Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el"

Átírás

1 Gyakori ké rdés örökbefogadásra készülőktől, hogy mely lépésekből áll az al kalmassá nyilvánítás folyamata, melyek azok a tényezők, amelyek szem előtt tartásával érdemes meghozni az egyes fontos döntéseket. Bár sok helyütt hozzáférhető információ a témában, hiányát éreztük egy gyakorlatias, közérthető tájékoztatónak tekintettel e rre, az al ábbiakban összefoglaltunk néhány al apvetést és saját t apasztalatainkat, vé leményünket. (A c saládon be lüli, r okoni örökbefogadás esetére nem térünk ki.) Általános tudnivalók az örökbefogadásról - hogyan induljunk el Ahhoz, hog y gyermeket f ogadhasson ör ökbe a kár há zaspár, akár e gyedülálló s zemély, alkalmassági határozatot kell szereznie. A folyamat a TEGYESZ-nél (Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat) való jelentkezéssel i ndul és - jó esetben - az al kalmassági ha tározat kézhezvételével zárul. 1. Első lépésként a lakóhely szerint illetékes TEGYESZ-nél kell jelentkezni, a legegyszerűbb felhívni őket! Megyénkénti elérhetőségek: Az ügyintéző el fogja mondani, hogy az adott megyében ho gyan z ajlik a procedúra (van, ahol elegendő a telefon, de van, ahol írásos jelentkezést kérnek), majd időpontot egyeztet az első konzultációra. Első konzultáció: ide már úg y ke ll m ennünk, hog y alaposan á tgondoljuk, hogy an, m ilyen paraméterű és hány gyermeket tudunk vállalni. Mindezek nagyon komoly döntések, hiszen sok ember életére, sorsára lesznek hatással. Az alábbiakról kell majd nyilatkoznunk: a, Az örökbefogadás módja Eldöntendő, hog y t itkosan va gy n yíltan a karunk-e ör ökbefogadni, vállaljuk-e az anonim örökbefogadást, esetleg valamennyi formát el tudjuk fogadni? Nyílt örökbefogadás Nyílt örökbefogadással elsősorban újszülöttek kerülnek családba, jórészt a civil szervezetek segítségével. Ezek alfabetikus sorrendben: - Alfa Szövetség, - Bölcső Alapítvány, - Együtt az Életért Közhasznú Egyesület, - Fészek Alapítvány, - Gólyahír Egyesület, Minden civil szervezet más, mások az alapelvek, a fő irányvonalak. Érdemes tájékozódni és alaposan megfontolni, mely szervezetet/szervezeteket választjuk. A n yílt ör ökbefogadás s orán a leendő örökbefogadók megismerkednek a vé rszerinti anyával, esetleg apával is, sőt van ol yan szervezet, amelynek a gyakorlata lehetőséget ad arra, hogy a vé rszerinti an ya megkérje a leendő örökbefogadó anyát, hogy legyen vele a

2 szülésnél. Fontos tudnivaló, ho gy n yílt ör ökbeadással f oglalkozó c ivil s zervezethez cs ak jogerős alkalmassági határozat birtokában lehet jelentkezni! (Az al kalmassági ha tározat megszerzésének ideje hivatalfüggő, ennek elhúzódása azoknak jelenthet hátrányt, akik civil szervezeten keresztül s zeretnének örökbefogadni. A TEGYESZ rendszerében - ahonnan elsősorban nagyobb gyerekek örökbeadása történik - már a bejelentkezéstől datálódik a sorbaállás.) Titkos örökbefogadás Titkos a gyámság alatt álló tartós nevelésbe, az örökbefogadhatónak nyilvánított átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vérszerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri. Ez esetben a TEGYESZ közreműködésével, jellemzően csecsemőotthonból, gyermekotthonból vagy nevelőszülőtől vihetik haza az örökbefogadók a néhány he tes va gy na gyobb gyermeket (újszülött örökbefogadásának lehetősége titkosan viszonylag ritka). A titkos örökbefogadás során eldöntendő kérdés, hogy kérjük-e f elvételünket az ún. országos listára. Erre a listára akkor kerül fel egy örökbeadható gyermek, ha a megyéjében várakozók közül senki sem kívánja örökbefogadni - ilyenkor országosan keresnek számára szülőket. Természetesen változó, hogy megyénként milyen az örökbeadható gyermekek és az örökbefogadni kívánók aránya, de ezzel együtt tény, hogy az országos listára nagyobb eséllyel k erülnek a m ár na gyobbacska és /vagy roma s zármazású és/vagy v alamilyen betegséggel élő gyerekek, sokszor többes testvérek. Amennyiben kértük felvételünket a listára, úgy előfordulhat, hogy az ország másik felében élő gyermeket ajánlanak fel számunkra - érdemes végiggondolni, ez mennyire vállalható. A barátkozás 2-3 héttől akár 2 hónapig is eltarthat, ez idő alatt valószínűleg gyakran kell nagy távolságokat utaznunk, sőt a barátkozás vége felé már a leendő gyermekünk közelébe is kell köl töznünk, hogy minél több időt tölthessünk el vele. Ez egyrészt időben, másrészt anyagilag lehet megterhelő a leendő szülők számára. Anonim örökbefogadás Az ún. Babamentő Program a kül önböző kórházak előtt elhelyezett i nkubátorokba t ett kisbabákról hivatott gondoskodni. Az első inkubátort 1996-ban helyezték üzembe a budapesti Schöpf-Merei Kórházban és ezt a pé ldát más kórházakban is követték. Ma már sok helyen működik az országban babamentő inkubátor. Inkubátoros ba ba ör ökbefogadása es etén teljes az anoni mitás ( ez az t i s j elenti, hogy a törvény szerint a gyermek 6 hetes koráig a vérszerinti szülő jelentkezhet a babáért). Szembe kell nézni azzal a t énnyel, hogy az anonimitás miatt a későbbiekben szinte lehetetlen lesz megtalálni a z ör ökbefogadott gyermekünk vérszerinti s züleit, akármennyire is s zeretné megismerni őket - ez egy újabb kezelendő probléma forrása lehet az örökbefogadó családban. Érdekes kérdés egy inkubátoros baba esetében, hogy a származását mi alapján tudjuk vagy tudják a gyermekvédelmi szakemberek megítélni? A legtöbb esetben a vérszerinti szülő nyilatkozata, esetleg a vezetékneve alapján tud a TEGYESZ dolgozója felvilágosítást adni a származásról, de ezek az információk inkubátoros baba esetében nem állnak rendelkezésre

3 és az sem mérvadó, hogy pár naposan, hetesen hogyan néz ki egy gyermek. Hiszen a haj és a szem besötétedhetnek, az addig egyenes tincsek begöndörödhetnek és a bőrszín is változhat idővel. Ugyanígy ne m t udhatunk meg s emmit a vérszerinti családról és az esetleges öröklődő betegségekről. Ezt a bizonytalanságot vállalni kell a Babamentő Programba jelentkező leendő szülőknek. b, A gyermek kora Fel ke ll t ennünk m agunkban a ké rdést, t udunk-e nagyobbacska, mondjuk 2-3 éves gyereket vállalni? Vagy csakis újszülött elfogadható számunkra? Nagyon f ontos t udni, h ogy m ivel j ár e gy újszülöttnél idősebb gyermek örökbefogadása! Sokkal komplexebb, bizonyos szempontból nehezebb dolog nem újszülöttet örökbefogadni. Ezek a gyerekek magukkal hozzák a sajnos sok esetben borzalmas tényekkel terhes múltjukat. Emellett, amennyiben csecsemőotthonban, gyermekotthonban töltött huzamosabb időt a gyermek, számolni kell a hospitalizáció okozta testi-lelki sérülésekkel, hátrányokkal. Ezekben az intézményekben még a leggondosabb igyekezet ellenére sincs megfelelő kapacitás és idő a szükséges törődéshez, foglalkozáshoz, szeretethez (ugyanez előfordulhat nevelőszülőnél elhelyezett gyermeknél is). Külön feladatot ró a szülőkre, hogy a korai élmények esetlegesen károsító tényezők, ezért a normál szülői funkciók mellett gyakran terápiás funkciót is el kell látniuk. Ugyancsak kül ön f eladat a na gyobb gyermek személyiségének, s zokásrendszerének megismerése, elfogadása, és tiszteletben tartani tudása. Sajnos nem minden esetben áltathatjuk magunkat azzal sem, hogy a szeretet mindent megold, gondolnunk kell arra a lehetőségre is, hogy bármennyire i s i gyekszünk, né hány h átrányt sohasem f og b ehozni g yermekünk, i lletve t esti-lelki betegségei egy részéből soha nem f og kigyógyulni, ezekkel együtt kell élnie az egész családnak. Összefoglalva: nem újszülött örökbefogadása alapos felkészülést igényel a leendő szülők részéről! c, A gyermek neme d, A gyermek származása A legtöbb várakozó jelenleg csak magyar származású gyermeket kíván örökbefogadni. Mivel kell szembenéznie, mire kell felkészülnie annak, aki más származású gyermeket is vállalna? Itt elsősorban a roma származásra térnénk ki, hiszen e kisebbség a legnagyobb hazánkban, így a magyartól eltérő származású örökbeadható gyermekek legnagyobb része is roma. Elsősorban alapos önvizsgálatot igényel a dolog, van-e f enntartásunk a roma származású emberekkel ka pcsolatban? V an-e köz ös á lláspontja a pá rnak ebben a ké rdésben? Fontos tényező a közvetlen környezetünk vélekedése is a kérdésben. A leendő nagyszülők, egyéb közeli rokonok milyen érzésekkel viseltetnek e kisebbség iránt? Amennyiben nem elfogadóak, hajlandóak vagyunk-e akár meglévő kapcsolatokat feláldozni a gyerek miatt? (Sokszor persze a gyerek személyisége felülírja az előzetes ellenérzéseket, de nem szabad erre alapozni.)

4 Mindezeken t úl számolnunk ke ll a t ágabb kör nyezetünk, i lletve a t ársadalom e gészének hozzáállásával is. Rajtunk múlik, megbirkózunk-e vele, tudjuk-e kezelni a helyzetet és ennek kulcsát át tudjuk-e adni roma származású gyermekünk számára. e, A gyermek egészségi állapota Legalább a nnyira f ontos, mint a s zármazás t émaköre. Egyes m egyékben részletes kérdőívet töltetnek ki azzal kapcsolatban, hogy mi tolerálható még a jelentkezők számára, de a legtöbb helyen mindösszesen 3 választható kategória van: egészséges korrigálható mértékben beteg maradandóan beteg A kategóriákba va ló be sorolás he lyenként nagyon vá ltozó l ehet, ezért érdemes pont osan egyeztetni az ügyintézőnkkel! Egyes megyékben például egy szemüveges gyermeket már nem egészségesként tüntetnek fel, máshol kifejezetten súlyos problémák besorolását meglehetősen rugalmasan kezelik. Nagyon a laposan át kell gondolnunk, ho gy emberileg, anyagilag, egyéb lehetőségek (pl. ismeretség, ka pcsolatok t ekintetében) mit t udunk vá llalni. V annak, a kik képesek e gy b eteg gyermeket is teljes szívvel elfogadni, de sokan képtelenek rá. Ugyanakkor arról is szó lehet, hogy an yagilag ne m bírnák az ez zel járó terheket, vagy úgy íté ljük meg, kicsi az érdekérvényesítési képességük egy ilyen feladathoz. f, A gyermekek száma Testvéreket amennyiben jelezzük ezt az igényünket és alkalmasságunk így kerül rögzítésre a határozatban - egy eljárással is örökbe lehet fogadni. Ez lehet előny is, hiszen egy csapásra le lehet tudni a családalapítást, ugyanakkor a dupla öröm sokszor dupla nehézséget is jelent. Ki könnyebben, ki ne hezebben ve szi a z a kadályokat, de a zt á ltalánosságban e l l ehet m ondani, hogy egy teljesen kezdő, gyakorlatlan anyának, apának nem egyszerű feladat hirtelen többgyermekes szülővé válni. Gyakran azzal is meg kell birkózni, hog y a t estvérek ne m azonos mértékben sérültek, nem azonos mértékben vannak lemaradva, tehát sokkal nagyobb, differenciáltabb odafigyelést, több erőforrást igényel egyszerre több gyermeket örökbefogadni. Mindezek mellett természetesen a költségek is arányosan nőnek a gyerekek számával. A fenti kérdéseket kell végiggondolnunk még az első konzultáció előtt, ahol az ügyintéző meghallgat be nnünket, é rdeklődik motivációink, terveink, elképzeléseink felől, ezeket írásban rögzíti, melyet a jelentkezők aláírásukkal látnak el. Mindezek mellett tájékoztatja a jelentkezőket a további lépésekről is: Kötelező pszichológiai vizsgálat, melynek menete megyénként szintén eltérő lehet. Van, ahol egyalkalmas beszélgetés a pszichológussal, de van olyan megye is, ahol többszáz kérdéses tesztet töltetnek ki a beszélgetésen felül és akár többször is sor kerülhet személyes találkozásra. A beszélgetések tartalma és menete értelemszerűen pszichológusfüggő, de nagy valószínűséggel fordulnak elő olyan kérdések, mint hogyan sikerült eljutni az örökbefogadás gondolatáig, milyen

5 előzményei vannak a dolognak (pl. meddőségi kezelések), sikerült-e f eldolgozni a z es etleges veszteség-élményeket, milyen a családunk, köz vetlen környezetünk hoz záállása örökbefogadási szándékunkhoz stb. Környezettanulmány, ahol egy ügyintéző személyesen keresi fel a jelentkezőket otthonukban, előre megbeszélt időpontban. Megnézi, milyen körülmények között élünk, mekkora a lakásunk, milyen a felépítése, felszereltsége, valamint lehetőség szerint ekkor történik meg az együttélő családtagok meghallgatása i s. A környezettanulmány milyensége ugyancsak ügyintéző függő, széles s kálán terjedhet a ke llemes, segítőkész beszélgetéstől az olyan vizsgálódásig, amelyet joggal érezhetünk privát szféránk megsértésének. 21 órás tanfolyam, ez megyétől függően na pot ve sz i génybe és önköltséges (az összeg megyénként ugyancsak eltérő) a pontos részletekről az ügyintéző tud felvilágosítást a dni. Fontos tudni, hogy nemcsak a TEGYESZ tanfolyamát lehet elvégezni, hanem helyette vagy akár párhuzamosan az Ágacska Alapítvány felkészítő tanfolyamát is: A tanfolyam célja, hogy az azon résztvevők megismerjék az ör ökbefogadás jogi é s tá rsadalmi hátterét, szembesüljenek azokkal a tipikus nehézségekkel, melyek az örökbefogadási eljárás és az örökbe fogadott gyermek nevelése során felmerülhetnek, elsajátítsák a konfliktusok kezelésének és az örökbefogadással együtt járó feszültségek kezelésének módjait. Sokan meglehetősen szkeptikusan vágnak bele a tanfolyamba, de nagyon informatív és hasznos, főleg, hogy sokaknak nincs igényük vagy lehetőségük az örökbefogadás témáját al aposabban körüljárni. (A tanfolyam jogszabályban rögzített tematikáját a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet 7. számú melléklete tartalmazza: ) Míg a fenti ügyintézés zajlik, be kell szerezni a szükséges iratokat is, úgymint: orvosi igazolás (A legtöbb megye gyakorlata szerint a TEGYESZ keresi meg levélben a háziorvosunkat, de az adminisztrációs problémák elkerülése és a gyorsabb ügyintézés érdekében érdemes kérni, ho gy s zemélyesen intézzük az i gazolás beszerzését. A háziorvosnak a rról kell nyilatkoznia, hog y nem szenvedünk a gyermek megfelelő ellátását korlátozó testi, érzékszervi, é rtelmi f ogyatékosságban; s úlyos ps zichotikus zavarban; alkoholfüggőségben; kábítószer-függőségben valamint ol yan be tegségben, am ely miatt - akár időszakosan is akadályozott lehet a gyermekről való gondoskodás, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.) jövedelemigazolás születési anyakönyvi kivonat házassági anyakönyvi kivonat Az ig azolásokat n em é rdemes rögtön be szerezni, mert előfordulhat, hogy mire a ha tározat megszületne, érvényüket vesztik. Legjobb, ha a TEGYESZ-es ügyintéző tanácsát kérjük ebben. (Megjegyzés: ezeket az iratokat közvetlenül az örökbefogadás előtt is meg kell majd kérni!) Amíg a TEGYESZ meg nem hozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról, lehetőség van a kérelmünket módosítani. Sokan a hasonló helyzetben lévőkkel való beszélgetések, az ő

6 tapasztalataik, esetleg a megélt élmények (pszichológiai beszélgetés, a tanfolyamon elhangzottak, gyermekvédelmi s zakemberekkel va ló beszélgetés, t émába vá gó kön yv- és f ilm-élmények) hatására dönt enek a m ódosításról. A módosítás vona tkozhat valamennyi pa raméterre, akár a korhatárra, akár a származásra, akár az egészségi állapotra, de akár a vállalt gyerekek számára is. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy elvárásainkból, elképzeléseinkből nem szabad engedni, csak azért, hogy hamarabb szülők lehessünk! Felelősen kell végiggondolnunk, mit tudunk elfogadni, vállalni, mert ha valaki ebben a kérdésben nem eléggé következetes, megalkuszik csak azért, hogy gyorsabban legyen gyermeke, abból csak probléma származhat, akár tragédiához is vezethet. Ezután a TEGYESZ meghozza az elsőfokú határozatot az alkalmasságról. 2. Második lépésként a TEGYESZ az elsőfokú határozatot továbbküldi a helyileg illetékes gyámhatóság felé, akik lefolytatják a másodfokú eljárást. Ennek s orán új ból n yilatkoznunk ke ll, hog y f enntartjuk ör ökbefogadási szándékunkat, m ajd az adott gyámhivatal gyakorlata s zerint s or k erülhet új abb kör nyezettanulmányra, de az i s l ehet, hogy csak egy meghallgatáson kell részt vennünk. A gyámhivatali meghallgatás során érdemes elmondani, hogy számunkra kedvező döntés esetén lemondunk fellebbezési j ogunkról. E zzel 15 na pot s pórolunk (ennyi idő alatt lépne jogerőre "magától" a határozat), ami nem sok, de akkor egy egész évnek fog tűnni. Az összegyűlt információk alapján a gyámhivatal m eghozza az ör ökbefogadásra va ló alkalmasságról szóló jogerős határozatot. A határozat tartalmazza, hogy m ilyen g yermek(ek) örökbefogadására vagyunk alkalmasak. (Ez jó esetben megegyezik a kérelmünkben foglaltakkal.) Sokan é rzik úg y, m intha a határozat jogerőre emelkedése után légüres térbe kerülnének. Ügyintéznivaló ilyenkor már nincs, marad a várakozás. Ezt ki könnyebben, ki nehezebben viseli. Bármelyik típusba is tartozunk, érdemes a várakozás hónapjait, éveit felkészülésre használni! Keressük a hasonló helyzetben lévő várakozók, esetleg már gyakorló örökbefogadó szülők társaságát, ké rjük és v együk szívesen t anácsaikat, ötleteiket. Most m ár s zerencsére arra i s v an lehetőség, hogy szervezett formában, szakemberek irányításával vegyünk részt csoportos beszélgetéseken. Erről bővebbet a Mózeskosár Egyesületnél, az Ágacska Alapítványnál, valamint az Esőcseppek Egyesületnél lehet megtudni. Olvassunk szakirodalmat! S ajnos m agyarul m ég e lég ke vés kön yv, t anulmány, c ikk á ll rendelkezésre, de i degen n yelven szinte m inden r észkérdésre vá laszt t alálhatunk - aki b eszél idegen nyelvet, feltétlenül ha sználja ki a t udását ( honlapunkon né hány könyvnek m agyarul i s olvasható/olvasható lesz az összefoglalója). Tipp: a várakozás ideje alatt ne szégyelljük időnként telefonon megkeresni az ügyintézőnket és érdeklődni! Nem veszik zaklatásnak és mi is egy kicsit jobban viselhetjük a várakozást, ha időrőlidőre megbizonyosodunk arról, hogy haladunk a sorban. Az örökbefogadásra való alkalmasságról szóló jogerős határozat 2 évig érvényes. Amennyiben 2 éven belül nem kerül sor az örökbefogadásra, az érvényességi idő (az érvényességi idő lejárta előtt benyújtott kérelemre) 1 évvel meghosszabbítható, amennyiben a körülmények sem változtak. Ha ez az 1 é v is letelik úgy, hogy nincs folyamatban örökbefogadás, akkor az egész

7 eljárást új ra l e ke ll f olytatni a t anfolyam el végzésének kivételével. M indeközben a l istán v aló hely megmarad, tehát a várakozó nem kerül a sor végére. További általános tudnivalók a várva várt értesítésről: - Gyakori félreértés, hogy a jelentkezőknek lehetősége van válogatni pl. adott otthonban élő gyermekek közül. A valóságban a szakemberek figyelembe véve a jelentkezők sorszámát is választják ki az adott gyermeknek vélhetően legjobban megfelelő örökbefogadókat, akik kizárólag a konkrét gyermekről kapnak információt, kizárólag őt ismerhetik meg. - Amennyiben ne m új szülöttet f ogadunk örökbe, a felajánlást követően először a TEGYESZ vagy a csecsemőotthon, g yermekotthon m unkatársai (vagy a nevelőszülők) társaságában találkozunk a g yerekkel, e gy r övid alkalom erejéig, majd áttekinthetjük a r óla s zóló dokumentációt (előélet, egé szségügyi ada tok). Amennyiben az e gészségi ál lapottal kapcsolatban kérdések merülnek fel bennünk, érdemes konzultálni a gyermek orvosával vagy más s zakorvossal. Ezután ke ll vá laszt a dnunk a rra, ho gy m eg kí vánjuk-e kezdeni a barátkozást. Ha a válaszunk pozitív, akkor a további megbeszélés (TEGYESZ ügyintézőjével, csecsemőotthon, gyermekotthon m unkatársaival, nevelőszülővel) már a barátkozás üteméről zajlik. A barátkozás során folyamatosan egyre több időt töltünk a gyermekkel, j obban megismerve őt és szokásait, megtanulva gondozását. Ez az időszak lehetőséget ad a gyereknek, hogy ő is megismerjen bennünket, megszokja közelségünket, társaságunkat annak érdekében, hogy a hazavitele minél zökkenőmentesebben menjen végbe. Amikor már a leendő örökbefogadók és a g yermek között kialakult egy kellő mélységű kapcsolat, a gyámhivatal ügyintézője dönt a gyermek ideiglenes, 30 napos kihelyezéséről a leendő örökbefogadók otthonába. - Mikor a kihelyező határozattal hazavihetjük gyermekünket, van egy 30 napos periódus, amelynek s orán az ör ökbefogadók vi sszaléphetnek s zándékuktól. E z a 30 n ap meghosszabbítható, i lletve ké tségek, gondok e setén é rdemes a TEGYESZ szakembereinek segítségét kérni! - Fontos tudni azt is, hogy a jogerőre emelkedett örökbefogadást a z ör ökbefogadókon és az örökbefogadotton kívül senki sem bonthatja fel. Az örökbefogadás jogerőre emelkedésével az örökbefogadott gyerek a vérszerinti g yermek jogállásába ke rül - ez a zt j elenti, hogy új születési anyakönyvi ki vonatot f og k apni, a hol m ár a z ör ökbefogadók lesznek bejegyezve szülőként, örökölhet stb., tehát jo gilag teljesen a zonos helyzetbe k erül az ör ökbefogadók biológiai utódjával. - Az örökbefogadó szülők jogában áll me gváltoztatni a g yermek keresztnevét ( a v ezetéknév automatikusan megváltozik), de érdemes végiggondolni, hogy ezzel nem okozunk-e (később jelentkező) zavart, fájdalmat a g yermeknek. É rdemes f igyelembe ve nni, hog y e gy nagyobbacska g yermek személyiségének része az er edeti ke resztneve, valamint már na gyon megszokta azt. Az er edeti ke resztnév megtartásával bi zonyíthatjuk a gyerek felé a t eljes elfogadásunkat és tiszteletünket iránta, mint individuum iránt. Sok sikert a döntéshez!

Az örökbefogadás előtti eljárás

Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás Az örökbefogadás előtti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személynek a lakóhelye szerint (amennyiben az örökbefogadni szándékozó házaspár különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás célja

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért ALAPÍTVÁNY SZABÁLYZAT A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS KÖZVETÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 1. A Fészek Alapítvány minden jelentkezőt fogad és regisztrál életkortól, családi

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK!

TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZTELT LEENDŐ ÖRÖKBE FOGADÓ SZÜLŐK! AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRÓL CÍMSZAVAKBAN Az örökbefogadás célja : Az örökbefogadás

Részletesebben

Tájékoztató. a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK. Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010.

Tájékoztató. a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK. Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010. Tájékoztató a Fővárosi TEGYESZ felnőttképzési tevékenységéről KÉPZÉSEK Készítette: Nagyné Erdély Ildikó képzési felelős 2010. Tartalom I. A felnőttképzési tevékenység ellátásának keretei, feltételei II.

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TGYSZ PROTOKOLLJA. Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr.

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók TGYSZ PROTOKOLLJA. Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr. TGYSZ TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLTATÁS ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐKÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK PROTOKOLLJA Készítette: Baloghné Gábor Katalin Búzás Tibor Pados Zsolt Dr. Radoszáv Miklós TGYSZ.doc Létrehozás dátuma:

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Örökbefogadás 1/45. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Örökbefogadás

Örökbefogadás 1/45. TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér. Örökbefogadás 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Örökbefogadás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 6068-1/2006-SZMM. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére egyes gyermekvédelmi és gyámügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Budapest, 2006. november Az előterjesztés

Részletesebben

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért. közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért. közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért közhasznú ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó étkeztetés - igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást igénybe

Részletesebben

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71.

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71. 1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK: Dorog Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2510. Dorog, Bécsi u. 71. Ügyintézők: Telefon: 33/431-299. Fax: 33/431-177. 33/431-299/158. Chmelik Lászlóné gyámhivatal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI - KÉRELEM Alulírott... és házastársam,... kérem/kérjük, hogy... nevű kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú)

LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) 1/12/ LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP (Szociális alapú) (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, TOLLAL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 1) A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME: XV. kerület....... utca... sz.. emelet.. ajtó XV. kerület.......

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN

Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN 1 Payer Istvánné Balogh Ildikó A VÉRSZERINTI KAPCSOLATOK ÁPOLÁSÁNAK ESÉLYEI A CIVIL NEVELŐSZÜLŐKNÉL ELHELYEZETT GYERMEKEK ESETÉBEN A szakellátásba utalt és nevelkedő gyermekek vérszerinti kapcsolatainak

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal

Ügytípus tájékoztató. Ózd Városi Gyámhivatal Ügytípus tájékoztató Ózd Városi Gyámhivatal Minden gyámhivatali ügy illetékmentes. A gyermekvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben az eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. Kérelemre

Részletesebben

a kórházi anonim szülésr ől

a kórházi anonim szülésr ől 2..../2013 (...) OGY határozat a kórházi anonim szülésr ől É rkvamet+' /I() 2213 2 Ci ivatab Az Országgyűlés, figyelemmel arra, hogy - a kedvező külföldi tapasztalatok alapján az anonim kórházi szülés

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA

A VÁROSI GYÁMHIVATAL BESZÁMOLÓJA EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Dorog városi Gyámhivatal 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL

RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL RÉTSÁG VÁROSI GYÁMHIVATAL 1. körzet Diósjenő, Felsőpetény, Nőtincs, Ősagárd, Nógrád, Keszeg, Nézsa, Tolmács Ügyintéző: Erdélyi Mária - Rétság, Rákóczi u. 20. földszint 007. Telefon/fax: 06-35/350-630/112;

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nyilvántartás

Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nyilvántartás 1/19 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Nyilvántartás Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye:

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre

Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre ( gyermekvédelmi kedvezményre 7. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez [ 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez TVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához a hátrányos,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 12/2006.(IV.27.) sz. rendelet A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény 15. (1) bekezdésének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész

az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel egységes szerkezetben I. rész Fürged község Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2005./III. 8./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről az azt módosító 3/2006. (I. 27.), a 10/2006. (III. 31.) és a 20/2007. (XII. 27.) rendeltekkel

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23.

A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése. Budapest, 2013.május 23. A gyermekvédelmi szakellátások átszervezése Budapest, 2013.május 23. Magyar Közlöny 2012. évi 164. szám Magyar Közlöny 2013. évi 54. szám 2012. évi CXCII. Törvény az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításához

Előterjesztés. az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításához Előterjesztés az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő- testület! 1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A tanévkezdéssel járó többletkiadások

Részletesebben

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Várkesző Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai:

KÉRELEM. Az ellátást igénybe vevő adatai: A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembe vételével töltendő ki! Egy kérelem nyomtatványon csak egy ellátás típus kérhető! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben