Hulladéklerakók létesítésének szempontjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladéklerakók létesítésének szempontjai"

Átírás

1 Hulladéklerakók létesítésének szempontjai 1.Bevezető Az egyik legnagyobb energiafelhasználó és környezetszennyező tevékenység: az épített környezet létrehozása, és üzemeltetése. A mai mérnöki tervezésben szem előtt kell tartanunk a fenntartható építés gondolatmenetét, vagyis egy olyan egészséges épített környezet létrehozását és felelős működtetését, amely ökológiai elvek alapján az erőforrások hatékony felhasználásával történik [2]. Ma a környezetgazdálkodási tevékenység egyik kiemelt feladatkörének tekinthető a hulladékok káros hatásai elleni védelem jelentősége. A hulladékok keletkezésének megelőzése, a keletkező hulladékok hasznosítása, feldolgozása, illetve a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítása csökkenti a természeti erőforrások igénybevételét, valamint az elhasználódott anyagok hulladék formájában a természetbe való visszakerülését. A hulladéklerakók helykiválasztása, műszaki kialakítása, tervezése, üzemeltetése illetve hasznosítása tehát mindenképpen aktuális kérdés hazánkban, valamint világviszonylatban is. Az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megváltozott a hulladékgazdálkodás helyezte Magyarországon. Korábban a keletkező lakossági, ipari hulladékot a települések szélén, többnyire szigetelés nélkül készült lerakókban, sokszor elhagyott bányagödrökben helyezték el. Az 1990-es években épített hulladéklerakókat már a törvényi előírásoknak megfelelően alakították ki, de még mindig működtek korábban, szigetelés nélkül épült lerakók. A legnagyobb változást a hulladéklerakók létesítésének, működtetésének és utógondozásának követelményrendszerét szabályozó 22/2001. (X.10.) KöM rendelet hozta meg. Ez a rendelet, hasonlóan az EU szabályozásokhoz, lényegében együtt kezeli a működő és a régi, felhagyott lerakók rekultivációjával kapcsolatos teendőket, így egyben közös műszaki megoldások alkalmazását is írja elő. A rendelet bizonyos vonatkozásokban az európai szabályozásban előírtaknál szigorúbb követelményeket tartalmaz. A jogszabályok legfontosabb kötelme, hogy 2009-től csak azon hulladéklerakók üzemelhetnek, melyek megfelelnek a 99/31. EU irányelven alapuló 22/2001 rendelet (illetve a várható módosítás) szigorú előírásainak [3]. Annak érdekében, hogy a rendeletben előírtak szerint 2009-ben már ne működhessenek a környezetvédelmi követelményeket maradéktalanul ki nem elégítő lerakók, felül kellett vizsgálni az ország területén működő hulladéklerakókat, és ütemtervet kellett kidolgozni azok korszerűsítésére vagy bezárására és rekultiválására. A Phare támogatással elkészült felmérésben, az országban mintegy 2700 db részben működő és a hulladéklerakásra vonatkozó környezetvédelmi feltételeket zömében nem teljesítő, részben pedig felhagyott, bezárt, de nem kellően rekultivált lerakóhely valamilyen szintű rekultiválására volt szükség. Az 1. ábrán a között és 2009 után is üzemelő hulladéklerakók területi elhelyezkedése látható. Évente körülbelül lerakó került bezárásra, felszámolásra, illetve rekultiválásra.

2 1. ábra: A között és 2009 után is üzemelő hulladéklerakók területi elhelyezkedése [5] A hulladéklerakók számának csökkenése miatt egyre nagyobb törekvés mutatkozik a fennmaradó lerakók hatékonyabb működésére, nagyobb mennyiségű hulladék elhelyezésére, ennek lehetősége az oldalfal meredekségének növelése. Kutatásom célja a hazai viszonyokra kimutatni, hogy milyen maximális rézsűhajlás esetén létesíthetünk műszakilag biztonságos lerakót. A hagyományos zárószigetelő rendszerek meredek oldalfal esetén nehezen alakíthatók ki, ezért javaslatot teszek egy alternatív, de műszakilag egyenértékű szigetelőréteg alkalmazására, amellyel a hulladéklerakó rekultivációja gazdaságosan véghez vihető. A hulladéklerakók rekultivációja több célt szolgál. Egyrészt a szükséges tájképi szempontok megvalósítását, másrészt a műszaki felhagyás után a környezet szennyezésének megakadályozását, továbbá hogy új funkció meghatározásával ökológiai szempontból kedvezőbb állapotot eredményező helyzet jöjjön létre. A régi lerakók rekultivációja alatt olyan intézkedések sorozatát értjük, amelyekkel: kizárható a korábbiakban lerakott hulladékrétegekbe bejutó csapadékvíz, megakadályozva ezzel az átszivárgás következtében fellépő talaj- és talajvízszennyezést, megoldható a lefedett lerakó felszínén összegyűlő, nem szennyezett csapadékvíz elvezetése, megoldható a biogázok elvezetése, megfelelő növényzet telepítésével biztosítható a racionális területhasznosítás elve. [6] A hulladéklerakók rekutivációjának tervezéséhez hozzátartozik a tájjelleg esztétikai szempontjainak, a tájba illesztés feltételeinek figyelembevétele. Az ilyen un. tájba illesztett

3 régi lerakók szennyezésmentes területén lehetséges területhasznosítási mód a sportpálya (futball-, tenisz-, golfpálya, szánkópálya) vagy parkoló, kereskedelmi, ipari épület, könnyű szerkezetes létesítmény kialakítása. Különlegesen kockázatmentes esetben állatmenedék, natúrpark vagy rekreációs park kialakítása. A 2. és 3. ábrán tájba illesztett lerakókra láthatunk hazai és külföldi példákat. 2. ábra: Külföldi példák tájba illesztett lerakókról: Dyer park, Atzenhof 3. ábra: Szentkirályszabadjai illegális hulladéklerakó, szabadidőpark kialakítása Az elmúlt évtizedekben nem csak a hulladékok káros hatásai elleni védelem vált jelentőssé, hanem a hulladékok szerepe a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban, valamint az anyag- és energiagazdálkodásban. Magyarországon évente kg/fő háztartási és összetételében ahhoz hasonló ipari-kereskedelmi hulladék keletkezik. A fejlett országokban ezt a hulladék mennyiséget, vagyis egy jelentős részét értékes alapanyagként, illetve másodnyersanyagként és másodlagos energiaforrásként hasznosítják. A lerakott hulladékokból az egyik energianyerési lehetőség a biogáz kitermelése [1]. A biogáz előállításának egyik nagy előnye, hogy egyáltalán nem szennyezi a környezetet. Kitermelésére bármilyen szerves hulladék alkalmas. A kommunális hulladékok mintegy háromnegyed része tartalmaz különféle szerves anyagokat és papírt, melyek biológiai úton lebonthatók. A hulladékok lebomlása során energetikailag hasznosítható metán szabadul fel, miközben kevesebb lesz a hulladék és csökken a fertőzésveszély. A biogáz kinyeréséhez a hulladéklerakó megfelelő kialakítása szükséges. Az oxigénszegény környezetet depóniatakarással érik el, majd az ez alatt keletkezett biogázt függőleges helyzetű csövek

4 segítségével nyerik ki. A depóniagáz-gyűjtő kutak elhelyezkedését a 4. ábra mutatja a pusztazámori lerakó esetén [4]. A kitermelt biogáz fűtési igények kielégítésére, villamosenergia-termelése, valamint földgáz hálózatba való betáplálásra is felhasználható. 4. ábra: Depóniagáz-gyűjtő kutak, Pusztazámor A stabil depóniagáz képződés 1 és 3 év között indul be és hozzávetőleg több mint 10 éven át tart. Ez idő alatt mintegy 280 m 3 depóniagáz nyerhető a hulladék minden tonnájából. Magyarországon a biogáz kitermelésére és felhasználására történő ösztönzések jelen vannak, de kevéssé hatékonyak. Általános probléma a tőkeszegénység és a tapasztalathiány. A Szegedi Tudományi Egyetemen folytak kutatások hatékonyabb biogáz előállítására. Olyan enzimes lebontáson alapuló eljárást dolgoztak ki, mely lerövidíti a rohasztási időt és javítja a fajlagos biogáz-kitermelést. Magyarországon jelenleg nagyon kevés biogáz üzem van, a működők túlnyomó többségei is a szennyvíziszap kezelésére jött létre. 2. Hulladéklerakók kialakításának szempontjai A hulladék lerakás egyik domináns módja ma és még valószínűleg hosszú ideig a rendezett hulladéklerakás. A rendezett lerakás elsődleges előnye az egyszerű technika és a kicsi fajlagos költség. Hátránya viszont, hogy a hulladék anyag- és energiahasznosítása nem valósul meg, kivétel, ha a biogáz felhasználásra kerül. A lerakásra kerülő hulladékok veszélyességének, környezetre (talajra, talaj-és feszíni vizekre, levegőre, élővilágra) való hatása alapján három főtípusát és két altípusát különböztetünk meg: A típus: Inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó B típus: Nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó B1b típus: Szervetlen, nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó

5 B3 típus: Vegyes összetételű, jelentős szerves és szervetlen anyagtartalommal egyaránt rendelkező, nem veszélyes hulladék lerakásra szolgáló hulladéklerakó C típus: Veszélyes hulladékok lerakására szolgáló hulladéklerakó A rendezett hulladéklerakókkal szemben támasztott alapvető követelmény, hogy az üzemeltetés és később a lezárás során a környezetünkre a lehető legkisebb veszélyt jelentsék. A hulladéklerakókat úgy kell kialakítanunk, hogy ne szennyezzék az őket körülvevő földtani közeget, valamint a feszín alatti és felszíni vizeket. Ezt a védelmet a működési időszakban természetes anyagú réteg és az aljzatszigetelés együttes alkalmazásával, majd a lezárást követő időszakban az előzőket kiegészítve a záró-szigetelés alkalmazásával biztosíthatjuk. A rendezett lerakásra vonatkozó ajánlások a következők: Hulladékok koncentrálása a szükséges legkisebb területen, lehetőleg központi lerakó telepeken, a különböző eredetű és tulajdonságú hulladék anyagok együttes elhelyezése homogenizált többkomponensű depóniában, a talajvízszint felett a hulladék dombépítéssel való elhelyezése (kedvezőbb vízháztartás, jobb átlevegőztetés), a hulladéklerakó telepet csapadékszegény területre célszerű telepíteni, a hulladéklerakó területén a talajvíz és a hulladék között megfelelő védőréteg szükséges, a hulladék és a talajvízszint között legyen jó vízvezető és megfelelő szorpciós kapacitással rendelkező réteg, a hulladéklerakó helyek lehetőleg kis talajvízáramlási sebességgel rendelkező területre kerüljenek (repedezett alapkőzet, karsztterület kerülendő), a hulladéklerakó hely alatti altalaj rendelkezzen jó mechanikai szűrőképességgel, geotechnikai szempontból a kis lejtőszöggel rendelkező területek kedvezőbbek, a hulladékot a csurgalékvíz képződés megakadályozása, vagy a lehető legalacsonyabb szinten való tartása érdekében vízzáró anyaggal kell lefedni, a hulladéklerakó telepnek megfelelő ellenőrző- és megfigyelő rendszerrel kell rendelkeznie, a hulladéklerakó telepek nem kerülhetnek árvízveszélyes-, elöntés veszélyes területekre. [6] Ezen követelmények közel két évtizede készültek, de némi módosítással ma is érvényesek. A követelmények elsősorban csak a természeti adottságokra épülnek. Egy kiegészítés szükséges, miszerint a fenti kívánalmakat a természetes és/vagy mesterséges védelemnek együttesen kell biztosítania. A hulladéklerakók potenciális környezetszennyezők. Elsősorban kiemelt kockázatot a befogadó közeg, a talaj víztartalmának elszennyeződése jelent. Azonban fennáll a felszíni vizek szennyezésének esélye is, valamint az élővilágra is jelentős hatással vannak. Rendezett lerakók estén sem küszöbölhetők ki teljesen ezek a hatások, de minimalizálhatók. Ennek érdekében a lerakók tervezése, építése, üzemeltetése, utógondozása során fontos betartani a

6 környezetvédelmi előírásokat. Környezetvédelmi követelmények közé tartozik a csurgalékvíz kezelése, amibe a visszalocsolás, az elpárologtatás és különféle kezelési eljárások tartoznak. Továbbá követelmény a lerakógázok kezelése, elégetésük vagy a korábbiakban említett felhasználási lehetőségeik. A hulladéklerakók környezeti követelményeibe tartozik a környezeti zajterhelés megakadályozása, ezért időszakosan zajméréseket kell készíteni a telekhatárokon. 3. Hulladéklerakók esetén alkalmazott szigetelőrendszerek áttekintése szakirodalmi adatok alapján A hulladékdepóniák szigetelőrendszere záró-és aljzatszigetelő rendszerből áll, a két szigetelőrendszer körülzárja a hulladéktömeget és elszigeteli a külvilágtól. A rendszer akkor hatásos, ha a két szigetelőréteg hatása tartós és a szennyező anyagok csak a csurgalékvíz- és a gázgyűjtő- és elvezető vezetékekben lépnek ki. A depóniák szigetelő elemeit az 5. ábra szemlélteti. 5. ábra: Hulladékdepónia szigetelőrendszerének elemei [6] Az aljzat- és zárószigetelő rendszerekkel szemben támasztott követelmények: vízzáróság csurgalékvízzel szemben, hőállóság 70 C, depóniagázokkal szembeni szigetelőképesség, depóniaterheléssel (mechanikai, kémiai, biológiai) szembeni ellenálló képesség, képes legyen elviselni a bekövetkező süllyedéseket, kiszáradással szembeni ellenálló képesség, mikroorganizmusokkal, rágcsálókkal, a növényzet gyökérzetével szembeni ellenálló képesség, erózió- és fagyállóság, technikailag egyszerű beépíthetőség,

7 az építési- és üzemeltetési fázisban a tömörség és szigetelőképesség ellenőrzésének a lehetősége, sérülés, rongálódás esetén javíthatóság, gazdaságosság. [6] A fenti követelmény rendszer minden egyes elemét a szigetelőrendszerek többsége nem tudja teljesíteni, ezért mérlegelni kell, hogy az adott helyzetben milyen engedmények tehetők, anélkül hogy azok a biztonság rovására mennének. 3.1 Hulladéklerakók szigeteléseinek monitoring rendszere A hulladéklerakók, még ha megfelelő műszaki védelemmel is rendelkeznek, veszélyforrást jelentenek a környezetre, ezért szükséges, hogy megfelelő ellenőrző-megfigyelő, vagyis monitoring rendszerrel rendelkezzenek. A szigetelés vízzáróságának ellenőrzésekor külön kell választanunk az aljzatszigetelő rendszerekhez tartozó szivárgó-gyűjtő rendszert és a lezárást biztosító záró szigetelőrendszerhez tartozó szivárgó rendszer ellenőrzését. A szivárgó-gyűjtő rendszer feladata az aljzatszigetelésre jutó terhelés csökkentése, a csurgalékvizek összegyűjtése. A rendszertől megkívánjuk, hogy a benne kialakuló nyomómagasság ne haladjon meg egy maximális értéket (általában h max 30 cm), melynek ellenőrzése történhet megfigyelő kutakkal. A kutak előnyei az olcsóbb kivitel, hátránya, hogy a hulladék mennyiségének növekedésével magasításuk szükséges és nagy a sérülésveszélyük a hulladék elhelyezése során. Aljzatszigetelés esetén a telítetlen zónában elhelyezett líziméterekkel vagy vákuum túlnyomásos talajnedvesség mérőkkel észlelhetjük az átjutó szennyezés mértékét. A záró-szigetelőrendszerben az átszivárgás ellenőrzése történhet a szigetelőréteg alá beépített kontroll dréncsővel vagy az előbb említett líziméterekkel, mely kialakítását az 6. ábra mutatja. 6. ábra: Zárószigetelő rendszer vízzáróságának ellenőrzése líziméterrel [6]

8 A szigetelőréteg ellenőrzése történhet geoelektromos monitoring rendszerrel, melyet geoszintetikus agyagszigetelők, illetve műanyag szigetelőlemezek telepítésekor alkalmaznak. Az elektromos érzékelő rendszer, melyet hálózatszerűen alakítanak ki, a vezetőképesség változását érzékeli és lehetővé teszi a meghibásodás pontos helyének ismeretét. Veszélyes hulladéklerakóknál ellenőrző szivárgó rendszert alkalmaznak, amelyet a kétrétegű geomembrán szigetelés közé építenek be. A települési hulladéklerakókban alkalmazott további monitoring rendszerek elemei: talajvízszint változásának ellenőrzése telepített figyelőkutak révén, keletkező biogáz képződés ellenőrzése, a hulladéklerakó szintjének süllyedési adatai, műszaki berendezések ellenőrzése, javítása, karbantartása illetve üzemeltetése, rekultivált terület fenntartási munkái. 4. Zárószigetelő rendszerek bemutatása 4.1 Hulladéklerakók rekultivációs kérdései A hulladéklerakók rekultivációjának végrehajtásakor olyan körülményeket kell teremteni, hogy a természet visszafoglalja a hulladékelhelyezés révén roncsolt területet, azaz biológiai életteret kell biztosítani. A régi lerakók rekultivációja alatt olyan intézkedések sorozatát értjük, amelyekkel: kizárható a korábbiakban lerakott hulladékrétegbe a csapadékvíz beszivárgása, megakadályozva ezzel az átszivárgás következtében fellépő talaj- és talajvízszennyezést, megoldható a lefedett lerakó felszínén összegyűlő nem szennyezett csapadékvíz elvezetése, megoldható a biogázok elvezetése, megfelelő növényzet telepítésével biztosítható a racionális területhasználat elve. A rekultivációs rétegrend leghangsúlyosabb eleme a zárószigetelő réteg, amely ellátja a beszivárgást gátló funkciót, a rétegrend többi eleme tulajdonképpen ezen réteg műszaki védelmét szolgája (kivétel a növénytelepítés és humuszréteg, mely a tájba illesztési feladatokat is ellát). A hulladéklerakók kialakítását, üzemeltetését és rekultivációját a többször módosított 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályozza. A hulladéklerakók rekultivációjának, az alkalmazott rétegrendeknek meg kell felelniük az idézett rendeletnek. A rendelet kétféle zárószigetelést különböztet meg, átmeneti és végleges lezárást. Átmeneti felső záró rétegrendszerrel szükséges lezárni a hulladéklerakót a hulladéktest biológiai lebomló szerves összetevőinek biológiai stabilizálódásáig, de legfeljebb 10 évig.

9 A végeleges felső zárószigetelő réteg azt követően alakítható ki, hogy a stabilizálódási folyamat a hulladéktestben befejeződött. A stabilizálódási folyamat befejeződését a hulladéklerakó gázmennyiségének csökkenése, a csurgalékvíz mennyiségének és összetételének változása, valamint a hulladéklerakó felszíni süllyedésének megállása jelzi. 4.2 Átmeneti zárószigetelő rendszer Az átmeneti zárószigetelő réteg beépítése azért szükséges, mert a megfelelő hulladékbetöltési, feltöltési magasság elérése után a lerakó vagy annak egy része bezárásra/lezárásra kerül, de a hulladék lebomlása, valamint a mechanikai aprózódás során jelentős süllyedések várható, ebből adódóan még hosszú ideig jelentős csurgalékvíz-mennyiséggel és felszínmozgással kell számolnunk. Az átmeneti zárószigetelő réteg legfontosabb feladata, hogy lehetővé tegye elegendő vízmennyiség bejutását a hulladéktestbe, a hulladékban lévő szerves összetevők biológiai lebomlásának meggyorsítását és a rendszer stabilizálódását, a végleges zárószigetelő réteg kiépítése érdekében. Ajánlások az átmeneti záró-szigetelőrendszer kialakítására a 7. ábra és a 8. ábra mutatja. Rétegrend: - Rekultivációs réteg - Geodrén (3 cm) - Geomembrán (1,5 cm) - Finom tükör (10 cm) - Kiegyenlítő réteg - Hulladék 7. ábra: MEYER német lerakó rendeletnek megfelelő ideiglenes záró- szigetelés felépítése [1] Rétegrend: - Rekultivációs réteg - Szivárgó réteg - 2,5 mm geomembrán vagy egyrétegű bentonitszőnyeg - Kiegyenlítő réteg - Hulladék 8. ábra: A Szászországi Környezetvédelmi és Földtani hivatal ajánlása ideiglenes zárószigetelőrendszer felépítésére [1]

10 Minden egyes lerakót egyénileg kell kezelni és figyelembe kell venni a helyi építőanyag felhasználásának lehetőségét, valamint a végleges zárószigetelő rendszerbe való integrálás minél jobb megvalósíthatóságának lehetőségét. Az átmeneti zárószigetelő réteget mindaddig üzemeltetni kell, amíg a hulladéktest biológiai és mechanikai stabilizációja/konszolidációja be nem következik. 4.3 A végleges zárószigetelő rendszerek felépítése Kiegyenlítő és gázelvezető réteg A szigetelőréteg alá egy kiegyenlítő réteg kerül. Javasolt vastagsága 0-50 cm. A kiegyenlítő réteg alkalmassá teszi a hulladéktestet a következő réteg fogadására, valamint felső és oldalirányban kiegyenlíti. A réteg anyaga kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj, kohósalak vagy hulladékégető salakja. A szigetelőréteg alá, ha szükséges gázelvezető réteg kerül, ezt a depóniagáz fejlődése határozza meg. A réteg anyaga jó gázvezető képességű, kis mésztartalmú, egyenletes szemcseeloszlású és az adott esésviszonyok mellett állékony Természetes anyagú szigetelőréteg A szigetelőréteg megakadályozza, hogy a víz a hulladéktestbe jusson. Természetes anyagú szigetelő esetén a javasolt rétegvastagság 2x25 cm. A szivárgási tényező megkívánt értéke k 5x10-9 (B1b és B3 típusú lerakók esetén), k 10-9 m/s (C típusú lerakók esetén). A természetes anyagú szigetelőréteg kiválasztásakor figyelembe kell vennünk a szigetelőképességet, a mechanikai ellenálló képességet, az időállóságot, valamint az előírásoknak megfelelő kivitelezés biztosíthatóságát Geomembrán A geomembrán megkívánt vastagsága végeleges lezárás esetén C típusú lerakóknál 2,5 mm. Megfelelő anyagválasztással a mai ismereteink alapján beépítés után élettartalma meghaladhatja a 100 évet. A geomembrán kiválasztásánál ugyanazon szempontokat kell megvizsgálnunk, mint a szigetelőréteg esetén Szivárgó paplan A szigetelőréteg fölé cm vastagságú, mosott kavics anyagú szivárgó paplan kerül elhelyezésre. A szivárgási tényezője nem veszélyes hulladékok lerakójánál (B1b, B3) k 10-4 m/s, veszélyes hulladékok lerakójánál (C típusú) k 10-3 m/s. A réteg vastagságát vízháztartási vizsgálat alapján kell meghatározni, a hazai csapadékviszonyok alapján 30 cm-es vastagság elegendő a legtöbb lerakó estén.

11 A szivárgó réteg és a szűrőréteg közé geotextília beiktatása célszerű. A két réteg elválasztása fontos, mivel ha a víz a szivárgó rétegen keresztül beszivárog a szigetelő rétegbe, akkor a nedvesítés és a szivárgó rétegre jutó többletterhelés hatására a szivárgó réteg anyaga benyomódhat a szigetelőrétegbe és csökkentheti a védelmi funkcióját Geotextília A geotextíliák alkalmazhatók durva és finom szemszerkezetű rétegek elválasztására, drének szűrőrétegeként vagy a geomembránok mechanikai védelmére. A nem szőtt geotextíliák polipropilén, poliészter stb. végtelen, vagy vágott szálakból, tűznemzési eljárással készülnek. Ezt követően több típus kétoldali hőkezelést kap. A szőtt, erősítő, elválasztó geotextíliák polipropilén vagy poliészter szálakból készülnek. A sűrű szövésnél fogva kiválóan alkalmasak elválasztási, szűrési és megerősítési feladatokra. Szakítószilárdságuk nagy, nyúlásuk kicsi Rekultivációs réteg A rekultivációs réteg a szivárgó réteg felé kerül, vastagsága legalább 1,0-1,2 m, de a rekultivációs és szivárgó réteg együtt 1,5 m vastag kell, hogy legyen. A réteg vastagságának megválasztásakor figyelembe kell venni a területre jellemző fagylehatolási mélységet, valamint a rekultivációs növényzet gyökérzet lehatolási mélységét. A réteg anyagának kiválasztásakor jelentős szerepet játszanak a helyi adottságok. A réteg elsődleges feladata a csurgalékvíz minimalizálása, ezért elsődlegesen jó víztározó-képességgel rendelkező talajok jönnek számításba. Német ajánlások alapján az iszapos homokos-, iszapos talajok a leginkább kedvezőek, amelyeknek az agyag és iszaptartalma közepes. 4.4 Hagyományos és alternatív szigetelő renszerek Agyagszigetelés Rekultivációs során általánosan alkalmazott megoldás az agyagból épített szigetelőrétegek beépítése. Az elérni kívánt szigetelő-képességhez a beépíteni kívánt agyagot a legtöbb esetben nedvesíteni kell. A nedvesség hatására az agyag csúszóssá válik, ami nehezíti a munkagépek mozgását. Tapasztalatok alapján hosszú meredek rézsűkön az általánosan alkalmazott tömörítő gépek nem tudnak akkora tömörítő munkát kifejteni, hogy a réteg tömörsége illetve a vízzáróság szempontjából megfelelő legyen. Ha az agyag nem áll rendelkezésre megfelelő minőségben a réteg ismételt beépítése szükséges (pl. újratömörítés). Záró-szigetelés esetében a szigetelőréteg tömörítését, beépítését a Proctor görbe száraz oldali ágán (w e <w opt ) kell végezni, T rp >95% tömörítési feltétel mellett.

12 Előnyök: általában kedvezőbb ár, a kivitelezés nem igényel speciális szaktudást, a tömörítés egyszerűbb gépparkkal is elvégezhető, azonban fontos, hogy a kivitelező rendelkezzen a tömörítéshez megfelelő géplánccal. Hátrányok: a kivitelezés függ az időjárástól, télen, esős, csapadékos időben a kivitelezés nem végezhető, folyamatos helyszíni minőségellenőrzés szükséges, időigényes kivitelezés, jelentős gépköltség a kivitelezés során, nem egyenletes minőség, az agyagbányák sok esetben nagy távolságra találhatók (magas költség), ahhoz, hogy elkerülhető legyen az agyagszigetelésbe a szivárgó réteg anyagának benyomódása célszerű geotextília védőréteget beépíteni. [2] Természetes anyagú szigetelőréteg esetén a 9. ábra mutatja a rétegrend kialakítását. 9. ábra: Természetes anyagú szigetelő réteg alkalmazása esetén ajánlott zárószigetelő rétegrend [3] Bentonitszőnyegek A betonitszőnyegek két geotextília (szőtt, nem szőtt) rétegből és a rétegek között elhelyezkedő jó minőségű, különböző mennyiségű bentonitporból vagy bentonitgranulátumból állnak. A három réteget száltűzéssel rögzítik egymáshoz. A rendszer működése: a bentonit jelentős mennyiségű vizet képes felvenni, megduzzad, de a duzzadást az egymáshoz rögzített geotextíliák megakadályozzák, így a két geotextília között nagyon kis vízáteresztő-képességű réteg alakul ki. A bentonitszőnyegek jellemző szivárgási tényezője: 1x x10-11 m/s. Alkalmazásúk elsősorban akkor jöhet számításba, ha a depóniáknál nagy felszínsüllyedések várhatók. Német ajánlások szerint alkalmazásuk ajánlott kis veszélyeztető potenciált jelentő lerakók végleges záró-szigetelésénél vagy ideiglenes lezárásra, amíg a süllyedések nagy része lejátszódik. Ásványi anyagú szigetelőrétegként való

13 alkalmazásánál két szőnyeg fektetendő egymásra, hogy az alsó réteg ne tudjon kiszáradni. Meredekebb hajlás esetén a rendszer stabilitását erősíteni lehet pl. georáccsal. A bentonitok jellemző kőzetfizikai és mechanikai tulajdonságait a 1. táblázat foglalja össze, a 10. ábra pedig a bentonitszőnyeg esetén ajánlott zárószigetelő rétegrendet mutatja. Szigetelőkben alkalmazott bentonitok jellemző tulajdonságai Montmorillonit tartalom % Vízabszorpciós kapacitás tömeg % Szabad duzzadás 7 30 ml PH éték Plasztikus index (I p ) % Belső súrlódási szög ( φ) 3-15 Kohézió (c) 3 10 kn/m 2 Permittivitás (Ψ) 5 x x /s Kation cserélő kapacitás (CEC) mmol (eq)/100g 1. táblázat: Szigetelőkben alkalmazott bentonitok tulajdonságai 10. ábra: Bentontitszőnyeg alkalmazása estén ajánlott zárószigetelő rétegrend [3] Előnyök: folyamatosan ellenőrzött mennyiség, nincs szükség helyszíni minőségellenőrzésre, kiváló ún. öngyógyuló képesség, gyors, pontos kivitelezés ( > 5000 m 2 / nap), a beépítés eszközigénye alacsony, a beépítés munkaigénye alacsony, a beépítés az időjárástól kevésbé függ, hideg időjárásban is beépíthető, rézsűn alkalmazható, tervezhető szállítás, beépítés, a szivárgó réteg beépítéskor a bentonitszőnyegek felé nem szükséges geotextília védőréteg.

14 Hátrányok: esős időben nem fektethető, fektetés után azonnali fedés, takarás szükséges, mert a bentonitszőnyeg ennek hiányában megduzzad, a szélessége csökken (akár 15-10%), megfelelően kialakított aljzat szükséges a fektetéséhez, sérülékeny, közvetlenül gépen nem mozoghatnak a felületén, direkt hajlításokra érzékeny, a hajlítási pontokon a szivárgási tényező értéke megnövekszik. [2] Geomembránok alkalmazása Zárószigetelő rendszereknél számos geomembrán típus közül elsősorban a HDPE ( nagy sűrűségű polietilén), LDPE (kis sűrűségű polietilén), VLDPE (alacsony sűrűségű polietilén ) és az EPDM (etilén propilén dién monomer) fóliák jöhetnek számításba. A kivitelezési költségeket tekintve a gyakorlatban a HDPE fóliák alkalmazása a legelterjedtebb. A geomembránok minősítése szabványban előírt vizsgálatok alapján történik, a vizsgálatokra feljogosított intézménnyel kell minősítetni. A forgalomba kerülő geomembránok megadott határértékeit a gyártók garantálják. A 2. táblázat a geomembránok jellemző fizikai és mechanikai tulajdonságait tartalmazzák. 2. tábláza: Geomembránok fizikai és mechanikai tulajdonságaik [1]

15 Záró-szigeteléseknél különösen nagy szerepe van a deformáció tűrőképességnek. A várható nagy deformációk esetén a geomembránoknak kedvezőbb alakváltozási képességekkel kell rendelkezniük. Lezáró szigetelés esetén is jelentős hőterhelés éri a membránokat, ami befolyásolja az öregedés folyamatát. Fontos a hőmérsékletváltozással szembeni viselkedés ismerete, mivel a fektetés kori magas hőmérséklet kitágulást, az alacsony rideg viselkedést okozhat. A 3. táblázat néhány geomembrán lineáris hőtágulási együtthatóját mutatja. Geomembrán Lineáris hőtágulási együttható HDPE 1,1-1,3x10-4 m/m C LDPE 1,0-1,2x10-4 m/m C VLDPE 1,5-2,5x10-4 m/m C 3. táblázat: Geomembránok lineáris hőtágulási együtthatói [1] A geomembrán megkívánt vastagsága típustól/aránytól függően 1,0-2,0 mm. Megfelelő anyagválasztás és beépítés esetén mai ismereteink alapján az élettartalmuk a 100 évet meghaladhatja. A következő három ábra ( 11-13) a geomembrán alkalmazása esetén a szigetelő réteg felépítésének alternatíváit mutatja. 11. ábra: Geomembránok felhasználásával javasolt zárószigetelő rendszer rétegrendje (1. alternatíva) [4] 12. ábra: Geomembránok felhasználásával javasolt zárószigetelő rendszer rétegrendje (2. alternatíva)

16 13. ábra: Geomembránok felhasználásával javasolt zárószigetelő rendszer rétegrendje (3. alternatíva) Előnyök: folyamatos, a gyártó által garantált minőség, hatékony kivitelezés, kiváló vízzáróság, a kivitelezés időjárástól kevésbé függ, kiváló ellenálló-képesség a gyökérzettel szemben. Hátrányok: magas ár, beépítése szakértelmet kíván, beépítéséhez speciális gépek szükségesek, kisebb vastagságok alkalmazása esetén sérülékeny, a fólia alá kerülő réteg előkészítése szükséges, a fóliát védeni kell a mechanikai sérülésektől, ezért geotextíl védőréteg beépítése szükséges Polimerekkel javított homok-bentonit keverék (TRISOPLAST) A polimer adalékanyagot tartalmazó ásványi anyagú keveréktalajok a már ismert összetevői mellett további adalékanyagként (általában üzleti titokként kezelt összetételű) polimert adagolnak. A legismertebb ilyen polimer adalékú keveréktalaj a TRISOPLAST nevű szigetelőanyag. Magyarországon kevésbé alkalmazzák. A németországi tapasztalatok igen kedvezőek, melyeket kiterjedt laboratóriumi vizsgálatok támasztanak alá. A TRISOPLAST szigetelőanyag műszaki adatait a 4. táblázat foglalja össze.

17 4. táblázat: TRISOPLAST szigetelő anyag jellemző paraméterei A szivárgási tényező értéke nagyon kedvező, az eddigi vizsgálatok eredményei a 6x10-11 és m/s tartományban mozognak. Időállósága jelenleg még nem tisztázódott, a polimer adalék időállóságát még vizsgálni kell. Biológiai hatásokkal szemben ellenálló, de további tapasztalatokra van szükség. Gázáteresztő-képessége megegyezik a hagyományos ásványi anyagú szigetelőrétegekével. Deformációs tulajdonságai kedvezőek, a vizsgálatok szerint a relatíve száraz állapotú réteg több százaléknyi deformációra is repedésmentesen reagált. A viszonylag magas bentonittartalom a meredekebb rézsűkön az állékonyságot csökkenti. A keveréket a helyszínen keverő-berendezéssel kell előállítani, a recept szigorú betartásával. Mechanikai sérülésekre kevésbé érzékeny, mint a bentonitszőnyegek. Folyamatos helyszíni minőség-ellenőrzés szükséges. A szükséges beépítési rétegvastagságot a megkívánt vízzárósáig kritérium alapján határozhatjuk meg. A 14. ábra a TRISPOLAST szigetelőréteg beépítésének vastagságát mutatja a megkíván szivárgási tényező függvényében.

18 14. ábra: TRISOPLAST szigetelőréteg beépítési vastagságának meghatározása Előnyök: gyors, hatékony kivitelezés, a kivitelezés az időjárástól kevésbé függ, nem változó minőség, meredek rézsűkön is alkalmazható, ellenőrzött, vezérelt körülmények között történő előállítás, egyszerű beépítés. Hátrányok: magas ár, jelentős szállítási távolságok, megfelelően, nagy pontossággal előkészített kiegyenlítő réteg szükséges, speciális berendezéseket igényel. 15. ábra: TRISOPLAST alkalmazásának tipikus zárószigetelő rétegrendje

19 4.4.5 Bentonit és ásványi anyagú keverék Az esetek többségében a lerakók közelében vagy gazdaságos távolságon belül nem áll rendelkezésre jó minőségű agyag. Ilyen esetekben kedvezően alkalmazhatók szemcsés talaj és bentonit megfelelő arányú keverékéből készített keverékek. A keverék szemcseeloszlása akkor a legkedvezőbb, ha megfelel a Fuller-görbe kívánalmainak. A keverési arányt előzetes vizsgálatokkal kell meghatározni, a szükséges bentonit mennyiség 6-12% közötti, a bentonit minőségétől, agyagásványos összetételétől, őrlési finomságától függően. A rendszer sugorodásra kevésbé hajlamos, alkalmazása a meredekebb rézsűhajlások esetében azonban csak speciális technológia mellett javasolt. A vízzáróságot jelentősen befolyásolja bentonitszemcsék mérete, a gyakorlati tapasztalatok alapján igazán hatékonynak az 1 mm alatti szemcsefrakció bizonyult. A rendszer hatékonyságát jelentősen befolyásolja a beépítendő anyagok homogenizálásának mértéke. A két anyag keverékét általában a helyszínen célszerű megoldani, ipari keverőgépek segítségével. Az agyaghoz hasonlóan a beépítést megfelelő időjárási körülmények között szabad elvégezni. Bentonit-homok keverékeke alkalmazása esetén a rétegrend felépítését a 16. ábra mutatja ábra: Bentonit-homok keverékek alkalmazásának egyik lehetséges zárószigetelő rétegrendje Előnyök: meredek rézsűhajlásnál is alkalmazható, maximum 1:1,5, zsugorodásra kevésbé hajlamos, így kisebb az esélye száradási repedések kialakulásának, megfelelő tapasztalatok állnak rendelkezésre már kivitelezett záró-szigeteléseknél. Hátrányok: kivitelezése fokozott technológiai fegyelmet, felkészültséget igényel, a megkívánt vízzáróság csak szűk víztartalom intervallumban biztosítható, ezért a keverék előállítása speciális keverő-berendezést igényel a helyszínen, kivitelezés közbeni erózióérzékenység.

20 4.4.6 HYDROSTAB rendszer A HYDROSTAB technológia egy ún. vízüveges technológia, melyet Európa néhány országában több-kevesebb sikerrel alkalmaztak. A módszer egyedisége abban rejlik, hogy adalékanyagként olyan összetevőket használ fel, amelyeknek ártalmatlanításáról, kezeléséről egyébként gondoskodni kell. A HYDROSTAB technológiában használt keverék összetétele: % szemcsés/szennyezett talaj (D < 16 mm), 40-45% szennyvíz iszap (szárazanyag tartalom > 30%), 6-9% égetési pernye és 1,2-1,5% vízüveg. Nagyon lényeges, hogy a három különböző szemcseméret-tartományba tartozó alkotórészek jól granulált, folyamatos szemeloszlási görbét adjanak, a rendszer ne legyen sem ún. egyszemcsés, de szemcse/frakció hiányos sem. Az eddigi laboratóriumi és kivitelezési tapasztalatok azt mutatják, hogy a HYDROSTAB technológia kielégíti a záró-szigeteléssel kapcsolatos elvárásokat. A rendszer jó szennyezőanyag-visszatartó képességgel rendelkezik, mert beépítendő komponensek szennyezőanyag tartalma magas, és kívánatos, hogy ezek ne oldódjanak ki. A szivárgási tényező értéke kedvező, jellemzően k<10-10 m/s. A HYDROSTAB anyagú réteg lényegesen nagyobb deformáció különbség elviselésére képes. Hulladéklerakók zárószigetelésének nagyobb deformációkat kell elviselnie, mint az aljzatszigetelésnek. A zsugorodási jellemzőnek is nagyobb jelentősége van, hiszen a zsugorodás hatására repedések alakulnak ki, ami tönkreteheti a réteg vízzáróságát. A 17. ábrán a rétegrend felépítését láthatjuk. 67. ábra: HYDROSTAB lezárási rétegrend Kapilláris szigetelőrendszer A kapilláris szigetelőrendszer két eltérő szemcseméretű rétegből álló rendszer. Alul helyezkedik el a durvább szemcseméretű kapilláris blokk, felette a finom-, középfinomszemcséjű kapilláris réteg. A kapilláris blokk 0,2-0,3 m vastag, általában kavics, homokos kavics anyagú. A kapilláris réteg vastagabb 0,4-0,6 m, homok anyagú. Telítetlen állapotban a finomszemcséjű kapilláris rétegnek lényegesen nagyobb a kapilláris szívása, mint a

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Mintaértékű lerakó tervezése Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése 2003. január Végső Jelentés Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében

Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÚT ÉS VASÚTÉPÍTÉSI TANSZÉK Hideg remix eljárások hazai alkalmazása a külföldi gyakorlat tükrében DIPLOMAMUNKA Készítette: Balázs Júlia Infrastruktúraépítőmérnök

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring)

Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) Oktatási segédanyag a BME Építőmérnöki Kar Víz- és vízi környezetmérnöki Mesterképzés szak BMEEOVKMJT3 Környezeti monitoring (Felszíni és felszín alatti víz mennyiségi és minőségi monitoring) tantárgyához

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése

Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpotenciál-elemzés program Vasúti pályák környezeti állapotának elemzése KOREN EDIT Sopron 2005 Témavezető: Dr. Pájer

Részletesebben

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2003.(XI.29.) sz. rendelete BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. BEVEZETÉS Az Észak-Békés megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társulás

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kutató Központ Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Útmutató alacsony emissziós zónák létrehozásához 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Levegőminőség és egészség...5 3. Környezetvédelmi zóna/alacsony

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben