Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el"

Átírás

1 Gyakori ké rdés örökbefogadásra készülőktől, hogy mely lépésekből áll az al kalmassá nyilvánítás folyamata, melyek azok a tényezők, amelyek szem előtt tartásával érdemes meghozni az egyes fontos döntéseket. Bár sok helyütt hozzáférhető információ a témában, hiányát éreztük egy gyakorlatias, közérthető tájékoztatónak tekintettel e rre, az al ábbiakban összefoglaltunk néhány al apvetést és saját t apasztalatainkat, vé leményünket. (A c saládon be lüli, r okoni örökbefogadás esetére nem térünk ki.) Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el Ahhoz, hog y gyermeket f ogadhasson ör ökbe a kár há zaspár, akár e gyedülálló s zemély, alkalmassági határozatot kell szereznie. A folyamat a TEGYESZ-nél (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) való jelentkezéssel i ndul és - jó esetben - az al kalmassági ha tározat kézhezvételével zárul. 1. Első lépésként a lakóhely szerint illetékes TEGYESZ-nél kell jelentkezni, a legegyszerűbb felhívni őket! Megyénkénti elérhetőségek: Az ügyintéző el fogja mondani, hogy az adott megyében ho gyan z ajlik a procedúra (van, ahol elegendő a telefon, de van, ahol írásos jelentkezést kérnek), majd időpontot egyeztet az első konzultációra. Első konzultáció: ide már úg y ke ll m ennünk, hog y alaposan á tgondoljuk, hogy an, m ilyen paraméterű és hány gyermeket tudunk vállalni. Mindezek nagyon komoly döntések, hiszen sok ember életére, sorsára lesznek hatással. Az alábbiakról kell majd nyilatkoznunk: a, Az örökbefogadás módja Eldöntendő, hog y t itkosan va gy n yíltan a karunk-e ör ökbefogadni, vállaljuk-e az anonim örökbefogadást, esetleg valamennyi formát el tudjuk fogadni? Nyílt örökbefogadás Nyílt örökbefogadással elsősorban újszülöttek kerülnek családba, jórészt a civil szervezetek segítségével. Ezek alfabetikus sorrendben: - Alfa Szövetség, - Bölcső Alapítvány, - Együtt az Életért Közhasznú Egyesület, - Fészek Alapítvány, - Gólyahír Egyesület, Minden civil szervezet más, mások az alapelvek, a fő irányvonalak. Érdemes tájékozódni és alaposan megfontolni, mely szervezetet/szervezeteket választjuk. A n yílt ör ökbefogadás s orán a leendő örökbefogadók megismerkednek a vé rszerinti anyával, esetleg apával is, sőt van ol yan szervezet, amelynek a gyakorlata lehetőséget ad arra, hogy a vé rszerinti an ya megkérje a leendő örökbefogadó anyát, hogy legyen vele a

2 szülésnél. Fontos tudnivaló, ho gy n yílt ör ökbeadással f oglalkozó c ivil s zervezethez cs ak jogerős alkalmassági határozat birtokában lehet jelentkezni! (Az al kalmassági ha tározat megszerzésének ideje hivatalfüggő, ennek elhúzódása azoknak jelenthet hátrányt, akik civil szervezeten keresztül s zeretnének örökbefogadni. A TEGYESZ rendszerében - ahonnan elsősorban nagyobb gyerekek örökbeadása történik - már a bejelentkezéstől datálódik a sorbaállás.) Titkos örökbefogadás Titkos a gyámság alatt álló tartós nevelésbe, az örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vérszerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. Ez esetben a TEGYESZ közreműködésével, jellemzően csecsemőotthonból, gyermekotthonból vagy nevelőszülőtől vihetik haza az örökbefogadók a néhány he tes va gy na gyobb gyermeket (újszülött örökbefogadásának lehetősége titkosan viszonylag ritka). A titkos örökbefogadás során eldöntendő kérdés, hogy kérjük-e f elvételünket az ún. országos listára. Erre a listára akkor kerül fel egy örökbeadható gyermek, ha a megyéjében várakozók közül senki sem kívánja örökbefogadni - ilyenkor országosan keresnek számára szülőket. Természetesen változó, hogy megyénként milyen az örökbeadható gyermekek és az örökbefogadni kívánók aránya, de ezzel együtt tény, hogy az országos listára nagyobb eséllyel k erülnek a m ár na gyobbacska és /vagy roma s zármazású és/vagy v alamilyen betegséggel élő gyerekek, sokszor többes testvérek. Amennyiben kértük felvételünket a listára, úgy előfordulhat, hogy az ország másik felében élő gyermeket ajánlanak fel számunkra - érdemes végiggondolni, ez mennyire vállalható. A barátkozás 2-3 héttől akár 2 hónapig is eltarthat, ez idő alatt valószínűleg gyakran kell nagy távolságokat utaznunk, sőt a barátkozás vége felé már a leendő gyermekünk közelébe is kell köl töznünk, hogy minél több időt tölthessünk el vele. Ez egyrészt időben, másrészt anyagilag lehet megterhelő a leendő szülők számára. Anonim örökbefogadás Az ún. Babamentő Program a kül önböző kórházak előtt elhelyezett i nkubátorokba t ett kisbabákról hivatott gondoskodni. Az első inkubátort 1996-ban helyezték üzembe a budapesti Schöpf-Merei Kórházban és ezt a pé ldát más kórházakban is követték. Ma már sok helyen működik az országban babamentő inkubátor. Inkubátoros ba ba ör ökbefogadása es etén teljes az anoni mitás ( ez az t i s j elenti, hogy a törvény szerint a gyermek 6 hetes koráig a vérszerinti szülő jelentkezhet a babáért). Szembe kell nézni azzal a t énnyel, hogy az anonimitás miatt a későbbiekben szinte lehetetlen lesz megtalálni a z ör ökbefogadott gyermekünk vérszerinti s züleit, akármennyire is s zeretné megismerni őket - ez egy újabb kezelendő probléma forrása lehet az örökbefogadó családban. Érdekes kérdés egy inkubátoros baba esetében, hogy a származását mi alapján tudjuk vagy tudják a gyermekvédelmi szakemberek megítélni? A legtöbb esetben a vérszerinti szülő nyilatkozata, esetleg a vezetékneve alapján tud a TEGYESZ dolgozója felvilágosítást adni a származásról, de ezek az információk inkubátoros baba esetében nem állnak rendelkezésre

3 és az sem mérvadó, hogy pár naposan, hetesen hogyan néz ki egy gyermek. Hiszen a haj és a szem besötétedhetnek, az addig egyenes tincsek begöndörödhetnek és a bőrszín is változhat idővel. Ugyanígy ne m t udhatunk meg s emmit a vérszerinti családról és az esetleges öröklődő betegségekről. Ezt a bizonytalanságot vállalni kell a Babamentő Programba jelentkező leendő szülőknek. b, A gyermek kora Fel ke ll t ennünk m agunkban a ké rdést, t udunk-e nagyobbacska, mondjuk 2-3 éves gyereket vállalni? Vagy csakis újszülött elfogadható számunkra? Nagyon f ontos t udni, h ogy m ivel j ár e gy újszülöttnél idősebb gyermek örökbefogadása! Sokkal komplexebb, bizonyos szempontból nehezebb dolog nem újszülöttet örökbefogadni. Ezek a gyerekek magukkal hozzák a sajnos sok esetben borzalmas tényekkel terhes múltjukat. Emellett, amennyiben csecsemőotthonban, gyermekotthonban töltött huzamosabb időt a gyermek, számolni kell a hospitalizáció okozta testi-lelki sérülésekkel, hátrányokkal. Ezekben az intézményekben még a leggondosabb igyekezet ellenére sincs megfelelő kapacitás és idő a szükséges törődéshez, foglalkozáshoz, szeretethez (ugyanez előfordulhat nevelőszülőnél elhelyezett gyermeknél is). Külön feladatot ró a szülőkre, hogy a korai élmények esetlegesen károsító tényezők, ezért a normál szülői funkciók mellett gyakran terápiás funkciót is el kell látniuk. Ugyancsak kül ön f eladat a na gyobb gyermek személyiségének, s zokásrendszerének megismerése, elfogadása, és tiszteletben tartani tudása. Sajnos nem minden esetben áltathatjuk magunkat azzal sem, hogy a szeretet mindent megold, gondolnunk kell arra a lehetőségre is, hogy bármennyire i s i gyekszünk, né hány h átrányt sohasem f og b ehozni g yermekünk, i lletve t esti-lelki betegségei egy részéből soha nem f og kigyógyulni, ezekkel együtt kell élnie az egész családnak. Összefoglalva: nem újszülött örökbefogadása alapos felkészülést igényel a leendő szülők részéről! c, A gyermek neme d, A gyermek származása A legtöbb várakozó jelenleg csak magyar származású gyermeket kíván örökbefogadni. Mivel kell szembenéznie, mire kell felkészülnie annak, aki más származású gyermeket is vállalna? Itt elsősorban a roma származásra térnénk ki, hiszen e kisebbség a legnagyobb hazánkban, így a magyartól eltérő származású örökbeadható gyermekek legnagyobb része is roma. Elsősorban alapos önvizsgálatot igényel a dolog, van-e f enntartásunk a roma származású emberekkel ka pcsolatban? V an-e köz ös á lláspontja a pá rnak ebben a ké rdésben? Fontos tényező a közvetlen környezetünk vélekedése is a kérdésben. A leendő nagyszülők, egyéb közeli rokonok milyen érzésekkel viseltetnek e kisebbség iránt? Amennyiben nem elfogadóak, hajlandóak vagyunk-e akár meglévő kapcsolatokat feláldozni a gyerek miatt? (Sokszor persze a gyerek személyisége felülírja az előzetes ellenérzéseket, de nem szabad erre alapozni.)

4 Mindezeken t úl számolnunk ke ll a t ágabb kör nyezetünk, i lletve a t ársadalom e gészének hozzáállásával is. Rajtunk múlik, megbirkózunk-e vele, tudjuk-e kezelni a helyzetet és ennek kulcsát át tudjuk-e adni roma származású gyermekünk számára. e, A gyermek egészségi állapota Legalább a nnyira f ontos, mint a s zármazás t émaköre. Egyes m egyékben részletes kérdőívet töltetnek ki azzal kapcsolatban, hogy mi tolerálható még a jelentkezők számára, de a legtöbb helyen mindösszesen 3 választható kategória van: egészséges korrigálható mértékben beteg maradandóan beteg A kategóriákba va ló be sorolás he lyenként nagyon vá ltozó l ehet, ezért érdemes pont osan egyeztetni az ügyintézőnkkel! Egyes megyékben például egy szemüveges gyermeket már nem egészségesként tüntetnek fel, máshol kifejezetten súlyos problémák besorolását meglehetősen rugalmasan kezelik. Nagyon a laposan át kell gondolnunk, ho gy emberileg, anyagilag, egyéb lehetőségek (pl. ismeretség, ka pcsolatok t ekintetében) mit t udunk vá llalni. V annak, a kik képesek e gy b eteg gyermeket is teljes szívvel elfogadni, de sokan képtelenek rá. Ugyanakkor arról is szó lehet, hogy an yagilag ne m bírnák az ez zel járó terheket, vagy úgy íté ljük meg, kicsi az érdekérvényesítési képességük egy ilyen feladathoz. f, A gyermekek száma Testvéreket amennyiben jelezzük ezt az igényünket és alkalmasságunk így kerül rögzítésre a határozatban - egy eljárással is örökbe lehet fogadni. Ez lehet előny is, hiszen egy csapásra le lehet tudni a családalapítást, ugyanakkor a dupla öröm sokszor dupla nehézséget is jelent. Ki könnyebben, ki ne hezebben ve szi a z a kadályokat, de a zt á ltalánosságban e l l ehet m ondani, hogy egy teljesen kezdő, gyakorlatlan anyának, apának nem egyszerű feladat hirtelen többgyermekes szülővé válni. Gyakran azzal is meg kell birkózni, hog y a t estvérek ne m azonos mértékben sérültek, nem azonos mértékben vannak lemaradva, tehát sokkal nagyobb, differenciáltabb odafigyelést, több erőforrást igényel egyszerre több gyermeket örökbefogadni. Mindezek mellett természetesen a költségek is arányosan nőnek a gyerekek számával. A fenti kérdéseket kell végiggondolnunk még az első konzultáció előtt, ahol az ügyintéző meghallgat be nnünket, é rdeklődik motivációink, terveink, elképzeléseink felől, ezeket írásban rögzíti, melyet a jelentkezők aláírásukkal látnak el. Mindezek mellett tájékoztatja a jelentkezőket a további lépésekről is: Kötelező pszichológiai vizsgálat, melynek menete megyénként szintén eltérő lehet. Van, ahol egyalkalmas beszélgetés a pszichológussal, de van olyan megye is, ahol többszáz kérdéses tesztet töltetnek ki a beszélgetésen felül és akár többször is sor kerülhet személyes találkozásra. A beszélgetések tartalma és menete értelemszerűen pszichológusfüggő, de nagy valószínűséggel fordulnak elő olyan kérdések, mint hogyan sikerült eljutni az örökbefogadás gondolatáig, milyen

5 előzményei vannak a dolognak (pl. meddőségi kezelések), sikerült-e f eldolgozni a z es etleges veszteség-élményeket, milyen a családunk, köz vetlen környezetünk hoz záállása örökbefogadási szándékunkhoz stb. Környezettanulmány, ahol egy ügyintéző személyesen keresi fel a jelentkezőket otthonukban, előre megbeszélt időpontban. Megnézi, milyen körülmények között élünk, mekkora a lakásunk, milyen a felépítése, felszereltsége, valamint lehetőség szerint ekkor történik meg az együttélő családtagok meghallgatása i s. A környezettanulmány milyensége ugyancsak ügyintéző függő, széles s kálán terjedhet a ke llemes, segítőkész beszélgetéstől az olyan vizsgálódásig, amelyet joggal érezhetünk privát szféránk megsértésének. 21 órás tanfolyam, ez megyétől függően na pot ve sz i génybe és önköltséges (az összeg megyénként ugyancsak eltérő) a pontos részletekről az ügyintéző tud felvilágosítást a dni. Fontos tudni, hogy nemcsak a TEGYESZ tanfolyamát lehet elvégezni, hanem helyette vagy akár párhuzamosan az Ágacska Alapítvány felkészítő tanfolyamát is: A tanfolyam célja, hogy az azon résztvevők megismerjék az ör ökbefogadás jogi é s tá rsadalmi hátterét, szembesüljenek azokkal a tipikus nehézségekkel, melyek az örökbefogadási eljárás és az örökbe fogadott gyermek nevelése során felmerülhetnek, elsajátítsák a konfliktusok kezelésének és az örökbefogadással együtt járó feszültségek kezelésének módjait. Sokan meglehetősen szkeptikusan vágnak bele a tanfolyamba, de nagyon informatív és hasznos, főleg, hogy sokaknak nincs igényük vagy lehetőségük az örökbefogadás témáját al aposabban körüljárni. (A tanfolyam jogszabályban rögzített tematikáját a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza: ) Míg a fenti ügyintézés zajlik, be kell szerezni a szükséges iratokat is, úgymint: orvosi igazolás (A legtöbb megye gyakorlata szerint a TEGYESZ keresi meg levélben a háziorvosunkat, de az adminisztrációs problémák elkerülése és a gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kérni, ho gy s zemélyesen intézzük az i gazolás beszerzését. A háziorvosnak a rról kell nyilatkoznia, hog y nem szenvedünk a gyermek megfelelő ellátását korlátozó testi, érzékszervi, é rtelmi f ogyatékosságban; s úlyos ps zichotikus zavarban; alkoholfüggőségben; kábítószer-függőségben valamint ol yan be tegségben, am ely miatt - akár időszakosan is akadályozott lehet a gyermekről való gondoskodás, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.) jövedelemigazolás születési anyakönyvi kivonat házassági anyakönyvi kivonat Az ig azolásokat n em é rdemes rögtön be szerezni, mert előfordulhat, hogy mire a ha tározat megszületne, érvényüket vesztik. Legjobb, ha a TEGYESZ-es ügyintéző tanácsát kérjük ebben. (Megjegyzés: ezeket az iratokat közvetlenül az örökbefogadás előtt is meg kell majd kérni!) Amíg a TEGYESZ meg nem hozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról, lehetőség van a kérelmünket módosítani. Sokan a hasonló helyzetben lévőkkel való beszélgetések, az ő

6 tapasztalataik, esetleg a megélt élmények (pszichológiai beszélgetés, a tanfolyamon elhangzottak, gyermekvédelmi s zakemberekkel va ló beszélgetés, t émába vá gó kön yv- és f ilm-élmények) hatására dönt enek a m ódosításról. A módosítás vona tkozhat valamennyi pa raméterre, akár a korhatárra, akár a származásra, akár az egészségi állapotra, de akár a vállalt gyerekek számára is. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy elvárásainkból, elképzeléseinkből nem szabad engedni, csak azért, hogy hamarabb szülők lehessünk! Felelősen kell végiggondolnunk, mit tudunk elfogadni, vállalni, mert ha valaki ebben a kérdésben nem eléggé következetes, megalkuszik csak azért, hogy gyorsabban legyen gyermeke, abból csak probléma származhat, akár tragédiához is vezethet. Ezután a TEGYESZ meghozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról. 2. Második lépésként a TEGYESZ az elsőfokú határozatot továbbküldi a helyileg illetékes gyámhatóság felé, akik lefolytatják a másodfokú eljárást. Ennek s orán új ból n yilatkoznunk ke ll, hog y f enntartjuk ör ökbefogadási szándékunkat, m ajd az adott gyámhivatal gyakorlata s zerint s or k erülhet új abb kör nyezettanulmányra, de az i s l ehet, hogy csak egy meghallgatáson kell részt vennünk. A gyámhivatali meghallgatás során érdemes elmondani, hogy számunkra kedvező döntés esetén lemondunk fellebbezési j ogunkról. E zzel 15 na pot s pórolunk (ennyi idő alatt lépne jogerőre "magától" a határozat), ami nem sok, de akkor egy egész évnek fog tűnni. Az összegyűlt információk alapján a gyámhivatal m eghozza az ör ökbefogadásra va ló alkalmasságról szóló jogerős határozatot. A határozat tartalmazza, hogy m ilyen g yermek(ek) örökbefogadására vagyunk alkalmasak. (Ez jó esetben megegyezik a kérelmünkben foglaltakkal.) Sokan é rzik úg y, m intha a határozat jogerőre emelkedése után légüres térbe kerülnének. Ügyintéznivaló ilyenkor már nincs, marad a várakozás. Ezt ki könnyebben, ki nehezebben viseli. Bármelyik típusba is tartozunk, érdemes a várakozás hónapjait, éveit felkészülésre használni! Keressük a hasonló helyzetben lévő várakozók, esetleg már gyakorló örökbefogadó szülők társaságát, ké rjük és v együk szívesen t anácsaikat, ötleteiket. Most m ár s zerencsére arra i s v an lehetőség, hogy szervezett formában, szakemberek irányításával vegyünk részt csoportos beszélgetéseken. Erről bővebbet a Mózeskosár Egyesületnél, az Ágacska Alapítványnál, valamint az Esőcseppek Egyesületnél lehet megtudni. Olvassunk szakirodalmat! S ajnos m agyarul m ég e lég ke vés kön yv, t anulmány, c ikk á ll rendelkezésre, de i degen n yelven szinte m inden r észkérdésre vá laszt t alálhatunk - aki b eszél idegen nyelvet, feltétlenül ha sználja ki a t udását ( honlapunkon né hány könyvnek m agyarul i s olvasható/olvasható lesz az összefoglalója). Tipp: a várakozás ideje alatt ne szégyelljük időnként telefonon megkeresni az ügyintézőnket és érdeklődni! Nem veszik zaklatásnak és mi is egy kicsit jobban viselhetjük a várakozást, ha időrőlidőre megbizonyosodunk arról, hogy haladunk a sorban. Az örökbefogadásra való alkalmasságról szóló jogerős határozat 2 évig érvényes. Amennyiben 2 éven belül nem kerül sor az örökbefogadásra, az érvényességi idő (az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelemre) 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a körülmények sem változtak. Ha ez az 1 é v is letelik úgy, hogy nincs folyamatban örökbefogadás, akkor az egész

7 eljárást új ra l e ke ll f olytatni a t anfolyam el végzésének kivételével. M indeközben a l istán v aló hely megmarad, tehát a várakozó nem kerül a sor végére. További általános tudnivalók a várva várt értesítésről: - Gyakori félreértés, hogy a jelentkezőknek lehetősége van válogatni pl. adott otthonban élő gyermekek közül. A valóságban a szakemberek figyelembe véve a jelentkezők sorszámát is választják ki az adott gyermeknek vélhetően legjobban megfelelő örökbefogadókat, akik kizárólag a konkrét gyermekről kapnak információt, kizárólag őt ismerhetik meg. - Amennyiben ne m új szülöttet f ogadunk örökbe, a felajánlást követően először a TEGYESZ vagy a csecsemőotthon, g yermekotthon m unkatársai (vagy a nevelőszülők) társaságában találkozunk a g yerekkel, e gy r övid alkalom erejéig, majd áttekinthetjük a r óla s zóló dokumentációt (előélet, egé szségügyi ada tok). Amennyiben az e gészségi ál lapottal kapcsolatban kérdések merülnek fel bennünk, érdemes konzultálni a gyermek orvosával vagy más s zakorvossal. Ezután ke ll vá laszt a dnunk a rra, ho gy m eg kí vánjuk-e kezdeni a barátkozást. Ha a válaszunk pozitív, akkor a további megbeszélés (TEGYESZ ügyintézőjével, csecsemőotthon, gyermekotthon m unkatársaival, nevelőszülővel) már a barátkozás üteméről zajlik. A barátkozás során folyamatosan egyre több időt töltünk a gyermekkel, j obban megismerve őt és szokásait, megtanulva gondozását. Ez az időszak lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is megismerjen bennünket, megszokja közelségünket, társaságunkat annak érdekében, hogy a hazavitele minél zökkenőmentesebben menjen végbe. Amikor már a leendő örökbefogadók és a g yermek között kialakult egy kellő mélységű kapcsolat, a gyámhivatal ügyintézője dönt a gyermek ideiglenes, 30 napos kihelyezéséről a leendő örökbefogadók otthonába. - Mikor a kihelyező határozattal hazavihetjük gyermekünket, van egy 30 napos periódus, amelynek s orán az ör ökbefogadók vi sszaléphetnek s zándékuktól. E z a 30 n ap meghosszabbítható, i lletve ké tségek, gondok e setén é rdemes a TEGYESZ szakembereinek segítségét kérni! - Fontos tudni azt is, hogy a jogerőre emelkedett örökbefogadást a z ör ökbefogadókon és az örökbefogadotton kívül senki sem bonthatja fel. Az örökbefogadás jogerőre emelkedésével az örökbefogadott gyerek a vérszerinti g yermek jogállásába ke rül - ez a zt j elenti, hogy új születési anyakönyvi ki vonatot f og k apni, a hol m ár a z ör ökbefogadók lesznek bejegyezve szülőként, örökölhet stb., tehát jo gilag teljesen a zonos helyzetbe k erül az ör ökbefogadók biológiai utódjával. - Az örökbefogadó szülők jogában áll me gváltoztatni a g yermek keresztnevét ( a v ezetéknév automatikusan megváltozik), de érdemes végiggondolni, hogy ezzel nem okozunk-e (később jelentkező) zavart, fájdalmat a g yermeknek. É rdemes f igyelembe ve nni, hog y e gy nagyobbacska g yermek személyiségének része az er edeti ke resztneve, valamint már na gyon megszokta azt. Az er edeti ke resztnév megtartásával bi zonyíthatjuk a gyerek felé a t eljes elfogadásunkat és tiszteletünket iránta, mint individuum iránt. Sok sikert a döntéshez!

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás célja

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi

Részletesebben

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok Örökbefogadással kapcsolatos feladatok A gyermekek örökbefogadásával kapcsolatos igen széleskörű feladatrendszerben az, ami a gyerekek oldaláról feladat (az örökbefogadhatóvá nyilvánítás, majd a kihelyezés

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért. közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért. közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT

KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. melléklet a 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 1. Alulírott kérem a újszülött támogatás megállapítását. 2. Kérelmező szülő adatai: Születési név:... Anyja

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények száma megyénként, Családi napközik 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények megyénként, 2002 Gyermekjóléti szolgálatok Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):...

HONOSÍTÁSI KÉRELEM. 1. Házassági neve:... Születési családi neve:... Születési utóneve(i):... Előző (születési) családi neve:... Előző utóneve(i):... A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI KÉRELEM Alulírott....... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy...... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel)

Részletesebben

Tisztelt Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat!

Tisztelt Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat! 1081 BUDAPEST, ALFÖLDI U. 9-13 : +361 3232-910 Tisztelt Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Kérdőív a családról. Bert Hellinger

Kérdőív a családról. Bert Hellinger Kérdőív a családról Létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet egy piramishoz hasonlatosnak látom. Fenn, az egészen pici kis csúcson zajlik minden,

Részletesebben

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás

Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Igénylı, kötelezett Szülõi felügyeleti jog gyakorlás Ha a szülõi felügyeletet együttesen gyakorló szülõk a szülõi felügyelet körébe tartozó kérdésekben nem tudnak megegyezni, a gyámhivatal döntését bármelyik

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek

9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek száma megyénként, Házi gyermekfelü gyeletek 9.1 GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 9.1.1 A gyermekjóléti intézmények férőhelyinek megyénként, 2003 Bölcsődék Családi napközik Házi gyermekfelü gyeletek Gyermekek átmeneti gondozása Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek

Tájékoztató leendő nevelőszülőknek Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelőszülői Hálózat Tájékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 480-1178

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TGYSZ PROTOKOLLJA. Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr.

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TGYSZ PROTOKOLLJA. Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr. TGYSZ TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTATÁS ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK PROTOKOLLJA Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr. Radoszáv Miklós TGYSZ.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita

Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége. OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita Gyermekjogi képviselők jogtudatosítási tevékenysége OBDK, 2015 Dr. Herczeg Rita A hatékony jogvédelem eszközei I. Jogtudatosítással kapcsolatos feladatok - jogszabályi háttér Gyermekvédelmi törvény: A

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

Tájékoztató. a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK. Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010.

Tájékoztató. a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK. Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010. Tájékoztató a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010. Tartalom I. A felnőttképzési tevékenység ellátásának keretei, feltételei II.

Részletesebben

1145 Budapest, Uzsoki utca Telefon: , A környezet

1145 Budapest, Uzsoki utca Telefon: , A környezet 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41 Telefon: 467-3700, 467-3800 E-mail: uzsoki@uzsoki.hu A környezet Az Uzsoki Utcai Kórház az ország egyik legkorszerűbb intézménye, melynek felújítása során 2010-ben nagy

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Örökbefogadás 1/45. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Örökbefogadás

Örökbefogadás 1/45. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Örökbefogadás 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Örökbefogadás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

Ha pár percet rászánsz,

Ha pár percet rászánsz, Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rászánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE

PÁLYÁZAT KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE Kerpely Antal Kollégium Dunaújváros, Pf. 417, Dózsa György út 33., Hungary, H-2401 Tel.: +36 (25) 551-237 Fax: +36 (25) 410-434 E-mail: kerpely@makacs.duf.hu Internet: www.kac.duf.hu/kollegium PÁLYÁZAT

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2016/17. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2016.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN

GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN GYERMEKBÁNTALMAZÁS FELISMERÉSE ÉS KEZELÉSE A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN Munkaanyag Összeállította: Varga Bea Kristóf Pál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. Kedves Kollégák! Válogatásunk

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA *

K É R E L E M SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI/ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSRA TÁMOGATÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA * Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM 1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 6068-1/2006-SZMM. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. november Az előterjesztés

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a kórházi anonim szülésr ől

a kórházi anonim szülésr ől 2..../2013 (...) OGY határozat a kórházi anonim szülésr ől É rkvamet+' /I() 2213 2 Ci ivatab Az Országgyűlés, figyelemmel arra, hogy - a kedvező külföldi tapasztalatok alapján az anonim kórházi szülés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény 5516 Körösladány, Simai út 2. Tel./fax.: 06 66 474 058 E-mail: keszi.kladany@gmail.hu KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 CSALÁDI NAPKÖZI FELVÉTELI KÉRELEM A gyermek neve:.. Születési helye:...év:.hó:..nap:.

Részletesebben

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Kedves Felvételizőnk! Örömmel fogadtuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola osztatlan tanári szakára beadott jelentkezését.

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben