Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el"

Átírás

1 Gyakori ké rdés örökbefogadásra készülőktől, hogy mely lépésekből áll az al kalmassá nyilvánítás folyamata, melyek azok a tényezők, amelyek szem előtt tartásával érdemes meghozni az egyes fontos döntéseket. Bár sok helyütt hozzáférhető információ a témában, hiányát éreztük egy gyakorlatias, közérthető tájékoztatónak tekintettel e rre, az al ábbiakban összefoglaltunk néhány al apvetést és saját t apasztalatainkat, vé leményünket. (A c saládon be lüli, r okoni örökbefogadás esetére nem térünk ki.) Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el Ahhoz, hog y gyermeket f ogadhasson ör ökbe a kár há zaspár, akár e gyedülálló s zemély, alkalmassági határozatot kell szereznie. A folyamat a TEGYESZ-nél (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) való jelentkezéssel i ndul és - jó esetben - az al kalmassági ha tározat kézhezvételével zárul. 1. Első lépésként a lakóhely szerint illetékes TEGYESZ-nél kell jelentkezni, a legegyszerűbb felhívni őket! Megyénkénti elérhetőségek: Az ügyintéző el fogja mondani, hogy az adott megyében ho gyan z ajlik a procedúra (van, ahol elegendő a telefon, de van, ahol írásos jelentkezést kérnek), majd időpontot egyeztet az első konzultációra. Első konzultáció: ide már úg y ke ll m ennünk, hog y alaposan á tgondoljuk, hogy an, m ilyen paraméterű és hány gyermeket tudunk vállalni. Mindezek nagyon komoly döntések, hiszen sok ember életére, sorsára lesznek hatással. Az alábbiakról kell majd nyilatkoznunk: a, Az örökbefogadás módja Eldöntendő, hog y t itkosan va gy n yíltan a karunk-e ör ökbefogadni, vállaljuk-e az anonim örökbefogadást, esetleg valamennyi formát el tudjuk fogadni? Nyílt örökbefogadás Nyílt örökbefogadással elsősorban újszülöttek kerülnek családba, jórészt a civil szervezetek segítségével. Ezek alfabetikus sorrendben: - Alfa Szövetség, - Bölcső Alapítvány, - Együtt az Életért Közhasznú Egyesület, - Fészek Alapítvány, - Gólyahír Egyesület, Minden civil szervezet más, mások az alapelvek, a fő irányvonalak. Érdemes tájékozódni és alaposan megfontolni, mely szervezetet/szervezeteket választjuk. A n yílt ör ökbefogadás s orán a leendő örökbefogadók megismerkednek a vé rszerinti anyával, esetleg apával is, sőt van ol yan szervezet, amelynek a gyakorlata lehetőséget ad arra, hogy a vé rszerinti an ya megkérje a leendő örökbefogadó anyát, hogy legyen vele a

2 szülésnél. Fontos tudnivaló, ho gy n yílt ör ökbeadással f oglalkozó c ivil s zervezethez cs ak jogerős alkalmassági határozat birtokában lehet jelentkezni! (Az al kalmassági ha tározat megszerzésének ideje hivatalfüggő, ennek elhúzódása azoknak jelenthet hátrányt, akik civil szervezeten keresztül s zeretnének örökbefogadni. A TEGYESZ rendszerében - ahonnan elsősorban nagyobb gyerekek örökbeadása történik - már a bejelentkezéstől datálódik a sorbaállás.) Titkos örökbefogadás Titkos a gyámság alatt álló tartós nevelésbe, az örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vérszerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. Ez esetben a TEGYESZ közreműködésével, jellemzően csecsemőotthonból, gyermekotthonból vagy nevelőszülőtől vihetik haza az örökbefogadók a néhány he tes va gy na gyobb gyermeket (újszülött örökbefogadásának lehetősége titkosan viszonylag ritka). A titkos örökbefogadás során eldöntendő kérdés, hogy kérjük-e f elvételünket az ún. országos listára. Erre a listára akkor kerül fel egy örökbeadható gyermek, ha a megyéjében várakozók közül senki sem kívánja örökbefogadni - ilyenkor országosan keresnek számára szülőket. Természetesen változó, hogy megyénként milyen az örökbeadható gyermekek és az örökbefogadni kívánók aránya, de ezzel együtt tény, hogy az országos listára nagyobb eséllyel k erülnek a m ár na gyobbacska és /vagy roma s zármazású és/vagy v alamilyen betegséggel élő gyerekek, sokszor többes testvérek. Amennyiben kértük felvételünket a listára, úgy előfordulhat, hogy az ország másik felében élő gyermeket ajánlanak fel számunkra - érdemes végiggondolni, ez mennyire vállalható. A barátkozás 2-3 héttől akár 2 hónapig is eltarthat, ez idő alatt valószínűleg gyakran kell nagy távolságokat utaznunk, sőt a barátkozás vége felé már a leendő gyermekünk közelébe is kell köl töznünk, hogy minél több időt tölthessünk el vele. Ez egyrészt időben, másrészt anyagilag lehet megterhelő a leendő szülők számára. Anonim örökbefogadás Az ún. Babamentő Program a kül önböző kórházak előtt elhelyezett i nkubátorokba t ett kisbabákról hivatott gondoskodni. Az első inkubátort 1996-ban helyezték üzembe a budapesti Schöpf-Merei Kórházban és ezt a pé ldát más kórházakban is követték. Ma már sok helyen működik az országban babamentő inkubátor. Inkubátoros ba ba ör ökbefogadása es etén teljes az anoni mitás ( ez az t i s j elenti, hogy a törvény szerint a gyermek 6 hetes koráig a vérszerinti szülő jelentkezhet a babáért). Szembe kell nézni azzal a t énnyel, hogy az anonimitás miatt a későbbiekben szinte lehetetlen lesz megtalálni a z ör ökbefogadott gyermekünk vérszerinti s züleit, akármennyire is s zeretné megismerni őket - ez egy újabb kezelendő probléma forrása lehet az örökbefogadó családban. Érdekes kérdés egy inkubátoros baba esetében, hogy a származását mi alapján tudjuk vagy tudják a gyermekvédelmi szakemberek megítélni? A legtöbb esetben a vérszerinti szülő nyilatkozata, esetleg a vezetékneve alapján tud a TEGYESZ dolgozója felvilágosítást adni a származásról, de ezek az információk inkubátoros baba esetében nem állnak rendelkezésre

3 és az sem mérvadó, hogy pár naposan, hetesen hogyan néz ki egy gyermek. Hiszen a haj és a szem besötétedhetnek, az addig egyenes tincsek begöndörödhetnek és a bőrszín is változhat idővel. Ugyanígy ne m t udhatunk meg s emmit a vérszerinti családról és az esetleges öröklődő betegségekről. Ezt a bizonytalanságot vállalni kell a Babamentő Programba jelentkező leendő szülőknek. b, A gyermek kora Fel ke ll t ennünk m agunkban a ké rdést, t udunk-e nagyobbacska, mondjuk 2-3 éves gyereket vállalni? Vagy csakis újszülött elfogadható számunkra? Nagyon f ontos t udni, h ogy m ivel j ár e gy újszülöttnél idősebb gyermek örökbefogadása! Sokkal komplexebb, bizonyos szempontból nehezebb dolog nem újszülöttet örökbefogadni. Ezek a gyerekek magukkal hozzák a sajnos sok esetben borzalmas tényekkel terhes múltjukat. Emellett, amennyiben csecsemőotthonban, gyermekotthonban töltött huzamosabb időt a gyermek, számolni kell a hospitalizáció okozta testi-lelki sérülésekkel, hátrányokkal. Ezekben az intézményekben még a leggondosabb igyekezet ellenére sincs megfelelő kapacitás és idő a szükséges törődéshez, foglalkozáshoz, szeretethez (ugyanez előfordulhat nevelőszülőnél elhelyezett gyermeknél is). Külön feladatot ró a szülőkre, hogy a korai élmények esetlegesen károsító tényezők, ezért a normál szülői funkciók mellett gyakran terápiás funkciót is el kell látniuk. Ugyancsak kül ön f eladat a na gyobb gyermek személyiségének, s zokásrendszerének megismerése, elfogadása, és tiszteletben tartani tudása. Sajnos nem minden esetben áltathatjuk magunkat azzal sem, hogy a szeretet mindent megold, gondolnunk kell arra a lehetőségre is, hogy bármennyire i s i gyekszünk, né hány h átrányt sohasem f og b ehozni g yermekünk, i lletve t esti-lelki betegségei egy részéből soha nem f og kigyógyulni, ezekkel együtt kell élnie az egész családnak. Összefoglalva: nem újszülött örökbefogadása alapos felkészülést igényel a leendő szülők részéről! c, A gyermek neme d, A gyermek származása A legtöbb várakozó jelenleg csak magyar származású gyermeket kíván örökbefogadni. Mivel kell szembenéznie, mire kell felkészülnie annak, aki más származású gyermeket is vállalna? Itt elsősorban a roma származásra térnénk ki, hiszen e kisebbség a legnagyobb hazánkban, így a magyartól eltérő származású örökbeadható gyermekek legnagyobb része is roma. Elsősorban alapos önvizsgálatot igényel a dolog, van-e f enntartásunk a roma származású emberekkel ka pcsolatban? V an-e köz ös á lláspontja a pá rnak ebben a ké rdésben? Fontos tényező a közvetlen környezetünk vélekedése is a kérdésben. A leendő nagyszülők, egyéb közeli rokonok milyen érzésekkel viseltetnek e kisebbség iránt? Amennyiben nem elfogadóak, hajlandóak vagyunk-e akár meglévő kapcsolatokat feláldozni a gyerek miatt? (Sokszor persze a gyerek személyisége felülírja az előzetes ellenérzéseket, de nem szabad erre alapozni.)

4 Mindezeken t úl számolnunk ke ll a t ágabb kör nyezetünk, i lletve a t ársadalom e gészének hozzáállásával is. Rajtunk múlik, megbirkózunk-e vele, tudjuk-e kezelni a helyzetet és ennek kulcsát át tudjuk-e adni roma származású gyermekünk számára. e, A gyermek egészségi állapota Legalább a nnyira f ontos, mint a s zármazás t émaköre. Egyes m egyékben részletes kérdőívet töltetnek ki azzal kapcsolatban, hogy mi tolerálható még a jelentkezők számára, de a legtöbb helyen mindösszesen 3 választható kategória van: egészséges korrigálható mértékben beteg maradandóan beteg A kategóriákba va ló be sorolás he lyenként nagyon vá ltozó l ehet, ezért érdemes pont osan egyeztetni az ügyintézőnkkel! Egyes megyékben például egy szemüveges gyermeket már nem egészségesként tüntetnek fel, máshol kifejezetten súlyos problémák besorolását meglehetősen rugalmasan kezelik. Nagyon a laposan át kell gondolnunk, ho gy emberileg, anyagilag, egyéb lehetőségek (pl. ismeretség, ka pcsolatok t ekintetében) mit t udunk vá llalni. V annak, a kik képesek e gy b eteg gyermeket is teljes szívvel elfogadni, de sokan képtelenek rá. Ugyanakkor arról is szó lehet, hogy an yagilag ne m bírnák az ez zel járó terheket, vagy úgy íté ljük meg, kicsi az érdekérvényesítési képességük egy ilyen feladathoz. f, A gyermekek száma Testvéreket amennyiben jelezzük ezt az igényünket és alkalmasságunk így kerül rögzítésre a határozatban - egy eljárással is örökbe lehet fogadni. Ez lehet előny is, hiszen egy csapásra le lehet tudni a családalapítást, ugyanakkor a dupla öröm sokszor dupla nehézséget is jelent. Ki könnyebben, ki ne hezebben ve szi a z a kadályokat, de a zt á ltalánosságban e l l ehet m ondani, hogy egy teljesen kezdő, gyakorlatlan anyának, apának nem egyszerű feladat hirtelen többgyermekes szülővé válni. Gyakran azzal is meg kell birkózni, hog y a t estvérek ne m azonos mértékben sérültek, nem azonos mértékben vannak lemaradva, tehát sokkal nagyobb, differenciáltabb odafigyelést, több erőforrást igényel egyszerre több gyermeket örökbefogadni. Mindezek mellett természetesen a költségek is arányosan nőnek a gyerekek számával. A fenti kérdéseket kell végiggondolnunk még az első konzultáció előtt, ahol az ügyintéző meghallgat be nnünket, é rdeklődik motivációink, terveink, elképzeléseink felől, ezeket írásban rögzíti, melyet a jelentkezők aláírásukkal látnak el. Mindezek mellett tájékoztatja a jelentkezőket a további lépésekről is: Kötelező pszichológiai vizsgálat, melynek menete megyénként szintén eltérő lehet. Van, ahol egyalkalmas beszélgetés a pszichológussal, de van olyan megye is, ahol többszáz kérdéses tesztet töltetnek ki a beszélgetésen felül és akár többször is sor kerülhet személyes találkozásra. A beszélgetések tartalma és menete értelemszerűen pszichológusfüggő, de nagy valószínűséggel fordulnak elő olyan kérdések, mint hogyan sikerült eljutni az örökbefogadás gondolatáig, milyen

5 előzményei vannak a dolognak (pl. meddőségi kezelések), sikerült-e f eldolgozni a z es etleges veszteség-élményeket, milyen a családunk, köz vetlen környezetünk hoz záállása örökbefogadási szándékunkhoz stb. Környezettanulmány, ahol egy ügyintéző személyesen keresi fel a jelentkezőket otthonukban, előre megbeszélt időpontban. Megnézi, milyen körülmények között élünk, mekkora a lakásunk, milyen a felépítése, felszereltsége, valamint lehetőség szerint ekkor történik meg az együttélő családtagok meghallgatása i s. A környezettanulmány milyensége ugyancsak ügyintéző függő, széles s kálán terjedhet a ke llemes, segítőkész beszélgetéstől az olyan vizsgálódásig, amelyet joggal érezhetünk privát szféránk megsértésének. 21 órás tanfolyam, ez megyétől függően na pot ve sz i génybe és önköltséges (az összeg megyénként ugyancsak eltérő) a pontos részletekről az ügyintéző tud felvilágosítást a dni. Fontos tudni, hogy nemcsak a TEGYESZ tanfolyamát lehet elvégezni, hanem helyette vagy akár párhuzamosan az Ágacska Alapítvány felkészítő tanfolyamát is: A tanfolyam célja, hogy az azon résztvevők megismerjék az ör ökbefogadás jogi é s tá rsadalmi hátterét, szembesüljenek azokkal a tipikus nehézségekkel, melyek az örökbefogadási eljárás és az örökbe fogadott gyermek nevelése során felmerülhetnek, elsajátítsák a konfliktusok kezelésének és az örökbefogadással együtt járó feszültségek kezelésének módjait. Sokan meglehetősen szkeptikusan vágnak bele a tanfolyamba, de nagyon informatív és hasznos, főleg, hogy sokaknak nincs igényük vagy lehetőségük az örökbefogadás témáját al aposabban körüljárni. (A tanfolyam jogszabályban rögzített tematikáját a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza: ) Míg a fenti ügyintézés zajlik, be kell szerezni a szükséges iratokat is, úgymint: orvosi igazolás (A legtöbb megye gyakorlata szerint a TEGYESZ keresi meg levélben a háziorvosunkat, de az adminisztrációs problémák elkerülése és a gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kérni, ho gy s zemélyesen intézzük az i gazolás beszerzését. A háziorvosnak a rról kell nyilatkoznia, hog y nem szenvedünk a gyermek megfelelő ellátását korlátozó testi, érzékszervi, é rtelmi f ogyatékosságban; s úlyos ps zichotikus zavarban; alkoholfüggőségben; kábítószer-függőségben valamint ol yan be tegségben, am ely miatt - akár időszakosan is akadályozott lehet a gyermekről való gondoskodás, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.) jövedelemigazolás születési anyakönyvi kivonat házassági anyakönyvi kivonat Az ig azolásokat n em é rdemes rögtön be szerezni, mert előfordulhat, hogy mire a ha tározat megszületne, érvényüket vesztik. Legjobb, ha a TEGYESZ-es ügyintéző tanácsát kérjük ebben. (Megjegyzés: ezeket az iratokat közvetlenül az örökbefogadás előtt is meg kell majd kérni!) Amíg a TEGYESZ meg nem hozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról, lehetőség van a kérelmünket módosítani. Sokan a hasonló helyzetben lévőkkel való beszélgetések, az ő

6 tapasztalataik, esetleg a megélt élmények (pszichológiai beszélgetés, a tanfolyamon elhangzottak, gyermekvédelmi s zakemberekkel va ló beszélgetés, t émába vá gó kön yv- és f ilm-élmények) hatására dönt enek a m ódosításról. A módosítás vona tkozhat valamennyi pa raméterre, akár a korhatárra, akár a származásra, akár az egészségi állapotra, de akár a vállalt gyerekek számára is. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy elvárásainkból, elképzeléseinkből nem szabad engedni, csak azért, hogy hamarabb szülők lehessünk! Felelősen kell végiggondolnunk, mit tudunk elfogadni, vállalni, mert ha valaki ebben a kérdésben nem eléggé következetes, megalkuszik csak azért, hogy gyorsabban legyen gyermeke, abból csak probléma származhat, akár tragédiához is vezethet. Ezután a TEGYESZ meghozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról. 2. Második lépésként a TEGYESZ az elsőfokú határozatot továbbküldi a helyileg illetékes gyámhatóság felé, akik lefolytatják a másodfokú eljárást. Ennek s orán új ból n yilatkoznunk ke ll, hog y f enntartjuk ör ökbefogadási szándékunkat, m ajd az adott gyámhivatal gyakorlata s zerint s or k erülhet új abb kör nyezettanulmányra, de az i s l ehet, hogy csak egy meghallgatáson kell részt vennünk. A gyámhivatali meghallgatás során érdemes elmondani, hogy számunkra kedvező döntés esetén lemondunk fellebbezési j ogunkról. E zzel 15 na pot s pórolunk (ennyi idő alatt lépne jogerőre "magától" a határozat), ami nem sok, de akkor egy egész évnek fog tűnni. Az összegyűlt információk alapján a gyámhivatal m eghozza az ör ökbefogadásra va ló alkalmasságról szóló jogerős határozatot. A határozat tartalmazza, hogy m ilyen g yermek(ek) örökbefogadására vagyunk alkalmasak. (Ez jó esetben megegyezik a kérelmünkben foglaltakkal.) Sokan é rzik úg y, m intha a határozat jogerőre emelkedése után légüres térbe kerülnének. Ügyintéznivaló ilyenkor már nincs, marad a várakozás. Ezt ki könnyebben, ki nehezebben viseli. Bármelyik típusba is tartozunk, érdemes a várakozás hónapjait, éveit felkészülésre használni! Keressük a hasonló helyzetben lévő várakozók, esetleg már gyakorló örökbefogadó szülők társaságát, ké rjük és v együk szívesen t anácsaikat, ötleteiket. Most m ár s zerencsére arra i s v an lehetőség, hogy szervezett formában, szakemberek irányításával vegyünk részt csoportos beszélgetéseken. Erről bővebbet a Mózeskosár Egyesületnél, az Ágacska Alapítványnál, valamint az Esőcseppek Egyesületnél lehet megtudni. Olvassunk szakirodalmat! S ajnos m agyarul m ég e lég ke vés kön yv, t anulmány, c ikk á ll rendelkezésre, de i degen n yelven szinte m inden r észkérdésre vá laszt t alálhatunk - aki b eszél idegen nyelvet, feltétlenül ha sználja ki a t udását ( honlapunkon né hány könyvnek m agyarul i s olvasható/olvasható lesz az összefoglalója). Tipp: a várakozás ideje alatt ne szégyelljük időnként telefonon megkeresni az ügyintézőnket és érdeklődni! Nem veszik zaklatásnak és mi is egy kicsit jobban viselhetjük a várakozást, ha időrőlidőre megbizonyosodunk arról, hogy haladunk a sorban. Az örökbefogadásra való alkalmasságról szóló jogerős határozat 2 évig érvényes. Amennyiben 2 éven belül nem kerül sor az örökbefogadásra, az érvényességi idő (az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelemre) 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a körülmények sem változtak. Ha ez az 1 é v is letelik úgy, hogy nincs folyamatban örökbefogadás, akkor az egész

7 eljárást új ra l e ke ll f olytatni a t anfolyam el végzésének kivételével. M indeközben a l istán v aló hely megmarad, tehát a várakozó nem kerül a sor végére. További általános tudnivalók a várva várt értesítésről: - Gyakori félreértés, hogy a jelentkezőknek lehetősége van válogatni pl. adott otthonban élő gyermekek közül. A valóságban a szakemberek figyelembe véve a jelentkezők sorszámát is választják ki az adott gyermeknek vélhetően legjobban megfelelő örökbefogadókat, akik kizárólag a konkrét gyermekről kapnak információt, kizárólag őt ismerhetik meg. - Amennyiben ne m új szülöttet f ogadunk örökbe, a felajánlást követően először a TEGYESZ vagy a csecsemőotthon, g yermekotthon m unkatársai (vagy a nevelőszülők) társaságában találkozunk a g yerekkel, e gy r övid alkalom erejéig, majd áttekinthetjük a r óla s zóló dokumentációt (előélet, egé szségügyi ada tok). Amennyiben az e gészségi ál lapottal kapcsolatban kérdések merülnek fel bennünk, érdemes konzultálni a gyermek orvosával vagy más s zakorvossal. Ezután ke ll vá laszt a dnunk a rra, ho gy m eg kí vánjuk-e kezdeni a barátkozást. Ha a válaszunk pozitív, akkor a további megbeszélés (TEGYESZ ügyintézőjével, csecsemőotthon, gyermekotthon m unkatársaival, nevelőszülővel) már a barátkozás üteméről zajlik. A barátkozás során folyamatosan egyre több időt töltünk a gyermekkel, j obban megismerve őt és szokásait, megtanulva gondozását. Ez az időszak lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is megismerjen bennünket, megszokja közelségünket, társaságunkat annak érdekében, hogy a hazavitele minél zökkenőmentesebben menjen végbe. Amikor már a leendő örökbefogadók és a g yermek között kialakult egy kellő mélységű kapcsolat, a gyámhivatal ügyintézője dönt a gyermek ideiglenes, 30 napos kihelyezéséről a leendő örökbefogadók otthonába. - Mikor a kihelyező határozattal hazavihetjük gyermekünket, van egy 30 napos periódus, amelynek s orán az ör ökbefogadók vi sszaléphetnek s zándékuktól. E z a 30 n ap meghosszabbítható, i lletve ké tségek, gondok e setén é rdemes a TEGYESZ szakembereinek segítségét kérni! - Fontos tudni azt is, hogy a jogerőre emelkedett örökbefogadást a z ör ökbefogadókon és az örökbefogadotton kívül senki sem bonthatja fel. Az örökbefogadás jogerőre emelkedésével az örökbefogadott gyerek a vérszerinti g yermek jogállásába ke rül - ez a zt j elenti, hogy új születési anyakönyvi ki vonatot f og k apni, a hol m ár a z ör ökbefogadók lesznek bejegyezve szülőként, örökölhet stb., tehát jo gilag teljesen a zonos helyzetbe k erül az ör ökbefogadók biológiai utódjával. - Az örökbefogadó szülők jogában áll me gváltoztatni a g yermek keresztnevét ( a v ezetéknév automatikusan megváltozik), de érdemes végiggondolni, hogy ezzel nem okozunk-e (később jelentkező) zavart, fájdalmat a g yermeknek. É rdemes f igyelembe ve nni, hog y e gy nagyobbacska g yermek személyiségének része az er edeti ke resztneve, valamint már na gyon megszokta azt. Az er edeti ke resztnév megtartásával bi zonyíthatjuk a gyerek felé a t eljes elfogadásunkat és tiszteletünket iránta, mint individuum iránt. Sok sikert a döntéshez!

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE?

HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? HOGYAN FIGYELJÜNK GYERMEKÜNKRE? Útmutató szülők és gyermekgondozók számára www.ogyei.hu www.gyermekbantalmazas.hu Miért állítottuk össze ezt az útmutatót? Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Részletesebben

Ne vegyen fel hitelt, mielőtt ezt a 30 legfontosabb tanácsunkat nem olvasta el - Ingyenes hiteligénylésre felkészítő csomag

Ne vegyen fel hitelt, mielőtt ezt a 30 legfontosabb tanácsunkat nem olvasta el - Ingyenes hiteligénylésre felkészítő csomag Ne vegyen fel hitelt, mielőtt ezt a 30 legfontosabb tanácsunkat nem olvasta el - Ingyenes hiteligénylésre felkészítő csomag Ingyenes hiteligénylésre felkészítő minicsomag I. A könnyelmű hitelfelvétel csapdája

Részletesebben

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN

BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN BÍRÓSÁGOK MONITOROZÁSA A PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAKKAL ÉRINTETT ESETEK KEZELÉSÉBEN A PATENT EGYESÜLET EGY ÉVES PROGRAMJÁNAK ISMERTETÉSE

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI

IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT DAGANATOS BETEGEK SZÁMÁRA HOGYAN LEHET AZ ONKOLÓGUSUKTÓL A LEGTÖBBET MEGTUDNI www.esmo.org/patients/ A következő szervezetek segítségével készült: IRÁNYELVEK AZ ELŐREHALADOTT

Részletesebben

Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére

Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére 16 Prediktív (előrejelző) teszt az öröklött rákbetegségek kiszűrésére Az információt közreadta a Genetikai Érdekvédő Csoport (Genetic Interest Group), az Egyesült Királyság betegszervezeteinek szövetsége,

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez

HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez 1 HOGYAN TOVÁBB? Útmutató szeretteink elvesztésének átéléséhez Tartalom Bevezető Gyakorlatias teendők 5 Mi a gyász? 9 Meddig tart a gyász? 9

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1

MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 MÉG ÉP A RONCS ÁG Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból Szerkesztette: Grezsa Ferenc, Takács Péter Nyelvi lektor: Fekete László 1 Bagdy Emőke: Előszó 2 Grezsa Ferenc Takács Péter Farkas

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár

Doktori (Ph.D.) értekezés. Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása. Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Doktori (Ph.D.) értekezés Az első gyermeket váró szülők szakmai támogatása Szerző: Soósné Kiss Zsuzsanna Témavezető: Dr. Barna Mária főiskolai tanár Budapest 2007. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológiai

Részletesebben

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek,

Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, 1 1. FEJEZET Sáhó Barnabás MI A TEENDÔ ISKOLA UTÁN????? 1. Bevezetés Felsôoktatási intézményben tanuljak tovább és diplomát szerezzek, vagy dolgozzak? Mikor és hogyan kezdjem a célirányos felkészülést?

Részletesebben

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL

ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL ÚTMUTATÓ ÚJSÁGÍRÓKNAK A KÖZÉRDEKÛ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRÕL A Legal Leaks eszköztárat az Access Info Europe és a Network for Reporting on Eastern Europe n-ost készítette. Az eszköztárat Helen Darbishire,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl

Útmutató az önkéntes törvényhez. amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Útmutató az önkéntes törvényhez amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvényrôl Fejezetcím Tartalomjegyzék Szerzôk: dr. Bíró Endre dr. Bullain Nilda dr.

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai

MUNKAANYAG. Martonosiné Csertő Brigitta. Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai Martonosiné Csertő Brigitta Az üzleti partnerrel való kapcsolatfelvétel módjai, szabályai A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben