Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21.-én 17 órai kezdettel a Községháza épületében megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Antalné Lakatos Erzsébet Teréz, Egyed Béla, Horváth Józsefné, Major Mária képviselők, a Somogy Megyei Kormányhivatal képviseletében Dorogi László, Horváth Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke, Veszner József címzetes főjegyző és dr. Varga Katalin aljegyző. Tamás Csaba polgármester köszönti Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésén megjelenteket, képviselőtársait, a járási hivatal képviselőjét, a helyi választási bizottság elnökét, a jegyzőt, az aljegyzőt és a település jelen lévő lakóit. Megállapítja, hogy az alakuló ülés határozatképes, mert a megválasztott négy képviselő mindegyike jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalását és azok sorrendjének elfogadását. A képviselő-testület a napirendi javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő napirendeket tárgyalja: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: A képviselő-testület az alakuló ülésen az alábbi napirendeket tárgyalja: 1./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. Előadó: Horváth Józsefné korelnök 2./ Polgármester eskütétele. Előadó: Horváth Józsefné korelnök 3./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. Előadó: Horváth Lászlóné HVB elnök 4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése. 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. 6./ A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

2 # 2 7./ Az alpolgármester megválasztása. 8./ Az alpolgármester eskütétele. 9./ Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről. Előadó: Horváth Józsefné korelnök 10./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Szociális Bizottság elnöke 11./ Tájékoztatás a polgármester költségtérítésének összegéről. Előadó: Horváth Józsefné korelnök 12./ Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítésének összegéről. 13./ A gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízás. 14./ Tamás Csaba polgármester Rinyamenti Többcélú Társulásban történő helyettesítése. 15./ Munkajogi kérdések megvitatása. Előadó: Veszner József címzetes főjegyző 16./ Egyéb ügyek (pl. tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi, az adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettségről). 1./ Képviselő-testületi tagok eskütétele. Előadó: Horváth Józsefné korelnök Horváth Józsefné korelnök, felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel. Felkéri a képviselőket, hogy mondják utána az alábbi eskü szövegét. Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Beleg fejlődésének

3 # 3 előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Felkéri a képviselőket, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező esküokmányt írják alá. Megtörténik az aláírás. 2./ Polgármester eskütétele. Előadó: Horváth Józsefné korelnök Horváth Józsefné korelnök felkéri a polgármestert, hogy szíveskedjen felállni és mondja utána az eskü szövegét. Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Beleg fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen! Felkéri a polgármestert, hogy az esküokmányt írja alá, mely dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A HVB elnöke gratulál a polgármesternek és átadja a megbízólevelet. 3./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választásról. Előadó: Horváth Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke Horváth Lászlóné, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a október 12-én megtartott önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét. A bizottsági elnök tájékoztat a október 12-i önkormányzati választásról. Elmondja, hogy a községben két szavazókörben folyt a munka, mivel a települési szavazókör mellet a nemzetiségi szavazókörben is szavazhattak azok, akik nemzetiségi szavazóként regisztráltatták magukat. A választás során semmiféle incidens, rendkívüli esemény nem történt, a választásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt kifogás, fellebbezés nem érkezett. A választás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak, a jelöltek, jelölő szervezetek éltek a bizottságba való delegálás lehetőségével, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a választások tisztaságát, eredményét nem kérdőjelezték meg. Tájékoztat arról, hogy a névjegyzékbe felvett 494 fő választópolgár közül 381 fő szavazott, ami 77 %-os, kimagaslóan jó részvételi aránynak felel meg. Megítélése szerint a

4 # 4 választópolgárok többsége tisztában volt a szavazás módjával, amit bizonyít az a tény is, hogy a képviselő-választás esetében mindössze 20, a polgármester-választás estében 1 érvénytelen szavazat volt. A polgármester megköszöni a választási bizottság elnökének tájékoztatóját, megkérdezi van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, hozzászólás nincs. A polgármester javasolja a tájékoztató elfogadását. Javaslatát a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2014. (X.21.) önkormányzati határozata a Helyi Választási Bizottság elnökének választásról szóló tájékoztatójáról. A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság elnökének a október 12.-i önkormányzati választással kapcsolatos tájékoztatóját tudomásul veszi. 4./ A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése. A polgármester a ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése előtt köszönetet mond annak a 381 fő választópolgárnak, akik elmentek szavazni. Programjának ismertetését azzal kezdi, hogy továbbra is az önkormányzat biztonságos működtetését, a kötelező feladatok minél színvonalasabb ellátását tartja elsődleges fontosságúnak. természetesen nem mondanak le a fejlesztésekről sem. Ahogyan azt a választást megelőzően meghirdetett programjában is jelezte, szeretnék befejezni a Művelődési Ház felújítását a belső tér átalakításával, szociális helyiségek kialakításával, a fűtés korszerűsítésével. Aszfaltozásra vár a temetői út és átépítésre szorul a Községháza és az orvosi rendelő előtti kerítés is. Megköszöni a figyelmet. Kérdés, hozzászólás nincs. A polgármester kéri, hogy a képviselő-testület az általa ismertetett elképzeléseket fogadja el.

5 # 5 A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2014. (X.21.) önkormányzati határozata a polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseiről. A képviselő-testület a polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseit elfogadja. 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen meg kell alkotnia, vagy felül kell vizsgálnia a szervezeti és működési szabályzatát úgy, hogy az megfeleljen a törvény szabályainak. Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014 évben felülvizsgálta a szervezeti és működési szabályzatát, melynek eredményeképpen a hatályos jogszabályoknak és a fennálló viszonyoknak megfelelő rendelet került megalkotásra. A 2014 évi választást követően kialakult szervezeti struktúra annyiban térne el a korábbitól, hogy a Pénzügyi Bizottság nevében megszűnne, és helyette a Szociális Bizottság látná el a korábbi feladatokat. A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy egyrészt a Szociális Bizottság feladatkörét kell kibővíteni a közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokkal, másrészt pedig a módosító rendelet-tervezet 1. melléklete lép az alaprendelet 5. melléklete helyébe, mely együttműködési megállapodás Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata között. Kérdés nincs. Hozzászólások: Antalné Lakatos Erzsébet képviselő A hatályos szervezeti szabályzatot nem ismeri, így érdemben nem tud szavazni annak módosításáról sem, jelenti ki. Tamás Csaba polgármester kéri, hogy a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képező együttműködési megállapodást fogadja el. A javaslatot a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz:

6 # 6 Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2014. (X.21.) önkormányzati határozata Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásról. A képviselő-testület Beleg Község Önkormányzata és Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A polgármester ezt követően szavazásra bocsátja a módosító rendelet-tervezet. Tudatja, hogy a tervezet elfogadáshoz a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazata szükséges. A testület a módosító rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadva a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet fogadja el: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról A polgármester rendelet aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendel el. A szünet ideje alatt Veszner József címzetes főjegyző az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszti az elfogadott rendeletet. Az ülésterembe visszaérve bejelenti a kifüggesztés tényét. 6./ A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása Tamás Csaba polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. A bizottságok kiemelt helyet foglalnak el az önkormányzat szervezetében, a képviselő-testület felhatalmazása alapján részt vesznek az önkormányzati döntéshozatalban. A képviselő-testület egyes hatásköreinek gyakorlását bizottságaira átruházhatja. A képviselő-testület a bizottságokat önkormányzati feladatainak eredményesebb ellátása érdekében hozza létre. A

7 # 7 hatályos SZMSZ szerint Szociális Bizottságot kell választaniuk. A bizottság megválasztása az SZMSZ szerint nyílt szavazással történik. Jelzi, hogy a jelöltek közül senki nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. Javasolja, hogy válasszák meg a Szociális Bizottságot. A bizottság az SZMSZ szerint 3 tagú, a szabályzat külső taggal nem számol. A bizottság elnökének Antalné Lakatos Erzsébet Teréz képviselőt, tagjainak Major Mária és Egyed Béla képviselőket javasolja. Megkérdezi a javasolt személyeket, hogy a jelölést vállalják-e. Mindhárman úgy nyilatkoznak, hogy a bizottsági tagságot vállalják, ám a bizottsági elnöki tisztséget nem. A polgármester javasolja a döntés következő ülésre történő elhalasztását, mert a bizottság felállítása további egyeztetést igényel. A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2014. (X.21.) önkormányzati határozata bizottság megválasztásának elhalasztásáról. A képviselő-testület a Szociális Bizottság megválasztását elhalasztja, további egyeztetést tart szükségesnek. Határidő: következő ülés 7./ Az alpolgármester megválasztása. Tekintettel arra, hogy az elfogadott és kihirdetett szervezeti és működési szabályzat szerint az alpolgármester megválasztására vonatkozó titkos szavazást a Szociális Bizottságnak kellene lebonyolítania, az pedig nem jött létre, javasolja ennek a napirendnek is a következő ülésre történő halasztását. Kérdés, hozzászólás nincs. A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2014. (X.21.) önkormányzati határozata az alpolgármester megválasztásával kapcsolatban. A képviselő-testület az alpolgármester megválasztását a Szociális Bizottság megválasztásáig elhalasztja.

8 # 8 Határidő: következő ülés 8./ Az alpolgármester eskütétele. Mivel az alpolgármester megválasztása meghiúsult, javasolja a napirend következő ülésre történő halasztását. Kérdés, hozzászólás nincs. A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2014. (X.21.) önkormányzati határozata az alpolgármester eskütételével kapcsolatban. A képviselő-testület a napirend tárgyalását a következő ülésre halasztja. Határidő: következő ülés 9./ Tájékoztatás a polgármester illetményének összegéről. Előadó: Horváth Józsefné korelnök Tamás Csaba polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadja Horváth Józsefné korelnöknek. Bejelenti továbbá személyes érintettségét és kéri a testületet, döntsön a kizárás kérdésében. A korelnök elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy a polgármestert a tiszteletdíjáról való tájékoztatással kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2014. (X.21.) önkormányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert az illetményének összegére vonatkozó tájékoztatás megvitatásából nem zárja ki.

9 # 9 A korelnök elmondja, hogy a polgármester e tisztségét főállásban tölti be. A hatályos szabályozás szerint a polgármesteri illetményt a törvény és nem a képviselő-testület határozza meg, vagyis a polgármester illetményének összege nem helyi döntés függvénye. A hatályos jogszabályok alapján a település lakosságszámára (672 fő) tekintettel a polgármester illetménye a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 40 %-a, vagyis Ft/hó. Az alpolgármester a fentiek alapján szavazásra bocsátja az alábbi határozati javaslatot: Tamás Csaba polgármester illetménye az Mötv. 71. (4) bekezdése alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott illetményének 40 %-a, vagyis Ft/hó. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2014. (X.21.) önkormányzati határozata a polgármester illetményéről. Tamás Csaba polgármester illetménye a Mötv. 71. (4) bekezdése alapján, - figyelembe véve a település lakosságszámát bruttó Ft/hó. 10./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Előadó: Szociális Bizottság elnöke Az alpolgármester választás meghiúsulása miatt a polgármester javasolja, hogy a napirend tárgyalását az alpolgármester megválasztásáig halasszák el. Kérdés, hozzászólás nincs. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata az alpolgármesteri tiszteletdíjról.

10 # 10 A képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását az alpolgármester megválasztásáig elhalasztja. 11./ Tájékoztatás a polgármester költségtérítésének összegéről. Előadó: Horváth Józsefné alpolgármester Tamás Csaba polgármester bejelenti, hogy a napirend tárgyalásának idejére az ülés vezetését átadja Horváth Józsefné korelnöknek. Bejelenti továbbá személyes érintettségét és kéri a testületet, döntsön a kizárás kérdésében. A korelnök elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy a polgármestert a költségtérítéséről való tájékoztatással kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a költségtérítés összegére vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki. A korelnök ismerteti, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a polgármestert az illetményén felül költségtérítés is megilleti, amely az illetményének 15%-a. A jogalkotó nem ad mérlegelési lehetőséget a képviselő-testület számára a költségtérítés összegét illetően. Tudatja, hogy Tamás Csaba polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15%- a, vagyis Ft/hó. Javasolja annak határozati formában történő megállapítását. A javaslatot a testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a polgármester költségtérítéséről. Tamás Csaba polgármester részére a költségtérítés mértéke illetményének 15 %-a, vagyis Ft/hó.

11 # / Tájékoztatás az alpolgármester költségtérítésének összegéről. Értelemszerűen e napirend megvitatását is az alpolgármester megválasztását követően lehet érdemben tárgyalni, így elhalasztását javasolja a polgármester. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata az alpolgármesteri költségtérítésről. A képviselő-testület az alpolgármester költségtérítésének megállapítását az alpolgármester megválasztásáig elhalasztja. 13./ A gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízás. A polgármester tájékoztat arról, hogy a Mötv (5) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. Az előző képviselő-testület a 90/2010. (X.15.) határozatával fogadta el az önkormányzat gazdasági programját, melyben a választási ciklus idejére határozták meg a feladatokat. Erre tekintettel a hatályos jogszabályok szerint az új képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül új gazdasági programot kell elfogadnia. Javasolja, hogy a gazdasági program előkészítésére és 6 hónapon belüli előterjesztésére adjon megbízást a képviselőtestület a polgármesternek. A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a gazdasági program kidolgozására vonatkozó megbízásról.

12 # 12 A képviselő-testület megbízza Tamás Csaba polgármestert az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésével és hat hónapon belüli előterjesztésével. Határidő: április / Tamás Csaba polgármester Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásban történő helyettesítése. Tamás Csaba polgármester tájékoztatást ad arról, hogy Beleg Község Önkormányzata tagja a Rinyamenti Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásnak. Az Mötv a szerint az önkormányzati társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. A tanács működésének biztonsága érdekében a polgármester esetleges akadályoztatása esetére helyettesről kell gondoskodni. Véleménye szerint a helyettes az alpolgármester kell, hogy legyen, ezért e döntés elhalasztását is javasolja. A kizárás mellőzésére vonatkozó javaslatot a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett azt elfogadva, majd azt követően az alpolgármester megbízására vonatkozó javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavaz és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a polgármester társulásban történő helyettesítéséről. A képviselő-testület a polgármester társulási tanácsban való helyettesítésére vonatkozó döntést az alpolgármester megválasztásáig elhalasztja. 15./ Munkajogi kérdések megvitatása. Előadó: Veszner József címzetes főjegyző Kiegészítés: A jegyző felidézi, hogy a polgármesteri szabadság jogszabályoknak megfelelő kiadása a helyettesítés megoldatlansága miatt nem volt lehetséges, a napi munkák vitele a polgármester folyamatos jelenlétét kívánték meg. Kérdés, hozzászólás nincs

13 # 13 A polgármester jelzi személyes érintettségét. A korelnök elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy a polgármestert a döntéshozatalból a testület ne zárja ki. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról. A képviselő-testület Tamás Csaba polgármestert a szabadság megváltásával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. Az írásos határozati javaslatot a képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: A korelnök elmondja, hogy a kizárásról a testületnek vita nélkül, a megválasztott képviselők több mint felének elfogadó szavazatával kell döntenie. Javasolja, hogy a polgármestert a költségtérítéséről való tájékoztatással kapcsolatos kérdésből ne zárja ki. A javaslatot szavazásra bocsátja és a testület azt 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadva a következő határozatot hozza: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2014. (X. 21.) önkormányzati határozata a polgármester szabadságának megváltásáról. Tamás Csaba polgármesternek a es ciklus végéig esedékes és ki nem vett szabadságát 131 napban állapítja meg. Elrendeli a 131 napra járó időarányos illetményének október 31. napjáig történő kifizetését. 16./ Egyéb ügyek (tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi, az adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettségről). Tamás Csaba polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek. E kötelezettségnek 30 napon belül lehet eleget tenni az átadásra kerülő nyomtatványok kitöltésével, leadásával.

14 # 14 Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételére nyitva álló határidő elmulasztása esetén addig nem vehetnek részt a képviselő-testület munkájában, míg vagyonnyilatkozatukat le nem adják. A vagyonnyilatkozatra vonatkozó további részletes tájékoztatást az átadásra kerülő nyomtatványcsomagban olvashatják. A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul veszik. A továbbiakban a polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. Amennyiben nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatot a megválasztandó Szociális Bizottságnak át kell adni, ebben az esetben ezt kell az összeférhetetlenség megszüntetésének tekinteni. Felhívja a figyelmet a határidő pontos betartására, mert a mulasztásnak súlyos következményei lehetnek. A hatályos jogszabály alapján ha az önkormányzati képviselő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára a Szociális Bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget, vagyis a képviselői megbízatás megszűnik. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselő legkésőbb december 31-ig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Felhívja a figyelmet arra, hogy akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi, méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti az önkormányzati képviselőnek a megbízatását. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi.

15 # 15 A polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek az alakuló ülésre tartozó bejelentése, észrevétele. Mivel nincs, megköszöni a részvételt, az alakuló ülést bezárja. Kmf. Tamás Csaba polgármester Veszner József címzetes főjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 22-én 16,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22.-én 17 órai kezdettel a Művelődési Ház épületében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: Pusztai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én 11.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: V/105-23/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Képviselő-testület október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2014. október 16-án megtartott alakuló nyílt testületi üléséről Tartalmazza: 104. 114. (X. 16.) számú határozatokat 9. számú rendelet 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.szám:42-46/2014. NÓGRÁD MEGYEI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.szám:42-46/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: : a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-én, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Gyöngyösi Sándorné,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198.

Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Borszörcsök Község Önkormányzata 8479 Borszörcsök, Petőfi u 198. Szám: Svh/79-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án (hétfőn)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE október 22-én megtartott. alakuló ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 22-én megtartott alakuló ülés jegyzőkönyvéhez 109/2014.(X.22.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 110/2014.(X.22.)

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 16/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

/2014. ikt.sz. 1/2014.

/2014. ikt.sz. 1/2014. Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Tel: 66/491-058, fax: 66/491-361. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D/17-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 16-án 17 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület hivatala 8482

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-i alakuló üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Hegedűsné Szambanisz Zója Kiriosz Judit Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 80. /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 4. napján 09.00

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja.

Gratulál a polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, részükre a megbízóleveleket átadja. 11. számú Jegyzőkönyv Készült a Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 19-én 14,00 órakor a Községháza dísztermében (Balatonszentgyörgy, Berzsenyi D. u. 91.) megtartott

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 21-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 51-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzata Bucsa, Kossuth tér 6.   M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: bucsa@bucsa.hu M E G H Í V Ó nyilvános alakuló ülését 2014. október 20-án (hétfőn) 15 00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom. Az

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2014. október 21-én 17 00 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző.

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Staszner Csabáné polgármester, Kanyó Gyula, Kanyó Géza, Kövi Pál (korelnök), képviselők, Eszterbauer Erzsébet jegyző. ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17.00 órakor kezdődő alakuló, nyilvános testületi ülésén, Rétalapon, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht JEGYZŐKÖNYV Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én, órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én, 18.00 órakor megtartott alakuló ülésének jegyzőkönyve 140/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés

Jegyzőkönyv. 4. Alpolgármester megválasztása és eskütétele (titkos szavazással) 5. Bizottságok megválasztása valamint az SZMSZ módosítására felkérés Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. október 16-án megtartott Alakuló Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: TÁRGYSOROZAT 2014.október 22-én tartott alakuló ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 44-54., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A helyi választási bizottság tájékoztatója a 2014.október 12.napjára kitűzött

Részletesebben

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke

1.) napirend A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről Ea.: Kovács Tamásné a HVB elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22-én 19 órakor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott ünnepélyes alakuló üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V K ü l s ő v a t K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9532 K ü l s ő v a t, K o s s u t h u. 7 0. Tel: 89/342-090; 20/418-8690 Fax.: 89/342-090 e-mail: pmkvat@gmail.com Szám: 107-12/2014. J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 180 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 16-án 16.30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Básti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta.

Alakuló ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javasolt napirendet elfogadta. Alakuló ülés Szabó Tibor korelnök: Köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet Ismerteti az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét. 1./ Választási Bizottság tájékoztatója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Papp Kriszina jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. október 15-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Hubertus Bt. Vendégházában megtartott ünnepi, alakuló ülésén. Jelen vannak: Lombár Gábor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én 16,30 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án megtartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Dr. Kárpáti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

18/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata. 2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 345 18/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. október 17-én 09 00 órai kezdettel megtartott Alakuló Ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 81-85/2014.(X.17.) határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott alakuló képviselő-testületi

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. október 22-én 17,00 órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A.

MEGHÍVÓ. /: Farkas Lászl T i,j polgárme. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u. 2/A. MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. Január 15-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

E L Ö T E R J E S Z T É S. A polgármester megnyitja az alakuló ülést és átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. E L Ö T E R J E S Z T É S Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartandó alakuló ülésére (az előterjesztés egyben forgatókönyv is) A polgármester megnyitja az alakuló

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 5-én 15.00 órakor kezdődő soros nyílt alakuló üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Molnár Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket,

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. október 14-én megtartott ALAKULÓ ülésérõl Hozott határozatok: 89/2010.(X.14.) Kt.számú határozat

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV október 21. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. október 21. 1 Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat0 Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 85/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 19-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND. 4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása Előadó: polgármester. jegyző JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90962-1/2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.október 27.- én 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott alakuló testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor polgármester Baranyai Balázs képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-17/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 13-án (csütörtök) 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L

A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L Psz/59/21/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott rendes, nyilvános A L A K U L Ó Ü L É S É R Ő L 83/2014. (X. 22.) sz. Képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő.

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről megjelent 3 fő érdeklődő. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 18-án 17.00 h kezdettel a Művelődési Ház Házasságkötő termében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott alakuló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u.59. 10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 17. 00 órakor a Bezi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel tartott a l a k u l ó üléséről. Az ülés helye: Révfülöp Általános

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-8 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE ALAKULÓ NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. október 13. 9. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1. A HVB elnökének tájékoztatója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 8-án 9. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV

Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-14/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült 2010. október 06-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 20-án 14,00 órakor a művelődési ház nagytermében megtartott képviselő-testület alakuló üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Tisztelettel köszöntöm a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének

Monorierdő Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének 2014. október 22-én 15.10 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 1-6 Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása

T Á R G Y S O R O Z A T : 1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás eredményéről, a megbízólevél átadása Iktatószám: 610/21/2013. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott ülésének Határozatok tárgykódjai: 155:B10; 156:B12; 157:A3; 158:A2. a.) jegyzőkönyve, b.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Döbörhegy Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2010. október 15-én megtartott a l a k u l ó ü l é s é r ő l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal. Jelen vannak: Bartók

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester,

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./ Mozsár Lászlóné polgármester, J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Jászágó Község Képviselő-testületének 2014. október 21-én megtartott alakuló ülésén. Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme /5124 Jászágó, Kókai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november5.-én, a Közösségi Házban 17 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1 JEGYZŐKÖNYV Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-ai alakuló üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele. Szarka Gyula jegyző ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-21/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 19,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen van az ülésen Veszner József címzetes főjegyző és Dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült a Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2014. szeptember 15.-én Segesd községben, az általános iskola éttermében megtartott, munkaterv szerinti együttes üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 6-án tartott alakuló üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-án tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Fődiné Hrombola

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Apátistvánfalva Községi Önkormányzat 9982.Apátistvánfalva Fő út 143. Te.: 94/536-000, 94/536-001, Fax.: 94/536-011, Email: korjapif@-t-online.hu 65-9/2014.szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Apátistvánfalva, Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-12/2014. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés Község Képviselő-testületének 2014. november 3-án, 15.30 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. február 10.-én 17 órai kezdettel Beleg községben, a közösségi házban megtartott, munkaterv szerinti együttes

Részletesebben