeponálás és kezelés munka- és tűzvédelmi leírása Általános előírások A tervezés során figyelembe vett, a tervezés időszakában érvényes főbb rendeletek és előírások a következők: - munkaköri szakmai alkalmassági orvosi vizsgálatokról szóló 4/1981.IV.31/ EÜM sz. rendelet, - 4/1980. (XI. 25.) BM sz. rendelet az OTSZ kiadásáról - A gépek biztonsága MSZ EN Építésügyi Ágazati Szabványok, MSZ as sorozat, - MSZ Érintésvédelmi szabályzat, - 9/1972 (V. 27.) EÜM r. a védőoltásról. A tervezésnél figyelembe vett egyéb előírásokat, szabványokat, rendeleteket, stb. az egyes szakági tervdokumentációk ismertetik Veszélyes és ártalmas üzemeltetési tényezők A hulladéklerakó telepen a veszély és ártalom forrásait a deponálási és gázhasznosítási technológiában, a kiszolgáló építményekben, a gépészeti és villamos berendezéseknél találjuk. A veszélyes és ártalmas üzemeltetési tényezők vizsgálatát az MSZ EN szerint végeztük. A hulladéklerakó telepen a veszélyes és ártalmas üzemeltetési tényezők fizikai, kémiai és biológiai hatásúak lehetnek, melyek egy része a szabályos üzemszerű működés közben, másrészük meghibásodás esetén léphet fel Fizikai veszélyek, ártalmak - szabadvízfelszín - csúszásveszélyes felületek - magasan elhelyezett munkahely (egyensúlyvesztés) - mozgó gépi berendezések - feszültség a villamos áramkörben - mesterséges megvilágítás elégtelensége - kézi teheremelésű bakdaru - teherszállítás - járófelületre lecsapódó vízpára megfagyása - járófelületeken fedlappal lezárt nyílások - szabadban, hideg időben való munkavégzés - a hulladék vegyessége miatti szúrási, vágási lehetőség Kémiai ártalmak - a természetes szellőzés elégtelensége következtében a zárt terekben egészségre ártalmas gázok felgyülemlése, - zárt terek megnyitása, ill. az oda való bejutás során robbanásveszély, - fertőtlenítéshez használt klórral való munkavégzés Biológiai veszélyek A kommunális hulladéklerakón előforduló, bőrön és szájon át a szervezetbe jutó patogén mikroorganizmusok által okozott fertőzési veszély Pszichés és fiziológiai veszélyek 15

16 Hulladéklerakó telepen nem fordulnak elő Veszélyek, ártalmak elhárítása A veszélyek, ártalmak az üzembiztonság megteremtésével, a technológiai fegyelem és a munkavédelmi utasítások betartásával, valamint az egyéni, csoportos védőfelszerelések, eszközök készenlétben tartásával és rendeltetésszerű használatával csökkenthetők, ill. szüntethetők meg. Az üzembiztonság műszaki feltételei: - a betöltött hulladék megfelelő tömörítése különleges időjárási körülmények között is. - gépi berendezések megfelelő üzemmenete, a biztonsági követelmények alkalmazásával, - irányítástechnológiai berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése, a technológiai-műveleti, kezelési- és karbantartási, tűzvédelmi-, utasítások, rendszeres, időszakos ellenőrző vizsgálatok, Kollektív védőeszközök a./ Fizikai hatások elleni védőeszközök: - mozgó gépek-motorok burkolata - leesés ellen korlátok kapaszkodók - szabad vízfelszínű műtárgyakba való beesés ellen felmagasítás, - csúszásmentes járófelületek, - mesterséges szellőztetés biztosítása, - villamos áramütés ellen védőelemek, villámvédelem, földelőhálózat, elektromos biztosítékok, figyelmeztető táblák, - aknafedlapok b./ Higiéniai követelmények kielégítése: - fekete-fehér öltöző kényszerpályás kivitelben Egyéni védőeszközök Az üzemszerű teendőket szabadtéri változó időjárási viszonyok között végzik, így az egyéni védőfelszerelések az MVSZ szerintiek. a./ Mechanikai, fizikai hatások ellen védő felszerelések - Tisztítási, kezelési munkákhoz /védősisak, gumikesztyű, gumicsizma/ - Mélyben végzett munka védőfelszerelései, - Anyagmozgatás, szállítás védőeszközei - Leesés, beesés elleni védőeszközök /védősisak, mentőkötél, mentőöv/ - Depónián mozgáshoz merev talpú magas szárú lábbeli, - Esős, csapadékos időjárás elleni védőeszközök. - Laboratóriumi védőeszközök, - Elektromos áramütés elleni védőeszközök /védősisak, szabvány szerinti gumikesztyű, védőlábbeli/. b./ Vegyi, biológiai, mérgező hatások ellen védő felszerelések - Légutak védőeszközei - Szűrőbetétes gázálarc - Frisslevegős légzésvédő - Maró anyagok, mérgező anyagok kiömlése, fröccsenése elleni védőeszközök, - Maró anyagok, vegyszerek okozta sérülés kezelésének anyagai, eszközei, - Helyiségek fertőtlenítésére, rovarmentesítésére, takarítására szolgáló anyagok, eszközök, - Egyéni tisztálkodó eszközök, - Biológiai ártalom elleni védőfelszerelések /jól záródó, sűrű szövésű anyagból készült, testhez simuló védőruha, és magasszárú, jól záródó-csúszásgátló talpú lábbeli/. - A műtárgy zárt részeiben elégtelen szellőzés esetén, a fentieken kívül metángáz meghatározó műszer, Dawylámpa, frisslevegős, illetve a veszély fajtájának megfelelő szabványos légzőkészülék. 16

17 Tűzvédelmi vonatkozások (A 4/1980.(XI. 25.) BM sz. rendelet szerint) A szilárd kommunális hulladéklerakó felület tűzveszélyes, "C" kategóriájú. A létesítmények részletes tűzvédelmi vonatkozásait a kiviteli tervek tartalmazzák. A műtárgyaknál alkalmazott szerkezetek monolit vasbeton falak. A csurgalékvíz-gyűjtő és gázgyűjtő rendszer nem éghető polietilén csőanyagból készült. A műtárgyakban üzemszerű működés közben víz van. A szükséges oltóvíz a tisztítótelepen ivóvízhálózatról biztosított tűzcsapból, valamint a csapadékvíz medencéből. Az esetleges villamos berendezésekben keletkező tüzek oltására porral oltókészülék van a telepen rendszeresítve. A kompaktoron és szállító gépekben halonnal oltó készülékeket kell rendszeresíteni. Porral oltó készülékeket kell elhelyezni az: - Üzemi épületben ( db)- a depóniagáz konténerben (. db) halonnal oltókészülék szükséges a: - kompaktorban és a telep többi robbanómotoros munkagépében. A tűzoltó készülékek helyét táblával jelölni kell, használatukra a telepi dolgozókat ki kell oktatni Megelőző tűzvédelmi előírások A 3/1980./VIII.30./ BM sz. rendelet 63.. szerint a vállalat vezetőjének tűzvédelmi utasítást kell készíteni, azt az érdekelteknek kiadni. Ideiglenes (provizórikus) villanyvezetékek használata a depónia felületén és ezekre bármilyen szerelvény rákötése tilos! A biztosítókban csak a szabványban előírt olvadóbetét alkalmazása megengedett, csakis szakember által szerelve. Az olvadóbetétek javítása, áthidalása vagy párhuzamos szállal történő megerősítése tilos! A tűz oltására megfelelő számú tűzoltó készüléket kell az épületben elhelyezni. Tudni kell, hogy villamos tűzforrást vízzel oltani semmi esetre sem szabad, mivel az életveszéllyel járhat a készülék kezelőjére nézve, áramütés veszélye miatt. A tűzoltóeszközök és készülékek használatát minden dolgozó köteles elsajátítani az adott esetben a tűz eloltásában haladéktalanul, és öntevékenyen részt venni. A tüzet elsőnek észlelő köteles a tűz oltását azonnal megkezdeni a legközelebb elérhető alkalmas kézi tűzoltó készüléket üzembe helyezni, és a tüzet jelezni. A depónián a dohányzás és a nyílt láng használata tilos. A telepvezető az üzemi épületnél dohányzó helyet jelölhet ki. A dohányzási tilalmat táblákon jelezni kell Munkavédelmi előírások Munkavédelmi ellenőrzés Az üzemeltető cég egyértelmű feladata A létesítmény üzembe helyezésének munkavédelmi ellenőrzése - Egyes gép, berendezés üzemeltetési engedélyét a telepvezető adja meg. - Az üzemeltető MVSZ-ében meg kell határozni, hogy egyes gépek, technológiai berendezések tartós leállítását követően mennyi idő után kell újból üzembe helyezési eljárás lefolytatni Munkavédelmi használatbavételi engedély - Tartalmaznia kell az üzem, berendezés, gép jellemző adatait, - Érintésvédelmi és egyéb mérések eredményeit. - Az érintett vállalatok, üzemek munkavédelmi nyilatkozatait. - Az eljárás során tapasztalt hiányosságokat, megszüntetésének határidejét. - Az engedély jellegét Munkavédelmi alkalmassági felülvizsgálat előírásai 17

18 - Munkavédelmi ellenőrzés gyakorisága. - Munkavédelmi szemle gyakorisága. - Biztonságtechnikai felülvizsgálat gyakorisága, ill. mely berendezésekre vonatkozik a felülvizsgálat. Évente egy alkalommal általános munkavédelmi szemlét kell tartania: Műtárgyak és berendezések üzemeltetése Általános rendelkezések - A depónia mindazon műtárgyait és tereit, amelyekben a hulladék és deponált szennyvíziszap bomlásából keletkező gázfelhalmozódás lehetséges, tűz- és robbanásveszélyesnek kell tekinteni. Ezekbe a helyiségekbe és aknákba nyílt lánggal, szikrát okozó felszereléssel bemenni, és ott munkát végezni csak kellő mértékű szellőztetés után szabad. - A telepen állandóan készenlétben kell tartani a gépi berendezésekhez - a gyártóművek által ajánlott tartalék alkatrészeket. - A gépi berendezéseken a garanciális idő alatt változtatásokat eszközölni nem szabad. A gép-berendezés indítását végző dolgozó indítás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az indítással senkit sem veszélyeztet. - A többi helyről kiszolgálást, kezelést igénylő gépet, berendezést olyan beállító szerkezettel kell ellátni, mely a munkavégzés minden helyéről külön is kezelhető. - Oda-visszajelzést (fény, hang) kell alkalmazni ahhoz a géphez, berendezéshez, amelynek indítása távolról vagy több kezelőhelyről történik, és amelynél a gép, berendezés kezelőhelyei az indítás helyéről nem láthatók. - Az indítás módját a gép, berendezés kezelési utasításban kell szabályozni és a kezelőhelyen, ki kell függeszteni. - Olyan gépnél, berendezésnél, amely akaratlan, vagy illetéktelenek által történő ki- vagy bekapcsolásával balesetet okozhat, gondoskodni kell az akaratlan indítás vagy leállítás megakadályozásáról. - Javítás, vagy tisztítás céljából leállított gép indítókapcsolójára a "Bekapcsolni tilos" feliratú táblát minden esetben ki kell függeszteni. - A gépi berendezések, meghajtó motorok kezelését, működtetését, karbantartását, javítását a gyártómű előírásai szerint, a vonatkozó gépkönyvek alapján kell elvégezni. - Utasítás nélkül gépet megindítani, elzárószerkezetet nyitni, vagy zárni, illetve a műtárgyakon, berendezéseken bármilyen munkát végezni tilos! - A szerszámokat, munkaeszközöket, felszereléseket minden kiadás, illetve használatbavétel előtt ellenőrizni kell. Hibás, vagy meg nem felelő szerszámot kiadni, ilyennel dolgozni, vagy dolgoztatni tilos! - Csak olyan villamos berendezés, készülék, gép, szerelvény, vezeték, stb. használható fel, ill. üzemeltethető, amely a vonatkozó biztonsági követelményeknek megfelel és az érintésvédelem biztosított. - A tartósan, vagy véglegesen használaton kívül helyezett villamos berendezést le kell szerelni, meg kell szüntetni. Amíg le nem szerelték, a berendezést feszültség alatt állónak kell tekintetni és rá a feszültség alatt álló berendezésre vonatkozó előírások érvényesek. - A telep területén létesített, illetve létesítendő villamos berendezések terveit, nyomvonaltervét, a vállalatnak meg kell őrizni, az időközben történt változtatásokat azokon fel kell tüntetni. Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és nyomvonalrajzát el kell készíteni. - A TMK munkákat a telepvezető jelöli ki. A telep vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó vegyen részt a berendezések felülvizsgálatában, a rendszeresen visszatérő ellenőrző tevékenységben. Ennek feladata részleteiben feltárni a gépek állapotát, az esetleges hibákat. - Az üzemszerű teendők /elzárószerkezetek mozgatása, gépészeti berendezések tisztítása, zsírzása, meghajtó motorok/működtetése olyan alapvető ismereteket követel, amelyek az adott szakképzettségű (betanított) dolgozótól egyértelműen elvárhatók. 18

19 - A gépek érintésvédelmi vizsgálata, a villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, emelőgépek időszakos vizsgálata a csatlakozó szabványok (Jelenleg: MSZ 172/1-72, MSZ 172/ M (1989) MSZ 4581/1-6 füzet, MSZ 9721, MSZ / szerinti időszakonként és módön történjen. - A villamos berendezéseket csak szakképzett dolgozó szerelheti, javíthatja, feszültségmentes állapotban - Üzemben lévő berendezést javítani, olajozni tilos! - A berendezések védőhálóját, motorvédő burkolatát csak a motor leállítása után szabad eltávolítani. - Javítás, karbantartás befejezése után a védőburkolatot, védőhálót vissza kell helyezni! A motor újbóli indítása csak ezek után engedélyezhető. - Javítási, karbantartási munkák leürített műtárgyban csak akkor végezhetők, ha azt előzetesen kimosták, fertőtlenítették, és a fenéklemez olyan tiszta és száraz, hogy az elcsúszás veszélye nem áll fenn. - Terepszint alatti műtárgyrészekbe csak alapos szellőztetés után szabad lemászni, mentőkötéllel és biztosító megfigyelő személy jelenlétében. Szédülés, rosszullét esetén az aknát azonnal el kell hagyni. Rosszul lévő személy mentésénél, a segítségnyújtásnál friss levegős, illetve a veszély fajtájának megfelelő szabványos légzőkészüléket kell használni. - Ahol szükséges, beszállási engedélyt kell kiállítani. - A műtárgyak környezetét mindig tisztán kell tartani. A lerakó területén és az utakon elhulló szemetet konténerekben kell gyűjteni és naponta legalább egyszer el kell szállítani. Az esetleg elhulló szennyvíziszapot azonnal össze kell szedni, az elszennyeződött területet le kell takarítani. - Balesetveszély miatt télen, 0 o C alatti hőmérsékletnél különös gondot kell arra fordítani, hogy az abroncsmosó műtárgy környezetében, a járófelületeken, a mérlegen, valamint a motoroknál befagyás, eljegesedés ne következzen be. A szennyeződéseket le kell takarítani, a síkos részeket csúszásgátló anyaggal fel kell szórni. - Az akna fedlapoknak mindig a helyükön kell lenni. Ha a karbantartási vagy tisztítási feladtok miatt a fedlapokat nyitva kell tartani, kerítésről gondoskodni kell. A karbantartás időtartamára balesetveszélyessé vált nyílásokat őrizetlenül hagyni nem szabad. - Az acélszerkezetek mázolása évenként /MSZ 17066/, az építményszerkezetek felülvizsgálata és szükség szerinti javítása kétévenként szükséges, vakolathiba, járófelületek, lépcsők sérülése azonnal javítandó. - A műtárgyakon vagy a műtárgy környezetében lévő világítási berendezést rendszeresen karban kell tartani. A karbantartást úgy kell megszervezni, hogy a megvilágítás ne csökkenjen a megtervezett érték 80%-a alá. A karbantartásnak a megvilágítás értékétől függetlenül minimális követelménye, hogy a világítótesteken legalább félévenként tisztítsák, illetve a meghibásodott fényforrást, azonnal cseréljék /MSZ / A depónia üzemeltetése A telepen elhelyezhető hulladékok A telepre beszállítható szilárd kommunális hulladékok a(z) hatóság.. sz. szakhatósági engedélye alapján az alábbiak: - háztartási hulladékok - nem veszélyes ipari hulladékok - építési törmelék és föld.. A telepen nem helyezhetők el az alábbi hulladékok:.. 19

20 A beszállított hulladékok közül az építési törmelék és föld anyagból kell felhasználni a napi földtakaráshoz és a rekultivációhoz is. Ehhez a kompaktorkezelő depóniamester biztosítja az átmeneti deponálást Depónia üzemeltetés, hulladék betöltés Hulladékok ellenőrzési rendszere A beszállított hulladékok minősége a deponálás előtt ténylegesen ellenőrizendő. Az ellenőrzés két lépcsőben történik. A bemeneti ellenőrzés során - amelyet a mérlegkezelő végez - a teljes szállítmányt fajtájának, származási helyének és mennyiségének megfelelően az előre megadott tarifacsoportba sorolják. A mérlegkezelő ellenőrzi a szállítási okmányokat, valamint - amennyiben lehetséges - szemrevételezi a hulladékot. A mennyiségi nyilvántartás a telepre érkező gépjárművek bruttó és nettó tömegének mérésével, számítógép segítségével történik. A bemeneti regisztrálás során rögzítik a gépjármű rendszámát, a beszállított hulladék típusát, a pénzügyi kiegyenlítés módját, valamint a beszállító megnevezését. Külső, egyéni beszállító esetén a beszállítómegnevezését és a hulladék származási helyét is rögzíteni kell. A bemeneti regisztrálás után kell a gépjárművet az ürítési helyre irányítani, ahol a depóniamester az ürített anyagot szemrevételezéssel ellenőrzi. Az előírásoknak nem megfelelő hulladék esetén a lerakott hulladékot a szállító járműre vissza kell rakni, s azt a depóniáról elszállítani szükséges. Ilyen anyagot arra kijelölt helyen átmenetileg lehet deponálni a részletes hulladékanalízis elvégzését. A hulladékanalízis eredményétől függően kerülhet csak sor a végleges deponálásra. A deponálás során a kompaktor kezelő és a mérlegkezelő között rádiókapcsolat van. Az ürítési hulladékellenőrzéskor tapasztalt gyanús körülmények esetén a kompaktorkezelő azonnal értesíti a mérlegkezelőt rádión keresztül. Amennyiben problémás hulladék került ürítésre, a műszakvezető köteles az ürítési helyen megjelenni és a szükséges intézkedéseket megtenni. Minden egyéb esetben a kompaktorkezelő igazolást ad a gépkocsivezetőnek, aki azt a mérlegkezelőnek adja át. Problémás hulladékok esetén minden körülményről /beszállítás időpontja, szállító megnevezése, jármű rendszáma, hulladékfajta, a hulladékanalízis eredménye, lerakást engedélyező neve stb./ pontos feljegyzést kell vezetni az üzemi naplóban Betöltés előírásai A szilárd kommunális hulladékok beszállítása és ürítése a depónia kiépítésének 1. ütem 1. szakaszának műszaki átadását követően történhet. A betöltés megkezdéséhez az álcázó gát csapadékvíz elvezető folyókáján beton átereszt és feljáró rámpát kell létesíteni. A feljáró rámpa pályaszélessége min 8,0 méter legyen a kétoldali forgalom biztosítása érdekében. Az 1. betöltési szelet kialakításánál a régi telep üzemeltetését még folytatni kell annak érdekében, hogy a depóniaaljzatra lehetőség szerint finom frakciójú hulladék kerüljön. A betöltés megkezdése fokozott irányítási tevékenységet igényel. Hulladékszállító gépjármű a szigetelt depónia aljzatra nem hajthat! A hulladékbetöltés megkezdését követően a rámpa irányából a kompaktor folyamatosan fokozott óvatossággal "tolja" be a szemetet a depóniába. Kompaktor csak abban az esetben hajthat be a depóniára, ha a betöltött hulladék össz. vastagsága eléri a 2,0 métert. Az ily módon történő betöltéskor első lépcsőben félkörszerű hulladékprofilt kell létrehozni, hogy megfelelő sugár elérése után a szállító járművek megfordulása biztosítható legyen. A feljáró rámpát építési törmelékkel, vagy zúzott kővel stabilizálni kell. A hulladékbetöltés megkezdését követően kialakított biztonságos ürítő tér esetén a folyamatos beszállítást meg lehet kezdeni, hogy folyamatosan biztosítható legyen a feltöltés iránya, valamint az oldalirányban történő ürítés is. A terület feltöltésénél minden esetben figyelembe kell venni a szeméttelepen ürítendő gépjárművek súlyát, tengelynyomását és gépkocsik fordulási átmérőjét. A feltöltést szélességében úgy kell meghatározni, hogy a legnagyobb átmérővel forduló gépjármű körívét kell alapul venni, és még hozzá kell számítani a rézsű szélétől mindkét irányból 3 métert. (min. 2,5 m) 20

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG

TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÚZVÉDELMISZASÁLYZAT GAZDÁLKDÁSI KAR ZALAEGERSZEG Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: Intézet) tűzvédelmi feladatainak végrehajtására a tűz

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9.,

TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT. 2015. június.1.9., TŰZVÉDELMISZABÁLYZAT 2015. június.1.9., Tűzvédelmi Szabályzat A Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (a továbbiakban: GKZ) tűzvédelmi fe/adatainak végrehajtására, a tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I Munka Törvénykönyve I

I Munka Törvénykönyve I Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, 1. felügyeleti szerveit! Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének ismertetése A szabályozást

Részletesebben

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel

BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE. Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel BERNECKER & REINER PLC ALAPÚ RTU BEÉPÍTÉSE Beltéri műszerszekrény átalakításával, grafikus kijelzővel Gellénháza, Kápolnásnyék,Vecsés, Kecskemét, Hajdúszoboszló, Miskolc TD körzetek objektumain Kiviteli

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről.

Tájékoztató. az állatgyógyászati tevékenység végzése során előírt munkabiztonsági követelményekről. Kedves Kollégáim! Ma Magyarországon egy állategészségügyi szolgáltató intézmény működését (de figyelem!, akár egy táskás állatorvosét is) igen számos szervezet, hatóság jogosult ellenőrizni. A teljesség

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

FAM rendeletek egységes szerkezetben

FAM rendeletek egységes szerkezetben FAM rendeletek egységes szerkezetben Jelölés: fekete betűvel - 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet szövege kék betűvel - 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelet szövege piros betűvel - 127/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ÓBUDAI EGYETEM MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 015. (015. június 3. napjától hatályos 1. verziószámú változat) 1 Bevezetés...

Részletesebben

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben