A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE"

Átírás

1

2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette a Köztisztasági Egyesülés munkacsoportja Budapest, május

3 Grafikai tervezés és nyomdai előkészítési munkák: LINE & MORE Kft.

4 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A hulladéklerakás helyzete, fejlesztési irányai hazánkban és az EU tagállamokban A hulladéklerakás jogi szabályozása A hulladéklerakók talajra, talajvízre gyakorolt hatása Az alkalmazott hulladéklerakó típusok és a lerakható hulladékok Hulladéklerakó típusok A lerakással ártalmatlanítható hulladékok A hulladéklerakók létesítésére vonatkozó általános követelmények A hulladéklerakó kialakítása A hulladéklerakó létesítményei, gépei és a lerakás technológiája A hulladéklerakó létesítményei és gépei A hulladéklerakás technológiája A hulladéklerakó üzemeltetése A hulladéklerakó monitoring rendszere A hulladéklerakó rekultivációja és utógondozása A hulladéklerakás gazdasági kérdései

5

6 BEVEZETÉS A hulladéklerakás a hulladékkezelési technológiai rendszer utolsó eleme, amelynek során az adott időszakban műszaki vagy gazdasági okok miatt nem hasznosítható, illetve más eljárással nem ártalmatlanítható hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása történik meg. A települési szilárd hulladékoknak a környezetvédelmi és a közegészségügyi követelmények betartásával, a talaj felszíne felett vagy a talajfelszín alatt, meghatározott technológiai rend szerint történő rendezett elhelyezése (ártalmatlanítása) a rendezett lerakás. A lerakást viszonylagos egyszerűsége és az egyéb ártalmatlanítási módszerekhez képest mérsékeltebb ráfordításigénye miatt, az országban még hosszú távon mértékadó hulladékártalmatlanítási módszerként kell tekinteni. A lerakás nélkülözhetetlen hulladékkezelési eljárás, ugyanis egyrészt minden hulladékhasznosítási és -ártalmatlanítási módszernek van csak lerakással ártalmatlanítható maradéka, másrészt viszont a mindenkori műszaki, gazdasági adottságok függvényében vannak csak ezzel a módszerrel ártalmatlanítható hulladékféleségek. Fontos szempont az, hogy a lerakás a környezetvédelmi követelmények messzemenő figyelembe vételével történjék-e és az, hogy ennek a módszernek az ország gazdasági fejlettsége adott szintjén mi az elfogadható aránya a hulladékgazdálkodási rendszeren belül. 5

7

8 1. A HULLADÉKLERAKÁS HELYZETE, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI HAZÁNKBAN ÉS AZ EU TAGÁLLAMOKBAN Magyarországon az összegyűjtött települési szilárd hulladék kb. 83%-át ártalmatlanítják lerakással. Európában ez az arány egy 1996-os felmérés szerint átlagosan 63%-os volt, erősen eltérő értékekkel az egyes országokban (pl. Ausztria 65%, Belgium 43%, Svájc 12%, Németország 46%, Dánia 29%, Hollandia 45%, Franciaország 45%, Spanyolország 65%, Svédország 34%, Finnország 83%). Ez az arány az adott országok gazdasági ereje és a bevezethető korszerű hasznosítási módszerek gyakorlati alkalmazásának igényei és lehetőségei függvényében, fokozatosan csökken. 1 Hazánkban a hozzávetőlegesen települési hulladéklerakónak kevesebb, mint harmada (kb. 730 db) szolgálja ki a településeket a közszolgáltatás keretében és ezeknek mintegy 10%-a tekinthető korszerű, az érvényes környezetvédelmi és közegészségügyi előírásokat teljesítő lerakónak. A környezetvédelmi felügyelőségek vizsgálatai és a PH'99 felmérés azt mutatta, hogy a további becsült mintegy kétezer nem megfelelő lerakó több mint felét (1300) már nem használják és az újonnan létesülő regionális nagy lerakók begyűjtési körzetében 1997 óta évente mintegy helyi lerakó szűnik meg. Jelenleg mintegy db új korszerű lerakó van tervezés vagy engedélyeztetés, illetve építés alatt. Az elmúlt évtized során mintegy 37 millió m 3 lerakókapacitás létesült (létesül) 73 hulladéklerakón. Ez lakos hulladékának elhelyezését teszi lehetővé. Az új lerakók zöme megfelelő műszaki védelemmel került kialakításra. Jelentős azoknak a legális (engedélyezett) módon korábban létesült és illegális lerakóknak a száma, amelyek káros környezeti hatása még nem észlelhető, azonban potenciális szennyező forrásként kell azokat számon tartani. Az ország geológiai és hidrogeológiai adottságait tekintve újabb lerakók létesítésére egyre kevesebb a lehetőség, a szükséges műszaki védelem kiépítése pedig igen költséges, amely nélkül pedig, a lerakásra vonatkozó jogszabály előírásai szerint, új lerakó nem létesíthető. A teendőket középtávon döntően az új, korszerű, az egyre szigorodó környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul kielégítő, a másodlagos környezetszenynyezést kizáró műszaki megoldású (műszaki védelem, szivárgóvíz-gyűjtés és -kezelés, biogázkezelés, hatékony és tervezett technológia, monitoring) regionális vagy körzeti kiszolgálást biztosító lerakók és komplex hulladékkezelő rendszerek (komposztálás, építési hulladék előkészítés stb.) megvalósítására kell összpontosítani. 7

9 A HULLADÉKLERAKÁS HELYZETE 1 A regionális lerakók rendszere egyben elősegíti a gépesítettség fokozását, a lerakási technológia hatékonyabb és gazdaságosabb üzemeltetését, valamint a helyi lehetőségek kihasználásával a keletkező biogázok energetikai hasznosítását. Elősegíti továbbá a regionális lerakók mellett a komplex hulladékkezelési módszerek alkalmazását (zöld- és biohulladékok kapcsolt komposztálása, a szelektíven gyűjtött alkotók ipari hasznosításra történő előkészítése, az építési hulladékok hasznosítási célú előkezelése). A regionális lerakók építése szükségszerűen megköveteli a gyűjtési - szállítási rendszer változtatását (nagy teljesítményű tömörítős célgépek és átrakóállomások alkalmazása). A kezelési körzetek kialakítását és a kapcsolódó lerakók kiépítését a hulladékkeletkezési súlypontok, a lehetséges lerakási helyek környezetföldtani és vízföldrajzi adottságai és a szállítási körülmények együttesen határozzák meg. A regionális lerakók országos hálózatának kiépítését a települési hulladékgazdálkodás minimálisan szükséges alaprendszerének kell tekinteni, amely részben kiegészül a már említett komplex hulladékkezelő rendszerekkel, részben pedig lehetőséget biztosít a későbbi korszerűbb (pl. termikus) hulladékkezelési eljárások maradékanyagainak kifogástalan ártalmatlanítására (végső elhelyezésére). Ezek a célkitűzések tökéletes összhangban vannak az EU-tagállamokban elfogadott és az 1999/31/EK tanácsi irányelvben rögzített fejlesztési irányokkal. Az irányelvben foglaltak a 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet által a magyar jogrendszerben is hatályosak. A kiépített korszerű lerakók kapacitásának átlagos élettartama minimum 5-7 év, de jelentős számú lerakónál eléri vagy meghaladja a évet. Az új regionális lerakókból 20 létesítménynél áll rendelkezésre a helyi adottságok figyelembe vételével olyan mértékű bővítési lehetőség (kb. 43 millió m 3 ), amely az adott körzet több évtizedes hulladéklerakási gondját képes megoldani. (A jellemző nagyobbak: Hódmezővásárhely 4500 ezer m 3, Pécs 1500 ezer m 3, Jászapáti 2200 ezer m 3, Salgótarján 1000 ezer m 3, Székesfehérvár 500 ezer m 3, Békéscsaba 2400 ezer m 3, Debrecen 4300 ezer m 3, Pusztazámor ezer m 3, Jánossomorja 1600 ezer m 3, Szombathely 1000 ezer m 3, Körmend 1800 ezer m 3 ). Ezek a tartalékkapacitások lehetőséget adnak arra, hogy a régió kiszolgált településeinek száma figyelembe véve a gyűjtési-szállítási körülményeket, bővíthető legyen. A bővítés csak a konkrét helyi adottságok alapján vizsgálható és tervezhető ra a lerakásra kerülő hulladék mennyisége (az ország valamennyi lakosának települési szilárd hulladéka kezelése érdekében szervezett közszolgáltatása, vagyis a 100%-os ellátottság mellett) figyelembe véve a tervezett komposztálás, a szelektív gyűjtés és a fővárosi hulladékégető mű lerakást redukáló hatását várhatóan kb ezer m 3 /év-re becsülhető. A jelzett időszakra tekintettel arra, hogy 8

10 A HULLADÉKLERAKÁS HELYZETE megfelelő technológiával 1 m 3 lerakótérfogatba átlagosan 5 m 3 laza hulladék kerülhet a megvalósítandó új lerakókapacitás mintegy ezer m 3, közel egyenletes évenkénti kiépítéssel. A szükséges mennyiségű kapacitás biztosítása legfeljebb új regionális lerakó építésével valósítható meg. Az új regionális lerakók korszerű regionális létesítményből (2008-ig) kiépülő országos hálózata a meglévő, környezetszennyező lerakók döntő többségének bezárását, majd rekultiválását teszi szükségessé. 1 9

11

12 2. A HULLADÉKLERAKÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA Az új regionális lerakók kiépítése az években először megfogalmazott, a Környezetvédelmi Minisztérium által közzétett, időközben többször módosított követelményrendszer meghatározásával kezdődött. Ez a követelményrendszer a létesítés és üzemeltetés feltételeit egyaránt konkrétan rögzítette és némi módosítással megfelelt a 99/31/EK irányelv időközben véglegesített előírásainak (amely az EU-ban ápr. 26-ától érvényes). Ezt a feltételrendszert kellett teljesíteni a KAC és a céltámogatási beruházási pályázati támogatási lehetőségeket igénybe venni szándékozó önkormányzatoknak és vállalkozóknak. A gondot csupán az jelentette, hogy bár a környezetvédelmi törvény megkövetelte a megyei környezetvédelmi ezen belül a hulladékgazdálkodási koncepciók és tervek készítését, ezek az esetek többségében nem készültek el, így a regionális lerakók telepítési helyszínét sokszor ad hoc módon, többnyire lokális érdekek alapján határozták meg. Közrejátszott ebben a vonatkozó minisztériumi követelményrendszer bizonyos következetlensége is, elsősorban a kiszolgálandó vonzáskörzeti lakosszám meghatározásában (kezdetben 20 ezer, majd 50 ezer kiszolgálandó lakosszámot írtak elő, ami végül is minimum 100 ezer főre módosult). A lakosszám változtatása (fokozatos növelése) azt célozta, hogy egyre nagyobb régiók önkormányzati társulások alakuljanak a hulladék ártalmatlanítására. Ezt a célt a követelményrendszer segítségével sikerült is elérni. (A folyamatos létszám-növelési előíráshoz kötött állami támogatás jogszabály hiányában az egyetlen lehetőség volt a gazdaságos működés irányába történő befolyásolásra.) Hazai viszonyok mellett ez az utóbbi kiszolgált lakosszám tekinthető a gazdaságos működtetés alapfeltételének (ezt egyébként a nemzetközi tapasztalatok is igazolják). Ennek következtében a megvalósított új, korszerű regionális lerakók vonzáskörzete és kapacitása erősen változó. 2 A helyzetet szabályozási szempontból egyértelművé tette a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) elfogadását követően a környezetvédelmi miniszter 22/2001. (X.10.) KöM rendelete, amely egyértelműen szabályozza összhangban az 1999/31/EK tanácsi irányelvvel a hulladéklerakók létesítésének, működtetésének és utógondozásának követelményrendszerét. 11

13

14 3. A HULLADÉKLERAKÓK TALAJRA, TALAJVÍZRE GYAKOROLT HATÁSA A hulladéklerakók felszín alatti környezetszennyezése rendkívül széles határok között változik mind a komponensek, mind a koncentráció tekintetében. A veszélyeztető potenciál függ a lerakott hulladék állapotától (a lebomlási folyamat mely fázisában aerob, anareob van a hulladék), összetételétől (szerves, szervetlen), a vízoldható részek vegyi összetételétől, a lerakó korától, másrészt és függ attól, hogy milyen lehetősége van a környezetszennyezést szállító közegnek, tehát a víznek, beszivárogni a felszín alá. Ez utóbbit elsősorban a hulladéklerakó környezetföldtani viszonyai, a lerakó védelmi rendszere és a hulladék lerakásának módja befolyásolja. 3 A hulladéklerakóról a felszín alatti környezetbe jutó szennyezések szállító közege elsősorban a víz. Ennek négy megjelenési formájával lehet találkozni a hulladéklerakókon, illetve azok környezetében. Ezek: a hulladék nedvességtartalma, a szerves hulladék bomlásakor keletkező víz, a csapadékvíz, a felszín alatti víz. A hulladék kilúgozásában igen jelentős szerep jut a csurgalékvíznek. Hatását jelentősen csökkenteni lehet a hulladék időszakos takarásával, majd a tervezett magasság elérése után a lerakó megfelelő lezárásával. Mindamellett normál üzemmenet esetén, a lerakó építése során nem lehet megakadályozni, hogy a csapadékvíz a hulladékon átjutva a lerakó alján csurgalékvízként megjelenjen. Hasonló a helyzet a nem megfelelően kialakított, lezárással nem rendelkező lerakók esetében. A csurgalékvíz mennyiségét a lerakó vízháztartási vizsgálatának elvégzése révén tudjuk meghatározni. A hulladéklerakók kilúgozásában legnagyobb szerep a felszín alatti víznek jut. Különösen akkor következik be erős kilúgozás, ha a hulladék folyamatosan a felszín alatti vízszint alatt helyezkedik el, tehát a hulladék időszakosan vagy állandóan vízben van. Ez a jelenség elsősorban a régi lerakóknál fordul elő. Egy korszerű megfelelő helykiválasztás után megépített lerakónál ilyen jelenség nem várható. Alapvető helykijelölési szempont, hogy a lerakó alja mindig a talajvízszint felett helyezkedjen el. Ha ez nem lehetséges, akkor szükség esetén mesterséges úton, pl. az aljzat megemelésével kell biztosítani a maximális talajvízszint vagy talajvíznyomásszint feletti megkívánt minimális távolságot. 13

15 A HULLADÉKLERAKÓK TALAJRA, TALAJVÍZRE GYAKOROLT HATÁSA 3 A lerakóaljzat és a talajvíz szintje közötti ún. telítetlen zóna szerepe igen fontos, s ezért kívánatos, hogy ha lehetőség van rá, ennek a vastagsága minél nagyobb legyen. Általában soha nem zárható ki annak a lehetősége, hogy egy lerakóból a szennyezett csurgalékvíz még ha korlátozott mennyiségben is de kijusson. A telítetlen zóna kedvező tulajdonságainál (szűrés, adszorpció, kemiszorpció, ioncsere) fogva nagyban elősegíti, hogy mielőtt még a szennyezés elérné a talajvizet, a csurgalékvíz részben vagy teljesen megtisztuljon. A lerakó alatti telítetlen zónában lejátszódó folyamatok végbemenetelét nagy mértékben befolyásolja a rétegen belüli tartózkodási idő, ami függ a telítetlen zóna vastagságától és áteresztőképességétől, ásványkőzettani összetételétől. Általában megállapítható, hogy a szivárgási tényező(k) megkívánt értéke az altalajnál 10-8 < k < 10-7 m/s határok között változik, hangsúlyozva azonban, hogy ezen altalajra minden esetben még egy további épített szigetelőrendszer is kerül. Kétségtelen, hogy a legolcsóbb megoldás a természeti adottságok maximális figyelembe vétele mellett adódik, azonban önmagában ez nem elégséges feltétel. Ugyancsak figyelembe kell venni, hogy több tíz hektárnyi területen (ami pl. egy nagyvárosi vagy egy térségi településihulladék-lerakó területigénye) nem várható, de nem is valószínű, hogy az altalaj mindenhol kellően vízzáró és homogén. 14

16 4. AZ ALKALMAZOTT HULLADÉKLERAKÓ TÍPUSOK ÉS A LERAKHATÓ HULLADÉKOK 4.1 Hulladéklerakó típusok Az építési mód szerint alapvetően két fő hulladéklerakó típus különböztethető meg: gödör típusú hulladéklerakó, dombépítéses típusú hulladéklerakó. A terepadottságok szerint lehetséges típusok: felszín-közelben kialakított, védőgáttal kiemelt, hányószerűen kialakított, lejtőoldalnak támaszkodó hulladéklerakó A lerakással ártalmatlanítható hulladékok A Hgt. általános szabályként határozza meg azt, hogy ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek agyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ezen előírásból következik az a másik előírás, amely teljes összhangban van az 1999/31/EK irányelvvel: hulladéklerakóban előkezelés nélkül ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet másként nem rendelkezik hulladék nem ártalmatlanítható. A lerakással ártalmatlanítható hulladékok körét és a lerakás feltételeit a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet (a továbbiakban: lerakó-rendelet) határozza meg. Ugyancsak a lerakásról szóló miniszteri rendeletben leírtakból következik a Hgt. jövőre nézve rendkívül fontos előírása, amely szerint a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag mennyiségét a.) július 1. napjáig 75%-ra, b.) július 1. napjáig 50%-ra, c.) július 1. napjáig 35%-ra, kell csökkenteni. Tilos elhelyezni a hulladéklerakón: folyékony hulladékot, nyomás alatti gázt, robbanásveszélyes, maró, oxidáló, tűzveszélyes és fertőző kórházi vagy más egészségügyi, illetve állategészségügyi intézményből származó klinikai hulladékot, 15

17 AZ ALKALMAZOTT HULLADÉKLERAKÓ TÍPUSOK használt gumiabroncsot (kivéve a lerakóépítés műszaki követelményeinek céljára használtakat), előkezelés nélküli szennyvíziszapot, állati hulladékokat, továbbá minden más típusú hulladékot, amely nem elégíti ki a lerakó-rendelet 2. mellékletében meghatározott átvételi követelményeket. Nagyon fontos kritérium, hogy tilos a hulladékot azért hígítani, hogy megfeleljen a hulladékbefogadási követelményeknek. 4 16

18 5. A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Egy hulladéklerakó létesítésénél alapvetően meg kell különböztetni a jogi és szakmai feltételrendszert. Egy hulladéklerakó létesítésének folyamatábráját mutatja az 1. ábra a beruházás megfogalmazásától a műszaki átadásig, üzembe helyezésig. Az ábrán elkülönülnek az eljárási fázisok: a helykijelölési eljárás, a környezetvédelmi engedélyezés, az építési engedélyezés, a vízjogi engedélyezés, a műszaki átadás-átvétel, a használatbavételi engedély. 5 A helykijelölési eljárás jogilag nem kötelező, azonban mielőtt az engedélyezési eljárást elindítanánk, a szükséges feltárási, tervezési, hatásvizsgálati feladatokat elkezdenénk, célszerű meggyőződni, hogy a tervezett lerakó megvalósításának van-e egyáltalán realitása: Betarthatók-e, teljesíthetők-e a jogszabályi előírások? Szakmai, műszaki szempontból gazdaságosan megvalósítható-e a beruházás? Pénzügyileg finanszírozható-e? Van-e lakossági fogadókészség? A hulladéklerakó számára alkalmas terület kiválasztása a számos betartandó jogszabály mellett szakmai szempontból is összetett, nagy gondosságot és körültekintést igénylő feladat. Ennek a feladatnak a végrehajtási lépéseit szemlélteti a 2. ábra. A hulladéklerakó helyének kiválasztásánál a következő követelményeket kell figyelembe venni (a lerakó-rendelet 1. melléklete alapján). Hulladéklerakót az országos és területi hulladékgazdálkodási célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével, valamint helyi építési szabályzatával összhangban, az országos településrendezési és építési követelmények betartása mellett lehet telepíteni. Hulladéklerakó csak ipari övezetben, illetve rendezési terv alapján külterületen létesíthető. Az előírt védőtávolság, amelyet a környezetvédelmi felügyelőség állapít meg minimálisan 500 m. Ez inerthulladék-lerakó esetén (pl. építési, bontási törmelék lerakó) minimum 300 m. A lerakó-rendelet 1. sz. melléklete szerint a hulladéklerakó telekhatára és a mezőgazdasági területek között a megjelölt minimális védőtávolság meglétének kiköté- 17

19 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Civil szervezetek Lakossági tanácsadó testület Lakossági fórumok BERUHÁZÓ Irányító Bizottság TERVEZŐ I. Helykijelölési eljárás Hulladéklerakók felmérése Földtani adottságok Hely kijelölési szempontrendszer Kizáró és korlátozó tényezők Előzetes szakhatósági vélemények 5 Helyszín n alternatíva Előzetes környezeti hatástanulmány I. Megvalósíthatósági tanulmány I. Helyszín n+1 alternatíva Előzetes környezeti hatástanulmány II. Megvalósíthatósági tanulmány II. Környezetvédelmi Főfelügyelőség A hulladéklerakó előzetes helyszíne Részletes környezeti hatástanulmány II. Környezetvédelmi engedélyezés III.-IV. Építési és vízjogi engedélyezés Szakhatóságok Szakhatóságok Önkormányzat VIZIG Kiviteli tervek + tender kiírás BERUHÁZÁS KIVITELEZÉS Műszaki átadás, üzembehelyezési eljárás 1. ábra: Hulladéklerakó létesítésének eljárási rendje 18

20 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A beruházás megfogalmazása A fő környezeti hatótényezők meghatározása A számításbajöhető területek meghatározása A hulladékgazdálkodási-, gazdasági-, területgazdálkodási-, jog- és szocióökonómiai szempontok, valamint a természeti adottságok vizsgálata A számításba jövő területek értékelése, összehasonlítása, rangsorolása A reálisan számításbajövő területek kiválasztása 5 A kiválasztott területek előzetes környezetföldtani, geotechnikai kutatása, értékelése Lakossági részvétel a kiválasztásban Előzetes/részletes környezeti hatástanulmány A leginkább alkalmas terület kiválasztása és részletes környezetföldtani, geotechnikai kutatása, értékelése 2. ábra: A területkiválasztás folyamata se a gyakorlatban teljesíthetetlen és környezetvédelmi szempontból is indokolatlan. Ezt a kikötést a jogszabály módosítása során törölni kell. (Megjegyzés: a lerakórendelet módosításának előkészítése a kézirat leadásának időpontjában folyamatban van.) A helykiválasztásnál: a területfejlesztési, a terület- és településrendezési, a tájvédelmi, a föld mint környezeti elem, különösen a termőföld védelmével kapcsolatos, a geotechnikai, környezet- és vízföldtani, a felszíni és felszín alatti vízvédelmi, a levegőtisztaság-védelmi, 19

21 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 5 a közegészségügyi, a természetvédelmi, a hulladékgazdálkodási, a tűzvédelmi szempontokat kell figyelembe venni, különös tekintettel a következő követelményekre: a hulladéklerakó hatásának lakó- és üdülőövezetektől, vízi utaktól, csatornáktól, felszíni vizektől, mezőgazdasági és lakott területektől való távolsága, ivóvízbázisok védőidomainak, védőterületeinek helyzete, előfordulása, a terület külön jogszabályok szerinti szennyeződés-érzékenysége, a terület földtani és hidrogeológiai adottságai, árvíz, felszínsüllyedés, felszínmozgás (csúszás) veszély a területen, a természeti vagy kulturális örökség védelme. Hulladéklerakó nem telepíthető: a területfejlesztési és -rendezési, valamint településrendezési tervek alapján alkalmatlannak ítélt területeken, erősen erózióveszélyes területeken, felszíni mozgásveszélyes területeken, minden olyan karsztos, erősen tört szerkezetű, tagolt kőzetösszletű területen, ahol a felszínen vagy a felszín alatt 10 méteren belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények, illetve tektonikailag erősen tagolt kőzetösszletek találhatók, külön jogszabály (123/1997. (VII. 18.) Korm. r.) szerint az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvíz hasznosítást szolgáló vízkivételek kijelölt vagy kijelölés alatt álló belső, külső védőövezetein, illetve hidrogeológiai A védőterületein, természeti oltalom alatt álló területen, energiaszállító vezeték védősávjában, működő vagy felhagyott mélyművelésű bánya felszakadási területein belül, ha a mozgások még nem konszolidálódtak, illetve bányaművelésre előzetesen kijelölt terület fölött, olyan földrengésveszélyes területen, ahol a várható földrengés maximális erőssége VI. fokozatú a Medvegyev-Sponhaner-Karnik skálán, árvíz-, belvízveszélyes, illetve ármentesítéssel nem rendelkező területen, magas talajvízállású területen (a hulladéklerakó szigetelő rendszerének fenékszintje alatt a mindenkori maximális talajvízszint, illetve a felszín alatti víz nyomásszintje legalább egy méterre legyen). A környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakót csak akkor engedélyezi, ha annak telepítési jellemzői (tekintettel az előző követelményekre és a szükséges védelmi 20

22 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI intézkedésekre) arra engednek következtetni, hogy a hulladéklerakó nem okoz jelentős környezeti veszélyt. A hulladéklerakó helykiválasztásánál figyelembe veendő szempontok: a. Hulladékgazdálkodási szempontok 1. A begyűjtési terület vonatkozásában: a terület nagysága, méretei, a kiszolgált lakosság száma, éves ingadozása és várható változása a legalább 30 éves üzemeltetési időtartam alatt, a területen található termelő létesítmények és intézmények jellege, fejlesztési irányaik és azok mértéke, jellemzői, a terület topográfiai és éghajlati jellemzői. 2. A feldolgozásra kerülő hulladék vonatkozásában: a begyűjtésre kerülő hulladékok mennyisége, a mennyiség éves ingadozása és várható változása legalább 30 éves üzemeltetési időtartam alatt (külön a települési és külön a termelési nem veszélyes hulladékokra), a begyűjtött hulladékok összetételének, fizikai és kémiai jellemzőinek, valamint ezek éves ingadozásának és prognosztizált (legalább 30 éves üzemeltetési időtartam alatti) változásának ismerete (külön a települési és külön a termelési hulladékokra) A hulladékgyűjtés rendszere vonatkozásában: az alkalmazott gyűjtőedényzet és szállítójárművek típusa, műszaki jellemzőik, mennyiségük, a gyűjtési-szállítási rendszer jellemzői (idő, távolságok, gyakoriság, fordulási idő, költségek), a telephely megközelítési lehetőségei és úthálózati feltételei (útvonal, méretek, használati állapot, terhelhetőség, forgalomsűrűség, forgalmat akadályozó tényezők, védőtávolság) valamint esetenként az iparvágányra csatlakozás feltételei. b. Gazdasági szempontok a terület minél kisebb többletráfordítással, a szükséges, szabványos, rendeletekkel szabályozott és megkívánt műszaki védelem mellett, természeti adottságai alapján is alkalmas legyen a lerakóhely kialakítására, a terület megközelíthetősége biztonságos és olcsó legyen (szállítási költségek optimalizálása), 21

23 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI közművel való ellátottság (elektromos energia, víz, csatorna, telefon), csatlakozási lehetőség szennyvíztisztítóhoz, az ártalmatlanító létesítmények elhelyezése, területnagyság, a lerakómedence hasznos térfogata, bővítési lehetőségek. c. Területgazdálkodási szempontok térbeli elhelyezés (településfejlesztési koncepcióval való összhang), az elhelyezés ne zavarja a vízkészlet hasznosítását, ne érintsen üdülőövezetet, természetvédelmi- és tájvédelmi területet, földhasználat szempontjából lehetőleg értéktelen terület legyen, nagy mennyiségű hulladék minél kisebb területen legyen elhelyezhető. 5 d. Szociális közegészségügyi, politikai szempontok településtől, lakott területtől megfelelően nagy távolságra kerüljön (védőtávolságok), a népsűrűség, az érintett lakosság fogadókészsége, politikai kivitelezhetőség. e. Jogi helyzet Figyelembe veendők: a tulajdonviszonyok, az engedélyezésre, megvalósításra vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki előírások. f. Természeti adottságok Figyelembe veendők: a topográfiai, morfológiai viszonyok, a meteorológiai jellemzők, a földtani adottságok, a hidrológiai jellemzők, a vízföldtani jellemzők, a geotechnikai adottságok, a földrengésveszély, az esetlegesen meglévő vagy várható alábányászottság. A hulladéklerakó számára kiválasztott terület/területek esetén el kell végezni az elő- 22

24 A HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI zetes környezeti hatásvizsgálatot, amelynek során a környezeti elemek állapotában bekövetkező változásokat értékelni és minősíteni kell, amely után eldönthető, hogy környezetvédelmi szempontból a beruházás megvalósítható-e. A hatótényezők, a hatásfolyamatok és a közvetlen és közvetett hatásterületek meghatározása nyomán lehetőség nyílik a környezeti elemek állapotában a lerakó és létesítményei által okozott változások értékelésére, majd minősítésére. Az értékelés során minden környezeti elemre/rendszerre, és a teljes hatásterületre el kell végezni a beruházás megvalósítása következtében kialakuló új környezetállapot és a kontroll környezet állapotának az összehasonlítását. A minősítés bemutatja, hogy a környezeti elemekben és rendszerekben beállt változások mennyire elfogadhatók. Az értékelés során el kell végezni: a hatótényezők és a vonatkozó emissziós normák összehasonlítását, a környezeti elemek/rendszerek kiinduló állapota (kontroll környezet) és a megváltozott állapot összehasonlítását, az elemrendszer terhelése és a környezet-, illetve természetvédelmi célkitűzések közötti nem határérték jellegű összehasonlítást, a lakossági szempontokkal való összevetést. 5 Az értékelés leglényegesebb és legkritikusabb mozzanata a környezeti elemek/ rendszerek állapotváltozásának a megítélése. Alapvetően fontos, hogy a megítélés objektív kategóriák alapján történjék, aminek alapján a döntés egyértelmű, szubjektív elemektől mentes legyen. A környezeti hatásvizsgálatok jogszabályi és tartalmi követelményeit a 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet szabályozza. 23

25

26 6. A HULLADÉKLERAKÓ KIALAKÍTÁSA A hulladéklerakót úgy kell kialakítani, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget. Ezek védelmét a működési időszakban természetes anyagú réteg (altalaj) és az aljzatszigetelés együttes alkalmazásával, a lezárást követő időszakban az aljzatszigetelés megléte mellett a természetes anyagú réteg és a felső (lezáró) szigetelés együttes alkalmazásával lehet biztosítani. A természetes anyagú réteg (altalaj) az alábbi tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen: Legalább 1,0 m vastag, k< 10-9 m/s szivárgási tényezőjű altalaj (inert hulladék lerakónál k < 10-7 m/s) vagy vele egyenértékű védelmet nyújtó épített réteg, amelynek a minimális vastagsága 0,5 m. Az altalaj talajának agyagásvány-tartalma legalább 10% legyen, rendelkezzen nagy adszorpciós kapacitással. Utóbbi esetben a terület különösen kedvező, ha az altalaj kationcserélő kapacitása T>25 mekv/100 g, megfelelő ha mekv/g közötti érték. Ha T<15, az altalaj adszorpciós kapacitása kedvezőtlen, de ez nem kizáró kritérium. A talajvíz maximális nyugalmi vagy nyomásszintje legfeljebb 1,0 m-re lehet a lerakó szigetelőrétegének fenékszintjétől. Így kívánatos, hogy a talajvíz maximális nyugalmi vagy nyomásszintje legalább 1,0 m-rel az eltávolított humuszréteg utáni felszín alatt legyen, ellenkező esetben a lerakó fenékszintjét ki kell emelni. Az altalaj szervesanyag-tartalma maximum 5% lehet. A lerakó altalajának a lerakó várható terhelésével szemben teherbírónak kell lennie, biztosítania kell, hogy a terhelés hatására bekövetkező deformációk az aljzatszigetelő rendszer hatékonyságát, a lerakó állékonyságát ne veszélyeztessék. Kedvezőtlen, ha felszín-közelben kis szilárdságú, gyengén konszolidált rétegek fordulnak elő, mert ezen rétegek összenyomódásából származó többletsülylyedést a lerakó aljzatkiemelésével kompenzálni kell. 6 Az aljzatszigetelés épített szigetelő réteg többrétegű, szivárgóréteget is tartalmazó egységes rendszer, amelyek változatai: természetes anyagú (agyag, adalékanyaggal kevert talajok) típusú szigetelés, mesterséges anyagú szigetelés (geomembrán, műanyaglemez) valamint a kettő kombinációja. Természetes anyagokkal történő szigetelés A természetes anyagokkal történő szigetelés ma kétségtelenül a legolcsóbb megoldásnak tűnik. A szigetelőréteg anyagának kiválasztásakor alapvető kritérium, hogy a megkívánt szennyezőanyag-visszatartó képességgel rendelkezzen. Ezért az előírt minimális szivárgási tényezője m/s érték közötti. A kiválasztáshoz 25

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET Környezetvédelmi Intézete Szakértői Iroda VESZPRÉM MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM Dr. Csáki Ferenc irodavezető Szabó László vezető szakértő témafelelős Budapest 2000. december

Részletesebben